FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r-"

Transkript

1 1-- lo SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698 Sak nr.: I FORMMlN6f(P k-~r- II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: SULITJELMA SKOLE Vedlegg: 1. Kopi av kommunestyesak 96/09 - skisseprosjektostnadsramme ny skole Sulitjelma 2. Detaljert kostnadsoverslag 3. Bametallsutviklingen i Sulitjelma Sammendrag: I kommunestyrets sak nr 96/09 ble det vedtatt å bygge skole i Sulitjelma innenfor en kostnadsramme på 60 mil. kr. Framlagt skisseprosjekt skulle ligge til gru for det videre arbeidet. Prosjektet innebar følgende hovedelementer: Dimensjonert for 80 elever Rehabiltering av deler av eksisternde betongbygning Nybygg Riving av deler av betongbygget, samt den gamle skolebygningen. I Itenomhusanlegg/tilrettelegging for nyt trafikkønster. I saksutredningen fremgår det at regulering av området må gjennomfør,es. Under arbeidet med reguleringsplan fremkom det flere forhold som skisseprosjektet ikke har tatt høde for. ~ Nordland Fylkeskommune fremmet krav om vern av eksisterende skolebygning ~ Statens vegvesen bad om rundkjøring ved stenging av øvre veien ~ Omlegging vanforsyning med ny ledning og brannuttak ~ Sprengning for kabelgrøfter ved omlegging rudkjøring Nordland Fylkeskommune sitt krav om vern av gamelskolen gjorde at prosessen frem til vedtatt reguleringsplan tok mye lenger tid enn forutsatt. Kostnadene knytet til dette forhold er i all hovedsak prisstigning. Den generelle prisstigning på det tidspun var meget lav, en periode nesten null. Byggekostnadsindeksen i dag indikerer en prisvekst på %. Det var 2% som ble lagt til gru i kostnadsoppsett til skisseprosjekt. I r Det var flere forhold som ledet til at rundkjøring ble endelig løsning i kjøremønster øst for skolebygningen. Det kune da etableres et kjøremønster hvor det ble et kjøretøyfritt område uten at elever eller ansatte måtte krysse en trafikkert vei. 0vreveien kune vært sperret med bom og skolebuss kue fått passeringsmulighet og også for brøytemaskaper ved vintervedlikehold.

2 Driftsavdeling i kommunen for vei frarådet en slik løsning. Om det skulle oppstå feil med anlegget vil det bli en farlig trafikksituasjon. Skolebussen vile hatt behov for å rygge ut i krysset for å kune snu. Kun skilting med gjennomkjøring forbudt ble ansett som en for dårlig løsning. Etablering aven snuplass for bussen på østsiden av skolen vile medføre krssing av vei opp til Rishamaren for elevene. Utformingen av veikrysset med snuplass på ((rett)) side av krsset medførte at det ikke var tilstrekkelig frisiktlinje opp veien til Rishamaren. A bygge en rudigøring med tilstrekkelig radius ble alternativet til ikke å tilate gjennomkjøring av skoleområdet. Den eksisterende vanforsyning går i ledning gjennom byggeområdet. Prosjektet hadde tatt med en omlegging utenom den nye skolebygning. Drift van og avløp bad om en langt større omlegging av vanforsyning. V A avdeling har tidligere oppgradert vanforsyningsnettet i begge ender av ledning som går gjennom byggeområdet. For å få etablert et helhetlig nyt vanledningsnett forbi skolebygget ble det en langt mer omfattende oppgave enn tiltenkt, blant anet med etablering av to nye kumer medbranuttak og flyting aven eksisterende kum. Ved oppstart arbeidet med ny rundkjøring viste det seg at nedgravde kabler ikke hadde forskriftsmessig dybde. Det ble nødvendig å sprenge nye kabelgrøfter for all kabler i området rudkjøring og noe omlegging av forsyningskabler til veilys. Sprengning nært inntil eksisterende bygninger med urent fjell er tidkrevende og kostbar. Det gjelder både for nye kabeltraseer og vanedningsgrøft. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den med krav om at nyt kjøremønster måtte være etablert før byggetilatelse kan gis. Etablering av nytt kjøremønster er på det nærmeste avsluttet og har fått en kostnad på drøyt kr. 6 mill. De foreløpige kostnadene. kan oppsummeres slik: Ny trafikkløsning mm Utendørsanlegg Nytt bygg Ombygginglreha bilitering Riving Totale kostnader , , , , , OOO,QQ Alle beløpene er inkl mva, samt normale anslag på marginer, reserver og sikkerhetskostnader. Det nye skolebygget har fått en kostnad på kr pr kvadratmeter når mottatte anbud benytes som beregningsgrlag. Ombygging skolebygning fra 1968 har fått en gjennomsnittlig oppgradering med kostnad kr pr kvadratmeter. Prosjektet hadde lagt til gru i kostnadsberegnig kr for nybygg og kr i gjennomsnitt for ombygging. Isolert sett utgj ør dette en kostnadsvekst på nærmere 10 mil kr. Den eneste endring av prosjektbeskrvelsen som prosjektgruppen: har gjort er å prosjektere ny takonstrusjon over gamle skolebygg fra Den gamle takkonstrsjon er underdimensjonert etter dagens forskrifter og har et enormt varetap. VarmetaQet medfører dannelse av istapper langs takennene. Istappene utgjør en fare og er kostbare for driftsavdeling å fjerne. Sist vinter ble det brut betydelig beløp på å sikre området rundt skolen med gjerder. Det

3 var opprinnelig medtatt kr til utbedring tak, ny takkonstruksjon er i anbudet priset til kr. 1,6 mil. Slik det er beskrevet i saksdokument til vedtatt skisseprosjekt vil det fortsatt være behov for ytterligere oppgradering av den gjenstående del av eksisterende skolebygning. Det er ikke planlagt oppgradering i gymsal, garderober/dusj utover å sørge for tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Bygningen vil fortsatt ha behov for etterisolering for å tilfredsstile dagens energikrav. Vinduer blir ikke skiftet.. ol. ~VI v- I tilegg har vi utfordring knyttet til at barnehagen har for nye lokaliteter. Barnetallsutviklingen i Sulitjelma framkommer i eget vedlegg. Fra årets 65 elever vil antallet med dagens kjente tall reduseres til 35 i skoleåret 2017/18. Av disse vil 13 være i ungdomstrinnet i 2017/18. Elevtallsutviklingen baserer seg på kjente fødselstall i Sulitjelma. Rådmannen legger ikke skjul på at denne situasjonen er utfordrende på flere måter: - dimensjonering av skolen - opprettholdelse av ungdomstrinnet - nivået på nødvendig investering dagens prosjekt - gjenstående oppgraderingsbehov eksisterende skole. - kommunens økonomiske situasjon Det er rådmannens oppfatning at prosjektet slik det nå foreligger ikke er i samsvar med de faktiske behov som foreligger. Elevtallsutviklingen tilsier at vi bør vurdere å gjennomgå rammebetingelsene for prosjektet. Skolelokalene synes å være betydelig overdimensjonert i forhold til de behov som avtegner seg. Likeså kan det reises spørsmål om mulighetene til å opprettholde ungdomstrinnet i Sulitjelma. Dette kan ytterligere forsterke inntrykket av et overdimensj onert prosj ekt. Skolelokalitetene i Sulitjelma vil også fortsatt trenge en omfattende rehabilitering. Kostnadene til dette er ikke beregnet eksakt, men grovt anslått til ca mil kr. Nye lokaler til barnehagen vil ut fra det arealbehovet som er satt og ut fra det kostnadsnivået som nå avtegnes bli ca 6,2 mil kr. Ut fra en samlet vurdering og avveiing av de ulike momenter som framstår, er det rådmannens oppfatning at prosjekt Sulitjelma skole slik det foreligger nå, bør stanses. Det er et uomtvistelig behov for å få gjort noe med lokalitetsforholdene for både skole og barnehage og det må derfor omgående gjennomføres en revurdering av grunnlaget/rammebetingelsene prosjektet. Det forutsettes da tatt utgangspunkt i de barnetall-/elevtallsprognoser som foreligger.

4 INNSTILLING: ~ l. Prosjekt Sulitjelma skole overstiger de gitte økonomiske ramer og stanses. 2. Det gjennomføres en revurdering av behov for lokaliteter for skole og barehage i Sulitjelma. Even Ediassen Rådman

5 r~~-.--._._---_.._---~-- -~---_._----~ _.. _. 'I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/1016 I I ArkivsiiD.: Jour,alpöstI: 09/2735 I Saksbehandler: Georgde Besche d.y. Sluttbehaiclede vecitaksinstas: 1(onitítíestvf!~ Sak nr.: 087/09 FORMANNSKA Dato: /09 ARBEIDSMILJØUTVALG /09 KOMMUNESTY SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE Vedlegg: Skisseprosjekt med kosthadsqppsett Sammendrag: Innledning Den iverksatte rådman oppdraget med å lage et skisseprosjekt for renovering av Sülìtjelm.a skole. Skolen skal dirnoosjoneres for 80 elever. Prosjektgruppe ble etabler med prosjektleder, deltagelse fra skoleledelse, ansatte, elev- og lærerorganisasjon, verneombud og foreldregrppe. Kommunelege ble orientert om igangsetting av oppdraget. Det ble utlyst åpen anbudskonkurranse om arkitektoppdraget. Konkurransedokumentene var utformet shkatprosjektet kan beholde samme arkìtekt gjenrom hele prosessen tì ferdig utfør bygg. Det er imidlertid anledning til å avbryte kontrakten etter gjennomførte beskrevne faser i prosessen. Skolen hadde utarbeidet et godt grlag for å stàrte arbeidet med å komme frem til et romprogram. av SkolebibHoteket skal fortsatt være.en del av folkebibliotek og saiii:iokalisei1 bibliotek er del oppdraget. Noe senere i prosessen kom et tí1eggsoppdrag om å påvise sambruksllulìghetene for en senere tilknytning av barnehage til skôlen. Prosjektleder avholdt et informasjonsrnøtemed prosjektgruppen ultimq januar Infonnasjonen var ment som forberedelse av deltagere til de. prosesser som et byggeprosjekt må gjennom. Første progratnmerjngsniøte med arkitekt ble avholdt 26, februar Det vanskeligste og mest tidkrevende arbeidet var å komme frem til rett størrelse på roniprogranet. Tidlig i fasen ble dethesluttet at all pedagogisk undervisning skulle lokaliseres i nye lokaler. Dagens trehygnng med undervisningslokaler og administrasjol1sdel ibetongbygg blìr foreslått revet, men opp.rettholdes som skole mens nybygg er under utførelse. Del av betonghygg som inneholder spesia:irom og basseng er vanskelig å utnytte på en god måte, da bygget er i mange forskjellge nivå. Dette forhold gjenspeiles i arealeffektiviteten og ai'eal pr. elev.

6 I---~ Prosjektleder har jevnlig hatt møter med styrngsgrppe. Styrngsgrppen har i møtene gitt klare tilbakemeldinger om hva prosjéktet måtte vudere nærmere. Totalt et: det gjennomført i alt 7 programmeringsmøter i Sulitjelma med siste møte 17. jun Styngsgrppen fi oversendt skisseprosjektet med en kostnadsrame på 70 mil. Styrngsgruppen gavet pålegg til prosjektet den 13. august 2009 om å rediisere kostnadene med 15 mill. kroner. Samtidig var det et uttalt ønske om å bevare den pedagogiske plattform ti skolen, Det eneste sted i prosjektet som kan ta kostni:dsreduksjon,er i en slik størrelse er det ginle hetoiigbyggined spesialrom og basseng. Deltagere i prosjektgrppen ble samlet til et nytt møte for å gå gjennom prosjektet for å gjøre besparelsene. Noen endringer i romoppdeling ble gjort fot å spare ombyggingskostnader. Deretter er det gjort en reduksjon i oppgraderingskostnader, vist i tabell med redusert kostnad pr. kvadratmeter. KOnsekvensen av stydngsgrppenspåtegg etat arkitekt ogprosjektledetmener bygget ikke kan få den nødvendige oppgradering som bygget trenger. Det er nå ku lagt inn kostnader for lovpå1i:gte krav til bygget "-lysforhold, ventilasjon, universell utforiing, brannsikkerhet QSV. Eksempelvis tror vi ikke kostnadsraren vil Være tilstrekkelig for å kue skife vinduer, utbedre takkonstrksjon, etterisolere med mere. I oppfølging av prosjektet har styringsgrppenanhefali en økning av kostiadsranen med 5 mil. Dette beløp er ment å ivaretaanhefalinger fra kollegiet somkv.alhetssikretprosjektet, kjøp av tornt og gamle realskole, og at otnbyggihgs~ og riveprosjekter har større risiko for uforutsette kostnader. Tomt Skolebygningen står i dag på eiendom tilhørende Statskog SF. Planutvikling er gitt oppdraget med å forberede anskaffelse av eiendommen. Tomtens størrelse er på 7250 m2, dette il1befatter grnnen sotn gamle realskolebygg står på. Utearealer for skole og eventuelt senere tilknytning med harnehage er í minste laget. TOmten er en skråhelning med plätåeri flere nivå. Det er en utfordring å få til gode uteområder for skole og barnehage. Ganie RealSkole Da koinunen solgte det gamle realskolebygg Var det blant anet en del av avtalen at kommunen skulle være behjelpehg med å få til nødvendìg regulering av området. A v årsaker vi ikke kjenner til er det ikke etablert småindustri i bygget som forutsatt ved salget. Planutvikling har gjort henvendelse til eier om muligheten for tibakekjøp av bygning. Prisforlangeideetlangt over hva kommunen er vilig til å akseptere. Det føres fortsatt en dialog omå komme ti1enighet. For å ha tilstrekkelige uteatêaler til skoleêt det ikke nødvendig med iiiløsing av bygget. Men det er nødvendig med en avklaring om regulering av området. Byggets forfatninger dårlig. Nedfallende takheller gjør nærområdet farlig, Det kan bh nødvendig å benytte Plan~ og bygningsloven for å sikre trygge utoinåder for elevene om bygget blir stående. Trafikkavvikling Det er utarheidet to forslag på trafikkavvikhng ved skolen. Det ene går på å lage en rundkjøring med innjøring fra øst og å stenge veien for passering av skoleområde. Det andre forslaget går på å lage en busslomme på sydside av nytt skolebygg, Kommunens folkehelserådgiver og kommunelege har vært på efi forhåndsbefadngog blitt orientert om begge situasjoner. Hva som

7 I--~- I, J. er best egnet eller mulig å gjennomføre er uvisst. Det er avhengig blant annet av hva som blir utfallet avkominunens forpliktelser nedfelt i kontrakt ved salg av gamle realskolebygg. Ved en innløsing av bygget står prosjektet mye friere ti å finne beste løsning. Parkering for ansatte er foreslått på etablert ubenyttet busslomme langs Rv 830. Ved en regulerngsendring vil Statens vegvesen være en natulig høringsinstans om endret bru av busslomme og trafikkavvikling. Uteareal å utforme et bru av utearealer. Kommunens folkehelserådgiver har også vært en bidragsyter til arbeidet fremlagt i sin helhet. Elevråd ved skolen og foreldrerepresentant har vært meget aktive i arbeidet med forslag til dette arbeidet. I skisseprosjektet er dette Riving gml. trebygning og del av betongbygg. Det er en forutsetning i prosjektet at bygnng rives for å gi plass til nye utearealer for elevene. Det er laget en miljøsaneringrapport for bygningene. I gaile trebygning er det benyttet grveslagg i vegger med så høyt kobberinnold at det må behandles som spesialavfall. Statens foruensingstisyn og Bergvesenet er kontaktet for en mulig lokal deponering av grveslagget. Dette må følges opp videre i prosjektet om det lar seg gjennomføre. Bygningsmaterialer av sten og betong forutsettes benyttet i terrengutfonning av nytt uteareal. Annet materalet transporteres til deponi. Nybygg Sulitjelma skole sin pedagogiske plattform er etablert i den tilenkte nye delen. Bygget er î to plan. Plan 1 har samordnet bibliotek, administrasjon og skoletrinn Plan 2 har 1 -, 5-7 og arbeidsrom for lærere. Plan 1 har god adkòmst med universell utforming. Adkomsten til plan 2 må skje via gamle betongbygg del' heisen er planlagt plassert. Kvalitetssikring L risikovurdering Salten koniunerevisjonsine fire anbefalinger etter undersøkelsen av prosess utbygging Vestmyra skolesenter er fulgt opp med følgende tiltak;. Sulitjelma skole er en fådelt 1-10 skole. Det gjør den til en litt anerledes skole en de øvrige i kommunen. I prosjektutviklingen har det vært viktig å ivareta eleven og undervisningsmetodikken.. Det er avholdt eget møte med prosjektgrppen der prosjektprosess, målsetting for prosjektet og rett tidspunkt for brukerpavirkning i prosjektet ble infonnert om.. Det er gjennomført et møte der tre inspektører fra andre skoler har gjennomgått prosjektet med gitte forutsetninger for en tenkt skoleuke i Egen rapport med kommentarer vil foreligge.. Konklusjonen fra gjennomganglkvalitetsikring av prosjektet var at skolen vil fugere etter forutsetningene. Kollegiet anbefaler justeringer i roinplan for å optimalisere gjentomføring av skoledagen. Ikke uventet kom det flere kommentarer og forslag på endringer ti endringene som ble gjennomført for å spare kostnader.. Anskaffelser som skal gjøres etter.: Lov om offentlge anskaffelser? er normalt tidkrevende. Utarbeidelse av freidriftsplan for prosjektet der tidsbruk for anskaffelser er en del av planen vil på best mulig måte sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves.

8 Ii J. Ombygging Jjygnbigsdel meti spesbdl'oii og basseng Dette bygg er forsøkt utnyttet med alle funksjoner som ikke harined basisundervisning å gjøre. Direktoratet for sivil heredskaphar etter søknad frgìtt ti1fuktsroinet. Heis er J.lanlagti dette bygg for at alle nivå skal kunne nås av alle. I(Qstnadsramiefi som styrngsgruppen bestemte tilsier minimum av renoyeringfor â tilfredsstile dagens forskrfter. Utover dètte er det ikke lagt inn kostnader 01' oppussing. Tilpasning mot batnehage Dennåv~rende tra:tkksituasjqn med en adkomstvei til et boligområde, mellom skolebygg og barehage, gjør -det vanskeligåtinne gode løsninger til sambruk av skole og barnehage. En omleggig av veien på nordside av dagens skolebygg vil beslaglegge verdifulle uteo:iâder for skolen. A knyttearealene sanien anses som kostbar løsning i forhold til hvåsomoppl1ås. Prosjektet anser en løsning med barehage tilkryttetskoleområde best plasseres der gamle realskolebyggstâr idag. Denne løsl1g forutsetter kjøp av gamle realskolebygg. Bâde bi;rhehage og SKole blir da plassertmelloin to adkomstveier til bolighus. Tryggtrafikkawiklingbrige- Ihentetjeneste kan etableres med biluppstilingsplass vest på tomtearealet. Oin barnehage skal samlokaliseres på et fellesareal må tìgjengelig uteareal vurderes mht tilstrekkelig størrelse. Om veien på sydside stenges peranent med rundkjøring i øst kan dagens veiareal oinreguleres å benyttes som uteareal for barnehage.. Det prosjekterte skolebygg har ikke fasiliteter for en barehage. Innomhusareal for en barnehage må hygges i et tilbygg til skolen. Barnehagen har idag 25 plasser. Bar under tre år opptar to plasser. Med en fordeling der det er 2 biîrn under tre år og 21 barn over tre år er behovet ti11ekeareal95 m2. Erfaringstall tilsier at adninistrasjons-ogbiarealer utgjøt omtrent tilsvarende arealbehov. Arealbehovet for en barehage med same antall bat1ageplasser blir da 190 m2. Om det benyttes sane erfaringstall nybyggköstnader Som for skolebygg, kr pr ni, vil kostnadeji for ny banehage bh 5,7 mil. Tidsplan Lov om offentlge anskaffelser kommer til anvendelse for dette prosjektet. Det må gjennomføres konkurränse både for anskaffelse av rådgivere og entreprenører. Fra vedtak om videre prosessarbeid blir tidsplan omtrent slik: Arskaffrådgivere 2 ~.. 3 Forprosjekt mnd Godkjennng av forprosjektet med kostnader. Detaljprosjektering äv prosjektet Anskaffelse :av entreprenører Utførelse ombygglnybygglriving 7-8 mnd 2-3 mnd 20nmd Utarbeidelse av reguleringsplan bør skje paranelt med forprosjekt for å ha forutsigbarheti senere detaljprosjektering. Reguleringsarbeid tar 6 mnd fra oppstart. Økonomi

9 Prosjektkostnader ihht skisseprosjekt Tilegg:. Anbefalinger etter kvalitets gjennomgang. Kjøp gml realskolebygg og tomt. Reguleringsarbeid og endret kjøremønster Kostnadsrame kr. 55 mil kr. 5 mil kr.60inil Risikovurdering Prosjektgrppen har Sort utgangspunt vuder tìltaket i gane betongbygg som en rehabilterigsoppgave ()g ikke en hovedomhygging. Den vesentligste begrnnelse for det er;. Funksjoner i den del som rives flytes ti et nytt bygg.. Funsjonene i betongbygg beholdes,svømmebasseng, gymsal og spesialrom, men tilpasses krav vedrørende tilkomst og rømning for hrann. En hovedömbygging vil måtte følge dagens forskrfter tilsvarende nyhygg. Da stiles det andre krav til energiforbruk, lastberegnìnger etc. som vesentlig vìløke kostnadene. Kostnadsantagelsen er satt opp medgnlag i erfaringstall fra en kvadratmeterris på bygg. En kalkulerng av fagrådgivere i hewiold til bygningsdelstabell gjøres ved fremleggelse av et forprosjekt. Rehabiltering av eldre bygg er erfarngsmessig mer usikkert med hensyn til arbeidsomfang da man i et skisseprosjekt ikke har inntatt fagknnskap/rådgivere om bygningsteknikk og andre tekniske anlegg. Elevtall Elevtall for Sulîtjelma bare- og ungdomsskole L 2009/ / / /201 Trinn 1-7 r ~~~n18_-1.~o....~j.~~~l ~l~. ~ ~"~._,_._.._~_~~ " ~_j1 f 1= ~...,.._.... ~ INNSTILLING: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. FOR VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo på vegiie av SV og FL: Kommunestyret vedtar utbyggìng av Sulitjelma skole inklusiv ny barnehage med en total kostnadsramme på 66 mill. kr. inkl. mva. Innstilingen ble vedtatt med 5 mot stemmer avgitt for SVIFL's forslag.

10 -- i I INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mil. kroner Ìnkl. mva. AMU-036/09VEDTAK~ Forslag fra Ame B. Vaag: AMU viser til Formanskapets vedtak av : Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. Enstemmig vedtatt. KOM-096/09 VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 1. Koinunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 67 mill. kr. inkl. mva. 2. Sak vedrørende bygging av ny barehage fremlegges kommunestyet innen utgangen av juni \ Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole inklusiv ny barnehage med en total kostnadsrame på 66 mil. kr. inkl. mva. AP's forslag ble forkastet méd 26 mot 5 stemmer. FL' s forslag ble forkastet med 23 mot 8 stemer. Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mill. kroner inkl. mva. R~t_:lß11. 'f b. kr~~e.s. etat esfl fórmamskapsse etrer _.. Utskrìft sendes: Prosjektleder ti videre forføyning ''\

11 '\ ti',-.~. -?i Barnetallsutvikling Sulitjelma basert på kjente tall pr Oversikten viser barn bosatt i Sulitjelma pr L Fødselsår Antall Kommentar Avgangselever våren Starer på skolen høsten L 2008 L ?,. *Tabellen forutsetter stabil til/frafyting. Foreldrene til dette baret ønsker fremskydet skolestar, slik at hun staer på skolen høsten 2012 Av disse har følgende barnehageplass pr Fødselsår barnebaiieplass Kommentar Starer på skolen høsten L L 2012 O Hvis alle kjente bar under skolepliktig alder søker og tar i mot hel barnehageplass i 2012 vil disse bara fylle opp 17 av 18 plasser, omregnet til barn over 3 år. Dette gir grunnlag for drift aven 1 avdelings barnehage i Sulitjelma. Elevtallsutviklin basert på k"ente tall fra 2011 til 2018 Årstall 2011/ / / / æ / / /

12 I r ~ '.. r~ I i i I Elevtallsutvikling I Årstall 2011/ / / / / / /2018 Elever i ungdomsskolen

13 Foreløpig tall Regulering Utendørsanlegg Nytt bygg Ombygging Riving Sum Kontrakt K 001 Diverse, Bytte av trafo Fauske lysverk 137 SOO K 001 Diverse, Skilting nytt kjøremønster K Veier og atkmost K 201 Bygningsmessige arbeider RIB ARK Riving gml realskole, gml skole og bet. bygg Tak gammelbygg Fauskebygg K 201 %påslag for koordinering fremdrift 5% K 310 Røranlegg Rørleggern Fauske K 360 Luftbehandlingsanlegg ORASAS K 01 Elektrotekniske anlegg Bravida Norge AS K620 Heis Reber Schindler Heis AS Entreprisekostnad Andel av hele 0,082 0,017 0,79 0,319 0,103 1; ARK #### Regulering fordelt på nytt og ombygg RIB #### RIE #### RIV #### BL #### Utsatt oppstart forlenger behov byggeleder Adm #### Bikostnader #### 1% Byggekostnader Spesielle kostnader mva 25% Inventar Marginer og reserver 8% Sikkerhetskostnader % Her er medtatt 1 år for hele beløp. Rammekostnad Nybygg og utomhus 1199 ml kr/ml Ombygde arealer 1785 m2 kr/ml _, 0YZ flo -'-_.'-'---~-" wc" 'n _...._--,.."., _,.._.~,,_~ T'Mi'ti', t"www _-...,,,,_.,,.."".,"""'.''".IW g.m. *' 1'9': mm m ti 1

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/9059 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/485 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sakm.: 082/10 I FORMANNSKAP I Dato: 25.10.2010 EBBE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

tileggslån: kr. 3,5 mil.

tileggslån: kr. 3,5 mil. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3284 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/802 I Saksbehandler: Frode Ramskiell Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 038/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 21.05.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Trafikkløsningene skal sikre skolebara en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert ferdsel og gående/syklende.

FAUSKE KOMMUNE. Trafikkløsningene skal sikre skolebara en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert ferdsel og gående/syklende. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1375 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2657 I Saksbehandler: Jan Nvstad Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 017/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7445 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/1765 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 021/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 08.1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4173 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 04/2774 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr. 072/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises tíl vedliggende søknad fra Fauske-Sprínt. Det søkes i utgangspunet om prosjekteringsmidler tíl:.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises tíl vedliggende søknad fra Fauske-Sprínt. Det søkes i utgangspunet om prosjekteringsmidler tíl:. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 12/1992 Arkiv sakd.: 11/2564 II Sak nr.: I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 05.03.2012 FOTBALLHALL PÅ FAUSKE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 092/09-122/09 Møte nr: 8/2009 Til kl. 14:35 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arbeiderpartiet:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn. Videreføring mellom Vatnvika og Finneid SAKSPAPIR HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn. Videreføring mellom Vatnvika og Finneid SAKSPAPIR HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2723 I. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/700 I Saksbehandler: Frode Ramskiell Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMESTYR Sak nr.: 047/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I flg Gravferdsloven skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

FAUSKE KOMMUNE. I flg Gravferdsloven skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen etter forslag fra fellesrådet. . SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 12/1749 Arkiv sak.: 12/248 Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestye Sak nr.: 063/12 FORMANNSKAP Saksbehandler: Frank Bemhardsen Dato: 05.03.2012 ØKNNG AV FESTEAVGFT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 0912493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 097/09 FORMANNSKAP Dato: 30.1 1.2009 103/09

Detaljer

Hovedplan for skogsveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier i kommunen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7478 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd,: 1112209 I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 138/12 FORMANNSKAP Dato: 24.09.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2868 I I Arkiv JouralpostlO: saldo.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen ~. SAKSPAPIR. FAUSKE KOMMUNE 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 117/12 I FORMANNSKAP Dato: I 06.06.2012 INTENSJONSAVTALE

Detaljer

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING TILLEGGSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aktivitetssenteret Møtedato: 30.01.2007 Tid: kl.19.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/07 07/249 SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING Rådmannskontoret,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 21.09.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven.

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/9506 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 10/2338 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli de vedtaksinstans: Kommunestyret Sak nr.: 064/10 DRIFTSUTVALG Dato: 17.11.2010 100/10

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT I--~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I I Arkiv JouialpostID: sal.: 12/506 I Saksbehandler: Are Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 057/12 I FORMANNSKAP. I Dato: 05.03.2012 PROSJEKTMANDAT

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark

Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 61/2007 - Brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark Bakgrunn Helse Nord har satt i gang et oppfølgingsarbeid

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1112196 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 03011 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 29.03.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 09/916

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 09/916 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 09/916 Dok.nr: 2 Arkiv: GNR-15/1492, FA- Saksbehandler: Eskild Brønlund Dato: 10.06.2009 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel:

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel: FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE Tid: 29.04.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-002/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I SYNNØVE OG EIVIND BARSTRAND, NEDRE HAUAN VEI 7 B - SØKNAD OM ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I SYNNØVE OG EIVIND BARSTRAND, NEDRE HAUAN VEI 7 B - SØKNAD OM ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I I.JOUmaipostID: Arkiv sakid.: 091793 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.:. 063/09. I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 12/278 Arkiv sak.: 12/71 II Sak nr.: 045/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm I Dato: 18.01.2012 HØRING OM

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.08.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 061/11-073/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer