Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo 1

2 Innhold 1. Innledning... 3 Fakta Forskning... 3 Mål 1: Styrke forskningen: prosjektutvikling og publisering... 3 Ibsen in Translation... 3 Virtuelt forskningssenter... 4 Ibsens regibøker og annet Ibsen-relevant teaterarkivmateriale... 4 Ibsen in Use... 4 Ibsen and Philosophy... 5 Mål 2. Internasjonalt forskningssamarbeid... 5 Mål 3: Forskningsveiledning og faglig miljøutvikling Utdanning Kunnskap i bruk: Dokumentasjon og formidling Organisasjon, medarbeidere og økonomi

3 1. Innledning Senter for Ibsen-studier har som overordnet mål å styrke Ibsen-forskningen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil arbeide for å befeste vår internasjonale posisjon som det faglige sentrum for Ibsen-forskningen, og vi vil videreutvikle våre nasjonale og internasjonale kontakter. Gjennom masterstudiet Ibsen Studies rekrutterer vi studenter og kommende forskere fra hele verden. Det er viktig at arbeidet med å modernisere og forbedre studiet fortsetter. Det er et mål at studiet etter hvert rekrutterer flere norskspråklige studenter. Senteret vil fortsatt arbeide for å styrke og utvide det grunnleggende dokumentasjonsarbeidet. Arbeidet med senterets egen Ibsen-samling står sentralt, det gjelder ikke bare biblioteket, men også samlingen av audiovisuelt materiale. Formidlingsarbeidet skal fortsatt ha en sentral plass i virksomheten. Fakta Til Senter for Ibsen-studier ligger det 4,4 vitenskapelige årsverk, hvorav 3 fulle stillinger og to 20 % professor II-stillinger er besatt, mens én stilling vil besettes i løpet av For å sikre høy faglig aktivitet og kvalifisert undervisning, er det nødvendig å opprettholde dette antallet faglige stillinger. Det er 3,9 administrative stillinger ved senteret, to bibliotekarer, en seniorkonsulent, en 50 % nettredaktør og en 20 % vitenskapelig assistent. De administrative ansatte har et særlig ansvar for å ivareta og bygge ut senterets samling av bøker og digitale ressurser, og å være en administrativ støtte for ansatte og gjester. Som forsknings- og undervisningssenter fungerer administrasjonen ved Senter for Ibsen-studier som senterets ansikt utad. Senter for Ibsen-studier har et råd. Sammensetningen og oppgaver og myndighet er nedfelt i skriv om rådets mandat. 2. Forskning Hovedmålet innen forskningsvirksomheten er å følge opp UiOs og HFs strategiske planer. Vi vil bidra til at UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal klasse (UiOs strategiske plan Strategi 2020 ). Senter for Ibsen-studier vil realisere dette gjennom fokus på prosjektutvikling og publisering, internasjonalt forskningssamarbeid, forskningsveiledning og faglig miljøutvikling. Mål 1: Styrke forskningen: prosjektutvikling og publisering Ibsen in Translation Ibsen in Translation er nå utvidet til å omfatte alle Ibsens 12 samfunnsdramaer, oversatt til åtte forskjellige språk. Målet er at prosjektet fullføres i løpet av 2016, med kvalitetssikrede oversettelser som resultat. Det vil også være et mål at oversettelsene skal bidra til å knytte nye kontakter, og på sikt styrke Ibsen-forskningen lokalt. 3

4 Virtuelt forskningssenter Senter for Ibsen-studier vil etablere et nettbasert forskningssenter. Det vil samle en rekke nettbaserte ressurser i ett virtuelt senter, som vil bli et nyttig verktøy for Ibsen- forskere, -studenter og andre interesserte verden over. Til sammen vil det virtuelle forskningssenteret danne et konglomerat av ressurser som vil gjøre at internasjonal Ibsen-forskning vil søke til senteret også på nett, og man vil kunne produsere forskning av verdi uten fysisk å være i nærheten av senteret. Dette vil være en unik mulighet til å bli internasjonalt ledende innenfor et felt i vekst. Det nettbaserte forskningssenteret vil bestå av følgende komponenter: 1) HISe (vil ferdigstilles våren 2013) 2) IbsStage, en søkbar, hendelsesbasert repertoardatabase for nettbasert forskning, formidling og dokumentasjon (ferdig i løpet av 2013) 3) Ibsen-arkivet, et muntlig historie -arkiv (ferdig i løpet av 2013) 4) Ibsen-rommet, et scenografisk rom for 3-D visualisering av Ibsens scener (påbegynnes 2014) o Det er et mål at disse ressursene utnyttes videre av ansatte ved senteret, også i form av søknader om ekstern finansiering. Ibsens regibøker og annet Ibsen-relevant teaterarkivmateriale Teaterarkivet i Bergen har Ibsens regibøker og annet Ibsen-relevant arkivmateriale. Det finnes også et stort, uutforsket Ibsen-relevant materiale ved Nasjonalbiblioteket fra Ibsens år ved Kristiania Norske Teater og Christiania Theater. o Alt teatermateriale fra Henrik Ibsens hånd digitaliseres i et samarbeid mellom Teaterarkivet, Universitetet i Bergen, Nasjonalbiblioteket og Senter for Ibsenstudier. o Teatermaterialet presenteres gjennom HISe på linje med Henrik Ibsens øvrige skrifter. o Senteret har ansvar for å utarbeide innledninger, saksopplysninger og kommentarer. o Det er et mål at disse ressursene utnyttes videre av ansatte ved senteret, også i form av søknader om ekstern finansiering. Ibsen in Use Ibsen in Use bygger videre på arbeidet innenfor Ibsen Between Cultures og vil særlig undersøke bruken av Ibsens skuespill i sosiale og politiske sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt, men med hovedfokus på nyere tid. En søknad er alt sendt til forskningsrådet, den fikk toppkarakter i evalueringen, men nådde ikke opp i konkurransen om midler. o Å utvikle en forbedret søknad om ekstern finansiering. 4

5 Ibsen and Philosophy Prosjektet Ibsen and Philosophy består av et samarbeid omkring tre seminarer med Ibsen og filosofi som overordnet tema. o Seminarene arrangeres ved Temple University, Philadelphia (2013), Johns Hopkins University (2014) og UiO (2015). o Målet er at seminarene skal resultere i publikasjoner. Mål 2. Internasjonalt forskningssamarbeid o Styrket internasjonalt samarbeid o Internasjonalt prosjektsamarbeid og forskningsutveksling o Søke mer formalisert samarbeid med miljøer og enkeltpersoner i India, Egypt, Afrika og Sør-Amerika. Mål 3: Forskningsveiledning og faglig miljøutvikling Det er en sentral oppgave for senteret å kunne bidra til å styrke rekrutteringen til Ibsen-forskningen nasjonalt og internasjonalt. Å kunne tilby forskningsveiledning til stipendiater og studenter i inn- og utland er derfor en viktig og krevende oppgave for senteret. Sentralt for å nå dette målet, er å skape et faglig miljø som er sjenerøst, anerkjennende og kritisk. o Styrke samarbeidet med Universitetet i Tromsø gjennom veiledning av stipendiater o UiT og Senter for Ibsen-studier planlegger et felles seminar, Det modern gjennombrudd, ved Senter for Ibsen-studier i september Utdanning Mastergradsstudiet i Ibsen Studies er en suksess. Det overordnete målet for utdanningen ved senteret er at mastergradsstudiet styrkes og forbedres videre. Det er i hovedsak utenlandske studenter ved senteret, og vi er dermed i den noe paradoksale situasjonen at vi bør ha som mål å rekruttere norske studenter. Dette kan gjøres ved å fremheve Senter for Ibsen-studiers tverrfaglige profil og ved å gjøre informasjonene om Ibsen Studies lett tilgjengelig for de øvrige studentene ved ILN og HF generelt. Det må tydeliggjøres at studentene kan avlegge eksamener på norsk eller et av de andre nordiske språkene, slik at emner fra Ibsen Studies kan inngå i en nordiskgrad. Det er et mål å utvikle et introduserende Ibsen-emne som undervises på norsk, gjerne i samarbeid med ILN. Senteret vil også arbeide for å utvikle en modul på PhD-nivå i Senterets professor II, Erika Fischer-Lichte og hennes forskningssenter i Berlin vil kunne være en viktig samarbeidsrelasjon for å realisere denne satsningen. Det er et mål å være internasjonalt orientert også på utdanningssiden, noe som er sterkt vektlagt i forskningen. En oppgradering av senterets undervisning til også å omfatte PhD-nivå vil kunne bidra til dette. Senteret ønsker også å gå videre med ideer til et internasjonalt samarbeid om et felles studium/joint degree. Det er ført en rekke samtaler med Nanjing University om dette. Disse bør føres videre. 5

6 4. Kunnskap i bruk: Dokumentasjon og formidling Formidlings- og dokumentasjonsarbeidet har en sentral plass ved Senter for Ibsen-studier. Til senteret ligger to bibliotekarstillinger, hvor én har ansvar for Ibsen-bibliografien, og den andre har ansvar for bok- og AV-samlingen. I løpet av langtidsperioden forventes det at det bare vil være nødvendig å bevare en av stillingene. Bibliotekarene ved senteret kartlegger og registrerer litteratur av og om Ibsen, og det arbeides kontinuerlig med å anskaffe nytt Ibsen-materiale og relevante referanseverk og støttelitteratur, inkludert tidsskrifter og audiovisuelt materiale til samlingen. Det er et mål å synliggjøre Ibsen-samlingen og gjøre den bedre tilgjengelig for forskere og studenter, og å undervise og veilede i bruken av Ibsen-bibliografien og samlingen. o Bygge opp samlingen av grunnlagsdokumenter og ny, relevant litteratur o Opprettholde og videreutvikle kontakten med bibliotekarer og andre dokumentalister i inn- og utland o Redigere, forbedre og bygge ut eksisterende poster i Ibsen-bibliografien 5. Organisasjon, medarbeidere og økonomi Hovedmål for organisasjon og medarbeidere er å legge forholdene til rette for forskning, undervisning, dokumentasjon og formidling. En forutsetning for dette er fortsatt god økonomistyring, vilje og evne til god kommunikasjon internt ved senteret og mellom senteret, instituttet og fakultetet, og ut over universitetets grenser. Det kreves gode administrative rutiner for å ta hånd om den daglige, administrative driften, og vedlikehold og oppdatering av kompetansen dette krever, er nødvendig. Senter for Ibsen-studiers nettsider er viktig kilde til formidling av informasjon om senterets forsknings- og undervisningsvirksomhet og materiale og tjenester. I langtidsperioden blir det viktig å arbeide målrettet for å bygge ut og kvalitetssikre nettsidene. o Gjennomføre tiltak for å styrke den faglige kompetansen i administrasjonen o Administrasjonen ved senteret skal samarbeide med administrasjonen ved ILN og arbeide mot en felles strategi o Senterets database over internasjonale og nasjonale kontakter skal bygges ut og vedlikeholdes o Senterets nettsider skal videreutvikles og oppdateres for å sikre at disse blir mest mulig presise og relevante. Studieinformasjonen må kvalitetssikres og gjøres tilgjengelige for også norskspråklige studenter. 6