MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL FRAMTIDIG STRUKTUR I 81/10 10/549 OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD A20 &20 4 PEDAGOGISK LEDER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA 82/10 10/650 UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/651 FØRSKOLELÆRER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/652 FØSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/655 FØRSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/656 PEDAGOGISK LEDER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 09/734 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010 F00 & /10 10/615 SALG AV INDUSTRITOMT TIL HT HOLDING /10 10/623 SØKNAD OM STØTTE TIL INNFRIELSE AV LÅN /10 10/632 DRIFTSTILSKUDD TIL AS KRYLLINGEN SKIFTE AV SKJENKESTYRER QUALITY 91/10 10/565 SPA & RESORT U /10 10/654 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VED NOREFJELLPORTEN CAFE U63 & /10 10/645 FRITAK FRA POLITISKE VERV C83 &16 35 REPRESENTANTSKAPSMØTE 94/10 10/561 KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR 026 &10 37 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 FOR 95/10 10/562 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 026 & /10 10/676 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE H01 & /10 10/542 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/543 EVENTUELT /10 10/688 HØRING- FRAMTIDIG SKOLETIBUD I BUSKERUD FYLKE A40 &13 44

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Forfall Truls Erik Hennum Odd Henning Bentsen Møtt Inhabil i sak 81/10. Ingen møtende vara Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Forfall Bjørg Irene Hellsten Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Forfall Magnhild Strand Pedersen Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Møtt Even Sjetne Bøe Møtt Inge Thorud Forfall Vidar Fossum Gustav Kalager Møtt Roy Heia Forfall Inger Marie Aasen Bjerkerud Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Eli Marie Hanserud Forfall Roy Brateng Per Kristensen Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 80/10 til sak 99/10 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/541 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ringerike krisesenter har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Tema: Senterets drift KOMMUNESTYRET( ): Ringerike Krisesenter ved Miriam Rasch orienterte om senterets drift. Til saksliste 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A20 &20 Arkivsaknr.:10/549 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD Vedlegg: Ressursdisponering barnetrinnet pr. august Utgangspunktet for saken: I Kommunestyrets behandling av Budsjett 2010 ble følgende vedtak fattet: Vurdere ny struktur innenfor oppvekstsektoren. Konklusjonen ferdigstilles innen august 2010, slik at gjennomføring kan vurderes i budsjettdebatten for år Forutsetninger. Noen føringer: Med utgangspunkt i Kommunestyrets vedtak drøftet Formannskapet saken i møte for å gi noen føringer, avklaringer og avgrensninger i det videre arbeidet. Det er viktig å understreke at dette kun var uformelle drøftinger, og ingen vedtak ble fattet. Likevel har de politiske signalene fra dette møtet vært med i den videre tenkning og utredning: Utredning av behov for utvidelse av barnehagekapasitet, samt forslag til lokalisering av dette, skal være del av utredningen. Det skal fortsatt være to skoler i bygda; på Krøderen og på Noresund. Det er ønskelig at det skal kunne gis SFO tilbud både på Krøderen og Noresund. Dette blant annet sett i sammenheng med et klart ønske om å ivareta og utvikle de to tettstedene i kommunen. Kvalitet skal opprettholdes, men gjerne med reduserte driftskostnader. Pedagogiske vurderinger skal vektlegges. Sosial tilhørighet for elever skal vektlegges. Det er ikke noe absolutt at dagens organisering av skoledagen og skoleuka skal Til saksliste 4

5 videreføres. Den valgte skolestrukturen skal være forutsigbar, og ikke variere fra år til år avhengig av årsbarnetall. Ombyggingskostnader skal holdes så lave som mulig. Det skal i framtiden kunne være mulig å reversere en evt. ny struktur tilbake til dagens. Barne- og elevtallsutviklingen i Krødsherad: (Kjente tall pr ) Fødselsår Totalt Krøderen Noresund Kommentarer Prognose Født Født Født Født Født Skolestart høst 2011 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst Barnehagesituasjonen i Krødsherad pr. august Kapasitet pr Lesteberg familiebarnehage. Godkjent for maksimalt 15 barn samtidig. Krøderen barnehage. Godkjent for maksimalt 45 plasser (2,5 avd.) Noresund barnehage. Permanent godkjent for maksimalt 54 plasser (3 avd.) Midlertidig godkjent ut 2010 for 18 plasser (1 avd.) Utnyttelse pr Lesteberg familiebarnehage Inntil 15 barn pr. dag (21 plasser) Krøderen barnehage Inntil 42 plasser i bruk Noresund barnehage Inntil 64 plasser i bruk Ventelisteproblematikk: Det eksisterer pr ikke ventelister for å få barnehageplass. Men 5 barn (= 10 plasser) har fått tilbud om plass i annen barnehage enn søknadens 1. prioritet. Dette handler i hovedsak om barn som ønsker plass i Krøderen barnehage. Til saksliste 5

6 Bygningenes tilstand Lesteberg familiebarnehage er privat. Den er nylig formelt godkjent, og i god stand. Noresund barnehage ferdigstillet God bygningsmessig forfatning selv om det er en del etterslep på løpende vedlikehold. Midlertidige Nytun er ikke ideelt som lokalitet for barnehagedrift. AMU har engasjert seg i saken. Noe ble gjort da Nytun ble tatt i bruk i 2008, ytterligere noe gjøres nå. Dispensasjonen utløper Midlertidigheten bør avsluttes sommer Krøderen barnehage. Gammel fløy fra Ny fløy fra Miniknerten ble i tillegg tatt i bruk Det er et sterkt behov for vedlikehold i begge avdelinger, samtidig som de akustiske forholdene i miniknerten er utilfredsstillende. Ny taktekking er også nødvendig. Ikke ideell lokalisering av barnehage. 4. Framtidig behov for utvidelse av barnehagekapasitet, samt forslag til lokalisering. Dersom alle barn født skulle søke om full barnehageplass fra høst 2011, ville det utløse et beregnet behov på totalt 165 barnehageplasser. Utviklingen går i retning av at flere og flere foreldre ønsker sine barn inn i barnehagen tidlig, men at flertallet ikke ønsker full plass. En vurdering ut i fra en slik situasjonsbeskrivelse skulle tilsi at Krødsherad kommune bør disponere mellom 145 og 155 barnehageplasser. Krødsherad kommune disponerer i dag 120 permanente plasser, samt 18 midlertidige. Det bør være et mål å ikke operere med midlertidige plasser etter Det er altså et behov for å øke den permanente kapasiteten gjennom utbygging. Ut i fra etterspørsel pr. i dag er det kapasiteten i Krøderen-området som bør gis prioritet på utvidelse. Det er ikke mulig om man kun tenker eksisterende barnehagelokalisering som utgangspunkt. Man kan med dette som utgangspunkt se for seg følgende alternativer: 1. Helt ny barnehage i Krøderen området. Denne bør som minimum ha en kapasitet på 4 avdelinger = minimum 72 plasser. Krødsherad kommune disponerer nåværende lokaler til Krøderen barnehage til andre formål, evt. selger eiendommen. (Totalkapasitet i kommunen = 146 plasser) 2. Beholde eksisterende Krøderen barnehage, samt i tillegg bygge en ny 2 avdelings barnehage i Krøderen området. (Totalkapasitet i kommunen = 155 plasser) 3. Beholde eksisterende Krøderen barnehage med 2 avdelinger. Dersom Kommunestyret vedtar å endre skolestrukturen, kan man se for seg å bygge om evt. ledige skolelokaler på Krøderen skole til en 2 avdelings barnehage. (Totalkapasitet i kommunen = 155 plasser) En konsekvens av ett av disse alternativene følges, kan være at Nytun som midlertidig løsning avsluttes, at Noresund barnehage forblir en 3-avdelings barnehage med 54 permanente plasser, og at planene for utvidelse av Noresund barnehage kan skyves ut i tid. Det foreligger i dag plantegninger for en permanent utvidelse av Noresund barnehage med 18 plasser. Det må på senere tidspunkt vurderes om det er behov for å realisere disse planene. Til saksliste 6

7 5. Økonomi knyttet til barnehager: Vedtektene for kommunale barnehager i Krødsherad fastsetter at arealnormen for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter pr barn under 3 år. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen. Norm for uteareal i barnehagen er 24 kvadratmeter pr. barn. Alternativ 1: En ny 4 avdelings barnehage vil således måtte ha et totalt inneareal på ca. 400 kvadratmeter og et uteareal på ca kvadratmeter. Med estimerte nybyggkostnader på kr pr. kvadratmeter, blir summen 8, 750 millioner kroner. Kostnader til tomt, etablering av utelekeområde, samt framføring av vei, vann og kloakk kommer som tillegg. Totale investeringskostnader opp mot 12 millioner må påregnes. Oppføring av ny 4 avdelings barnehage kombinert med nedlegging av Nytun og eksisterende Krøderen barnehage gir 27 nye faste plasser. Det vil kunne utløse et statlig investeringstilskudd på inntil ca. 1,2 millioner kroner. Som del av et totalt kostnadsoverslag må også regnes inn salgsinntekter av eksisterende Krøderen barnehage antydet til 1,5 millioner kroner, samt inntekter på ordinær utleie av kommunal bolig Nytun. Alternativ 2: Det er behov for en total oppussing av eksisterende Krøderen barnehage. Kostnader for oppussing og oppgradering til dagens standard for et bruksareal på ca. 230 kvadratmeter, samt ny taktekking, vil fort beløpe seg til 2 millioner kroner. Bygging av ny 2 avdelings barnehage etter samme anslag som i alternativ 1, vil totalt beløpe seg til mellom 6 og 7 millioner kroner. Dette alternativet vil også utløse et statlig investeringstilskudd på inntil 1,2 millioner kroner. Administrasjonen vil anbefale alternativ 1. Drift: Ved full utnyttelse av kapasiteten vil dette driftsmessig innebære at dagens grunnbemanning i kommunale barnehager må økes med personale for inntil 2 avdelinger. Det innebærer seks stillinger. For en av disse kreves pedagogisk kompetanse. Lønnskostnader estimert til 2,5 millioner kroner årlig. Øvrige driftskostnader for nye avdelinger kommer som tillegg. Med dagens finansieringsordning dekker statstilskudd og foreldrebetaling ca. 66 % av totale kostnader til ordinær drift. En anslått årlig økning i kommunale driftskostnader på barnehager vil beløpe seg til ca. 1 million kroner. 6. Litt skolehistorikk. 21. januar 1958 vedtok Krødsherad kommunestyre å legge ned grendeskolene i bygda og opprette to nye skolekretser; Krøderen og Noresund. Delet mellom de to nye kretsene gikk ved Bjøreelva, og mellom Søndre og Nordre Green. Det ble vedtatt Til saksliste 7

8 å bygge to nye sentralskoler. De to nye skolene sto klare til bruk i august Det var tilbud om framhaldsskole på Krøderen. Ønsket man å gå videre i realskole og gymnas, gikk veien ut av bygda. Høsten 1971 ble det innført 9 årig skole i Krødsherad. Ungdomsskolen, den gang 7., 8. og 9. trinn, ble lokalisert til Krøderen. Tilbud om framhaldssole ble avviklet. 17. april 1986 vedtok Krødsherad kommunestyre å justere skolekretsgrensene slik at delet på vestsiden av fjorden går øst for Haslerud gård og Hovden, og at delet på vestsiden av fjorden går øst for Søndre Green og Grenslia. 24. februar 2000 vedtok Krødsherad kommunestyre å oppheve skolekretsgrensene i Krødsherad. I samme møte, 24. februar 2000, vedtok Krødsherad kommunestyre at klassedelingstallene fastsettes årlig med grunnlag i en pedagogisk vurdering, samt innenfor gjeldende bestemmelse i Opplæringsloven. Det innebar i realiteten at ambisjonen om fulldelte barneskoler i Krødsherad ble forlatt. I forbindelse med behandling av Krødsherad kommunes driftsbudsjett for 2004 fattet Krødsherad kommunestyre 18. desember 2003 følgende vedtak som direkte angikk oppvekstsektoren: Barnehagene reduseres med 120 % stilling og skolene med 300 % stilling ved hjelp av annerledes intern organisering. Innsparing kr. 17. november 2005 fattet Krødsherad kommunestyre følgende enstemmige vedtak: Dagens skolestruktur opprettholdes. Ut i fra vedtatte rammer er det, som tidligere, sektorens ansvar å forvalte disse til beste for hver enkelt elev. Det betyr en videreføring av tidligere praksis som går på skoleintern fleksibilitet, der de årlige rammer vil være bestemmende for hvordan undervisningen skal organiseres innenfor de muligheter som ligger i de til enhver tid gjeldende bestemmelser og Opplæringsloven. Siden 2005 har skolestruktur vært satt på dagsorden i forbindelse med budsjettprosesser i 2007 og Etter utredninger og drøftinger har oppvekstsektorens budsjettrammer blitt redusert, men nåværende skolestruktur har blitt opprettholdt. 7. Skolene i Krødsherad pr. august 2011 ut i fra dagens kjente tall. Noresund skole: Krøderen skole: 72 elever på trinn 77 elever på trinnbarnetrinn 77 elever på trinnungdomstrinn Det har ikke på noe tidspunk vært gitt politiske signaler om endring struktur/organisering av skoletilbudet på trinn. Administrasjonen tolker det dit hen at det fortsatt skal være ungdomsskole i Krødsherad kommune, og at, selv om elevtallene varierer fra år til år, det skal være minimum en klasse pr. trinn. I vedlegget Ressursdisponering barnetrinnet pr. august 2011 har administrasjonen forsøkt å sette opp en mest mulig tilgjengelig og forståelig sammenstilling av ressursbruk knyttet til nåværende struktur og en evt. framtidig sammenslått struktur på trinnene Dette for å gi et bilde av økonomi knyttet til lærerlønn for de to alternativene. Til saksliste 8

9 Første del viser hvordan barneskolene i dag, gjennom klassesammenslåing og aldersblanding (blå tall), hver uke forbruker 48 lærertimer mindre enn om skolene skulle vært fulldelt med en lærer pr. undervisningstime pr. trinn (røde tall). Omregnet i lønnskostnader utgjør det litt i overkant av 1 million kroner årlig. Andre del tar utgangspunkt i en samling av trinn på en skole og trinn på en skole. Klassestørrelsene vil i 2011 da variere mellom 13 og 25 elever pr. trinn. Ut over en minimumsressurs med en lærer pr. undervisningstime pr. trinn (røde tall), har sektorleder og rektorer, ut i fra faglige og pedagogiske vurderinger, gitt en anbefaling om faglig styrking (grønne tall). Dette handler i hovedsak om å øke lærertettheten i de skriftlige fagene for å styrke de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Differansen mellom blå tall og grønne tall viser mulig innsparingspotensiale med hensyn til lærertimer om man velger en ny skolestruktur. I beregningsmodellen utgjør dette ca. 1,5 stillinger. Omregnet i lønnskostnader beregnet til ca kroner pr. år. Timer gitt til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter etter enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringslovens 2-8, og timer gitt til spesialundervisning etter enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringslovens 5-1 er ikke tatt med i denne oversikten. Det er liten grunn til å tro at disse behovene relaterer seg til valg av skolestruktur. Pr har i underkant av 10 % av elevene i Krødsherad slike vedtak. Andelen er økende. 8. Pedagogiske vurderinger. Skolens hovedfokus skal alltid være den enkelte elevs læringsutbytte. Struktur, organisering, planer, metodikk, hjelpemidler, skolebygg og klasserom er kun midler og rammebetingelser for å nå dette ene målet. Og omkring slike midler, metoder og rammebetingelser vil det alltid være ulike trender og oppfatninger og ulike meninger, både blant pedagoger og blant den menige mann og kvinne. Det vil således kunne føres til torgs gode argumenter som konkluderer i ulike prioriteringer og valg. En av hovedbestillingene fra samfunnet til norsk skole er nedfelt i Opplæringslovens 1-3: Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. På årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassede opplæringen i norsk og matematikk blant annet innebærer særlig høy lærertetthet, og er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Tilpasset opplæring til alle er alstå ikke tuftet på en tenkning omkring aldershomogene grupper, men på enkeltelevens forutsetninger for læring. Det betinger at læreren har mulighet for både å kunne se og følge den enkeltes utvikling, kombinert med en fleksibel tenkning med hensyn til organisering og tilrettelegging, om så gjerne på tvers av alder. Aldersblanding som pedagogisk metode er kjent praksis for begge barneskolene i Krødsherad. I en slik organisering ligger også en mulighet til å kompensere for det negative med små klassetrinn, og få å spille på og strekke seg etter faglig. En studie publisert av Østlandsforskning i 2008: Klassestørrelse og faglig utbytte er Til saksliste 9

10 det noen sammenheng? dokumenterer noen hovedfunn: Elever i små klasser bruker mer tid på skolefaglig lærestoff sammenlignet med elever i større klasser. Det er sterkere lærestoffsentrering kombinert med en sterk aktivitetssentrering i små klasser sammenlignet med større klasser. Den faglige interaksjonen mellom elever og mellom elever og lærer var høyere i små klasser sammenlignet med større klasser. Minoritetsspråklige elever hadde større utbytte av undervisning i små klasser enn i større klasser. Fagmiljøene blant det pedagogiske personalet ved begge barneskolene er i dag relativt bredt sammensatt. Førskolelærere og almennlærere med ulik kompetanse og ulike faglige fordypninger jobber sammen og utfyller hverandre innenfor en helhetstenkning. Skolene opplever dette som svært positive synergier, til beste for elevene. Det er grunn til å dvele ved spørsmålet om hvordan dette vil se ut i framtiden dersom de 4 laveste klassetrinnene samles på ett sted. Oppvekstadministrasjonen er av den oppfatning at dagens struktur gir gode muligheter for å kunne se hver enkelt elev, kunne legge til rette for en god opplæring, og kunne ivareta nødvendige pedagogiske hensyn. Eksisterende struktur gir også en god mulighet for å kunne ha kompetente og bredt sammensatte lærerkollegier. 9. Sosiale relasjoner, trivsel og tilhørighet Mennesker er sosiale individer. Vår sosiale handlingskompetanse kan bare trenes og utvikles i samhandling med andre mennesker. Vi fungerer best og yter mest når vi trives og føler trygghet og tilhørighet. Elever fra Krødsherad melder i den årlige Elevundersøkelsen om et godt læringsmiljø med høy grad av sosial trivsel og motivasjon, og liten grad av mobbing. Likevel blir det fra ulike hold, ikke minst fra foreldre, uttrykt bekymring for små og sårbare årstrinnsgrupper der det kan være vanskelig å finne venner og venninner, og der det er få å spille på. Det er god grunn til å lytte til slike synspunkter. Dette i kombinasjon med stadig større mobilitet og en gradvis utvisking av den klassiske og tradisjonelle motsetningen mellom Krøderen og Noresund, gir gode argumenter for å samle elevene i større enheter. Så er det i et helhetsperspektiv også grunn til å vurdere om en skolesammenslåing vil kunne ha noen innvirkning på en ønsket utvikling av to tettsteder i kommunen. Tilhørighet til nærmiljøet er viktig, og et skoletilbud til barn i nærmiljøet vil for enkelte kunne være en avgjørende faktor ved valg av bosted. Dette handler såvel om følelser som en praktisk organisering av hverdagen. Spørsmålet som politikere må gjøre seg opp en mening om blir om et skoletilbud til de yngste barna lokalisert til Noresund vil ha noen innvirkning på bosetning av småbarnsfamilier i Krøderenområdet. 10. SFO Til saksliste 10

11 Opplæringslovens 13-7 sier: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Med en skolestruktur der alle elever på trinn samles på Noresund skole, burde det i utgangspunktet også være logisk å samle hele SFO på samme sted. Formannskapet har imidlertid signalisert et ønske om at et tilbud om SFO skal opprettholdes også på Krøderen. For høsten 2010 er det total påmeldt 52 barn i SFO i Krødsherad. 26 på Krøderen og 26 på Noresund. Dette utgjør 62 % av elevene i målgruppa. Antall barn i aldersgruppen klassetrinn holder seg relativt stabilt i nærmeste femårsperiode. Kommunalt vedtatt bemanningsnorm for SFO er 1 voksen pr. 15 barn. Det vil således ha begrenset innvirkning på grunnbemanningen om man velger å organisere tilbudet med ett eller to SFO-steder. Den største utfordringen vil være å lokalisere et tilbud som skal gis samtidig til mer enn 50 barn. Ingen av dagens SFO lokaler er dimensjonert for det. Det vil følgelig være fornuftig å følge signalene fra formannskapet om å opprettholde SFO tilbud både på Krøderen og Noresund uavhengig av utfall av strukturdebatten. Skyss til og fra SFO er foreldrenes ansvar uavhengig av lokalisering. Skyss mellom SFO og skole kan organiseres med skolebuss. 11. Skoleskyss Beregningsmodell for skoleskyss ble lagt om fra Nytt system innebærer at Krødsherad kommune (pr ) betaler årlig kroner inkl. 8 % mva pr. elev uavhengig av antall skoledager og reiseavstand. Oppvekstsektoren har lagt denne til grunn for beregning av skoleskyss. Det er videre tatt utgangspunkt i det elevgrunnlag vi har pr Med dagens skolestruktur er det pr elever som får skoleskyss. Noresund skole 42, Krøderen skole barnetrinn 40 og Krøderen skole ungdomstrinn 54. Det innebærer en kommunal kostnad skoleskyss på kr. Med samme elevgrunnlag og med en skolestruktur der alle elever på trinn samles på Noresund og alle elever på trinn samles på Krøderen, vil det være 167 elever som har behov for skoleskyss. Det blir en kommunal kostnad skoleskyss på kr. Regnestykket innebærer en årlig kostnadsøkning på kr i forhold til dagens nivå, og flere elever må tilbringe mer tid om bord på buss. 12. Ombyggingskostnader skolebygg Formannskapet har i sine signaler til oppvekstadministrasjonen gitt uttrykk for at ombyggingskostnader ved en eventuell endret struktur skal holdes så lave som mulig. Formannskapet har også uttalt at det i framtiden skal kunne være mulig å reversere en evt. ny struktur tilbake til dagens. Det er gjort studier på sammenhengen mellom skolebyggs/klasseroms utforming og Til saksliste 11

12 elevers læringsutbytte. Det er vanskelig å finne entydige konklusjoner som sier at den ene utforming eller organisering er bedre enn den andre. Det er andre faktorer ved læringsmiljøet som er minst like viktige. Lærerens rolle, samt dugnaden mellom elever, foreldre og lærere vektlegges sterkt. Eksisterende klasserom i de to barneskolene ble i 1959 dimensjonert for klasser opp til 30 elever. Ved en eventuell endring av skolestrukturen og en sammenslåing av klassetrinnene, må vi også i 2010 dimensjonere fellesrommene for klasser opp til 30 elever. Så langt strekker likheten seg. Det er imidlertid viktig at skolebygget i 2010 muliggjør pedagogikk og metodikk som bygger opp under det overordnede prinsippet i Opplæringsloven om tilpasset opplæring og tidlig innsats. Det betyr mulighet for fleksibel organisering; fellesundervisning mindre grupper individuelt, som igjen betinger tilstrekkelig tilgang på mindre grupperom i tillegg til det ordinære klasserommet/fellesrommet. Dette behovet forsterkes ytterligere av det faktum at stadig flere elever ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og således har rett til spesialundervisning. I sum innebærer dette at det vil være helt nødvendig med innvendige ombygginger og tilrettelegginger av skolene slik at behovet for fleksibel organisering kan ivaretas. Storklasserommene må bli større og grupperommene må bli flere. Det betyr ikke nødvendigvis at det er behov for større totale undervisningsarealerer enn det skolene har pr. i dag, men det betyr ombygginger. Ombygginger som ikke er mer omfattende enn at de muliggjør en reversering tilbake til dagens struktur. Beregning av kostnader ved ombygging og tilpasning av undervisningslokaler er ikke eksakt foretatt. Imidlertid må en anta en pris pr. kvadratmeter på minimum kroner. Med et stipulert areal på 300 kvadratmeter betyr dette 3 millioner kroner. Et låneopptak i denne størrelsesorden vil belaste kommunens drift med kr. pr.år. 13. Rådmannens sluttkommentar Administrasjonen har gjennom saksframlegget forsøkt å belyse de ulike sider knyttet til struktur av oppvekstsektoren som kommunestyre og formannskap gjennom vedtak og drøftinger har etterspurt. I og med at saken inneholder mye politikk, og en endelig beslutning i saken vil inneholde vurderinger av elementer som strekker seg ut over det som har med det rent barnehagefaglige og skolefaglige å gjøre, er rådmannen av den oppfatning at saken legges fram til politisk behandling uten innstilling fra administrasjonen. På denne bakgrunn legges saken fram for Krødsherad formannskap uten innstilling FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 81/10 den Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil. I hans sted møtte Per Kristensen. Til saksliste 12

13 Fellesforslag fra Høyre/Bygdelista/AP: Dagens skolestruktur i Krødsherad videreføres. Med bakgrunn i oppvekstsektorens analyse av barnehagesituasjonen i kommunen, avsluttes Nytun som midlertidig løsning og planene for en permanent utvidelse av Noresund barnehage vurderes evt. senere (skyves ut i tid). Administrasjonen starter utredning av ny 4- avdelings barnehage i området Hallen/grusbanen på Krøderen (Alternativ 1) Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Kristensen og Thorud) innstiller: Fellesforslaget tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte behandlingen av denne saken som inhabil. Ingen møtende vara. Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes for høring. Ordførers forslag oppnådde enstemmighet. Innstilling/vedtak: Saken utsatt. Til saksliste 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/650 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK LEDER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ragnhild Eng er av administrasjonen tilsatt som pedagogisk leder i 80 % stilling i Krøderen barnehage fra Ragnhild Eng er deltidsstudent ved HIBU, og vil ifølge planen være ferdig utdannet førskolelærer våren I og med at hun ved tilsetting ikke formelt fyller utdanningskravet for å inneha slik stilling, søkes det om dispensasjon fra kravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for barnehageåret Stillingen har vært lyst ledig. Det var ingen søkere som oppfylte utdanningskravet. På denne bakgrunn har administrasjonen i samråd med organisasjonene foretatt overnevnte tilsetting. Det kan opplyses at Ragnhild Eng i tillegg til at hun dette året fullfører pedagogisk utdanning, har lang fartstid i Krøderen barnehage. Hun har således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Ragnhild Eng som pedagogisk leder i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Til saksliste 14

15 FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Ragnhild Eng som pedagogisk leder i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Til saksliste 15

16 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/651 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Maryanne Blakkisrud er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 80 % stilling i Krøderen barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det søkes for denne perioden om dispensasjon fra utdanningskravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for Maryanne Blakkisrud. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Det kan opplyses at Maryanne Blakkisrud har lang fartstid i Krøderen barnehage og har også tidligere vært konstituert som både pedagogisk leder og førskolelærer. Hun har således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ut i god tid før nytt barnehageår. Til saksliste 16

17 FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ut i god tid før nytt barnehageår. Til saksliste 17

18 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/652 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FØSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Siv Støvern er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i inntil 100 % stilling i Noresund barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det søkes for denne perioden om dispensasjon fra utdanningskravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for Siv Støvern. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt tidsavgrenset tilsetting. Det kan opplyses at Siv Støvern har lang fartstid i Noresund barnehage. Hun har således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Siv Støvern som førskolelærer i inntil 100 % stilling i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ut i god tid før nytt barnehageår Til saksliste 18

19 FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 92/10 den Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Siv Støvern som førskolelærer i inntil 100 % stilling i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ut i god tid før nytt barnehageår Til saksliste 19

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/655 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Gro Anita Råen er av administrasjonen tilsatt i ett års vikariat som førskolelærer i inntil 100 % stilling i Noresund barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Vikariatet har oppstått på bakgrunn av at en av de fast ansatte pedagogiske lederne i Noresund barnehage har studiepermisjon dette barnehageåret, og en av de fast ansatte førskolelærerne er konstituert som pedagogisk leder for samme periode. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt tidsavgrenset tilsetting. Det kan opplyses at Gro Anita er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i Noresund barnehage i ett år. Hun har således god kjennskap til driften. Det søkes på denne bakgrunn om dispensasjon fra utdanningskravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for Gro Anita Råen. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Gro Anita Råen som førskolelærer i inntil 100 % stilling i Noresund barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Til saksliste 20

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta Ungdomsskole Møtedato: 8.2.2010 Tid: 10.00 13.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Nestleder Monica

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur Barnehagene Vår ref.: 2016/923-11309/2017 Saksbehandler: Berit Helen Haget Dato: 31.03.2017 Telefon: 47 47 34 05 Arkiv: A10 Faks: 21 55 76 11 Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G Koch H Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Ole Edvin Langaune SP vara for May Tove Grytnes AP Forfall:

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.03.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Behandling i Komite Levekår

Behandling i Komite Levekår Behandling i Komite Levekår - 30.11.2011 Ole Andreas Aftret (H) foreslo: Alternativt forslag til rådmannens pkt. 2: At departementet sentralt ser at størrelse på elevgrupper i skolen er blitt større enn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.02.2009 017/09 USTR Komité for oppvekst 05.03.2009 008/09 USTR Kommunestyret 19.03.2009 027/09 USTR Saksansv. Tove

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00 12:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 12.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19:00 21:36 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 21:36 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Stian Hojem MEDL V-V Bård Storhaug MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Stian Hojem MEDL V-V Bård Storhaug MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.11.2017 Tid: 14:00-15:45 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2016 Tid: 09:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer