Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013"

Transkript

1 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena Aker. RaskereTilbake-poliklinikken (RaTi) ble etablert oktober Videre er det poliklinisk aktivitet for sykehuset tradisjonelle pasientgrupper, og det jobbes stadig med å utvide den aktiviteten på Aker. I dag gjøres det poliklinisk vurdering og oppfølging før innleggelse på KReSS (hjerneskadepasienter) ved psykolog og sykepleier, konsultasjoner med pasientene som ikke har behov for lokaliteter/utstyr knyttet til poliklinikken på Nesodden, og/eller som pga. reisevei ønsker å få sin konsultasjon i Oslo. Det er et godt samarbeid med RaTi om utnyttelse av lokaler og noen fagpersoner. Juni 2013 ble ATLET-studien flyttet til Aker, en studie som ser på nytten av tredemølletrening med vektavlastning for ryggmargskadde. Tredemøllen kalles Locomat og har denne vektavlastningen som gjør det mulig å gå. Det er også etablert et samarbeid med rehabiliteringsavdelingene til Oslo universitetssykehus og Oslo kommune om bruk av Locomaten når den ikke brukes av SunHF. Klinikken ønsker en økning av eksiterende tilbud og utvikling av nye tilbud til sykehusets målgrupper på Aker, og er samtidig avhengig økning av henvisninger til poliklinikken. I høst etableres Regional kompetansetjeneste rehabilitering i lokaler i forlengelsen av poliklinikken. Det er ansatt leder og kommunikasjonsansvarlig, og man er i ansettelsesprosess med to rådgivere. Den økonomiske rammen fra HSØ ble kjent den 14.november som 5 mill. Det ble estimert til 7,2 mill i Nytt prosjekt; Treningspoliklinikk Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkeltbrukere og brukerorganisasjoner knyttet til målgruppene til SunHF, en treningspoliklinikk. I september 2013 ble det utarbeidet et prosjektmandat (orienteringssak FTL ) som ble behandlet i prosjektledelsen til Samhandlingsarena Aker, og videre til styringsgruppen for Samhandlingsarena Aker i oktober. En viktig del av prosjektet er å finne frem til en robust driftsform, og se på mulighetene for en kombinasjon av spesialisthelsetjeneste, kommunale tiltak, brukeraktivtet og som et åpent treningsstudio med tilrettelegging. Prosjekt etablering av treningspoliklinikk ved Aker vil være tilknyttet en av de 10 tilpasningsprosessene til nytt bygg frem til 2015 ( Samhandlingsarena Aker ). Samarbeid om rehabilitering På Samhandlingsarenaen er det mange aktiviteter knyttet til rehabilitering. Oslo universitetssykehus (OUS) har sin rehabiliteringsavdeling, Oslo kommune har etablert en ny døgnrehabiliteringsavdelin, og SunHF har sin poliklinikk. Det er etablert et ledernettverk og et legenettverk for disse. Det gir godt grunnlag for å kjennes hverandres aktivitet og skape felles aktivitet. Eksempler på dette er felles bruk av treningsarealer og av Locomaten. Det er gjennomført to dagskurs i felleskap, og det planlegges et omfattende kompetanseprosjekt knyttet til forløpet til slagpasienter. Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Oslo kommune har visningsleilighet for velferdsteknologi på Aker, Almas hus. En av ergoterapeutene fra SunHF inngår i utviklingsteamet. Det er ønskelig at denne visningsleieligheten også skal kunne brukes av våre pasientgrupper. Lokaler på Aker Samhandlingsarena Aker er et utviklingsprosjekt eiet av Oslo kommune, og som i mer enn 2 år har hatt en integrert prosjektledelse med Helse Aker, som har vært OUS sitt prosjekt for å optimalisere bruk av lokalene. OUS vil fra nyttår avvikle Helse Aker, og vil at utvikling/bruk av lokalene gjøres av deres eiendomsavdeling. Lokalene på Aker er en aktuell løsning for kapasitetsproblemer for sykehusene knyttet til befolkningsutviklingen i Oslo området. Det var fremmet flere byggprosjekter våren 2013, som OUS ikke hadde økonomisk mulighet til å realisere, blant annet pga. omfattende HMS krav. De har prioritert byggprosjektet å få på plass felles løsninger som kantine og treningsarealer. Det vil bli foretatt en oppussing i de tre øverste etasjene i bygg 6 for å kunne samlokalisere flere kompetansemiljøer, hvilket kan være aktuelt for Regional Kompetansetjeneste rehabilitering. 2. Status innovasjon SunHF Innovasjonsarbeidet på Sunnaas sykehus HF skyter ytterligere fart. Nytt i år er at vi leverer nye ideer til (patent)beskyttelse gjennom såkalte Dofier. Dette gjøres i samarbeid med Inven2, som skal sikre at ideene til ansatte på sykehuset ivaretas på en god og korrekt måte. Dette gjelder både beskyttelse av ideen, samt rettigheter til eventuell fortjeneste dersom ideen lar seg kommersialisere. Spesielt gledelig er det at vi så langt i 2013 er det sykehuset som har levert nest mest i Helse Sør-Øst vi er en god nr 2 etter Oslo Universitetssykehus og skal sende inn ytterligere to Dofier i løpet av de neste ukene. Oktober 2013(2012): Innovasjoner pr helseforetak HF Ongoing Projects DOFIs Patents Licenses & StartUps Nye Innov. Total OUS 64(59) 77(69) 41(47) 5(12) 123(128) AHUS 6(5) 4(8) 3(1) 0(1) 7(10) SSHF 1(3) 0(2) 0(2) 1(2) 1(6) SØHF 1(2) 0(2) 1(0) 1(2) SIHF 1(0) 4(1) 4(1) Sunnaas 3(0) 5(1) 5(1) Apotek 0(1) 0(1) VVHF 0(1) 0(1) Diakonhj 1(0) Total 77(69) 90(85) 44(50) 7(15) 141(150) Turning Top Science into Products Det andre nye i år er at vi har fått til 3 innovasjonsprosjekter i samarbeid med Innomed. Innomed drives av Helsedirektoratet, i samarbeid med Innovasjon Norge, og skal bistå helsevesenet med at gode ideer knyttet til utvikling av tjenester, nye løsninger og nye produkter kan realiseres selv om det kanskje ikke er det største kommersielle potensialet eller at en er usikker på dette. Stor honnør til

3 Sunnaas sykehus Side 3 Matthjis Wouda, Arve Opheim og Ingebjørg Irgens for flotte prosjekter som nå gjennomføres. Prosjektene har en samlet ramme på 1.4 millioner. Innovasjon kan være behovsdrevet Status InnoMed forprosjekter Tittel Eier Status Active on Wheels Sunnaas Samarbeid med IFI mhelse kombinert med sosiale medier Sunnaas Samarbeid m Transisto Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår Sunnaas Konseptutvikling Kontrollert nedkjøling OUS Oppstart 4 gode vaner AHUS Bedriftsetablering SIKT (sikker IKT for hjemmemonitorering) Benchmarking av intensivavdelinger Norsk Helsenett (NHN). OUS STHF Partnersøk Avklaring med Sykehuspartner Turning Top Science into Products Foretakets første OFU prosjekt er på plass. Dette markerer en milepæl i innovasjonsarbeidet. Sammen med firmaet Made for Movement vil sykehuset (ved fysioterapeut Alhed Piene Wesche/fagsef fysioterapi Arve Opheim) utvikle nye løsninger for bevegelseshjelpemidler. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, og har en total ramme på 7.5 millioner. Sonja Erlenkamp ble ansatt som innovasjonsrådgiver i 50% stilling 1. mai Gjennom dette har innovasjonsteamet kunnet engasjere seg enda mer i pågående prosjekter og prosjekter under utvikling og utvikling av den interne kompetansen på innovasjon. Prosjektstillingen har i første omgang en varighet på 2 år. Karstein Kristiansen fra Brukerutvalget har trådt inn som fast medlem i foretakets innovasjonsteam, noe som vil styrke foretakets satsning på brukerdrevet innovasjon ytterligere. Sonja og Karstein er begge innovatører, så i tillegg til deres tid og faglige engasjement representerer dem også nødvendig kompetanse knyttet til realisering av innovasjonsprosjekter. Som nytt tiltak i 2013 ble det også startet interne innovatørseminarer som skal bidra til kompetanseløft innenfor prosjektdrevet innovasjon blant de ansatte som har eller ønsker å starte et prosjekt på Sunnaas. Videre er det implementert en database for bedre håndtering av arbeidet med de ulike innovasjonsprosjektene. Etter hvert vil denne erstattes av en felles database for alle helseforetakene i helse Sør-Øst. Sunnaas har pt 19 pågående innovasjonsprosjekter. Mange av prosjektene faller inn under en av følgende grupper: Bevegelse, sårbehandling, spillteknologi, pasientsikkerhet og nytt bygg. En kommer gjerne tilbake til styret med en mer grundig presentasjon av enkelte av disse.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Utfordringer Finansiering Mange innovasjonsprosjekter finansieres ca 50% av eksterne midler (Regionale forskningsfond, Innovasjon Norge med mer). De resterende midler må en finne internt. For innovasjonsprosjekter som kan knyttes tett opp mot klinikk/eksisterende virksomhet finner vi som regel gode løsninger. For prosjekter hvor ansatte må kjøpes fri utover den eksterne finansieringen oppstår det utfordringer. Flere og flere av innovasjonsprosjektene har klare elementer av forskning i seg. En mulig løsning vil være å vurdere hvorvidt noe av økningen i forskning også kan tilfalle innovasjonsprosjekter med et klart forskningsfokus. Organisering av innovasjonsaktivitet En greier fortsatt ikke samle all innovasjonsaktivitet i sykehuset. Det betyr at det kommer henvendelser som besvares av andre enn innovasjonsteamet, og at teamet ikke alltid blir gjort oppmerksomme på dette. Dette har konsekvenser for rapportering og for vurdering av samlet utfordringsbilde for foretaket. Teamet arbeider jevnlig med dette. En ser blant annet på hvilke kompetansegrupper og fagmiljø i klinikken som kan være naturlige arenaer for forskjellige innovasjonsprosjekter eksempelvis i forhold til sår, bevegelse og spill. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal sikre gode prosesser rundt nytt bygg og innovasjon. Medlemmer fra innovasjonsteamet vil være representert her. En vil fortløpende vurdere hvilke av de pågående prosjekter som bør overføres denne gruppen, for gjennom dette å sikre en så god forankring som mulig. Tilsvarende forventer en at en rekke nye prosjekter vil realiseres gjennom dette arbeidet. Innovasjon er ikke representert i foretakets mer formelle kanaler, annet enn (indirekte) via forskningsdirektør. Det er ønskelig med en videre diskusjon av hvor dette bør forankres organisatorisk. 3. Status nytt tverrbygg Fremdrift: Byggeprosess nytt tverrbygg startet som planlagt 1. oktober med tilrigging av brakkerigg. I henhold til riggplanen er også byggeplassgjerde etablert rundt hele byggområdet. 28. november ble spaden satt i jorden for oppstart fase 1 nytt sykehusbygg. Fase 1 innebærer ny bro - og gangforbindelse mellom eksisterende bygg G og H og grunnarbeider med graving og sprenging samt riving av deler av eksisterende fasader er i full gang. Planlagt overlevering av fase 1 er satt til 25. mars Tegningen viser fase 1 (mørk blå) og fase 2 (lys blå) og eksisterende bygg (lys gul).

5 Sunnaas sykehus Side 5 Informasjon/kommunikasjon Det er etablert eget område på sykehusets intranettside Nytt sykehusbygg. Her samles all informasjon om byggeprosessen. Informasjon om endringer i trafikkmønster i fase 1 i byggeperioden er lagt ut både internt og sendt ut til eksterne. Det samme gjelder for nytt og midlertidig endret akuttsituasjonskart for byggeperioden (endringsvedlegg til opprinnelig beredskapsplan). Det gjennomføres ukentlig telefonmøte på torsdager mellom byggleder Multiconsult og Sunnaas sykehus HF (SunHF) for gjennomgang status, utfordringer, planlagt aktivitet uken som kommer og hva som bør varsles ut. Vesentlig informasjon fra møtet legges ut på Intranettsiden fredag og sendes samtidig ut på mail til SunHF utvidet ledergruppe og andre som blir berørt etter egen liste utarbeidet av sykehuset naboer, leietakere, rammeavtaleleverandører osv). I tillegg er det nå etablert informasjonsmøte hver mandag morgen i kantina for ansatte, pasienter og pårørende. Leder for byggeprosessen(prosjektleder og/- eller Multiconsult) og brukerkoordinatorene er til stede for å svare på aktuelle spørsmål. Videre legges det ut informasjon på sykehusets informasjonsskjermer både i resepsjonsområdet og i klinikkarealer og det er utarbeidet informasjonsskriv om at det foregår byggearbeider ved sykehuset som sendes ut til alle pasienter i forbindelse med innleggelse og i velkomstmappen. Status kutt-prosess : Innsparinger etter "KUTT og forenkling" er nå ca. 15 MNOK inkl. MVA. HENT har en frist 20. november for å bekrefte reduksjon, post for post. Det vil bli ført byggeregnskap hvor godkjente EK (EndringsKrav) føres mot kontraktssum. Spilleregler for EK er gitt i kontrakt og NS8407. Det er strenge varslingskrav fra begge parter etter Norsk Standard. Prosjektets mål er å styre etter kontrakt og budsjett, noe som krever streng disiplin fra prosjektledelsen i forhold til endringer i prosjektperioden frem til november 2015.

6 Sunnaas sykehus Side 6 4. Rekruttering ny kommunikasjonsdirektør Ved søknadsfristens utløp ( ) var det registrert 33 søkere. Gjennomgående er det meget sterke søkere med allsidig kommunikasjonsfaglig utdannelse/erfaring, samt for noen av disse også utdannelse/erfaring innenfor ledelse og forskining. Rekrutteringsprosessen er organisert med adm.dir. som leder for rekrutteringsteamet som i tillegg består av klinikksjef og en tillitsvalgt. Tilsetting av ny kommunikasjonsdirektør forventes å være avklart medio desember Strategisk agenda SunHF utgave nr. 2. Foretaksledelsen vedtok i møte utgave nr. 2 av strategisk agenda som skal gjelde frem til utgangen av 2. halvår Følgende 7 områder er blitt prioritert i utgave nr. 2: 1. Oppfølging/operasjonalisering av internasjonal strategi 2. Etablering av analyseteam 3. Utredning byggetrinn 3 4. Sunnaas registeret 5. SunHF`s rolle i Samhandlingsreformen 6. SunHF`s rolle som undervisningsinstitusjon 7. Ikke jobb mer - jobb smarter 6. Samhandlingsprosjekt SunHF Røyken kommune På bakgrunn av invitasjon fra Røyken kommune er det initiert et prosjekt på overføring av rehabiliteringskunnskap både organisatorisk og faglig. Røyken kommune ønsker å fokusere på utvikling av rehabiliteringstilbudet. Prosjektet er under utvikling, og vil være sammenfallende med andre endringer kommunene vil gjøre i hjemmetjenesten. Så langt i prosjektet er Sunnaas sykehus HF bedt om å bistå innen tre områder: Dialogpartner i rigging av endringsprosjektet Bidra til en systematisk evaluering av omleggingen kommunen ønsker Konkretisere kunnskapsgrunnlaget for rehabilitering og veilede på enkelte krevende pasienter. Dette vil være å betrakte som et pilotprosjekt på deltagelse i økt rehabiliteringsfokus i kommunen. 7. Ansettelse av Ernæringsfysiolog Det er nå ansatt ernæringsfysiolog på SunHF for første gang og samtidig i samarbeid med tte medfører at SunHF blir praksisplass for studenter, samt at samarbeidet med UiO tilrettelegger for forskning innenfor ernæringsfeltet. Ernæringsfysiologen tiltrer stillingen 1. mars Orienteringer fra Klinikk Vergekurs 2013 HS6 får pasienter i tidlig fase fra OUS/Ullevål. Mange av pasientene er i posttraumatisk forvirringstilstand (PTF) når de blir innlagt hos oss. Pasientene karakteriseres av at de ikke er orientert for tid, sted eller egen situasjon. En del har redusert kroppsoppfattelse, noe som gjør det vanskelig å styre kroppen hensiktsmessig, andre hører eller ser forhold som gjør dem redde og skremte og hvor de forsøker å beskytte seg. Motorisk uro er således en del av bildet. Det vanlige er at PTF går over etter

7 Sunnaas sykehus Side 7 noen dager eller uker, men hos noen pasienter er det langvarig, eller en sjelden gang også en varig tilstand. For å hindre at pasienten skader seg selv eller andre, har disse pasientene fastvakt døgnet rundt. Én eller flere ansatte har kontinuerlig oppfølging av pasienten mens denne er våken. Motorisk uro kan gå ut over ansatte, enten ved at pasienten ikke kan styre kroppen og dermed bruker for mye kraft i bevegelser rettet mot ansatte, eller at ansatte må hindre pasienten fra å falle eller slå hodet eller kroppen. Det kan også være at slag eller spark målrettes for å treffe det/den pasienten opplever som uønsket og dette går i særlig grad ut over ansatte. For i størst mulig grad å unngå at ansatte angripes og skades av våre pasienter i PTF er iverksatt vergekurs for ansatte i teamet. Bakgrunnen for kurset var en hendelse for ca 1,5 år siden da en pasient (stor og sterk mann) sparket og slo alle i hans nærhet over en lengre periode. Ansatte ble redd ham, sykefravær økte, det kom mange avviksmeldinger som omfattet blant annet skader på ansatte og dårlig arbeidsmiljø. Klinikken hadde store problemer med å få på plass personell som kunne/turde å være hos pasienten. Klinikken valgte å satse på vergekurs som forebyggende tiltak. Dette er et kurs med utspring i psykiatri og fengselsvesen som dreier seg om å forstå og forebygge farlige situasjoner, samt metodikk for å gripe inn om pasienten trenger å bli stoppet. Etter denne hendelsen har enkelte ansatte i HS6 blitt vergeinstruktører og det er gjennomført gjentatte vergekurs for alle ansatte i teamet. Etter råd fra OUS, psykiatrisk avd. Dikemark har klinikken nå systematisert vergeopplæringen. Det arrangeres kurs hver tredje uke slik at ansatte får gjenoppfriskning, nyansatte får grunnopplæring og kunnskapen holdes ved like. I tillegg er teamet organisert slik at det ikke lenger er alle ansatte som deler på å jobbe med de mest urolige. Antallet ansatte rundt de urolige pasientene er redusert slik at pasienten fortere blir kjent med sine hjelpere. Resultatet så langt viser at sykefraværet er redusert betraktelig i HS6. Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser forbedring på alle områder. Ansatte uttrykker at det er slitsomt å jobbe med de tyngste, men at det går. De stoler på hverandre, for alle vet hva de skal gjøre i vanskelige situasjoner. Systematikk i forebyggende arbeid synes å gi god effekt for ansatte. Avvikssystemet forteller om 15 skader på ansatte i fjor. I år er antallet hittil på 6 ansatt skader. Nytt fra internasjonale kongresser Deltakelse ISCoS Sunnaas sykehus var representert på den internasjonale ryggmargsskade kongressen ISCoS (The International Spinal Cord Society) som ble arrangert i Istanbul fra til i høst. Tilstede var fra Forskningsavdelingen post doc forsker Emil Kostovski, lege Mirad Taso og uroterapeut Gro Stensrød. Fra klinikken deltok seksjonsoverlege Ellen Schaaning og klinikkoverlege Thomas Glott. Konferansen hadde omkring 700 deltakere fra hele verden, og gir en svært god oppdatert oversikt i forhold til forskning og utvikling innen behandling og rehabilitering av ryggmargsskade. Sunnaas sykehus ved Thomas Glott bidro med et innlegg om erfaring med gå-roboten Ekso Bionics: Clinical testing of safety and feasibility of the Ekso exoskeleton robot for walking in patients with a spinal cord injury Aktuelle hovedtema var blant annet om forebygging av ryggmargsskade, håndtering av katastrofer, akutt behandling av ryggmargsskade og oppfølging av medisinske komplikasjoner. Muligheten for regenerasjon og reparasjon etter ryggmargsskade ble som vanlig grundig oppdatert, særlig innen stamcelle forskning. Selv om det stadig foreligger små fremskritt på området både innen dyreforsøk og

8 Sunnaas sykehus Side 8 noen få forsøk som involverer mennesker, vet vi fortsatt ikke om og når en effektiv reparasjon av selve skaden vil foreligge. Det ble også tatt opp stam celle turisme der ryggmargsskade kaster bort store beløp og mye håp på svindel. Det var mye fokus på internasjonalt samarbeid, og det ble lagt frem flere gode multisenter studier som involverte flere ryggmargsskade enheter. Fordelen er at man raskt kan inkludere et større antall pasienter, og dermed sikre jeg høy vitenskapelig kvalitet. Det ble oppfordret til å lage forskningsnettverk over landegrensene, hvilket er i tråd med vår internasjonale strategi. Deltakelse PC konferanse Sunnaas Sykehus har over mange år bygd opp en meget solid fagkompetanse og ulike vurderings- og behandlingsprogram for diagnosegruppen Cerebral Parese. Forskning ved sykehuset, nært samarbeid med nasjonal CP-forening og brukere har vært sentralt for å få til dette. Noe som kjennetegner diagnosegruppen er ofte en bredde i symptomer; motoriske som kognitive, og mange har behov for oppfølging i et livsløpsperspektiv. Seksjon for Poliklinikk, Vurdering og Oppfølgning (PVO3) var representert på den 67. internasjonale konferansen til AACPDM (American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Disorders) i oktober d.å. Nevropsykolog Helene Høye la frem en pilotstudie av kognitiv funksjon hos personer som hadde vært til arbeidsevnevurdering ved sykehuset, og som viste at impulskontroll, evne til verbal innlæring og aspekter ved mentalt tempo predikerte om personer var i arbeid eller ei. Innlegget ble møtt med stor interesse fra det internasjonale miljøet. Sunnaas Sykehus kan sies å være blant de ledende når det gjelder å innlemme nevropsykologiske utredninger i tverrfaglige vurderingsprogram for personer med lett til moderat grad av CP. På konferansen ble det gitt fremtidige anbefalinger om at rehabiliteringsfeltet må ha som mål å øke pasientenes aktivitet og deltakelse, og ha et mer bevisst fokus på senfølger som mange med diagnosen opplever, i form av muskel-skjelletplager og fatigue. PVO kan slå fast at de programtyper som er utviklet ved sykehuset for denne pasientgruppen samsvarer med en slik anbefaling. For CP-gruppen er aktuelle opphold ved sykehuset Individuelle vurderingsopphold, vurdering av rehabiliteringspotensiale og arbeidsevne, Vurdering av helsekrav vedrørende førerkort, samt Gruppeopphold med erfaringsutveksling og psykoedukasjon. I vurderinger kan det blant annet inngå uro-undersøkelse, ganganalyse, vurdering av håndfunksjon og kognitiv funksjon, samt kartlegging av mestring av daglige aktiviteter og evt. studier/arbeid. Det legges vekt på en bred tverrfaglig vurdering, og denne kan for eksempel gi grunnlag for et mer realistisk valg av utdanning, yrke eller omskolering for den enkelte, innebære råd og tiltak for å vedlikeholde eller øke fysisk funksjon, psykisk helse og livskvalitet. Tverrfaglig vurdering kan også innebære råd og støtte til å takle omstillinger og livsfaseoverganger dersom det er påkrevd. Samarbeid og kunnskapsdeling med oppfølgende instans inngår ofte i dette arbeidet. Einar M Strand Adm.dir.

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer