SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN"

Transkript

1 SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

2 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM BARNESKOLEN, SANDESUNDSVEIEN GENERELL ORIENTERING LINK Arkitektur AS har fått i oppdrag av Sarpsborg Kommune å se på i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til ny sentrum barneskole, Sandesundsveien 45 og 53 hvor Sandesundsveien Barneskole og St. Olav VGS ligger i dag, er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Arbeidet er gjennomført i to deler, 1. Bygningsfysisk analyse og 2.Programanalyse. I den bygningsfysiske analysen har vi hentet inn hjelp fra Mulitconsult AS. Den presenteres i vedlegg. Som et utgangspunkt synes vi det er passende å trekke fram et utklipp fra kommunens ambisjoner i forbindelse det kommende tusenårsjubeleet med stikkord som stolthet over fortiden og nåtiden, historie og identitet, involvering og miljø : Nedenfor følger en grov gjennomgang av situasjonen på tomten og et historisk tilbakeblikk på utviklingen av skolekvartalet /sms 06 november 2012 Side 2 av 17

3 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING HISTORIE, SAMMENDRAG Dette er ingen arkitekturhistorisk utredning. Det er heller en kort visning av eksisterende bygg, hvor det er, når de ble bygget og hvordan de ser ut. Under er dagens situasjonsplan 1. De midlertididge brakkene, 2. Skolegaten 53 (sløydsal, spesialrom m.m.), 3. Sandesundsveien Barneskole, 4. Gymsalen, SFO, 5. Sandesundsveien 5 bolighus, 6. Sarpsborg Høyere Almueskole ( Gamla ) St. Olav VGS, 7. Den eldste skolen, treskolen, sløydsalen, 8. Sandesundsveien 43 bolighus,9. Pavilijongen, tillbygg til St.Olav VGS på 50.tallet. De lyseblå markerte husene inngår i skoletomten. De tre eneboligene til høyre på tegninge inngår ikke /sms 06 november 2012 Side 3 av 17

4 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Beskrivelse av bygg: Sløydsalen (nr.7 på kartet) Sløydsalen eller den gamle almueskolen er den eldste og første skolebygningen på tomta. Det påstås at dette huset er byens eldste skolebygning. Den ligger helt ut mot Sandesundsveien i det nordøstre hjørne mot bysentrum. Dette trehuset har i senere år vært brukt som vaktmesterbolig i 2. etasje og verksted i 1. etasje. St. Olav VGS Gamla (nr.6 på kartet) Midtbygningen ble reist for almueskolen i Sørfløyen til venstre på bildet over ble reist i 1915 og nordfløen på bildet under og en tredje etasje kom i /sms 06 november 2012 Side 4 av 17

5 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Som dere ser er bildet under representativt for hvordan det ser ut i dag. Sandesundsveien Barneskole (nr. 3 på kartet) 61140/sms 06 november 2012 Side 5 av 17

6 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Paviljongen (nr. 9 på kartet) Paviljongen ble bygget i 1953 pga økt behov for arealer til Sarpsborg Høyere Almueskole. Den har vært i bruk siden /sms 06 november 2012 Side 6 av 17

7 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Gymsalen/dagens SFO (nr. 4 på kartet) Gymsal og bygg med nå huser SFO ble bygget på 40-tallet. På 90-taller ble SFO delen utvidet /sms 06 november 2012 Side 7 av 17

8 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Murhuset med spesialrom (nr. 2 på kartet) Murhuset er bygget på 40-tallet Brakkene (nr. 1 på kartet) Brakkene er bygget i senere tid for midletidig bruk for å løse plassproblemer på Sandesundsveien barneskole /sms 06 november 2012 Side 8 av 17

9 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING PROGRAMANALYSER Målet med denne analysen er å dokumentere følgende forhold: Er eksisterende bygningsmasser egnet til å være en del av det fremtidige skoleanlegget Hvilke deler av programmet kan bygningene eventuelt ta opp Hvilke tiltak må påregnes Hvilke kostnader må påregnes, se vedlagte rapporter fra multiconsult. Premisser / Krav til den Nye Skolen: Skoleeier Sarpsborg kommune ønsker et kompakt og fleksibelt skolebygg i to etasjer, som gir muligheter for kortsiktige og langsiktige endringer av arealer med henblikk på endrede organisasjonsformer og arbeidsmåter. Utforming av bygget må hensynta det store alderspennet fra 6 til 13 år i brukergruppen. Den nye skolen utformes etter følgende begreper/prinsipper (ut over romskjema): Generalitet: Rommene har en størrelse og en utforming som gjør at de kan brukes til flere typer aktiviteter og brukergrupper. Flerfunksjonelle rom/arealer: Rommene/arealene kan på en relativt enkel måte endres i størrelse, innredning og utstyr for å tilrettelegges for ulike aktiviteter og brukergrupper. Elastisitet: Bygningsanlegget er tilrettelagt slik at virksomheter kan vokse og minke. Et skoleanlegg som har gode fysiske løsninger for tilgjengelighet, og som er lett orienterbart. Skoleanlegget skal ha en liten flerbrukshall som plasseres slik at det kan gi rom for en eventuell utvidelse av hallarealet. Den skal planlegges med egen inngang for andre brukere enn skolen. Skoleanlegget skal være relativt transparent, men med skjermede møtesteder og læringsarenaer (kontrast mellom åpent og lukket på en enkel og økonomisk måte). Den planfrie hovedinngangen fører inn til kultur-arenaen. Amfiet skal ha flest mulig sitteplasser helst til 500. Det er vesentlig i utformingen av ute-arealene at ulike aldersgruppers behov for samvær og aktivitet, ivaretas. Det er ønskelig med en festplass /samlingsplass. Utearealene må være gunstig orientert mot sol og lys. Skolen ligger sentralt i elevenes bo- og oppvekstområde. Den har god tilgjengelighet for de fleste elevene, og derfor vil uteområdet bli flittig brukt i elevenes fritid. Skoleanlegget skal ha nærmiljøhus-status. I bygget skal arealet for sambruk med andre brukere, foruten liten flerbrukshall, være kultur-arenaen med nærliggende områder. Generelt læringsareale: Arbeidsfellesskapet er trinnet, til vanlig ca. 70 elever og et lærerteam. Det skal være relativt lukkede rom/soner for de laveste trinnene, med stigende grad av åpenhet for de eldre. I det daglige læringsarbeidet trenger vi 61140/sms 06 november 2012 Side 9 av 17

10 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING fleksible rom til klasse-enheten, som kan omgjøres til mindre landskap. En trenger også skjermede arealer for ulike undervisningsgrupper i tilknytning til dette. Spesielt læringsareal skal være en fagkjerne med et felles arbeidsareal med ulike typer verksteder rundt, slik at aktivitetene skilles fra hverandre, men med skyvedør ut mot fellesarealet. Mat og helse må ha et lukket areale. Likeledes må det være et lukket og ventilert areal for kunst og håndverk (malerrom) og eksperimentarium (naturfag, teknologi, matematikk). Småskoletrinn + SFO: Her skal det være sambruk, fortrinnsvis mellom 1. og 2. trinn og SFO. Hvert trinn disponerer 3 rom, som er innbyrdes fleksible, også ut mot fellesarealet. SFO må ha lett tilgang til utearealene, sambruk med trinngarderoben. Denne bør ha en grovgarderobe med spylemuligheter, og må bli noe større enn de andre garderobene. Mellomtrinnet: Hvert alderstrinn disponerer 3 rom som innbyrdes skal være fleksible, også mot fellesarealet. Språksenter må fysisk plasseres slik at det kan bruke av mellomtrinnets fellesarealer. Elevgarderober må plasseres og utformes med henblikk på god flyt i elevgruppen. Sykkelparkering planlegges i soner for elevene på mellomtrinnet. Egen sykkelparkering for ansatte. Skoleanlegget skal ivareta elevenes personlige utvikling i samsvar med læreplanens generelle del, som fremmer utvikling av det meningssøkende, skapende, arbeidende, almendannede, miljøbevisste og integrerte menneske. Tomt: Nåværende sandesundsveien barneskole har en flott beliggenhet i et stille litt tilbaketrukket boligområde sentralt i Sarpsborg sentrum. Området ligger høyt og luftig i byen og er godt egnet for fremtidig fortetting. Nærheten til Kulåsparken er en viktig kvalitet, videre ligger tomten strategisk til i forhold til fremtidig byutvikling og bydeler på begge sider av glomma, både Borregård- og Hafslundområdet. Tomtestørrelsen til sandesundsveien 45 og 53 er stor nok for å romme en stor skole med gode uterom. Den kan romme en senere utvidelse i tillegg til det som er prosjektert. Sarpsborg er i vekst med innflyttere fra sentrale strøk i og rundt bl.a. Oslo. Samtidig er sentral fortetting miljømessig riktig. For å få til den nye sentrum barneskole i Sandesundsveien må det gjøres plass til ny bygningsmasse. Det forligger nå et skisseprosjekt på en ny skole der eksisterende bygningsmasse saneres. Da blir det et helt nytt bygningskompleks på en ryddet tomt. Vi skal nå se på hvilke bygninger som er egnet, hvis mulig, for gjenbruk og integrering i den nye skolen. Arkitektonisk kvalitet, historisk verdi, økonomi og identitetsskapende/-videreførende betydning vil bli avgjørende sammen med beliggenhet av bygg i forhold til tomteutvikling /sms 06 november 2012 Side 10 av 17

11 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Bevaringsvurdering: Sløydsalen (nr.7 på kartet) Den gamle treskolen, sløydsalen, Sarpsborg sentrums eldste skolebygning har en opplagt bevaringsverdi. Det er enda ikke avklart hvilken funksjon bygget skal ivareta. Dette bygget ligger helt i kanten av tomten og er ikke i veien for utbygging av skolen. Vi anbefaler en bevaring av dette bygget, kanskje som et Sarpsborg 2016 tusenårshus. Huset er absolutt idententitetsskapende i området og som sentrums eldste gjenværende skolebygning. St. Olav VGS Gamla (nr.6 på kartet) Gamla er et bygg som har en tydelig posisjon i bybildet. Som nevnt over er den bygget ut i flere trinn ettehvert som behovene har meldt seg, før krigen. Under krigen ble bygget brukt som innkvartering av tyskerne og etterpå var skolen temmelig nedslitt da den ble tatt ibruk igjen. I tiden etter har det ikke blitt gjordt større rehabiliteringer. Økt behov for areal ble løst på den enkle og rimelige måten, paviljongbygget. Hovedbygget har bare fått opppussede flater, sikret skjeve gulv og nytt ventilasjonsanlegg i Behov for større arealer har blitt løst ved å bygge ut på annen lokalisering. Vi har sett på om vi kunne få inn den nye skolen i deler av de gamle lokalene. En spennede utfordring med nybygg opp mot gammelt som skaper tydelige kontraster og som gir oss mange arkitektoniske strenger å spille på. Motivert av dette satte vi i gang med å teste romprogrammet. Høye tradisjonelle klasserom med store vinduer fra en svunnen tid. Hvordan får vi en moderne barneskole inn i dette? Sarpsborg kommunes krav til pedagogisk utforming av skolebygg er klare på å ha en fleksibel løsning der grenser mellom flere klasserom og flere grupperom skal kunne viskes ut slik en oppnår store felles læringsarealer. Dette skal være lett å få til, slik at det blir en lav terskel for bruk. Dette kan oppnås med bruk av fleksible vegger. For å få til dette i Gamla må både en del bærevegger og lettvegger fjernes. Dette gir omfattende strukturelle inngrep i denne typen murbygg, som er kostbare og kompliserte. På grunn av den gamle skolens geometri, lang og smal, mister vi i tillegg store arealer. Det blir veldig store korridor- og fellesarealer på hver eneste etasje. Vi får ikke inn to klasserom i bredden + fellesaeral. Dette gjør at vi får bare inn et årskull pr.plan, noe som blir svært lite arealeffektivt. Denne oppdelingen på hver etasje gir og for lite kontakt mellom årskullene, noe som er svært viktig, særlig i de første årene på en barneskole. Videre gir denne løsningen veldig lange transportetapper for elevene. Dette er ikke forenelig med kommunens krav om en kompakt skole. Skolen skal leve med disse lokalene i de neste 50 til 100 årene. Det går rett og slett med for mye tid i det daglige, noe som går utover undervisningen. Med å sette opp et nybygg får vi på plass både fleksibiliteten og den kompakte skolen /sms 06 november 2012 Side 11 av 17

12 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Det vi ikke har vært inne på nå, er omfang av en eventuell rehabilitering. I utgangpunktet er det i hvert fall ikke noen god ide å rehabilitere noe som ikke fungerer, bygge en ineffektiv og tungdreven skole. Videre har vi temaet oppvarming og energibehov. Bygget skal driftes i mange år. Skal dette drives bra ut fra et miljøperspektiv må bygget isoleres til det ugjenkjennelige, men vi klarer ikke å fjerne alle de arealene vi ikke trenger, for gamlas del ca kvadratmeter. Vi anbefaler at bygget bevares gjennom dokumentasjon. Funksjonen skole bevares på tomten, historien går videre med en kontinuitet. Gamla rives for å gi plass til en ny skole. Sandesundsveien Barneskole hovedbygning (nr. 3 på kartet) Sandesundsveien Barneskoles gamle hovedbygning er en klassisk gammel skolebygning. Denne har også hatt sin trinnvise utbygging etter behov. Hovedbygningen er som fotoer vist tidligere, bygget ut i to trinn. Senere har gymsalen/sfo og det selvstendige murhuset tilkommet. Hovedbygget har etter vår mening et høyere nivå på detaljeringen i fasadene. Bygget fremstår som et vakrere og mer klassisk skolebygg enn gamla. Tilsynelatende er også dette bygget i bedre stand. Her har heller ikke gulvene blitt så skeve, slik at denne skolen har klart seg uten oppstempling av dekker m.m. I senere tid har også denne skolen bare blitt flikket på for å løse akutte problemer. Maling av overflater og oppgraderinging av ventilasjon. Det er registrert fuktproblemer i kjelleren som trolig påvirker inneklima i bygget. Skolens ansatte har klaget over dårlig inneklima i de senere år. Dette bygget har også den samme smale lange grunnformen som er vanskelig å utnytte. Planene her blir enda mer oppdelte i låste klasserom. På langs i dette bygget er vi begrenset av to paralelle bærevegger på hver side. Dette gjør det enda vanskligere å skape gode fellesarealer på årstrinnet. Det er for omfattende å fjerne store deler av disse veggene. Det går mot et nybygg innenfor veggene. På grunn av alle bæreveggene og grunnform på bygg blir de fleste trinnrom og grupperom mye større enn de trenger å være. Dette sammen med et loft og en kjeller som er vanskelige å utnytte på noen god måte utgjør også her store arealer, ca m2. Vi får også samme problematikk rundt omfang rehabilitering og fremtidige driftskosnader som overnevnte bygg. Det er et ønske fra skoleeier at den nye skolen blir en skole som oppfyller dagens krav, både til isolasjon og bygningsfysikk og til pedagogikk og logistikk. Vi anbefaler at også dette bygget bevares gjennom dokumentasjon. Funksjonen skole bevares på tomten, historien går videre med en kontinuitet. Sandesundsveien Barneskoles gamle hovedbygning rives for å gi plass til en ny skole. Vi kommer tilbake til hva som beholdes eller tas med videre i den nye skolen. Dette bygget inneholder også viktige elementer som er en del av Sarpsborgs identitet /sms 06 november 2012 Side 12 av 17

13 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Paviljongen (nr. 9 på kartet) Paviljongen er en enkel byggning bygget for et mer kortsiktig plassbehov for St. Olav, nesten som brakkene i nederste det av barneskoletomta. Vi ser ikke noen verneverdi i dette bygget, som anbefales revet. Det legger også beslag på verdifullt uteareal. Dette bygget kan huse deler skolens funksjoner i byggeperioden. Hvis ikke er det en ypperlig brakkerigg for bygningsarbeiderne i byggeperioden. Gymsalen/dagens SFO (nr. 4 på kartet) Gymsalen ligger i veien for en videre utvikling av skolen. Dette bygget har ikke etter vårt syn noen spesiell bevaringsverdi. Bygget er også vanskelig å utnytte i en moderne skole både i forhold til universell utforming og garderobeforhold. Bygget må påkostes mye i form av etterisolering. Det blir både dyrere og funksjonsmessig dårligere enn et godt planlagt nybygg. Vi anbefaler at dette bygget rives. Skolen må skaffe tilgang på gymsal under bygging. Dette er den letteste funksjonen å få på plass i nærhet. Det foreslås at skolen får plass i Sarpsborghallen på dagtid. Murhuset med spesialrom (nr. 2 på kartet) Murhuset ligger også i veien for en videre utvikling av skolen. Dette bygget har heller ikke etter vårt syn noen spesiell bevaringsverdi. Bygget er også vanskelig å utnytte da det er lite og krever store inverteringer i forhold til rehabilitering og universell utforming. Det går ikke opp. Bygget må etterisoleres og ha nye fasader og tak. Det blir ikke som før. Vi anbefaler at det rives. Brakkene (nr. 1 på kartet) Brakkene er midlertidige og fjernes når skolen ikke har bruk for dem lenger. Bruk og muligheter for eksisterende bygninger Vi har prøvd forskjellige andre deler av programmet i de eksisterende bygningene, spesialrom og administrasjon. Disse får da en desentralisert og ugunstig plassering. De bør ligge ved Kulturarenaen. Etasjene kan deles opp i masse smårom. Det blir liten kontakt mellom diverse kontorer og personalrom, noe vi ser på som svært uheldig i forhold til det øvrige skisseprosjektet. Usentral beliggenhet i skolen er et stort minus som ikke fungerer. De to byggene ligger i hver sin ende av tomta og har ganske stor avstand mellom seg. Dette gjør at spesialrom og administrasjon i disse får lang avstand 61140/sms 06 november 2012 Side 13 av 17

14 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING til skoletrinnene. Dette er heller ikke forenelig med den kompakte skolen. Det er heller ikke mulig å komme fram til et nivå for rehabilitering som kan bli økonomisk lønnsomt, sammelignet med nybygg. I historiske bygninger kreves det ikke nødvendigvis at isolasjon m.m. legger på krav i TEK 10. Dette vil i mange tilfeller forringe byggenes arkitektoniske kvaliteter. Videre kan dette også skape konflikter og ugunstige bygningsfysiologiske løsninger. Dette ønsker jo ingen. Ifølge riksantikvaren er det mulig å oppnå en isolasjonforbedring for ytterveggene på denne typen murbygg på opp mot 40% uten å forringe bygg fra et antisvarisk ståsted. Dette blir for dålige isolasjonverdier for skolen videre, i tillegg til alt det ekstra ubrukbare arealet som må varmes opp. Den beste bevaringen slik vi ser det, er at det fortsatt skal være skole på tomten. Vi finner ikke de gamle skolebyggene brukbare nok for framtidens skole, både i forhold til arkitektur og ut fra energibruk i drift. Det siste som ønskes er å bygge en skole i de gamle byggene som ikke fungerer. Alternativet er å lete etter en ny tomt for å bygge en ny skole som fungerer. Bevaring krever ekstra areal i forhold til nybygg, som medfører økte kostnader. I tillegg blir det mindre utearealer. Den kulturelle verdien blir viderereført gjennom fortsatt skoledrift på tomten. Nye sentrum barneskole er blant viktige ankerpunkt og synlige tegn i Sarpsborgs bys utvikling. Med fremtidens nye sentrum barneskole på denne tomten forsterker området sin betydning gjennom sambruk på kulturarenaen, galleri m.m. Den gamle treskolen ligger litt for seg selv. Funksjon her har vi ikke klar, verksted, galleri, den ligger ikke i veien. Den gamle sløydsalen kan blir hele skolens og bydelens fantastiske sløydsal. Skole på dagtid, kurs om kvelden. Arealet kan også brukes som arbeidstrening for enkelte grupper. Mange muligheter. Det er viktig å finne bruksområder som kan ivaretas i den eldste skolebygningen i Sarpsborg sentrum. Kanskje skolemuseum kombinert med lokale for historielag og lignende. Et viktig poeng er lokalisering av elever under utbyggingen av skolen. Ved nybygg blir dette ivaretatt på en slik måte at vi beholder den gamle barnesolen og brakkene helt til den nye er ferdig. Dette gjør at skolen kan drives videre i lokalene de er i under byggeprosessen. Det eneste som må ordnes er arealer for kroppsøving og plass til SFO. Dette er mye enklere enn en prosess med en rehabilitering som medfører at kommunen må finne midlertidige lokaler andre steder i byen, dette kompliserer hverdagen til både elevene og lærerne. Dessuten fordyrer det prosjektet vesentlig /sms 06 november 2012 Side 14 av 17

15 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING KONKLUSJON: Vi konkluderer med at den gamle treskolen bør bevares. Denne kan integreres i den nye skolen, eller benyttes til eventuelle andre formål. Alle bygg omhandlet i utredningen unntatt gammel trebygning (nr.7) rives for å gi plass til den nye kompakte skolen. - Det engasjeres en professionell fotograf som tar bilde av de eksisterende byggene. Disse intergreres i prosjektet som silketrykk på hovedglassfasaden i kulturarenaen, eller skolens og bydelens storstue. Skolene er fortsatt med oss. - Granittgrunnmuren til Sandesundveien skole står igjen, kjelleren fylles opp noe og blir en del av utomhusanlegget, som et kulturelt og fysisk spor av tiden. Denne blir viktig som et av flere elementer for å beholde identiteten i kvartalet og bydelen. Eksempler på mur som står igjen. Gamlebyen og kirke i Maridalen, Oslo 61140/sms 06 november 2012 Side 15 av 17

16 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Vedlegg: Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 51 (barneskolen), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 51, Multiconsult Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 45 (gamla, St.Olav VGS), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 45, Multiconsult Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 43 (gamle treskolen), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 43, Multiconsult 61140/sms 06 november 2012 Side 16 av 17

17 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING 61140/sms 06 november 2012 Side 17 av 17

18 MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Sandesundveien skole Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole RIB-01 LINK arkitektur Dato: 12. november 2012 Oppdrag / Rapportnr / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Jan Sverdrup-Thygeson Fag/Fagområde: RIB Kontrollert av: Jon Erik Borge Ansvarlig enhet: Godkjent av: Armand Åsheim Emneord: Bygningsfysikk Sammendrag: Multiconsult er engasjert av LINK arkitektur for å utdype i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til Sandesundveien skole er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Denne rapporten omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 51 (nå barneskole). Bygningen er gitt vernegrad 1 vedtatt av bystyret I bystyrevedtak er det foretatt en ny vernevurdering i forhold til bygging av ny sentrum barneskole. Bystyret vedtok i pkt. 3 "Sandesundveien barneskole og den gamle gymnasbygningen med sidebygninger rives." Bygningen er ikke egnet for personopphold slik den står i dag. En rekke tiltak til utbedringer er foreslått. Det legges ny drensledning rundt bygget. Etasjeskillere ribbes for himling og eventuelt gulvbord, og bjelkelag opprettes og forsterkes om nødvendig. Det legges opp nye himlinger, nytt gulv og nytt trinnlyddempende belegg. Alle yttervegger etterisoleres innvendig. Andre innerflater kles med ny gips og males. Alle innerdører skiftes. Alle vinduer skiftes. Tekniske anlegg for EL og VVS skiftes i sin helhet. Utvendige pussfasader utbedres og males JST JEB AÅ Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Fredrikstad Storgata 33/35 P.b Fredrikstad Tel.: Fax: o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

19 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Om oppdraget og rapporten Forutsetninger Bygningsfysisk gjennomgang Generell beskrivelse Felleskostnader Bygning Generelt Grunn og fundamenter Bæresystem Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper/balkonger Riving VVS-installasjoner VVS-installasjoner, generelt Elkraft Elkraft, generelt Tele- og automatisering Tele- og automatisering, generelt Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Utendørs Utendørs, generelt Usikkerhet Kostnader som må påregnes Konklusjon Vedlegg... 8 Vedlegg Ingen /jst Side 2 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

20 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT 1. Om oppdraget og rapporten Multiconsult er engasjert av LINK arkitektur for å utdype i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til Sandesundveien skole er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Denne rapporten omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 53 (nå barneskole). Rapport nr omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 45 (nå utleid til St. Olav videregående skole). Bygningen i Sandesundveien 53 var gitt vernegrad 1 vedtatt i bystyret I bystyrevedtak er det foretatt en ny vernevurdering i forhold til bygging av ny sentrum barneskole. Bystyret vedtok i pkt. 3 "Sandesundveien barneskole og den gamle gymnasbygningen med sidebygninger rives." 2. Forutsetninger Denne analysen er basert på følgende bakgrunnsmateriale: Plantegninger av Sandesundveien 51 Overordnet vurdering av teknisk tilstand på Sandesundveien og Kirkegata, utarbeidet av Norconsult Befaring den Kostnadsanslag er basert på erfaringspriser fra 2012 og Kalkulasjonsnøkkelen Multiconsult har ikke oversikt over generelle og spesielle kostnader, og kostnadsanslag er derfor basert på entreprisekostnad. Endelig kostnadsvurdering må oppjustere kostnadsanslag til byggekostnad og prosjektkostnad. 3. Bygningsfysisk gjennomgang 3.0 Generell beskrivelse En total rehabilitering av hovedbygningen er nødvendig. Den faller da inn under Plan- og bygningslovens bestemmelser om hovedombygninger, og må også følge Byggteknisk forskrift (TEK 10). Dette gjelder spesielt krav til nyttelastkapasiteter på etasjeskillere, krav til energirammer og krav til branncellevegger og skillekonstruksjoner. Løsning med innvendig etterisolering av yttervegger vil ikke bli valgt dersom det fører til ugunstige bygningsfysiologiske forhold (med fare for sopp/råtedannelser). Dette må vurderes nærmere. Imidlertid vil det for historiske bygninger kunne lempes på forskriftskravene dersom dette er i konflikt med verneinteressene og ikke vil være økonomiske bærekraftig. 3.1 Felleskostnader Antatt 10 % av post 2 7 og post 99a. Se kostnadsoppstilling /jst Side 3 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

21 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT 3.2 Bygning 20. Generelt Bygningen slik den brukes i dag er ikke universelt utformet. Det er ikke heis i bygget. Toaletter ligger kun i kjeller. Kjelleren har lav takhøyde, og det er målt høyt fuktinnhold i grunnmur, som skyldes manglende drenering og utlufting. Det er ingen solavskjerming. Vinduer i klasserommene er trekkfulle og oppleves kalde på vinteren, varme på sommeren. Bygningen er altså ikke egnet for personopphold slik den står i dag. 21. Grunn og fundamenter Grunnmurer består av gråstein med mellomliggende fuger. Fugene er flere steder porøse eller mangler, og disse må etterfuges for å unngå videre vanninntrengning. Det er allerede registrert fukt i kjeller. Det legges ny drensledning legges rundt hele bygget. Nedløp for takvann kobles til eget overvannsnett. Det må samtidig etableres tilstrekkelig lufting i kjelleren. Radonmålinger er ikke utført. Dette må gjøres og tiltak kan bli nødvendig. Selv om kjelleren ikke egner seg til bruk som skolearealer, anbefaler vi likevel at kjelleren rengjøres og at løs maling og puss fjernes fra gulv, vegger og tak. Skader på pusset mur utbedres og alle flater gis et malingsstrøk med diffusjonsåpen maling. 22. Bæresystem Ytter- og innervegger i mur, etasjeskillere av trebjelkelag og tak av trekonstruksjoner utgjør byggets bæresystem. 23. Yttervegger Yttervegger består av tegl som utvendig er pusset og malt. Det er registrert store områder med bompuss, og malingsoverflaten er delvis krakkelert. Det må påregnes pussutbedring i flere fasadepartier, og hele fasaden males på nytt. Det anses som uønsket å isolere fasadene utvendig, da dette vil forandre bygningens utforming, og bryte med verneinteressene, jfr. PBL En innvendig isolering kan endre temperaturforholdene i veggen, og kan i verste fall føre til kondens og råteskader. Dette er forhold som må vurderes nærmere. Det antas i denne omgang at alle yttervegger kan påfores innvendig med siporex eller tilsvarende. Alle vinduene er doble, inn- og utadslående trevinduer med enkeltglass. De er trekkfulle og bærer preg av utsatt vedlikehold. Det forutsettes at alle vinduene skiftes. Solavskjerming må vurderes nærmere. Antikvariske krav til utforming må etterkommes. 24. Innervegger Det er tenkt at alle innervegger kles med nye gipsplater og males. 25. Dekker Etasjeskillerne består av trebjelkelag. Det er ikke registrert skjevheter på gulvene i dette bygget. På grunn av nye krav til nyttelastkapasiteter etter Plan- og bygningsloven kan det bli nødvendig å forsterke bjelkelaget /jst Side 4 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

22 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT Etasjeskillerne forutsettes at ribbes slik at bare bjelkelaget og gulvbord står igjen. Nye forsterkningsbjelker monteres dersom behov og sikres opplegg inn på veggene. Gammel himling og alle installasjoner vil også måtte rives. Det forutsettes gulvoppbygging ovenfra og ned som følger: gulvbelegg, gips, 36mm treullplate, gulvbord eller 22mm spon, isolert bjelkelag, lydbøyler, og to lag gips med underhengende himling. 26. Yttertak Taket er utformet som saltak i trekonstruksjoner. Taket er steintekket, og ble sist lagt om på 1980-tallet. Det er ikke registrert lekkasjer noen steder, men det anbefales likevel at det tas stikkprøvekontroller. Loftsetasjen fremstår som tørr og luftig, og det er ikke oppdaget noen lekkasjer. Det antas at isolasjonstykkelsen i skråtaket ikke tilfredsstiller dagens krav, og at etterisolering kan bli nødvendig avhengig av bruken av rommene. 27. Fast inventar Ingen ytelser. 28. Trapper/balkonger Ingen ytelser. Trapper beholdes som de er. 99. Riving Flere bygninger som står inntil hovedbygningen skal rives. Dette gjelder hele gymsalbygget fra 1940, hele tilbygget fra 1997 og teknisk rom fra En del lettvegger inni bygget skal rives. Det skal tas en del større åpninger i innvendige murvegger. Øvrige rivinger er beskrevet under hver bygningsdel. 3.3 VVS-installasjoner 30. VVS-installasjoner, generelt En total rehabilitering innebærer utskifting av hele det VVS-tekniske anlegget. Oppvarmingen er i dag basert på vannbåren varme fra både olje- og el-kjel. Det forutsettes at anlegget skiftes i sin helhet, og at det tilrettelegges for alternative energikilder (fjernvarme). 3.4 Elkraft 40. Elkraft, generelt En total rehabilitering innebærer utskifting av hele det EL-tekniske anlegget. 3.5 Tele- og automatisering 50. Tele- og automatisering, generelt En total rehabilitering innebærer total utskifting av tele- og automatisering /jst Side 5 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 Hvaler kommune Hvaler ungdomsskole Tilstandsrapport 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 D01 14.05.2014 Til godkjenning hos oppdragsgiver DaJSa Wium SaKlo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer