MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL FRAMTIDIG STRUKTUR I 81/10 10/549 OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD A20 &20 4 PEDAGOGISK LEDER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA 82/10 10/650 UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/651 FØRSKOLELÆRER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/652 FØSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/655 FØRSKOLELÆRER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 10/656 PEDAGOGISK LEDER NORESUND BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV A10 & /10 09/734 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010 F00 & /10 10/615 SALG AV INDUSTRITOMT TIL HT HOLDING /10 10/623 SØKNAD OM STØTTE TIL INNFRIELSE AV LÅN /10 10/632 DRIFTSTILSKUDD TIL AS KRYLLINGEN SKIFTE AV SKJENKESTYRER QUALITY 91/10 10/565 SPA & RESORT U /10 10/654 SKIFTE AV SKJENKESTYRER VED NOREFJELLPORTEN CAFE U63 & /10 10/645 FRITAK FRA POLITISKE VERV C83 &16 35 REPRESENTANTSKAPSMØTE 94/10 10/561 KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR 026 &10 37 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 FOR 95/10 10/562 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 026 & /10 10/676 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE H01 & /10 10/542 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/543 EVENTUELT /10 10/688 HØRING- FRAMTIDIG SKOLETIBUD I BUSKERUD FYLKE A40 &13 44

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Forfall Truls Erik Hennum Odd Henning Bentsen Møtt Inhabil i sak 81/10. Ingen møtende vara Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Forfall Bjørg Irene Hellsten Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Forfall Magnhild Strand Pedersen Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Møtt Even Sjetne Bøe Møtt Inge Thorud Forfall Vidar Fossum Gustav Kalager Møtt Roy Heia Forfall Inger Marie Aasen Bjerkerud Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Eli Marie Hanserud Forfall Roy Brateng Per Kristensen Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 80/10 til sak 99/10 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/541 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ringerike krisesenter har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Tema: Senterets drift KOMMUNESTYRET( ): Ringerike Krisesenter ved Miriam Rasch orienterte om senterets drift. Til saksliste 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A20 &20 Arkivsaknr.:10/549 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG STRUKTUR I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD Vedlegg: Ressursdisponering barnetrinnet pr. august Utgangspunktet for saken: I Kommunestyrets behandling av Budsjett 2010 ble følgende vedtak fattet: Vurdere ny struktur innenfor oppvekstsektoren. Konklusjonen ferdigstilles innen august 2010, slik at gjennomføring kan vurderes i budsjettdebatten for år Forutsetninger. Noen føringer: Med utgangspunkt i Kommunestyrets vedtak drøftet Formannskapet saken i møte for å gi noen føringer, avklaringer og avgrensninger i det videre arbeidet. Det er viktig å understreke at dette kun var uformelle drøftinger, og ingen vedtak ble fattet. Likevel har de politiske signalene fra dette møtet vært med i den videre tenkning og utredning: Utredning av behov for utvidelse av barnehagekapasitet, samt forslag til lokalisering av dette, skal være del av utredningen. Det skal fortsatt være to skoler i bygda; på Krøderen og på Noresund. Det er ønskelig at det skal kunne gis SFO tilbud både på Krøderen og Noresund. Dette blant annet sett i sammenheng med et klart ønske om å ivareta og utvikle de to tettstedene i kommunen. Kvalitet skal opprettholdes, men gjerne med reduserte driftskostnader. Pedagogiske vurderinger skal vektlegges. Sosial tilhørighet for elever skal vektlegges. Det er ikke noe absolutt at dagens organisering av skoledagen og skoleuka skal Til saksliste 4

5 videreføres. Den valgte skolestrukturen skal være forutsigbar, og ikke variere fra år til år avhengig av årsbarnetall. Ombyggingskostnader skal holdes så lave som mulig. Det skal i framtiden kunne være mulig å reversere en evt. ny struktur tilbake til dagens. Barne- og elevtallsutviklingen i Krødsherad: (Kjente tall pr ) Fødselsår Totalt Krøderen Noresund Kommentarer Prognose Født Født Født Født Født Skolestart høst 2011 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst 2010 Født klassetrinn høst Barnehagesituasjonen i Krødsherad pr. august Kapasitet pr Lesteberg familiebarnehage. Godkjent for maksimalt 15 barn samtidig. Krøderen barnehage. Godkjent for maksimalt 45 plasser (2,5 avd.) Noresund barnehage. Permanent godkjent for maksimalt 54 plasser (3 avd.) Midlertidig godkjent ut 2010 for 18 plasser (1 avd.) Utnyttelse pr Lesteberg familiebarnehage Inntil 15 barn pr. dag (21 plasser) Krøderen barnehage Inntil 42 plasser i bruk Noresund barnehage Inntil 64 plasser i bruk Ventelisteproblematikk: Det eksisterer pr ikke ventelister for å få barnehageplass. Men 5 barn (= 10 plasser) har fått tilbud om plass i annen barnehage enn søknadens 1. prioritet. Dette handler i hovedsak om barn som ønsker plass i Krøderen barnehage. Til saksliste 5

6 Bygningenes tilstand Lesteberg familiebarnehage er privat. Den er nylig formelt godkjent, og i god stand. Noresund barnehage ferdigstillet God bygningsmessig forfatning selv om det er en del etterslep på løpende vedlikehold. Midlertidige Nytun er ikke ideelt som lokalitet for barnehagedrift. AMU har engasjert seg i saken. Noe ble gjort da Nytun ble tatt i bruk i 2008, ytterligere noe gjøres nå. Dispensasjonen utløper Midlertidigheten bør avsluttes sommer Krøderen barnehage. Gammel fløy fra Ny fløy fra Miniknerten ble i tillegg tatt i bruk Det er et sterkt behov for vedlikehold i begge avdelinger, samtidig som de akustiske forholdene i miniknerten er utilfredsstillende. Ny taktekking er også nødvendig. Ikke ideell lokalisering av barnehage. 4. Framtidig behov for utvidelse av barnehagekapasitet, samt forslag til lokalisering. Dersom alle barn født skulle søke om full barnehageplass fra høst 2011, ville det utløse et beregnet behov på totalt 165 barnehageplasser. Utviklingen går i retning av at flere og flere foreldre ønsker sine barn inn i barnehagen tidlig, men at flertallet ikke ønsker full plass. En vurdering ut i fra en slik situasjonsbeskrivelse skulle tilsi at Krødsherad kommune bør disponere mellom 145 og 155 barnehageplasser. Krødsherad kommune disponerer i dag 120 permanente plasser, samt 18 midlertidige. Det bør være et mål å ikke operere med midlertidige plasser etter Det er altså et behov for å øke den permanente kapasiteten gjennom utbygging. Ut i fra etterspørsel pr. i dag er det kapasiteten i Krøderen-området som bør gis prioritet på utvidelse. Det er ikke mulig om man kun tenker eksisterende barnehagelokalisering som utgangspunkt. Man kan med dette som utgangspunkt se for seg følgende alternativer: 1. Helt ny barnehage i Krøderen området. Denne bør som minimum ha en kapasitet på 4 avdelinger = minimum 72 plasser. Krødsherad kommune disponerer nåværende lokaler til Krøderen barnehage til andre formål, evt. selger eiendommen. (Totalkapasitet i kommunen = 146 plasser) 2. Beholde eksisterende Krøderen barnehage, samt i tillegg bygge en ny 2 avdelings barnehage i Krøderen området. (Totalkapasitet i kommunen = 155 plasser) 3. Beholde eksisterende Krøderen barnehage med 2 avdelinger. Dersom Kommunestyret vedtar å endre skolestrukturen, kan man se for seg å bygge om evt. ledige skolelokaler på Krøderen skole til en 2 avdelings barnehage. (Totalkapasitet i kommunen = 155 plasser) En konsekvens av ett av disse alternativene følges, kan være at Nytun som midlertidig løsning avsluttes, at Noresund barnehage forblir en 3-avdelings barnehage med 54 permanente plasser, og at planene for utvidelse av Noresund barnehage kan skyves ut i tid. Det foreligger i dag plantegninger for en permanent utvidelse av Noresund barnehage med 18 plasser. Det må på senere tidspunkt vurderes om det er behov for å realisere disse planene. Til saksliste 6

7 5. Økonomi knyttet til barnehager: Vedtektene for kommunale barnehager i Krødsherad fastsetter at arealnormen for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter pr barn under 3 år. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen. Norm for uteareal i barnehagen er 24 kvadratmeter pr. barn. Alternativ 1: En ny 4 avdelings barnehage vil således måtte ha et totalt inneareal på ca. 400 kvadratmeter og et uteareal på ca kvadratmeter. Med estimerte nybyggkostnader på kr pr. kvadratmeter, blir summen 8, 750 millioner kroner. Kostnader til tomt, etablering av utelekeområde, samt framføring av vei, vann og kloakk kommer som tillegg. Totale investeringskostnader opp mot 12 millioner må påregnes. Oppføring av ny 4 avdelings barnehage kombinert med nedlegging av Nytun og eksisterende Krøderen barnehage gir 27 nye faste plasser. Det vil kunne utløse et statlig investeringstilskudd på inntil ca. 1,2 millioner kroner. Som del av et totalt kostnadsoverslag må også regnes inn salgsinntekter av eksisterende Krøderen barnehage antydet til 1,5 millioner kroner, samt inntekter på ordinær utleie av kommunal bolig Nytun. Alternativ 2: Det er behov for en total oppussing av eksisterende Krøderen barnehage. Kostnader for oppussing og oppgradering til dagens standard for et bruksareal på ca. 230 kvadratmeter, samt ny taktekking, vil fort beløpe seg til 2 millioner kroner. Bygging av ny 2 avdelings barnehage etter samme anslag som i alternativ 1, vil totalt beløpe seg til mellom 6 og 7 millioner kroner. Dette alternativet vil også utløse et statlig investeringstilskudd på inntil 1,2 millioner kroner. Administrasjonen vil anbefale alternativ 1. Drift: Ved full utnyttelse av kapasiteten vil dette driftsmessig innebære at dagens grunnbemanning i kommunale barnehager må økes med personale for inntil 2 avdelinger. Det innebærer seks stillinger. For en av disse kreves pedagogisk kompetanse. Lønnskostnader estimert til 2,5 millioner kroner årlig. Øvrige driftskostnader for nye avdelinger kommer som tillegg. Med dagens finansieringsordning dekker statstilskudd og foreldrebetaling ca. 66 % av totale kostnader til ordinær drift. En anslått årlig økning i kommunale driftskostnader på barnehager vil beløpe seg til ca. 1 million kroner. 6. Litt skolehistorikk. 21. januar 1958 vedtok Krødsherad kommunestyre å legge ned grendeskolene i bygda og opprette to nye skolekretser; Krøderen og Noresund. Delet mellom de to nye kretsene gikk ved Bjøreelva, og mellom Søndre og Nordre Green. Det ble vedtatt Til saksliste 7

8 å bygge to nye sentralskoler. De to nye skolene sto klare til bruk i august Det var tilbud om framhaldsskole på Krøderen. Ønsket man å gå videre i realskole og gymnas, gikk veien ut av bygda. Høsten 1971 ble det innført 9 årig skole i Krødsherad. Ungdomsskolen, den gang 7., 8. og 9. trinn, ble lokalisert til Krøderen. Tilbud om framhaldssole ble avviklet. 17. april 1986 vedtok Krødsherad kommunestyre å justere skolekretsgrensene slik at delet på vestsiden av fjorden går øst for Haslerud gård og Hovden, og at delet på vestsiden av fjorden går øst for Søndre Green og Grenslia. 24. februar 2000 vedtok Krødsherad kommunestyre å oppheve skolekretsgrensene i Krødsherad. I samme møte, 24. februar 2000, vedtok Krødsherad kommunestyre at klassedelingstallene fastsettes årlig med grunnlag i en pedagogisk vurdering, samt innenfor gjeldende bestemmelse i Opplæringsloven. Det innebar i realiteten at ambisjonen om fulldelte barneskoler i Krødsherad ble forlatt. I forbindelse med behandling av Krødsherad kommunes driftsbudsjett for 2004 fattet Krødsherad kommunestyre 18. desember 2003 følgende vedtak som direkte angikk oppvekstsektoren: Barnehagene reduseres med 120 % stilling og skolene med 300 % stilling ved hjelp av annerledes intern organisering. Innsparing kr. 17. november 2005 fattet Krødsherad kommunestyre følgende enstemmige vedtak: Dagens skolestruktur opprettholdes. Ut i fra vedtatte rammer er det, som tidligere, sektorens ansvar å forvalte disse til beste for hver enkelt elev. Det betyr en videreføring av tidligere praksis som går på skoleintern fleksibilitet, der de årlige rammer vil være bestemmende for hvordan undervisningen skal organiseres innenfor de muligheter som ligger i de til enhver tid gjeldende bestemmelser og Opplæringsloven. Siden 2005 har skolestruktur vært satt på dagsorden i forbindelse med budsjettprosesser i 2007 og Etter utredninger og drøftinger har oppvekstsektorens budsjettrammer blitt redusert, men nåværende skolestruktur har blitt opprettholdt. 7. Skolene i Krødsherad pr. august 2011 ut i fra dagens kjente tall. Noresund skole: Krøderen skole: 72 elever på trinn 77 elever på trinnbarnetrinn 77 elever på trinnungdomstrinn Det har ikke på noe tidspunk vært gitt politiske signaler om endring struktur/organisering av skoletilbudet på trinn. Administrasjonen tolker det dit hen at det fortsatt skal være ungdomsskole i Krødsherad kommune, og at, selv om elevtallene varierer fra år til år, det skal være minimum en klasse pr. trinn. I vedlegget Ressursdisponering barnetrinnet pr. august 2011 har administrasjonen forsøkt å sette opp en mest mulig tilgjengelig og forståelig sammenstilling av ressursbruk knyttet til nåværende struktur og en evt. framtidig sammenslått struktur på trinnene Dette for å gi et bilde av økonomi knyttet til lærerlønn for de to alternativene. Til saksliste 8

9 Første del viser hvordan barneskolene i dag, gjennom klassesammenslåing og aldersblanding (blå tall), hver uke forbruker 48 lærertimer mindre enn om skolene skulle vært fulldelt med en lærer pr. undervisningstime pr. trinn (røde tall). Omregnet i lønnskostnader utgjør det litt i overkant av 1 million kroner årlig. Andre del tar utgangspunkt i en samling av trinn på en skole og trinn på en skole. Klassestørrelsene vil i 2011 da variere mellom 13 og 25 elever pr. trinn. Ut over en minimumsressurs med en lærer pr. undervisningstime pr. trinn (røde tall), har sektorleder og rektorer, ut i fra faglige og pedagogiske vurderinger, gitt en anbefaling om faglig styrking (grønne tall). Dette handler i hovedsak om å øke lærertettheten i de skriftlige fagene for å styrke de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Differansen mellom blå tall og grønne tall viser mulig innsparingspotensiale med hensyn til lærertimer om man velger en ny skolestruktur. I beregningsmodellen utgjør dette ca. 1,5 stillinger. Omregnet i lønnskostnader beregnet til ca kroner pr. år. Timer gitt til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter etter enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringslovens 2-8, og timer gitt til spesialundervisning etter enkeltvedtak med hjemmel i Opplæringslovens 5-1 er ikke tatt med i denne oversikten. Det er liten grunn til å tro at disse behovene relaterer seg til valg av skolestruktur. Pr har i underkant av 10 % av elevene i Krødsherad slike vedtak. Andelen er økende. 8. Pedagogiske vurderinger. Skolens hovedfokus skal alltid være den enkelte elevs læringsutbytte. Struktur, organisering, planer, metodikk, hjelpemidler, skolebygg og klasserom er kun midler og rammebetingelser for å nå dette ene målet. Og omkring slike midler, metoder og rammebetingelser vil det alltid være ulike trender og oppfatninger og ulike meninger, både blant pedagoger og blant den menige mann og kvinne. Det vil således kunne føres til torgs gode argumenter som konkluderer i ulike prioriteringer og valg. En av hovedbestillingene fra samfunnet til norsk skole er nedfelt i Opplæringslovens 1-3: Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. På årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassede opplæringen i norsk og matematikk blant annet innebærer særlig høy lærertetthet, og er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Tilpasset opplæring til alle er alstå ikke tuftet på en tenkning omkring aldershomogene grupper, men på enkeltelevens forutsetninger for læring. Det betinger at læreren har mulighet for både å kunne se og følge den enkeltes utvikling, kombinert med en fleksibel tenkning med hensyn til organisering og tilrettelegging, om så gjerne på tvers av alder. Aldersblanding som pedagogisk metode er kjent praksis for begge barneskolene i Krødsherad. I en slik organisering ligger også en mulighet til å kompensere for det negative med små klassetrinn, og få å spille på og strekke seg etter faglig. En studie publisert av Østlandsforskning i 2008: Klassestørrelse og faglig utbytte er Til saksliste 9

10 det noen sammenheng? dokumenterer noen hovedfunn: Elever i små klasser bruker mer tid på skolefaglig lærestoff sammenlignet med elever i større klasser. Det er sterkere lærestoffsentrering kombinert med en sterk aktivitetssentrering i små klasser sammenlignet med større klasser. Den faglige interaksjonen mellom elever og mellom elever og lærer var høyere i små klasser sammenlignet med større klasser. Minoritetsspråklige elever hadde større utbytte av undervisning i små klasser enn i større klasser. Fagmiljøene blant det pedagogiske personalet ved begge barneskolene er i dag relativt bredt sammensatt. Førskolelærere og almennlærere med ulik kompetanse og ulike faglige fordypninger jobber sammen og utfyller hverandre innenfor en helhetstenkning. Skolene opplever dette som svært positive synergier, til beste for elevene. Det er grunn til å dvele ved spørsmålet om hvordan dette vil se ut i framtiden dersom de 4 laveste klassetrinnene samles på ett sted. Oppvekstadministrasjonen er av den oppfatning at dagens struktur gir gode muligheter for å kunne se hver enkelt elev, kunne legge til rette for en god opplæring, og kunne ivareta nødvendige pedagogiske hensyn. Eksisterende struktur gir også en god mulighet for å kunne ha kompetente og bredt sammensatte lærerkollegier. 9. Sosiale relasjoner, trivsel og tilhørighet Mennesker er sosiale individer. Vår sosiale handlingskompetanse kan bare trenes og utvikles i samhandling med andre mennesker. Vi fungerer best og yter mest når vi trives og føler trygghet og tilhørighet. Elever fra Krødsherad melder i den årlige Elevundersøkelsen om et godt læringsmiljø med høy grad av sosial trivsel og motivasjon, og liten grad av mobbing. Likevel blir det fra ulike hold, ikke minst fra foreldre, uttrykt bekymring for små og sårbare årstrinnsgrupper der det kan være vanskelig å finne venner og venninner, og der det er få å spille på. Det er god grunn til å lytte til slike synspunkter. Dette i kombinasjon med stadig større mobilitet og en gradvis utvisking av den klassiske og tradisjonelle motsetningen mellom Krøderen og Noresund, gir gode argumenter for å samle elevene i større enheter. Så er det i et helhetsperspektiv også grunn til å vurdere om en skolesammenslåing vil kunne ha noen innvirkning på en ønsket utvikling av to tettsteder i kommunen. Tilhørighet til nærmiljøet er viktig, og et skoletilbud til barn i nærmiljøet vil for enkelte kunne være en avgjørende faktor ved valg av bosted. Dette handler såvel om følelser som en praktisk organisering av hverdagen. Spørsmålet som politikere må gjøre seg opp en mening om blir om et skoletilbud til de yngste barna lokalisert til Noresund vil ha noen innvirkning på bosetning av småbarnsfamilier i Krøderenområdet. 10. SFO Til saksliste 10

11 Opplæringslovens 13-7 sier: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Med en skolestruktur der alle elever på trinn samles på Noresund skole, burde det i utgangspunktet også være logisk å samle hele SFO på samme sted. Formannskapet har imidlertid signalisert et ønske om at et tilbud om SFO skal opprettholdes også på Krøderen. For høsten 2010 er det total påmeldt 52 barn i SFO i Krødsherad. 26 på Krøderen og 26 på Noresund. Dette utgjør 62 % av elevene i målgruppa. Antall barn i aldersgruppen klassetrinn holder seg relativt stabilt i nærmeste femårsperiode. Kommunalt vedtatt bemanningsnorm for SFO er 1 voksen pr. 15 barn. Det vil således ha begrenset innvirkning på grunnbemanningen om man velger å organisere tilbudet med ett eller to SFO-steder. Den største utfordringen vil være å lokalisere et tilbud som skal gis samtidig til mer enn 50 barn. Ingen av dagens SFO lokaler er dimensjonert for det. Det vil følgelig være fornuftig å følge signalene fra formannskapet om å opprettholde SFO tilbud både på Krøderen og Noresund uavhengig av utfall av strukturdebatten. Skyss til og fra SFO er foreldrenes ansvar uavhengig av lokalisering. Skyss mellom SFO og skole kan organiseres med skolebuss. 11. Skoleskyss Beregningsmodell for skoleskyss ble lagt om fra Nytt system innebærer at Krødsherad kommune (pr ) betaler årlig kroner inkl. 8 % mva pr. elev uavhengig av antall skoledager og reiseavstand. Oppvekstsektoren har lagt denne til grunn for beregning av skoleskyss. Det er videre tatt utgangspunkt i det elevgrunnlag vi har pr Med dagens skolestruktur er det pr elever som får skoleskyss. Noresund skole 42, Krøderen skole barnetrinn 40 og Krøderen skole ungdomstrinn 54. Det innebærer en kommunal kostnad skoleskyss på kr. Med samme elevgrunnlag og med en skolestruktur der alle elever på trinn samles på Noresund og alle elever på trinn samles på Krøderen, vil det være 167 elever som har behov for skoleskyss. Det blir en kommunal kostnad skoleskyss på kr. Regnestykket innebærer en årlig kostnadsøkning på kr i forhold til dagens nivå, og flere elever må tilbringe mer tid om bord på buss. 12. Ombyggingskostnader skolebygg Formannskapet har i sine signaler til oppvekstadministrasjonen gitt uttrykk for at ombyggingskostnader ved en eventuell endret struktur skal holdes så lave som mulig. Formannskapet har også uttalt at det i framtiden skal kunne være mulig å reversere en evt. ny struktur tilbake til dagens. Det er gjort studier på sammenhengen mellom skolebyggs/klasseroms utforming og Til saksliste 11

12 elevers læringsutbytte. Det er vanskelig å finne entydige konklusjoner som sier at den ene utforming eller organisering er bedre enn den andre. Det er andre faktorer ved læringsmiljøet som er minst like viktige. Lærerens rolle, samt dugnaden mellom elever, foreldre og lærere vektlegges sterkt. Eksisterende klasserom i de to barneskolene ble i 1959 dimensjonert for klasser opp til 30 elever. Ved en eventuell endring av skolestrukturen og en sammenslåing av klassetrinnene, må vi også i 2010 dimensjonere fellesrommene for klasser opp til 30 elever. Så langt strekker likheten seg. Det er imidlertid viktig at skolebygget i 2010 muliggjør pedagogikk og metodikk som bygger opp under det overordnede prinsippet i Opplæringsloven om tilpasset opplæring og tidlig innsats. Det betyr mulighet for fleksibel organisering; fellesundervisning mindre grupper individuelt, som igjen betinger tilstrekkelig tilgang på mindre grupperom i tillegg til det ordinære klasserommet/fellesrommet. Dette behovet forsterkes ytterligere av det faktum at stadig flere elever ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og således har rett til spesialundervisning. I sum innebærer dette at det vil være helt nødvendig med innvendige ombygginger og tilrettelegginger av skolene slik at behovet for fleksibel organisering kan ivaretas. Storklasserommene må bli større og grupperommene må bli flere. Det betyr ikke nødvendigvis at det er behov for større totale undervisningsarealerer enn det skolene har pr. i dag, men det betyr ombygginger. Ombygginger som ikke er mer omfattende enn at de muliggjør en reversering tilbake til dagens struktur. Beregning av kostnader ved ombygging og tilpasning av undervisningslokaler er ikke eksakt foretatt. Imidlertid må en anta en pris pr. kvadratmeter på minimum kroner. Med et stipulert areal på 300 kvadratmeter betyr dette 3 millioner kroner. Et låneopptak i denne størrelsesorden vil belaste kommunens drift med kr. pr.år. 13. Rådmannens sluttkommentar Administrasjonen har gjennom saksframlegget forsøkt å belyse de ulike sider knyttet til struktur av oppvekstsektoren som kommunestyre og formannskap gjennom vedtak og drøftinger har etterspurt. I og med at saken inneholder mye politikk, og en endelig beslutning i saken vil inneholde vurderinger av elementer som strekker seg ut over det som har med det rent barnehagefaglige og skolefaglige å gjøre, er rådmannen av den oppfatning at saken legges fram til politisk behandling uten innstilling fra administrasjonen. På denne bakgrunn legges saken fram for Krødsherad formannskap uten innstilling FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 81/10 den Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil. I hans sted møtte Per Kristensen. Til saksliste 12

13 Fellesforslag fra Høyre/Bygdelista/AP: Dagens skolestruktur i Krødsherad videreføres. Med bakgrunn i oppvekstsektorens analyse av barnehagesituasjonen i kommunen, avsluttes Nytun som midlertidig løsning og planene for en permanent utvidelse av Noresund barnehage vurderes evt. senere (skyves ut i tid). Administrasjonen starter utredning av ny 4- avdelings barnehage i området Hallen/grusbanen på Krøderen (Alternativ 1) Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Kristensen og Thorud) innstiller: Fellesforslaget tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte behandlingen av denne saken som inhabil. Ingen møtende vara. Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes for høring. Ordførers forslag oppnådde enstemmighet. Innstilling/vedtak: Saken utsatt. Til saksliste 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/650 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: PEDAGOGISK LEDER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ragnhild Eng er av administrasjonen tilsatt som pedagogisk leder i 80 % stilling i Krøderen barnehage fra Ragnhild Eng er deltidsstudent ved HIBU, og vil ifølge planen være ferdig utdannet førskolelærer våren I og med at hun ved tilsetting ikke formelt fyller utdanningskravet for å inneha slik stilling, søkes det om dispensasjon fra kravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for barnehageåret Stillingen har vært lyst ledig. Det var ingen søkere som oppfylte utdanningskravet. På denne bakgrunn har administrasjonen i samråd med organisasjonene foretatt overnevnte tilsetting. Det kan opplyses at Ragnhild Eng i tillegg til at hun dette året fullfører pedagogisk utdanning, har lang fartstid i Krøderen barnehage. Hun har således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Ragnhild Eng som pedagogisk leder i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Til saksliste 14

15 FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Ragnhild Eng som pedagogisk leder i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Til saksliste 15

16 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:10/651 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FØRSKOLELÆRER KRØDEREN BARNEHAGE. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Maryanne Blakkisrud er av administrasjonen tilsatt som førskolelærer i 80 % stilling i Krøderen barnehage. Tilsettingen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det søkes for denne perioden om dispensasjon fra utdanningskravet nedfelt i Barnehagelovens 18 for Maryanne Blakkisrud. Stillingen har vært lyst ledig, uten at det har lykkes å få kvalifiserte søkere. På denne bakgrunn har administrasjonen foretatt vikartilsetting. Det kan opplyses at Maryanne Blakkisrud har lang fartstid i Krøderen barnehage og har også tidligere vært konstituert som både pedagogisk leder og førskolelærer. Hun har således god kjennskap til driften. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ledig i god tid før nytt barnehageår. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for Maryanne Blakkisrud som førskolelærer i Krøderen barnehage imøtekommes. Dispensasjonen gjelder for barnehageåret 2010/2011. Det forutsettes at stillingen lyses ut i god tid før nytt barnehageår. Til saksliste 16

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer