KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for anskaffelse av videreutdanningstilbud for lærere i samfunnsfag, KRLE, fransk, spansk, tysk, andrespråkspedagogikk, spesialpedagogikk, profesjonsfaglig digital kompetanse og veilederutdanning. 1

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang Deltilbud Alternative tilbud Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen Kommunikasjon og informasjon REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Krav til lønns- og arbeidsvilkår Offentlighet og taushetsplikt Konfidensialitet og behandling av personopplysninger Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget Endre og tilbakekalle tilbud Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Avgjørelse av konkurransen KVALIFIKASJONSKRAV Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nasjonale avvisningsgrunner Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet Beskrivelse av kvalifikasjonskravene KRAVSPESIFIKASJON Krav til oppdraget Opsjon Framdrift og rapportering TILDELINGSKRITERIER Beskrivelse av tildelingskriteriene Vurderingsmetode INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING Innlevering av tilbud Forbehold og avvik Språk Elektronisk signatur Tilbudets utforming KONTRAKTSDOKUMENTER

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og ble etablert i Vi har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og elevvurdering til regelverk og tilsyn. Gjennom forskning og statistikk skal vi sørge for oppdatert kunnskap om tilstanden i det norske utdanningssystemet. Målet for Utdanningsdirektoratet er å sikre barnehagebarns, elevers og lærlingers rettigheter til likeverdig opplæring av høy kvalitet. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettside Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Mercell-portalen Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang Bakgrunn og formål Videreutdanningstilbud for lærere I Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 legges rammene for den nasjonale satsingen på videreutdanning for lærere. Strategien er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. Videreutdanning for lærere og skoleledere skal bli en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning i skolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler kan inngå i de årlige rutinene over lengere tid. Med strategien gis det forutsigbare rammer for satsingen på videreutdanning for lærere, med tilstrekkelig rom for å sikre fleksibilitet. I strategien legges det opp til et tiårsløp for å sikre fordypning i fag med nye krav til kompetanse. Målgruppen for videreutdanningstilbudene for lærere er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene, og lærere i kulturskoler. Omfang av videreutdanning for lærere Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av omlag videreutdanningstilbud for lærere. Det er gitt et anslag på antall studietilbud innen hvert fagområde i punkt 5. For videreutdanningstilbud for lærere ble det for samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk gitt tilsagn til UH-institusjoner for en treårsperiode i november 2015, med oppstart høsten 2017, slik at disse tilbudene nå må lyses ut for en ny tre-årsperiode. Tilbud i profesjonsfaglig digital kompetanse for trinn og tilbud i andrespråkspedagogikk må også lyses ut på nytt da tilsagnsperioden er gått ut. Veiledning er et nytt emne der det skal opprettes tilbud for videreutdanning for lærere. Bakgrunnen for dette er nærmere beskrevet i oppdragsbrev «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole» til Utdanningsdirektoratet: Med utgangspunkt i prinsipper og forpliktelser for 3

4 veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole» som partene 1 er blitt enige om, skal Utdanningsdirektoratet utvikle og foreslå rammer for utdanningstilbud for veiledere, og lyse ut oppdrag til universitet- og høyskolesektoren om å tilby veilederutdanning i tråd med vedtatte rammer for utdanningstilbud. Det er øremerket kr 15,5 mill kr til utvikling og gjennomføring av veilederutdanning. Det ble opprettet tilbud for videreutdanning i spesialpedagogikk for lærere på nivå 1 med oppstart studieåret 2019/2010. Det er behov for også å tilby spesialpedagogikk på nivå 2 for lærere, jf oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet. Her står det bl.a. «spesialpedagogisk kompetanse på alle skoler kan føre til at den reelle målgruppen for spesialundervisning vil identifiseres bedre, og til at kvaliteten i opplæringen blir bedre. Ansatte med spesialpedagogisk kompetanse kan gi veiledning til lærere og annet personale som hjelper til i spesialundervisningen i skolene. Tiltaket vil også gjøre skolene bedre i stand til å gi tilpasset opplæring og mer målrettet tidlig innsats i ordinær undervisning». Videreutdanningene skal første gang tilbys studieåret 2020/2021 og siste gang 2022/2023. For alle tilbudene som nå utlyses ønsker direktoratet å inngå avtaler for en tre-årsperiode, med mulig forlengelse på inntil to år. Økonomi Tilskuddet for utvikling av ett helt nytt videreutdanningstilbud for lærere er på kr Dersom tilbudet er helt nettbasert, kan det gis det et utviklingstilskudd på opp til kr på bakgrunn av innsendt budsjett. For helt nye tilbud i «Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn», kan rammen for utviklingskostnader utvides til 1 mill kr. Det gis ikke utviklingstilskudd til tilbud som er gitt i forrige tilsagnsperiode fra samme institusjon, selv om institusjonen kan ha behov for noen justeringer av tilbudet. Den økonomiske godtgjøringen for gjennomføringen av studiet vil bygge på gjeldendeordning for tilskudd til tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2019/2020 er grunntilskuddet kr (som skal dekke de 10 første studentene) og det studentavhengige tilskuddet kr fra deltaker nr. 11 og oppover pr klasse for tilbud på 30 studiepoeng. Satsene har de siste årene blitt prisjustert hvert år ut fra prisjusteringen på 50-posten i statsbudsjettet. Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta i vikar- eller stipendordningen. Et enkelt tilbud vil da utløse mellom kr (for tilbud med 5 deltakere) og kr (for tilbud med 35 deltakere) pr. år. For helt nettbaserte tilbud utløses nytt grunntilskudd etter deltaker nr. 50. Stortinget bevilger midler for ett år av gangen. Dersom Stortinget eller Kunnskapsdepartementet ikke bevilger/tildeler penger til videreutdanningstilbud for et budsjettår, skal partene bli enige om en avvikling som i størst mulig grad ivaretar begge parters interesser. Forvaltning og oppfølging 1 Partene: Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR 4

5 Lærerne søker studietilbudet via Utdanningsdirektoratets søkeportal og søker samtidig om finansiering. Skoleeierne behandler lærernes søknader, dvs godkjenner eller avslår og prioriterer mellom de godkjente søknadene. Bare godkjente søknader behandles av direktoratet. Institusjonene vil etter direktoratets søknadsbehandling få tilgang til informasjon om hvilke lærere som er fordelt til deres studietilbud. Institusjonene har ansvar for opptak til studietilbudene. Utdanningsdirektoratet vil følge opp utviklingen og kvaliteten i tilbudene i samarbeid med institusjonene. Det vil eksempelvis kunne skje gjennom møter med institusjonen, rapportering, brukerundersøkelser, institusjonenes og regionens egen evaluering og nasjonale evalueringer. Det forutsettes at institusjonene deltar på relevante samlinger for tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. Den enkelte institusjon har ansvar for å rapportere på antall deltakere som fullfører studieløpet og består eksamen. Bakgrunnsdokumenter Kompetanse for kvalitet: Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole: Rammeverk for lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse: Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av punkt 6 - Kravspesifikasjon. «Skjema for hvert enkelt tilbud» skal benyttes i leveransens pkt 2 ved innleveringen av tilbud. Utdanningsdirektoratet tar forbehold om politiske beslutninger som kan medføre endringer i oppdragets omfang. 1.4 Deltilbud Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, dvs det må ikke leveres tilbud om videreutdanning i alle fagene. 1.5 Alternative tilbud Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud. 1.6 Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Dato 10 dager før 5

6 tilbudsfrist Rettelser, endringer og tilleggsinformasjon Frist for å levere tilbud 6 dager før tilbudsfrist klokken 12:00 Tilbudsåpning Vurdering av tilbud Uke Valg av tilbyder og meddelelse om tildeling Uke Karenstid 10 dager Tilbudets vedståelsesfrist 90 dager Avtaleinngåelse Uke Avtalens varighet Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. 1.7 Kommunikasjon og informasjon Oppdragsgivers kontaktpersoner er Jørgen Nicolaysen og Oddny Rusten. All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, og blir loggført. Når man som tilbyder er logget inn på konkurransen, skal man velge fanebladet «Kommunikasjon». Klikk deretter på symbolet «Ny melding». Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet «Send». Oppdragsgiver mottar så meldingen. Oppdragsgiver besvarer spørsmål fra alle tilbydere (anonymisert) som en tilleggsinformasjon under fanebladene «Forespørsel» og deretter «Tilleggsinformasjon». Hvis tilbyderen trenger veiledning i bruk av Mercell-portalen, ta kontakt på e-post: eller telefon: REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA 13-1(1). I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser 6

7 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens 24-8(2) a. Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom Mercell. 2.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr Offentlighet og taushetsplikt For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 7-4, jf. forvaltningsloven 13. Tilbyderne skal levere en utgave av tilbudet hvor forretningshemmeligheter er sladdet. Oppdragsgiver vurderer uavhengig av dette hvorvidt opplysningene skal unntas fra offentlighet ved en innsynsbegjæring. 2.4 Konfidensialitet og behandling av personopplysninger Alle opplysninger Tilbyder får kjennskap til gjennom forespørselen og under utarbeidelsen av tilbud, behandles konfidensielt. Tilbyder skal ikke offentlig kommentere denne forespørselen uten først å ha innhentet Oppdragsgivers skriftlige samtykke. Personopplysninger som behandles i Mercell, skal kun brukes til å håndtere prosessene i konkurransen. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene og Mercell er databehandler, se personopplysningsloven. I lys av GDPR bes Tilbyder om ikke å inngi personopplysninger som ikke er nødvendig for Oppdragsgiver i forbindelse med anbudskonkurransen. 2.5 Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, tilleggsinformasjon, endringer og svar på spørsmål vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet «Forespørsel», og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Leverandørene vil også motta en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. Ved en revisjon av konkurransegrunnlaget vil dette vises som en ny versjon. 2.6 Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan endres inntil utløp av tilbudsfristen ved å gå inn i Mercell-portalen, åpne eget tilbud, gjøre endringer og levere på nytt. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige. Tilbakekalling av tilbud gjøres også via Mercell-portalen. 7

8 2.7 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn for det. 2.8 Avgjørelse av konkurransen Alle tilbyderne vil samtidig, og i rimelig tid før kontrakt inngås, bli varselet om Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget av tilbud. Det vil påløpe en karenstid på minimum 10 dager etter tildeling, før kontrakt signeres. 3 KVALIFIKASJONSKRAV For å kunne få sitt tilbud vurdert må tilbyderen fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) i Mercell. 3.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier, skal tilbyder fylle ut ESPD skjema i Mercell. Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be tilbyderen levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte. 3.2 Nasjonale avvisningsgrunner I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat». De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene. Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner: 24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav. 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. 3.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet I denne konkurransen kan leverandørene i ESPD skjemaet gi en samlet erklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette konkurransegrunnlaget. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV seksjon a. 8

9 3.4 Beskrivelse av kvalifikasjonskravene Krav til tilbyder Tilby en eller flere av hovedtypene lærerutdanning i Norge, siden videreutdanning for lærere bygger på grunnutdanning av lærere Være á jour med innbetaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Krav til dokumentasjon Henvisning til institusjonens nettside med omtale av lærerutdanningen som institusjonen tilbyr eller til medlemskap i UHR-Lærerutdanning. Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. (gjelder for norske tilbydere). Ha en finansiell stilling som gjør det mulig for oppdragsgiver å ha et samarbeide med tilbyder i hele avtaleperioden. Være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. Virksomhetens siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans til virksomhetens regnskapstall. Framleggelse av virksomhetens årsregnskap eller utdrag av dette. Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Bekreftelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. Et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem. Dokumentasjon på virksomhetens kvalitetssikring av studiene og organisasjonskart. Leverandøren må ha kapasitet som sannsynliggjør at leverandøren kan gjennomføre oppdrag, blant annet ved at de har nok bemanning. Generell informasjon om firmaet, med opplysninger om antall ansatte og organisering. Dersom tilbyderen har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 4 KRAVSPESIFIKASJON 4.1 Krav til oppdraget Generelle føringer for videreutdanningstilbudene for lærere Det forutsettes at videreutdanningstilbudene for lærere er relevante, forsknings- og praksisbaserte, og at de gjennomføres med høy faglig kvalitet. Tilbudene skal gjennomføres med en organisering som er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne, som er lærere i arbeid. 9

10 Tilbudene skal være forankret i lov, forskrifter, nasjonale retningslinjer for fagområdene i lærerutdanningene, læreplanverket for grunnopplæringa og andre relevante styringsdokumenter. Føringer for det enkelte tilbud: Fagplanen/studieplanen som utvikles skal gi uttrykk for kandidatenes læringsutbytte når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagplanen/studieplanen for studiet skal inneha ett eller flere arbeidskrav om kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap. Tilbudet skal øke kandidatenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Tilbudet skal være praksisrettet, og kandidatenes yrkespraksis skal benyttes som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet. Tilbudene skal i hovedsak kunne gjennomføres som nasjonale, fleksible studier og være organisert med inntil tre fellessamlinger pr. semester i tillegg til nettbasert organisering. Dette omfatter både studieadministrative, pedagogiske og faglige bruksområder. Det er også mulig å ha helt nettbaserte tilbud. Institusjonene skal gjennomføre interne evalueringer for å utvikle kvalitet og relevans i tilbudet. Tilbud i undervisningsfag Når det gjelder tilbudene i undervisningsfag gis det i tillegg følgende føringer for innholdet: Studiene skal ha solid faglig og fagdidaktisk innhold og omfatte kunnskap om varierte arbeidsmåter i faget. Kandidatene skal få erfaring med analyse av og arbeid med læreplanen i faget og innholdet i den pågående fagfornyelsen. Tilpasset opplæring skal være en integrert del av arbeidsmåten i faget. Tilbudene skal ta opp vurdering av elevenes læringsutbytte, hvordan vurdering kan brukes som redskap for læringsprosessen, kjennskap til pedagogisk bruk av ulikt kartleggingsverktøy og ta opp elevmedvirkning knyttet til utvikling av kompetanse i fag og god vurderingspraksis. Tilbudene skal legge til rette for refleksjon om hva den digitale utviklingen betyr for fagets innhold og arbeidsmetoder, samt gi kandidatene erfaring med å anvende digitale ressurser for å oppnå fagenes kompetansemål. Tilbudene skal tilrettelegges slik at kandidatene kan benytte sin praksiserfaring til drøfting og refleksjon om hvordan undervisningen i faget kan videreutvikles gjennom god planlegging og gjennomføring (didaktisk fokus på faget). Momentene over skal fremkomme av fagplanen/studieplanen som skal utvikles og godkjennes av institusjonen, og publiseres på institusjonenes hjemmesider innen 20. januar Denne informasjonen om studiet er et grunnlag for lærernes søkning for studieåret 2020/2021. Videreutdanningstilbudene som opprettes for Kompetanse for kvalitet har et omfang på 30 stp, enten på nivå 1 (de første 30 stp for lærere som ikke har studiepoeng i faget fra før) eller på nivå 2 (de neste 30 stp opp til 60 stp). Tilbudene skal ha to moduler à 15 stp, hvorav den ene modulen gjennomføres i høstsemesteret mens den andre gjennomføres i vårsemesteret. Tilbudene i undervisningsfagene skal fortrinnsvis ha som målgruppe lærere på 1-7. trinn, trinn eller trinn. Tilbudene kan ha lærere på trinn som målgruppe hvis det anses som formålstjenlig. Dersom man søker om tilbud for målgruppe trinn, må det ut fra deltakernes 10

11 behov kunne legges opp til et differensiert opplegg for 1-7. trinn og trinn internt i tilbudet, uten at dette utløser ekstra statlig tilskudd. Tilbudene kan enten være nasjonale helt nettbaserte tilbud eller nasjonale kombinerte nettbaserte og samlingsbaserte tilbud med inntil tre fysiske samlinger pr. semester. Tilbudene i Kompetanse for kvalitet har vanligvis en kapasitet på 35 studieplasser pr. klasse, hvis ikke behov for spesialrom tilsier en annen klassestørrelse. Helt nettbaserte tilbud (uten fysiske samlinger) skal ha 50 studieplasser pr. klasse, og gjerne flere klasser. I søknaden må det oppgis antall klasser og samlet kapasitet. Samfunnsfag, KRLE, Fransk, Spansk og Tysk nivå 1: Det kan søkes om tilbud på nivå 1. Tilbudene skal være helt nettbaserte. Andrespråkspedagogikk nivå 1: Det kan søkes om tilbud på nivå 1. Minst ett av tilbudene bør være helt nettbasert. Videreutdanningen skal styrke lærernes kompetanse om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring, og hvordan man kan legge til rette for god opplæring for flerspråklige elever i norsk skole. Studiet skal gi forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn: Utdanningen skal være basert på rammeverket for lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Målgruppen er lærere uten fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet skal styrke lærernes kompetanse til å gi elevene god opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og fagkunnskap, samt videreutvikle lærernes pedagogiske og fagdidaktiske kompetanse i bruk av digitale verktøy og ressurser. Tilbudene skal være helt nettbaserte og kunne håndtere mange deltakere. Det utviklede innholdet skal være delbart med andre lærerutdanninger, og det skal også tilbys en åpen versjon av videreutdanningstilbudet som kan benyttes i skolebasert kompetanseutvikling. Spesialpedagogikk nivå 2: Videreutdanningen skal gi deltagerne økt spesialpedagogisk kompetanse om hvordan læreren tidlig kan avdekke ulike vansker og iverksette tiltak raskt. I tillegg skal videreutdanningen gi økt kompetanse som kan bidra til at barn og unge som har behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering. Målgruppen skal være lærere i grunnskolen og i videregående skole. Det kan søkes om tilbud på nivå 2 for lærere på 1-7. trinn, trinn, trinn eller trinn. For tilbud for trinn må det legges opp til differensiert opplegg for 1-7. trinn og trinn internt i tilbudet, ut fra deltakernes behov. Det faglige innholdet i videreutdanningstilbudene skal henge sammen med utviklingen av lærerspesialistutdanningen i spesialpedagogikk. Minst ett tilbud bør gis som et rent nettbaserte tilbud, som også kan tas i bruk som etterutdanning. Veiledning: Veilederutdanningen skal være et 30 stp. videreutdanningstilbud på masternivå som gir en grunnleggende innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Institusjonen må redegjøre for hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Studiet skal kvalifisere for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegagrupper. Studiet skal bidra til å ta 11

12 i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i barnehage og skole. I skole kan dette også sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning. Veilederutdanningen skal være basert på Rammer for veiledning i barnehage og skoler, Veiledning av nyutdannede lærere skal baseres på de til enhver tid gjeldende nasjonale prinsippene for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Veilederutdanningen deles i to moduler, en felles grunnmodul (15 stp) og en valgmodul (15 stp) for videre spesialisering inn mot veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegagrupper. Tilbudet må inneholde én eller begge valgmoduler: 1. Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede 2. Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling Det kan legges til rette for spesialisering inn mot barnehage eller skoleslag gjennom mulighet for selvvalgt pensum og gjennomføring av praksis inn mot barnehage eller eget skoleslag. I Rammer for veilederutdanning i barnehage og skole finner en læringsutbytteformuleringer som dekker både grunnmodulen og de to valgmodulene. Veiledning av kollegagrupper krever innsikt og ferdigheter til å sette i verk ulike utviklingsog læringsprosesser i profesjonsfellesskapet i barnehagen, skolen eller videregående opplæring. Utdanningen må danne grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master- og phd nivå. Ut fra erfaringer de siste årene mht. etterspørsel tas det sikte på at det for de ulike fagene/emnene velges et antall tilbud slik: Andrespråkspedagogikk nivå 1: 6-10 tilbud Samfunnsfag nivå 1: 2-3 helt nettbaserte tilbud KRLE nivå 1: 2-3 helt nettbaserte tilbud Fransk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Spansk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Tysk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Spesialpedagogikk nivå 2: 2-4 tilbud Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn: 1-2 helt nettbaserte tilbud Veiledning: 8-10 tilbud Antallet tilbud som er oppgitt er veiledende. Direktoratet kan fravike fra dette. 4.2 Opsjon Utdanningsdirektoratet har opsjon på å utvide målgruppen og utvide kapasiteten pr. tilbud og antall klasser innenfor avtaleperioden/opsjonstiden. Utdanningsdirektoratet ønsker videre å avtale en opsjon som gjelder eventuell forlengelse av hele eller deler av oppdraget med inntil to år, altså til og med studieåret 2024/2025, slik at varigheten samsvarer med strategiperioden for Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet vil ta stilling til om opsjonen skal utløses innen utgangen av desember Utvidelser og forlengelser skal skje etter dialog med Oppdragstaker. 12

13 4.3 Framdrift og rapportering Videreutdanningstilbudene for lærere i Kompetanse for kvalitet vil bli evaluert i fremtidige deltakerundersøkelser. 5 TILDELINGSKRITERIER Utdanningsdirektoratet vil foreta en utvelgelse av søknader om nye tilbud og gi tilbakemelding til institusjonene i henhold til framdriften angitt i pkt Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: Fagkompetanse hos de personene ved institusjonen som skal bidra i studiet Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet Erfaring med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne I tillegg er geografisk spredning og tilgjengelighet for lærerne viktig for direktoratet ved tildeling av videreutdanningstilbud. Dette vil si at Utdanningsdirektoratet vil foreta en samlet vurdering av hvilke tilbud innenfor de enkelte fagene/emnene som gir en best mulig geografisk spredning og tilgjengelighet for lærerne, når de forøvrig scorer tilnærmet likt på kriteriene nevnt over (innenfor 0,5 poeng). Tildelingen vil bli foretatt ut fra en samlet vurdering av søknadene for å sikre at nasjonale mål og føringer fra regjeringen blir oppfylt. Fordelingen mellom tilbud på nivå 1 og nivå 2 og fordelingen av tilbud på 1-7. trinn, trinn, trinn og ev trinn vil bli vurdert. 5.1 Beskrivelse av tildelingskriteriene Informasjon/krav til dokumentasjon under tildelingskriteriene under skal fylles inn i vedlagte skjema. Videreutdanningstilbud for lærere Tildelingskriterier Krav til dokumentasjon Vekt % Fagkompetanse hos de ansatte Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet I tilbudet skal institusjonen beskrive fagkompetansen hos de ansatte ved institusjonen som skal bidra i utvikling og gjennomføring av tilbudet, og stillingsomfanget som settes av til dette for hver enkelt. Det skal fremkomme hvilken fagperson som skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av studiet. I tilbudet skal institusjonen kort beskrive hvordan de vil utvikle tilbudet samt beskrive elementer i tilbudet jf pkt 4.1: ev. samlinger, aktiviteter, metodikk, temaer og kopling til deltakernes praksis og utvikling av denne. 50 % 30 % 13

14 For videreutdanning i undervisningsfag skal institusjonen særskilt beskrive hvordan nye læreplaner som vil være gjeldende fra skal ivaretas. For videreutdanning i veiledning må institusjonen redegjøre for hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne I tilbudet skal institusjonen beskrive erfaringer med tilsvarende tilbud, både innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og øvrig videreutdanning. I tilbudet skal institusjonen gi en beskrivelse av gjennomføringsevnen og hvordan institusjonen har tenkt å innhente tilbakemeldinger fra studentene, og hvordan dette skal følges opp. 10 % 10 % 5.2 Vurderingsmetode Alle tilbudene blir vurdert etter en poengskala fra 1-10, og deretter beregnet i forhold til tildelingskriterienes vekting. 6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING 6.1 Innlevering av tilbud Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell, innen tilbudsfristen. Leverandører som ikke er brukere hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, kan ta kontakt med Mercell Support på tlf: eller på e-post til: 6.2 Forbehold og avvik Eventuelle forbehold/avvik må fremgå tydelig i tilbudsbrevet. Disse skal være klart og entydig angitt og kunne vurderes uten at Oppdragsgiver må ta kontakt med Tilbyder. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne vil kunne føre til at Tilbudet ansees som ufullstendig og kan bli avvist. 6.3 Språk Samtlige dokumenter, og annen kommunikasjon knyttet til Tilbudet, skal være på norsk. Det er adgang til levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor dokumentasjon ikke finnes på norsk. 14

15 Vedlegg på øvrige språk skal følges av autorisert oversettelse til ett av de tillatte språkene, primært norsk. 6.4 Elektronisk signatur Tilbyderen vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er en aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på eller Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen settes i gang i god tid før innlevering av tilbud. 6.5 Tilbudets utforming Tilbudet skal leveres etter den utforming som Mercell angir for innleveringen. Tilbudet må leveres med et hoveddokument (tilbudsbrev) vedlagt beskrivelser av hvert enkelt videreutdanningstilbud (på eget skjema) som separate dokumenter. Sladdet versjon av tilbudet skal vedlegges som eget dokument, jf pkt Tilbudsbrev Brevet skal være datert og signert av representant for tilbyderen. Eventuelle forbehold eller merknader til avtaleutkastet skal stå her. Tilbyder skal oppgi eventuelle konsekvenser om forbeholdene ikke blir tatt til følge. 2. Beskrivelse av hvert enkelt tilbud. Vedlagte «Skjema for hvert enkelt tilbud» skal brukes. Institusjonene kan søke om både videreutdanningstilbud og lærerspesialistutdanning innenfor samme fag/emne. Institusjonen skal i skjemaet kort beskrive Studiestedet Organiseringen, om det er helt nettbasert eller delvis nettbasert med samlinger, og om det kan benyttes som etterutdanningstilbud (gjelder bare spesialpedagogikk). Kapasitet og antall klasser Fagkompetansen hos de personene ved institusjonen som skal bidra i utvikling og gjennomføring av tilbudet, og stillingsomfanget som settes av til dette for hver enkelt. Navn på hovedansvarlig fagperson. Faglig innhold i studietilbudet, samt hvordan en i tilbudet vil ivareta nye læreplaner (gjelder tilbud i undervisningsfag). For veilederutdanning: Hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne Nøkkelinformasjon om studietilbudet til bruk i studiekatalogen 3. Sladdet utgave av tilbudet Tilbyder har kun anledning til å sladde de delene av tilbudet som inneholder taushetsbelagte opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter som timepris/timelønn, delsummer i budsjettet og egenutviklede modeller/metoder. Opplysninger om personlige forhold som etnisitet og helse skal også sladdes. 15

16 4. Eventuelle andre vedlegg, herunder dokumentasjon som bes fremlagt jf. punkt KONTRAKTSDOKUMENTER Avtaleforholdet vil bli regulert av avtalemalen, som ligger som vedlegg til dette konkurransegrunnlaget. Eventuelle merknader til avtalen må legges inn i tilbudet. 16