SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN"

Transkript

1 SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

2 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM BARNESKOLEN, SANDESUNDSVEIEN GENERELL ORIENTERING LINK Arkitektur AS har fått i oppdrag av Sarpsborg Kommune å se på i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til ny sentrum barneskole, Sandesundsveien 45 og 53 hvor Sandesundsveien Barneskole og St. Olav VGS ligger i dag, er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Arbeidet er gjennomført i to deler, 1. Bygningsfysisk analyse og 2.Programanalyse. I den bygningsfysiske analysen har vi hentet inn hjelp fra Mulitconsult AS. Den presenteres i vedlegg. Som et utgangspunkt synes vi det er passende å trekke fram et utklipp fra kommunens ambisjoner i forbindelse det kommende tusenårsjubeleet med stikkord som stolthet over fortiden og nåtiden, historie og identitet, involvering og miljø : Nedenfor følger en grov gjennomgang av situasjonen på tomten og et historisk tilbakeblikk på utviklingen av skolekvartalet /sms 06 november 2012 Side 2 av 17

3 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING HISTORIE, SAMMENDRAG Dette er ingen arkitekturhistorisk utredning. Det er heller en kort visning av eksisterende bygg, hvor det er, når de ble bygget og hvordan de ser ut. Under er dagens situasjonsplan 1. De midlertididge brakkene, 2. Skolegaten 53 (sløydsal, spesialrom m.m.), 3. Sandesundsveien Barneskole, 4. Gymsalen, SFO, 5. Sandesundsveien 5 bolighus, 6. Sarpsborg Høyere Almueskole ( Gamla ) St. Olav VGS, 7. Den eldste skolen, treskolen, sløydsalen, 8. Sandesundsveien 43 bolighus,9. Pavilijongen, tillbygg til St.Olav VGS på 50.tallet. De lyseblå markerte husene inngår i skoletomten. De tre eneboligene til høyre på tegninge inngår ikke /sms 06 november 2012 Side 3 av 17

4 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Beskrivelse av bygg: Sløydsalen (nr.7 på kartet) Sløydsalen eller den gamle almueskolen er den eldste og første skolebygningen på tomta. Det påstås at dette huset er byens eldste skolebygning. Den ligger helt ut mot Sandesundsveien i det nordøstre hjørne mot bysentrum. Dette trehuset har i senere år vært brukt som vaktmesterbolig i 2. etasje og verksted i 1. etasje. St. Olav VGS Gamla (nr.6 på kartet) Midtbygningen ble reist for almueskolen i Sørfløyen til venstre på bildet over ble reist i 1915 og nordfløen på bildet under og en tredje etasje kom i /sms 06 november 2012 Side 4 av 17

5 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Som dere ser er bildet under representativt for hvordan det ser ut i dag. Sandesundsveien Barneskole (nr. 3 på kartet) 61140/sms 06 november 2012 Side 5 av 17

6 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Paviljongen (nr. 9 på kartet) Paviljongen ble bygget i 1953 pga økt behov for arealer til Sarpsborg Høyere Almueskole. Den har vært i bruk siden /sms 06 november 2012 Side 6 av 17

7 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Gymsalen/dagens SFO (nr. 4 på kartet) Gymsal og bygg med nå huser SFO ble bygget på 40-tallet. På 90-taller ble SFO delen utvidet /sms 06 november 2012 Side 7 av 17

8 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Murhuset med spesialrom (nr. 2 på kartet) Murhuset er bygget på 40-tallet Brakkene (nr. 1 på kartet) Brakkene er bygget i senere tid for midletidig bruk for å løse plassproblemer på Sandesundsveien barneskole /sms 06 november 2012 Side 8 av 17

9 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING PROGRAMANALYSER Målet med denne analysen er å dokumentere følgende forhold: Er eksisterende bygningsmasser egnet til å være en del av det fremtidige skoleanlegget Hvilke deler av programmet kan bygningene eventuelt ta opp Hvilke tiltak må påregnes Hvilke kostnader må påregnes, se vedlagte rapporter fra multiconsult. Premisser / Krav til den Nye Skolen: Skoleeier Sarpsborg kommune ønsker et kompakt og fleksibelt skolebygg i to etasjer, som gir muligheter for kortsiktige og langsiktige endringer av arealer med henblikk på endrede organisasjonsformer og arbeidsmåter. Utforming av bygget må hensynta det store alderspennet fra 6 til 13 år i brukergruppen. Den nye skolen utformes etter følgende begreper/prinsipper (ut over romskjema): Generalitet: Rommene har en størrelse og en utforming som gjør at de kan brukes til flere typer aktiviteter og brukergrupper. Flerfunksjonelle rom/arealer: Rommene/arealene kan på en relativt enkel måte endres i størrelse, innredning og utstyr for å tilrettelegges for ulike aktiviteter og brukergrupper. Elastisitet: Bygningsanlegget er tilrettelagt slik at virksomheter kan vokse og minke. Et skoleanlegg som har gode fysiske løsninger for tilgjengelighet, og som er lett orienterbart. Skoleanlegget skal ha en liten flerbrukshall som plasseres slik at det kan gi rom for en eventuell utvidelse av hallarealet. Den skal planlegges med egen inngang for andre brukere enn skolen. Skoleanlegget skal være relativt transparent, men med skjermede møtesteder og læringsarenaer (kontrast mellom åpent og lukket på en enkel og økonomisk måte). Den planfrie hovedinngangen fører inn til kultur-arenaen. Amfiet skal ha flest mulig sitteplasser helst til 500. Det er vesentlig i utformingen av ute-arealene at ulike aldersgruppers behov for samvær og aktivitet, ivaretas. Det er ønskelig med en festplass /samlingsplass. Utearealene må være gunstig orientert mot sol og lys. Skolen ligger sentralt i elevenes bo- og oppvekstområde. Den har god tilgjengelighet for de fleste elevene, og derfor vil uteområdet bli flittig brukt i elevenes fritid. Skoleanlegget skal ha nærmiljøhus-status. I bygget skal arealet for sambruk med andre brukere, foruten liten flerbrukshall, være kultur-arenaen med nærliggende områder. Generelt læringsareale: Arbeidsfellesskapet er trinnet, til vanlig ca. 70 elever og et lærerteam. Det skal være relativt lukkede rom/soner for de laveste trinnene, med stigende grad av åpenhet for de eldre. I det daglige læringsarbeidet trenger vi 61140/sms 06 november 2012 Side 9 av 17

10 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING fleksible rom til klasse-enheten, som kan omgjøres til mindre landskap. En trenger også skjermede arealer for ulike undervisningsgrupper i tilknytning til dette. Spesielt læringsareal skal være en fagkjerne med et felles arbeidsareal med ulike typer verksteder rundt, slik at aktivitetene skilles fra hverandre, men med skyvedør ut mot fellesarealet. Mat og helse må ha et lukket areale. Likeledes må det være et lukket og ventilert areal for kunst og håndverk (malerrom) og eksperimentarium (naturfag, teknologi, matematikk). Småskoletrinn + SFO: Her skal det være sambruk, fortrinnsvis mellom 1. og 2. trinn og SFO. Hvert trinn disponerer 3 rom, som er innbyrdes fleksible, også ut mot fellesarealet. SFO må ha lett tilgang til utearealene, sambruk med trinngarderoben. Denne bør ha en grovgarderobe med spylemuligheter, og må bli noe større enn de andre garderobene. Mellomtrinnet: Hvert alderstrinn disponerer 3 rom som innbyrdes skal være fleksible, også mot fellesarealet. Språksenter må fysisk plasseres slik at det kan bruke av mellomtrinnets fellesarealer. Elevgarderober må plasseres og utformes med henblikk på god flyt i elevgruppen. Sykkelparkering planlegges i soner for elevene på mellomtrinnet. Egen sykkelparkering for ansatte. Skoleanlegget skal ivareta elevenes personlige utvikling i samsvar med læreplanens generelle del, som fremmer utvikling av det meningssøkende, skapende, arbeidende, almendannede, miljøbevisste og integrerte menneske. Tomt: Nåværende sandesundsveien barneskole har en flott beliggenhet i et stille litt tilbaketrukket boligområde sentralt i Sarpsborg sentrum. Området ligger høyt og luftig i byen og er godt egnet for fremtidig fortetting. Nærheten til Kulåsparken er en viktig kvalitet, videre ligger tomten strategisk til i forhold til fremtidig byutvikling og bydeler på begge sider av glomma, både Borregård- og Hafslundområdet. Tomtestørrelsen til sandesundsveien 45 og 53 er stor nok for å romme en stor skole med gode uterom. Den kan romme en senere utvidelse i tillegg til det som er prosjektert. Sarpsborg er i vekst med innflyttere fra sentrale strøk i og rundt bl.a. Oslo. Samtidig er sentral fortetting miljømessig riktig. For å få til den nye sentrum barneskole i Sandesundsveien må det gjøres plass til ny bygningsmasse. Det forligger nå et skisseprosjekt på en ny skole der eksisterende bygningsmasse saneres. Da blir det et helt nytt bygningskompleks på en ryddet tomt. Vi skal nå se på hvilke bygninger som er egnet, hvis mulig, for gjenbruk og integrering i den nye skolen. Arkitektonisk kvalitet, historisk verdi, økonomi og identitetsskapende/-videreførende betydning vil bli avgjørende sammen med beliggenhet av bygg i forhold til tomteutvikling /sms 06 november 2012 Side 10 av 17

11 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Bevaringsvurdering: Sløydsalen (nr.7 på kartet) Den gamle treskolen, sløydsalen, Sarpsborg sentrums eldste skolebygning har en opplagt bevaringsverdi. Det er enda ikke avklart hvilken funksjon bygget skal ivareta. Dette bygget ligger helt i kanten av tomten og er ikke i veien for utbygging av skolen. Vi anbefaler en bevaring av dette bygget, kanskje som et Sarpsborg 2016 tusenårshus. Huset er absolutt idententitetsskapende i området og som sentrums eldste gjenværende skolebygning. St. Olav VGS Gamla (nr.6 på kartet) Gamla er et bygg som har en tydelig posisjon i bybildet. Som nevnt over er den bygget ut i flere trinn ettehvert som behovene har meldt seg, før krigen. Under krigen ble bygget brukt som innkvartering av tyskerne og etterpå var skolen temmelig nedslitt da den ble tatt ibruk igjen. I tiden etter har det ikke blitt gjordt større rehabiliteringer. Økt behov for areal ble løst på den enkle og rimelige måten, paviljongbygget. Hovedbygget har bare fått opppussede flater, sikret skjeve gulv og nytt ventilasjonsanlegg i Behov for større arealer har blitt løst ved å bygge ut på annen lokalisering. Vi har sett på om vi kunne få inn den nye skolen i deler av de gamle lokalene. En spennede utfordring med nybygg opp mot gammelt som skaper tydelige kontraster og som gir oss mange arkitektoniske strenger å spille på. Motivert av dette satte vi i gang med å teste romprogrammet. Høye tradisjonelle klasserom med store vinduer fra en svunnen tid. Hvordan får vi en moderne barneskole inn i dette? Sarpsborg kommunes krav til pedagogisk utforming av skolebygg er klare på å ha en fleksibel løsning der grenser mellom flere klasserom og flere grupperom skal kunne viskes ut slik en oppnår store felles læringsarealer. Dette skal være lett å få til, slik at det blir en lav terskel for bruk. Dette kan oppnås med bruk av fleksible vegger. For å få til dette i Gamla må både en del bærevegger og lettvegger fjernes. Dette gir omfattende strukturelle inngrep i denne typen murbygg, som er kostbare og kompliserte. På grunn av den gamle skolens geometri, lang og smal, mister vi i tillegg store arealer. Det blir veldig store korridor- og fellesarealer på hver eneste etasje. Vi får ikke inn to klasserom i bredden + fellesaeral. Dette gjør at vi får bare inn et årskull pr.plan, noe som blir svært lite arealeffektivt. Denne oppdelingen på hver etasje gir og for lite kontakt mellom årskullene, noe som er svært viktig, særlig i de første årene på en barneskole. Videre gir denne løsningen veldig lange transportetapper for elevene. Dette er ikke forenelig med kommunens krav om en kompakt skole. Skolen skal leve med disse lokalene i de neste 50 til 100 årene. Det går rett og slett med for mye tid i det daglige, noe som går utover undervisningen. Med å sette opp et nybygg får vi på plass både fleksibiliteten og den kompakte skolen /sms 06 november 2012 Side 11 av 17

12 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Det vi ikke har vært inne på nå, er omfang av en eventuell rehabilitering. I utgangpunktet er det i hvert fall ikke noen god ide å rehabilitere noe som ikke fungerer, bygge en ineffektiv og tungdreven skole. Videre har vi temaet oppvarming og energibehov. Bygget skal driftes i mange år. Skal dette drives bra ut fra et miljøperspektiv må bygget isoleres til det ugjenkjennelige, men vi klarer ikke å fjerne alle de arealene vi ikke trenger, for gamlas del ca kvadratmeter. Vi anbefaler at bygget bevares gjennom dokumentasjon. Funksjonen skole bevares på tomten, historien går videre med en kontinuitet. Gamla rives for å gi plass til en ny skole. Sandesundsveien Barneskole hovedbygning (nr. 3 på kartet) Sandesundsveien Barneskoles gamle hovedbygning er en klassisk gammel skolebygning. Denne har også hatt sin trinnvise utbygging etter behov. Hovedbygningen er som fotoer vist tidligere, bygget ut i to trinn. Senere har gymsalen/sfo og det selvstendige murhuset tilkommet. Hovedbygget har etter vår mening et høyere nivå på detaljeringen i fasadene. Bygget fremstår som et vakrere og mer klassisk skolebygg enn gamla. Tilsynelatende er også dette bygget i bedre stand. Her har heller ikke gulvene blitt så skeve, slik at denne skolen har klart seg uten oppstempling av dekker m.m. I senere tid har også denne skolen bare blitt flikket på for å løse akutte problemer. Maling av overflater og oppgraderinging av ventilasjon. Det er registrert fuktproblemer i kjelleren som trolig påvirker inneklima i bygget. Skolens ansatte har klaget over dårlig inneklima i de senere år. Dette bygget har også den samme smale lange grunnformen som er vanskelig å utnytte. Planene her blir enda mer oppdelte i låste klasserom. På langs i dette bygget er vi begrenset av to paralelle bærevegger på hver side. Dette gjør det enda vanskligere å skape gode fellesarealer på årstrinnet. Det er for omfattende å fjerne store deler av disse veggene. Det går mot et nybygg innenfor veggene. På grunn av alle bæreveggene og grunnform på bygg blir de fleste trinnrom og grupperom mye større enn de trenger å være. Dette sammen med et loft og en kjeller som er vanskelige å utnytte på noen god måte utgjør også her store arealer, ca m2. Vi får også samme problematikk rundt omfang rehabilitering og fremtidige driftskosnader som overnevnte bygg. Det er et ønske fra skoleeier at den nye skolen blir en skole som oppfyller dagens krav, både til isolasjon og bygningsfysikk og til pedagogikk og logistikk. Vi anbefaler at også dette bygget bevares gjennom dokumentasjon. Funksjonen skole bevares på tomten, historien går videre med en kontinuitet. Sandesundsveien Barneskoles gamle hovedbygning rives for å gi plass til en ny skole. Vi kommer tilbake til hva som beholdes eller tas med videre i den nye skolen. Dette bygget inneholder også viktige elementer som er en del av Sarpsborgs identitet /sms 06 november 2012 Side 12 av 17

13 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Paviljongen (nr. 9 på kartet) Paviljongen er en enkel byggning bygget for et mer kortsiktig plassbehov for St. Olav, nesten som brakkene i nederste det av barneskoletomta. Vi ser ikke noen verneverdi i dette bygget, som anbefales revet. Det legger også beslag på verdifullt uteareal. Dette bygget kan huse deler skolens funksjoner i byggeperioden. Hvis ikke er det en ypperlig brakkerigg for bygningsarbeiderne i byggeperioden. Gymsalen/dagens SFO (nr. 4 på kartet) Gymsalen ligger i veien for en videre utvikling av skolen. Dette bygget har ikke etter vårt syn noen spesiell bevaringsverdi. Bygget er også vanskelig å utnytte i en moderne skole både i forhold til universell utforming og garderobeforhold. Bygget må påkostes mye i form av etterisolering. Det blir både dyrere og funksjonsmessig dårligere enn et godt planlagt nybygg. Vi anbefaler at dette bygget rives. Skolen må skaffe tilgang på gymsal under bygging. Dette er den letteste funksjonen å få på plass i nærhet. Det foreslås at skolen får plass i Sarpsborghallen på dagtid. Murhuset med spesialrom (nr. 2 på kartet) Murhuset ligger også i veien for en videre utvikling av skolen. Dette bygget har heller ikke etter vårt syn noen spesiell bevaringsverdi. Bygget er også vanskelig å utnytte da det er lite og krever store inverteringer i forhold til rehabilitering og universell utforming. Det går ikke opp. Bygget må etterisoleres og ha nye fasader og tak. Det blir ikke som før. Vi anbefaler at det rives. Brakkene (nr. 1 på kartet) Brakkene er midlertidige og fjernes når skolen ikke har bruk for dem lenger. Bruk og muligheter for eksisterende bygninger Vi har prøvd forskjellige andre deler av programmet i de eksisterende bygningene, spesialrom og administrasjon. Disse får da en desentralisert og ugunstig plassering. De bør ligge ved Kulturarenaen. Etasjene kan deles opp i masse smårom. Det blir liten kontakt mellom diverse kontorer og personalrom, noe vi ser på som svært uheldig i forhold til det øvrige skisseprosjektet. Usentral beliggenhet i skolen er et stort minus som ikke fungerer. De to byggene ligger i hver sin ende av tomta og har ganske stor avstand mellom seg. Dette gjør at spesialrom og administrasjon i disse får lang avstand 61140/sms 06 november 2012 Side 13 av 17

14 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING til skoletrinnene. Dette er heller ikke forenelig med den kompakte skolen. Det er heller ikke mulig å komme fram til et nivå for rehabilitering som kan bli økonomisk lønnsomt, sammelignet med nybygg. I historiske bygninger kreves det ikke nødvendigvis at isolasjon m.m. legger på krav i TEK 10. Dette vil i mange tilfeller forringe byggenes arkitektoniske kvaliteter. Videre kan dette også skape konflikter og ugunstige bygningsfysiologiske løsninger. Dette ønsker jo ingen. Ifølge riksantikvaren er det mulig å oppnå en isolasjonforbedring for ytterveggene på denne typen murbygg på opp mot 40% uten å forringe bygg fra et antisvarisk ståsted. Dette blir for dålige isolasjonverdier for skolen videre, i tillegg til alt det ekstra ubrukbare arealet som må varmes opp. Den beste bevaringen slik vi ser det, er at det fortsatt skal være skole på tomten. Vi finner ikke de gamle skolebyggene brukbare nok for framtidens skole, både i forhold til arkitektur og ut fra energibruk i drift. Det siste som ønskes er å bygge en skole i de gamle byggene som ikke fungerer. Alternativet er å lete etter en ny tomt for å bygge en ny skole som fungerer. Bevaring krever ekstra areal i forhold til nybygg, som medfører økte kostnader. I tillegg blir det mindre utearealer. Den kulturelle verdien blir viderereført gjennom fortsatt skoledrift på tomten. Nye sentrum barneskole er blant viktige ankerpunkt og synlige tegn i Sarpsborgs bys utvikling. Med fremtidens nye sentrum barneskole på denne tomten forsterker området sin betydning gjennom sambruk på kulturarenaen, galleri m.m. Den gamle treskolen ligger litt for seg selv. Funksjon her har vi ikke klar, verksted, galleri, den ligger ikke i veien. Den gamle sløydsalen kan blir hele skolens og bydelens fantastiske sløydsal. Skole på dagtid, kurs om kvelden. Arealet kan også brukes som arbeidstrening for enkelte grupper. Mange muligheter. Det er viktig å finne bruksområder som kan ivaretas i den eldste skolebygningen i Sarpsborg sentrum. Kanskje skolemuseum kombinert med lokale for historielag og lignende. Et viktig poeng er lokalisering av elever under utbyggingen av skolen. Ved nybygg blir dette ivaretatt på en slik måte at vi beholder den gamle barnesolen og brakkene helt til den nye er ferdig. Dette gjør at skolen kan drives videre i lokalene de er i under byggeprosessen. Det eneste som må ordnes er arealer for kroppsøving og plass til SFO. Dette er mye enklere enn en prosess med en rehabilitering som medfører at kommunen må finne midlertidige lokaler andre steder i byen, dette kompliserer hverdagen til både elevene og lærerne. Dessuten fordyrer det prosjektet vesentlig /sms 06 november 2012 Side 14 av 17

15 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING KONKLUSJON: Vi konkluderer med at den gamle treskolen bør bevares. Denne kan integreres i den nye skolen, eller benyttes til eventuelle andre formål. Alle bygg omhandlet i utredningen unntatt gammel trebygning (nr.7) rives for å gi plass til den nye kompakte skolen. - Det engasjeres en professionell fotograf som tar bilde av de eksisterende byggene. Disse intergreres i prosjektet som silketrykk på hovedglassfasaden i kulturarenaen, eller skolens og bydelens storstue. Skolene er fortsatt med oss. - Granittgrunnmuren til Sandesundveien skole står igjen, kjelleren fylles opp noe og blir en del av utomhusanlegget, som et kulturelt og fysisk spor av tiden. Denne blir viktig som et av flere elementer for å beholde identiteten i kvartalet og bydelen. Eksempler på mur som står igjen. Gamlebyen og kirke i Maridalen, Oslo 61140/sms 06 november 2012 Side 15 av 17

16 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING Vedlegg: Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 51 (barneskolen), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 51, Multiconsult Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 45 (gamla, St.Olav VGS), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 45, Multiconsult Bygningsfysisk analyse, Sandesundsveien 43 (gamle treskolen), Multiconsult Kostnadsoverslag Bygningsvern, Sandesundsveien 43, Multiconsult 61140/sms 06 november 2012 Side 16 av 17

17 NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING 61140/sms 06 november 2012 Side 17 av 17

18 MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Sandesundveien skole Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole RIB-01 LINK arkitektur Dato: 12. november 2012 Oppdrag / Rapportnr / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Jan Sverdrup-Thygeson Fag/Fagområde: RIB Kontrollert av: Jon Erik Borge Ansvarlig enhet: Godkjent av: Armand Åsheim Emneord: Bygningsfysikk Sammendrag: Multiconsult er engasjert av LINK arkitektur for å utdype i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til Sandesundveien skole er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Denne rapporten omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 51 (nå barneskole). Bygningen er gitt vernegrad 1 vedtatt av bystyret I bystyrevedtak er det foretatt en ny vernevurdering i forhold til bygging av ny sentrum barneskole. Bystyret vedtok i pkt. 3 "Sandesundveien barneskole og den gamle gymnasbygningen med sidebygninger rives." Bygningen er ikke egnet for personopphold slik den står i dag. En rekke tiltak til utbedringer er foreslått. Det legges ny drensledning rundt bygget. Etasjeskillere ribbes for himling og eventuelt gulvbord, og bjelkelag opprettes og forsterkes om nødvendig. Det legges opp nye himlinger, nytt gulv og nytt trinnlyddempende belegg. Alle yttervegger etterisoleres innvendig. Andre innerflater kles med ny gips og males. Alle innerdører skiftes. Alle vinduer skiftes. Tekniske anlegg for EL og VVS skiftes i sin helhet. Utvendige pussfasader utbedres og males JST JEB AÅ Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Fredrikstad Storgata 33/35 P.b Fredrikstad Tel.: Fax: o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

19 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Om oppdraget og rapporten Forutsetninger Bygningsfysisk gjennomgang Generell beskrivelse Felleskostnader Bygning Generelt Grunn og fundamenter Bæresystem Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper/balkonger Riving VVS-installasjoner VVS-installasjoner, generelt Elkraft Elkraft, generelt Tele- og automatisering Tele- og automatisering, generelt Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Utendørs Utendørs, generelt Usikkerhet Kostnader som må påregnes Konklusjon Vedlegg... 8 Vedlegg Ingen /jst Side 2 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

20 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT 1. Om oppdraget og rapporten Multiconsult er engasjert av LINK arkitektur for å utdype i hvilken grad eksisterende bebyggelse på tomten til Sandesundveien skole er egnet til å inngå i nytt skoleprosjekt som er under prosjektering. Denne rapporten omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 53 (nå barneskole). Rapport nr omhandler hovedbygningen i Sandesundveien 45 (nå utleid til St. Olav videregående skole). Bygningen i Sandesundveien 53 var gitt vernegrad 1 vedtatt i bystyret I bystyrevedtak er det foretatt en ny vernevurdering i forhold til bygging av ny sentrum barneskole. Bystyret vedtok i pkt. 3 "Sandesundveien barneskole og den gamle gymnasbygningen med sidebygninger rives." 2. Forutsetninger Denne analysen er basert på følgende bakgrunnsmateriale: Plantegninger av Sandesundveien 51 Overordnet vurdering av teknisk tilstand på Sandesundveien og Kirkegata, utarbeidet av Norconsult Befaring den Kostnadsanslag er basert på erfaringspriser fra 2012 og Kalkulasjonsnøkkelen Multiconsult har ikke oversikt over generelle og spesielle kostnader, og kostnadsanslag er derfor basert på entreprisekostnad. Endelig kostnadsvurdering må oppjustere kostnadsanslag til byggekostnad og prosjektkostnad. 3. Bygningsfysisk gjennomgang 3.0 Generell beskrivelse En total rehabilitering av hovedbygningen er nødvendig. Den faller da inn under Plan- og bygningslovens bestemmelser om hovedombygninger, og må også følge Byggteknisk forskrift (TEK 10). Dette gjelder spesielt krav til nyttelastkapasiteter på etasjeskillere, krav til energirammer og krav til branncellevegger og skillekonstruksjoner. Løsning med innvendig etterisolering av yttervegger vil ikke bli valgt dersom det fører til ugunstige bygningsfysiologiske forhold (med fare for sopp/råtedannelser). Dette må vurderes nærmere. Imidlertid vil det for historiske bygninger kunne lempes på forskriftskravene dersom dette er i konflikt med verneinteressene og ikke vil være økonomiske bærekraftig. 3.1 Felleskostnader Antatt 10 % av post 2 7 og post 99a. Se kostnadsoppstilling /jst Side 3 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

21 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT 3.2 Bygning 20. Generelt Bygningen slik den brukes i dag er ikke universelt utformet. Det er ikke heis i bygget. Toaletter ligger kun i kjeller. Kjelleren har lav takhøyde, og det er målt høyt fuktinnhold i grunnmur, som skyldes manglende drenering og utlufting. Det er ingen solavskjerming. Vinduer i klasserommene er trekkfulle og oppleves kalde på vinteren, varme på sommeren. Bygningen er altså ikke egnet for personopphold slik den står i dag. 21. Grunn og fundamenter Grunnmurer består av gråstein med mellomliggende fuger. Fugene er flere steder porøse eller mangler, og disse må etterfuges for å unngå videre vanninntrengning. Det er allerede registrert fukt i kjeller. Det legges ny drensledning legges rundt hele bygget. Nedløp for takvann kobles til eget overvannsnett. Det må samtidig etableres tilstrekkelig lufting i kjelleren. Radonmålinger er ikke utført. Dette må gjøres og tiltak kan bli nødvendig. Selv om kjelleren ikke egner seg til bruk som skolearealer, anbefaler vi likevel at kjelleren rengjøres og at løs maling og puss fjernes fra gulv, vegger og tak. Skader på pusset mur utbedres og alle flater gis et malingsstrøk med diffusjonsåpen maling. 22. Bæresystem Ytter- og innervegger i mur, etasjeskillere av trebjelkelag og tak av trekonstruksjoner utgjør byggets bæresystem. 23. Yttervegger Yttervegger består av tegl som utvendig er pusset og malt. Det er registrert store områder med bompuss, og malingsoverflaten er delvis krakkelert. Det må påregnes pussutbedring i flere fasadepartier, og hele fasaden males på nytt. Det anses som uønsket å isolere fasadene utvendig, da dette vil forandre bygningens utforming, og bryte med verneinteressene, jfr. PBL En innvendig isolering kan endre temperaturforholdene i veggen, og kan i verste fall føre til kondens og råteskader. Dette er forhold som må vurderes nærmere. Det antas i denne omgang at alle yttervegger kan påfores innvendig med siporex eller tilsvarende. Alle vinduene er doble, inn- og utadslående trevinduer med enkeltglass. De er trekkfulle og bærer preg av utsatt vedlikehold. Det forutsettes at alle vinduene skiftes. Solavskjerming må vurderes nærmere. Antikvariske krav til utforming må etterkommes. 24. Innervegger Det er tenkt at alle innervegger kles med nye gipsplater og males. 25. Dekker Etasjeskillerne består av trebjelkelag. Det er ikke registrert skjevheter på gulvene i dette bygget. På grunn av nye krav til nyttelastkapasiteter etter Plan- og bygningsloven kan det bli nødvendig å forsterke bjelkelaget /jst Side 4 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

22 Bygningsfysisk gjennomgang. Sandesundveien 53, barneskole MULTICONSULT Etasjeskillerne forutsettes at ribbes slik at bare bjelkelaget og gulvbord står igjen. Nye forsterkningsbjelker monteres dersom behov og sikres opplegg inn på veggene. Gammel himling og alle installasjoner vil også måtte rives. Det forutsettes gulvoppbygging ovenfra og ned som følger: gulvbelegg, gips, 36mm treullplate, gulvbord eller 22mm spon, isolert bjelkelag, lydbøyler, og to lag gips med underhengende himling. 26. Yttertak Taket er utformet som saltak i trekonstruksjoner. Taket er steintekket, og ble sist lagt om på 1980-tallet. Det er ikke registrert lekkasjer noen steder, men det anbefales likevel at det tas stikkprøvekontroller. Loftsetasjen fremstår som tørr og luftig, og det er ikke oppdaget noen lekkasjer. Det antas at isolasjonstykkelsen i skråtaket ikke tilfredsstiller dagens krav, og at etterisolering kan bli nødvendig avhengig av bruken av rommene. 27. Fast inventar Ingen ytelser. 28. Trapper/balkonger Ingen ytelser. Trapper beholdes som de er. 99. Riving Flere bygninger som står inntil hovedbygningen skal rives. Dette gjelder hele gymsalbygget fra 1940, hele tilbygget fra 1997 og teknisk rom fra En del lettvegger inni bygget skal rives. Det skal tas en del større åpninger i innvendige murvegger. Øvrige rivinger er beskrevet under hver bygningsdel. 3.3 VVS-installasjoner 30. VVS-installasjoner, generelt En total rehabilitering innebærer utskifting av hele det VVS-tekniske anlegget. Oppvarmingen er i dag basert på vannbåren varme fra både olje- og el-kjel. Det forutsettes at anlegget skiftes i sin helhet, og at det tilrettelegges for alternative energikilder (fjernvarme). 3.4 Elkraft 40. Elkraft, generelt En total rehabilitering innebærer utskifting av hele det EL-tekniske anlegget. 3.5 Tele- og automatisering 50. Tele- og automatisering, generelt En total rehabilitering innebærer total utskifting av tele- og automatisering /jst Side 5 av 8 o:\o511\511798\ arbeidsområde\ beskrivelser\rapporter\rapport-01.docx

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Utviklingsplan for Storbrygga

Utviklingsplan for Storbrygga Utviklingsplan for Storbrygga Her skisseres framtidig bruk av Storbrygga i Selbu. Bygget er her konsipert som et aktivitetsbygg for unge og gamle, gjester og turister. De store åpne lokalene egner seg

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Rehabilitering av bygg:

Rehabilitering av bygg: Rehabilitering av bygg: Utfordringer og løsninger når eldre bygninger, spesielt boliger, skal oppgraderes til dagens lydkrav Er regelverket klart nok? «må vi...?» eller «kan vi...?» NAS høstmøte 24-25.

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka.

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. Fra: Tanja Vardund Sendt: 26. september 2013 11:57 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Bjarne Samuelsen; pe@mesna.as Emne: Thorvald Meyers gate 89 Vedlegg: 008 E-06 kjeller.pdf; 008 E-07 1-etg.pdf; 008 E-08 2-etg.pdf;

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010 v/ Jan Ulrik Hansen Årsak til prosjektet Dårlig inneklima Brannkrav Universell utforming Generell oppgradering av alle areal Ønsker Tilfredsstille forskriftskrav

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer