Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars Prosjektplan Nordre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune"

Transkript

1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1

2 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Mål Rammer OMFANG OG AVGRENSNING ORGANISERING Prosjektledelse Øvrige roller Prosjektgruppe BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Beslutningspunkter Oppfølging Milepæler RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske risikofaktorer GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Tids- og ressursplaner ØKONOMI Forprosjektet KONTRAKTER OG AVTALER Prosjektplan Nordre Land kommune 2

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen er mangesidig, men grunnleggende sett er dette prosjektet et virkemiddel for å øke kommunens tilbud og attraktivitet, som igjen kan motivere utflytting, øke innflyttingen til kommunen og innbyggernes generelle tilfredshet med Nordre Land som bosted. Utviklingen i folketallet har de senere år vært negativ, men med en liten positiv utvikling de tre siste årene. Prosjektet Dokka Kulturstasjon har som ambisjon å bidra til å snu denne utviklingen. Et aktiv kulturliv med fokus på både volum og kvalitet er grunnleggende for innbyggernes mulighet til å realisere sine evner og interesser. Verdien av gode opplevelser kulturens egenverdi har avgjørende betydning for trivsel og tilhørighet. Virksomheten i området er i dag sommerturistkontor, dresinutleie, lokaler for frivilligsentralen, dagtilbud til rusmisbrukere og utleie av lokstall. Dokka Kulturstasjon er en idé til et uviklingsprosjekt som baserer seg på den årelange diskusjonen knyttet til bruk av stasjonsområdet, på mange måter Dokka sentrums indrefilet. Kommunen har kjøpt stasjonsområdet med tilhørende bygninger og gamle Dokka bruk. Ideen er å starte arbeidet med å etablere kulturelle virksomheter og aktiviteter i området, av en bredde og et omfang som gjør Dokka Kulturstasjon til en hovedstasjon for kulturell kreativitet i regionen. Grunnlaget for satsingen er å finne i Nordre Lands ressurspersoner og et meget aktivt kulturliv, med en stor kulturskole, et omfattende musikkmiljø, høy deltakelse i Ungdommens kulturmønstring, en av landets beste ungdomsklubber (Parken), et Landsbylaug som står for flere stor årlige arrangementer bl.a. i samarbeid med Dokka Camping, Lands Museum og Opplands største idrettslag, Nordre Land IL. Formannskapet vedtok i sak 19/09 å gjennomføre en forstudie for Dokka Kulturstasjon i perioden mars og april 2009 med presentasjon av resultatene i begynnelsen av mai Resultatene fra forstudien ble fremmet for kommunestyret i sak 33/09 med følgende vedtak: 1. Det legges fram en egen sak vedr. Frivilligsentralen. 2. Formannskapet tar forstudien til orientering og legger til grunn at videre arbeid med utnyttelse av området blir integrert i prosjektet Ekte Landsbyliv. 3. Uavhengig av forprosjektet utarbeides det snarest mulig en oversikt over umiddelbare driftskostnader knyttet til de nyervervede bygningene, og hvilke strakstiltak som eventuelt må iverksettes for å hindre at de bygningene som ikke skal rives forfaller ytterligere. I prosjektplanen for hovedprosjektet Ekte Landsbyliv er Dokka Kulturstasjon definert som et delprosjekt under hovedområdet Sosial og kulturell landsbyutvikling. Prosjektleder for Ekte Landsbyliv og rådmann har besluttet at det skal gjennomføres et forprosjekt for Dokka Kulturstasjon i perioden januar til august 2011, som finansieres med prosjektmidler fra Ekte Landsbyliv. 1.2 Mål Hovedmålet for Ekte Landsbyliv er: Dokka skal innen 2015 bli en attraktiv og velkjent landsby som forbindes med ekte landsbyliv, der fellesskapet gror og det er godt å bo, leve og arbeide. Prosjektplan Nordre Land kommune 3

4 Delmål for Ekte Landsbyliv er: Det skal utarbeides spesifiserte målsettinger for hvert enkelt prosjektområde og delprosjekter. Hovedmål for forprosjektet Dokka Kulturstasjon er at det inne 31. august 2011 skal foreligge: En masterplan for utvikling, disponering og bruk om området En fremdriftsplan for tiltak og regulering knyttet til grøntområdene på området En fremdriftsplan for tiltak, vedlikehold og/eller riving, knyttet til bygninger på området Et forslag til innhold for bygningene på stasjonsområdet med utgangspunkt i resultatene fra forstudien En finansieringsplan med oversikt over mulige finansieringskilder En skisse/ramme for prosjektplan for et hovedprosjekt for Dokka Kulturstasjon 1.3 Rammer Forprosjektet har en tidsramme fra januar til august Økonomisk ramme for forprosjektet er kr ,- bevilget fra prosjektmidlene til Ekte Landsbyliv. 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1 Oppgaveomfang/avgrensning. Forprosjektet Dokka Kulturstasjon skal ved avslutningen av prosjektperioden gi konkrete innspill til hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres og finansieres. Forprosjektet Dokka Kulturstasjon er geografisk avgrenset til området og bygningene kommunen har kjøpt, stasjonsområdet med bygninger og gamle Dokka bruk. Dokka videregående skole skal i samarbeid med Oppland fylkeskommune starte et prosjekt for uteområdet rundt skolen og gangvegen ned mot Dokka sentrum (Kulturaksen), men det er besluttet at dette prosjektet ikke innarbeides i forprosjektet Dokka Kulturstasjon. Det er imidlertid viktig at de to prosjektene utveksler informasjon og at tiltakene som skal gjennomføres sees i en helhet. Det samme gjelder for videre utvikling av området trekanttomta med den gamle meieribygningen og området med Quales hotell og brannstasjonen. Samtidig med gjennomføringen av forprosjektet for Dokke Kulturstasjon pågår det arbeid i andre delprosjekter i Ekte Landsbyliv innen hovedområdet sosial og kulturell landsbyutvikling, men disse vil ikke inkluderes i dette forprosjektet. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig: Geir Steinar Loeng. Prosjektleder: Stine Røen. Prosjektplan Nordre Land kommune 4

5 3.2 Øvrige roller Prosjekteiere: A-eier B-eier Oppdragsgiver: Styringsgruppe: Referansegruppe Nordre Land kommune v/formannskapet, Landsbylauget og Landsbyen Næringshage Nordre Land kommune v/ kommunestyret Rådmann Jarle Snekkestad Nordre Land kommune, en representant fra posisjon og en representant fra opposisjon formannskapet og en representant for Landsbylauget Landsbyrådet Landsbyen Næringshage har etter eget ønske valgt å ikke delta i styringsgruppa. 3.3 Prosjektgruppe. Anne Ekrem, Plan- og næring (ved behov) Kjell Erik Hatterud, Teknisk drift og eiendom Svein Ladehaug, Kultur Margit Rognerud, Valdresbanen Alastair Brown, Lands museum Per Erik Fonkalsrud, Oppland fylkeskommune Ole Jonny Kalstad, Trevekst Oppland/Landsbyen Næringshage 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Beslutningspunkter Dato Beslutningsgrunnlag BP1 Prosjektplan for forprosjektet 30. mars Prosjektplan er godkjent. BP1 er gjennomført. BP2 Fremdriftsplaner for hovedområdene bygninger, uteområdet og innhold 30. juni Ha en fremdriftsplan for hovedområdene innhold bygninger, uteområdet og innhold. BP3 Finansiering 11. august Ha en oversikt over det totale finansieringsbehovet. BP4 Masterplan for hele området 26. august Ha en masterplan for tiltak for uteområdet, bygninger og innhold. BP5 Avslutte prosjektet. 31. august Sluttrapport godkjent av PA/SG og overlevert PE. 4.2 Oppfølging Det legges opp en møteplan for styringsgruppa og prosjektgruppa i forhold til beslutningspunktene og milepælene i prosjektplanen. Ved avvik orienterer prosjektleder prosjektansvarlig og styringsgruppa så tidlig som mulig, og det vurderes om prosjektet skal justeres i forhold til avviket. 4.3 Milepæler Prosjektplan Nordre Land kommune 5

6 Nr Milepæl Dato Målbart resultat (en beskrivelse/kriteria) MP1 Prosjektplan for forprosjektet 30. mars Prosjektplan er godkjent. BP1 er gjennomført. MP2 Oversikt over muligheter 2. mai Utarbeide en verbal beskrivelse av alle mulighetene for området. MP3 Uteområdet fremdriftsplan MP4 Bygninger - fremdriftsplan 30. juni Ha en fremdriftsplan for tiltak for uteområdet. 30. juni Ha en fremdriftsplan for tiltak for bygningene. MP5 Innhold - fremdriftsplan 30. juni Ha en fremdriftsplan for å fylle byggene og området med virksomheter/aktiviteter. MP6 Finansiering 11. august Ha en oversikt over det totale finansieringsbehovet. MP7 Masterplan for hele området 26. august Ha en masterplan for tiltak for uteområdet, bygninger og innhold. MP8 Avslutte prosjektet. 31. august Sluttrapport godkjent av PA/SG og overlevert PE. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske risikofaktorer For å lykkes med forprosjektet er det særlig fem forhold som er avgjørende: At det gjennomføres prosesser hvor alle som ønsker får gitt sine innspill for utviklingen av området At prosjektet inspirerer og føles relevant for de involverte At den nødvendige kompetansen er til stede i prosjektorganisasjonen At det er (og gis) anledning til å delta på en aktiv og formålstjenlig måte Liten eller ingen oppslutning fra samarbeidspartnere Kritiske suksessfaktorer vil være: Prosjektet får tilstrekkelig finansiering og ressurser til å skape konkrete resultater God kommunikasjon/informasjon mellom alle deltakerne i prosjektet At det legges opp til en arbeidsprosess som fører til god medvirkning og eierskap fra deltakerne i prosjektet God kommunikasjon/informasjon generelt om fremdriften og resultatene i prosjektet Prosjektet viser seg mer krevende enn antatt innenfor den angitte tidsrammen 5.2 Kvalitetssikring For å best mulig kvalitetssikre prosjektet må prosjektleder, prosjektansvarlig, prosjekteiere og andre deltakere ha fokus på: God planlegging Løpende evaluering og justering i forhold til mål, beslutningspunkter, milepæler og kritiske suksessfaktorer Samarbeid Effektiv arbeidsform Innspill og deltakelse God kommunikasjon og dialog mellom prosjektansvarlig og prosjektleder og prosjektleder og aktuelle samarbeidspartnere Prosjektplan Nordre Land kommune 6

7 Informere om prosjektet i Landsbyrådet 6. GJENNOMFØRING. 6.1 Hovedaktiviteter. Nr Navn Hensikt Oppgaver Resultat HA01 Planlegge Sørge for at prosjektet er planlagt og kvalitetssikret. HA02 Verbal beskrivelse av mulighetene i området Få frem alle ideer og muligheter for området. HA03 Uteområdet status Vite til hvilke formål området er regulert til og status avtale med Jernbaneverket for rydding av området. HA04 Uteområdet rydde, planering osv. HA05 Uteområdet - arrangementsplass HA06 HA07 Uteområdet andre anlegg (f.eks. lekeplass, nærmiljøanlegg, boliger, nye bygg osv.) Uteområdet behov for støyskjerming mot boligfelt Utarbeidet et behov for istandsettelse av uteområdet. Utarbeide et om det skal anlegges en arrangementsplass. Utarbeidet et om det skal anlegges andre anlegg. Utarbeide et om det er behov for støyskjerming. Planlegge prosjektet Sørge for arbeidsdeling Få på plass avtaler Konkretisere og få godkjent oppgavene i prosjektet. Tiltak for forankring i org Ta utgangspunkt i fagrapporten for forstudien Ta med innspill fra Landsbyrådet Ta med innspill fra andre Prosjektgruppas innspill til andre tiltak Sortere og vurdere realisme i ideer og forslag Utarbeide en verbal beskrivelse for mulighetene i området Få reguleringsplan slik den er p.t Få oversikt status regulering i KDP Dokka Få oversikt status avtale om rydding av området dre for å få innspill til utforming av uteområdet Lage en plan for istandsettelse av uteområdet Lage en plan for istandsettelse av arrangementsplass Lage en plan for andre anlegg Prosjektplan er godkjent. BP1 er gjennomført. Ha et skriftlig utgangspunkt for arbeidet i forprosjektet med tanke på hvilke ideer og muligheter som skal utredes videre. Få oversikt over reguleringsstatus og stuts for rydding av området. Ha en plan for istandsettelse av uteområdet. Beslutte om det skal bygges en arrangementsplass og event. hvor. Beslutte om det skal bygges nye anlegg og evnt. hvor. Beslutte om det skal bygges støyskjerming og evnt. hvor. Prosjektplan Nordre Land kommune 7

8 HA08 HA09 Uteområdet behov for gangvei Uteområdet kryssing fra stasjonen til området HA10 Uteområdet fremdriftsplan Utarbeide et om det er behov og event. hvor gangveiene skal være. Utarbeidet et hvor adgangen fra sentrum til stasjonsområdet skal plasseres. Utarbeide en total oversikt over alle tiltakene som skal gjøres for uteområdet. HA11 Uteområdet økonomi Utarbeide en oversikt over kostnader knyttet til tiltak for uteområdet. HA12 Svingskiva Lage forslag til hvordan svingskiva kan brukes/ivaretas. HA13 Bygninger status Vite hvilen bruk bygningene er regulert til, hvilke som er utleid og status kontrakter for overtakelse av bygninger Jernbaneverket. HA14 HA15 HA16 Bygninger oversikt over hvilke som skal beholdes og rives Bygninger som skal rives plan for når Bygninger som skal beholdes oversikt over vedlikeholdsbehov Utarbeide et hvilke bygninger som skal beholdes og hvilke som skal reives. Utarbeide en plan for rivingsarbeidet. Utarbeide en plan for vedlikeholdsbehov utvendig. Lage en plan for støyskjerming Lage en plan for gangveier Lage en plan for adkomst fra sentrum til området Systematisere og samordne planene for HA02 til og med HA08 Lage en masterplan for tiltak for uteområdet Med utgangspunkt i HA09 utarbeide en oversikt over kostnader. Få innspill til hva svingskiva kan brukes til. Utarbeide en oversikt over forslag til hvordan svingskiva kan brukes Få informasjon om hvilken regulering som gjelder for hver enkelt bygning Få oversikt over hvilke bygg som er leid ut og varighet for kontraktene Få oversikt over kontrakter for overtakelse av bygningene Lage en plan over hvilke bygninger som skal beholdes og hvilke som skal rives. Ut fra resultatet i HA13 utarbeide en plan for rivingsarbeidet Ut i fra resultatene HA13 gjennomføre befaringer i bygningene for å kartlegge Besluttet hvor gangveier i området skal plasseres. Beslutte hvor adkomst sentrum stasjonsområdet skal være. Ha en fremdriftsplan for tiltak for uteområdet. Ha en oversikt over kostnader for tiltakene for uteområdet. Beslutte hva svingskiva skal brukes til. Få oversikt over bruksreguleringer for bygningene og status for utleie. Beslutte hvilke bygninger som skal beholdes og hvilke som skal rives. Ha en plan for rivingsarbeidet. Ha en plan for vedlikeholdsbehovet Prosjektplan Nordre Land kommune 8

9 HA17 Bygninger behov for byggesøknader HA18 Bygninger - fremdriftsplan Utarbeide en oversikt over hvilke bygninger det må søkes om reguleringsendringer for. Utarbeide en total oversikt over alle tiltakene som skal gjøres for bygningene. HA19 Bygninger - økonomi Utarbeide en oversikt over kostnader knyttet til tiltak for bygningene. HA20 HA21 Innhold for hver bygning Utarbeide et mulig innhold for hver bygning. Innhold innvendig oppgradering/oppussing Utarbeide et oppgraderings- /oppussingsbehov. HA22 Innhold - fremdriftsplan Utarbeid en total oversikt over innholdet i bygningene. HA23 Innhold - økonomi Utarbeide en oversikt over kostnadene knyttet til gjennomføringen av oppgradering/oppussing av bygningene. HA24 Finansiering oversikt over finansieringsbehov Utarbeide en oversikt over totale kostnader og kostnadsarter. vedlikeholdsbehov Prioritere vedlikeholdsbehovet for de alle bygningene Lage en plan for gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidet Ut i fra resultatene i HA 13 og HA15 lage en oversikt over behov for byggesøknader Utarbeide oversikt over hvilke søknader som skal lages og hvem som er ansvarlig. Systematisere og samordne planene for HA12 til og med HA16 Lage en masterplan for tiltak for bygningene Med utgangspunkt i HA17 utarbeide en oversikt over kostnader. Lage en plan over hvilket innhold hver enkelt bygning kan ha Ut i fra resultatene i HA19 gjennomføre befaringer i bygningene. Prioritere vedlikeholdsbehovet for de alle bygningene Lage en plan for gjennomføringen av oppgradering/oppussing Systematisere og samordne planene for HA19 til og med HA20 Lage en masterplan for tiltak for bygningene Med utgangspunkt i HA21 utarbeide en oversikt over kostnader. Med utgangspunkt i HA10, HA18 og HA22 utarbeid en oversikt over de totale kostnadene. Avklare hva som er investeringer og hva som er driftskostnader Utarbeide innspill til og i hvilken rekkefølge arbeidet skal gjennomføres. Få oversikt over behov for reguleringsendringer/ byggesøknader hvor det fremgår hvem som er ansvarlig for å lage søknader. Ha en fremdriftsplan for tiltak for bygningene. Ha en oversikt over kostnader for tiltakene for bygningene. Beslutte hvilket innhold bygningene skal ha. Beslutte hvilke oppgraderinger og oppussinger som skal gjøres før utleie. Ha en fremdriftsplan for å fylle byggene og området med virksomheter/ aktiviteter. Ha en oversikt over kostnader for oppussing og oppgradering av bygningene. Ha en oversikt over det totale finansieringsbehovet, og gi innspill til budsjettarbeidet for Prosjektplan Nordre Land kommune 9

10 HA25 HA26 Finansiering lage oversikt over mulig finansieringskilder Ramme prosjektplan hovedprosjekt Utarbeide en oversikt over mulige finansieringskilder og hvem det er aktuelt å søke støtte hos. Utarbeide en ramme for hovedprosjektet. budsjettprosessen Lage en plan med oversikt over det totale finansieringsbehovet Med utgangspunkt i HA23 undersøke hvilke mulige finansieringskilder som finnes Lage en oversikt over aktuelle finansieringskilder Lage et utkast for et hovedprosjekt som tar utgangspunkt i resultatene fra forprosjektet. HA27 Avslutte prosjektet. Beslutte videre arbeid. Skrive sluttrapport med samlede anbefalinger. Skrive fagrapport Ha en oversikt over hvem det er aktuelt å søke støtte hos og til hvilke deler av prosjektet. Ha en masterplan for tiltak for uteområdet, bygninger og innhold. Ha et godt utgangspunkt for gjennomføringen av hovedprosjektet. Sluttrapport godkjent av PA/SG og overlevert PE. 6.2 Tids- og ressursplaner. Hovedaktiviteter 1. Planlegging 2. Verbal beskrivelse 3. Ute status regulering 4. Ute rydde/planere 5. Ute - arrangementsplass 6. Ute andre anlegg 7. Ute - støyskjerming 8. Ute - gangvei 9. Ute adkomst sentrum 10. Ute - fremdriftsplan 11. Ute - økonomi 12. Svingskiva 13. Bygninger status bruk 14. Bygninger beholde/rive 15. Bygninger rive - plan 16. Bygninger vedlikehold 17. Bygninger søknader 18. Bygninger totalplan 19. Bygninger - økonomi 20. Innhold hver bygning 21. Innhold - oppussing 22. Innhold - totalplan 23. innhold - økonomi 24. Finansiering - oversikt 25. Finansiering - kilder 26. Ramme hovedprosjekt 27. Avslutte forprosjektet Tidsplan (uker) Prosjektgruppemøter Styringsgruppemøter Milepæler Beslutningspunkter Prosjektplan Nordre Land kommune 10

11 Følgende interne personellressurser vil bli engasjert i prosjektet: Navn Dagsv Kommentar Stine Røen 63 Prosjektleder Anne Ekrem Avtales Prosjektmedarbeider Kjell Erik Hatterud Avtales Prosjektmedarbeider Svein Ladehaug Avtales Prosjektmedarbeider Margit Rogenrud Avtales Bidragsyter Alastair Brown Avtales Bidragsyter Per Erik Fonkalsrud Avtales Bidragsyter Ole Jonny Kalstad Avtales Bidragsyter Sum 7. ØKONOMI. 7.1 Forprosjektet. Kostnader Beløp Finansiering Beløp Prosjektledelse Prosjektmidler Ekte Landsbyliv ,- Møtekostnader leie lokaler, servering ,- Eksterne tjenester (bygninger innvendig, uteområdet og innhold) ,- Reiser ,- Masterplan/tegning for området ,- Trykkekostnader av tegninger og dokumenter ,- Sum , ,- 8. KONTRAKTER OG AVTALER. Det inngås kontrakter med bidragsytere og eventuelle tjenesteleverandører ved behov. Prosjektplan Nordre Land kommune 11

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektsatsing: Ekte landsbyliv

Prosjektsatsing: Ekte landsbyliv Prosjektsatsing: Ekte landsbyliv Prosjektplan Nordre Land kommune 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Etableringen av Landsbyen Næringshage, Landsbylauget og nå sist Nordre Land kommunes strategiske næringsplanprosess,

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Prosjektet Ekte Landsbyliv

Prosjektet Ekte Landsbyliv Prosjektet Ekte Landsbyliv Stedet som ikke ville være by vi vil være Landsby! Status som Landsby 31.08.09 Hvorfor Landsby? Det beste fra byen og det beste fra landet Både urbane og landlige kvaliteter

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Nordre Land kommune. Hovedprosjektplan. Ekte Landsbyliv. 2012 og 2013

Nordre Land kommune. Hovedprosjektplan. Ekte Landsbyliv. 2012 og 2013 Nordre Land kommune Hovedprosjektplan Ekte Landsbyliv 2012 og 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER..2 1.1 Innledning.2 1.2 Evaluering så langt..2 1.3 Mål 4 1.4 Målgrupper..4 1.5 Rammer.4 2. OMFANG

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Prosjektmandat Barnekonvensjonen - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5

Detaljer

OU Prosjektplan og forutsetninger for måloppnåelse

OU Prosjektplan og forutsetninger for måloppnåelse OU 2016-2019 Prosjektplan og forutsetninger for måloppnåelse Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020 Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Visjonen handler å skape bolyst og

Detaljer

Forprosjekt Lampeland sentrum

Forprosjekt Lampeland sentrum Forprosjekt Lampeland sentrum Statusrapport til prosjektgruppe pr. 20. september 2010 Utgave nr. 1 20.september 2010 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet ble formelt startet 1. juni 2010, hvor det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 06.02.2013 kl. 08.45 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Hovedprosjektplan Nordre Land. kommune. LandsByen Næringshage AS. Landsbylauget BA

Ekte Landsbyliv. Hovedprosjektplan Nordre Land. kommune. LandsByen Næringshage AS. Landsbylauget BA 11.02.2010 Nordre Land LandsByen Næringshage AS Landsbylauget BA Hovedprosjektplan Ekte Landsbyliv 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Innledning fra tettsted til landsby... 3 1.2 Ekte Landsbyliv...

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2012 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål...2 1.3 Rammer...2 2. OMFANG OG AVGRENSNING...2 3. ORGANISERING...2 3.1 Prosjektledelse...2 3.2 Øvrige

Detaljer

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Utarbeidet av Dato 05.02. Versjon 1.5 John Are Tharaldsen/Per Bendixen, KS John Ånon Jonassen Behandling Rådmannsutvalget 02.02. Status Vedtatt

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Forprosjekt 17. februar 2017-22. juni 2017 VEDTATT AV UTREDNINGSUTVALGET 17.02.2017 STEINAR BACH, LEDER UTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Bo bedre. Prosjektskisse

KARLSØY KOMMUNE Bo bedre. Prosjektskisse 01.10.2013 KARLSØY KOMMUNE Bo bedre Prosjektskisse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Bo bedre s.2 1.1 Bakgrunn s.2 1.2 Mål og strategier s.2 2.0 Organisering s.3 2.1 Prosjektstyring s.4 2.2 Prosjektledelse s.5

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune

PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune PROSJEKTPLAN for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune Prosjektet i PLP-sammenheng Utvilklingen av ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune starter direkte i forprosjekt.

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Prosjektplan Nytt Sak- og arkivsystem

Prosjektplan Nytt Sak- og arkivsystem Prosjektplan Nytt Sak- og arkivsystem Vedtatt i styringsgruppa 08.03.17 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Overordnet mål for Nordre Land kommune... 4 1.3 Mål for prosjektet... 5 1.4 Rammer...

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Forstudie Sentrumsutvikling

Forstudie Sentrumsutvikling 2010 Forstudie Sentrumsutvikling 02.06.2010 PROSJEKTPLAN FORSTUDIE: SENTRUMSUTVIKLING 3 MÅL OG RAMMER 3 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 MÅLENE I PROSJEKTET 3 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 3 MÅL FOR FORSTUDIET 4 RAMMER

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, Planarbeidet i prosjektet Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, 19.09.08 Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan? Prosjektmandat dette er

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012

Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Søknad Søknadsnr. 2012-0051 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Prosjektnavn Ekte Landsbyliv Kort beskrivelse Prosjektet går over 4 år, der første del på 2 år er gjennomført 1.4.2012. Søknaden

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger kommune Rådmannen PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: System for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av skolene i Levanger kommune Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak

Detaljer

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Levanger Kommune PROSJEKTPLAN Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Linje - organisasjon V e d ta k V e d ta k V e d ta k V e d ta k Prosjektorganisasjon

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen.

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen. Prosjektplan, Verdensborgeren 2012/2013 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Fra kommuneplan: Drammen skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen og utnytte potensialet

Detaljer