Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskap og gruppeledere inviteres til orientering kl om følgende saker: - Status konkurranseutsetting av renholdstjenester i Ski kommune - Status etter meklingsmøte om E-18 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT

2 FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-64/12 KONKURRANSEUTSETTING PARKERING KOMMUNESTYREVEDTAK VERBALVEDTAK 3 FSK-65/12 SALG AV TOMT BERGHAGAN 10 PÅ LANGHUS FSK-66/12 VALG AV STYREMEDLEM TIL STIFTELSEN FOLLO MUSEUM FSK-67/12 EIERMELDING 2012 FSK-68/12 ANMODNING LEIE AV DELER AV TOMT PÅ GNR 141 BNR 73 Unnt. off. jf. Ofl. 23 Protokoll Forfall: Lise Vistnes (KRF) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport fra Barnevernet pr. september Månedsrapport for september 2012 Referatsaker: - Referat fra styremøte nr. 4/12 fra Nordre Follo Renseanlegg IKS - Referat fra representantskapsmøte nr. 2/12 fra Nordre Follo Renseanlegg IKS.

4 FSK-64/12 KONKURRANSEUTSETTING PARKERING KOMMUNESTYREVEDTAK VERBALVEDTAK 3 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer (3H, 2FRP). Saken behandles. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-65/12 SALG AV TOMT BERGHAGAN 10 PÅ LANGHUS Forslag til vedtak: Kommunen som grunneier er positiv til å selge et areal på ca 3,5 mål av gnr 107 bnr 1 beliggende inntil gnr 107 bnr 121, til Ekspert maskinutleie AS. Salget skal skje til samme pris pr kvm som ved salget av råtomt på Fugleåsen. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide kjøpekontrakt. Formannskapets behandling: Overskriften endres til Salg av. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber om at rådmannen innhenter en uttalelse fra Ski Idrettsråd frem til kommunestyrets behandling. Ski Idrettsråd inviteres til å komme med en uttalelse til før saken behandles i kommunestyret. André Kvakkestad (FRP) foreslo følgende tillegg til pkt. 2:.til minimum samme pris Innstilling: 1. Kjernlis forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Kvakkestads tilleggsforslag innstilles enstemmig. FSK-66/12 VALG AV STYREMEDLEM TIL STIFTELSEN FOLLO MUSEUM Forslag til vedtak: Formannskapet oppnevner følgende medlem til styret for Stiftelsen Follo museum. Side 2

5 Formannskapets behandling: Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende kandidat til styret: Amund Kjernli. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet Georg Stub som vararepresentant. Vedtak: Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Formannskapet oppnevner følgende medlem til styret for Stiftelsen Follo museum: Amund Kjernli. Formannskapet oppnevner følgende varamedlem til styret for Stiftelsen Follo museum: Georg Stub. FSK-67/12 EIERMELDING 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar eiermelding til orientering, og tiltrer de anbefalinger som fremkommer i dokumentet. Eiermeldingen evalueres årlig, og publiseres på kommunens nettside. Formannskapets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringer til kap. 3.2, 3.3 og 9: Under kap. 3.2: Anbefaling: Registrering i styrevervregisteret skal skje ved inntreden i styret. Under kap. 3.3: Anbefaling: Stryke start på setning: Kommunen ønsker at.. Start setning med Det utarbeides gode rutiner for varsling.osv. Under kap. 9: Første setning strykes. Andre setning endres til: Selskapene skal tegne særskilt forsikring for økonomisk ansvar for styrets medlemmer. Tuva Moflag (AP) fremmet følgende endring på side 10 og 23: Side 10 Det skal utarbeides en samlet oversikt. Innstilling: 1. Kamfjords endring til kap. 3.2 innstilles med 8 mot 3 stemmer (2FRP, 1H). 2. Kamfjords endring til kap. 3.3 innstilles enstemmig. 3. Kamfjords endring til kap. 9 innstilles med 8 mot 3 stemmer (2FRP, 1H). 4. Moflags endring til side 10 innstilles enstemmig. Redaksjonelle endringer som innarbeides i endelig dokument. Vedlegg 2 rettes på side 44 til Ski som vertskommune for Nordre Follo Brannvesen Rettelse: vertskommune er Ås Til side 24. Tonje A Olsen er leder av rep.skap, Knut Arild Berg er leder av styret og Inger Johanne Bjørnstad er nestleder. Til side 23. menn føyes til i første kulepunkt under selskapets formål. Til side 46. Ski produksjonsservise rettes til Empo AS Side 3

6 Saksbehandler: Kristian Larsen Arknr.: L00 &00 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 41/ Formannskapet 69/ Kommunestyret / FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune har utarbeidet forslag til forskrift om gebyr for behandling av saker etter planog bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Forskriften har ligget ute til forhåndsvarsling på Ski kommunes hjemmesider i perioden Forskriften fremmes nå til vedtak i kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativer for saksbehandling på de samme saksområdene. Saksopplysninger: På bakgrunn av kommunestyrevedtak i desember 2011 og av omorganisering av de tidligere virksomhetene Plan og byggesak, Geodata og oppmåling er det gjort en revidering av tidligere, gjeldende gebyrregulativer. Disse er nå slått sammen, og Ski kommunes virksomhet for Plan, Byggesak og Gedata vil nå få et felles regelverk på disse gebyrområdene. Så snart denne forskriften er vedtatt, vil den også slås sammen med gebyrforskrift for behandling av saker etter forurensningsloven og forurensningsforskrift, vedtatt av Ski kommunestyre (sak 36/12). Forskriften er utarbeidet i regi av virksomheten selv, og det er hentet inn referanseinformasjon fra andre kommuner i arbeidet. Regelverket er sendt på en høring internt i organisasjonen, og det er kunngjort en forhåndsversling på Ski kommunes hjemmesider slik at det har vært mulighet til å gi merknader til forskriftsforslaget. Det er ikke kommet inn eksterne merknader til forskriftsforslaget. Vurdering: Den nye forskiften er i hovedsak en justering av tidligere gebyrsatser. Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft sommeren 2009, og det ble også den gang foretatt en hovedrevidering av gebyregulativene for saker etter denne loven (kst-sak 09/955, vedtatt i plan- og byggesaksutvalget , jfr. orienteringssak til Kommunestyret: 88/09, vedtatt ). Det er nå i tillegg gjort redaksjonelle endringer for å omredigere de tidligere tre sett regulativer til ett, og hovedendringen har da vært å lage ett sett med fellesbestemmelser. Det er da også valgt å endre tittelen på dokumentet fra regulativ og til forskrift, hvilket vurderes som mer korrekt og lettere forståelig. Side 3

7 Gjeldende satser innenfor fagområdet byggesak er indeksjustert etter den såkalte kommunedeflatoren, det samme er satsene for saker etter matrikkelloven og eierseksjonsloven. Gebyrene for planbehandling oppjusteres nå i tillegg med 10 % i henhold til kommunestyrevedtaket. En reguleringsplan med et areal på 10 dekar med potensiale for boligbebyggelse, og med et utbyggingspotensale på eksempelvis 4 dekar vil etter gjeldende regulativ ha en gebyrkostnad på kr ,- (etter oppjustering med kommunedeflator). Etter den nye forskriften vil gebyrkostnaden i det samme eksemplet bli ,-. Økonomiske konsekvenser: Gebyrsatsene i forskriften er tidligere indeksjustert iht kommmunestyrevetak, og nå oppjustert slik at Ski kommune oppnår en høyere selvkostgrad også innen fagområdet planarbeid, hvor en stor del av ressursene også benyttes til arbeid og saksbehandling av kommunens egne planer. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Den foreslåtte forskriften om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven anbefales vedtatt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikelloven Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Gebyrregulativ for behandling av delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart og geodataprodukter og matrikkelføring 2012 c) Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker 2012 d) Forskrift om gebyr for planbehandling 2012 Plan og byggesaksutvalgets behandling : Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig uttalt. Utvalgets uttalelse til formannskapet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Side 4

8 FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN DATO Offentlig ettersyn: (X.X.2012 X.X.2012) Vedtatt av Ski kommunestyre (X.X.2012)

9 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Innholdsfortegnelse KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER Generelt Betalingsplikt Tidspunkt for beregning av gebyr Urimelig gebyr Betalingstidspunkt Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Klage Endring av forskriften eller gebyrsatsene... 4 KAP. 2 PLANSAKER Gebyrbelagte planoppgaver Fritak for gebyr Reguleringsplan Konsekvensutredninger Dispensasjoner fra reguleringsplan Mindre endring Digitaliserte planer... 6 KAP. 3 BYGGESAKER Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig Andre tiltak Dispensasjon Endringer Diverse Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Foretaksgodkjenning... 8 KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Gebyrer for oppmålingsforretning Matrikkelføring Annet Kart og kartdata Kap. 5 BETALINGSREGULATIV FOR KART, PLANER OG TEGNINGER PÅ PARIR ELLER DIGITALFORMAT Papirkopier av analoge kart eller tegninger Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser Spesialkart eller temakart på papirutskrift Flybilder på papirutskrift eller PDF Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

10 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt Denne forskriften erstatter tidligere regulativer om gebyr for plansaker, vedtatt (sak ), forskrift om gebyr for byggesaker vedtatt (sak ) og forskrift om gebyr for delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, vedtatt (sak 119/11). Forskriften er gjeldende fra vedtaksdato og erstatter tidligere regulativer for gebyr innenfor de samme områdene. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni , 17, 18, 19 i forskrift til matrikkelloven (matrikkelforskriften) 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars Betalingsplikt Alle som får utført tjenester som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr etter faktura fra Ski kommune. Der tinglysing er nødvendig, vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr Tidspunkt for beregning av gebyr Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar et planforslag eller konsekvensutredning som etter administrasjonens skjønn kan fremmes til behandling, eller på det tidspunkt fullstendig eller tilfredsstillende søknad, begjæring eller rekvisisjon foreligger hos Ski kommune. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyrets størrelse viser seg å være åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i forskriften, og til det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan kommunen av eget tiltak beregne og fastsette gebyr ut fra medgått samlet ressursbruk 1. Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er klart urimelig eller det etter kommunens skjønn er mindre egnet. 1.5 Betalingstidspunkt Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før planforslag behandles første gang politisk. For andre plan- og byggesaker sendes faktura etter at vedtak er fattet. 1 Medgått samlet ressursbruk vil normalt omfatte timeforbruk hos saksbehandlere og merkantile støttefunksjoner, utgifter til sakkyndig bistand, kontorhold, møtevirksomhet, befaringer, annonsekostnader etc. 3

11 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING 1.6 Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Når gebyret skal fastsettes skjønnsmessig jfr. 1.4, skal det brukes følgende timesats: Kontorarbeid/feltarbeid Kr. 750,- per time 1.7 Klage Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om gebyr gjort i medhold av denne forskriften, jfr. planog bygningslov Endring av forskriften eller gebyrsatsene Gebyrenes størrelse justeres automatisk en gang hvert år, i samsvar med kommunal deflator for siste år, pr Øvrige endringer av gebyrforskriften vedtas av kommunestyret etter en forhåndsvarsling. 4

12 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 2 PLANSAKER 2.1 Gebyrbelagte planoppgaver Det betales gebyr for behandling av: Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider Private forslag til reguleringsplaner, pbl (plan- og bygningsloven) Private forslag til mindre endring av reguleringsplaner, pbl nr. 1 Nødvendige konsekvensutredninger iht. pbl. 4-2 tilknyttet private innspill til kommuneplanens arealdel jf. pbl og private reguleringsforslag jv. Pbl Dispensasjoner fra kommuneplan og reguleringsplaner, pbl 19. Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen. Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter. 2.2 Fritak for gebyr Følgende reguleringsformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr: - Jord- og skogbruksområder, jf. pbl. 12-5, nr Friluftsområder og naturvernområder, jf. pbl. 12-5, nr Områder/tilleggsarealer som kommunen har pålagt innsenderen å ta med i planforslaget. - Arealer som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern. Disse unntaksbestemmelsene gjelder også for konsekvensutredninger. 2.3 Reguleringsplan Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider, jfr. pbl ilegges et gebyr på kr ,- når forespørselen skal legges fram for politisk behandling. For behandling av reguleringsplan betales et arealgebyr etter punkt A og et gebyr etter bebyggelsens areal, etter punkt B. Samlet gebyr blir summen av pkt A og pkt B. A. Arealgebyr etter planområdets areal For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer over m² regnes et tillegg for hvert påbegynt m² arealintervall. Kr. 950,- 5

13 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING B. Gebyr etter bebyggelsens areal Det skal betales gebyr for beregnet maksimalt tillatt bruksareal (BRA) i ny bebyggelse og i eksisterende bebyggelse som gis nytt reguleringsformål. Gebyret beregnes i forhold til de byggemuligheter planforslaget gir, og ikke til faktiske byggeplaner der disse foreligger. Bruksareal over og under terreng skal regnes med, også garasjeanlegg og tekniske rom medregnes. For bruksareal (BRA) inntil 2000 m² Kr ,- For hvert påbegynt m² bruksareal ut over 2000 m² Kr ,- C. Gebyr for planer med arealkrevende anlegg Ved reguleringsplaner for utendørs idrettsanlegg og andre arealkrevende anlegg som i svært begrenset grad legger til rette for bebyggelse, regnes følgende gebyr For arealer til og med 10 da kr ,- For arealer til og med 20 da kr ,- For arealer over 20. da regnes et tillegg for hvert påbegynt da kr. 500,- For den del av planområdet hvor det legges til rette for bebyggelse, beregnes gebyret etter 2.3 A og B. 2.4 Konsekvensutredninger For konsekvensutredninger beregnes 50 % av reguleringsgebyret for reguleringsplaner, Jfr Når plan og konsekvensutredning behandles samtidig, fastlegges gebyret iht. 2.3 med et tillegg på 25 % for konsekvensutredning. 2.5 Dispensasjoner fra reguleringsplan Dette er saker hvor dispensasjon behandles i sammenheng med en byggesak, samt hvor saken ikke krever omfattende utredning eller involvering av annen fagmyndighet/virksomhet. For dispensasjoner etter pbl. 19 ilegges et gebyr på kr ,-. Kommunen avgjør hvilken kategori en sak hører inn under. 2.6 Mindre endring av reguleringsplaner Dette er saker som krever mer omfattende utredning, samt saker hvor andre myndigheter eller virksomheter må involveres i saksforberedelsene. For mindre endring av reguleringsplan etter pbl og fastsettes et gebyr på kr , Digitaliserte planer Alle planforslag skal fremmes i digital form. Private planforslag vil ikke bli fremmet for politisk behandling før de foreligger i format som samsvarer med Ski kommunes krav til digitale plandata, jfr. Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Ski kommune kan unntaksvis bistå ved digitalisering av private planer, mot et tilleggsgebyr på minst 25% av plangebyret. Slikt teknisk plansamarbeid skal være avtalt før private sender inn planutkast, jf Dersom det kun er behov for mindre omfattende assistanse i forbindelse med digitalisering av plan, kan dette avtales gjennomført på timebasis etter timesats fastsatt i denne forskriftens

14 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 3 BYGGESAKER Arealgrunnlag som benyttes er bruksareal (BRA) etter NS Av gebyret utgjør ca 10 % av satsene utgifter til tilsyn. 3.1 Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Første boenhet Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 0 40 m 2 Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 41 m 2 - større Kr ,- Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus og lignende. Gjelder også driftsbygninger i landbruket samt midlertidige og transportable bygg: m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Over 100 m 2 Kr ,- 3.2 Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig (nybygg samt til-, på- og ombygging av slike) m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Areal over 1000 m 2 belastes med et tillegg for hver påbegynte 200 m 2 Kr ,- 3.3 Andre tiltak 33.1 Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen, terrenginngrep, større utomhusplaner, skiltsystemer, basseng, brønner, dammer, broer, støttemurer, skjermvegger, innhegninger, større fasadeendringer, parkeringsplasser og lignende. Kr , Større tekniske anlegg Kr , Mindre endringer / reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Enkeltskilt Kr , Riving (= eller < 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Riving (> 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Andre mindre, søknadspliktige tiltak Kr , Mindre fasadeendring som krever søknad Kr ,- 7

15 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING 3.4 Dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med underliggende regelverk, når dispensasjonssøknaden behandles i sammenheng med en byggesak Kr ,- 3.5 Endringer Reviderte tegninger - Fast sum. Det regnes ikke gebyr for revisjon av tegninger som gjelder småhus- og fritidsbebyggelse Endring av tidligere innvilget tillatelse 20 % av opprinnelig gebyr, minimum Diverse Bruksendring uten større bygningsmessige endringer Midlertidig bruksendring Avslag / For søknader som avslås ½ gebyr Ulovlige byggearbeider. Saksbehandling i forbindelse med ulovlig byggearbeid og / eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/ bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse. 6.6 Søknader med ansvarsrett, hvor søknaden ikke er komplett og supplerende opplysninger er nødvendige. Dobbelt gebyr. Minimumsgebyr er % tillegg 3.7 Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Dersom kun rammetillatelse er gitt ½-part tilbakebetales men minimum tilbakeholdes Dersom igangsettingstillatelse er gitt Intet tilbakebetales Søknader uten ansvarsrett Intet tilbakebetales Dersom regning ikke er betalt sendes ny regning etter ovenstående regler. 3.8 Foretaksgodkjenning Lokal godkjenning av foretak (inkl. ansvarsrett) 2 310, Behandling av ansvarsrettssøknad (sentralt godkjente foretak). 760,- 8

16 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATA- PRODUKTER OG MATRIKKELFØRING 4.1 Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides, medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne vinterforskriften skal gjøres gjeldene er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 4.2 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/ Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Dispensasjon (pbl 19-1) For hvert forhold som krever dispensasjon: Kr , Delingssøknad (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller Kr ,- Ved søknad om fradeling av mer enn to nye parseller Kr ,- Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kommer det i tillegg gebyr for behandling etter jordloven Søknad om arealoverføring/tilleggsareal (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om arealoverføring/tilleggsareal Kr , Søknad om arealoverføring ved grensejustering (matrikkelloven 16) Ved søknad om arealoverføring ved grensejustering Kr , Søknader som avslås Søknader om dispensasjon, deling, arealoverføring eller grensejustering (jfr ) som avslås, gebyrbelegges med 50 % av ordinær gebyrsats. 9

17 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom (lov om eierseksjoner 7) Sak som krever befaring Fem ganger rettsgebyrets størrelse Sak som ikke krever befaring Tre ganger rettsgebyrets størrelse Ved oppretting av eierseksjon med uteareal, skal det i tillegg kreves gebyr etter Ny behandling av avslått begjæring om seksjonering eller reseksjonering Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelloven 18, forskriftene 16) Sammenslåing av eiendommer er unntatt gebyr. Dersom det i forbindelse med sammenslåingen skal utarbeides matrikkelbrev, beregnes gebyr etter reglene i Gebyrer for oppmålingsforretning (Matrikkelloven 32, forskriftene 16.) Oppmålingsgebyr etter 4.4 inkluderer matrikkelgebyr etter A Oppmålingsforretning for ny grunneiendom, festegrunn eller over eksisterende matrikkelenhet Areal til og med 1 daa Kr ,- Areal 1 til 2 daa Kr ,- Areal 2 til 5 daa Kr ,- Areal 5 til 20 daa Kr ,- Areal over 20 daa; etter medgått tid. Minstegebyr Kr ,- Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, betales slikt gebyr: For tomt 3 9 Gebyrlegges med 85 % av ovenstående Fra tomt 10 Gebyrlegges med 70 % av ovenstående Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny oppmålingsforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 % B Oppmålingsforretning for ny anleggseiendom Volum fra 0 til 2000m 3 Kr ,- Volum fra 2000 m 3, økning pr. påbegynt 1000 m 3 Kr , A Oppmålingsforretning ved grensejustering mellom grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Der grensejusteringen berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt. Grensejustering i forbindelse med fradeling, inngår i gebyr under B Oppmålingsforretning ved arealoverføring mellom eiendommer Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Areal > 500 m 2 Gebyrlegges etter A 10

18 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Der hvor tilleggsareal (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hvert tilleggsareal (arealoverføring). I tillegg vil det påløpe gebyr for dokumentavgift og tinglysingsgebyr Oppmålingsforretning over del av eksisterende grense for en grunneiendom Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt Til og med 3 grensepunkter Kr ,- For overskytende grensepunkter, per punkt Kr , Oppmålingsforretning av uteareal som inngår i en seksjon (Matrikkellov 6 bokstav e, Matrikkelforskriften 16 punkt 3) Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal over 500 m 2 Gebyrlegges etter A Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt matrikkelkart. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider ( kontorforretning ) Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider, gebyrlegges det med 65 % i henhold til ovenstående satser Klarlegging av eksisterende grense ( grensepåvisning ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: Til og med to punkter Kr ,- Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre Kr. 795,- Dersom grensen tidligere ikke er koordinatbestemt, må det betales gebyr for avholdt oppmålingsforretning etter punkt A eller Oppmålingsforretning ved registrering Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter ) etter følgende % satser: Oppgave 1 Fremskaffe datagrunnlag 30 % 2 Varsling og kartforretningsmøte 15 % 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 30 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 % Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %. 11

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer