Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012

2 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn Definisjoner 14

3 1. HOVEDPUNKTER I 4. KVARTAL 2012 Den beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS ble fastsatt til NOK 79,0 ved utgangen av fjerde kvartal 2012, opp en krone fra forrige kvartal Eiendomsverdiene på den norske delen av porteføljen er opp i kvartalet, mens verdiene på de svenske eiendommene er noe ned i norske kroner pga svekkelse i den svenske kronen I løpet av desember 2012 og januar 2013 ble det inngått avtale om salg av totalt 11 av Nordisk Areal sine eiendommer i Sverige. Salgene er avtalt til priser som ligger over siste bokført verdi Det er inngått flere nye leiekontrakter i kvartalet, noe som har redusert ledigheten i porteføljen. De største driverne her er nye leiekontrakter med NAV i Økernveien og Firesafe i Robsrudskogen Gjenværende leietid på porteføljens kontrakter var 3,6 år ved utløpet av fjerde kvartal Ledigheten i porteføljen lå på 11,4 prosent ved utløp av kvartalet, sammenlignet med 18,6 prosent ved utløp av tredje kvartal 2012 De lange rentene har falt videre gjennom fjerde kvartal 2012 noe som har medført en økning i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler. Dette påvirker den beregnede kursen med en nedgang på nesten NOK 1,0 pr aksje I forbindelse med inngåelse av nye leiekontrakter som krever oppgraderinger av arealene, har Nordisk Areal en likviditetsutfordring. Nødvendig likviditet er tenkt tilført gjennom salg av eiendommer. Dette er hovedmotivasjonen bak salgene som er gjennomført i Sverige den seneste tiden. Selskapet jobber med ytterligere salg i Sverige for å dekke likviditetsbehovet 3

4 FORVALTERS KOMMENTAR Asle Løvstad adm. dir. Newsec Asset Management AS Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. I likhet med de foregående kvartalene rapporterer forvalter Newsec Asset Management om et aktivt fjerde kvartal Det er spesielt gledelig å kunne rapportere at det i løpet av kvartalet ble tegnet en leieavtale for selskapets ledige arealer i Økernveien med NAV. I tillegg til kontrakten med NAV ble det også signert en langsiktig kontrakt med Firesafe i Robsrudskogen. Som et resultat av dette har den økonomiske ledigheten i porteføljen blitt redusert til 11,4 prosent gjennom kvartalet. Selv om ledigheten er redusert på den norske delen av porteføljen gjennom 2012, ligger den fortsatt over det som er snittet for Oslo. Det jobbes derfor aktivt med å kunne inngå nye leiekontrakter, noe som spesielt gjelder selskapets eiendom på Robsrudskogen og i Philip Pedersens vei på Lysaker. Gjenværende leietid for de eksisterende kontraktene er 3,6 år. Mariboes gate 13 er tilnærmet fullt utleid med 5,5 års gjenværende leietid etter at avtalen med American Express ble forlenget i første halvår 2012, samt at det ble inngått en ny leieavtale med Politidirektoratet i samme kvartal. Det er kun ledige parkeringsplasser og et mindre lager i eiendommen i dag. I Karihaugveien 89 ble det inngått en leiekontrakt med Consilium AS på ca 500 kvadratmeter i første halvår Forvalter er også i pågående forhandlinger med flere andre potensielle leietakere. Ved utgangen av fjerde kvartal var ledigheten i Karihaugveien 89 beregnet til ca 4,6 prosent. Økernveien 94 er nå tilnærmet fullt utleid etter at leiekontrakten med NAV på ca kvadratmeter ble inngått i fjerde kvartal. I tredje kvartal ble det signert en kontrakt med selskapet Medistim ASA på ca kvadratmeter. Det er iverksatt oppussing av disse lokalene som skal stå klare til innflytting 1. mars Når det gjelder lokalene til NAV skal disse stå klare i 4. kvartal I Robsrudskogen ble det signert en leiekontrakt på ca kvadratmeter i fjerde kvartal med selskapet Firesafe AS. Også her er det iverksatt oppussing av lokalene slik at disse skal stå klare til innflytting 1. juni Det jobbes aktivt med å fylle opp de resterende ledige arealene på Robsrudskogen. I Philip Pedersensvein er det fremdeles en etasje som står ledig. Det resterende av bygget leies ut til Cisco Systems som har gjennomført betydelige oppgraderinger av sine lokaler. Det jobbes aktivt med utleie av den ledige etasjen. I Sverige er det gjennomført reforhandlinger av de leiekontraktene med Systembolaget som opprinnelig forfalt i 2013 og I løpet av fjerde kvartal ble totalt 9 kontrakter reforhandlet på en ny løpetid 3 til 5 år. Disse kontraktene utgjør ca kvadratmeter av en total portefølje i Sverige på ca kvadratmeter. Når det gjelder salg av eiendom har selskapet også i fjerde kvartal fokusert på salg i Sverige. Hovedmotivasjonen bak salgene som er gjennomført er å tilføre selskapet nødvendig likviditet til oppgraderinger ifbm nye leiekontrakter i Norge. Nordisk Areal solgte 3 eiendommer i Sverige første halvår. I løpet av det siste kvartalet er det inngått avtale om salg av ytterligere 11 eiendommer i den svenske delen av porteføljen. Av disse 11 ble 9 overtatt av nye kjøpere i januar 2013, mens overtagelse av de resterende 2 vil bli sluttført 1. mars Salgsprisen for disse 11 eiendommene var ca SEK 90 millioner, noe som er over siste bokførte verdi. Det vurderes fortløpende om det skal gjennomføres flere enkeltsalg, eller om et salg av hele den gjenværende porteføljen kan være mer hensiktsmessig. Ved fortsatt salg av attraktive enkelteiendommer kan man ende opp med en portefølje det kan bli utfordrende å avhende. Et eventuelt porteføljesalg må vurderes opp mot at selskapet kan oppnå gode priser på enkelte attraktive eiendommer til lokale eiendomsbesittere. Porteføljen i Sverige er nå redusert fra opprinnelig 102 til 71 eiendommer. 4

5 Avkastning og kapitalforhold Nordisk Areal har som langsiktig målsetting å oppnå en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen (IRR). Dette er nærmere definert som en avkastning på 9-12 prosent pr. år etter forvaltningshonorarer og skatt. Avkastning i eiendomsfondet måles ut fra to parameter; direkteavkastning og verdiendring i porteføljen. Verdiendring eiendom Akershus Eiendom og DTZ Realkapital utførte verdivurderinger av alle eiendommene i Norge pr. utgangen av desember Det rapporteres om en verdiøkning på ca NOK 44 millioner i fjerde kvartal, en verdiøkning som i hovedsak skyldes effekten av inngåelse av leiekontraktenene med NAV i Økernveien og Firesafe i Robsrudskogen. Verdien på den svenske porteføljen ble på bakgrunn av verdivurderingen fra DTZ skrevet opp med 1,1 prosent i kvartalet. Dette betyr en oppskrivning på ca SEK 10 millioner, men svingninger i valuta gjorde at verdien på eiendommene i NOK svekker seg med ca NOK 6 millioner i kvartalet. Den samlede verdien av eiendommene er vurdert til NOK millioner. Dette betyr en samlet økning i kvartalet på ca NOK 38 millioner. Direkteavkastning Ledigheten i fondet er redusert i fjerde kvartal, noe som har hatt en positiv innvirkning på eiendomsverdiene i porteføljen. Svingninger i valuta har derimot hatt en negativ innvirkning på den beregnede kursen i kvartalet. Verdien på selskapets rentebindingsavtaler har også utviklet seg negativt i kvartalet som følge av en reduksjon i de lange rentene. Nedgangen her tilsvarer ca NOK 1,0 per aksje i kvartalet. Verdiendringene på rentebindingsavtalene skal derimot ses på som midlertidig da hensikten er å la avtalene løpe til forfall. Den langsiktige gjelden er som en følge av betalte avdrag og en svekkelse av den svenske kronen redusert med ca NOK 18 millioner i fjerde kvartal Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene, oppnådde resultater i fjerde kvartal 2012 og en ekstra avsetning på ca NOK 3,5 pr aksje vedtatt av styret i selskapet, er kursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 79,0 pr. aksje. Dette er opp en krone pr aksje sammenlignet med tredje kvartal Bakgrunnen for avsetningen på NOK 3,5 pr aksje er at styret av et forsiktighetsprinsipp ønsker å ta høyde for eventuelle nødvendige tiltak for å tilføre selskapets nødvendig likviditet fremover. Kursutvikling Nordisk Areal Invest AS (NOK/ aksje) Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 4Q12 Tegningskurs VEK (For definisjoner, se side 12) 5

6 Siste tolv måneder har fondet gitt en negativ beregnet avkastning på 3,1 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av fjerde kvartal 2012 har den beregnede kursen svekket seg med 21,0 prosent. Dette tilsvarer en beregnet annualisert negativ avkastning på 4,1 prosent. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank First Securities har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank First Securities sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. Siste omsetning som er gjort via Swedbank First sin hendelsløsning er gjort til kurs NOK 55 pr aksje. Volumet som omsettes i 2. håndsmarkedet er meget begrenset. Ligningskurs Ligningskursen pr er NOK 9,41 kroner pr. aksje. 2. EIENDOMSPORTEFØLJEN OG SELSKAPSSTRUKTUR Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Investorer Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS SPV SPV SPV SPV SPV Nordisk Areal Fastigheter I AB SPV Philip Pedersens vei 1 Økernveien 94 Marieboesgate 13 Karihaugveien 89 Robsrudskogen 15 Eiendomsportefølje Sverige 6

7 Nordisk Areal I AS eide pr. 31. desember 2012 fem eiendommer i Norge, samt en handelsportefølje på 82 mindre eiendommer i Sverige. I løpet av desember 2012 og januar 2013 er det inngått bindene salgsavtaler for 11 av selskapets eiendommer i Sverige. Det betyr at porteføljen i Sverige vil bestå av 71 eiendommer ved utgangen av første kvartal Samlet eiendomsverdi på porteføljen utgjør pr. fjerde kvartal 2012 ca. NOK 2 milliarder, og all innhentet kapital er investert. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007 og består per fjerde kvartal 2012 av tre kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. Den svenske porteføljen ble overtatt i mars 2008 og vil ved utgangen av første kvartal 2013 bestå av 71 handelseiendommer spredt over store deler av Sverige. Eiendom Beliggenhet Segment Areal (kvm) Gjenværende leietid Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,0 Mariboes gate 13 Oslo Kontor ,5 Økernveien 94 Oslo Kontor ,1 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,5 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,7 Svensk handelsportefølje Sverige Handel/kontor ,5 Totalt ,6 Utløpsprofil, leiekontrakter Nordisk Areal I AS (NOKm) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,

8 3. FINANSIERING Nordisk Areal I AS vil søke å oppnå en fremmedkapitalgrad på mellom 70 og 80 prosent av total eiendomsverdi i porteføljen. Eiendomsselskapet vil til enhver tid optimalisere finansieringsstrukturen i selskapet. First Newsec Asset Management AS vil kontinuering overvåke risiko knyttet til renteendringer og likviditet, og det vil løpende bli vurdert hvor stor andel av fremmedkapitalfinansieringen som skal ligge i det faste og flytende rentemarkedet. Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank, mens fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Sverige er inngått med Swedbank. Ved utløpet av fjerde kvartal var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 66,9 prosent med gjenværende løpetid på 2,3 år. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av fjerde kvartal er på 4,0 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,4 prosent. Dette gir et positivt yield gap på 3,4 prosent, hvilket medfører en positiv gearingeffekt på egenkapitalen som er investert i eiendomsselskapet. Yield gap (prosent) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 8 Rente og valutasikring Selskapet har inngått rentesikringsavtaler for å sikre forutsigbarhet i kostnader og likviditet. Ved utgangen av fjerde kvartal var ca 65 prosent av lånene rentesikret. Rentesikringsavtaler har til enhver tid en markedsverdi og denne blir reflektert i regnskapet kvartalsvis. I fjerde kvartal har de lange rentene fortsatt å falle. Dette medfører en reduksjon i markedsverdien på rentesikringsavtalene, og selskapets regnskap ble derfor negativt påvirket med ca NOK 4,0 millioner etter skatt. Det understrekes at dette ikke påvirker den underliggende driften og at verdiendringen må sees som midlertidig da hensikten er å la avtalene løpe til forfall. De langsiktige rentene internasjonalt er svært lave, selvsagt mye påvirket av rekordlave kortsiktige renter, sentralbankenes løfte om å holde de lave lenge og av støttekjøp av langsiktige statsobligasjoner. Holder vi støttekjøpene av lange obligasjoner i flere land utenom, kan imidlertid ikke de øvrige faktorene forklare dagens nivå for de langsiktige rentene og det vil alltid være en risiko for at lange renter vil trekke opp nå rentenivået er så lavt som nå. Både stats- og swaprenteen har steget noe de siste ukene, parallelt med at data har vist at verdensøkonomien trolig er i ferd med å komme seg litt. Spreadene (over swaprente) for lån til eiendom er høyere enn det som var

9 normalt før finanskrisen, både fra banker og via obligasjonslån i markedet. Vi venter ikke at spreadene skal ned til gamle nivåer, men oppsiden fra dagens spreader er trolig begrenset. Norske banker blir neppe heller enda mer restriktive vs. utlån til næringsliv og eiendom. Historisk renteutvikling 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv mnd NIBOR 10 år SWAP Også i Norge og Sverige er både flytende og faste renter på historisk lave nivåer, også om vi legger til spreader som er høyere enn det historisk normale, både for lån tatt opp i obligasjonsmarkedet og låneopptak i bank. I bank er spreadene for standard lån til næringseiendom nå rundt 275 basispunkter, som gir en flytende innlånsrente på ca 4,75 prosent. Når det gjelder valutasikring i forbindelse med kjøpet av den svenske eiendomsporteføljen, har selskapet valgt å sikre 50 prosent av totalt innbetalt egenkapital i prosjektet. Den resterende innbetalte egenkapitalen sikres ved at man følger en glideskala som er knyttet til den underliggende valutakursutviklingen. Sveriges Riksbank kuttet renten til 1 prosent i desember Markedene har vært usikre på om banken ville kutte ytterligere. SEK er sterk og inflasjonen lav (KPI samlet er på 0), men samtidig er det tegn på bedring i økonomien. Forventningene til en stigende rente har økt noe den siste tiden. Både i Norge og Sverige vil sentralbankene legge betydelig vekt på spreadene mellom signalrentene og utlånsrentene når signalrenten bestemmes. 9

10 4. MARKEDSSYN 10 Veksten i verdensøkonomien har vært ujevn og litt i laveste laget de to siste årene, men den avtok neppe videre i 2. halvår i fjor. Bedriftsbarometre fram til januar viser så langt at aktiviteten i global har tatt seg klart opp og farten inn i 2013 er klart høyere enn gjennom Veksten i USA og Kina har tiltatt noe, mens nedgangen i EMU ikke er like bratt som i fjor høst, alt i følge bedriftene. I EMU er det imidlertid stor forskjell på de ulike landene og det er nå Frankrike som bremser mest. I Tyskland signaliseringer målinger vekst over trend, takket være vekst i tjenestesektoren. Industrien melder fortsatt om nedgang også her, men nå kun marginalt. I de øvrige landene i EMU (utenom Frankrike og Tyskland) melder industrien om kun en forsiktig nedgang. Vi venter en global vekst i år på 3,25 prosent, opp fra 3,1prosent i fjor. Forløpet vil imidlertid bli bedre, med høyere vekst i 2. halvår enn i første halvår. Selv om vi ikke venter høye vekstrater på globalt i år, er vi grunnleggende sett ganske optimistiske. Privat sektor sparer mye i mange rike land. For rike land samlet er storparten av kostnadene ved gjennomrettingen av økonomien etter finanskrisen nå tatt. Investeringene har enten begynt å stige som i USA eller så er mesteparten av fallet tatt, som i mange land i Europa. Bank- og kredittmarkedene fungerer bedre. Det skyldes både politiske tiltak, blant annet at den europeiske sentralbanken kan kjøpe statsobligasjoner i land i Europa. Inflasjonen er lav, bl.a. fordi råvareprisene ikke stiger. Lønnsveksten i rike land er svært lav Sentralbankene i USA og Japan er svært aggressive, de vil ha ledigheten ned i USA og prisveksten opp i Japan. I EMU står ECB klar til å kjøpe statsobligasjoner i land med krise, om nødvendig Vi antar at USA klarer å unngå vettløse budsjettutt (fiscal cliff) som følge av at Kongressen ikke klarer å enes om rimelige kompromisser. Allerede vedtatte skatteøkninger for folk flest og for de rikeste da første del av cliffen ble avverget gir en ganske stor innstramming. Innstrammingene i Eurosonen blir litt mindre i 2013 enn i Vel må Frankrike nå ta et skikkelig tak, og det vil merkes i fransk økonomi, men andre vil stramme inn mindre og noen ikke i det hele tatt Ubalansene i EMU reduseres gradvis. Lønningene i sør faller eller stagnerer. Eksporten fra PIGS-landene stiger og importen faller. Underskuddet på driftsbalansen er nå stort sett historie. Kina unngikk den store smellen i 2012, selv uten dramatiske grep i politikken for å stimulere økonomien. Myndighetene har fortsatt mye krutt på lager, om det skulle trengs. I dag ser det ikke ut til å være nødvendig, veksten er allerede i ferd med å ta seg opp. Veksten i andre fremvoksende økonomier er dempet, uten at inflasjonen har kommet imponerende mye ned i land som Brasil og India. Rentene er kuttet så potensialet for ytterligere stimlanser er begrenset når prisveksten er gjenstridig. Vi venter likevel bedre vekst i år enn i fjor. Veksten tiltok noe mot slutten av fjoråret, i følge både bedriftsbarometre og korttidsstatistikk. Finanspolitikken blir trolig svakt ekspansiv i fremvoksende økonomier i år. Det er jo ikke her landene har trøbbel med statsfinansene. Norge Veksten i norsk økonomi har vært klart lavere enn i normale økonomiske oppsving, men den er likevel bedre enn andre rike land, og ligger nå på 3 prosent. Veksten i 4. kvartal var lavere, trolig delvis av midlertidige årsaker. Ulike bedriftsbarometre viser fortsatt bra, men samlet sett noe lavere vekst. Det er ikke spesielle problemer i eksportsektoren. Etterspørselen fra oljesektoren er høy, men mange oppdrag har gått til utenlandske leverandører i det siste, dels fordi verftene har begrenset kapasitet, men nok også fordi de norske leverandørene har blitt svært kostbare. Boligbyggingen er høy og samlet igangsetting av bygg har vært den høyeste på tre årtier de siste månedene. Veksten i privat forbruker har vært lavere enn vi og mange andre hadde ventet. Veksten i sysselsettingen er rundt 2 prosent. Veksten i arbeidstilbudet er også høy, både fordi innvandringen er høy og fordi flere melder seg til innsats når arbeidsmarkedet er bra. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på rundt 3 prosent. Lønnsveksten var fire prosent i fjor og blir neppe

11 lavere i år, selv om erkjennelsen av at kostnadsnivået er høyt kan legge en demper på forhandlingene mellom hovedorganisasjonene. Inflasjonen er fortsatt lav, på rundt én prosent. Realinntektene stiger dermed raskt, men de samlede disponible inntektene holdes noe igjen av økte renteutgifter og økte skatter. Husholdningenes geldsvekst er høyere enn både den faktiske og den langsiktige inntektsveksten. Boligprisene stiger videre, også de klart raskere enn en selv høy vekst i inntektene. Norges Bank holder renten lav selv om veksten i økonomien er høy. Inflasjonen er lav og Banken er urolig for at kronekursen blir for sterk om renten blir for høy i forhold til rentene hos våre handelspartnere, som har andre problemer og sti med. Vi venter at signalrent blir holdt uendret i år, i det minste til slutten av innværede år. Finanstilsynet har nå innskjerpet kravene til egenkapital for boligkjøperne, ved å følge opp banken utlånspraksis nærmere. Myndighetene vil trolig øke karvet til kapitaldekning for boliglån (risikoveksten heves). Det samlede kapitadekningskravet blir også skjerpet. Samtidig er bankene mindre aggressive når det gjelder utlån til bedriftene. De vil prioritere inntjening og oppbygging av egenkapital fremfor kamp om markedsandeler. I motsatt retning trekker det at spreadene i pengemarkedet har kommet godt inn de siste månedene. Bankens kostnader ved langsiktig fuding har også falt markert, i takt med mindre uro for et sammenbrudd i euroen og i europeiske bankene generelt. Når swaprentene også er lave, blir rentekostnadene for låntakerne lave, selv om bankenes utlånsmarginer stiger. Avkastning på norsk eiendom Transaksjonsvolumet i Norge endte på i overkant av NOK 50 milliarder i Omsetningen startet friskt i førstekvartal, med en rapportert omsetning av næringseiendom på NOK 12 milliarder. Dette volumet ble drevet av noen store transaksjoner som f, eks DNB Liv sitt kjøp av DNB sitt nye hovedkontor i Bjørvika for ca NOK 4,8 milliarder. Etter en noe roligere 2. kvartal, fortsatte denne trenden i tredje kvartal, med salget av kjøpesenterselskapet Sektor Gruppen for NOK 7,3 milliarder som den store driveren. Det ble også en solid avslutning på året, og Pangea Property rapporterte om en omsetning på 11 milliarder i november og 7 milliarder i desember. Dette på tross av at bankene har strammet inn på utlånene til næringseiendom 1 Pangea Property, januar 2013 Leierpriser pr. 4. kvartal 2012 Gj. snitt leiepris per sone (nom. kr/kvm) Vika-Aker Brygge Skøyen Nydalen Indre by sentrum Lysaker Bryn-Helsfyr Oslo ytre vest Kilde: Eiendomsverdi Næring AS, gjennomsnitt leiepris per sone (nom.kr/ kvm) 11

12 både når det gjelder volum og vilkår. I følge UNION Gruppen har gjennomsnitt-transaksjonen i høst hatt en netto yield på 6,8 prosent og et yield-gap etter bankmargin på ca 1,6 prosent 2. I 2011 økte yieldforskjellen mellom eiendom med lav og høy risiko. Med bakgrunn i bankenes skjerpede utlånspolitikk har UNION Gruppen registrert at denne utviklingen ble videreført i Prisene for eiendommene med best beliggenhet ser ut til å holde seg, prime yield er fortsatt estimert til 5,25 prosent 3. Når det gjelder omsetning av næringseiendom har starten på 2013 vært mer moderat. Pangea Property Research rapporterer om en omsetning i januar i år på 2,2 milliarder kroner, som er en reduksjon på hele 83 prosent fra tilsvarende måned i Det er viktig å ta med seg at starten på 2012 var usedvanlig frisk mye på grunn av salget av DNB sitt nye hovedkontor i Bjørvika. Norsk økonomi er fortsatt i en særstilling, og skiller seg fra utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP-veksten holder god marsjfart, og arbeidsmarkedet er sterkt med solid sysselsetting. Dette preger aktiviteten i kontorutleiemarkedet som i Oslo fortsatt er høy. Til tross for en tilførsel av ca kvm nye kontorbygg i Stor-Oslo i 2012, og et estimat på for 2013 holder ledigheten seg på lave nivåer 4. DnB Næringsmegling anslår arealledigheten i Oslo og Asker & Bærum til å ha falt fra 7,8 prosent våren 2012 til 6,9 prosent ved utgangen av Akershus Eiendom på sin side opererer nå med en ledighet på 6,5 prosent. Hovedforklaringen er en positiv brutto arealabsorbsjon drevet av god vekst i kontorsysselsettingen i Oslo, konvertering av kontorarealer til bolig og annen type bruk, og kanskje det viktigste omfattende rehabiliteringer av fraflyttede eiendommer tar store arealer ut av markedet. Effekten etter terrorangrepet på regjeringskvartalet den 22. juli 2011 har blitt betydelig større enn tidligere antatt. I oktober i fjor antok Akershus Eiendom at erstatningslokalene ville legge beslag på kvadratmenter. Nå viser fasiten at erstatningslokalene legger beslag på kvadratmenter, og det er etter at kvadratmeter erstatningslokaler er forlatt etter tilbakeflytting til regjeringskvartalet. Leieprisene i prime-segmentet steg veldig i 2011, se grafen under, og svekket seg gjennom årets ni første måneder 5. Akershus Eiendom sine forventninger om at leieprisene i prime-segmentet ville vokse også i 2012 på grunn av begrenset tilbud kombinert med høy etterspørsel slo til. Grafen under viser en forholdsvis sterk økning i leienivået i dette segmentet i 4. kvartal I randsonene har det vært litt ulik utvikling i kvartalet, men gjennom 2012 som helhet antas det at disse områdene vil oppleve en flat utvikling i leieprisene. I Indre by sentrum registrerer vi at den markante økning vi så i leieprisene gjennom tredje kvartal 2012 er snudd til en nedgang i 4. kvartal Dette kan bety at den økte etterspørsel i dette området som en følge av behov for erstatningslokaler etter terrorangrepet på regjeringskvartalet i 2011 er i ferd med å stabilisere seg. Eiendomsverdi Næring kan rapportere om en høy aktivitet i utleiemarkedet også i 4. kvartal Sverige Veksten i Sverige har vært ganske god siden finanskrisen, men arbeidsledigheten er fortsatt ganske høy. BNP-veksten avtok gjennom 2012, og endte trolig på 1 prosent for året under ett, klart lavere enn ventet ved inngangen til året. Det ventes litt høyere vekst i 2013 (konsensus er på 1,2 prosent), men nye data kan indikere at veksten tar seg noe mer opp. Arbeidsmarkedet svekkes ikke lenger og forbrukertilliten har steget litt den senere tiden. Bedriftene ser ikke rett ned lenger. Investeringsnivået falt noe i fjor, og det er en klart oppside her. Boligmarkedet er trolig stabilisert etter at innstramminger i kredittpolitikken bidro til en oppbremsing i 2011 og i første del av Landet er likevel mer avhengig av den europeiske konjunkturen enn Norge og videre nedgang i Eurosonen vil påvirke mange svenske virksomheter. Bankene er fortsatt ganske tilbakeholdne med lån til bedriftene. På den positive siden for forbrukerne tar vi med at prisveksten er svært lav. Årsveksten for KPI samlet er 0 og rundt 1 prosent om vi holder noen volatile elementer utenom. Det ventes svært lav prisvekst for 2013 samlet, men så opp til 1,7 prosent i Prisveksten er dermed langt under prismålet på 2 prosent. Husholdningenes realinntekter stiger dermed 12 2 UNION Gruppen Markedsrapport høst Akershus Eiendom Markedsrapport høst DnB Næringsmegling Markedsrapport 2H Eiendomsverdi Næring leieprisoversikten 4.kvartal 2012

13 bra. Forbruksveksten er likevel moderat og boligbyggingen er svært lav. Balansemessig er Sverige i god stand. Landet har ikke noe budsjettunderskudd, har lav statsgjeld og husholdningene sparer mye selv om de også har mye gjeld. Landet går med et stort overskudd på driftsbalansen, selv om landet importerer dyr olje. Handlefriheten i finanspolitikken er stor. Det vurderes å gjennomføre betydelige skattelettelser for bedriftene de neste årene, i all fall med en reduksjon i skattesatsen. Riksbanken kuttet signalrenten til 1 prosent i desember Den svenske kronen har vært meget sterk, inflasjonen lav og vekstutsiktene usikre. I forhold til inflasjon og ledighet er dette et rimelig rentenivå for landet. Det vil ta lang tid før renten kommer opp til et normalt nivå igjen og Riksbanken skyver som andre sentralbanker renteoppgangen ut i tid. Avkastning på svensk eiendom Transaksjonsvolumet i det svenske eiendomsmarkedet endte på SEK 104 milliarder i , med et veldig svakt 4. kvartal. Transaksjonsåret 2012 startet svakt ettersom både investorer og banker forble selektive og risikoaverse 7. Imidlertid viste markedet tegn til bedring mot slutten av første kvartal og i mars var det høy aktivitet. Aktiviteten holdt seg greit gjennom sommeren, mens den var noe avtagende i starten på tredje kvartal. Aktiviteten tok seg betydelig opp i fjerde kvartal, og Jones Lang LaSalle kan rapportere om et omsetningsvolum i Sverige på hele SEK 49 milliarder i fjerde kvartal. Denne sterke sluttspurten førte til at omsetningen for 2012 endte på SEK 115 milliarder, noe som er en økning på nesten 11 prosent fra regionene har også tiltrukket seg en andel av investeringsvolumet. I tredje kvartal ble f. eks en nasjonal portefølje bestående 140 eiendommer med Bilprovningen (Biltilsynet) som leietaker omsatt. Imidlertid er hovedetterspørselen konsentrert rundt objekter med lav risiko, noe som har medført en sterk konkurranse om disse objektene. Prime yield falt derfor gjennom hele 2011 og har holdt seg stabil i Etter at yielden innenfor handelseiendom falt gjennom 2011, forventes det nå at yielden vil flate ut eller stige svakt i både Stockholm, Göteborg og Malmö 8. Ledigheten i Stor-Stockholm har falt det siste året, men DTZ rapporterte i sin tredje kvartals rapport at ledigheten i dette området var på vei opp 9. Jones Lang LaSalle kan i sin 4. kvartalsrapport rapportere om at ledigheten nå er på vei ned igjen, og indikerer en ledighet på 9,6 prosent i Stockholm ved utgangen i DTZ indikerer at leieprisene i det svenske CBD-markedet økte svakt i årets første tre kvartaler og forventer at de vil fortsette å øke i fjerde kvartal på grunn av lav ledighet og sterk etterspørsel i dette markedet. Ledigheten i CBD- området ligger fremdeles i følge DTZ på lave 4 prosent. I sekundære områder og eldre bygninger forventes leiene å holde seg stabile eller falle svakt. Når det gjelder leienivået fremover indikerer Jones Lange LaSalle sin Property Clock at veksten i Stockholm vil fortsette å avta. I Göteborg estimerer samme analysebyrå at veksten vi har sett de siste kvartalene nå vi avta, mens i Malmö anslår de at det ligger en leieprisvekst foran oss. De svenske aktørene har dominert i det svenske markedet de siste årene og denne trenden har fortsatt i De mest aktive investorkategoriene har vært de institusjonelle samt de noterte og private eiendomsselskapene. Investorene foretrekker fortsatt Stockholm, men porteføljer spredt ut over flere regioner og eiendommer utenfor de tre største 6 Fasttighetssverige.se. 7 DTZ investment market update Sweden 3Q12. 8 Newsec Property market outlook autumn DTZ Property Times Stockholm, 3Q12 10 Jones Lang LaSalle, Nordic Office Market, February

14 5. DEFINISJONER: BNP CBD Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap EM EMU Investeringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter NIBOR PIGS SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Central Business District. Det mest sentrale området for forretningsbygg. Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. European Monetary Union, euro-området Nordisk Areal Invest AS. Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 14

15

16 Design og trykk: Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Lysaker Torv 8 PO Box Lysaker Telefon:

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2011 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2013 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2011 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 1. kvartal 2011.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2010 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 3. kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i fjerde kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 30. september 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 30.september 2015 Innhold 1. Hovedpunkter tredje kvartal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 4. KVARTAL Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 1. INNLEDNING Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 09 3. KVARTAL Rapport pr. 30. SEPTEMBER 2009 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 2. KVARTAL Rapport pr. 30. juni 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Inest AS 11 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 11 INNHOLD 1. Hoedpunkter 4. kartal 11 3 2. Foralters kommentar 4 3. Akastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer