Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskap og gruppeledere inviteres til orientering kl om følgende saker: - Status konkurranseutsetting av renholdstjenester i Ski kommune - Status etter meklingsmøte om E-18 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT

2 FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-64/12 KONKURRANSEUTSETTING PARKERING KOMMUNESTYREVEDTAK VERBALVEDTAK 3 FSK-65/12 SALG AV TOMT BERGHAGAN 10 PÅ LANGHUS FSK-66/12 VALG AV STYREMEDLEM TIL STIFTELSEN FOLLO MUSEUM FSK-67/12 EIERMELDING 2012 FSK-68/12 ANMODNING LEIE AV DELER AV TOMT PÅ GNR 141 BNR 73 Unnt. off. jf. Ofl. 23 Protokoll Forfall: Lise Vistnes (KRF) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport fra Barnevernet pr. september Månedsrapport for september 2012 Referatsaker: - Referat fra styremøte nr. 4/12 fra Nordre Follo Renseanlegg IKS - Referat fra representantskapsmøte nr. 2/12 fra Nordre Follo Renseanlegg IKS.

4 FSK-64/12 KONKURRANSEUTSETTING PARKERING KOMMUNESTYREVEDTAK VERBALVEDTAK 3 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer (3H, 2FRP). Saken behandles. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-65/12 SALG AV TOMT BERGHAGAN 10 PÅ LANGHUS Forslag til vedtak: Kommunen som grunneier er positiv til å selge et areal på ca 3,5 mål av gnr 107 bnr 1 beliggende inntil gnr 107 bnr 121, til Ekspert maskinutleie AS. Salget skal skje til samme pris pr kvm som ved salget av råtomt på Fugleåsen. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide kjøpekontrakt. Formannskapets behandling: Overskriften endres til Salg av. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber om at rådmannen innhenter en uttalelse fra Ski Idrettsråd frem til kommunestyrets behandling. Ski Idrettsråd inviteres til å komme med en uttalelse til før saken behandles i kommunestyret. André Kvakkestad (FRP) foreslo følgende tillegg til pkt. 2:.til minimum samme pris Innstilling: 1. Kjernlis forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Kvakkestads tilleggsforslag innstilles enstemmig. FSK-66/12 VALG AV STYREMEDLEM TIL STIFTELSEN FOLLO MUSEUM Forslag til vedtak: Formannskapet oppnevner følgende medlem til styret for Stiftelsen Follo museum. Side 2

5 Formannskapets behandling: Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende kandidat til styret: Amund Kjernli. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet Georg Stub som vararepresentant. Vedtak: Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Formannskapet oppnevner følgende medlem til styret for Stiftelsen Follo museum: Amund Kjernli. Formannskapet oppnevner følgende varamedlem til styret for Stiftelsen Follo museum: Georg Stub. FSK-67/12 EIERMELDING 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar eiermelding til orientering, og tiltrer de anbefalinger som fremkommer i dokumentet. Eiermeldingen evalueres årlig, og publiseres på kommunens nettside. Formannskapets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endringer til kap. 3.2, 3.3 og 9: Under kap. 3.2: Anbefaling: Registrering i styrevervregisteret skal skje ved inntreden i styret. Under kap. 3.3: Anbefaling: Stryke start på setning: Kommunen ønsker at.. Start setning med Det utarbeides gode rutiner for varsling.osv. Under kap. 9: Første setning strykes. Andre setning endres til: Selskapene skal tegne særskilt forsikring for økonomisk ansvar for styrets medlemmer. Tuva Moflag (AP) fremmet følgende endring på side 10 og 23: Side 10 Det skal utarbeides en samlet oversikt. Innstilling: 1. Kamfjords endring til kap. 3.2 innstilles med 8 mot 3 stemmer (2FRP, 1H). 2. Kamfjords endring til kap. 3.3 innstilles enstemmig. 3. Kamfjords endring til kap. 9 innstilles med 8 mot 3 stemmer (2FRP, 1H). 4. Moflags endring til side 10 innstilles enstemmig. Redaksjonelle endringer som innarbeides i endelig dokument. Vedlegg 2 rettes på side 44 til Ski som vertskommune for Nordre Follo Brannvesen Rettelse: vertskommune er Ås Til side 24. Tonje A Olsen er leder av rep.skap, Knut Arild Berg er leder av styret og Inger Johanne Bjørnstad er nestleder. Til side 23. menn føyes til i første kulepunkt under selskapets formål. Til side 46. Ski produksjonsservise rettes til Empo AS Side 3

6 Saksbehandler: Kristian Larsen Arknr.: L00 &00 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 41/ Formannskapet 69/ Kommunestyret / FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune har utarbeidet forslag til forskrift om gebyr for behandling av saker etter planog bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Forskriften har ligget ute til forhåndsvarsling på Ski kommunes hjemmesider i perioden Forskriften fremmes nå til vedtak i kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativer for saksbehandling på de samme saksområdene. Saksopplysninger: På bakgrunn av kommunestyrevedtak i desember 2011 og av omorganisering av de tidligere virksomhetene Plan og byggesak, Geodata og oppmåling er det gjort en revidering av tidligere, gjeldende gebyrregulativer. Disse er nå slått sammen, og Ski kommunes virksomhet for Plan, Byggesak og Gedata vil nå få et felles regelverk på disse gebyrområdene. Så snart denne forskriften er vedtatt, vil den også slås sammen med gebyrforskrift for behandling av saker etter forurensningsloven og forurensningsforskrift, vedtatt av Ski kommunestyre (sak 36/12). Forskriften er utarbeidet i regi av virksomheten selv, og det er hentet inn referanseinformasjon fra andre kommuner i arbeidet. Regelverket er sendt på en høring internt i organisasjonen, og det er kunngjort en forhåndsversling på Ski kommunes hjemmesider slik at det har vært mulighet til å gi merknader til forskriftsforslaget. Det er ikke kommet inn eksterne merknader til forskriftsforslaget. Vurdering: Den nye forskiften er i hovedsak en justering av tidligere gebyrsatser. Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft sommeren 2009, og det ble også den gang foretatt en hovedrevidering av gebyregulativene for saker etter denne loven (kst-sak 09/955, vedtatt i plan- og byggesaksutvalget , jfr. orienteringssak til Kommunestyret: 88/09, vedtatt ). Det er nå i tillegg gjort redaksjonelle endringer for å omredigere de tidligere tre sett regulativer til ett, og hovedendringen har da vært å lage ett sett med fellesbestemmelser. Det er da også valgt å endre tittelen på dokumentet fra regulativ og til forskrift, hvilket vurderes som mer korrekt og lettere forståelig. Side 3

7 Gjeldende satser innenfor fagområdet byggesak er indeksjustert etter den såkalte kommunedeflatoren, det samme er satsene for saker etter matrikkelloven og eierseksjonsloven. Gebyrene for planbehandling oppjusteres nå i tillegg med 10 % i henhold til kommunestyrevedtaket. En reguleringsplan med et areal på 10 dekar med potensiale for boligbebyggelse, og med et utbyggingspotensale på eksempelvis 4 dekar vil etter gjeldende regulativ ha en gebyrkostnad på kr ,- (etter oppjustering med kommunedeflator). Etter den nye forskriften vil gebyrkostnaden i det samme eksemplet bli ,-. Økonomiske konsekvenser: Gebyrsatsene i forskriften er tidligere indeksjustert iht kommmunestyrevetak, og nå oppjustert slik at Ski kommune oppnår en høyere selvkostgrad også innen fagområdet planarbeid, hvor en stor del av ressursene også benyttes til arbeid og saksbehandling av kommunens egne planer. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Den foreslåtte forskriften om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven anbefales vedtatt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikelloven Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Gebyrregulativ for behandling av delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart og geodataprodukter og matrikkelføring 2012 c) Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker 2012 d) Forskrift om gebyr for planbehandling 2012 Plan og byggesaksutvalgets behandling : Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig uttalt. Utvalgets uttalelse til formannskapet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Side 4

8 FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN DATO Offentlig ettersyn: (X.X.2012 X.X.2012) Vedtatt av Ski kommunestyre (X.X.2012)

9 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Innholdsfortegnelse KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER Generelt Betalingsplikt Tidspunkt for beregning av gebyr Urimelig gebyr Betalingstidspunkt Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Klage Endring av forskriften eller gebyrsatsene... 4 KAP. 2 PLANSAKER Gebyrbelagte planoppgaver Fritak for gebyr Reguleringsplan Konsekvensutredninger Dispensasjoner fra reguleringsplan Mindre endring Digitaliserte planer... 6 KAP. 3 BYGGESAKER Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig Andre tiltak Dispensasjon Endringer Diverse Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Foretaksgodkjenning... 8 KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Gebyrer for oppmålingsforretning Matrikkelføring Annet Kart og kartdata Kap. 5 BETALINGSREGULATIV FOR KART, PLANER OG TEGNINGER PÅ PARIR ELLER DIGITALFORMAT Papirkopier av analoge kart eller tegninger Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser Spesialkart eller temakart på papirutskrift Flybilder på papirutskrift eller PDF Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

10 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Generelt Denne forskriften erstatter tidligere regulativer om gebyr for plansaker, vedtatt (sak ), forskrift om gebyr for byggesaker vedtatt (sak ) og forskrift om gebyr for delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, vedtatt (sak 119/11). Forskriften er gjeldende fra vedtaksdato og erstatter tidligere regulativer for gebyr innenfor de samme områdene. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni , 17, 18, 19 i forskrift til matrikkelloven (matrikkelforskriften) 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars Betalingsplikt Alle som får utført tjenester som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr etter faktura fra Ski kommune. Der tinglysing er nødvendig, vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr Tidspunkt for beregning av gebyr Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar et planforslag eller konsekvensutredning som etter administrasjonens skjønn kan fremmes til behandling, eller på det tidspunkt fullstendig eller tilfredsstillende søknad, begjæring eller rekvisisjon foreligger hos Ski kommune. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyrets størrelse viser seg å være åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i forskriften, og til det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan kommunen av eget tiltak beregne og fastsette gebyr ut fra medgått samlet ressursbruk 1. Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er klart urimelig eller det etter kommunens skjønn er mindre egnet. 1.5 Betalingstidspunkt Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før planforslag behandles første gang politisk. For andre plan- og byggesaker sendes faktura etter at vedtak er fattet. 1 Medgått samlet ressursbruk vil normalt omfatte timeforbruk hos saksbehandlere og merkantile støttefunksjoner, utgifter til sakkyndig bistand, kontorhold, møtevirksomhet, befaringer, annonsekostnader etc. 3

11 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING 1.6 Tjenester og gebyrer som skal betales etter medgått tid og ressursbruk Når gebyret skal fastsettes skjønnsmessig jfr. 1.4, skal det brukes følgende timesats: Kontorarbeid/feltarbeid Kr. 750,- per time 1.7 Klage Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om gebyr gjort i medhold av denne forskriften, jfr. planog bygningslov Endring av forskriften eller gebyrsatsene Gebyrenes størrelse justeres automatisk en gang hvert år, i samsvar med kommunal deflator for siste år, pr Øvrige endringer av gebyrforskriften vedtas av kommunestyret etter en forhåndsvarsling. 4

12 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 2 PLANSAKER 2.1 Gebyrbelagte planoppgaver Det betales gebyr for behandling av: Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider Private forslag til reguleringsplaner, pbl (plan- og bygningsloven) Private forslag til mindre endring av reguleringsplaner, pbl nr. 1 Nødvendige konsekvensutredninger iht. pbl. 4-2 tilknyttet private innspill til kommuneplanens arealdel jf. pbl og private reguleringsforslag jv. Pbl Dispensasjoner fra kommuneplan og reguleringsplaner, pbl 19. Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen. Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter. 2.2 Fritak for gebyr Følgende reguleringsformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr: - Jord- og skogbruksområder, jf. pbl. 12-5, nr Friluftsområder og naturvernområder, jf. pbl. 12-5, nr Områder/tilleggsarealer som kommunen har pålagt innsenderen å ta med i planforslaget. - Arealer som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern. Disse unntaksbestemmelsene gjelder også for konsekvensutredninger. 2.3 Reguleringsplan Forespørsler før varsel om igangsetting av private reguleringsarbeider, jfr. pbl ilegges et gebyr på kr ,- når forespørselen skal legges fram for politisk behandling. For behandling av reguleringsplan betales et arealgebyr etter punkt A og et gebyr etter bebyggelsens areal, etter punkt B. Samlet gebyr blir summen av pkt A og pkt B. A. Arealgebyr etter planområdets areal For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer til og med m² Kr ,- For arealer over m² regnes et tillegg for hvert påbegynt m² arealintervall. Kr. 950,- 5

13 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING B. Gebyr etter bebyggelsens areal Det skal betales gebyr for beregnet maksimalt tillatt bruksareal (BRA) i ny bebyggelse og i eksisterende bebyggelse som gis nytt reguleringsformål. Gebyret beregnes i forhold til de byggemuligheter planforslaget gir, og ikke til faktiske byggeplaner der disse foreligger. Bruksareal over og under terreng skal regnes med, også garasjeanlegg og tekniske rom medregnes. For bruksareal (BRA) inntil 2000 m² Kr ,- For hvert påbegynt m² bruksareal ut over 2000 m² Kr ,- C. Gebyr for planer med arealkrevende anlegg Ved reguleringsplaner for utendørs idrettsanlegg og andre arealkrevende anlegg som i svært begrenset grad legger til rette for bebyggelse, regnes følgende gebyr For arealer til og med 10 da kr ,- For arealer til og med 20 da kr ,- For arealer over 20. da regnes et tillegg for hvert påbegynt da kr. 500,- For den del av planområdet hvor det legges til rette for bebyggelse, beregnes gebyret etter 2.3 A og B. 2.4 Konsekvensutredninger For konsekvensutredninger beregnes 50 % av reguleringsgebyret for reguleringsplaner, Jfr Når plan og konsekvensutredning behandles samtidig, fastlegges gebyret iht. 2.3 med et tillegg på 25 % for konsekvensutredning. 2.5 Dispensasjoner fra reguleringsplan Dette er saker hvor dispensasjon behandles i sammenheng med en byggesak, samt hvor saken ikke krever omfattende utredning eller involvering av annen fagmyndighet/virksomhet. For dispensasjoner etter pbl. 19 ilegges et gebyr på kr ,-. Kommunen avgjør hvilken kategori en sak hører inn under. 2.6 Mindre endring av reguleringsplaner Dette er saker som krever mer omfattende utredning, samt saker hvor andre myndigheter eller virksomheter må involveres i saksforberedelsene. For mindre endring av reguleringsplan etter pbl og fastsettes et gebyr på kr , Digitaliserte planer Alle planforslag skal fremmes i digital form. Private planforslag vil ikke bli fremmet for politisk behandling før de foreligger i format som samsvarer med Ski kommunes krav til digitale plandata, jfr. Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Ski kommune kan unntaksvis bistå ved digitalisering av private planer, mot et tilleggsgebyr på minst 25% av plangebyret. Slikt teknisk plansamarbeid skal være avtalt før private sender inn planutkast, jf Dersom det kun er behov for mindre omfattende assistanse i forbindelse med digitalisering av plan, kan dette avtales gjennomført på timebasis etter timesats fastsatt i denne forskriftens

14 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 3 BYGGESAKER Arealgrunnlag som benyttes er bruksareal (BRA) etter NS Av gebyret utgjør ca 10 % av satsene utgifter til tilsyn. 3.1 Gebyr for behandling av byggesaker for bolig og fritidsformål Første boenhet Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 0 40 m 2 Kr , Ytterligere boenhet i samme bygg 41 m 2 - større Kr ,- Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus og lignende. Gjelder også driftsbygninger i landbruket samt midlertidige og transportable bygg: m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Over 100 m 2 Kr ,- 3.2 Gebyr for behandling av byggesaker for annet formål enn bolig (nybygg samt til-, på- og ombygging av slike) m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , Areal over 1000 m 2 belastes med et tillegg for hver påbegynte 200 m 2 Kr ,- 3.3 Andre tiltak 33.1 Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen, terrenginngrep, større utomhusplaner, skiltsystemer, basseng, brønner, dammer, broer, støttemurer, skjermvegger, innhegninger, større fasadeendringer, parkeringsplasser og lignende. Kr , Større tekniske anlegg Kr , Mindre endringer / reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Enkeltskilt Kr , Riving (= eller < 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Riving (> 70 m 2 ) Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom betales kun gebyr for nybygget. Kr , Andre mindre, søknadspliktige tiltak Kr , Mindre fasadeendring som krever søknad Kr ,- 7

15 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING 3.4 Dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med underliggende regelverk, når dispensasjonssøknaden behandles i sammenheng med en byggesak Kr ,- 3.5 Endringer Reviderte tegninger - Fast sum. Det regnes ikke gebyr for revisjon av tegninger som gjelder småhus- og fritidsbebyggelse Endring av tidligere innvilget tillatelse 20 % av opprinnelig gebyr, minimum Diverse Bruksendring uten større bygningsmessige endringer Midlertidig bruksendring Avslag / For søknader som avslås ½ gebyr Ulovlige byggearbeider. Saksbehandling i forbindelse med ulovlig byggearbeid og / eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/ bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse. 6.6 Søknader med ansvarsrett, hvor søknaden ikke er komplett og supplerende opplysninger er nødvendige. Dobbelt gebyr. Minimumsgebyr er % tillegg 3.7 Ikke gjennomført / avlyst eller utgått Dersom kun rammetillatelse er gitt ½-part tilbakebetales men minimum tilbakeholdes Dersom igangsettingstillatelse er gitt Intet tilbakebetales Søknader uten ansvarsrett Intet tilbakebetales Dersom regning ikke er betalt sendes ny regning etter ovenstående regler. 3.8 Foretaksgodkjenning Lokal godkjenning av foretak (inkl. ansvarsrett) 2 310, Behandling av ansvarsrettssøknad (sentralt godkjente foretak). 760,- 8

16 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING KAP. 4 DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATA- PRODUKTER OG MATRIKKELFØRING 4.1 Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 18) Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides, medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne vinterforskriften skal gjøres gjeldene er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 4.2 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften 19) For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/ Gebyr for behandling av dele- og seksjoneringssaker Dispensasjon (pbl 19-1) For hvert forhold som krever dispensasjon: Kr , Delingssøknad (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller Kr ,- Ved søknad om fradeling av mer enn to nye parseller Kr ,- Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kommer det i tillegg gebyr for behandling etter jordloven Søknad om arealoverføring/tilleggsareal (pbl 20-1 bokstav m.) Ved søknad om arealoverføring/tilleggsareal Kr , Søknad om arealoverføring ved grensejustering (matrikkelloven 16) Ved søknad om arealoverføring ved grensejustering Kr , Søknader som avslås Søknader om dispensasjon, deling, arealoverføring eller grensejustering (jfr ) som avslås, gebyrbelegges med 50 % av ordinær gebyrsats. 9

17 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom (lov om eierseksjoner 7) Sak som krever befaring Fem ganger rettsgebyrets størrelse Sak som ikke krever befaring Tre ganger rettsgebyrets størrelse Ved oppretting av eierseksjon med uteareal, skal det i tillegg kreves gebyr etter Ny behandling av avslått begjæring om seksjonering eller reseksjonering Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelloven 18, forskriftene 16) Sammenslåing av eiendommer er unntatt gebyr. Dersom det i forbindelse med sammenslåingen skal utarbeides matrikkelbrev, beregnes gebyr etter reglene i Gebyrer for oppmålingsforretning (Matrikkelloven 32, forskriftene 16.) Oppmålingsgebyr etter 4.4 inkluderer matrikkelgebyr etter A Oppmålingsforretning for ny grunneiendom, festegrunn eller over eksisterende matrikkelenhet Areal til og med 1 daa Kr ,- Areal 1 til 2 daa Kr ,- Areal 2 til 5 daa Kr ,- Areal 5 til 20 daa Kr ,- Areal over 20 daa; etter medgått tid. Minstegebyr Kr ,- Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, betales slikt gebyr: For tomt 3 9 Gebyrlegges med 85 % av ovenstående Fra tomt 10 Gebyrlegges med 70 % av ovenstående Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny oppmålingsforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 % B Oppmålingsforretning for ny anleggseiendom Volum fra 0 til 2000m 3 Kr ,- Volum fra 2000 m 3, økning pr. påbegynt 1000 m 3 Kr , A Oppmålingsforretning ved grensejustering mellom grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Der grensejusteringen berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt. Grensejustering i forbindelse med fradeling, inngår i gebyr under B Oppmålingsforretning ved arealoverføring mellom eiendommer Areal m 2 Kr ,- Areal m 2 Kr ,- Areal > 500 m 2 Gebyrlegges etter A 10

18 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Der hvor tilleggsareal (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hvert tilleggsareal (arealoverføring). I tillegg vil det påløpe gebyr for dokumentavgift og tinglysingsgebyr Oppmålingsforretning over del av eksisterende grense for en grunneiendom Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt Til og med 3 grensepunkter Kr ,- For overskytende grensepunkter, per punkt Kr , Oppmålingsforretning av uteareal som inngår i en seksjon (Matrikkellov 6 bokstav e, Matrikkelforskriften 16 punkt 3) Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal m 2 Gebyrlegges etter A Areal over 500 m 2 Gebyrlegges etter A Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt matrikkelkart. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider ( kontorforretning ) Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider, gebyrlegges det med 65 % i henhold til ovenstående satser Klarlegging av eksisterende grense ( grensepåvisning ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: Til og med to punkter Kr ,- Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre Kr. 795,- Dersom grensen tidligere ikke er koordinatbestemt, må det betales gebyr for avholdt oppmålingsforretning etter punkt A eller Oppmålingsforretning ved registrering Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter ) etter følgende % satser: Oppgave 1 Fremskaffe datagrunnlag 30 % 2 Varsling og kartforretningsmøte 15 % 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 30 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 % Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %. 11

19 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales: Ferdig innkalt forretning 50 % av oppmålingsgebyret Ferdig avholdt forretning 75 % av oppmålingsgebyret Der matrikkelbrev er utarbeidet 100 % av oppmålingsgebyret 4.5 Matrikkelføring (Matrikkelloven 32, forskrift 16) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet Kr ,- Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før oppmålingsforretningen er fullført. (matrikkelloven 6 andre ledd). Når enheten opprettes må det settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år (jfr. matrikkelforskrift 25 pkt. 3) Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pr. ny registrering i matrikkelen Kr , Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift 16 pkt.4) Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr. 175,- Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 350, Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev, jfr Registrering av samlet fast eiendom (Matrikkelforskriften 16 punkt 2) Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen. 4.6 Annet Gebyr for påvisning av reguleringslinjer For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller regulert gjerdelinje ) betales gebyr som for klarlegging av eksisterende grense ( grensepåvisning ), punkt Dette forutsetter at det ikke må avholdes oppmålingsforretning over eiendomsgrenser Utstedelse av ajourført målebrev Ajourføring/revisjon av målebrev Kr , Klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr

20 SKI KOMMUNE PLAN, BYGGESAK, GEODATA OG OPPMÅLING Grenseavtale Gebyr for registrering av privat grenseavtale, evnt også matrikkelføring av grensene faktureres etter medgått tid jfr Kart og kartdata Prosjekteringspakke og situasjonskart ( pbl 33-1) Gebyr pr. eiendom Prosjekteringspakke (uten situasjonskart) Kr ,- Situasjonskart Kr ,- Forenklet situasjonskart Kr. 680,- Situasjonskart med prosjekteringspakke Kr ,- Forenklet situasjonskart med prosjekteringspakke Kr ,- Prosjekteringspakke er koordinatbestemte og kvalitetssjekkede data for eiendomsgrenser, reguleringslinjer og fastmerker som skal benyttes til prosjektering. I tillegg leveres situasjon og høyde. Prosjekteringspakken leveres digitalt. Ved utarbeidelse av situasjonskart for eiendommer over 10 dekar avtales særskilt gebyr. Når situasjonskartet hentes direkte fra elektroniske portaler som ByggSøk eller Follokart, vil det kreves kartavgift tilsvarende 80% av gebyrsatsene ovenfor. Gebyret vil da bli krevd inn i forbindelse med byggesaken eventuelt delesaken Disposisjonsrett til kartdata For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar: FKB, situasjon og høyde Kr. 15,- Ortofoto Kr. 2,- Reguleringsdata Kr. 3,- VA data Kr 3,- I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr Kr. 800,- Konvertering til andre dataformat enn SOSI, Kr 200,- Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar). Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 310,- per fastmerkerapport. Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter Formidling av eiendomsinformasjon Ved utgivelse av bearbeidet eiendomsinformasjon beregnes følgende nettopris pr. eiendom/ salgsobjekt. I tillegg kommer prisen til evnt ekstern formidlingstjeneste (for eksempel ved bruk av Norsk Eiendomsinformasjons formidlingstjeneste, InfoLand). Alle priser er eks. merverdiavgift. Standard meglerpakke: Kr. 900,- Enkel meglerpakke: Kr. 815,- 13

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2018 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2017. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan- og

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE Revidert 13.10.05 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I ENEBAKK KOMMUNE 2006 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Gjelder fra: 1.1.2014 Utarbeidet: 1.7. 2012 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven Gjelder fra: 5.2.2015 Utarbeidet: 5.12. 2014 Forhåndsvarsling: 13.11.14 4.12.2014

Detaljer

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 1 Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. Gjelder fra 01.01.16 Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven)

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Gjelder fra 1.1.2016. Sist endret 1.1.2016 med kommunal deflator jf. 1.8.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 08.12.2014,

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 06.12.2010,

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker

Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Oppdatert 26.11.2014 Gebyrsatser for 2014 er oppgitt der det foreslås endringer for 2015 Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Generelt om gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I OPPEGÅRD KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I OPPEGÅRD KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I OPPEGÅRD KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING 2018 Vedtatt av Hole kommunestyre 11.12.2017, sak KS 075/17 1 KAPITTEL 0 GENERELLE BESTEMMELSER - Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 Vedtatt av Hole kommunestyre 15.12.2014, sak 078/14. 1 av 13 KAPITTEL 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1837-2 Saksbehandler: Espen Høy,Ingeniør byggesak Ansvarlig leder: Jacob Br. Alm lid,rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer