Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad"

Transkript

1 Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra verv som meddommer ved Rana Tingrett. FSK 74/11 SØKNAD OM MIDLER TIL 10 ÅRSJUBILEUM - HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Støttetjenesten Søknad om midler til 10-årsjubileum: Home Start Familiekontaktet bevilges kr ,-. Dekkes over formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. FSK 75/11 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - SANGERSTEVNE MAI KOR FSK 76/11 SØKNAD OM BIDRAG FRA NORSKE KOMMUNER OG FYLKER - WORLD ART GAMES Kulturavdelingen Gruben Mannskor og Korisma fra Dalsgrenda får et kommunalt tilskudd på kr til sangerstevnet i mai. Dekkes over formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Kulturavdelingen Rana kommune bevilger kr 1000 som bidrag til en folkegave til Vukovar i Kroatia, en skulptur til World Art Games i Bidraget dekkes over formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. FSK 77/11 EIERSKAPSMELDING Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2011/ F1, saksprotokoll formannskap sak 77/11. FSK 78/11 DEPOTAVTALE - IKAN Støttetjenesten 1. Rana kommune inngår avtale om deponering av kommunalt arkiv med Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN). 2. Ordningen evalueres etter 2 år. FSK 79/11 VEDLIKEHOLD / BRØYTING - STUPFORSMOVEGEN Utsatt i kommunestyret, sak 65/11 Teknisk avdeling Trukket Saken ble trukket Viser til formannskapssak 93/11 FSK 80/11 INVENTAR SELFORS BARNESKOLE Skoleavdelingen Det lages en oversikt over nødvendige bevilgninger til inventar til Selfors barneskole. Rådmannen fremmer forslag til inndekning og saken legges frem i neste formannskap FSK 81/11 FSK 82/11 UTTALELSE OM GODKJENNING AV MONTESSORIESKOLE I RANA TILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND SKOLEÅRET Viser til formannskapssak 95/11 Skoleavdelingen Rana kommune anbefaler ar det etableres en Montessoriskole i Grønfjelldalen. Videre til behandling i kommunestyret sak 69/11 Skoleavdelingen Rana kommune gir sin tilslutning til administrativ høringsuttalelse om tilbudsstrukturen i videregående opplæring i Nordland slik den framkommer i høringssvar fra rektor ved Polarsirkelen vgs. FSK 83/11 EKSTRA LÅNEOPPTAK STARTLÅN Støttetjenesten Rana kommune vedtar å ta opp en tilleggsbevilgning på kr ,- i Startlån i Husbanken FSK 84/11 FORMANN - RANA OVERFORMYNDERI Støttetjenesten Kommuneadvokat Gislaug Øygaarden engasjeres som fast leder i Rana overformynderi. Som vara utnevnes: Kommuneadvokat Are Thorsvik Kommuneadvokat Pål Gabrielsen Høringssvar er sendt til rette instants. Videre til behandling i kommunestyret sak 68/11

2 FSK 85/11 HØRING - SAMHANDLINGSREFORMEN Støttetjenesten Rana kommune vedtar den vedlagte høringsuttalelsen og oversender den til Helseog omsorgsdepartementet. FSK 86/11 SØKNAD OM STØTTE TIL GRUNNBORINGER. UTSKARPEN BUTIKK OG BYGDESENTER Støttetjenesten Formannskapet ser positivt på at det utvikles et butikk- og bygdesenter i Utskarpen. Dette er et viktig distriktsprosjekt og formannskapet bevilger inntil kr til grunnboring. Det dekkes av kommunens næringsfond. FSK 87/11 BOLIGTILSKUDD - KLAGE Støttetjenesten Klage datert tas ikke til følge. Søker er ut i fra en helhetlig vurdering og økonomisk behovsprøving ikke kvalifisert til behovsprøvd boligtilskudd til utbedring av bolig i, 8610 Mo i Rana. FSK 88/11 FSK 89/11 DOM I HÅLOGALAND LAGMANNSRETT SAK ASD-HALO EIENDOMSRETT TIL DELER AV FJELLPARTIET LAUPEN I RANA KOMMUNE REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR LANGVATNET OG BJERKA-PLURA UTBYGGINGEN Teknisk avdeling Formannskapet tar til orientering dom i Hålogaland lagmannsrett sin sak ASD-HALO hva angår eiendomsretten til deler av fjellpartiet Laupen i Rana kommune. Teknisk avdeling Leder for miljø, plan og ressursutvalget går inn som representant i styringsgruppa for Revisjon av konsesjonsvilkår forberede kravspesifikasjon. FSK 90/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Knut Enoksen, Lisa Hauknes Enoksen, Vigdis Irene Thomassen og Jostein Gilberg innvilges fritak som meddommere i Rana Tingrett. Høringssvar oversendt HOD Støtten kunne ikke gies over næringsfondet. Saken oversendt RU som gav tilskudd i hht regelverk bagatellmessig støtte utbetalt i februar 2013 FSK 91/11 FSK 92/11 FORPROSJEKT / UTREDNING UTLEIEBOLIGER PÅ ENGEVOLLEN EIENDOMSSKATT ORIENTERING GJENNOMFØRING OG RESULTAT FSK 93/11 VEDLIKEHOLD / BRØYTING - STUPFORSMOVEGEN Teknisk avdeling Trukket Saken er trukket 1. Saken utsettes. Administrasjonen innhenter oversikt over kostnader hos privat utbygger. 2. Administrasjonen legger fram en fullstendig oversikt over kostnadene ved prosjektet inklusiv driftsutgifter. Teknisk avdeling 1. Det foretas en full gjennomgang av ordningen med tilskudd til private veger, sommer og vintervedlikehold. 2. Stupforsmovegen overtas ikke til kommunal veg nå. Det innhentes tilbud for snørydding og strøing for Stupforsmovegen slik at eksisterende ordning med vintervedlikehold kan videreføres. 3. Formannskapet ber rådmannen legge fram ei sak som belyser helheten i kommunal overtakelse av private veger. Stupforsmovegen behanles i lys av en slik oversikt. Behandlet i Formannskapssak 39/12 samt Kommunestyresak 33/12

3 FSK 94/11 SØKNAD OM STØTTE - FELLES ARBEIDSMARKED FOR OLJE- GASS OG GRUVEINDUSTRIEN Støttetjenesten NHO Finnmark innvilges et tilskudd inntil kr 50000,- til gjennomføring av prosjektet "Felles arbeidsmarked for olje-, gass- og gruveindustriene i nordområdene. Bevilgningen forutsetter fullfinansiering i henhold til prosjektplan. Bevilgningen dekkes over Næringsfondet. Midlene er utbetalt i FSK 95/11 TILBUD OM GAVE - INVENTAR SELFORS BARNESKOLE Skoleavdelingen Rana kommune takker av prinsipielle grunner nei til tilbudet om gave i form av inventar til et klasserom ved Selfors barneskole. FSK 96/11 INVENTAR SELFORS BARNESKOLE Skoleavdelingen Kostnader til innkjøp av løst materiell ved Selfors barneskole finansieres gjennom investeringsmidler avsatt til renovering og oppgradering av skolebygg. Videre til behandling i kommunestyret Videre til behandling i kommunestyret FSK 97/11 OPPHEVING AV ORDNING MED NATTESLUKKING AV KOMMUNALE VEI- OG GATELYS Teknisk avdeling Ordningen med natteslukking av gatelys oppheves. Kostnaden dekkes innenfor rammen til teknisk etat. FSK 98/11 RANA GRUBER AS - SØKNAD OM NY UTSLIPPSTILLATELSE Teknisk avdeling Miljø-, plan- og ressursutvalget delegeres fullmakt til å avgi uttalelse på vegne av Rana kommune i sak vedr. høring av søknad om utslippstillatelse for Rana Gruber. Behandlet i MPR, sak 61/11 FSK 99/11 REPRESENTANTER TIL NASJONALPARK-/ VERNEOMRÅDESTYRER Støttetjenesten Rana kommunes representanter til styret i Midtre Nordland nasjonalparkstyre blir: 1. Johan Petter Røssvoll 2. Hilde Birgitte Rønningsen FSK 100/11 FSK 101/11 SØKNAD OM STØTTE AMATHEA RÅDGIVNINGS SØKNAD OM STØTTE - CARE NORGE (TIDL. SAK 10/2260) FSK 102/11 HELGELAND KUNNSKAPSSENTER - STAKOBYGGET (TIDL.SAK 09/1458) FSK 103/11 VIDEREFØRING AV AVTALE MELLOM RANA KOMMUNE OG HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA OM DRIFT AV HELSEPARKEN Støttetjenesten Søknaden avslås Støttetjenesten Søknaden avslås. Støttetjenesten Utbygging av Stakobygget AS finansieres opp gjennom eksterne lån. Videre til behandling i kommunestyret sak 83/11 1. Avtalen mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Mo i Rana om drift av Helseparken videreføres fram til , jf avtalens punkt Avtalens punkt 3.6 endres i henhold til bestemmelser i ny Lov om omsorgstjenester som er virksom fra Avtalen skal tilpasses og reforhandles i henhold til andre lovpålagte avtaler som inngås mellom Rana kommune og Helseforetaket. Videre til behandling i kommunestyret sak 76/11.

4 FSK 104/11 EIENDOMSSKATT - FRITAK/NEDSETTELSE EIENDOMSSKATT FOR PETTER DASSGT 5 Støttetjenesten Søknad om ettergivelse eventuelt reduksjon av eiendomsskatt på kr for Petter Dassgt 5, Gnr 20 bnr 19 og festenr 411, innvilges med kr. Skattereduksjon gis for skatteåret For øvrige deler av eiendommen som består av uthus og tomtegrunn gis ikke frafall for skattekrav på kr ,-. Innvilgningen av fritak er basert på en situasjonsbetinget vurdering og skaper ingen presedens for senere år. FSK 105/11 EIENDOMSSKATT 2012 Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2011/ F2, saksprotokoll formannskap sak 105/11. FSK 106/11 BUDSJETT 2012 Støttetjenesten Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas med følgende tillegg: 1. Utgiftsrammen økes med inntil 16 mill som inndekkes ved belastning av disposisjonsfond og mva-kompensasjon. Økningen fordeles som følger: - Styrkingg av skolen inkl. PPT - Økt satsing på barnevern - Styrking av miljøavdelingen og etablering av utvidet måleprogram - Styrking av Kirkelig Fellesråd - Økning av stillingshjemler for fysioterapeuter - Økning av kultursektoren, øremerket kulturskolen - Økning av tilskudd til Termikk - Senkning av eiendomsskatten på boliger gjennom økt bunnfradrag - Økning av tilskudd til trafikksikkerhetstiltak - Økt tilskudd til Smeltedigelen - Økt tilskudd til Frivillighetssentralen 2. For 2012 gjennomføres det et generelt nedtrekk for alle avdelinger på 1,5 % FSK 107/11 FORVALTNING AV PENSJONSMIDLER Støttetjenesten Rana kommune ønsker at kommunens pensjonsmidler skal forvaltes på følgende måte i 2012: 1. Pensjonsmidlene hos DNB skal forvaltes i underportefølje Forsiktig 2. Pensjonsmidlene hos KLP skal forvaltes i underportefølje Balansert FSK 108/11 GEBYRREGULATIV VANN OG AVLØP Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2011/ F3, saksprotokoll formannskap sak 108/11. FSK 109/11 MØTEPLAN FORMANNSKAPETS Støttetjenesten Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til møteplan for MØTER FSK 110/11 HØRING - NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN Skoleavdelingen 1. Rana kommune er betenkt over å gjeninnføre bestemmelser om lærertetthet som fratar eller reduserer kommunens handlefrihet for ressursdisponering til og mellom skolene. 2. Rana kommune vil ut fra dette støtte KS høringsuttalelse av (Trykt vedlegg) Videre til behandling i kommunestyret sak 86/11 Videre til behandling i kommunestyret sak 85/11 Videre til kommunestyret sak 89/11 Videre til behandling i kommunestyret sak 88/11 Høringsvar oversendt rette instants.

5 FSK 111/11 TILSKUDD TIL SKONSENG BARNESKOLE - FIRST LEGO LEAUGE Skoleavdelingen Rana kommune bevilger kr 20000,- til Skonseng skole for deltakelse i Skandinavisk finale i First Lego League. Tilskuddet til deltakelse belastes formannskapets reserverte bevilgning. FSK 112/11 UTBYGGING AV ADMINISTRASJONSFLØY Teknisk avdeling Forslag til innstilling fra rådmannen avvises. MJØLAN FSK 113/11 REGNSKAPSRAPPORTERING 2011 Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2011/ F4, saksprotokoll formannskap sak 113/11. FSK 114/11 SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR Teknisk avdeling Søknadens tiltak 1: ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG OG Rana kommune har ingen merknader til søknadens tiltak 1 som omhandler PRODUKSJONSRADIAL 22 KV FOR elteknisk utstyr i tilknytning til selve Leiråga kraftverk. LEIRÅGA KRAFTVERK. Søknadens tiltak 2: Rana kommune krever at hele linjetraseen kables og forelegges i mark. Dette gjelder også for hele strekningen mellom Bordvedaven og Snefjellåga. Videre til behandling i kommunestyret sak 84/11 FSK 115/11 STRATEGIPLAN KULTUR, RULLERING Kulturavdelingen Strategiplanen for kultur, vedtatt av kommunestyret 19.juni 2007, rulleres for neste fireårsperiode. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg på tre, med to varamedlemmer, bestående av følgende: 1. Christine Schybaj Antonsen 2. Peter Eide Walseth 3. Are Nakling Vara: Øyvind Snefjellå Vara: Åse Kildal FSK 116/11 VURDERING AV DELEGERT TILSKUDDSMYNDIGHET Kulturavdelingen Fullmakten KMN-utvalget ga rådmannen til å avgjøre kurante søknader om kulturtilskudd i vedtak 9.mars 2010, videreføres i ett år, og tas opp til ny vurdering på siste møte i FSK 117/11 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR SFO Skoleavdelingen Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2011/ F5, saksprotokoll formannskap sak 117/11. FSK 118/11 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER Teknisk avdeling Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2012 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. Arbeidsmåten endret etter nytt vedtak som innebar å engasjere prosjektleder. Videre til behandling i kommunestyret sak 78/11 Videre til behandling i kommunestyret

6 FSK 119/11 TRIVSELSLEDERE I SKOLEN Støttetjenesten Formannskapet bevilger kr ,- til trivselslederne ved skolene i Rana. Bevilgningen belastes Formannskapets reserverte bevilgninger. Saken ble behandlet på nytt i sak 123/12, og innarbeidet i budsjett FSK 120/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD I FORB. MED 20-ÅRSJUBILEUM - RANA FRIVILLIGHETSSENTRAL Støttetjenesten Behandling av søknaden utsettes til formannskapsmøtet i januar Viser til formannskapssak 8/12 FSK 121/11 PERSONALSAK Støttetjenesten Saken er unntatt offentlighet. Vedtak og saksprotokoll følger derfor ikke saken som trykt vedlegg.

7 Vedtaksoppfølging Formannskapet 2012 Sak. Nr. Sakstittel Status Vedtak Merknad FSK 1/12 SØKNAD OM STØTTE TIL SNØRYDDING - STÅLHALLEN Teknisk avdeling Søknad fra Arena drift avslås. Saken oversendes rådmannen for vurdering av inngåelse av partnerskapsavtale. FSK 2/12 OFFENTLIG PARKERINGSANLEGG UNDER BAKKEN I MEIERIKVARTALET FORHÅNDSVURDERING AV SPØRSMÅL OM KOMMUNAL DELTAKELSE GJENNOM OPPSTART AV UTBYGGINGSAVTALEPROSESS Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F1, saksprotokoll formannskap sak 2/12. FSK 3/12 REDUKSJON AV VARAORDFØRERS STILLING Støttetjenesten Fra og med 1. februar 2012 skal varaordfører skal ha 60 % stilling. Varaordførers faste godtgjørelse fastsettes til 80 % av ordførers godtgjøring. FSK 4/12 REGLEMENT FOR ARBEIDSGIVERFINANSIERT TELEFONGODTGJØRELSE Støttetjenesten Forslag til reglement for arbeidsgiverfinansiert telefongodtgjørelse vedtas. Reglementet trer i kraft fra og med 1. februar FSK 5/12 FSK 6/12 RETNINGSLINJER REPRESENTASJON OG BEVERTNING SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE - JUSSHJELPA I NORD-NORGE FSK 7/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - NORGES BLINDEFORBUND FSK 8/12 FSK 9/12 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD I FORB. MED 20-ÅRSJUBILEUM - RANA FRIVILLIGHETSSENTRAL SØKNAD OM STØTTE - BARNAS KULTURVERKSTED Støttetjenesten Forslag til retningslinjer for representasjon og bevertning vedtas. Retningslinjene trer i kraft fra og med 1. februar Støttetjenesten Jusshjelpa i Nord-Norge bevilges kr for 2012 og beløpet belastes Formannskapets reserverte bevilgning. Støttetjenesten Formannskapet oppfatter det slik at både lag og organisasjoner i Rana har god kompetanse og gir gode innspill og formannskapet imøtekommer derfor ikke søknaden. Formannskapet ønsker i stedet innspill fra våre brukermedvirkere i lag/foreninger i Rana kommune på behovet. Støttetjenesten Trukket Ordfører trekker saken Støttetjenesten Saken oversendes til kulturavdelingen Viser til sak 41/12 i utvalg for oppvekst og kultur FSK 10/12 SØKNAD OM STØTTE - NORGES Støttetjenesten Søknaden avslås. BLINDEFORBUND FSK 11/12 SØKNAD OM STØTTE - RANA TURISTFORENING Støttetjenesten Saken oversendes administrasjonen som bes om å vurdere søknaden knyttet til de Kommunestyresak 74/12 støtteordninger som allerede eksisterer. FSK 12/12 KONTIGENT POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD Teknisk avdeling 1. Rana kommune anbefaler at kontingenten til Polarsirkelen Friluftsråd økes fra kr.11.- til kr.16.- pr innbygger med virkning fra 2012, slik at rådet kan igangsette lønnsforhandlinger med daglig leder. 2. Kommunens økte kostnader ved en slik økning dekkes over Sted 1114 Div. tilskudd. FSK 13/12 PLANSTRATEGI PLANOPPGAVER RANA KOMMUNE Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F2, saksprotokoll formannskap sak 13/12.

8 FSK 14/12 VEDLIKEHOLD / BRØYTING - STUPFORSMOVEGEN FSK 15/12 NYTT LUFTOVERVÅKINGSPROGRAM FRA FSK 16/12 ÅRSREGNSKAP / BUDSJETT OPPFØLGING Teknisk avdeling Trukket Saken ble trukket. Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F3, saksprotokoll formannskap sak 15/12. Støttetjenesten Nedtrekk av avdelingsrammer for 2012 behandles som en del av økonomiplan Innhold og involvering i prosessen fastsettes og iverksettes umiddelbart med muligheter for delbeslutninger frem mot endelig vedtak i kommunestyrets junimøte. Budsjett 2012 reguleres i henhold til tabell 3 og 4 i denne saken. FSK 17/12 BLÅ VÂGEN-BUSSEN Støttetjenesten Rana kommune ønsker at det etableres et ett-årlig prosjekt til en samlet kostnad på kr ,- for å kartlegge grunnlaget for et dagrutetilbud mellom Mo i Rana og Tärneby, tur/retur, med korrespondanse med buss til/fra Umeå. Kostnaden deles mellom Rana kommune og Nordland Fylkeskommune. FSK 18/12 STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG Støttetjenesten Se saksprotokoll. Saken er unntatt offentligheten. FSK 19/12 PERSONALSAK Støttetjenesten Se saksprotokoll. Saken er unntatt offentligheten. FSK 20/12 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RANA KOMMUNE OG HELSEFORETAKET Oppfølging av budsjettvedtak desember sak 6/ Kommunestyret vedtar forelagte avtaleforslag, felles samarbeidsavtale samt felles tjenesteavtale 1, 3, 5 og 11 forhandlet fram av det interkommunale forhandlingsutvalget. 2. Kommunestyret delegerer framtidig forhandlingsmyndighet til rådmannen. Kommunestyret støtter videre at framtidige forhandlinger av nye avtaler, samt revidering av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. 3. Forhandlingsutvalget skal settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland, nord, sør, ytre og indre, samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen. Alle avtaler som inngås eller revideres skal politisk behandles i kommunestyret. FSK 21/12 KONSTITUERING AV RÅDMANN Støttetjenesten Svenn Harald Johannessen tilsettes midlertidig som rådmann. Det er ønskelig at han tiltrer så snart som mulig og senest innen 10. februar. Den midlertidige tilsettingen varer fram til Sigmund Karl Johnsen sitt arbeidsforhold er avklart og eventuell ny rådmann tiltrer, dog ikke utover 1 år. FSK 22/12 TERRORKATASTROFEN I OSLO / UTØYA Kulturavdelingen Rana kommune takker ja til å ta imot minnesmerke over ofrene for 22.juliterroren, slik dette er tilbudt i brev fra Kommunenes sentralforbund datert 9.januar Det settes i gang arbeid med å finne en høvelig plassering av minnesmerket, og kommunen sørger for at det blir støpt fundament. FSK 23/12 INHABILITET HOS STEDFORTREDENDE RÅDMANN Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F4, saksprotokoll formannskap sak 23/12.

9 FSK 24/12 FSK 25/12 FSK 26/12 SAMARBEIDSAVTALER MELLOM RANA KOMMUNE OG SAMARBEIDENDE KOMMUNER OM KRISESENTERDRIFT REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR STATSREGULERINGENE AV LANGVATNET OG BJERKA-PLURA UTBYGGINGEN PLANSTRATEGI , REGIONAL OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI. HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR NORDLAND OG PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR NORDLAND Kommunestyret vedtar vedlagte interkommunale samarbeidsavtale med kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna om drift av krisesenter i Rana. Teknisk avdeling Vedlagte kravspesifikasjon sist revidert fastsettes som felles innspill fra Rana og Hemnes kommune på vegne av allmenne interesser og oversendes NVE med anmodning om at det nå åpnes revisjonssak for statsreguleringene av Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingene. Teknisk avdeling Saken tas til orientering FSK 27/12 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Teknisk avdeling Planen TRAFIKKSIKKERHET I RANA med handlingsplan for årene godkjennes. Planen legges til grunn for arbeide med Økonomiplan og budsjett / virksomhetsplaner i perioden. FSK 28/12 INNBYDELSE TIL STIFTELSESMØTE - ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS Kulturavdelingen Rana kommune deltar ved omdanningen av foreningen Åarjelhsaemien teatere (Sydsamisk teater) til aksjeselskap. Av en samlet aksjekapital på kr går Rana kommune inn med kr , og mottar 10 prosent av aksjene i selskapet. Rana kommune fremmer forslag om at det fremlagte utkast til vedtekter endres vedrørende paragraf 1, 7 og 13, slik det fremgår av saksframstillingen. Rådmannen eller den han bemyndiger får fullmakt til å representere Rana kommune under etableringen av Åarjelhsaemien teatere (Sydsamisk teater) som aksjeselskap. Rådmannen får også fullmakt til eventuelt å høyne Rana kommunes aksjeinnskudd opp til kr Jarl Stian Johansson deltar som representant fra Rana. Brit J. Pedersen er hans vararepresentant. FSK 29/12 EKSTERN EVALUERING - FRITIDSAVDELINGEN Støttetjenesten Under arbeid Formannskapet viser til tidligere vedtak om å utrede en oppvekstetat i Rana kommune. Formannskapet ber om at saken blir utredet og lagt fram i forbindelse med behandling av økonomiplanen i juni Utredningen skal ha fokus på økonomi, organisering og kvalitet i tjenestene. Ekstern evaluering er gjennomført og rapportert til kommunestyret. Utredning om oppvekstetat er oversendt rådmannen men ikke viderebehandlet.

10 FSK 30/12 CAMPUS HELGELAND - KUNNSKAPSSENTER - STAKOBYGGET KOSTNADSOVERSKRIDELSE I FORHOLD TIL BUDSJETT - SØKNAD FRA STAKOBYGGET AS OM TILLEGGSFINANSIERING FSK 31/12 FSK 32/12 SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKTET "UTVIKLING AV HELGELAND KUNNSKAPSSENTER - TIL MOTOR FOR KOMPETANSE, UTVIKLING OG NYSKAPING I RANA" FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE - ANETTE NERAAS Støttetjenesten Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud på låneopptak på 246,4 mill kr for finansiering av utbyggingen av Helgeland Kunnskapssenter i STAKO- bygget. Tilbudene skal omfatte både opplåning til Rana kommune for videreutlån og til Stakobygget AS i egen regi. Rådmannen gis fullmakt til å velge det tilbudet som er mest fordelaktig for prosjektet på langs sikt med hensyn til årlige kostnader og forutsigbarhet for prosjektet. Dersom innlån til Rana kommune for videreutlån til prosjektet velges som det mest fordelaktige for prosjektet, har rådmannen fullmakt til å godkjenne avtale mellom Rana kommune og Stakobygget AS om betjening av kostnadene ved finansieringen. Støttetjenesten Det bevilges kr kr til prosjektet utvikling av Helgeland kunnskapssenter til motor for kompetanse, utvikling og nyskaping i Rana. Bevilgningen dekkes over næringsfondet. Støttetjenesten Anette Neraas innvilges fritak fra verv som meddommer i Tingretten FSK 33/12 PERSONALSAK Støttetjenesten Se saksprotokoll. Saken er unntatt offentligheten. FSK 34/12 PERSONALSAK Støttetjenesten Se saksprotokoll. Saken er unntatt offentligheten. FSK 35/12 STOR LUFTHAVN HELGELAND - FLYPLASSTRUKTUR FSK 36/12 SALG AV TOMT GNR. 22 BNR. 503 PÅ GRUBEN - ØST FOR GRUBEN UNGDOMSSKOLE KJØPER: ROLF OLAFSEN HOLDING AS Støttetjenesten Rana formannskap gir sin tilslutning til uttalelse tilsendt fra arbeidsutvalget i Indre Helgeland Regionråd vedr. Avinors anbefalinger til ny lufthavnstruktur. Teknisk avdeling Rana kommune selger gnr. 22 bnr. 503 på Gruben til Rolf Olafsen Holding AS. Kjøpesummen fastsettes til kr ,- basert på en m2-pris på kr. 199,-/m2. I tillegg kommer omkostninger og gebyrer i tilknytning til opprettelse av matrikkeleiendom samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten. Kjøpesummens forfallsdato fastsettes til 6 mnd. etter dette vedtak. Rådmann gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Rolf Olaf Holding AS i henhold til forslag til kjøpekontrakt som følger denne saken som trykt bilag. FSK 37/12 FYSIOTERAPITJENESTEN I RANA FSK 38/12 FSK 39/12 BRUKERUNDERSØKELSEN BARNEHAGENE I RANA 2012 FORPROSJEKT / UTREDNING UTLEIEBOLIGER ENGEVOLLEN Barnehageavdeling en Saken tas til orientering 1. Engevollen boliger kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet renovering og tilbygg iverksettes i henhold til utarbeidet utredning / skisseprosjekt. 2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme på kr. 3. Finansiering skjer ved opptak av lån begrenset oppad til kr. 4. Husleie fastsettes med utgangspunkt i omkostninger på låneopptak på kr pluss FDV.

11 FSK 40/12 HØRINGSUTTALELSE - FOLKEHELSEFORSKRIFT Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F5, saksprotokoll formannskap sak 40/12. FSK 41/12 REGNSKAPSFØRING AV PENSJON Støttetjenesten Rana kommunen ønsker at kommunens pensjonsmidler hos DNB skal forvaltes i portefølje Offentlig. FSK 42/12 GARANTI Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F6, saksprotokoll formannskap sak 42/12. FSK 43/12 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER I RANA KOMMUNE FORUTSIGBARHETSVEDTAK, PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 17-2 Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F7, saksprotokoll formannskap sak 43/12. FSK 44/12 FSK 45/12 FREMTIDIG ORGANISERING AV PARKERINGSKONTORET I RANA KOMMUNE KLAGEBEHANDLING NYTT LUFTOVERVÅKINGSPROGRAM FRA Teknisk avdeling Dagens ordning med et kommunalt parkeringskontor tilknyttet bydrift opprettholdes Teknisk avdeling 1. Det er i klagen ikke kommet frem nye opplysninger av stor betydning for saken. Kommunestyrets vedtak i møte , K-sak 14/12 Nytt Luftovervåkningsprogram fra opprettholdes. 2. For ytterligere begrunnelse av vedtaket vises det til egen redegjørelse i saksframstilingen. 3. Klagen sendes til klageinstans for avgjørelse. FSK 46/12 BYGGDRIFT - UTREDNING KOMMUNALT FORETAK FSK 47/12 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR SKATTOPPKREVEREN FSK 48/12 RAPPORTERING OM TILSTANDEN PÅ MATERIELL OG UTSTYR I SKOLEAVDELINGEN FSK 49/12 KJØP AV TOMTEGRUNN PÅ GRUBEN. GNR. 21 BNR. 139 VED GRUBEN BARNESKOLE. Teknisk avdeling Rana kommune sender ut tilbudsforespørsel på et utredningsprosjekt som skal belyse alle relevante forhold og problemstillinger med å omorganisere Bygningsavdelingen til et kommunalt foretak. Støttetjenesten Kommunestyret tar årsregnskap og årsrapport med kontrollrapport for skatteoppkrever 2011 til orientering. Skoleavdelingen Rapportering om tilstanden på materiell og utstyr i skoleavdelingen tas til orientering. Rapport levert. Fremmes sak vår Teknisk avdeling Rana kommune kjøper MoBo sin eiendom gnr. 21 bnr. 139 på Gruben i tilknytning til Gruben barneskole. Kjøpesummen settes til kr ,- i tillegg til renter kr ,-. Kjøpesummen utbetales når MoBo utsteder skjøte på eiendommen til Rana kommune fri for uvedkommende heftelser. Omkostninger ved tinglysing av skjøte samt dokumentavgift til Staten dekkes av Rana kommune. Kjøpesum og renter finansieres ved bruk av tomtefondet. FSK 50/12 SØKNAD OM STØTTE - LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD FSK 51/12 HØRING - UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FILM OG VIDEOPROGRAM FSK 52/12 SAKSPROTOKOLL: RANA UTVIKLINGSSELSKAP - AVTALE FSK 53/12 FORBEREDELSE TIL VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE Støttetjenesten Søknaden innvilges ikke. Kulturavdelingen Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F8, saksprotokoll formannskap sak 51/12. Støttetjenesten Samarbeidsavtale inngått i 1989, med justeringer vedtatt av kommunestyret 23. november 1999 mellom Rana Kommune og Rana Utviklingsselskap AS bringes til opphør. Støttetjenesten Fremlagt forslag og navn fra Miljølista Rana og Høyres representant Christine S. Antonensen blir oversendt tingretten. Den komplette listen blir vedlagt protokollen.

12 FSK 54/12 SØKNAD OM STØTTE - NORDLÆNDINGERNES Støttetjenesten Formannskapet bevilger søknaden 2000,- FORENING FSK 55/12 TUNGMETALLER I MOSE - RAPPORTERING Teknisk avdeling 1. Rana kommune ser alvorlig på rapporten om nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose. 2. Luftkvaliteten i Mo i Rana skal ikke være påvirket av tungmetaller som utgjør helsefare for befolkningen. 3. Rana kommune støtter rapportens anbefaling om at resultatene må vurderes med hensyn til mulige effekter på mennesker ved innånding. 4. Rana kommune ønsker umiddelbar oppfølging fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å imøtekomme rapportens anbefaling om at bedrifter med uakseptable utslipp må pålegges rensetiltak for å redusere disse til akseptable nivåer. 5. Rana kommune vil bruke ressurser framover for å sikre at saken følges opp av forurensningsmyndigheten og helsemyndigheter FSK 56/12 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER OG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV STUPFORSMOVEGEN NY BEHANDLING. Teknisk avdeling 1. Retningslinjene for tilskudd til private veier kap. 1, pkt 3 endres til: Avgreningsvei på 350 m eller mer og som går til fast bosetting, regnes som en vei for seg. Måleregelen er som beskrevet for de øvrige veier. 350 meters veilengde er nedre grense for tildeling av tilskudd. 2. Det opptas snarest drøftinger med Statskog SF om oppgradering drift vedlikehold av Stupforsmoveien, før en endelig stilling til kommunal overtakelse av vegen. FSK 57/12 HØRING- FORSLAG TIL ENDRING I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFT Støttetjenesten Rana kommune ser positivt på forslag til endringer i valgloven og valgforskriften. Det er viktig at man sikrer anonymitet ved valg også for forhåndstemmene fra andre små kommuner. Ved at alle kommuner bruker likt stempel for forhåndstemmene vil denne problemstillingen fjernes. Like stempel bør administreres fra sentralt hold. Høringsvar oversendt KRD FSK 58/12 SAMARBEIDSAVTALER MELLOM RANA KOMMUNE OG HELSEFORETAKET. FSK 59/12 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN - BEVILLINGSPOLITIKK Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F9, saksprotokoll formannskap sak 58/12. Merknad fra Utvalg for Helse og omsorg: - skjenketid reduseres - vi ønsker å bruke metode ansvarlig vertskap. Dette er en arena for godt samarbeid mellom kommune, bransjen og politi. - Pkt Utvidet skjenketid- kriterier beholdes som skissert i forslag til plan. Nytt pkt: revisjon i planperioden Bestemmelsene i pkt kan revideres underveis i planperioden dersom utviklingen natt til lørdag og søndag i sentrum viser at målene i alkoholpolitisk plan synes vanskelig å nå. FSK 60/12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, JORDSKIFTEMEDDOMMERE OG FORSLAG TIL SKJØNNSMEDLEMMER FSK 61/12 TILTAKSUTREDNING FOR BEDRE LUFTKVALITET - STATUS OG RAPPORTERING 2011 (TIDL.SAK 09/1936) Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F10, saksprotokoll formannskap sak 60/12. Teknisk avdeling Status og rapportering 2011 på Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana tas til orientering sak 85/12.

13 FSK 62/12 SØKNAD OM KONSESJON FOR LAUPEN KRAFTVERK. HELGELANDSKRAFT AS FSK 63/12 OPPRETTELSE AV KOORDINERENDE ENHET Teknisk avdeling Rana kommune har følgende merknader til foreliggende søknad om bygging av Laupen kraftverk: 1. Den planlagte minstevannsføring sommerstid på 0,3 m3/s foreslås utvidet til også å gjelde september måned. Slipp av minstevannsføring foreslås dermed endret til mellom kl 09:00 og kl. 21:00 i perioden 1. juni 30. september. Tiltakshaver må pålegges å fremme dokumentasjon på at minstevannsføringen overholdes når kraftverket er i drift. 2. I skogsområdene ned fra fjellet mot tilknytningen ved RV 17 kreves det at kraftlinja legges i bakken. 3. Blir konsesjon gitt må utbygger, før utbygging kan igangsettes, søke kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av anlegget i LNF-1 område. Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F11, saksprotokoll formannskap sak 63/12. sak 69/12. FSK 64/12 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleavdelingen Vedlagte PLAN FOR Den kulturelle skolesekken i Rana vedtas som Rana kommunes plan for perioden FSK 65/12 TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE Støttetjenesten Rana kommunes komité for TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 får følgende sammensetning: Mary Ann Dahl Astrid Danielsen Hanne Wika Ernly Eriksen Elisabeth Bakken Anita Sollie Stein Hovind Representant fra Amnesty International FSK 66/12 STØTTE TIL FLYPLASSREKLAME Støttetjenesten Formannskapet støtter søknad med 2 500,- kroner. Ikke utbetalt. Høyskolen skulle anmode om utbetaling hvis det ble noe av prosjektet. Pengene ble ikke anmodet utbetalt. FSK 67/12 SØKNAD OM MIDLER TIL INFOTAVLER I RANA - HELGELAND REISELIV Teknisk avdeling Helgeland Reiseliv gis et tilskudd på ,-. til nye infotavler i Rana. Utgiftene dekkes av Næringsfondet. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales når prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.. FSK 68/12 SØKNAD OM STØTTE - RANA TURISTFORENING Teknisk avdeling Rana kommunen gir økonomisk støtte på kr ,- pr. år i to år til delfinansiering av et samarbeidsprosjekt mellom Rana Turistforening og de fire andre turistforeningene på Helgeland. Utgiftene dekkes av Næringsfondet. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

14 FSK 69/12 BOLIGBEHOV FUNKSJONSHEMMEDE. RESERVERING TOMTER OG OPPSTART PLANARBEID Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F12, saksprotokoll formannskap sak 69/12. FSK 70/12 KULTURHUS OG BESØKSSENTER Kulturavdelingen 1. Punktene 4 og 5 i vedtak under sak 73/09 i kommunestyret 27.oktober 2009 oppheves. 2. Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med realisering av kulturhus og besøkssenter uten binding til tomtevalg. 3. Kulturhusets konsertsal søkes realisert i samband med utvikling av hotelltilbudet i Mo i Rana, og rådmannen bes utarbeide grunnlag for anbudsinnhenting i denne sammenheng. 4. Øvrige kulturhusbehov tas opp til drøfting med Rana musikkråd og andre aktører innen fritidskulturlivet, med sikte på å finne alternative løsninger. 5. Det arbeides videre med planer for besøkssenter og større lokaler til Rana museum med sentrumsnær lokalisering. 6. Spørsmålet om bygging og lokalisering av en tredje kinosal utredes for seg. FSK 71/12 ÅRSREGNSKAP 2011 Støttetjenesten Avlagt årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Mindreforbruket i 2011 på kr avsettes til disposisjonsfond. FSK 72/12 REGNSKAPSRAPPORTERING 2012 Støttetjenesten Regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering FSK 73/12 SALG AV KONSESJONSKRAFT 2013 Støttetjenesten 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg til fast pris i samarbeid med Hemnes og Hattfjelldal i Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om rådgiving og bistand til salg av konsesjonskraften i denne perioden. 3. Rådmannen utreder alternativer til fastprissalg, forslag til reglement og rutiner for salg av konsesjonskraften etter 2013 for politisk behandling. Det vil benyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. FSK 74/12 BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Støttetjenesten Forslag til nedtrekk innenfor ramme på 1,5 %, innarbeides i forslag til økonomiplan. FSK 75/12 FSK 75/12 SØKNAD OM UTBYGGINGSTILSKUDD BYGGEPROSJEKT FLERBRUKSHALL - YTTEREN STADION SØKNAD OM UTBYGGINGSTILSKUDD BYGGEPROSJEKT FLERBRUKSHALL - YTTEREN STADION FSK 76/12 SØKNAD OM STØTTE TIL FOSTERHJEMSARBEIDET I NORDLAND Teknisk avdeling Saken utsettes. Formannskapet inviterer utbyggerne til å utrede/informere formannskapet. Gruben, Selfors, Bossmo & Yttern og Åga. Teknisk avdeling Søknaden fra Bossmo & Ytteren IL avslås nå. En flerbrukshall på Ytteren bør vurderes og gis prioritet i forbindelse med revisjon av FAN-planen. Tilskudd og utbyggingsbidrag til anleggsutbyggingen må også innarbeides i økonomi og handlingsplan. Bosmo og Ytteren I.L planlegger idr. hall på Ytteren Støttetjenesten Saken utsettes, og org, ber om å redegjøre omfang, og regnskap for foreningen. Melding om vedtak er sendt søker Tilbakemelding er ikke mottatt.

15 FSK 77/12 FSK 78/12 HAVMANNPLASSEN OG MOHOLMEN REPARASJONSARBEIDER ETTER STORMFLOSKADER, SAMT PLASSERING AV MINNESMERKE. FINANSIERING AV ANLEGGSTILTAK. TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER OG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV STUPFORSMOVEGEN NY BEHANDLING. Teknisk avdeling Formannskapet vedtar at følgende anleggstiltak gjennomføres: Reparasjon av stormskader på Havmannplassen. Reparasjon av stormskader i Moholmen Nødvendige anleggs- og parkmessige tiltak for plassering av minnesmerke etter 22. juli 2011 ved Havmannplassen. Tiltakene finansieres gjennom bruk av avsatte prosjektmidler MBY Resterende bevilgning på MBY benyttes til utredning / planarbeid knyttet til fremtidig utforming av Havmannplassen - Strandpromenaden. Teknisk avdeling Stupforsmoveien overtas til kommunalt vedlikehold under forutsetning av: 1. Statskog SF står ved sitt løfte om å dekke kostnadene for oppgradering av veien til nødvendig standard før kommunal overtagelse. Oppgradering er kostnadsberegnet til ca kr ,-. Statskog SF stiller også fri veigrunn til disposisjon. 2. Statskog SF vil i 10 år fra eventuell kommunal overtagelse bedre med et driftstilskudd på kr ,- pr år til drift av Stupforsmoveien + regulering i hht KPI. 3. Rana kommune vil så lenge det er drift på Stupforsmoveien få en vederlagsfri rett til nødvendig grus til vedlikehold av denne vegen. Grusen tas ut i de to grustakene som ligger langs veien. 4. Dersom Statskog påfører veien økt slitasje gjennom sin aktivitet, enten hogst eller grusuttak må Statskog dekke de økte vedlikeholdskostnadene dette medfører. FSK 79/12 UTREDNING AV REGIONAL HELSEPARK PÅ NORD-HELGELAND Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F13, saksprotokoll formannskap sak 79/12. FSK 80/12 FRITAK SOM MEDLEM I TV AKSJON SKOMITÉ Støttetjenesten Nye medlemmer av tv- aksjonen komiteen er Marius Solstrand, Toril Ø. Johansen og Eldbjørg Fagerjord. Som leder velges Stein Hovind FSK 81/12 MILITÆR REKVISJON- FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAAMEDLEMMER TIL LOKAL SKJØNNSNEMDER Støttetjenesten Medlem: Mia Hansen og Helga Karstensen Vara: Roger Edvardsen og Kari Brodtkorb Johansen FSK 82/12 RETNINGSLINJER - RESERVERTE BEVILGNINGER Støttetjenesten For at søknader om støtte fra reserverte bevilgninger skal politisk behandles i Formannskapet må følgende kriterier være oppfylt: Organisasjoner som driver innsamling skal være registret i innsamlingskontrollen. Alle som søker engangsstøtte skal legge ved budsjett. Foreninger/ organisasjoner skal legge ved regnskap. Formål som søkes av privatpersoner skal være av allmennyttig verdi. FSK 83/12 NEDLEGGELSE AV POLARSIRKELEN REISELIV Støttetjenesten Rana kommunestyret vedtar å legge ned Polarsirkelen Reiseliv. Under forutsetning av at avviklingsstyret påser at rettighetene til eventuelt merkenavn blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte for Rana kommune. FSK 84/12 SØKNAD OM STØTTE - MOMARTNAN Kulturavdelingen MoMartnan får et tilskudd til arrangement 30.august til 1.september stort kr Beløpet belastes formannskapets reserverte tilleggbevilgninger.

16 FSK 85/12 SØKNAD OM STØTTE - EVENES SYN- OG MESTRINGSSENTER FSK 86/12 SØKNAD OM STØTTE -BOBIL TREFF PÅ RØSSVOLL FSK 87/12 PLANSTRATEGI PLANOPPGAVER RANA KOMMUNE Støttetjenesten Formannskapet bevilger ,- til Evenes syn- og mestringssenter Støttetjenesten Søknaden avslås. Teknisk avdeling 1. Kommunestyret fastsetter vedlagte Rådmannens forslag til prioritering av planarbeid i perioden som planstrategi for Rana kommune i kommunestyreperioden. 2. Kommuneplanens samfunnsdel rulleres så tidlig som mulig i kommuneplanperioden. Det legges opp til en forenklet prosess innenfor lovens rammer. 3. Rullering av Kommunedelplan Mo og Omegn (delplan kommuneplanens arealdel) igangsettes straks og prioriteres. Vurdering og eventuell endring av sentrumsavgrensing for detaljhandel som ble bestemt i Kommunedelplan Byutvikling behandles som deltema i Kommunedelplan Mo og Omegn. 4. Pågående rullering av Kommuneplanens arealdel utenom sone Mo og omegn fullføres. 5. Organisering av næringsarbeidet i kommunen, herunder opplegg for utarbeidelse av kommunal næringsstrategi og næringsplan fremmes og behandles som egen sak. FSK 88/12 UTTALELSE: KONSESJONSSØKNAD FOR TVERRÅGA KRAFTVERK SØKER: SMÅKRAFT AS FSK 89/12 FRITAK FRA VERV - LAGRETTEMEDLEM- JOHAN P.RØSSVOLL FSK 90/12 FRITAK FRA VERV - LEKDOMMERE Teknisk avdeling Rana kommune anbefaler at det blir gitt konsesjon for bygging av Tverråga kraftverk. Blir konsesjon gitt må utbygger søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel før bygging, da anlegget er i LNF1 område. Støttetjenesten Johan Petter Røssvoll innvilges fritak som lagrettemedlem ut perioden Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F14, saksprotokoll formannskap sak 90/12. FSK 91/12 ARTIC RACE OF NORWAY Støttetjenesten Formannskapet i Rana vedtar å støtte arbeidet med sykkelrittet Arctic race of Norway med inntil kr ,-. Beløpet innarbeides i budsjett for FSK 92/12 ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER Støttetjenesten Formannskapet innstiller til kommunestyret å bevilge inntil 7,5 millioner kroner som en ekstraordinær bevilgning til asfaltering av kommunale veier i Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet. FSK 93/12 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Ståle Åseng, Øystein Skjelvik og Jorunn I. Jacobsen innvilges fritak som meddommer i perioden FSK 94/12 KVINNESTEMMERETTSJUBILEET 2013 Støttetjenesten Følgende person oppnevnes til å delta i nettverket for kvinnestemmerettsjubileet fra Rana kommune: Linda V. Eide Utgifter knyttet til møter i nettverksgruppen blir dekket på sted 1212, valg. FSK 95/12 TV-AKSJONEN AMNESTY INTERNATIONAL 2012 FSK 96/12 DELTAKELSE I "SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE" Støttetjenesten Formannskapet bevilger kr ,00 av formannskapets reserverte bevilgning Støttetjenesten Rana kommune vedtar ikke å delta i programmet Saman om ein betre kommune.

17 FSK 97/12 SYKEHJEMSBEHOV Omsorgsavdelingen 1. Kommunestyret tar gruppens utredning til orientering. 2. Tiltakene søkes innarbeidet i årsbudsjett for 2013 og økonomiplan Avklaring rundt tomt for nytt stort sykehjem behandles som deltema i forbindelse med igangsatt arbeidet med rullering av Kommunedelplan Mo og omegn. Tidsramme: medio Alternativt kan sluttbehandling av lokaliseringsspørsmålet for sykehjemstomt fremmes som egen sak. 4. Arbeidet med grunnerverv/sikring av grunnrettigheter samordnes med kommunedelplan- og detaljreguleringsarbeid. FSK 98/12 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE Omsorgsavdelingen 1. Rana kommune vedtar Boligpolitisk plan , datert , med tilhørende visjon, mål og strategier for kommunens samlede boligpolitikk for perioden. Måltaket for kommende tiårsperiode vil være at det planlegges og legges til rette for 1973 nye boliger i Rana innen I Tillegg legges det til rette for studentboliger for et stadig økende antall studenter i Rana. 2. Mål og strategier i planen innlemmes i kommuneplanen ved neste rullering av denne, og ellers i tråd med den planstrategien som kommunestyret bestemmer. Tiltak konkretiseres i fireårige handlingsplaner med årlig rullering i tilknytning til behandling av økonomiplan og budsjett. 3. Rådmannen sørger for årlig rapportering på oppfølging av mål og tiltak i egen sak til kommunestyret. FSK 99/12 OPPGRADERING AV SKOLEANLEGG I RANA Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F15, saksprotokoll formannskap sak 99/12. FSK 100/12 O.T. OLSENS GATE - STRANDGATA AVTALE OM GJENNOMFØRING MAKEBYTTE. OPPFØLGING AV TIDLIGERE AVTALE SOM UTLØP I Teknisk avdeling Vedlagte avtaleutkast AVTALE OM GJENNOMFØRING AV MAKEBYTTE mellom Rana kommune og SIU Utvikling AS godkjennes. FSK 101/12 FSK 102/12 FSK 103/12 GANG - OG SYKKELVEI, BRENNÅSEN INNBYGGERINITIATIV, KRAV OM GANG-OG SYKKELVEI SAMT GATEBELYSNING I BRENNÅSEN. VALG AV ARBEIDSGRUPPE - STRATEGISK MUSEUMSPLAN FOR RANA Teknisk avdeling Formannskapet avviser forslaget på prinsipielt grunnlag. Formannskapet ber om at retningslinjer for innbyggerinitiativ blir utarbeidet. Støttetjenesten Rana kommunestyre velger følgende medlemmer til arbeidsgruppen: 1. Trond Ø. Møllersen 2. Jarl Stian Johansson REGNSKAPSRAPPORTERING 2012 Støttetjenesten Regnskapsrapport for andre kvartal 2011 tas til orientering.

18 FSK 104/12 OVERDRAGELSE AV KONSESJON DAM KVANNVATNET TIL SAGELVA MINIKRAFTVERK AS Teknisk avdeling Rana kommune overdrar konsesjon for dam Kvannvatnet til Sagelva Minikraft mot en evigvarende rett til å ta ut inntil m3 drikkevann/år fra Sagelva. Vannverkets behov skal ha prioritet forran kraftverkets vannbehov. Avtaleutkast (Vedlegg 3) med tilhørende forslag til manøvreringsreglement (Vedlegg 4) godkjennes. Overdragelse som bestemt i pkt.6 i avtalen kan iverksettes straks når kommunestyret har godkjent avtalen. FSK 105/12 FSK 106/12 TILLEGGSBEVILGNING - LÅNEOPPTAK FRA HUSBANKEN EKSPROPRIASJON AV TOMT TIL OMSORGSBOLIGER PÅ SELFORS TIDL. SAK 07/1110 Støttetjenesten Rana kommune vedtar å ta opp en tilleggsbevilgning på 25 mill. kr. i startlån i Husbanken. Teknisk avdeling 1. Da minnelig avtale med grunneier av gnr. 99 bnr. 8 på Selfors ikke er oppnådd eksproprierer Rana kommune nødvendige tomtearealer fra eiendommen regulert til offentlig formål samt inntilliggende regulerte friarealer. Dette gjelder følgende parseller: - Regulert tomt til offentlig formål/omsorgsboliger ca m2 - Inntilliggende regulert friareal ca m2. 2. Da ekspropriasjonsarealet er rekvirert fradelt av grunneier vil dette vedtak om ekspropriasjon gjelde for den nye opprettede matrikkelenheten (grunneiendommen) når denne foreligger. 3. Rana kommune begjærer skjønn til Rana Tingrett hva angår disse parsellene. Fsk 107/12 FEIE- OG TILSYNSAVGIFT Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F16, saksprotokoll formannskap sak 107/12. FSK 108/12 UTTALELSE: KONSESJONSSØKNAD FOR SKAMDAL KRAFTVERK SØKER: SKAMDALSKRAFT AS Teknisk avdeling 1. Rana kommune kan anbefale at det gis konsesjon etter vannsressurslovens 8 for bygging og drift av Skamdal kraftverk. 2. Rana kommune forutsetter at det i konsesjonsvilkårene gis bestemmelser om tilstrekkelig stor minstevannsføring hele året jfr vannressurslovens 10. Minstevannføringa i sommerhalvåret må være så stor at fossen ved E6, også etter en utbygging, - fremstår som et positivt landskapselement. Tiltakshaver må pålegges å dokumentere at kravet om minstevannføring overholdes. 3. Utbyggingen må ikke få negative konsekvenser for beboerne i Skamdal hva vannforsyning og vannkvalitet angår. 4. Det kreves at rørgata graves ned. Gjennom Høgåsen anbefales det profilboring eller annen hensiktsmessig føring av rørtraseèn. 5. All kraft skal føres ut av kraftstasjonen i jordkabel til etablert nettforsyning i området. 6. Før utbygging kan igangsettes må utbygger søke kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av anlegget i LNF-1 område. FSK 109/12 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Søknad om fritak avslås.

19 FSK 110/12 FSK 111/12 FSK 112/12 FSK 113/12 FSK 114/12 FSK 115/12 FSK 116/12 FSK 117/12 FSK 118/12 FSK 119/12 FSK 120/12 FSK 121/12 KUNNGJØRING, TILDELING OG SALG AV TOMTER PÅ VIKALEIRA INDUSTRIOMRÅDE. PRIS OG PROSEDYRER. Teknisk avdeling Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F17, saksprotokoll formannskap sak 110/12. SØKNAD OM STØTTE - SMELTEVERKET AS Teknisk avdeling Smelteverket tildeles kr av formannskapets reserverte bevilgning. SØKNAD OM STØTTE - IL STÅLKAMERATENE Støttetjenesten Det bevilges til IL Stålkameratene. SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE - JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2013 Støttetjenesten Rana kommune bevilger kr til Jusshjelpa i Nord-Norge for 2013 MØTEPLAN FORMANNSKAPET Støttetjenesten Formannskapet har vedtatt følgende møteplan for 2013: Januar Mars April Juni August Oktober November November NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN FOR RANA KOMMUNE Støttetjenesten Rana kommune vedtar nye retningslinjer for startlån for Rana kommune med virkning fra EIENDOMSSKATT ORIENTERING Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F18, saksprotokoll formannskap sak 116/12. BUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F19, saksprotokoll formannskap sak 117/12. REGNSKAPSRAPPORTERING RAPPORT PR 3. KVARTAL 2012 Støttetjenesten Regnskapsrapport pr tas til orientering. Budsjettreguleringer i drifts- og investeringsbudsjett, som fremgår av vedlegg 1 vedtas PRIORITERING AV SPILLEMIDLER Teknisk avdeling Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2013 i henhold til liste datert , revidert Rana kommune bidrar med 10% av tilsagnsbeløpet i kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr ,- pr. søknad. LOKALISERING AV REGIONAL HELSEPARK PÅ NORD-HELGELAND BOSETTING AV FLYKTNINGER Regional Helsepark på Nord-Helgeland lokaliseres til Selfors sykehjem. 2. Selfors sykehjem renoveres og bygges ut med en kostnadsramme på kr. 153 mill innenfor rammene skissert i sakens alternativ Regional Helsepark innarbeides i Rådmannens forslag til økonomiplan , og følger samme tidsplan som skissert i saksutredningen. 4. Videre detaljplanlegging av Regional Helsepark gjøres i 2013/ Rana kommune skal bosette inntil 50 personer pr år. 2. Vedtaket gjelder for en periode på fem år. 3. Styrkning av bemanning løses innenfor tjenestens økonomiske rammer.

20 FSK 122/12 FSK 123/12 FSK 124/12 FSK 125/12 MOBEKKEN OMSORGSBOLIGER 1. Bygging av Mobekken omsorgsboliger iverksettes med bakgrunn i mottatte anbud. 2. Rådmannen innarbeider ny budsjettramme som følge av prisstigning og økte tilskudd i budsjett Kostnad på kr. 1 mill., som følge av tomteforhold og sikring av naboeiendom, belastes tomtefond. 4. Husleie fastsettes etter avkastningsmodell / kapitalkostnadssats på 4 %. TRIVSELSLEDERE I SKOLEN Støttetjenesten Formannskapet bevilger kr ,- til finansiering av diverse tiltak for trivselslederne ved skolene i Rana. Bevilgningen finansieres ved budsjettregulering fra formannskapets reseverte bevilgninger. SØKNAD OM STØTTE - LOKALRADIOENS VENNER Støttetjenesten Lokalradioens venner får støtte på kr ,- SENIORPOLITIKK Støttetjenesten Vedtakstekst er for omfattende til å gjengi her, se derfor vedlegg 2012/ F20, saksprotokoll formannskap sak 125/12. Innarbeidet i budsjett 2014

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer