MØTEINNKALLING SAKLISTE 30/12 FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING - ORIENTERINGSSAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 30/12 FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING - ORIENTERINGSSAKER 12.11.2012"

Transkript

1 Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-14:30 Eventuelt forfall meldes til Cathrine Furu, tlf , eller Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKLISTE Side Sak nr / Sakstittel 30/12 FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING - ORIENTERINGSSAKER /12 REVIDERING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I LILLEHAMMER KOMMUNE 32/12 SFO - VURDERING AV KVALITET OG INNHOLD 33/12 SEKTORPLAN PSYKISK HELSE OG RUS - PROSESS OG FREMDRIFT 34/12 BUDSJETT LILLEHAMMER KOMMUNE - INNSPILL FRA RÅD OG UTVALG Lillehammer, 5. november 2012 Hilde Ekeberg Leder

2 Sak 30/12 Sak 30/12 FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING - ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Cathrine Furu Arkiv: 12/ Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 30/12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning Orienteringer / drøftinger: Dagsorden Vold i nære relasjoner, videre arbeid med handlingsplan. Drøfting i fagutvalget. Ny saksbehandler for saken, Mariann Sortland, presenterer seg. Evaluering av kommunale retningslinjer for tildeling av støtte til ikke-kommunale barnehager, orientering v/terje Næss. Fagutvalget skal behandle saken. Se egen sak. Kvalitetsmelding for grunnskole, utviklingsarbeid i samarbeid med Thomas Nordahl og KS, orientering v/skolesjef Terje Næss SFO vurdering av kvalitet og innhold. Fagutvalget drøfter utkast til høringsbrev til frivillige lag og foreninger. Utkastet gjøres tilgjengelig på ipad når det er ferdigstilt. Barn som tas ut av skolen utenom skoleferier, kort orientering v/terje Næss. Fagutvalget drøfter hvordan saken skal behandles videre. Sektorplan for psykisk helsearbeid og rusomsorg, status og videre prosess, orientering v/kommunalsjef Siri Moen og fagenhet strategi og utvikling Budsjett 2013, rådmannens budsjettgrunnlag, orientering v/kommunalsjef Tord Buer Olsen. Se egen sak. Drøfting i fagutvalget. Fagutvalget har anledning til å gi innspill. Møteplan og møtedag for fagutvalget for Drøfting. Eventuelt Status fagutvalg for oppvekst og utdanning Saken legges frem uten innstilling. Lillehammer, 5. november 2012 Side 2

3 Sak 31/12 Sak 31/12 REVIDERING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I LILLEHAMMER KOMMUNE Saksbehandler: Anne Lise Paulsen Arkiv: A10 &13 12/ Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /12 Formannskapet /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Brev av fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene skudd%20og%20etterjustering.pdf Veildere utarbeidet av PBL og KS september barnehager%20bb.pdf Utrykte vedlegg: Høringsuttalelser fra ikke-kommunale barnehager Notat til fagutvalg for oppvekst og utdanning av , behandlet Vedtak i Fagutvalg for oppvekst og utdanning Lokale retningslinjer for Lillehammer kommune vedtatt Forskrift om likebehandling: g_behandling.pdf Sammendrag Det har vært usikkerhet og uenighet om forståelsen og praktiseringen av ny forskrift for likebehandling av ikke-kommunale og kommunale barnehager. Kommunenes sentralorganisasjon (KS) og Private barnehagers landsforbund (PBL) har med støtte fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) laget en felles veileder for hvordan forskriften bør praktiseres. UDIR slutter seg til avklaringene og presiseringene i brev til fylkesmennene Konsekvensen for Lillehammer kommune er at retningslinjene for praktiseringen av forskriften må endres. Rådmannen legger i denne saken fram forslag til nye retningslinjer i tråd med avklaringene over. Sammenligner vi dagens lokale retningslinjer for beregning av satser med nytt forslag, ser det ut til å kunne gi en økning på utbetaling til ikke-kommunale barnehager med 3-4 %. Side 3

4 Sak 31/12 Bakgrunn: Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager ble gjort gjeldende fra og er forankret i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehagr. Kommunene har plikt til å sørge for likeverdig behandling, og skal kunne dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med forskriften. Tilskuddet til barnehagesektoren er lagt inn i rammetilskuddet til kommunen. Kommunen vedtar i budsjettet hvor mye midler som avsettes til kommunale barnehager. Forskriften sikrer at de private barnehagene får tilsvarende tilskudd. Følgende retningslinjer for praktisering av forskriften ble vedtatt av kommunestyret sak 0013/11: 1. Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager. 2. Kommunestyret vedtar Lillehammer kommunes tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2011 som vist i saksframleggets konklusjon. 3. Lokale retningslinjer og tilskuddssatsene evalueres etter ett års drift, senest innen 1.tertial Det legges fram en sak i forbindelse med 1.tertialrapport der den økonomiske situasjon i kommunale/private barnehager belyses og konsekvenser for private barnehager utredes. Som en oppfølging av punkt 3 i vedtaket, utarbeidet rådmannen et notat som grunnlag for drøftinger i fagutvalget Det videre arbeidet med saksframlegget ble utsatt pga streiken i kommunesektoren i mai, men ble ferdigstilt og behandlet i fagutvalget Saken ble fremmet for Formannskapet den sak 76/12 med følgende vedtak: «Saken ble utsatt ved godkjenning av sakslisten». Bakgrunnen for dette var at det ettermiddagen før fagutvalgets behandling av saken kom en ny veileder med avgjørende oppklaringer. Rådmannen har satt seg inn i avklaringene som har kommet, tatt disse med i vurderingene og fremmer saken på nytt for politisk behandling. Fakta De kommunale retningslinjene for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager bygger på forskrift om likebehandling. I forskriftens 7 heter det: «Eiere av ikke-kommunale barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. I 2012 er driftstilskuddet kr ,- for barn under 3 år og kr ,- for barn over tre år. Lillehammer kommune har i gjeldende retningslinjer valgt en rutine med fire tellinger av barn per år istedenfor å begrense seg til den lovpålagte årlige tellingen Bakgrunnen for dette Side 4

5 Sak 31/12 var et ønske om å stimulere barnehagene til å fylle opp ledige plasser som blir frigjort gjennom året. I brev til fylkesmennene datert og i artikkel publisert , beskriver Utdanningsdirektoratet hvordan kommunene skal forstå forskriften med hensyn til tellinger av barn. Tellinger i kommunale barnehager Etter forskriftens 4 skal driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass. Reelle kostnader må legges til grunn ved beregningen av satsene. Lillehammer kommune har telt barn som 3 år ut det kalenderåret barnet fyller tre år, slik forskriften tilsa. Utdanningsdirektoratet har nå bestemt at en ikke skal legge en slik forståelse til grunn, men at det er de reelle kostnader som skal være utgangspunkt for tildeling av tilskudd. Avregning Ved årets start skal en beregne selvkost per barn (driftstilskuddet) på grunnlag av budsjett tall og planlagt antall barn (veileder s. 35). Tilskuddssatsene skal beregnes på nytt når regnskapet i de kommunale barnehagene foreligger i februar påfølgende år. Det faktiske gjennomsnittlige barnetallet skal da beregnes. Utdanningsdirektoratet foreslår at det gjøres ved at man bruker de pålagte tellingene hvert år som utgangspunkt. Tellingen året før gir antall heltidsplasser fordelt på store og små barn i 7 måneder i vårhalvåret. Tellingen i regnskapsåret gir antallet i 5 måneder på høsten. Gjennomsnittet brukes til beregningen av det endelige tilskuddet. Kommunen kan fremdeles velge å telle barn oftere. Tellinger i ikke-kommunale barnehager For å sikre en reell likebehandling sier direktoratet at utmålingen av tilskudd til de ikkekommunale-barnehagene må legge til grunn den samme aldersdeling ved telling i de ikkekommunale som i de kommunale barnehagene. En skal minimum bruke året før tilskuddsåret som telletidspunkt. I ikke-kommunale barnehager kan man i følge veilederen, ikke telle barn med tilbakevirkende kraft i tilskuddsåret skal derfor ikke brukes her. Velges flere telletidspunkter i kommunale barnehager bør dette også gjelde i ikke-kommunale barnehager. KS og PBL anbefaler kommunene og bruke veilederen for å få en standarisert, korrekt og etterprøvbar tilskuddsberegning. Veilederen definerer: Hvilke utgifter som skal tas med som driftsutgifter Hvilke utgifter som inngår i administrasjonspåslaget på 4 % Hvor detaljert selvkostberegningen skal dokumenteres Hvordan endelig tilskuddsberegning skal gjøres ved årets utløp (avregning) Forslag til nye retningslinjer har vært på høring hos ikke-kommunale barnehager i oktober. Høringsuttalelsene kan sammenfattes slik: Hammermo, Fagstadlia, og Engesvea barnehager (FUS-barnehager) ønsker å videreføre dagens ordning og peker på en endring vil føre til at de ikke ønsker å ta inn barn i sine barnehager i løpet av vårhalvåret. De øvrige barnehagene har hatt et dialogmøte med Side 5

6 Sak 31/12 barnehagforvaltningen. De peker på at endringer i tellemåte blir mindre foreldrevennlig og ønsker at det vurderes muligheten for å ta inn barn i barnehagen utenom tellingene som er foreslått. De nye retningslinjene er imidlertid ikke til hinder for at barnehagene kan ta inn barn gjennom hele året. Vurdering: Endelige tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager skal utregnes basert på kostnader i regnskapet for kommunale barnehager og oppdaterte, gjennomsnittlige barnetall. Små barn har en høyere bemanningsnorm for pedagoger enn store barn. UDIR og veilederen fra PBL og KS fastslår at bemanningen skal følge tellingen av store og små barn. Grunnen er at det er de reelle kostnadene som skal legges til grunn. Dette er en naturlig sammenkobling som tidligere ikke er gjort. Det har medført at kommunene har hatt en ordning hvor barnehagene har fått tilskudd for små barn, men har hatt bemanning etter normen for store. Barnehagene har dermed fått et tilskudd som ikke har vært reelt i forhold til kostnadene. Barnehagene planlegger bemanning og sammensetting av barnegruppene i forkant av et barnehageår. Det vil derfor være riktig å la barn som fyller tre år i kalenderåret, telle som toåringer på våren og tre-åringer på høsten. Da vil det være overenstemmelse mellom bemanning, d.v.s reelle kostnader og tilskuddssatsene. Velger en å telle flere ganger i løpet av våren, må det tas hensyn til at det skal være overenstemmelse mellom bemanning og om barna regnes som «små» eller «store» I 2012 er det utbetalt kr. 6,7 millioner til ikke-kommunale barnehager gjennom de kvartalsvise tellingene. Denne praksisen er ikke forenlig med de avklaringer som har kommet. Ved å følge framgangsmåten med tellinger og avregning i veilederen fra PBL og KS ser det ut som den samlede utbetalingen til ikke kommunale barnehager vil øke med 3-4 %, sammenlignet med dagens retningslinjer. Dette tyder på at ikke-kommunale barnehager ikke kommer dårligere ut med å avregne slik KS og PBL beskriver i sin veileder. Det er imidlertid små endringer i barnetallet og sammensetning av små og store barn i kommunale barnehager som skal til for å endre utbetalingen til ikke-kommunale barnehager. For å kompensere de ikke-kommunale barnehagene som ikke har fylt opp plassene sine pr foreslår rådmannen en ekstra telling 1.4. Konklusjon: Rådmannen foreslår nye retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Forslaget er i gjort med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets avklaringer samt veilederen fra PBL og KS Rådmannens forslag til reviderte lokale retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra : 1. Ved tildeling av driftstilskudd legges i prinsippet «Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager» fra KS og PBL til grunn. 2. Kapitalkostnader er satt i henhold til nasjonale satser jfr. 5 i forskriften. 3. Det foretas kvartalsvise utbetalinger til ikke-kommunale barnehager gjennom tilskuddsåret. 4. Refusjon søskenmoderasjon utbetales kvartalsvis sammen med tilskuddet med bakgrunn i faktiske tall de siste tre måneder Side 6

7 Sak 31/12 5. Ved årets slutt avregnes tilskuddene til ikke-kommunale barnehager ved beregning av faktisk selvkost per barn i kommunale barnehager. 6. Barn bosatt i Lillehammer kommune i ikke kommunale barnehager som flytter ut av kommunen, men beholder barnehageplassen må umiddelbart rapporteres til barnehageforvaltningen slik at kommunen kan kreve refusjon for disse barna etter nasjonale satser. 7. Avregningen av kommunens selvskost legger til grunn gjennomsnittet av tre tellinger: før tilskuddsåret og 1.4. for barn i vår halvåret og i tilskuddsåret for barn i høsthalvåret telles ledige plasser per som er fylt opp samt barn som har sluttet. 9. Bemanning og utmåling av tilskudd til barn over og under tre år skal være i samsvar. 10. Beregningen av tilskuddssatser og utmålingen av tilskudd skal revideres av revisor i forbindelse med regnskapsavslutningen til Lillehammer kommune 11. Opphør av barnehage meldes umiddelbart til kommunen. Evt tilbakebetaling følger 10 i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyret vedtar reviderte lokale retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra Lillehammer, 28. oktober 2012 Christian Fotland Rådmann Terje Næss Tjenesteområdeleder/ Fagenhetsleder Behandling/vedtak i Fagutvalg for oppvekst og utdanning den sak 23/12 Behandling: Skolesjef Terje Næss orienterte bakgrunn for saken, prinsipper for utregning av tilskudd, samt om rådmannens innstilling. Ny veileder fra KS og Private Barnehagers Landsforbund av , innebærer endringer i praksis ift økonomisk tilskudd for barn over og under 3 år. Dette innebærer at gjeldende lokale retningslinjer for likebehandling av barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager punkt 4 bør endres, da denne bestemmelsen ikke er i overensstemmelse med praksis for tilskudd som beskrevet i veileder. Side 7

8 Sak 31/12 Antall årlige tellinger av barn i barnehager i Lillehammer kommune foreslår redusert fra fire til en. Årlig telling gjennomføres , jfr forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette innebærer at punkt 3 i gjeldende retningslinjer utgår. Fagutvalget drøftet saken. Forslag fra Hans Kristian Enge (Ap) Med bakgrunn i ny veileder fra KS og Private Barnehagers Landsforbund av , utsetter Fagutvalg for oppvekst og utdanning behandlingen av saken til fagutvalgets neste møte. Votering: Forslag fra Hans Kristian Enge fikk to stemmer og falt følgelig. Forslag fra Arne Edsberg (V): Fagutvalg for oppvekst og utdanning slutter seg til rådmannens forslag til retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, med ett unntak. Dette er: I punkt 2 i retningslinjene ønsker fagutvalget følgende formulering: Forslag til nytt punkt 2: Telling per i BASIL opprettholdes som tidligere. I tillegg til dette foretas også telling av barn per og merinntak/barn som slutter, opp/ned på plass-størrelse er grunnlag for endringer som gir endringer i tilskuddet. Det sendes ut eget skjema i forkant til bruk i denne tellingen. Votering: Forslag fra Arne Edsberg ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Arne Edsberg ble vedtatt mot to stemmer. Øvrige punkter i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: V E D T A K : Fagutvalg for oppvekst og utdanning slutter seg til rådmannens forslag til retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, med ett unntak. Dette er: I punkt 2 i retningslinjene ønsker fagutvalget følgende formulering: Forslag til nytt punkt 2: Telling per i BASIL opprettholdes som tidligere. I tillegg til dette foretas også telling av barn per og merinntak/barn som slutter, opp/ned på plass-størrelse er grunnlag for endringer som gir endringer i tilskuddet. Det sendes ut eget skjema i forkant til bruk i denne tellingen. Side 8

9 Sak 31/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 76/12 Behandling: Saken utsatt ved godkjenning av saklisten. Vedtak: V E D T A K : Saken utsatt ved godkjenning av saklisten. Side 9

10 Sak 32/12 Sak 32/12 SFO - VURDERING AV KVALITET OG INNHOLD Saksbehandler: Cathrine Furu Arkiv: A22 12/ Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 2/12 Kommunestyret /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Kommunestyret fattet følgende vedtak, sak 2/12: 1. I forbindelse med rullering av skoleeiers Strategiplan for grunnskolen i Lillehammer del A, gis fagutvalg for oppvekst og utdanning i mandat å vurdere kvaliteten ved - og innholdet i SFO, og komme med konkrete forslag for å utvikle innholdet, for eksempel i samarbeid med kulturskolen, idrettslag og frivillige foreninger. 2. Forslag til tiltak skal synliggjøre kostnader og andre mulige praktiske konsekvenser forslagene kan få. 3. Utredningen skal ferdigstilles før rullering av strategiplanen og behandles som en del av dette som egen kommunestyresak innen juni Fakta: Fagutvalg for oppvekst og utdanning innhenter informasjon om tjenesten og vurderer ulike løsninger for hva en slik tjeneste kan inneholde. Kostnader og andre mulige praktiske konsekvenser skal synliggjøres ved forslag til tiltak. Utredningen skal ferdigstilles før rullering av økonomi- og strategiplan, og behandles som egen kommunestyresak innen juni Behandling/vedtak i Fagutvalg for oppvekst og utdanning den sak 18/12 Behandling: Rektor ved kulturskolen, Eivind Nåvik, orienterte om samarbeid mellom kulturskole og SFO, herunder sentrale føringer, tidligere-, pågående- og planlagte tiltak og prosjekter, samt Side 10

11 Sak 32/12 muligheter og utfordringer knyttet til et slikt samarbeid. Hans Kristian Enge, Arne Edsberg og Hilde Ekeberg orienterte om sine erfaringer etter besøk ved SFO. Fagutvalget drøftet videre prosess i forhold til vurdering av kvalitet og innhold i SFO. Fagutvalgets konklusjon: Fagutvalg for oppvekst og utdanning ønsker en orientering knyttet til bakgrunn for opprettelse av SFO, samt intensjoner og mål for tjenesten. Fagutvalget ønsker å invitere SFO-ledere til et fagutvalgsmøte for å orientere om organisering av tjenesten og de ansattes erfaringer. Videre er ønskelig å innhente synspunkter fra foresatte og frivillig sektor. Erfaringsmessig bør fremtidige besøk ved SFO gjennomføres på ulike tidspunkt for å få et bredere bilde av tjenesten. Behandling/vedtak i Fagutvalg for oppvekst og utdanning den sak 22/12 Behandling: Skolesjef Terje Næss orienterte om bakgrunn for opprettelse av SFO, intensjoner og mål for tjenesten, samt om det tilbudet som gis per i dag.. SFO-ledere ved henholdsvis Kringsjå skole og Ekrom skole, Grethe Bredeveien Maller og Mette Kristin Tråseth, orienterte om SFO-tilbudet i Lillehammer kommune, de ansattes kompetanse, samarbeidspartnere, samt om sine erfaringer. Representanter fra Lillehammer Kameraklubb, Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Schakselskap, samt foresatte med barn i SFO ved skolene Røyslimoen, Kringsjå og Hammartun, deltok i drøftingen med synspunkter og innspill. Lillehammer Fotballklubb, Lillehammer Schakselskap og Lillehammer Kameraklubb er positive til et samarbeid med Lillehammer kommune, der de kan bidra til å organisere aktiviteter i SFO-tiden. Fagutvalg for oppvekst og utdanning ønsker å sende ut høringsbrev til ulike frivillige lag og foreninger, der det forespørres om interesse og mulighet for et samarbeid med SFO i Lillehammerskolen. Gjennom dette kan lag og foreninger gi konkrete tilbud og innspill i forhold til et slikt samarbeid. Det er mulig å trekke inn FAU i det videre arbeid med vurdering av kvalitet og innhold i SFO. I drøftingen fremkom følgende innspill og synspunkter: Tilbud om aktiviteter i SFO-tiden er positivt, men det er også viktig å opprettholde barnas mulighet for frilek. Side 11

12 Sak 32/12 Aktivitetstilbudene kan gi barna et innblikk og grunnleggende opplæring i ulike aktiviteter i trygge omgivelser. Frivillige lag og foreninger kan tilby kurs i SFO-tiden med jevne mellomrom, der deltakelse er frivillig. Det trenger ikke nødvendigvis å være et fast tilbud. SFO blir mindre attraktivt etter hvert som barna blir eldre, og kurs vil kunne opprettholde interessen for de større barna. Uteområdene ved skolene bør gi mulighet for fysisk utfoldelse, og det er positivt med fysisk aktivitet i SFO-tiden. Tilbud om ulike aktiviteter vil kunne medføre behov for investeringer ved SFO, f eks sjakkbrett. Gjennomføring av ulike typer kurs vil bygge kompetanse ift disse aktivitetene hos SFO-personalet. Muligheten av å «flytte» fritidsaktiviteter inn i SFO-tiden. Tilbud vil avhenge av ressurser. Ønske om flere fagpersoner inn i SFO-personalet. Konklusjon: Fagutvalget takket for innspill og synspunkter fra de inviterte. Fagutvalg for oppvekst og utdanning vil sende ut høringsbrev til ulike lag og foreninger og forespørre om mulighet og ønske om samarbeid med Lillehammer kommune om tilbud i SFO-tiden. FAU vil kunne bli trukket inn i det videre arbeidet med vurdering av kvalitet og innhold i SFO. Side 12

13 Sak 34/12 Sak 33/12 SEKTORPLAN PSYKISK HELSE OG RUS - PROSESS OG FREMDRIFT Saksbehandler: Cathrine Furu Arkiv: 144 G7 12/ Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 8/12 Fagutvalg for helse og omsorg /12 Fagutvalg for helse og omsorg /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /12 Fagutvalg for helse og omsorg /12 Fagutvalg for helse og omsorg /12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning Vedlegg: Rapport fra Rambøll «Forarbeid til plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg» Denne ettersendes til fagutvalgenes medlemmer. Fakta: Fagutvalg for helse og omsorg og fagutvalg for oppvekst og utdanning vil få en felles presentasjon av Rambøll , knyttet til sektorplan for psykisk helse og rus. Rambøll presenterer funn i undersøkelse basert på lov, forskrift og gjennomførte intervjuer, beskrevet som fase 1 i oppdrag gitt 13. april Dette er gjennomgått i rapport fra Rambøll - «Forarbeid til plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg», jfr. vedlegg til saken. Det vil bli orientert om fase 2, utfordringsbilde - samt drøfting av mål og strategier opp mot utfordringsbildet, i fagutvalgenes novembermøter. Videre vil skisse til handlingsplan bli presentert. Fagutvalgene behandler sektorplan psykiske helse og rus i sine desembermøter. Ihht. fremdriftsplan, skal saken endelig behandles i kommunestyret 13. desember Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : Fagutvalg for helse og omsorg og fagutvalg for oppvekst og utdanning tar informasjon knyttet til arbeid med sektorplan for psykisk helse og rus til orientering. Lillehammer, 8. oktober 2012 Christian Fotland Rådmann Side 13

14 Sak 34/12 Sak 34/12 BUDSJETT LILLEHAMMER KOMMUNE - INNSPILL FRA RÅD OG UTVALG Saksbehandler: Mildrid Einbu Arkiv: / Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato / Formannskapet / Ungdomsrådet 34/12 Fagutvalg for oppvekst og utdanning /12 Fagutvalg for samfunnsutvikling /12 Fagutvalg for helse og omsorg / Eldrerådet / Rådet for funksjonshemmede / Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Bakgrunn/fakta: Budsjettforslag for 2013 vil bli lagt ut til alminnelig ettersyn etter formannskapets behandling den Endelig behandling av budsjett 2013 skjer i kommunestyrets møte den Konklusjon: Råd og utvalg gis anledning til å komme med innspill til budsjettforslag 2013 innen den Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : Råd og utvalg gis anledning til å komme med innspill til budsjettforslag 2013 innen den Lillehammer, 1. november Christian Fotland Rådmann Sidsel Brath Fagenhetsleder Side 14

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Ingeborg Johnslien Meland Arkiv: A22 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Ingeborg Johnslien Meland Arkiv: A22 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Ingeborg Johnslien Meland Arkiv: A22 12/2477-15 Dato: 26.09.2013 SFO ENDELIG VURDERING AV KVALITET OG INNHOLD Vedlegg: Oversikt over organisering og innhold basert

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne :00:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne :00: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 10.10.2016 i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunestyresalen 10.10.2016 09:00:00-10.10.2016 11:00:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: hilde.merete.plocinski@larvik.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen, r dhuset 2.etg. Møtedato: 08.06.2017 Tid:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 Møtedato: 06.02.2013 Tid: Kl. 09.00-11.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr. Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13 Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.:223, A10 12/285 Etterjustering tilskudd til private ehager i Birkenes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: JØRSTADMOEN SKOLE Møtedato: 14.09.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren Arkivnr. A1 Saksnr. 04/00695-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget 030/04 07.06.04 Kultur- og opplæringsutvalget 039/04 06.09.04 Kommunestyret 051/04

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Oslo 6. september Fakra Butt Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet 15.12.15 Innledning Kommunen, kommunale barnehager og eiere av private barnehager har alle sammen oppdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Møterom KLUBBEN 1, 2.etg rådhuset. Møtedato: 06.04.2017 Tid:

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Innledning Rapporten handler om samarbeidet mellom kommunen og private barnehager («ikkekommunale barnehager»)

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Regelverksamling likeverdig behandling Hafjell 18. september 2014

Regelverksamling likeverdig behandling Hafjell 18. september 2014 Regelverksamling likeverdig behandling Hafjell 18. september 2014 Fylkesmannen sin klagesaksbehandling -noen avklaringer- Det ble anført at en kommune: Brøt kravene i barnehageloven og forskrift om pedagogisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer