KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for anskaffelse av videreutdanningstilbud for lærere i samfunnsfag, KRLE, fransk, spansk, tysk, andrespråkspedagogikk, spesialpedagogikk, profesjonsfaglig digital kompetanse og veilederutdanning. 1

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang Deltilbud Alternative tilbud Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen Kommunikasjon og informasjon REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Krav til lønns- og arbeidsvilkår Offentlighet og taushetsplikt Konfidensialitet og behandling av personopplysninger Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget Endre og tilbakekalle tilbud Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Avgjørelse av konkurransen KVALIFIKASJONSKRAV Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nasjonale avvisningsgrunner Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet Beskrivelse av kvalifikasjonskravene KRAVSPESIFIKASJON Krav til oppdraget Opsjon Framdrift og rapportering TILDELINGSKRITERIER Beskrivelse av tildelingskriteriene Vurderingsmetode INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING Innlevering av tilbud Forbehold og avvik Språk Elektronisk signatur Tilbudets utforming KONTRAKTSDOKUMENTER

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og ble etablert i Vi har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og elevvurdering til regelverk og tilsyn. Gjennom forskning og statistikk skal vi sørge for oppdatert kunnskap om tilstanden i det norske utdanningssystemet. Målet for Utdanningsdirektoratet er å sikre barnehagebarns, elevers og lærlingers rettigheter til likeverdig opplæring av høy kvalitet. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettside Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Mercell-portalen Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang Bakgrunn og formål Videreutdanningstilbud for lærere I Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 legges rammene for den nasjonale satsingen på videreutdanning for lærere. Strategien er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. Videreutdanning for lærere og skoleledere skal bli en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning i skolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler kan inngå i de årlige rutinene over lengere tid. Med strategien gis det forutsigbare rammer for satsingen på videreutdanning for lærere, med tilstrekkelig rom for å sikre fleksibilitet. I strategien legges det opp til et tiårsløp for å sikre fordypning i fag med nye krav til kompetanse. Målgruppen for videreutdanningstilbudene for lærere er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene, og lærere i kulturskoler. Omfang av videreutdanning for lærere Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av omlag videreutdanningstilbud for lærere. Det er gitt et anslag på antall studietilbud innen hvert fagområde i punkt 5. For videreutdanningstilbud for lærere ble det for samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk gitt tilsagn til UH-institusjoner for en treårsperiode i november 2015, med oppstart høsten 2017, slik at disse tilbudene nå må lyses ut for en ny tre-årsperiode. Tilbud i profesjonsfaglig digital kompetanse for trinn og tilbud i andrespråkspedagogikk må også lyses ut på nytt da tilsagnsperioden er gått ut. Veiledning er et nytt emne der det skal opprettes tilbud for videreutdanning for lærere. Bakgrunnen for dette er nærmere beskrevet i oppdragsbrev «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole» til Utdanningsdirektoratet: Med utgangspunkt i prinsipper og forpliktelser for 3

4 veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole» som partene 1 er blitt enige om, skal Utdanningsdirektoratet utvikle og foreslå rammer for utdanningstilbud for veiledere, og lyse ut oppdrag til universitet- og høyskolesektoren om å tilby veilederutdanning i tråd med vedtatte rammer for utdanningstilbud. Det er øremerket kr 15,5 mill kr til utvikling og gjennomføring av veilederutdanning. Det ble opprettet tilbud for videreutdanning i spesialpedagogikk for lærere på nivå 1 med oppstart studieåret 2019/2010. Det er behov for også å tilby spesialpedagogikk på nivå 2 for lærere, jf oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet. Her står det bl.a. «spesialpedagogisk kompetanse på alle skoler kan føre til at den reelle målgruppen for spesialundervisning vil identifiseres bedre, og til at kvaliteten i opplæringen blir bedre. Ansatte med spesialpedagogisk kompetanse kan gi veiledning til lærere og annet personale som hjelper til i spesialundervisningen i skolene. Tiltaket vil også gjøre skolene bedre i stand til å gi tilpasset opplæring og mer målrettet tidlig innsats i ordinær undervisning». Videreutdanningene skal første gang tilbys studieåret 2020/2021 og siste gang 2022/2023. For alle tilbudene som nå utlyses ønsker direktoratet å inngå avtaler for en tre-årsperiode, med mulig forlengelse på inntil to år. Økonomi Tilskuddet for utvikling av ett helt nytt videreutdanningstilbud for lærere er på kr Dersom tilbudet er helt nettbasert, kan det gis det et utviklingstilskudd på opp til kr på bakgrunn av innsendt budsjett. For helt nye tilbud i «Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn», kan rammen for utviklingskostnader utvides til 1 mill kr. Det gis ikke utviklingstilskudd til tilbud som er gitt i forrige tilsagnsperiode fra samme institusjon, selv om institusjonen kan ha behov for noen justeringer av tilbudet. Den økonomiske godtgjøringen for gjennomføringen av studiet vil bygge på gjeldendeordning for tilskudd til tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2019/2020 er grunntilskuddet kr (som skal dekke de 10 første studentene) og det studentavhengige tilskuddet kr fra deltaker nr. 11 og oppover pr klasse for tilbud på 30 studiepoeng. Satsene har de siste årene blitt prisjustert hvert år ut fra prisjusteringen på 50-posten i statsbudsjettet. Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta i vikar- eller stipendordningen. Et enkelt tilbud vil da utløse mellom kr (for tilbud med 5 deltakere) og kr (for tilbud med 35 deltakere) pr. år. For helt nettbaserte tilbud utløses nytt grunntilskudd etter deltaker nr. 50. Stortinget bevilger midler for ett år av gangen. Dersom Stortinget eller Kunnskapsdepartementet ikke bevilger/tildeler penger til videreutdanningstilbud for et budsjettår, skal partene bli enige om en avvikling som i størst mulig grad ivaretar begge parters interesser. Forvaltning og oppfølging 1 Partene: Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR 4

5 Lærerne søker studietilbudet via Utdanningsdirektoratets søkeportal og søker samtidig om finansiering. Skoleeierne behandler lærernes søknader, dvs godkjenner eller avslår og prioriterer mellom de godkjente søknadene. Bare godkjente søknader behandles av direktoratet. Institusjonene vil etter direktoratets søknadsbehandling få tilgang til informasjon om hvilke lærere som er fordelt til deres studietilbud. Institusjonene har ansvar for opptak til studietilbudene. Utdanningsdirektoratet vil følge opp utviklingen og kvaliteten i tilbudene i samarbeid med institusjonene. Det vil eksempelvis kunne skje gjennom møter med institusjonen, rapportering, brukerundersøkelser, institusjonenes og regionens egen evaluering og nasjonale evalueringer. Det forutsettes at institusjonene deltar på relevante samlinger for tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. Den enkelte institusjon har ansvar for å rapportere på antall deltakere som fullfører studieløpet og består eksamen. Bakgrunnsdokumenter Kompetanse for kvalitet: Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole: Rammeverk for lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse: Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av punkt 6 - Kravspesifikasjon. «Skjema for hvert enkelt tilbud» skal benyttes i leveransens pkt 2 ved innleveringen av tilbud. Utdanningsdirektoratet tar forbehold om politiske beslutninger som kan medføre endringer i oppdragets omfang. 1.4 Deltilbud Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, dvs det må ikke leveres tilbud om videreutdanning i alle fagene. 1.5 Alternative tilbud Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud. 1.6 Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Dato 10 dager før 5

6 tilbudsfrist Rettelser, endringer og tilleggsinformasjon Frist for å levere tilbud 6 dager før tilbudsfrist klokken 12:00 Tilbudsåpning Vurdering av tilbud Uke Valg av tilbyder og meddelelse om tildeling Uke Karenstid 10 dager Tilbudets vedståelsesfrist 90 dager Avtaleinngåelse Uke Avtalens varighet Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. 1.7 Kommunikasjon og informasjon Oppdragsgivers kontaktpersoner er Jørgen Nicolaysen og Oddny Rusten. All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, og blir loggført. Når man som tilbyder er logget inn på konkurransen, skal man velge fanebladet «Kommunikasjon». Klikk deretter på symbolet «Ny melding». Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet «Send». Oppdragsgiver mottar så meldingen. Oppdragsgiver besvarer spørsmål fra alle tilbydere (anonymisert) som en tilleggsinformasjon under fanebladene «Forespørsel» og deretter «Tilleggsinformasjon». Hvis tilbyderen trenger veiledning i bruk av Mercell-portalen, ta kontakt på e-post: eller telefon: REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA 13-1(1). I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser 6

7 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens 24-8(2) a. Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom Mercell. 2.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr Offentlighet og taushetsplikt For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 7-4, jf. forvaltningsloven 13. Tilbyderne skal levere en utgave av tilbudet hvor forretningshemmeligheter er sladdet. Oppdragsgiver vurderer uavhengig av dette hvorvidt opplysningene skal unntas fra offentlighet ved en innsynsbegjæring. 2.4 Konfidensialitet og behandling av personopplysninger Alle opplysninger Tilbyder får kjennskap til gjennom forespørselen og under utarbeidelsen av tilbud, behandles konfidensielt. Tilbyder skal ikke offentlig kommentere denne forespørselen uten først å ha innhentet Oppdragsgivers skriftlige samtykke. Personopplysninger som behandles i Mercell, skal kun brukes til å håndtere prosessene i konkurransen. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene og Mercell er databehandler, se personopplysningsloven. I lys av GDPR bes Tilbyder om ikke å inngi personopplysninger som ikke er nødvendig for Oppdragsgiver i forbindelse med anbudskonkurransen. 2.5 Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, tilleggsinformasjon, endringer og svar på spørsmål vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet «Forespørsel», og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Leverandørene vil også motta en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. Ved en revisjon av konkurransegrunnlaget vil dette vises som en ny versjon. 2.6 Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan endres inntil utløp av tilbudsfristen ved å gå inn i Mercell-portalen, åpne eget tilbud, gjøre endringer og levere på nytt. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige. Tilbakekalling av tilbud gjøres også via Mercell-portalen. 7

8 2.7 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn for det. 2.8 Avgjørelse av konkurransen Alle tilbyderne vil samtidig, og i rimelig tid før kontrakt inngås, bli varselet om Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget av tilbud. Det vil påløpe en karenstid på minimum 10 dager etter tildeling, før kontrakt signeres. 3 KVALIFIKASJONSKRAV For å kunne få sitt tilbud vurdert må tilbyderen fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) i Mercell. 3.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier, skal tilbyder fylle ut ESPD skjema i Mercell. Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be tilbyderen levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte. 3.2 Nasjonale avvisningsgrunner I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat». De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene. Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner: 24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav. 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. 3.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet I denne konkurransen kan leverandørene i ESPD skjemaet gi en samlet erklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette konkurransegrunnlaget. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV seksjon a. 8

9 3.4 Beskrivelse av kvalifikasjonskravene Krav til tilbyder Tilby en eller flere av hovedtypene lærerutdanning i Norge, siden videreutdanning for lærere bygger på grunnutdanning av lærere Være á jour med innbetaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Krav til dokumentasjon Henvisning til institusjonens nettside med omtale av lærerutdanningen som institusjonen tilbyr eller til medlemskap i UHR-Lærerutdanning. Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. (gjelder for norske tilbydere). Ha en finansiell stilling som gjør det mulig for oppdragsgiver å ha et samarbeide med tilbyder i hele avtaleperioden. Være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. Virksomhetens siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans til virksomhetens regnskapstall. Framleggelse av virksomhetens årsregnskap eller utdrag av dette. Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Bekreftelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten tilbyderen er etablert. Et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem. Dokumentasjon på virksomhetens kvalitetssikring av studiene og organisasjonskart. Leverandøren må ha kapasitet som sannsynliggjør at leverandøren kan gjennomføre oppdrag, blant annet ved at de har nok bemanning. Generell informasjon om firmaet, med opplysninger om antall ansatte og organisering. Dersom tilbyderen har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 4 KRAVSPESIFIKASJON 4.1 Krav til oppdraget Generelle føringer for videreutdanningstilbudene for lærere Det forutsettes at videreutdanningstilbudene for lærere er relevante, forsknings- og praksisbaserte, og at de gjennomføres med høy faglig kvalitet. Tilbudene skal gjennomføres med en organisering som er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne, som er lærere i arbeid. 9

10 Tilbudene skal være forankret i lov, forskrifter, nasjonale retningslinjer for fagområdene i lærerutdanningene, læreplanverket for grunnopplæringa og andre relevante styringsdokumenter. Føringer for det enkelte tilbud: Fagplanen/studieplanen som utvikles skal gi uttrykk for kandidatenes læringsutbytte når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagplanen/studieplanen for studiet skal inneha ett eller flere arbeidskrav om kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap. Tilbudet skal øke kandidatenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Tilbudet skal være praksisrettet, og kandidatenes yrkespraksis skal benyttes som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet. Tilbudene skal i hovedsak kunne gjennomføres som nasjonale, fleksible studier og være organisert med inntil tre fellessamlinger pr. semester i tillegg til nettbasert organisering. Dette omfatter både studieadministrative, pedagogiske og faglige bruksområder. Det er også mulig å ha helt nettbaserte tilbud. Institusjonene skal gjennomføre interne evalueringer for å utvikle kvalitet og relevans i tilbudet. Tilbud i undervisningsfag Når det gjelder tilbudene i undervisningsfag gis det i tillegg følgende føringer for innholdet: Studiene skal ha solid faglig og fagdidaktisk innhold og omfatte kunnskap om varierte arbeidsmåter i faget. Kandidatene skal få erfaring med analyse av og arbeid med læreplanen i faget og innholdet i den pågående fagfornyelsen. Tilpasset opplæring skal være en integrert del av arbeidsmåten i faget. Tilbudene skal ta opp vurdering av elevenes læringsutbytte, hvordan vurdering kan brukes som redskap for læringsprosessen, kjennskap til pedagogisk bruk av ulikt kartleggingsverktøy og ta opp elevmedvirkning knyttet til utvikling av kompetanse i fag og god vurderingspraksis. Tilbudene skal legge til rette for refleksjon om hva den digitale utviklingen betyr for fagets innhold og arbeidsmetoder, samt gi kandidatene erfaring med å anvende digitale ressurser for å oppnå fagenes kompetansemål. Tilbudene skal tilrettelegges slik at kandidatene kan benytte sin praksiserfaring til drøfting og refleksjon om hvordan undervisningen i faget kan videreutvikles gjennom god planlegging og gjennomføring (didaktisk fokus på faget). Momentene over skal fremkomme av fagplanen/studieplanen som skal utvikles og godkjennes av institusjonen, og publiseres på institusjonenes hjemmesider innen 20. januar Denne informasjonen om studiet er et grunnlag for lærernes søkning for studieåret 2020/2021. Videreutdanningstilbudene som opprettes for Kompetanse for kvalitet har et omfang på 30 stp, enten på nivå 1 (de første 30 stp for lærere som ikke har studiepoeng i faget fra før) eller på nivå 2 (de neste 30 stp opp til 60 stp). Tilbudene skal ha to moduler à 15 stp, hvorav den ene modulen gjennomføres i høstsemesteret mens den andre gjennomføres i vårsemesteret. Tilbudene i undervisningsfagene skal fortrinnsvis ha som målgruppe lærere på 1-7. trinn, trinn eller trinn. Tilbudene kan ha lærere på trinn som målgruppe hvis det anses som formålstjenlig. Dersom man søker om tilbud for målgruppe trinn, må det ut fra deltakernes 10

11 behov kunne legges opp til et differensiert opplegg for 1-7. trinn og trinn internt i tilbudet, uten at dette utløser ekstra statlig tilskudd. Tilbudene kan enten være nasjonale helt nettbaserte tilbud eller nasjonale kombinerte nettbaserte og samlingsbaserte tilbud med inntil tre fysiske samlinger pr. semester. Tilbudene i Kompetanse for kvalitet har vanligvis en kapasitet på 35 studieplasser pr. klasse, hvis ikke behov for spesialrom tilsier en annen klassestørrelse. Helt nettbaserte tilbud (uten fysiske samlinger) skal ha 50 studieplasser pr. klasse, og gjerne flere klasser. I søknaden må det oppgis antall klasser og samlet kapasitet. Samfunnsfag, KRLE, Fransk, Spansk og Tysk nivå 1: Det kan søkes om tilbud på nivå 1. Tilbudene skal være helt nettbaserte. Andrespråkspedagogikk nivå 1: Det kan søkes om tilbud på nivå 1. Minst ett av tilbudene bør være helt nettbasert. Videreutdanningen skal styrke lærernes kompetanse om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring, og hvordan man kan legge til rette for god opplæring for flerspråklige elever i norsk skole. Studiet skal gi forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn: Utdanningen skal være basert på rammeverket for lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Målgruppen er lærere uten fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet skal styrke lærernes kompetanse til å gi elevene god opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og fagkunnskap, samt videreutvikle lærernes pedagogiske og fagdidaktiske kompetanse i bruk av digitale verktøy og ressurser. Tilbudene skal være helt nettbaserte og kunne håndtere mange deltakere. Det utviklede innholdet skal være delbart med andre lærerutdanninger, og det skal også tilbys en åpen versjon av videreutdanningstilbudet som kan benyttes i skolebasert kompetanseutvikling. Spesialpedagogikk nivå 2: Videreutdanningen skal gi deltagerne økt spesialpedagogisk kompetanse om hvordan læreren tidlig kan avdekke ulike vansker og iverksette tiltak raskt. I tillegg skal videreutdanningen gi økt kompetanse som kan bidra til at barn og unge som har behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering. Målgruppen skal være lærere i grunnskolen og i videregående skole. Det kan søkes om tilbud på nivå 2 for lærere på 1-7. trinn, trinn, trinn eller trinn. For tilbud for trinn må det legges opp til differensiert opplegg for 1-7. trinn og trinn internt i tilbudet, ut fra deltakernes behov. Det faglige innholdet i videreutdanningstilbudene skal henge sammen med utviklingen av lærerspesialistutdanningen i spesialpedagogikk. Minst ett tilbud bør gis som et rent nettbaserte tilbud, som også kan tas i bruk som etterutdanning. Veiledning: Veilederutdanningen skal være et 30 stp. videreutdanningstilbud på masternivå som gir en grunnleggende innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Institusjonen må redegjøre for hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Studiet skal kvalifisere for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegagrupper. Studiet skal bidra til å ta 11

12 i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i barnehage og skole. I skole kan dette også sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning. Veilederutdanningen skal være basert på Rammer for veiledning i barnehage og skoler, Veiledning av nyutdannede lærere skal baseres på de til enhver tid gjeldende nasjonale prinsippene for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Veilederutdanningen deles i to moduler, en felles grunnmodul (15 stp) og en valgmodul (15 stp) for videre spesialisering inn mot veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegagrupper. Tilbudet må inneholde én eller begge valgmoduler: 1. Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede 2. Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling Det kan legges til rette for spesialisering inn mot barnehage eller skoleslag gjennom mulighet for selvvalgt pensum og gjennomføring av praksis inn mot barnehage eller eget skoleslag. I Rammer for veilederutdanning i barnehage og skole finner en læringsutbytteformuleringer som dekker både grunnmodulen og de to valgmodulene. Veiledning av kollegagrupper krever innsikt og ferdigheter til å sette i verk ulike utviklingsog læringsprosesser i profesjonsfellesskapet i barnehagen, skolen eller videregående opplæring. Utdanningen må danne grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master- og phd nivå. Ut fra erfaringer de siste årene mht. etterspørsel tas det sikte på at det for de ulike fagene/emnene velges et antall tilbud slik: Andrespråkspedagogikk nivå 1: 6-10 tilbud Samfunnsfag nivå 1: 2-3 helt nettbaserte tilbud KRLE nivå 1: 2-3 helt nettbaserte tilbud Fransk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Spansk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Tysk nivå 1: 1-2 helt nettbaserte tilbud Spesialpedagogikk nivå 2: 2-4 tilbud Profesjonsfaglig digital kompetanse trinn: 1-2 helt nettbaserte tilbud Veiledning: 8-10 tilbud Antallet tilbud som er oppgitt er veiledende. Direktoratet kan fravike fra dette. 4.2 Opsjon Utdanningsdirektoratet har opsjon på å utvide målgruppen og utvide kapasiteten pr. tilbud og antall klasser innenfor avtaleperioden/opsjonstiden. Utdanningsdirektoratet ønsker videre å avtale en opsjon som gjelder eventuell forlengelse av hele eller deler av oppdraget med inntil to år, altså til og med studieåret 2024/2025, slik at varigheten samsvarer med strategiperioden for Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet vil ta stilling til om opsjonen skal utløses innen utgangen av desember Utvidelser og forlengelser skal skje etter dialog med Oppdragstaker. 12

13 4.3 Framdrift og rapportering Videreutdanningstilbudene for lærere i Kompetanse for kvalitet vil bli evaluert i fremtidige deltakerundersøkelser. 5 TILDELINGSKRITERIER Utdanningsdirektoratet vil foreta en utvelgelse av søknader om nye tilbud og gi tilbakemelding til institusjonene i henhold til framdriften angitt i pkt Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: Fagkompetanse hos de personene ved institusjonen som skal bidra i studiet Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet Erfaring med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne I tillegg er geografisk spredning og tilgjengelighet for lærerne viktig for direktoratet ved tildeling av videreutdanningstilbud. Dette vil si at Utdanningsdirektoratet vil foreta en samlet vurdering av hvilke tilbud innenfor de enkelte fagene/emnene som gir en best mulig geografisk spredning og tilgjengelighet for lærerne, når de forøvrig scorer tilnærmet likt på kriteriene nevnt over (innenfor 0,5 poeng). Tildelingen vil bli foretatt ut fra en samlet vurdering av søknadene for å sikre at nasjonale mål og føringer fra regjeringen blir oppfylt. Fordelingen mellom tilbud på nivå 1 og nivå 2 og fordelingen av tilbud på 1-7. trinn, trinn, trinn og ev trinn vil bli vurdert. 5.1 Beskrivelse av tildelingskriteriene Informasjon/krav til dokumentasjon under tildelingskriteriene under skal fylles inn i vedlagte skjema. Videreutdanningstilbud for lærere Tildelingskriterier Krav til dokumentasjon Vekt % Fagkompetanse hos de ansatte Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet I tilbudet skal institusjonen beskrive fagkompetansen hos de ansatte ved institusjonen som skal bidra i utvikling og gjennomføring av tilbudet, og stillingsomfanget som settes av til dette for hver enkelt. Det skal fremkomme hvilken fagperson som skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av studiet. I tilbudet skal institusjonen kort beskrive hvordan de vil utvikle tilbudet samt beskrive elementer i tilbudet jf pkt 4.1: ev. samlinger, aktiviteter, metodikk, temaer og kopling til deltakernes praksis og utvikling av denne. 50 % 30 % 13

14 For videreutdanning i undervisningsfag skal institusjonen særskilt beskrive hvordan nye læreplaner som vil være gjeldende fra skal ivaretas. For videreutdanning i veiledning må institusjonen redegjøre for hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne I tilbudet skal institusjonen beskrive erfaringer med tilsvarende tilbud, både innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og øvrig videreutdanning. I tilbudet skal institusjonen gi en beskrivelse av gjennomføringsevnen og hvordan institusjonen har tenkt å innhente tilbakemeldinger fra studentene, og hvordan dette skal følges opp. 10 % 10 % 5.2 Vurderingsmetode Alle tilbudene blir vurdert etter en poengskala fra 1-10, og deretter beregnet i forhold til tildelingskriterienes vekting. 6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING 6.1 Innlevering av tilbud Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell, innen tilbudsfristen. Leverandører som ikke er brukere hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, kan ta kontakt med Mercell Support på tlf: eller på e-post til: 6.2 Forbehold og avvik Eventuelle forbehold/avvik må fremgå tydelig i tilbudsbrevet. Disse skal være klart og entydig angitt og kunne vurderes uten at Oppdragsgiver må ta kontakt med Tilbyder. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne vil kunne føre til at Tilbudet ansees som ufullstendig og kan bli avvist. 6.3 Språk Samtlige dokumenter, og annen kommunikasjon knyttet til Tilbudet, skal være på norsk. Det er adgang til levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor dokumentasjon ikke finnes på norsk. 14

15 Vedlegg på øvrige språk skal følges av autorisert oversettelse til ett av de tillatte språkene, primært norsk. 6.4 Elektronisk signatur Tilbyderen vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er en aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på eller Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen settes i gang i god tid før innlevering av tilbud. 6.5 Tilbudets utforming Tilbudet skal leveres etter den utforming som Mercell angir for innleveringen. Tilbudet må leveres med et hoveddokument (tilbudsbrev) vedlagt beskrivelser av hvert enkelt videreutdanningstilbud (på eget skjema) som separate dokumenter. Sladdet versjon av tilbudet skal vedlegges som eget dokument, jf pkt Tilbudsbrev Brevet skal være datert og signert av representant for tilbyderen. Eventuelle forbehold eller merknader til avtaleutkastet skal stå her. Tilbyder skal oppgi eventuelle konsekvenser om forbeholdene ikke blir tatt til følge. 2. Beskrivelse av hvert enkelt tilbud. Vedlagte «Skjema for hvert enkelt tilbud» skal brukes. Institusjonene kan søke om både videreutdanningstilbud og lærerspesialistutdanning innenfor samme fag/emne. Institusjonen skal i skjemaet kort beskrive Studiestedet Organiseringen, om det er helt nettbasert eller delvis nettbasert med samlinger, og om det kan benyttes som etterutdanningstilbud (gjelder bare spesialpedagogikk). Kapasitet og antall klasser Fagkompetansen hos de personene ved institusjonen som skal bidra i utvikling og gjennomføring av tilbudet, og stillingsomfanget som settes av til dette for hver enkelt. Navn på hovedansvarlig fagperson. Faglig innhold i studietilbudet, samt hvordan en i tilbudet vil ivareta nye læreplaner (gjelder tilbud i undervisningsfag). For veilederutdanning: Hvilken masterutdanning studiet ev kan innpasses i ved egen institusjon. Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde Gjennomføringsevne Nøkkelinformasjon om studietilbudet til bruk i studiekatalogen 3. Sladdet utgave av tilbudet Tilbyder har kun anledning til å sladde de delene av tilbudet som inneholder taushetsbelagte opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter som timepris/timelønn, delsummer i budsjettet og egenutviklede modeller/metoder. Opplysninger om personlige forhold som etnisitet og helse skal også sladdes. 15

16 4. Eventuelle andre vedlegg, herunder dokumentasjon som bes fremlagt jf. punkt KONTRAKTSDOKUMENTER Avtaleforholdet vil bli regulert av avtalemalen, som ligger som vedlegg til dette konkurransegrunnlaget. Eventuelle merknader til avtalen må legges inn i tilbudet. 16

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Dovre Omsorgsboliger Lillesand Byggentreprise

Dovre Omsorgsboliger Lillesand Byggentreprise Del I Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for anskaffelse av Dovre Omsorgsboliger Lillesand Byggentreprise for Lillesand Kommune Rev. B 13.06.19

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Turistinformasjon. Saksnr 2018/931

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Turistinformasjon. Saksnr 2018/931 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Turistinformasjon Saksnr 2018/931 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov... 3 1.3 Tidsfrister...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (forskriftens del III) Saksnummer: 2017/26395 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Modell(er) for definering av «god praksis» - pilot innen fagfeltet kvalifisering av innvandrere Saksnr. 17-03377 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54 Konkurransegrunnlag Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsgiver 2 Anskaffelsen 2.1 Formål 2.2 Omfang 2.3 Leveranser 2.4 Kontraktstype 2.5 Kontraktens varighet 2.6 Vedståelsesfrist 2.7 Forbehold og presiseringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Kontroll av lekeplasser og utstyr KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Kontroll av lekeplasser og utstyr 2017-112 For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for rørleggertjenester.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for rørleggertjenester. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for rørleggertjenester Saksnr: 17/1898 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr: KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune Saksnr: 2017-22 0 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Om oppdragsgiver... 2 1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

TY FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE, KONKURRANSEGRUNNLAG ORGANISERING OG RESSURSBRUK INNENFOR PLEIE OG OMSORG TYNSET

TY FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE, KONKURRANSEGRUNNLAG ORGANISERING OG RESSURSBRUK INNENFOR PLEIE OG OMSORG TYNSET TY-18-03 FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE, ORGANISERING OG RESSURSBRUK INNENFOR PLEIE OG OMSORG KONKURRANSEGRUNNLAG TYNSET Innhold 1. OPPDRAGSGIVER... 3 2. ANSKAFFELSEN... 3 2.1. FORMÅL... 3 2.2. OMFANG...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP Saksnummer: 2017/00140 1 Innledning 1.1

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag ANSKAFFELSE AV IKT DRIFTSTJENESTER FOR MARKER KOMMUNE

Konkurransegrunnlag ANSKAFFELSE AV IKT DRIFTSTJENESTER FOR MARKER KOMMUNE Konkurransegrunnlag ANSKAFFELSE AV IKT DRIFTSTJENESTER FOR MARKER KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Oppdragsgiver Marker kommune... 2 1.2 Beskrivelse av leveransen... 2 1.3 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Vedlegg. Eksempler på relevante oppgaver er

Vedlegg. Eksempler på relevante oppgaver er Vedlegg Føringer for pilotering av lærerspesialist og spesialistutdanning Disse føringene gjelder for lærerspesialistpilotene 2018 2019 og er utarbeidet i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Sørum kommune OMLEGGING TIL BIOOLJE 18/02567

KONKURRANSEGRUNNLAG Sørum kommune OMLEGGING TIL BIOOLJE 18/02567 KONKURRANSEGRUNNLAG Sørum kommune OMLEGGING TIL BIOOLJE 18/02567 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov... 3 1.3 Tidsfrister... 3 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av ballbinge Orkanger ungdomsskole 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudsmappe 1 Kvalifikasjonskrav

Tilbudsmappe 1 Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav Kjøp av maler, tapetser og gulvleggerarbeider Ved elektronisk utfylling: Beskytt dokumentet (Verktøy)for å skrive i feltene. Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Oppfølging av vedlikeholdsplan for Snåsa Kirke - Takrenner, beslag og lufting 15/3179 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale programvarelisenser og bistand til lisensforvaltning for levering til Arbeidstilsynet Saksnr. 2017/36520

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale konsulenttjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale konsulenttjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale konsulenttjenester Saksnr. 17/252 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hattfjelldal kommune. Åpen tilbudskonkurranse etter FOA-forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hattfjelldal kommune. Åpen tilbudskonkurranse etter FOA-forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Hattfjelldal kommune Åpen tilbudskonkurranse etter FOA-forskriftens del I og II for anskaffelse av sommervedlikehold kommunale veier Saks-nr. WebSak: 17/26-2 Versjon 3.4.2017 Versjon

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Drift av turistinformasjon på Leknes

Tilbudsinnbydelse. Drift av turistinformasjon på Leknes VESTVÅGØY KOMMUNE, NÆRING, PLAN OG UTVIKLING Tilbudsinnbydelse Drift av turistinformasjon på Leknes Frist for levering av tilbud er 25.01.2019 kl.14.00 på Mercell portalen Om dere ikke har login i Mercell

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Statlig fellesavtale for kjøp av mobiltelefoni. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og III for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Statlig fellesavtale for kjøp av mobiltelefoni. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og III for anskaffelse av STATENS INNKJØPSSENTER KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Statlig fellesavtale for kjøp av mobiltelefoni Dato: 23. januar 2018 Versjon: 0.98

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

E39 Kristiansand vest Mandal øst. Konkurransegrunnlag. Kapittel B0 Kvalifikasjonsregler trinn 1. Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder

E39 Kristiansand vest Mandal øst. Konkurransegrunnlag. Kapittel B0 Kvalifikasjonsregler trinn 1. Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder INNHOLD 1 GENERELLE KONKURRANSEREGLER... 3 2 LEVERING AV DOKUMENTASJON FOR KVALIFIKASJON TRINN 1 I KONKURRANSEN... 3 3 SPRÅKKRAV OG KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi,

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi, Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi, 24.01.2017 Hva er det europeiske egenerklæringsskjemaet? Elektronisk Erklæring fra leverandørene om: at de oppfyller

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II Dato: 21.03.2014 Tilbudsfrist: 11.04.2014 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for kjøp av Spektrumanalysator med muligheter for å måle antenne- og kabelparametre Saksnummer: 1604989

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Betong- og stålarbeider til Vea sykehjem byggetrinn II Saksnr. 14/1402 Tilbudsfrist: 19.08.2016 kl. 12:00 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av: «Renholdstjenester i SRFs lokaler» Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av: «Renholdstjenester i SRFs lokaler» Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av: «Renholdstjenester i SRFs lokaler» Saksnr. 2014/3025 Tilbudsfrist: 20.10.14 kl. 10:00 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer