FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r-"

Transkript

1 1-- lo SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698 Sak nr.: I FORMMlN6f(P k-~r- II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: SULITJELMA SKOLE Vedlegg: 1. Kopi av kommunestyesak 96/09 - skisseprosjektostnadsramme ny skole Sulitjelma 2. Detaljert kostnadsoverslag 3. Bametallsutviklingen i Sulitjelma Sammendrag: I kommunestyrets sak nr 96/09 ble det vedtatt å bygge skole i Sulitjelma innenfor en kostnadsramme på 60 mil. kr. Framlagt skisseprosjekt skulle ligge til gru for det videre arbeidet. Prosjektet innebar følgende hovedelementer: Dimensjonert for 80 elever Rehabiltering av deler av eksisternde betongbygning Nybygg Riving av deler av betongbygget, samt den gamle skolebygningen. I Itenomhusanlegg/tilrettelegging for nyt trafikkønster. I saksutredningen fremgår det at regulering av området må gjennomfør,es. Under arbeidet med reguleringsplan fremkom det flere forhold som skisseprosjektet ikke har tatt høde for. ~ Nordland Fylkeskommune fremmet krav om vern av eksisterende skolebygning ~ Statens vegvesen bad om rundkjøring ved stenging av øvre veien ~ Omlegging vanforsyning med ny ledning og brannuttak ~ Sprengning for kabelgrøfter ved omlegging rudkjøring Nordland Fylkeskommune sitt krav om vern av gamelskolen gjorde at prosessen frem til vedtatt reguleringsplan tok mye lenger tid enn forutsatt. Kostnadene knytet til dette forhold er i all hovedsak prisstigning. Den generelle prisstigning på det tidspun var meget lav, en periode nesten null. Byggekostnadsindeksen i dag indikerer en prisvekst på %. Det var 2% som ble lagt til gru i kostnadsoppsett til skisseprosjekt. I r Det var flere forhold som ledet til at rundkjøring ble endelig løsning i kjøremønster øst for skolebygningen. Det kune da etableres et kjøremønster hvor det ble et kjøretøyfritt område uten at elever eller ansatte måtte krysse en trafikkert vei. 0vreveien kune vært sperret med bom og skolebuss kue fått passeringsmulighet og også for brøytemaskaper ved vintervedlikehold.

2 Driftsavdeling i kommunen for vei frarådet en slik løsning. Om det skulle oppstå feil med anlegget vil det bli en farlig trafikksituasjon. Skolebussen vile hatt behov for å rygge ut i krysset for å kune snu. Kun skilting med gjennomkjøring forbudt ble ansett som en for dårlig løsning. Etablering aven snuplass for bussen på østsiden av skolen vile medføre krssing av vei opp til Rishamaren for elevene. Utformingen av veikrysset med snuplass på ((rett)) side av krsset medførte at det ikke var tilstrekkelig frisiktlinje opp veien til Rishamaren. A bygge en rudigøring med tilstrekkelig radius ble alternativet til ikke å tilate gjennomkjøring av skoleområdet. Den eksisterende vanforsyning går i ledning gjennom byggeområdet. Prosjektet hadde tatt med en omlegging utenom den nye skolebygning. Drift van og avløp bad om en langt større omlegging av vanforsyning. V A avdeling har tidligere oppgradert vanforsyningsnettet i begge ender av ledning som går gjennom byggeområdet. For å få etablert et helhetlig nyt vanledningsnett forbi skolebygget ble det en langt mer omfattende oppgave enn tiltenkt, blant anet med etablering av to nye kumer medbranuttak og flyting aven eksisterende kum. Ved oppstart arbeidet med ny rundkjøring viste det seg at nedgravde kabler ikke hadde forskriftsmessig dybde. Det ble nødvendig å sprenge nye kabelgrøfter for all kabler i området rudkjøring og noe omlegging av forsyningskabler til veilys. Sprengning nært inntil eksisterende bygninger med urent fjell er tidkrevende og kostbar. Det gjelder både for nye kabeltraseer og vanedningsgrøft. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den med krav om at nyt kjøremønster måtte være etablert før byggetilatelse kan gis. Etablering av nytt kjøremønster er på det nærmeste avsluttet og har fått en kostnad på drøyt kr. 6 mill. De foreløpige kostnadene. kan oppsummeres slik: Ny trafikkløsning mm Utendørsanlegg Nytt bygg Ombygginglreha bilitering Riving Totale kostnader , , , , , OOO,QQ Alle beløpene er inkl mva, samt normale anslag på marginer, reserver og sikkerhetskostnader. Det nye skolebygget har fått en kostnad på kr pr kvadratmeter når mottatte anbud benytes som beregningsgrlag. Ombygging skolebygning fra 1968 har fått en gjennomsnittlig oppgradering med kostnad kr pr kvadratmeter. Prosjektet hadde lagt til gru i kostnadsberegnig kr for nybygg og kr i gjennomsnitt for ombygging. Isolert sett utgj ør dette en kostnadsvekst på nærmere 10 mil kr. Den eneste endring av prosjektbeskrvelsen som prosjektgruppen: har gjort er å prosjektere ny takonstrusjon over gamle skolebygg fra Den gamle takkonstrsjon er underdimensjonert etter dagens forskrifter og har et enormt varetap. VarmetaQet medfører dannelse av istapper langs takennene. Istappene utgjør en fare og er kostbare for driftsavdeling å fjerne. Sist vinter ble det brut betydelig beløp på å sikre området rundt skolen med gjerder. Det

3 var opprinnelig medtatt kr til utbedring tak, ny takkonstruksjon er i anbudet priset til kr. 1,6 mil. Slik det er beskrevet i saksdokument til vedtatt skisseprosjekt vil det fortsatt være behov for ytterligere oppgradering av den gjenstående del av eksisterende skolebygning. Det er ikke planlagt oppgradering i gymsal, garderober/dusj utover å sørge for tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Bygningen vil fortsatt ha behov for etterisolering for å tilfredsstile dagens energikrav. Vinduer blir ikke skiftet.. ol. ~VI v- I tilegg har vi utfordring knyttet til at barnehagen har for nye lokaliteter. Barnetallsutviklingen i Sulitjelma framkommer i eget vedlegg. Fra årets 65 elever vil antallet med dagens kjente tall reduseres til 35 i skoleåret 2017/18. Av disse vil 13 være i ungdomstrinnet i 2017/18. Elevtallsutviklingen baserer seg på kjente fødselstall i Sulitjelma. Rådmannen legger ikke skjul på at denne situasjonen er utfordrende på flere måter: - dimensjonering av skolen - opprettholdelse av ungdomstrinnet - nivået på nødvendig investering dagens prosjekt - gjenstående oppgraderingsbehov eksisterende skole. - kommunens økonomiske situasjon Det er rådmannens oppfatning at prosjektet slik det nå foreligger ikke er i samsvar med de faktiske behov som foreligger. Elevtallsutviklingen tilsier at vi bør vurdere å gjennomgå rammebetingelsene for prosjektet. Skolelokalene synes å være betydelig overdimensjonert i forhold til de behov som avtegner seg. Likeså kan det reises spørsmål om mulighetene til å opprettholde ungdomstrinnet i Sulitjelma. Dette kan ytterligere forsterke inntrykket av et overdimensj onert prosj ekt. Skolelokalitetene i Sulitjelma vil også fortsatt trenge en omfattende rehabilitering. Kostnadene til dette er ikke beregnet eksakt, men grovt anslått til ca mil kr. Nye lokaler til barnehagen vil ut fra det arealbehovet som er satt og ut fra det kostnadsnivået som nå avtegnes bli ca 6,2 mil kr. Ut fra en samlet vurdering og avveiing av de ulike momenter som framstår, er det rådmannens oppfatning at prosjekt Sulitjelma skole slik det foreligger nå, bør stanses. Det er et uomtvistelig behov for å få gjort noe med lokalitetsforholdene for både skole og barnehage og det må derfor omgående gjennomføres en revurdering av grunnlaget/rammebetingelsene prosjektet. Det forutsettes da tatt utgangspunkt i de barnetall-/elevtallsprognoser som foreligger.

4 INNSTILLING: ~ l. Prosjekt Sulitjelma skole overstiger de gitte økonomiske ramer og stanses. 2. Det gjennomføres en revurdering av behov for lokaliteter for skole og barehage i Sulitjelma. Even Ediassen Rådman

5 r~~-.--._._---_.._---~-- -~---_._----~ _.. _. 'I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/1016 I I ArkivsiiD.: Jour,alpöstI: 09/2735 I Saksbehandler: Georgde Besche d.y. Sluttbehaiclede vecitaksinstas: 1(onitítíestvf!~ Sak nr.: 087/09 FORMANNSKA Dato: /09 ARBEIDSMILJØUTVALG /09 KOMMUNESTY SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE Vedlegg: Skisseprosjekt med kosthadsqppsett Sammendrag: Innledning Den iverksatte rådman oppdraget med å lage et skisseprosjekt for renovering av Sülìtjelm.a skole. Skolen skal dirnoosjoneres for 80 elever. Prosjektgruppe ble etabler med prosjektleder, deltagelse fra skoleledelse, ansatte, elev- og lærerorganisasjon, verneombud og foreldregrppe. Kommunelege ble orientert om igangsetting av oppdraget. Det ble utlyst åpen anbudskonkurranse om arkitektoppdraget. Konkurransedokumentene var utformet shkatprosjektet kan beholde samme arkìtekt gjenrom hele prosessen tì ferdig utfør bygg. Det er imidlertid anledning til å avbryte kontrakten etter gjennomførte beskrevne faser i prosessen. Skolen hadde utarbeidet et godt grlag for å stàrte arbeidet med å komme frem til et romprogram. av SkolebibHoteket skal fortsatt være.en del av folkebibliotek og saiii:iokalisei1 bibliotek er del oppdraget. Noe senere i prosessen kom et tí1eggsoppdrag om å påvise sambruksllulìghetene for en senere tilknytning av barnehage til skôlen. Prosjektleder avholdt et informasjonsrnøtemed prosjektgruppen ultimq januar Infonnasjonen var ment som forberedelse av deltagere til de. prosesser som et byggeprosjekt må gjennom. Første progratnmerjngsniøte med arkitekt ble avholdt 26, februar Det vanskeligste og mest tidkrevende arbeidet var å komme frem til rett størrelse på roniprogranet. Tidlig i fasen ble dethesluttet at all pedagogisk undervisning skulle lokaliseres i nye lokaler. Dagens trehygnng med undervisningslokaler og administrasjol1sdel ibetongbygg blìr foreslått revet, men opp.rettholdes som skole mens nybygg er under utførelse. Del av betonghygg som inneholder spesia:irom og basseng er vanskelig å utnytte på en god måte, da bygget er i mange forskjellge nivå. Dette forhold gjenspeiles i arealeffektiviteten og ai'eal pr. elev.

6 I---~ Prosjektleder har jevnlig hatt møter med styrngsgrppe. Styrngsgrppen har i møtene gitt klare tilbakemeldinger om hva prosjéktet måtte vudere nærmere. Totalt et: det gjennomført i alt 7 programmeringsmøter i Sulitjelma med siste møte 17. jun Styngsgrppen fi oversendt skisseprosjektet med en kostnadsrame på 70 mil. Styrngsgruppen gavet pålegg til prosjektet den 13. august 2009 om å rediisere kostnadene med 15 mill. kroner. Samtidig var det et uttalt ønske om å bevare den pedagogiske plattform ti skolen, Det eneste sted i prosjektet som kan ta kostni:dsreduksjon,er i en slik størrelse er det ginle hetoiigbyggined spesialrom og basseng. Deltagere i prosjektgrppen ble samlet til et nytt møte for å gå gjennom prosjektet for å gjøre besparelsene. Noen endringer i romoppdeling ble gjort fot å spare ombyggingskostnader. Deretter er det gjort en reduksjon i oppgraderingskostnader, vist i tabell med redusert kostnad pr. kvadratmeter. KOnsekvensen av stydngsgrppenspåtegg etat arkitekt ogprosjektledetmener bygget ikke kan få den nødvendige oppgradering som bygget trenger. Det er nå ku lagt inn kostnader for lovpå1i:gte krav til bygget "-lysforhold, ventilasjon, universell utforiing, brannsikkerhet QSV. Eksempelvis tror vi ikke kostnadsraren vil Være tilstrekkelig for å kue skife vinduer, utbedre takkonstrksjon, etterisolere med mere. I oppfølging av prosjektet har styringsgrppenanhefali en økning av kostiadsranen med 5 mil. Dette beløp er ment å ivaretaanhefalinger fra kollegiet somkv.alhetssikretprosjektet, kjøp av tornt og gamle realskole, og at otnbyggihgs~ og riveprosjekter har større risiko for uforutsette kostnader. Tomt Skolebygningen står i dag på eiendom tilhørende Statskog SF. Planutvikling er gitt oppdraget med å forberede anskaffelse av eiendommen. Tomtens størrelse er på 7250 m2, dette il1befatter grnnen sotn gamle realskolebygg står på. Utearealer for skole og eventuelt senere tilknytning med harnehage er í minste laget. TOmten er en skråhelning med plätåeri flere nivå. Det er en utfordring å få til gode uteområder for skole og barnehage. Ganie RealSkole Da koinunen solgte det gamle realskolebygg Var det blant anet en del av avtalen at kommunen skulle være behjelpehg med å få til nødvendìg regulering av området. A v årsaker vi ikke kjenner til er det ikke etablert småindustri i bygget som forutsatt ved salget. Planutvikling har gjort henvendelse til eier om muligheten for tibakekjøp av bygning. Prisforlangeideetlangt over hva kommunen er vilig til å akseptere. Det føres fortsatt en dialog omå komme ti1enighet. For å ha tilstrekkelige uteatêaler til skoleêt det ikke nødvendig med iiiløsing av bygget. Men det er nødvendig med en avklaring om regulering av området. Byggets forfatninger dårlig. Nedfallende takheller gjør nærområdet farlig, Det kan bh nødvendig å benytte Plan~ og bygningsloven for å sikre trygge utoinåder for elevene om bygget blir stående. Trafikkavvikling Det er utarheidet to forslag på trafikkavvikhng ved skolen. Det ene går på å lage en rundkjøring med innjøring fra øst og å stenge veien for passering av skoleområde. Det andre forslaget går på å lage en busslomme på sydside av nytt skolebygg, Kommunens folkehelserådgiver og kommunelege har vært på efi forhåndsbefadngog blitt orientert om begge situasjoner. Hva som

7 I--~- I, J. er best egnet eller mulig å gjennomføre er uvisst. Det er avhengig blant annet av hva som blir utfallet avkominunens forpliktelser nedfelt i kontrakt ved salg av gamle realskolebygg. Ved en innløsing av bygget står prosjektet mye friere ti å finne beste løsning. Parkering for ansatte er foreslått på etablert ubenyttet busslomme langs Rv 830. Ved en regulerngsendring vil Statens vegvesen være en natulig høringsinstans om endret bru av busslomme og trafikkavvikling. Uteareal å utforme et bru av utearealer. Kommunens folkehelserådgiver har også vært en bidragsyter til arbeidet fremlagt i sin helhet. Elevråd ved skolen og foreldrerepresentant har vært meget aktive i arbeidet med forslag til dette arbeidet. I skisseprosjektet er dette Riving gml. trebygning og del av betongbygg. Det er en forutsetning i prosjektet at bygnng rives for å gi plass til nye utearealer for elevene. Det er laget en miljøsaneringrapport for bygningene. I gaile trebygning er det benyttet grveslagg i vegger med så høyt kobberinnold at det må behandles som spesialavfall. Statens foruensingstisyn og Bergvesenet er kontaktet for en mulig lokal deponering av grveslagget. Dette må følges opp videre i prosjektet om det lar seg gjennomføre. Bygningsmaterialer av sten og betong forutsettes benyttet i terrengutfonning av nytt uteareal. Annet materalet transporteres til deponi. Nybygg Sulitjelma skole sin pedagogiske plattform er etablert i den tilenkte nye delen. Bygget er î to plan. Plan 1 har samordnet bibliotek, administrasjon og skoletrinn Plan 2 har 1 -, 5-7 og arbeidsrom for lærere. Plan 1 har god adkòmst med universell utforming. Adkomsten til plan 2 må skje via gamle betongbygg del' heisen er planlagt plassert. Kvalitetssikring L risikovurdering Salten koniunerevisjonsine fire anbefalinger etter undersøkelsen av prosess utbygging Vestmyra skolesenter er fulgt opp med følgende tiltak;. Sulitjelma skole er en fådelt 1-10 skole. Det gjør den til en litt anerledes skole en de øvrige i kommunen. I prosjektutviklingen har det vært viktig å ivareta eleven og undervisningsmetodikken.. Det er avholdt eget møte med prosjektgrppen der prosjektprosess, målsetting for prosjektet og rett tidspunkt for brukerpavirkning i prosjektet ble infonnert om.. Det er gjennomført et møte der tre inspektører fra andre skoler har gjennomgått prosjektet med gitte forutsetninger for en tenkt skoleuke i Egen rapport med kommentarer vil foreligge.. Konklusjonen fra gjennomganglkvalitetsikring av prosjektet var at skolen vil fugere etter forutsetningene. Kollegiet anbefaler justeringer i roinplan for å optimalisere gjentomføring av skoledagen. Ikke uventet kom det flere kommentarer og forslag på endringer ti endringene som ble gjennomført for å spare kostnader.. Anskaffelser som skal gjøres etter.: Lov om offentlge anskaffelser? er normalt tidkrevende. Utarbeidelse av freidriftsplan for prosjektet der tidsbruk for anskaffelser er en del av planen vil på best mulig måte sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves.

8 Ii J. Ombygging Jjygnbigsdel meti spesbdl'oii og basseng Dette bygg er forsøkt utnyttet med alle funksjoner som ikke harined basisundervisning å gjøre. Direktoratet for sivil heredskaphar etter søknad frgìtt ti1fuktsroinet. Heis er J.lanlagti dette bygg for at alle nivå skal kunne nås av alle. I(Qstnadsramiefi som styrngsgruppen bestemte tilsier minimum av renoyeringfor â tilfredsstile dagens forskrfter. Utover dètte er det ikke lagt inn kostnader 01' oppussing. Tilpasning mot batnehage Dennåv~rende tra:tkksituasjqn med en adkomstvei til et boligområde, mellom skolebygg og barehage, gjør -det vanskeligåtinne gode løsninger til sambruk av skole og barnehage. En omleggig av veien på nordside av dagens skolebygg vil beslaglegge verdifulle uteo:iâder for skolen. A knyttearealene sanien anses som kostbar løsning i forhold til hvåsomoppl1ås. Prosjektet anser en løsning med barehage tilkryttetskoleområde best plasseres der gamle realskolebyggstâr idag. Denne løsl1g forutsetter kjøp av gamle realskolebygg. Bâde bi;rhehage og SKole blir da plassertmelloin to adkomstveier til bolighus. Tryggtrafikkawiklingbrige- Ihentetjeneste kan etableres med biluppstilingsplass vest på tomtearealet. Oin barnehage skal samlokaliseres på et fellesareal må tìgjengelig uteareal vurderes mht tilstrekkelig størrelse. Om veien på sydside stenges peranent med rundkjøring i øst kan dagens veiareal oinreguleres å benyttes som uteareal for barnehage.. Det prosjekterte skolebygg har ikke fasiliteter for en barehage. Innomhusareal for en barnehage må hygges i et tilbygg til skolen. Barnehagen har idag 25 plasser. Bar under tre år opptar to plasser. Med en fordeling der det er 2 biîrn under tre år og 21 barn over tre år er behovet ti11ekeareal95 m2. Erfaringstall tilsier at adninistrasjons-ogbiarealer utgjøt omtrent tilsvarende arealbehov. Arealbehovet for en barehage med same antall bat1ageplasser blir da 190 m2. Om det benyttes sane erfaringstall nybyggköstnader Som for skolebygg, kr pr ni, vil kostnadeji for ny banehage bh 5,7 mil. Tidsplan Lov om offentlge anskaffelser kommer til anvendelse for dette prosjektet. Det må gjennomføres konkurränse både for anskaffelse av rådgivere og entreprenører. Fra vedtak om videre prosessarbeid blir tidsplan omtrent slik: Arskaffrådgivere 2 ~.. 3 Forprosjekt mnd Godkjennng av forprosjektet med kostnader. Detaljprosjektering äv prosjektet Anskaffelse :av entreprenører Utførelse ombygglnybygglriving 7-8 mnd 2-3 mnd 20nmd Utarbeidelse av reguleringsplan bør skje paranelt med forprosjekt for å ha forutsigbarheti senere detaljprosjektering. Reguleringsarbeid tar 6 mnd fra oppstart. Økonomi

9 Prosjektkostnader ihht skisseprosjekt Tilegg:. Anbefalinger etter kvalitets gjennomgang. Kjøp gml realskolebygg og tomt. Reguleringsarbeid og endret kjøremønster Kostnadsrame kr. 55 mil kr. 5 mil kr.60inil Risikovurdering Prosjektgrppen har Sort utgangspunt vuder tìltaket i gane betongbygg som en rehabilterigsoppgave ()g ikke en hovedomhygging. Den vesentligste begrnnelse for det er;. Funksjoner i den del som rives flytes ti et nytt bygg.. Funsjonene i betongbygg beholdes,svømmebasseng, gymsal og spesialrom, men tilpasses krav vedrørende tilkomst og rømning for hrann. En hovedömbygging vil måtte følge dagens forskrfter tilsvarende nyhygg. Da stiles det andre krav til energiforbruk, lastberegnìnger etc. som vesentlig vìløke kostnadene. Kostnadsantagelsen er satt opp medgnlag i erfaringstall fra en kvadratmeterris på bygg. En kalkulerng av fagrådgivere i hewiold til bygningsdelstabell gjøres ved fremleggelse av et forprosjekt. Rehabiltering av eldre bygg er erfarngsmessig mer usikkert med hensyn til arbeidsomfang da man i et skisseprosjekt ikke har inntatt fagknnskap/rådgivere om bygningsteknikk og andre tekniske anlegg. Elevtall Elevtall for Sulîtjelma bare- og ungdomsskole L 2009/ / / /201 Trinn 1-7 r ~~~n18_-1.~o....~j.~~~l ~l~. ~ ~"~._,_._.._~_~~ " ~_j1 f 1= ~...,.._.... ~ INNSTILLING: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. FOR VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo på vegiie av SV og FL: Kommunestyret vedtar utbyggìng av Sulitjelma skole inklusiv ny barnehage med en total kostnadsramme på 66 mill. kr. inkl. mva. Innstilingen ble vedtatt med 5 mot stemmer avgitt for SVIFL's forslag.

10 -- i I INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mil. kroner Ìnkl. mva. AMU-036/09VEDTAK~ Forslag fra Ame B. Vaag: AMU viser til Formanskapets vedtak av : Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. Enstemmig vedtatt. KOM-096/09 VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 1. Koinunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 67 mill. kr. inkl. mva. 2. Sak vedrørende bygging av ny barehage fremlegges kommunestyet innen utgangen av juni \ Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole inklusiv ny barnehage med en total kostnadsrame på 66 mil. kr. inkl. mva. AP's forslag ble forkastet méd 26 mot 5 stemmer. FL' s forslag ble forkastet med 23 mot 8 stemer. Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. R~t_:lß11. 'f b. kr~~e.s. etat esfl fórmamskapsse etrer _.. Utskrìft sendes: Prosjektleder ti videre forføyning ''\

11 '\ ti',-.~. -?i Barnetallsutvikling Sulitjelma basert på kjente tall pr Oversikten viser barn bosatt i Sulitjelma pr L Fødselsår Antall Kommentar Avgangselever våren Starer på skolen høsten L 2008 L ?,. *Tabellen forutsetter stabil til/frafyting. Foreldrene til dette baret ønsker fremskydet skolestar, slik at hun staer på skolen høsten 2012 Av disse har følgende barnehageplass pr Fødselsår barnebaiieplass Kommentar Starer på skolen høsten L L 2012 O Hvis alle kjente bar under skolepliktig alder søker og tar i mot hel barnehageplass i 2012 vil disse bara fylle opp 17 av 18 plasser, omregnet til barn over 3 år. Dette gir grunnlag for drift aven 1 avdelings barnehage i Sulitjelma. Elevtallsutviklin basert på k"ente tall fra 2011 til 2018 Årstall 2011/ / / / æ / / /

12 I r ~ '.. r~ I i i I Elevtallsutvikling I Årstall 2011/ / / / / / /2018 Elever i ungdomsskolen

13 Foreløpig tall Regulering Utendørsanlegg Nytt bygg Ombygging Riving Sum Kontrakt K 001 Diverse, Bytte av trafo Fauske lysverk 137 SOO K 001 Diverse, Skilting nytt kjøremønster K Veier og atkmost K 201 Bygningsmessige arbeider RIB ARK Riving gml realskole, gml skole og bet. bygg Tak gammelbygg Fauskebygg K 201 %påslag for koordinering fremdrift 5% K 310 Røranlegg Rørleggern Fauske K 360 Luftbehandlingsanlegg ORASAS K 01 Elektrotekniske anlegg Bravida Norge AS K620 Heis Reber Schindler Heis AS Entreprisekostnad Andel av hele 0,082 0,017 0,79 0,319 0,103 1; ARK #### Regulering fordelt på nytt og ombygg RIB #### RIE #### RIV #### BL #### Utsatt oppstart forlenger behov byggeleder Adm #### Bikostnader #### 1% Byggekostnader Spesielle kostnader mva 25% Inventar Marginer og reserver 8% Sikkerhetskostnader % Her er medtatt 1 år for hele beløp. Rammekostnad Nybygg og utomhus 1199 ml kr/ml Ombygde arealer 1785 m2 kr/ml _, 0YZ flo -'-_.'-'---~-" wc" 'n _...._--,.."., _,.._.~,,_~ T'Mi'ti', t"www _-...,,,,_.,,.."".,"""'.''".IW g.m. *' 1'9': mm m ti 1

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer