INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12"

Transkript

1

2 2

3

4 4

5 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Summary Bakgrunn Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk Avfallsforskriften Hvem har ansvaret for avfallet? Krav om innhold i avfallsplan, miljøsaneringsplan og sluttrapport NS 3420 del C - beskrivelsestekster Miljøstandardisering Bærekraftige bygninger ISO/TC 59 SC Miljøstandardisering av bygg CEN/TC 350 Sustainability of construction works Produkter til byggverk vurdering av innhold av farlige forbindelser CEN/TC 351 Construction Products Assessment of release of Dangerous substances Beregnet levetid ISO/TC 59/SC 14 Design Life prns 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i bygg-, anleggs og eiendomsnæringen Oppsummering Avfallshåndtering erfaring og praksis Avfallshåndtering - satsinger og veiledere Miljøriktig materialvalg - veiledere Erfaring fra to utvalgte byggeprosjekt Fornebu Pilestredet Park Oppsummering Referanser...24

6 6 1 Summary This study is part of the project Future rehabilitation strategies for physical infrastructure, funded by the Norwegian Research Council as SIP (Strategic Institute Programme). Introductorily a State of the art report were written describing the infrastructure included in this project (roads, railways, water and sewer systems, tunnels and underground power stations and harbours) and how maintenance and rehabilitation is done. In the State of the art report it was found that preseparation at site, waste management and recycling of materials during rehabilitation of tunnels were not solved optimally, and improvements should be sought. The waste management seems to be done more systematically and proper in construction projects and rehabilitation of buildings. Therefore it was decided to do a review of how the waste management is done during rehabilitation of buildings, and how this is organised by regulations and laws. One of the most central regulations for waste management in Norway is Regulation on recycling and treatment of waste Chapter 15 About the construction waste. In this regulation requirements are given to submit waste plan and environmental restoring plan to the council for approval before any work can start. Waste producers shall also deliver the final report to the municipality when the project is finished. In addition, other Norwegian Standards and regulations and European and International standards regulating the waste management are accounted for. Also a new standard soon to come regarding environmental programme and environmental follow-up programme for construction and building are mentioned. A national plan of action no. 2 for construction and building are mentioned, this plan summarize goals and how to accomplish the goals for the construction and building industry. It is referred to information and practical guidelines on how to do the waste management at site. Several guidelines are made to help the builder to evaluate the substitution of hazardous chemicals, to reduce the risk for environment, health and safety (Substitution duty). Finally a brief summary of the experience with waste management in to rehabilitation projects including rehabilitation of buildings and outdoor areas is given; Fornebu and Pilestredet Park.

7 7 2 Bakgrunn I forbindelse med arbeidet med rapport Status for infrastruktur i Norge kom det frem at innenfor avfallshåndtering og gjenvinning har anleggsnæringen et forbedringspotensial. Det kan synes som om byggenæringen har kommet atskillig lenger, og det ble derfor bestemt at det skulle skrives en rapport som redegjør for rammebetingelser knyttet til avfallshåndtering i byggenæringen, og eventuelle erfaringer med praksis. Hensikten er at rapporten skal utgjøre et bakteppe og et hjelpemiddel for å gjøre en tilsvarende vurdering av hvordan avfallshåndteringen gjennomføres innenfor infrastruktur (tunneler spesielt), og hvordan denne eventuelt kan forbedres.

8 8 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk I det følgende beskrives regelverket knyttet til håndtering av byggavfall ved nybygging, ombygging, rehabilitering og riving av tiltak. I henhold til Avfallsforskriften er det også krav om kartlegging av bygningsdeler, tekniske installasjoner, inventar etc. som kan være farlig avfall (Miljøverndepartementet, 2008). Dette gjøres ved en miljøsaneringsbeskrivelse. 3.1 Avfallsforskriften Regelverket for håndtering av byggavfall er hovedsakelig knyttet til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 15. Forskriften er hjemlet i Forurensningsloven. I følge avfallsforskriften, 15-1 er formålet med forskriften følgende (Miljøverndepartementet, 2008): Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og rivingsvirksomhet, samt forebygge ulovlig disponering av slikt avfall. Forskriften gjelder uansett om tiltaket er søke- eller meldepliktig og kravene til hvilke tiltak som omfattes settes ut fra areal- og vektgrenser (Avfallsforskriften, 15-2). Det er litt ulike grenser for når det kreves kun avfallsplan eller både avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse (virkeområde). Grensene er knyttet til både størrelsen på bruksarealet og antall tonn avfall. I Byggforskserien : Avfallshåndtering i byggesaker planlegging og dokumentasjon (Byggforskserien, 2009) er følgende beskrevet om avfallsforskriftens virkeområde: For følgende tiltak skal det være avfallsplan: oppføring, samt utvidelse av bygning, som omfatter mer enn 300 m 2 bruksareal oppføring og utvidelse av konstruksjoner og anlegg om tiltaket forventes å generere mer enn 10 tonn avfall For følgende tiltak skal det være både avfallsplan og miljøsaneringsplan: 1. rehabilitering i form av fasadeendringer, vesentlige endringer og vesentlige reparasjoner av bygninger som berører del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal 2. riving av bygning eller deler av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal 3. rehabilitering eller riving av konstruksjoner og anlegg om tiltaket forventes å generere mer enn 10 tonn avfall Det er et krav om at minst 60 vektprosent av avfallet sorteres på byggeplassen (kildesortering). Det er ikke krav om antall fraksjoner det skal kildesorteres i. Dette vil variere fra byggeprosjekt til byggeprosjekt, avhengig av hvilke materialtyper som brukes, hvor god plass det er til ulike containere for kildesortering etc. se figur 1 for eksempel på fraksjoner.

9 9 Figur 1 Krav om avfallsplan innebærer at det må foretas en beregning av avfallsmengder før tiltaket kan starte opp. Minst 60 vektprosent av avfallet skal kildesorteres på byggeplass (Byggforskserien, 2009) Hvem har ansvaret for avfallet? I avfallsforskriften (kap. 15) defineres avfallsprodusent, som fellesbetegnelse for tiltakshaver (ansvarlig for byggeprosjektet) og den ansvarlig utførende i henhold til plan- og bygningsloven. Tiltakshaver og entreprenør må avklare seg i mellom hvem som har ansvaret for avfallet som oppstår i forbindelse med riving/bygging. Dette kan nedfelles for eksempel i tilbudsbeskrivelsen, og bør uansett gjøres så tidlig som mulig. Det er landets kommuner som er forurensingsmyndighet for byggeavfallet. Kommunene skal kreve og godkjenne avfallsplaner og miljøsaneringsplaner. Dette inkluderer at avfallsprodusenten leverer en sluttrapport til kommunen. I tillegg skal kommunen føre tilsyn med at avfallet blir lovlig håndtert. Det er utarbeidet en egen veileder for kommuner knyttet til byggeavfall (SFT 2007 b) Krav om innhold i avfallsplan, miljøsaneringsplan og sluttrapport Statens forurensingstilsyn (SFT) har utarbeidet veiledere til avfallsforskriften, både for avfallsprodusenter (med flere) og kommuner. Veilederne kan lastes ned via eller (Bygningsteknisk etat, BE). Videre er det laget skjemaer som beskriver hva avfallsplan, miljøsaneringsplan og sluttrapport skal inneholde. Disse kan også lastes ned og fylles ut digitalt. I avfallsplanen skal det beskrives hvilke fraksjoner det skal sorteres i og forventede avfallsmengder. Aktuelle avfallsfraksjoner kan være: Trevirke Papir, papp, kartong

10 10 Glass Metaller Gips Betong, tegl, leca EE-avfall Videre skal forventede mengder farlig avfall settes opp. Dette kan for eksempel være: Oljeholdig avfall Maling, lakk, lim fugemasser Kvikksølvholdig avfall Lysstoffrør Trykkimpregnert trevirke Avfallsplanen skal ikke omfatte disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Det er ikke alltid like enkelt å beregne hvor mye avfall som genereres av hver enkelt fraksjon og samlet. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har utarbeidet en veileder for hvordan dette kan gjøres (SFT, 2007 a). Avfallsprodusenten skal sørge for å kartlegge bygningsdeler, bygningstekniske installasjoner, inventar og liknende som vil utgjøre farlig avfall. Dette utgjør innholdet i miljøsaneringsplanen. Det er et krav at en miljøsanering gjennomføres av personell med relevant utdanning og praksis. Farlig avfall kan inneholde for eksempel asbest, bly, PCB, KFK/HKFK. Figur 2 viser eksempel på asbestsanering. Figur 2 Asbestsanering av fasadeplater på bygningsfasade (Byggforskserien, 2009).

11 11 Tabell 1 er hentet fra skjemaet for miljøsaneringsplan, og illustrerer deler av hva som skal fylles ut. Tabell 1: Utdrag fra skjemaet for miljøsanering. Bygningsdel, bygningsmateriale, bygningsinstallasjon Helse- eller miljøfarlig stoff Vanlig plassering Registert mengde (div) Beregnet mengde Bygningsplater inne Bygningsplater utv. Rørisolasjon Ventilasjonskanaler Gulvbelegg Asbest Bak vedovner og badstuovner, på vegger og himling i fyrrom Eternittplater på vegger og tak På rørbend i sentralvarmeanlegg, gjerne i selve fyrrommet Firkantede eternittkanaler Vinylfliser Av overordnede opplysninger skal det bla. opplyses hvem miljøkartleggingen er gjennomført av m/ dato og hvem miljøsaneringen er gjennomført av. Videre skal det foreligge opplysninger om hvor i bygningen de miljøfarlige stoffene finnes. I de byggeprosjektene hvor man ikke kan benytte skjemaet fra SFT (andre bygg enn bolig- og fritidsbebyggelse opp til 400 m 2 ) må det utarbeides en egen beskrivelse. Sluttrapport angis i samme skjema som avfallsplanen. Sluttrapporten skal inneholde faktisk mengde (tonn), avvik (tonn) og disponeringsmåte (mengde og leveringstid) for både ordinært avfall og farlig avfall. I skjema for miljøsanering gis en detaljert redegjørelse for eksempel faktisk mengde asbest fordelt på bygningsdeler etc., samt avviket, i tråd med tabell 1. Den samlede mengden asbest oppgis i skjema for avfallsplan (under farlig avfall). Det kan forekomme avvik mellom beregnet avfallsmengder og faktiske avfallsmengder, og det kan være ulike årsaker til dette. Dersom dette avviket er vesentlig, skal dette redegjøres for særskilt. I henhold Byggforskserien står det at vanligvis regnes det som vesentlige avvik dersom: Faktisk, total avfallsmengde avviker med mer enn 50 vektprosent i forhold til planlagt samlet avfallsmengde for hele tiltaket En eller flere avfallsfraksjoner fra tiltaket går til en annen type disponering enn det som er oppgitt i avfallsplanen 3.2 NS 3420 del C - beskrivelsestekster NS 3420 del C omfatter miljøsanering, demontering, riving og hulltaking. Denne delen av NS 3420 kom i ny utgave i 2008 (Standard Norge, 2008). Dette er standardiserte beskrivelsestekster som benyttes i entrepriser for miljøsanerings-, demonterings- eller rivearbeid. Det finnes for eksempel standard beskrivelsestekster for fjerning av fuger med PCB og tilhørende avfallshåndtering.

12 12 4 Miljøstandardisering Miljø og bygninger er tema i flere internasjonale standardiseringskomiteer. Standardene setter rammeverk for hvilke miljøtema 1 som skal inngå ved miljøvurdering av bygg eller ved valg av miljøindikatorer. Avfall inngår som sentralt miljøtema i standardene, både for å sikre kartlegging av farlig avfall (hazardous waste), men også for å redusere bruk av råmaterialer og fremme resirkulering. I dette kapittelet gis det en oversikt over et utvalg eksisterende standarder og relevant pågående standardiseringsarbeid innefor miljø/bærekraft og bygninger. Hensikten er å vise de mest sentrale standardene som omfatter viktige miljøtemaer, inkludert avfallshåndtering. 4.1 Bærekraftige bygninger ISO/TC 59 SC 17 Standardiseringsarbeidet innenfor tema bærekraftige bygninger har resultert i flere internasjonale standarder (ISO, 2009). Med bærekraftighet inkluderes både økonomiske og økologiske (miljømessige) påvirkninger, samt sosiale forhold. ISO/TS :2006: Sustainability in building construction - Sustainability indicators - Part 1: Framework for development of indicators for buildings. Standarden gir retningslinjer for utvikling av og valg av indikatorer for måling av bærekraft i bygninger. ISO 21930:2007: Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products. Standarden legger premissene for hvordan miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations, EPD) av byggevarer skal utformes basert på standardene for livssyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA). En miljødeklarasjon dokumenterer ressursforbruk og miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livsløp (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending). Mengde avfall og scenarier for avfallshåndtering inngår i en deklarasjon. Hensikten med miljødeklarasjoner, i tillegg til å dokumentere miljøegenskapene til et produkt, er å kunne sammenlikne produkter som tilhører samme produktkategori. ISO/TS :2006: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment for environmental performance of construction works - Part 1: Buildings Standarden gir et rammeverk for hvilke tema som skal inkluderes ved miljøvurdering av nye eller eksisterende bygninger. Den omfatter alle fasene for et byggs livsløp; design, bygging, drift, rehabilitering og avhending. Det pågår for øyeblikket en revisjon av ISO/TS : Miljøtema: tema som underinndeler begrepet miljø.

13 13 Figur 3 illustrerer et eksempel på et boligprosjekt (Pilestredet Park) som hadde fokus på miljø (mer om Pilestredet Park i avsnitt 4.3). Figur 3 Bilde tatt fra Pilestredet Park hvor det er blitt foretatt en rehabilitering av gamle rikshospitalet til et attraktivt og miljøvennlig boligområde med fine uteområder (Statsbygg, 2009). 4.2 Miljøstandardisering av bygg CEN/TC 350 Sustainability of construction works Gruppen har de siste 2-3 årene jobbet med miljøstandardisering av bygg og arbeider nå med nye standarder innenfor temaene (CEN, 2009): Del 1: Generelt rammeverk Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon/yteevne Del 3: Rammeverk for vurdering av sosial prestasjon Felles for forslagene til standarder er at de skal legge livssyklustankegangen til grunn (LCA), der alle fasene av en bygnings livsløp inkluderes ved vurdering av miljøprestasjon. 4.3 Produkter til byggverk vurdering av innhold av farlige forbindelser CEN/TC 351 Construction Products Assessment of release of Dangerous substances Hygiene, helse og miljø arbeides det med i både CEN/TC 350 og 351 (CEN, 2009). Noen av de temaene som arbeidet i CEN/TC 351 skal omfatte er: Regulerte farlige stoffer i forhold til byggevaredirektivet Utslipp til jord, grunnvann og overflatevann

14 14 Emisjoner til inneluft Innhold av farlige forbindelser i produktet Bruksscenarier Liste med uten testing ( without testing (WT)), og uten videre testing ( without further testing (WFT)) CEN/TC 351 har to arbeidsgrupper (Work Groups, WG) og 5 emne grupper (Task Group, TG) (Wærp et al., 2008): WG 1 "Utslipp" fra byggeprodukter til jord, grunnvann og overflatevann WG 2 Emisjoner fra byggeprodukter til inneluft 5 TG er: "Handelsbarrierer", "Horisontal testing", "Uten testing/uten videre testing", "Utfylle prøvetaking" og "Innhold" Arbeidet har en tidsramme på 5 år (oppstart i 2007). I Byggevaredirektivet 2 er det 6 essensielle krav som kreves oppfylt. Dette er i følge teknisk forskrift (TEK) 5-1 (Miljøverndepartementet, 2007): mekanisk motstandsevne og stabilitet brannsikring hygiene, helse og miljø sikkerhet ved bruk støyvern og energisparing og varmeisolering 4.4 Beregnet levetid ISO/TC 59/SC 14 Design Life ISO/TC 59/SC 14 Design Life utvikler standarder for livsløpsplanlegging og levetidsprosjektering (ISO, 2009). Standardserien ISO Buildings and constructed assets - Service life planning består av en rekke standarder som tar for seg systematikk for levetidsplanlegging: ISO :2000 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles ISO :2001 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures ISO :2002 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews ISO :2004 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 6: Procedures for considering environmental impacts ISO :2006 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice 2 Rådsdirektiv 89/106/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter vedrørende byggevarer. Kilde: Teknisk forskrift (TEK) 5-1 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon.

15 15 Figur 4 illustrerer hvor viktig tilgjengelighet og yteevne kan være. Figur 4 Bilde illustrerer tilgjengelighet og yteevne, hvor deformasjoner og brudd må vurderes over tid. Foto: Prof. M. Holicky in (Brandt, 2007) Det er for tiden 4 standarder under utvikling, samt at del 1 er under revisjon. To av de mer interessante standarder som nå er under utvikling er (Wærp et. al 2008): ISO/FDIS Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing ISO/PRF Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation 4.5 prns 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i bygg-, anleggs og eiendomsnæringen Standarden knyttet til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan er utarbeidet i regi av Standard Norge i samarbeid med representanter fra både bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner. Per desember 2008 er forslaget til standarden på høring (Standard Norge, 2008) Hensikten med en egen standard for miljøprogram og oppfølgingsplaner er å fastlegge miljømålene for et prosjekt (miljøprogram) og å vise hvordan den konkrete miljøoppfølgingen skal foregå (oppfølgingsplan). Prosjekt i prns 3466 defineres som alt som er et resultat av bygge- og anleggsvirksomhet og omfatter således også infrastruktur i form av veg, jernbane, havner og tunneler etc. Miljøprogrammet skal gjøres for alle faser av et prosjekts livsløp, og skal inneholde vurderinger av prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn til i) naturmiljø, ii) forurensning og iii) ressursforbruk. 4.6 Oppsummering Eksisterende og kommende standarder innenfor miljøvurdering av byggevarer, konstruksjoner og hele bygg legger viktige premisser for hvordan miljøinformasjon blir utformet og vurdert nasjonalt, som internasjonalt. Avfallsmengder, type avfall og scenarier for avfallshåndtering inngår som viktig miljøtema i standardene.

16 16 5 Avfallshåndtering erfaring og praksis Byggvirksomhet førte til 1,24 millioner tonn avfall i 2004, viser beregninger fra SSB (SSB, 2006). Tyngre bygningsmaterialer som tegl og betong utgjorde om lag halvparten av den totale mengden. Byggvirksomhet henspeiler på byggeaktivitet uavhengig av hvem som utfører aktiviteten, men omfatter ikke privat oppussing. 60 prosent av avfallet fra byggvirksomhet ble registrert levert til avfallsanlegg i De resterende 40 prosent, i hovedsak tyngre bygningsmaterialer, trevirke og metaller, ble disponert på annet vis. En stor del av dette ble disponert eller behandlet på byggeplassene. I tillegg har en del, i hovedsak tre og metaller, blitt levert direkte til materialgjenvinning og/eller til industrianlegg. Figur 5 viser et bilde av en container med metall for gjenvinning, og figur 6 viser et bilde fra et avfallsmottak med blandet avfall. Figur 5 Container med metall for gjenvinning, Foto: K. Holthe.

17 17 Figur 6 Bilde fra et avfallsmottak (blandet avfall). Foto K. Holthe. På grunn av få og delvis svake grunnlagsdata har statistikken imidlertid vært beheftet med stor usikkerhet. Tall fra anleggsvirksomhet har ikke vært rapportert inn og det er kun gitt et estimat i statistikken. SFT gjennomførte en kontrollaksjon våren 2008 med tilsyn hos 55 entreprenører og 4 byggherrer. Fokuset i aksjonen var substitusjon av helse- og miljøfarlig stoff og farlig avfall på byggeplass. Resultatet av aksjonen viser at entreprenører og byggherrer mangler oversikt over hvilke kjemikalier de bruker på byggeplass, videre er rutinene for håndtering av farlig avfall for dårlig (SFT, 2008). Det blir gjennomført tilsvarende kontrollaksjon i Avfallshåndtering - satsinger og veiledere Byggenæringen har flere satsinger der bygg- og anleggsavfall står i fokus. For å styre disse målene må byggenæringen iverksette en rekke tiltak. Noen av disse tiltakene iverksettes gjennom bransjesatsingen Byggemiljø - byggenæringens miljøsekretariat som ligger under BNL og Norsk handlingsplan nettverk (NHP). Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall(nhp2) er utarbeidet av ulike deltakere i næringen (NHP nettverket, 2007). NHP2 oppsummerer næringens mål, omfatter farlig avfall, avfallsminimering, gjenvinningsandel og forsvarlig håndtering. Figur 7 viser framsida av NHP2. Næringens mål er: Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering Innen skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning.

18 18 Figur 7 Framsida til NHP2 (NHP nettverket, 2007). Det er utarbeidet veiledningsmateriell for avfallshåndtering (avfallsminimering, kildesortering og farlig avfall) og miljøriktig valg av materialer. Veiledningsmaterialet er for bruk i ulike faser i byggeprosessen (for eksempel prosjektering, byggeplass) og for ulike typer prosjekt (nybygg, rehabilitering, riving). Her listes noen av de aktuelle veilederne og en kort innføring i innholdet: i) "Avfallshåndtering på byggeplass" er revidert og ferdigstilt desember Veilederen gir tips om hvordan utføre avfallshåndtering på byggeplass. ii) Det er utarbeidet kursmateriell for innføring av 15 i avfallsforskriften (krav om avfallsplan) (SFT, 2007 b).

19 19 Dette kursmateriellet er fritt tilgjengelig for bruk og kurset har følgende tema: Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor? Avfallsplaner hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Lovverk for BA-avfall Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene I presentasjonen angis entreprenørenes erfaringer med innføring av avfallsplaner (kilde for hvordan dette er kartlagt ikke oppgitt): Avfallshåndtering må inn i kontraktene mellom tiltakshaver/byggherre og entreprenør Avfall må inn som fast post på alle byggemøter Entreprenørene må få økt kunnskap om kildesortering og miljøfarlig avfall i bygg Det må planlegges og tilrettelegges for å få til en vellykket avfallshåndtering Avfallsmottaker gir ofte lite opplysninger om muligheter og løsninger for kildesortering iii) Det er utarbeidet foldere til bruk på byggeplass: Farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter- hva er farlig avfall og hvordan skal det håndteres Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter hva er EE-avfall og hvordan skal det håndteres iv) Norges miljøvernforbund (NMF) har utviklet en handlingspakke for bygg og anlegg, tilgjengelig på Pakken omfatter 25 fraksjoner som oppstår i BAbransjen. Handlingspakken er for bruk i bedrift og skole og inneholder bl.a.: En gjennomgang av fraksjoner Oversikt over utstyr og leverandører Oversikt over avsetningsmuligheter Priser på alle fyllplasser i fylket Regneeksempler på hvor mye man kan spare Oversikt over aktuelt lovverk 5.2 Miljøriktig materialvalg - veiledere Miljøriktig materialvalg kan påvirke avfallshåndtering i fremtida. Det er utarbeidet flere veiledere til bruk i ulike deler av byggeprosessen: Byggemiljøs materialvurderingsliste, (Byggemiljø, 2009). Listen tar for seg materialers tekniske og miljømessige egenskaper. Den tar for seg kjemikalier som kan finnes i materialgruppen, miljøbelastning: råmaterialer, utslipp og avfall, arbeidsmiljø og inneklima og tekniske egenskaper. Listen tar for seg materialgrupper og går ikke på spesifikke produkt. Kjenner du substitusjonsplikten og ditt ansvar som byggherre?- veileder (Byggemiljø, 2009). Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser (substitusjonsplikten)- veileder. (Byggemiljø, 2009). Disse folderne beskriver hvordan man kan utføre denne plikten som byggherre og på byggeplass. Begge disse veilederne er tilgjengelige via

20 20 Alle som planlegger å bruke eller bruker produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø har i følge produktkontrolloven 3a plikt til å vurdere om de kan bruke mindre farlige alternativer (SFT, 2005). 5.3 Erfaring fra to utvalgte byggeprosjekt I det følgende gis det en kort oppsummering av erfaringer med avfallshåndtering i to byggeprosjekt; Fornebu og Pilestredet Park. Oppsummeringen angir krav, måloppnåelse og de ulike aktørers rolle. Statsbygg har hatt flere utviklingsprosjekter, der avfallshåndtering og gjenbruk av masser har stått sentralt, spesielt på Fornebu og i Pilestredet Park. Erfaringene herfra er blant annet oppsummert i rapport Miljøhensyn i utviklingsprosjektene (Statsbygg, 2005). Vi gir en kort oppsummering av mål og oppnådde resultater: Fornebu På Fornebu har grunneierne i Bærum kommune, Oslo kommune og Statsbygg stått for utvikling av området. Gjennom en overordnet miljøoppfølgingsplan konsentrert om prioriterte tema og krav om at utbyggere utvikler miljøplaner har man oppnådd gode resultater på flere områder. Oppryddingsprosjektet hadde krav om 75 vekt % gjenbruk av oppgravde masser før ferdigstillelse. Her oppnådde man 96 vekt %. Disse massene var i stor grad lettere forurensede (jord-)masser, der det i liten grad foreligger klare myndighetskrav for disponering. Behandlet forurensede masser, asfalt, betong og stein har også gått til direkte gjenbruk på Fornebu, se figur 8. Det er jobbet aktivt med erfaringsinnhenting for dokumentasjon og disponering av masser, spesielt masser med forurensning av PCB og PAH. Infrastrukturprosjektet omfatter utbygging av veianlegg, infrastruktur og terrengformasjon, se figur 9. Her har man satt krav til at kvalitetsmasser kjøpt utenfra skal utgjøre maks 10 vekt % av total mengde kvalitetsmasser brukt i anleggene. Videre at kildesortert avfall skal utgjør min 70 vekt % av total avfallsproduksjon. Figur 8 Til venstre vises masser sortert for gjenbruk, og til høyre vises testing av gjenbrukt asfalt (Statsbygg, 2004). Det skal lages massedisponeringsplaner for alle entrepriser, for å minimere transport. Det er oppnådd 95 % gjenbruk og gjenvinning i infrastrukturprosjektet. Andelen kildesortert avfall er ca 91 % (Tallene fra utgangen av 2004). Veianlegg og grøfteanlegg bygges med en stor andel

21 21 resirkulerte materialer (knust asfalt og betong). Nye veianlegg er bygget med knust asfalt og betong i veikroppen. Knust betong er benyttet som omfyllingsmasse i grøfteanlegg. Figur 9 Til venstre vises planting av trær i egenprodusert jord på Fornebu og til høyre brukt armeringsjern samlet for resirkulering (Statsbygg, 2004) Infrastrukturprosjektet har drevet omfattende utvikling for å utnytte massene på Fornebu. Det er etablert egen forsøksvei på Fornebu i forbindelse med RESIBA prosjektet Resirkulert tilslag i bygg og anlegg og Statens vegvesens prosjekter for økt utnyttelse av resirkulert asfalt. Det drives fortsatt FoU-arbeid på området. RESIBA er et prosjekt som ble påbegynt 1999 og avsluttet i juni Prosjektet ble finansiert av ØkoBygg-programmet (statlig finansiert gjennom GRIPsenteret). Veileder for bruk av resirkulert tilslag er utarbeidet av prosjektet RESIBA. Dette er et prosjekt som har hatt som mål å implementere langsiktig bruk av resirkulerte tilslagsmaterialer på en rekke områder innenfor bygg og anlegg. Deltakerne i prosjektet var Veidekke ASA, Sintef Byggforsk, BA Gjenvinning AS, Statens vegvesen, Kontrollrådet for betongprodukter mfl. Veilederen informerer om mulige bruksområder for resirkulert tilslag. Noen bruksområder som er presentert i veilederen, vil være teknisk og økonomisk mer aktuelle enn andre. Veilederen er ikke ment som en håndbok for prosjekterende, men skal gi en oversikt over hvilke vurderinger som bør legges til grunn ved bruk av materialet Pilestredet Park På tomta til det gamle rikshospitalet er det bygd sunne hus i en grønn lunge. Oslo kommune og Statsbygg forpliktet seg i et miljøoppfølgingsprogram da de startet opp rehabiliteringen, figur 10 viser et bilde av den karakteristiske fontenen i Pilestredet Park.

22 22 Figur 10 Fontenen ved Pilestredet Park (Pilestredet Park, 2009). Her ble det stilt kvantifiserbare mål til prosjektets miljøytelse innenfor sentrale miljøutfordringer. Å stille kvantifiserbare mål har man god erfaring med. Tabell 2 under viser en oppsummering av miljømål og oppnåelse innenfor temaet avfallshåndtering i rivefasen (Statsbygg, 2005). Tabell 2: Oppsummering av miljømål og oppnåelse innenfor temaet avfallshåndtering (Statsbygg, 2005). Miljømål for avfallshåndtering Avfallshåndtering Mål Minst 90 % gjenanvendelse av rivemasser Resultat (i vektprosent av de totale rivemassene) Fase 1: 98,5 % gjenanvendelse Fase 2: 98,3 % gjenanvendelse Grad av innfrielse Godt innfridd Gjenanvendelsen av rivematerialer: Min. 0,25 % for direkte gjenbruk til likeverdige formål og min. 25 % material-gjenvinning Fase 1: 2,7 % direkte gjenbruk (forutsatt at det som er blitt lagret til Gjenbrukshuset og utomhusprosjektet, blir fullt utnyttet) og 95,8 % materialgjenvinning Fase 2: 2,9 % direkte gjenbruk og 95,4 % materialgjenvinning Målene anses som meget godt oppfylt. Gjenanvendelsen skal skje i Pilestredet Park eller så nært Pilestredet Park som mulig. Av 2,7 % som gikk til direkte ombruk i fase 1, ble det meste (98 %) brukt lokalt. I fase 2 fikk man omsetning for all teglen i et nybygg utenfor Pilestredet Park. Målet var ikke kvantifisert, men anses innfridd da det normale er at nesten null gjenbrukes lokalt. 100 % sanering av helseog miljøfarlige stoffer ved riving Det er ingen indikasjoner på eller tilbakemeldinger om at gjenvinningsmasser har inneholdt forurensning. Kravet anses som innfridd. I Pilestredet hadde man lokalt knuseverk og stor grad av direkte gjenbruk. I tillegg ble mange bygningselementer tatt ut til direkte ombruk, blant annet til et gjenbrukshus i Pilestredet Park (Parkhuset).

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Forord På initiativ fra byggenæringen ble omstillingsprogrammet ØkoBygg etablert i 1998 som et femårig program for økt miljøeffektivitet i bygg-, anlegg- og

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16 Utbedring av eksisterende boligmasse Husbankens grunnlån som virkemiddel Rapport 2014-16 Proba-rapport nr.2014-16, Prosjekt nr. 14036 ISSN: 1891-8093 LEB, JR/AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Utbedring av

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Samhandling med BIM i veiprosjekter

Samhandling med BIM i veiprosjekter Samhandling med BIM i veiprosjekter - med bakgrunn i E6 Frya-Vinstra Kristoffer Aaserud Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter concept Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth Krogh Svendsen, Paul Torgersen Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter Concept rapport

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer