pris/produktinformasjon 2011 Personkundar Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Geilo. Fagernes. tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pris/produktinformasjon 2011 Personkundar Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Geilo. Fagernes. tlf: 03202. post@sb1.no. www.sb1.no"

Transkript

1 pris/produktinformasjon 2011 Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Geilo. Fagernes. tlf:

2 Kjære kunde! Vår målsetjing er å gje deg ein god og heilskapleg prisoversikt på våre tenester og produkt. Med unntak av rentevilkår på utlån og innskot prøver me å halde prisane uendra gjennom heile året. Rentene må følgje utviklinga i pengemarknaden, og ved endringar informerer me om dette på våre nettsider og i rentebrev til våre kundar. Våre prisar tek utgangspunkt i to hovudmoment som er viktig for deg som kunde å ta stilling til. Desse er: Fordelsprogram: For å kunne tilby deg dei beste prisane innan betalingsformidling, lån og kredittar, plassering og forsikring har banken lansert ulike fordelsprogram. Bodskapen er enkel: Ved å kjøpe dei tenester og produkt du har behov for innan finans og forsikring hjå oss, skal begge partar få fordelar av eit slikt samarbeid. Bruk av nettbank og mobilbank er billigast: SpareBank 1 Hallingdal har gjort dei fleste tenester og produkt tilgjengelege via nettbanken. Fleire tenester er også tilgjengeleg via din mobiltelefon. Ved å bruke nettbank og mobilbank har du banken tilgjengeleg der du er og når du ynskjer. Dette er sikkert og enkelt for deg som kunde, og det er den rimelegaste måten å bruke banken på. Kundesenteret vårt har opent frå kl alle kvardager og våre rådgjevarar ved bankkontora prøver å tilpasse møtetidspunkta så det passar for deg. Rådgjevarane arbeider ut i frå målsetjinga om å levere tenester og produkt DU har behov for. Skal du selgje eller kjøpe bustad- eller fritidseigedom i vårt område, ber me deg ta kontakt med vår EiendomsMegler 1 for eit uforpliktande tilbod. Med helsing SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Hemsedal SpareBank 1 Valdres alle ein del av SpareBank 1 Hallingdal Knut Oscar Fleten Adm. banksjef Grafisk form: Tomas Carlström/Sb1. Foto Tomas Carlström og SB1 Pris/produkt gjeld frå 1. mars 2011 Kontotilbod brukskonto og sparing/plassering 4 5 Aksjar og fond 6 Aksjehandel 7 Personforsikring 8 Skadeforsikring 9 Lån og kredittar Betalingstenester og sjølvbetjente tenester 12 Honnørkonto 13 Valuta 13 Korttenester 14 Labb og Line spareklubb 15 Våre fordelsprogram LO favør 18 Bedriftskundar Lån, kredittar og garantiar 19 Betalingstenester 20 Bedriftsforsikring 21 Nettbank-bedrift 22 Betalingsterminaler 22 Nattsafe/innskot 22 Valuta 22 Rådgjevningstenester 22 Me tek atterhald om eventuelle prisendringar og feil i denne oversikta

3 4 5 KONTOTILBOD brukskonto og sparing/plassering Korleis skal eg best plassere pengane mine? Det er mange omsyn å ta: Avkastning, risiko, sparetid, tilgjenge osv. SpareBank 1 Hallingdal kan tilby spareprodukt i bank, fond, verdipapir og forsikring. Snakk med ein av rådgjevarane våre og få utarbeidd eit forslag som passar deg. Brukskonto Kapitalkonto 24 gebyrfrie uttak per år. I tillegg kan du ta ut renta frå året før. Uttak utover dette vert prisa med 2 % av uttaksbeløpet. Spareklubb for born og ungdom 6 gebyrfrie uttak per år. I tillegg kan du ta ut renta frå året før. Uttak utover dette vert prisa med 2 % av uttaksbeløpet. Beste rente frå fyrste krone ved teikning av Barne- og ungdomsforsikring. Bustadsparing for Ungdom (BSU) God rente på sparepengane og god rente ved kjøp av bustad. Spar inntil kr per år og kr totalt. 20 prosent i årleg skattefrådrag. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Pengane må brukast til bustadkjøp, eventuelt til nedbetaling av bustadlån. Dersom vilkåra for BSU vert brote etter at du har fått skattefrådrag, får du tilleggsskatt. Plasseringskonto 6 gebyrfrie uttak per år. I tillegg kan du ta ut renta frå året før. Uttak utover dette vert prisa med 2% av uttaksbeløpet. PULS-konto: Minimum innskot kr gebyrfrie uttak per år. Uttak kan kun skje i perioda mellom den 11. og 19. i kvar månad. Renta vert fastsett på forskot 1 månad om gongen. Garantert minste rente er 3 mnd NIBOR med fråtrekk av 0,1 prosentpoeng. Varsling av ny rentesats skjer via nettbank eller epost. Ved skriftleg varsel tilkjem ein kostnad på kr 25. Uttak skjer ved å kontakte kundesenteret. Overskriding av maksimalt antal uttak eller uttak gjort utanom uttaksperioda vert belasta med ein provisjon på 3 %. Fastrente: 1 års bindingtid. Minimum innskot kr Maksimum innskot kr 15 mill. Gebyr på 5 % ved uttak før bindingstida er over. Renteutbetaling etter utløp av investeringsperiode. Gjeldande rentesatsar for dei ulike kontoane er til einkvar tid å finne på våre nettsider, og på tilsendt kontoutskrift. Ved endring av renta vert dette kunngjort på våre nettsider og på tilsendt kontoutskrift. Me gjer merksam på at overtrekk på konto ikkje er tillatt. Ved overtrekk på konto blir det belasta rente, som for tida er 15% p.a. GENERELT Renteberekning Valuteringsreglar: Ved utrekning av renter blir det nytta 365 rentedagar i året (skotår dagar). Innskot og uttak på konto vil bli renterekna frå same dag som bokføring skjer. Overføring mellom eigne konti blir valutert same dag. Sundagar og andre helgedagar er ikkje valuteringsdagar. Renterekningsdato for kvar einskild bokføring på konto framgår av kontoutskrift. Valuteringsdato er den dato renterekninga startar eller opphøyrer.

4 6 7 AKSJAR OG FOND AKSJEHANDEL Aksjefond Me tilbyr eit breidt utval av Odin fond. Forvaltningskostnad er 2 % av investert beløp. Kombinasjonsfond Forvaltningsgebyr på Argo proaktiv: kr kr 1,75 % kr kr 1,50 % > kr 1,00 % Pengemarkedsfond SpareBank1 Pengemarknadsfond. Forvaltningskostnad er 0,4% av investert beløp. Obligasjonsfond Odin obligasjonsfond. Forvaltningskostnad er 0,5% av investert beløp. Fondskonto Forvaltningskostnad er 0,9 2,0 % av investert beløp. Årleg adminstrasjonskostnad 0,8 % av investert beløp. Du kan velgje ein av våre ferdig samansette investeringsprofilar. Desse er breidt samansett både geografisk og bransjemessig. Du kan også setje saman di eiga portefølje frå eit utval av aksje- og rentefond. Du kan bytte fond og forvaltar så ofte du vil, og når som helst i spareperioda. Dette er kostnadsfritt og utløyser heller ingen skatt. Du bestemmer sjølv kven som arvar pengane. Du kan velgje å få heile beløpet utbetalt som ein engongssum, eller du kan få utbetalingar i månadlege rater. Handel via nettbank: 0,05% i kurtasje av handelsbeløp, minimum kr 95. Handel via meklar: 0,5% i kurtasje av handelsbeløp, minimum kr 240. Frigjeving til annan meklar kr 100. Handelsfullmakt til annan meklar kr 200. Overføring til annan kontoførar, per ISIN kr 100. For verdipapirbehaldningar over kr tilkjem ein administrasjonskostnad på kr 100 per år. Sanntidskursar på nettsidene - utan ordredjubde (privat) 15,- Sanntidskursar på nettsidene - med ordredjubde, 5 nivå (privat) 135,- Sanntidskursar på nettsidene - med ordredjubde, 5 nivå (proff) 370,- Market Monitor Light utan ordredjubde (privat) 80,- Market Monitor Light + PocketTRADER mobilteneste utan ordredjubde (privat) 330,- Market Monitor utan ordredjubde (privat) 210,- Market Monitor + PocketTRADER mobilteneste utan ordredjubde (privat) 460,- Market Monitor med ordredjubde (privat) 320,- Market Monitor + PocketTRADER mobilteneste med ordredjubde (privat) 570,- Market Monitor med ordredjubde (proff) 545,- Market Monitor + PocketTRADER mobilteneste med ordredjubde (privat) 735,- PocketTRADER mobilteneste utan ordredjubde (privat) 275,- PocketTRADER mobilteneste med ordredjubde (privat) 380,- PocketTRADER mobilteneste med ordredjubde (proff) 560,- *Alle prisar inkluderer børsavgifter til Oslo Børs og 25% mva. **Ved handel med finansielle instrument gjennom aksjetenesta i SpareBank 1 nettbank, blir den lokale SpareBank 1-banken kreditert mellom 7 og 20 % av kurtasjen per ordre, som betaling for distribusjon.

5 8 9 PERSONFORSIKRING Barne- & ungdomsforsikring Livsforsikring Ulykkesforsikring Uførekapital Uførepensjon Kritisk sjukdom Hus Heim Bil Campingbil Veterankøyretøy Moped Motorsykkel Snøscooter Traktor Tilhengjar Fritidshus Byggjeforsikring Motorbåt Reiseforsikring Ulykkesforsikring Hest/hund/katt Spesielle verdigjenstandar Landbruksforsikring SKADEFORSIKRING Det fins personforsikringar for alle behov og det kan vere vanskeleg å orientera seg. Felles for dei alle er at dei sikrar ein rimeleg økonomisk levestandard dersom noko skulle skje med deg eller dine. Visste du at risikoen for å bli ufør er 40% for kvinner mellom 35 og 60 år? Eller at bornet ditt kan ende opp med ei løn tilsvarande ein minstepensjonist dersom han eller ho skulle bli ufør i ung alder? Me hjelper deg gjerne å avklare ditt behov for personforsikring! Forsikring er tryggleik. Du skal kunne stole på forsikringsselskapet ditt - også etter ei eventuell skade. EPSI Rating for 2010 syner at SpareBank 1 Forsikring har dei mest nøgde kundane blant dei store forsikringsselskapa. Automatisk 5% rabatt til bankkundar i SpareBank 1. Inntil 20% heilkunderabatt. Medlemsfordelar for deg som er LO-medlem. Forsikringsteneste for prisberekning, kjøp og endringar i nettbanken.

6 10 11 LÅN OG KREDITTAR Lån med pant i bustad/fritidsbustad Lån opptil 80 % av verdivurdering. Renta vil variere ut frå lånebeløp, betalingsevne og sikkerheit. Tilbakebetalingstid inntil 25 år. Mogelegheit for avdragsfri periode. Fyrsteheimslån (BSU-lån) Renta vil variere ut frå lånebeløp, betalingsevne og sikkerheit. Tilbakebetalingstid inntil 25 år. Mogelegheit for avdragsfri periode. Flexilån Kreditt med pant i bustad/ fritidbustad. Lån opptil 75 % av verdivurdering. Lån med pant i bil Krav om eigenandel på minimum 35 % av kjøpesum. Inntil 5 års nedbetalingstid. Lån med kausjon Lån uten sikkerheit Byggelån Renta blir rekna av nytta beløp. Provisjon av innvilga beløp 0,333 % per kvartal. Brukskontokreditt uten sikkerheit Provisjon 0,25% per kvartal. LÅNEKOSTNADAR Etableringskostnadar Etableringskostnadar 0.10 % av lånebeløpet min. kr 1500,- Depotgebyr kr 500,- Terminkostnadar Nedbetalingslån m/ automatisk terminbelastning (pr termin) kr 40,- Kontohaldsgebyr Flexilån (pr mnd) kr 40,- Pr. lånetermin, betaling pr. giro kr 75,- Tillegg ved purring kr 60,- Terminutsetjing/endring av løpetid kr 250,- Terminutsetjing/endring av løpetid, med kausjonistansvar kr 500,- GENERELT Lån: Renta blir fastsett utfrå lånebeløp, betalingsevne og kor godt lånet er sikra.. Fast/flytande rente: Ta kontakt for nærare avtale om renter og bindingstid. Tinglysingsgebyr: Låner du pengar med pant i fast eigedom eller bil, må du betale tinglysingsgebyr etter gjeldande satsar til det offentlege. Ved pant i leilegheit i burettslag vil det også bli lagt til gebyr ved notering av hefte i burettslaget. Etablering/ endring av pant kr 500,-. Prioritetsvikelse kr 500,- pr panterett. Effektiv rente: Alle rentesatsar er nominelle. Den effektive renta vert rekna og oppgjeven ved låne-/kredittførespurnad. Den effektive renta er avhengig av lånet sin storleik, løpetid, kostnadar, etc. Misleghald: Misleghald er ikkje tillate, og misleghald oppstår når avtalt betening av lånet ikkje blir overhalde. Dersom misleghald inntreff blir det lagt til 1 % misleghaldsrente og banken vil vurdere oppseiing av låneengasjementet. Sjå våre nettsider, for meir informasjon om oppdaterte renter og vilkår. Dei beste vilkåra får du som kunde med fordelsprogram. Sjå s 6-7 for meir informasjon. Overtrekk: Overtrekk er ikkje tillate. Dersom denne regelen blir brote, vert det rekna ei rente som for tida er 15 % p.a.

7 12 13 BETALINGSTENESTER + SJØLVBET. TENESTER Med Utan fordelsprogram fordelsprogram Nettbank/Telebank/Mobilbank - Årsavgift kr 0,- kr 100,- - Betaling av rekningar kr 0,- kr 2,- - Oblatkvittering (medlemskort o.l.) kr 15,- kr 15,- - Ekstra kortlesar for BankID kr 50,- kr 50,- - Overføring utlandet i Nettbank kr 50,- kr 50,- - Overførsel mellom eigne konti kr 0,- kr 0,- Mobilbank SMS - Saldoforespørsel kr 1,- kr 3,- - Andre tenester (overføring, endre kode) kr 1,- kr 3,- Prisen gjeld pr. motteke melding. I tillegg kjem prisen til nettleverandør (tekstmelding) AvtaleGiro - Betaling av rekningar kr 0,- - efaktura kr 0,- BrevGiro - Giro, pr. stk kr 10,- + porto for kvar sending porto - Kvitteringsliste kr 20,- - Melding om manglande dekning kr 15,- Manuelle betalingstenester ved bankkontora - Giro, belastet konto kr 40,- - Giro, betalt kontant kr 75,- - Giro, utan mottakar sitt kontonummer kr 75,- - Overføring mellom familiemedlemmer kr 25,- Bankremissar / gåvesjekk - Bankremisse kr 15,- - Gåvesjekk m/omslag kr 30,- Andre betalingstenester - Retur av giro utan dekning kr 15,- - Overføring ved fast avtale *) kr 0,- - Uttak frå annan bank (maks uttak kr 10000,-) kr 200,- HONNØRKONTO (oppretta før mai 2008) - Giro levert over skranke kr 10,- - Giro utan mottakar sitt kontonummer kr 75,- Følgjande tenester er gratis: - BrevGiro (også porto) - Avtalegiro - Nettbank - Telebank - Betalingskort (årsgebyr) Honnørkonto har me ikkje lenger, men for kundar over 64 år har me eit godt tilbod med fordelsprogrammet Nyt Livet, sjå sid. VALUTA Reisevaluta - Kjøp/sal av utanlandske setlar eigne kundar kr 25,- - Kjøp/sal av utanlandske setlar andre kundar kr 100,- - Innløysing av reisesjekkar, pr. sjekk kr 30,- Valutasjekkar - Innløysing av valutasjekk, pr sjekk kr 100,- + 0,5% maks 500,- - Innløysing av pensjonssjekkar kr 40,- - Inkassooppdrag valutasjekk eigne prisar - Stoppe/tilbakekalle valutasjekkar kr 150,-+ porto + omk.utland - Sal av valutasjekk kr 150,- Swift-overføring - Overføring til utlandet via nettbank kr 50,- - Overføring til utlandet ved bankkontoret kr 200,- - Hasteoverføring kr 400,- - Tillegg når avsendar betalar mottakar sitt gebyr kr 190,- - Retur grunna manglande/feil opplysningar kr 250,- - Overføring frå utlandet frå kr 60,- - Stoppe/tilbakekalle overføring til utlandet frå kr 250,- + omk. utland. Ev. gebyr til utanlandsk bank kjem i tillegg. *) ekstra for kvittering til mottakar/betalar kr 10,- pr. melding

8 14 15 KORTTENESTER Med Utan fordelsprogram fordelsprogram SpareBank 1 kort VISA - Årsavgift kr 275,- kr 275,- - Uttak i SpareBank1-minibankar kr 0,- kr 0,- - Uttak i andre minibankar kr 0,- kr 5,- - Varekjøp inkl. kontantuttak kr 0,- kr 1,- - Visakjøp kr 0,- kr 2,- - Visa kontantuttak i utlandet (automat/manuell): - Med fordelsprogram (gjeld ikkje AKTIV) kr 0,- - Utan fordelsprogram og AKTIV kr 29,- + 0,5 % av uttaksbeløpet SpareBank 1 kort Electron - Årsavgift med legitimasjon kr 100,- kr 100,- - Årsavgift uten legitimasjon kr 275,- kr 275,- - Uttak i SpareBank1-minibankar kr 0,- kr 0,- - Uttak i andre minibankar kr 0,- kr 5,- - Varekjøp inkl. kontantuttak kr 0,- kr 1,- - Visakjøp kr 0,- kr 2,- - Visa kontantuttak i utlandet (automat/manuell): - Med fordelsprogram kr 0,- - Uten fordelsprogram kr 29,- + 0,5 % av uttaksbeløpet SpareBank 1 VISA GOLD - Årsavgift kr 0,- - Varekjøp (inn-/utland) kr 0,- - Kontantuttak (inn-/utland) kr 35,- + 1,0 % av uttaksbeløpet - Kontantuttak (i kasse) kr 75,- + 1,0 % av uttaksbeløpet SpareBank 1 MASTERCARD GOLD - Årsavgift kr 0,- - Varekjøp (inn-/utland) kr 0,- - Kontantuttak (inn-/utland) kr 35,- + 1,0 % av uttaksbeløpet - Kontantuttak (i kasse) kr 75,- + 1,0 % av uttaksbeløpet Labb og Line Spareklubb trygg start på livet Kva skal eit barn med banken? Det er gjerne fyrst i tenåra at barna sjølv merkar eit behov for banken. Det reelle behovet startar imidlertid lenge før dette. Gjennom Labb og Line får bornet: Fødselsgåve alternativ 1: kr 200 ved opning av konto. alternativ 2: 2 månader gratis Barne- og ungdomsforsikring. Opprettar du spareavtale i fond for barnet, betalar me fyrste månaden (Inntil kr 300). Beste rente på sparepengane frå fyrste krone ved teikning av Barneog ungdomsforsikring. Bursdagshelsing kvart år til og med fylte 10 år. Aktivitetar med Labb og Line sommar og vinter. Gåve til 3, 6 og 10-åringar. Kven er Labb og Line? Labb og Line er maskotane til spareklubben vår. Dei to isbjørnungane kjem frå byen Minusgrad, og er ofte med på aktivitetar for barn i regi av banken. Labb er litt slumsete med pengane sine, medan systera Line er meir fornuftig. ANDRE TENESTER Bankboksar Frå kr 200,- til kr 550,- inkl. mva. Prisen varierar med storleiken. Kopiar - Kopi av kontoutskrift/bilag, per stk kr 60,- Etablering av kundeforhold med D-nummer kr 250,- Etablering av depositumkonto kr 1000,-

9 17 Våre fordelsprogram Det skal løne seg å bruke oss på det meste! Som kunde med fordelsprogram får du gode vilkår og gunstige prisar på tenestene du treng. Produkt og tenester i det enkelte kundeprogram er tilpassa alder og livssituasjon. For å kunne nytte deg av fordelane i våre kundeprogram må du ha eit visst antal produkt hjå oss. Her er nokre av fordelane: Gratis bruk av Nettbank og Telebank. Bank- og forsikringsdokument tilsendt via nettbank eller e-post. Betre vilkår på bustadlån. Betre vilkår på plasseringskonto. Betre vilkår på brukskonto. Betre vilkår på bruk av betalingskort. Rabatt på skadeforsikring. Ta kontakt med oss, eller sjå våre nettsider for detaljar om det enkelte kundeprogram.

10 18 LOfavør Bedriftskundar 19 Bank- og forsikringsfordelar for deg som er LO-medlem. LO favør Brukskonto Svært gunstige vilkår på betalingsformidling. LO favør Plasseringskonto Som LO favør-kunde får du beste rente på plasseringskonto, frå fyrste krone. LO favør Medlemslån Svært gunstige vilkår på lån med pant i bustad. LO favør Pensjon Spareprodukt med forsikringselement, kun for medlemmer av forbund i LO. LO favør Lønnsgaranti Som LO favør-kunde vil banken kunne forskottere utbetaling frå lønsgarantifondet til lågste bustadlånrente. LO favør Konfliktlån Ved ein eventuell lovleg arbeidskonflikt vil banken kunne vera behjelpeleg med avdrags- eller betalingsutsetjing, eller eit forbrukslån. EiendomsMegler 1 Rabatt hjå EiendomsMegler 1 på kjøp og sal av bustad/ fritidsbustad. LOfavør Skadeforsikring Som LO-medlem har du: Innbuforsikringa di gjennom SpareBank 1. Tilbod om andre LO favør skadeforsikringar med gunstige vilkår. Er du som LO-medlem også totalkunde i banken, har du høve til å ta del i vårt fordelsprogram LO favør Aktiv. For meir informasjon, sjå våre nettsider eller ta ein tur innom eit av våre kontor. LÅN, KREDITTAR OG GARANTIAR Prisliste gjeldande frå 1. mars 2011 NEDBETALINGSLÅN Renta vil variere med betalingsevne og den totale risiko til engasjementet. Etableringskostnadane er 0,25 % av omsøkt beløp, minimum kr 2500,-. Depotgebyr kr 500,-. Terminkostnadar Pris pr lånetermin, automatisk belastning av konto *) kr 50,- Pris pr lånetermin, betaling pr giro kr 100,- Tillegg ved purring kr 60,- Terminutsetjing/endring av løpetid min. kr 500,- *) - Tillegg for kvittering kr 50,- RAMMELÅN Byggelån Provisjon 0,333 % pr kvartal vert rekna av innvilga beløp Etableringskostnadar 0,25 % min kr 5000,- Kredittar Provisjon 0,333 % pr kvartal vert rekna av innvilga beløp Etableringskostnadane er 0,25 % av innvilga beløp min kr 2500,- Driftskreditt landbruk Etableringskostnadar min kr 1500,- Ingen rammeprovisjon Garantiar Etableringskostnadar ny garanti og ny garantiramme 0,25 % min kr 2500,- Etableringskostnadar innan eksisterande garantiramme min kr 750,- Provisjonen vil bli rekna etter garantistillelsen og risikoen til engasjementet. Provisjonen blir rekna forskotsvis pr kvartal. Generelt om lån, kredittar og garantiar Effektiv rente og terminbeløp vert oppgjeve på førespurnad. Overtrekk er ikkje tillate. Dersom denne regelen vert brote, vert det rekna ei rente på 15 %.

11 20 Bedriftskundar Bedriftskundar 21 Prisliste Betalingstenester Blir det nytta tenester som ikkje står oppført her, gjeld pris som for personkundar. Manuelle tenester Lønsliste og andre lister, pr overføring kr 10,- Giro kr 40,- For alle tenestene AvtaleGiro, e-faktura, OCR innbetalingsservice, egiro innbetaling og BBS Direkte remittering: Etablering av mottakaravtale kr 0 Månadsavgift mottakaravtale kr 60,- Oppdrag i filoverføring kr 1,- AvtaleGiro Betalingskrav med varsling via bank kr 1,50 Betalingskrav utan varsling via bank kr 0,50 Sletting av betalingskrav, pr.stk. kr 12,- OCR innbetalingsservice Transaksjon kr 0,50 Kopi bestilt av kunde kr 120,- Bytte av KID-nummeroppbygning kr 1250,- BEDRIFTSFORSIKRING SpareBank 1 Hallingdal tilbyr forsikringar til bedrifter og næringsliv. Me leverer produkt innan skade-, liv- og pensjonsforsikring. Ta kontakt for eit godt tilbod! Skadeforsikring Bygning og virksomhet Transport Kjøretøy Ansvar Landbruk Personalforsikring Yrkesskade Kollektiv ulykke/barneulykke Uføredekning Tap Reiseforsikring Gruppelivsforsikring Behandlingsforsikring Obligatorisk Tenestepensjon - OTP Innskotspensjon Uførepensjon egiro innbetaling Transaksjon med KID kr 0,50 Transaksjon med underspesifikasjon, med melding eller uten KID kr 2,- BBS Direkte remittering Transaksjon med KID, med/utan melding kr 1,- Transaksjon utan mottakars kontonr kr 75,- efaktura Tilknytningsavgift etter avtale med kunden Betalingskrav kr 3,40 efaktura i bankenes fakturahotell kr 1,- Informasjon om dei ulike rentesatsane, sjå kontoutskrifta di eller våre nettsider. For fullstendig informasjon om betalingstenester, sjå våre nettsider eller ta kontakt med din kunderådgjevar.

12 22 Bedriftskundar Bedriftskundar 23 Nettbank bedrift Etablering av avtale kr 1000,- Månadleg avgift, for hovudkunde kr 150,- Månadleg avgift for hovudkunde, elektronisk melding kr 95,- Ekstra brukar utanom den første, pr månad kr 15,- Transaksjon med KID, med/utan melding kr 1,- Betalingstransaksjon via filoverføring kr 1,- Kontoregulering, mellom eigne konti kr 0,- Utbetaling utan mottakar sitt kontonummer kr 75,- Overføring til utlandet via nettbank frå kr 50,- Overføring til utlandet ved bankkontoret kr 200,- Betalingsterminalar Brukarstadsabonnement (fritatt for mva) kr 140,- For kjøp/leige av betalingsterminal, sjå meir informasjon på vår heimeside Nattsafe/innskot Bruk av nattsafe, pr. innskot kr 25,- Innskot levert i skranke kr 75,- Innskot levert i innskotsautomatar kr 0,- Kjøp av mynt pr.rull kr 3,- Kjøp av mynt pr.pose kr 25,- Valuta Kjøp/sal av valuta, pr transaksjon kr 25,- Rådgjevingstenester Timearbeid utover normal kundeoppfølging, per time kr 500,-

13 SpareBank 1 Hallingdal Me tenkjer på miljøet, difor har me lagt opp til eit tilnærma papirlaust kundeforhold der stort sett alt blir gjort elektronisk.

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Bedriftskundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no www.sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Til

Detaljer

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra INNSKUDD Gjelder fra Rentesats Fra 14.08-26.11.2015 Rentesats fra 27.11.2015 Brukskonto 0,05 % 0,05 % Brukskonto Nett 0,05 % 0,05 % Budsjettkonto 0,05 % 0,05 % Honnørkonto 0,05 % 0,05 % Ungdomskonto 0,05

Detaljer

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr 2.000.000 3,60 % 3,60

Detaljer

Prisliste for Personkunder

Prisliste for Personkunder Prisliste for Personkunder Priser gjeldende fra 01.03.2018 Betaling PM Kundeprogram Konti i Spareklubb, 13t18, 18t30, Grepa og Lofavør har disse elementene gratis: Årsavgift mobilbank/nettbank/telebank,

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

PRISLISTE PERSONKUNDE

PRISLISTE PERSONKUNDE PRISLISTE PERSONKUNDE Gjeldande frå 23.04.2013 Innhald - Innskot - Lån / kreditt - Betalingsformidling og valuta og utanlandsbetaling - Kort - Øvrige prisar er ein ynskjer å INNSKOT Konto Saldo Rentesats

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

PRISLISTE PERSONKUNDER. Sist oppdatert 1. August 2013

PRISLISTE PERSONKUNDER. Sist oppdatert 1. August 2013 PRISLISTE PERSONKUNDER Sist oppdatert 1. August 2013 Oversikt priser og produkter 2 1. Programkunder...3 1.1 Labb og Line Spareklubb...3 1.2 Xtra...3 1.3 Xtrm...4 1.4 Privat Ekstra...6 1.5 Privat Ekstra

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Personkunder Betalingstjenester

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Personkunder Betalingstjenester Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Personkunder Betalingstjenester LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Nettbank - Telebank - Mobilbank Årsgebyr 100 Betaling av regning med KID 2 Betaling av regning

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling Brevgiro Per giro (per anvisning) 9,- + porto Per anvisning v/giro u/mottakers kontonr

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Ord. priser: Hønnør Privat Ekstra LOFavør UNG 13-18 UNG/ student 18-25 Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Personkunder Priser gjeldende fra

Personkunder Priser gjeldende fra Personkunder Priser gjeldende fra 01.03.2017 Ordinær pris Kundeprogram BETALINGSTJENESTER Nettbank, Mobilbank, Telebank årsgebyr 100 0 Etablering av BankID på Mobil 0 0 Etablering av BankID u/kodebrikke

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån og innskudd gjelder fra 1.4.2016 for nye kunder og 1.6.2016 for eksisterende kunder. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser INNSKUDDSBETINGELSER BSU

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder Prisliste gjeldende fra 27.04.2017 på nye lån Prisliste gjeldende fra 21.06.2017 på eksisterande lån Personkunder Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Brukskonto Privat 0,05 % Brukskonto Tysnes Ung 0,10 %

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Velkomne! Veit du kva fordelar. du har som LO-medlem?

Velkomne! Veit du kva fordelar. du har som LO-medlem? Velkomne! Veit du kva fordelar. du har som LO-medlem? SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre er over 155 år Har bankkontor i: Volda, hovudkontor Ørsta Vartdal Sæbø Ulsteinvik Fosnavåg Forvaltningskapital

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 04.04.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Personkundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Personkundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Personkundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål. Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Kjære kunde! Foto

Detaljer

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10.

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visliste.jsp?label=prisliste... Page 1 of 11 liste Privat Skriv ut Sist endret PRISLISTE BETALING Kundeprogram (Pga fusjon vil nye kundeprogram vil bli

Detaljer

pris/produktinformasjon Personkundar Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Fagernes. tlf:

pris/produktinformasjon Personkundar Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Fagernes. tlf: pris/produktinformasjon 2010 Personkundar Bedriftskundar Gol. Hemsedal. Ål. Fagernes. tlf: 03202. post@sb1.no. www.sb1.no Kjære kunde! Me ynskjer å gje deg ein god oversikt over våre prisar og produkt.

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 01.09.2017 Prislisten gjelder fra 01.09.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Sparekonti Skue sparekonto 0,80 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 09.11.2017 Prislisten gjelder fra 09.11.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Prisliste Personmarked

Prisliste Personmarked Holla og Lunde Sparebank Prisliste Per 1. juli 2012 Kontakt oss Holla og Lunde Sparebank Kaldekjeldevegen 2 3830 Ulefoss Tlf 35 94 64 00 Faks 35 94 60 70 www.hlbanken.no Innskudd HL-konto kr 0 - kr 199.999

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Betaling. Gjelder fra

Betaling. Gjelder fra Betaling Nettbank/mobilbank/telebank/smsbank Etablering kr 0,- Årspris nettbank kr 150,-* Nettgiro kr 3,-* Nettgiro belastet sparekonto kr 100,- SMS varsling pr melding kr 2,- Snapcash-overføring kr 0,-

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

Prisliste Skue Sparebank

Prisliste Skue Sparebank Skue Sparebank Utlån Boliglån fra 3,95 % Boliglån for unge fra 3,80 % Boliglån for unge i alderen 18-34 år. Du kan låne inntil 85% av boligverdi. Fleksilån fra 4,05 % Rammelån inntil 70% av boligens verdi

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 28.05.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Sparekonti Skue sparekonto 0,30 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 7. desember 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Gjelder fra 26.06.2015

Gjelder fra 26.06.2015 Gjelder fra 26.06.2015 Beløp Nominell Effektiv rente Plasseringskonto privat** Fra kr. 500.000,- 2,178 % 2,20 % Paretokonto privat* Fra kr. 500.000,- 1,982 % 2,00 % Under kr. 500.000,- 0,995 % 1,00 % Plasseringskonto

Detaljer

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra 27.07.2015 INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra 27.07.2015 INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER INNHOLD er en av er en - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.melhusbanken.no RENTESATSER INNSKUDD er en av er en Innskuddsform

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 01.03.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Fra 22.06.2015 Lån Boliglån over kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 2,60 % eff. 2,69 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 3,30

Detaljer

Prisliste Privat Per 29.09.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 29.09.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. FLEKSILÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: 2,95 % 3,17%** fra 01.12.15 2,70 % 2,92 % Lån med pant i egen bolig innenfor 70 %

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 29.09.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 20. april 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4

Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4 Renter og avdrag Renter og avdrag Brosjyren gir ei oversikt over hovudtrekka i Husbankens rente- og avdragstilbod. Dei nedbetalingsvilkåra du vel vil ha innverknad på den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 18. februar 2015 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Boliglån for unge... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Side 1 av 10 Priser fra 01.03.2016 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Personkunder Betalingstjenester (PM) Nettbank - Telebank - Mobilbank LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Årsgebyr 100 Etablering av

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Lønnskonto 0,10 % Lønnskonto - fordelskunde 0,15 % Ungkonto/Studentkonto 0,15 % Honnørkonto 0,10 % Honnørkonto - fordelskunde 0,15 % Depositumskonto 0,10 % Boligsparing

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Prisliste Betalingsformidling

Prisliste Betalingsformidling liste Betalingsformidling Gjelder fra 1.august 2016 Side 1 av 5 Bankkort Breddekunde Tos- Aktiv Ordinær er en Beskrivelse Årsgebyr Visa Classic kr 300,- kr 300,- Årsgebyr Visa Classic Tos-Aktiv 18-25 år

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3 Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Nedenfor finner du informasjon om hvordan du enkelt kan flytte din kundes

Detaljer

Guide for landbruket. - enkel og effektiv løsning, skreddersydd for landbruket

Guide for landbruket. - enkel og effektiv løsning, skreddersydd for landbruket Guide for landbruket - enkel og effektiv løsning, skreddersydd for landbruket Innholdsfortegnelse Kundesenter 3 Rådgivning 4 PRO Landbruk grunnpakke 5 Skadeforsikring landbruk 6 Skadeforsikring privat

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Personkunder. Betalingstjenester. Side 1 av 10 PRISER PR 01.03.2015

Personkunder. Betalingstjenester. Side 1 av 10 PRISER PR 01.03.2015 Side 1 av 10 PRISER PR 01.03.2015 Personkunder Betaling Lån og kreditter Innskuddskonti Sparing, fond og aksjer Forsikring Til Bedriftskunder Betaling Lån og kreditter Garantier Innskudd Sparing, fond

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer