Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013"

Transkript

1 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena Aker. RaskereTilbake-poliklinikken (RaTi) ble etablert oktober Videre er det poliklinisk aktivitet for sykehuset tradisjonelle pasientgrupper, og det jobbes stadig med å utvide den aktiviteten på Aker. I dag gjøres det poliklinisk vurdering og oppfølging før innleggelse på KReSS (hjerneskadepasienter) ved psykolog og sykepleier, konsultasjoner med pasientene som ikke har behov for lokaliteter/utstyr knyttet til poliklinikken på Nesodden, og/eller som pga. reisevei ønsker å få sin konsultasjon i Oslo. Det er et godt samarbeid med RaTi om utnyttelse av lokaler og noen fagpersoner. Juni 2013 ble ATLET-studien flyttet til Aker, en studie som ser på nytten av tredemølletrening med vektavlastning for ryggmargskadde. Tredemøllen kalles Locomat og har denne vektavlastningen som gjør det mulig å gå. Det er også etablert et samarbeid med rehabiliteringsavdelingene til Oslo universitetssykehus og Oslo kommune om bruk av Locomaten når den ikke brukes av SunHF. Klinikken ønsker en økning av eksiterende tilbud og utvikling av nye tilbud til sykehusets målgrupper på Aker, og er samtidig avhengig økning av henvisninger til poliklinikken. I høst etableres Regional kompetansetjeneste rehabilitering i lokaler i forlengelsen av poliklinikken. Det er ansatt leder og kommunikasjonsansvarlig, og man er i ansettelsesprosess med to rådgivere. Den økonomiske rammen fra HSØ ble kjent den 14.november som 5 mill. Det ble estimert til 7,2 mill i Nytt prosjekt; Treningspoliklinikk Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkeltbrukere og brukerorganisasjoner knyttet til målgruppene til SunHF, en treningspoliklinikk. I september 2013 ble det utarbeidet et prosjektmandat (orienteringssak FTL ) som ble behandlet i prosjektledelsen til Samhandlingsarena Aker, og videre til styringsgruppen for Samhandlingsarena Aker i oktober. En viktig del av prosjektet er å finne frem til en robust driftsform, og se på mulighetene for en kombinasjon av spesialisthelsetjeneste, kommunale tiltak, brukeraktivtet og som et åpent treningsstudio med tilrettelegging. Prosjekt etablering av treningspoliklinikk ved Aker vil være tilknyttet en av de 10 tilpasningsprosessene til nytt bygg frem til 2015 ( Samhandlingsarena Aker ). Samarbeid om rehabilitering På Samhandlingsarenaen er det mange aktiviteter knyttet til rehabilitering. Oslo universitetssykehus (OUS) har sin rehabiliteringsavdeling, Oslo kommune har etablert en ny døgnrehabiliteringsavdelin, og SunHF har sin poliklinikk. Det er etablert et ledernettverk og et legenettverk for disse. Det gir godt grunnlag for å kjennes hverandres aktivitet og skape felles aktivitet. Eksempler på dette er felles bruk av treningsarealer og av Locomaten. Det er gjennomført to dagskurs i felleskap, og det planlegges et omfattende kompetanseprosjekt knyttet til forløpet til slagpasienter. Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Oslo kommune har visningsleilighet for velferdsteknologi på Aker, Almas hus. En av ergoterapeutene fra SunHF inngår i utviklingsteamet. Det er ønskelig at denne visningsleieligheten også skal kunne brukes av våre pasientgrupper. Lokaler på Aker Samhandlingsarena Aker er et utviklingsprosjekt eiet av Oslo kommune, og som i mer enn 2 år har hatt en integrert prosjektledelse med Helse Aker, som har vært OUS sitt prosjekt for å optimalisere bruk av lokalene. OUS vil fra nyttår avvikle Helse Aker, og vil at utvikling/bruk av lokalene gjøres av deres eiendomsavdeling. Lokalene på Aker er en aktuell løsning for kapasitetsproblemer for sykehusene knyttet til befolkningsutviklingen i Oslo området. Det var fremmet flere byggprosjekter våren 2013, som OUS ikke hadde økonomisk mulighet til å realisere, blant annet pga. omfattende HMS krav. De har prioritert byggprosjektet å få på plass felles løsninger som kantine og treningsarealer. Det vil bli foretatt en oppussing i de tre øverste etasjene i bygg 6 for å kunne samlokalisere flere kompetansemiljøer, hvilket kan være aktuelt for Regional Kompetansetjeneste rehabilitering. 2. Status innovasjon SunHF Innovasjonsarbeidet på Sunnaas sykehus HF skyter ytterligere fart. Nytt i år er at vi leverer nye ideer til (patent)beskyttelse gjennom såkalte Dofier. Dette gjøres i samarbeid med Inven2, som skal sikre at ideene til ansatte på sykehuset ivaretas på en god og korrekt måte. Dette gjelder både beskyttelse av ideen, samt rettigheter til eventuell fortjeneste dersom ideen lar seg kommersialisere. Spesielt gledelig er det at vi så langt i 2013 er det sykehuset som har levert nest mest i Helse Sør-Øst vi er en god nr 2 etter Oslo Universitetssykehus og skal sende inn ytterligere to Dofier i løpet av de neste ukene. Oktober 2013(2012): Innovasjoner pr helseforetak HF Ongoing Projects DOFIs Patents Licenses & StartUps Nye Innov. Total OUS 64(59) 77(69) 41(47) 5(12) 123(128) AHUS 6(5) 4(8) 3(1) 0(1) 7(10) SSHF 1(3) 0(2) 0(2) 1(2) 1(6) SØHF 1(2) 0(2) 1(0) 1(2) SIHF 1(0) 4(1) 4(1) Sunnaas 3(0) 5(1) 5(1) Apotek 0(1) 0(1) VVHF 0(1) 0(1) Diakonhj 1(0) Total 77(69) 90(85) 44(50) 7(15) 141(150) Turning Top Science into Products Det andre nye i år er at vi har fått til 3 innovasjonsprosjekter i samarbeid med Innomed. Innomed drives av Helsedirektoratet, i samarbeid med Innovasjon Norge, og skal bistå helsevesenet med at gode ideer knyttet til utvikling av tjenester, nye løsninger og nye produkter kan realiseres selv om det kanskje ikke er det største kommersielle potensialet eller at en er usikker på dette. Stor honnør til

3 Sunnaas sykehus Side 3 Matthjis Wouda, Arve Opheim og Ingebjørg Irgens for flotte prosjekter som nå gjennomføres. Prosjektene har en samlet ramme på 1.4 millioner. Innovasjon kan være behovsdrevet Status InnoMed forprosjekter Tittel Eier Status Active on Wheels Sunnaas Samarbeid med IFI mhelse kombinert med sosiale medier Sunnaas Samarbeid m Transisto Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår Sunnaas Konseptutvikling Kontrollert nedkjøling OUS Oppstart 4 gode vaner AHUS Bedriftsetablering SIKT (sikker IKT for hjemmemonitorering) Benchmarking av intensivavdelinger Norsk Helsenett (NHN). OUS STHF Partnersøk Avklaring med Sykehuspartner Turning Top Science into Products Foretakets første OFU prosjekt er på plass. Dette markerer en milepæl i innovasjonsarbeidet. Sammen med firmaet Made for Movement vil sykehuset (ved fysioterapeut Alhed Piene Wesche/fagsef fysioterapi Arve Opheim) utvikle nye løsninger for bevegelseshjelpemidler. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, og har en total ramme på 7.5 millioner. Sonja Erlenkamp ble ansatt som innovasjonsrådgiver i 50% stilling 1. mai Gjennom dette har innovasjonsteamet kunnet engasjere seg enda mer i pågående prosjekter og prosjekter under utvikling og utvikling av den interne kompetansen på innovasjon. Prosjektstillingen har i første omgang en varighet på 2 år. Karstein Kristiansen fra Brukerutvalget har trådt inn som fast medlem i foretakets innovasjonsteam, noe som vil styrke foretakets satsning på brukerdrevet innovasjon ytterligere. Sonja og Karstein er begge innovatører, så i tillegg til deres tid og faglige engasjement representerer dem også nødvendig kompetanse knyttet til realisering av innovasjonsprosjekter. Som nytt tiltak i 2013 ble det også startet interne innovatørseminarer som skal bidra til kompetanseløft innenfor prosjektdrevet innovasjon blant de ansatte som har eller ønsker å starte et prosjekt på Sunnaas. Videre er det implementert en database for bedre håndtering av arbeidet med de ulike innovasjonsprosjektene. Etter hvert vil denne erstattes av en felles database for alle helseforetakene i helse Sør-Øst. Sunnaas har pt 19 pågående innovasjonsprosjekter. Mange av prosjektene faller inn under en av følgende grupper: Bevegelse, sårbehandling, spillteknologi, pasientsikkerhet og nytt bygg. En kommer gjerne tilbake til styret med en mer grundig presentasjon av enkelte av disse.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Utfordringer Finansiering Mange innovasjonsprosjekter finansieres ca 50% av eksterne midler (Regionale forskningsfond, Innovasjon Norge med mer). De resterende midler må en finne internt. For innovasjonsprosjekter som kan knyttes tett opp mot klinikk/eksisterende virksomhet finner vi som regel gode løsninger. For prosjekter hvor ansatte må kjøpes fri utover den eksterne finansieringen oppstår det utfordringer. Flere og flere av innovasjonsprosjektene har klare elementer av forskning i seg. En mulig løsning vil være å vurdere hvorvidt noe av økningen i forskning også kan tilfalle innovasjonsprosjekter med et klart forskningsfokus. Organisering av innovasjonsaktivitet En greier fortsatt ikke samle all innovasjonsaktivitet i sykehuset. Det betyr at det kommer henvendelser som besvares av andre enn innovasjonsteamet, og at teamet ikke alltid blir gjort oppmerksomme på dette. Dette har konsekvenser for rapportering og for vurdering av samlet utfordringsbilde for foretaket. Teamet arbeider jevnlig med dette. En ser blant annet på hvilke kompetansegrupper og fagmiljø i klinikken som kan være naturlige arenaer for forskjellige innovasjonsprosjekter eksempelvis i forhold til sår, bevegelse og spill. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal sikre gode prosesser rundt nytt bygg og innovasjon. Medlemmer fra innovasjonsteamet vil være representert her. En vil fortløpende vurdere hvilke av de pågående prosjekter som bør overføres denne gruppen, for gjennom dette å sikre en så god forankring som mulig. Tilsvarende forventer en at en rekke nye prosjekter vil realiseres gjennom dette arbeidet. Innovasjon er ikke representert i foretakets mer formelle kanaler, annet enn (indirekte) via forskningsdirektør. Det er ønskelig med en videre diskusjon av hvor dette bør forankres organisatorisk. 3. Status nytt tverrbygg Fremdrift: Byggeprosess nytt tverrbygg startet som planlagt 1. oktober med tilrigging av brakkerigg. I henhold til riggplanen er også byggeplassgjerde etablert rundt hele byggområdet. 28. november ble spaden satt i jorden for oppstart fase 1 nytt sykehusbygg. Fase 1 innebærer ny bro - og gangforbindelse mellom eksisterende bygg G og H og grunnarbeider med graving og sprenging samt riving av deler av eksisterende fasader er i full gang. Planlagt overlevering av fase 1 er satt til 25. mars Tegningen viser fase 1 (mørk blå) og fase 2 (lys blå) og eksisterende bygg (lys gul).

5 Sunnaas sykehus Side 5 Informasjon/kommunikasjon Det er etablert eget område på sykehusets intranettside Nytt sykehusbygg. Her samles all informasjon om byggeprosessen. Informasjon om endringer i trafikkmønster i fase 1 i byggeperioden er lagt ut både internt og sendt ut til eksterne. Det samme gjelder for nytt og midlertidig endret akuttsituasjonskart for byggeperioden (endringsvedlegg til opprinnelig beredskapsplan). Det gjennomføres ukentlig telefonmøte på torsdager mellom byggleder Multiconsult og Sunnaas sykehus HF (SunHF) for gjennomgang status, utfordringer, planlagt aktivitet uken som kommer og hva som bør varsles ut. Vesentlig informasjon fra møtet legges ut på Intranettsiden fredag og sendes samtidig ut på mail til SunHF utvidet ledergruppe og andre som blir berørt etter egen liste utarbeidet av sykehuset naboer, leietakere, rammeavtaleleverandører osv). I tillegg er det nå etablert informasjonsmøte hver mandag morgen i kantina for ansatte, pasienter og pårørende. Leder for byggeprosessen(prosjektleder og/- eller Multiconsult) og brukerkoordinatorene er til stede for å svare på aktuelle spørsmål. Videre legges det ut informasjon på sykehusets informasjonsskjermer både i resepsjonsområdet og i klinikkarealer og det er utarbeidet informasjonsskriv om at det foregår byggearbeider ved sykehuset som sendes ut til alle pasienter i forbindelse med innleggelse og i velkomstmappen. Status kutt-prosess : Innsparinger etter "KUTT og forenkling" er nå ca. 15 MNOK inkl. MVA. HENT har en frist 20. november for å bekrefte reduksjon, post for post. Det vil bli ført byggeregnskap hvor godkjente EK (EndringsKrav) føres mot kontraktssum. Spilleregler for EK er gitt i kontrakt og NS8407. Det er strenge varslingskrav fra begge parter etter Norsk Standard. Prosjektets mål er å styre etter kontrakt og budsjett, noe som krever streng disiplin fra prosjektledelsen i forhold til endringer i prosjektperioden frem til november 2015.

6 Sunnaas sykehus Side 6 4. Rekruttering ny kommunikasjonsdirektør Ved søknadsfristens utløp ( ) var det registrert 33 søkere. Gjennomgående er det meget sterke søkere med allsidig kommunikasjonsfaglig utdannelse/erfaring, samt for noen av disse også utdannelse/erfaring innenfor ledelse og forskining. Rekrutteringsprosessen er organisert med adm.dir. som leder for rekrutteringsteamet som i tillegg består av klinikksjef og en tillitsvalgt. Tilsetting av ny kommunikasjonsdirektør forventes å være avklart medio desember Strategisk agenda SunHF utgave nr. 2. Foretaksledelsen vedtok i møte utgave nr. 2 av strategisk agenda som skal gjelde frem til utgangen av 2. halvår Følgende 7 områder er blitt prioritert i utgave nr. 2: 1. Oppfølging/operasjonalisering av internasjonal strategi 2. Etablering av analyseteam 3. Utredning byggetrinn 3 4. Sunnaas registeret 5. SunHF`s rolle i Samhandlingsreformen 6. SunHF`s rolle som undervisningsinstitusjon 7. Ikke jobb mer - jobb smarter 6. Samhandlingsprosjekt SunHF Røyken kommune På bakgrunn av invitasjon fra Røyken kommune er det initiert et prosjekt på overføring av rehabiliteringskunnskap både organisatorisk og faglig. Røyken kommune ønsker å fokusere på utvikling av rehabiliteringstilbudet. Prosjektet er under utvikling, og vil være sammenfallende med andre endringer kommunene vil gjøre i hjemmetjenesten. Så langt i prosjektet er Sunnaas sykehus HF bedt om å bistå innen tre områder: Dialogpartner i rigging av endringsprosjektet Bidra til en systematisk evaluering av omleggingen kommunen ønsker Konkretisere kunnskapsgrunnlaget for rehabilitering og veilede på enkelte krevende pasienter. Dette vil være å betrakte som et pilotprosjekt på deltagelse i økt rehabiliteringsfokus i kommunen. 7. Ansettelse av Ernæringsfysiolog Det er nå ansatt ernæringsfysiolog på SunHF for første gang og samtidig i samarbeid med tte medfører at SunHF blir praksisplass for studenter, samt at samarbeidet med UiO tilrettelegger for forskning innenfor ernæringsfeltet. Ernæringsfysiologen tiltrer stillingen 1. mars Orienteringer fra Klinikk Vergekurs 2013 HS6 får pasienter i tidlig fase fra OUS/Ullevål. Mange av pasientene er i posttraumatisk forvirringstilstand (PTF) når de blir innlagt hos oss. Pasientene karakteriseres av at de ikke er orientert for tid, sted eller egen situasjon. En del har redusert kroppsoppfattelse, noe som gjør det vanskelig å styre kroppen hensiktsmessig, andre hører eller ser forhold som gjør dem redde og skremte og hvor de forsøker å beskytte seg. Motorisk uro er således en del av bildet. Det vanlige er at PTF går over etter

7 Sunnaas sykehus Side 7 noen dager eller uker, men hos noen pasienter er det langvarig, eller en sjelden gang også en varig tilstand. For å hindre at pasienten skader seg selv eller andre, har disse pasientene fastvakt døgnet rundt. Én eller flere ansatte har kontinuerlig oppfølging av pasienten mens denne er våken. Motorisk uro kan gå ut over ansatte, enten ved at pasienten ikke kan styre kroppen og dermed bruker for mye kraft i bevegelser rettet mot ansatte, eller at ansatte må hindre pasienten fra å falle eller slå hodet eller kroppen. Det kan også være at slag eller spark målrettes for å treffe det/den pasienten opplever som uønsket og dette går i særlig grad ut over ansatte. For i størst mulig grad å unngå at ansatte angripes og skades av våre pasienter i PTF er iverksatt vergekurs for ansatte i teamet. Bakgrunnen for kurset var en hendelse for ca 1,5 år siden da en pasient (stor og sterk mann) sparket og slo alle i hans nærhet over en lengre periode. Ansatte ble redd ham, sykefravær økte, det kom mange avviksmeldinger som omfattet blant annet skader på ansatte og dårlig arbeidsmiljø. Klinikken hadde store problemer med å få på plass personell som kunne/turde å være hos pasienten. Klinikken valgte å satse på vergekurs som forebyggende tiltak. Dette er et kurs med utspring i psykiatri og fengselsvesen som dreier seg om å forstå og forebygge farlige situasjoner, samt metodikk for å gripe inn om pasienten trenger å bli stoppet. Etter denne hendelsen har enkelte ansatte i HS6 blitt vergeinstruktører og det er gjennomført gjentatte vergekurs for alle ansatte i teamet. Etter råd fra OUS, psykiatrisk avd. Dikemark har klinikken nå systematisert vergeopplæringen. Det arrangeres kurs hver tredje uke slik at ansatte får gjenoppfriskning, nyansatte får grunnopplæring og kunnskapen holdes ved like. I tillegg er teamet organisert slik at det ikke lenger er alle ansatte som deler på å jobbe med de mest urolige. Antallet ansatte rundt de urolige pasientene er redusert slik at pasienten fortere blir kjent med sine hjelpere. Resultatet så langt viser at sykefraværet er redusert betraktelig i HS6. Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser forbedring på alle områder. Ansatte uttrykker at det er slitsomt å jobbe med de tyngste, men at det går. De stoler på hverandre, for alle vet hva de skal gjøre i vanskelige situasjoner. Systematikk i forebyggende arbeid synes å gi god effekt for ansatte. Avvikssystemet forteller om 15 skader på ansatte i fjor. I år er antallet hittil på 6 ansatt skader. Nytt fra internasjonale kongresser Deltakelse ISCoS Sunnaas sykehus var representert på den internasjonale ryggmargsskade kongressen ISCoS (The International Spinal Cord Society) som ble arrangert i Istanbul fra til i høst. Tilstede var fra Forskningsavdelingen post doc forsker Emil Kostovski, lege Mirad Taso og uroterapeut Gro Stensrød. Fra klinikken deltok seksjonsoverlege Ellen Schaaning og klinikkoverlege Thomas Glott. Konferansen hadde omkring 700 deltakere fra hele verden, og gir en svært god oppdatert oversikt i forhold til forskning og utvikling innen behandling og rehabilitering av ryggmargsskade. Sunnaas sykehus ved Thomas Glott bidro med et innlegg om erfaring med gå-roboten Ekso Bionics: Clinical testing of safety and feasibility of the Ekso exoskeleton robot for walking in patients with a spinal cord injury Aktuelle hovedtema var blant annet om forebygging av ryggmargsskade, håndtering av katastrofer, akutt behandling av ryggmargsskade og oppfølging av medisinske komplikasjoner. Muligheten for regenerasjon og reparasjon etter ryggmargsskade ble som vanlig grundig oppdatert, særlig innen stamcelle forskning. Selv om det stadig foreligger små fremskritt på området både innen dyreforsøk og

8 Sunnaas sykehus Side 8 noen få forsøk som involverer mennesker, vet vi fortsatt ikke om og når en effektiv reparasjon av selve skaden vil foreligge. Det ble også tatt opp stam celle turisme der ryggmargsskade kaster bort store beløp og mye håp på svindel. Det var mye fokus på internasjonalt samarbeid, og det ble lagt frem flere gode multisenter studier som involverte flere ryggmargsskade enheter. Fordelen er at man raskt kan inkludere et større antall pasienter, og dermed sikre jeg høy vitenskapelig kvalitet. Det ble oppfordret til å lage forskningsnettverk over landegrensene, hvilket er i tråd med vår internasjonale strategi. Deltakelse PC konferanse Sunnaas Sykehus har over mange år bygd opp en meget solid fagkompetanse og ulike vurderings- og behandlingsprogram for diagnosegruppen Cerebral Parese. Forskning ved sykehuset, nært samarbeid med nasjonal CP-forening og brukere har vært sentralt for å få til dette. Noe som kjennetegner diagnosegruppen er ofte en bredde i symptomer; motoriske som kognitive, og mange har behov for oppfølging i et livsløpsperspektiv. Seksjon for Poliklinikk, Vurdering og Oppfølgning (PVO3) var representert på den 67. internasjonale konferansen til AACPDM (American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Disorders) i oktober d.å. Nevropsykolog Helene Høye la frem en pilotstudie av kognitiv funksjon hos personer som hadde vært til arbeidsevnevurdering ved sykehuset, og som viste at impulskontroll, evne til verbal innlæring og aspekter ved mentalt tempo predikerte om personer var i arbeid eller ei. Innlegget ble møtt med stor interesse fra det internasjonale miljøet. Sunnaas Sykehus kan sies å være blant de ledende når det gjelder å innlemme nevropsykologiske utredninger i tverrfaglige vurderingsprogram for personer med lett til moderat grad av CP. På konferansen ble det gitt fremtidige anbefalinger om at rehabiliteringsfeltet må ha som mål å øke pasientenes aktivitet og deltakelse, og ha et mer bevisst fokus på senfølger som mange med diagnosen opplever, i form av muskel-skjelletplager og fatigue. PVO kan slå fast at de programtyper som er utviklet ved sykehuset for denne pasientgruppen samsvarer med en slik anbefaling. For CP-gruppen er aktuelle opphold ved sykehuset Individuelle vurderingsopphold, vurdering av rehabiliteringspotensiale og arbeidsevne, Vurdering av helsekrav vedrørende førerkort, samt Gruppeopphold med erfaringsutveksling og psykoedukasjon. I vurderinger kan det blant annet inngå uro-undersøkelse, ganganalyse, vurdering av håndfunksjon og kognitiv funksjon, samt kartlegging av mestring av daglige aktiviteter og evt. studier/arbeid. Det legges vekt på en bred tverrfaglig vurdering, og denne kan for eksempel gi grunnlag for et mer realistisk valg av utdanning, yrke eller omskolering for den enkelte, innebære råd og tiltak for å vedlikeholde eller øke fysisk funksjon, psykisk helse og livskvalitet. Tverrfaglig vurdering kan også innebære råd og støtte til å takle omstillinger og livsfaseoverganger dersom det er påkrevd. Samarbeid og kunnskapsdeling med oppfølgende instans inngår ofte i dette arbeidet. Einar M Strand Adm.dir.

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 20.03.2013 Sak 22/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Tilbud til voksne med Cerebral parese

Tilbud til voksne med Cerebral parese Tilbud til voksne med Cerebral parese Seksjon for vurdering og oppfølging (VO) Sunnaas sykehus HF Petra A Nordby, fysioterapeut Susanne Følstad, ergoterapeut 1 Seksjon for vurdering og oppfølging 19 senger

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Møtereferat. Asbjørn Olaussen Personskadeforbundet LTN

Møtereferat. Asbjørn Olaussen Personskadeforbundet LTN Møtereferat Til stede: Forfall: Anita Sjøstrøm, Fung. leder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Odvar Jacobsen Landsforeningen for Slagrammede (LFS)

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbeh.: Ekrem Dato 12.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr. 31.3. 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Driftsresultat pr.

Detaljer

Geir Bornkessel, BU Helse Sør-Øst (RBU), Kontaktperson for SunHF

Geir Bornkessel, BU Helse Sør-Øst (RBU), Kontaktperson for SunHF Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Rune Kløvtveit, Leder - Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) Anita Sjøstrøm, Nestleder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

klippmappe 2012 uke 41

klippmappe 2012 uke 41 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt.

Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt. Møtereferat Til stede: Forfall: Rune Kløvtveit, Leder - Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) Anita Sjøstrøm, Nestleder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Detaljer

Til styret i Sunnaas sykehus. Dato Sak 41/16 Budsjettprosess 2017

Til styret i Sunnaas sykehus. Dato Sak 41/16 Budsjettprosess 2017 Til styret i Sunnaas sykehus Sak 41/16 Budsjettprosess 2017 Dato 21.09.2018 Forslag til vedtak: 1. Utkast til Budsjettdokument nr. 1 2017 tas til orientering. 2. Dokumentet sendes ut til foretakets utvidet

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00601-11 Signert arbeidskontrakt for engasjement i 100% som doktorgradsstipendiat fom 010815 tom 310719 P-mappe - Hege Prag Øra Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Dato: 19.10.2012 Forslag til vedtak: 1. Styret i Sunnaas sykehus HF ber Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Føringer og konsekvenser for helsetjenesten

Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Føringer og konsekvenser for helsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Rehabiliteringskonferansen 12.10.15 Avdelingsleder Gro Aasland Avdeling

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål Mål for Sunnaas sykehus HF Mål 2017 Langtidsmål 2017-2020 30. mars 2017 Om Sunnaas sykehus HF En vei videre Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges største spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Pasienter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering

Anskaffelse rehabilitering Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering Omfang av anskaffelsen

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Sammendrag Sunnaas sykehus HF (SunHF) fikk høsten 2012 oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering for

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. 1. Status ad. Sykestua i Drøbak 25.9.2013. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. 1. Status ad. Sykestua i Drøbak 25.9.2013. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 25.9.2013 Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Status ad. Sykestua i Drøbak Styret besluttet november 2012 at Sykestua i Drøbak inngår

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00024-8 Forlengelse av 20 % i poliklinikk Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00025-15 Vedtak

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Telemedisinsk trykksårprosjekt

Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisinsk trykksårprosjekt Helt hjem til pasienten Rehabiliteringskonferansen 2013 og Gunnbjørg Aune 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Kirsten Sæther Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF

Kirsten Sæther Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF Møtereferat Til stede: Meldt ikke tilstede: Anita Sjøstrøm, Leder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide, Nestleder Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Odvar Jacobsen Landsforeningen for Slagrammede

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør

KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør Klinikk for kliniske servicefunksjoner Ergoterapeut

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Nytt sykehus ny kompetanse -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Bakgrunn Avviklingen av Lødingen Rehabiliteringssenter Felles lokalisasjon

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00126-25 Takker nei - Tilbud om midlertidig stilling ved Sunnaas sykehus HF P-mappe - Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/00150-11

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging.

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. Bakgrunn I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Samhandlingsnettverket har møte i dag kl 12. Brev fra brukerutvalget til FFO/SAFO ang. BPA gjelder spesielt yngre nyskadde.

Samhandlingsnettverket har møte i dag kl 12. Brev fra brukerutvalget til FFO/SAFO ang. BPA gjelder spesielt yngre nyskadde. Møtereferat Til stede: Landsforeningen for polioskadde v/ Karstein Kristensen. Cp-foreningen v/anita Sjøstrøm Sunnaas sykehus Hf v/jan T Engen Landsforeningen for ryggmargsskadde v/thomas Eide Landsforeningen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer