Investeringsprosjektene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsprosjektene"

Transkript

1 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Administrasjon IKT-investeringer løpende løpende IKT-samarbeid Follo Parkeringsplasser løpende løpende Kjøp av sykehustomta Avsluttet Bil kommuneskoger Nytt økonomisystem Nytt styringssystem /11 Sum administrasjon Oppvekst - Ballbinge Kråkstad skole Avsluttet Ballbinge Bøleråsen skole (92) Avsluttet Motorsykkel Verkstedvn. skole Avsluttet Oppgradering kommunale bhg Avsluttet Siggerud gård, inventar og utstyr (1) Avsluttet Hakkebrakkeskogen, invent/utstyr Avsluttet Brakkebygrenda, inventar/utstyr Avsluttet Skotbu, inventar og utsyr Avsluttet Vevelstadåsen, tilbygg fun.hemm Skotbu skole og barnehage Avsluttet Finstad skole, kapasitetsutvidelse Siggerud skole, kap.utvid./oppgrad Avsluttet Kråkstad skol, rehabil./ombygg Kråkstad skole, vannskade Siggerud skole, tilbygg og rehabil Siggerud gård barnehage Avsluttet Tussestien bhg, ny avd. grendehus (0) Avsluttet Barnehage Langhus inkl inventar Hakkebrakkeskogen barnehage Avsluttet Brakkebygrenda barnehage (3) Avsluttet Barnehage Ski inkl. grunnerverv uavklart Sum oppvekst Levekår PDA hjemmetjenesten Solborg, diverse utstyr Avsluttet Finstadtunet, inventar og utstyr Avsluttet Finstadtunet, minibuss Avsluttet Pakkemaskin kjøkken Avsluttet Løfteutstyr Avsluttet El-bil hjemmetjenesten Inventar Skoghusvn Avsluttet Omdisp. Skoghusvn Kjøledisk Dagsenter Avsluttet Ombygging Solborg (2 508) Avsluttet

2 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Finstad sykehjem (10) Avsluttet Kråkstadtunet, omsorgsboliger Avsluttet Nødstrøm Finstadtunet/Solborg Avsluttet Finstadtunet uavklart Tilrettel. Funksjonsh. Kjeppestad Follo omsorgsboliger, overt.eier (0) Avsluttet Sum levekår (994) Samfunn Digitale nettbaserte tjenester løpende løpende Servicetorg (0) Avsluttet Arenadrift, teknisk oppgradering Kråkstad samf.hus, tilpas.hc/ser Oppgrad. kommunale utleiebygg Tusenårsstedet Avsluttet Ungdomsinitierte tiltak Langhuset, tilpasninger seremon Musikkbinge Vevelstad gård (169) 2010 Kråkstad samf.hus, innv. oppgrad Fornyelse biler og maskiner løpende løpende Reasfaltering kommunale veier løpende løpende Trafikksikring løpende (54) løpende Veilys løpende løpende Gang sykkelvei Siggerud-Langen Rehabil. grusvei Allmenningen (0) Avsluttet Rehabil. grusvei Kråkstad syd Vannskulptur (533) Avsluttet Parkarbeider Steinlagerplass Utomhusarbeider v/rådhusteat Gang- sykkelvei Kråkstadveien Bøleråsen, felt E Avsluttet Skoghus, utbyggingsfelt Avsluttet Feltutbygging E (29) Avsluttet Feltutbygging C1/C Oppgradering kommunale bygg løpende (249) løpende Barneh., skole-oppgr. uteområde løpende Kråkstad felles varmesentral Forsikringsskader (Solborg) Avsluttet Kråkstadhallen Avsluttet Ombygging Drømtorp brannstasj (7) Avsluttet Prosjekt Vevelstad u.skole Ski idrettspark, forprosj. oppgrad auaktuelt Idrettshall Langhus Ski ishall, nytt kjøleanlegg Sum samfunn

3 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig 33 Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Vann og avløp (selvfinansierende) Driftsovervåkn.anlegg VA Hovedanlegg VA Vann og avløp Ski vest Avsluttet Nedlagte kommunale deponier VA Kontra Midtsjø Registrering ledningsnett Lagerbygg VA Rehab. vann og avløp, Brageveien (52) Avsluttet Utvid.av Drømtorp driftssentral Rehabilitering vannforsyning løpende (608) løpende Østre overf.ledning del Avsluttet Siggerud høydebass./trykksoner Rehabilitering avløp løpende (541) løpende Delområder Siggerud-Langen Avløp Kråkstad - Ski Overvannshåntering Ski sentrum Rensedam Blåveisbekken Avsluttet Rensedam Finstadbekken Avskjærende hovedavløpsnett Avsluttet Utbedring betongledninger løpende (2 870) løpende Rehabiliteringsplan avløp VA ledningsnett gågata VA Asperudveien Sum vann og avløp Boligforvaltning - selvfinansierende Boliger for utviklingshemmede Avsluttet Boliger for personer m psyk.lid Avsluttet Kjøp av boliger for utleie løpende (487) løpende Solborgveien 4-6, gjennomg.boliger Sum boligforvaltning Krikeformål Kråkstad kirkegård, utvidelse Siggerud kirkegård, utvidelse Oppgradering diverse kirker Avsluttet Taklekkasjer Langhus kirke Avsluttet Nytt kontor kirkevergen Varmestyring kirker (10) Avsluttet Lynavleder/overspenningsvern kirker Avsluttet Bårehus, Kråkstad og Ski Kirkegårdsundersøkelse /2012 Langhus kirke, ventilasjon og varme Avsluttet Sprinkelanl. Verneverdige kirker Middelalderkrk., fjerne plastmaling Sum kirkeformål Formidlingslån, renter og tap 1 Tap på garantier (Follo fotballklubb) Avsluttet Totalt Ski kommune

4 Administrasjon IKT-investeringer Ubrukte midler på 1,9 mill. kroner skal brukes til å sluttføre utbygging av fiber fase I som har strukket seg over nyttår og inn i 2010 IKT-samarbeid Follo Besparelsen skyldes at fakturaen er ved en feil belastet prosjektet IKT-investeringer i. Besparelsen skal derfor videreføres og tilføres IKT-investeringer i Parkeringsplasser I ble det plassert ut nye parkeringsautomater på parkeringsarealene Vestvegen og Ski nye kirke. Det er forutsatt at mindreforbruket videreføres til 2010, slik at det kan benyttes til igangsetting av avgiftsbetaling ved de parkeringsarealene, som kommunestyret har vedtatt å avgiftsbelegge innen Kjøp av sykehustomta Investeringen i gjelder kjøp av gjenværende del av sykehustomten. Bil kommuneskoger Midlene for var tiltenkt katalysator på tjenestebil kommuneskogen, men fullgodt utstyr er enda ikke i handelen. Midlene bes overført til Nytt økonomisystem Det ble i inngått avtale med EDB Business Partner AS om kjøp av SAP, system for ressurs og virksomhetsstyring. Arbeidet med å innføre systemet startet opp i, og det vil pågå i flere faser fram til midten av Da skal kommunen ha tatt i bruk alle modulene som er valgt i systemet, inklusive elektronisk fakturabehandling, e-handel og system for virksomhetsstyring. Nytt styringssystem Prosjektet gjelder anskaffelse av et planog styringssystem som legger til rette for balansert målstyring (BMS). Anskaffelsen sees i sammenheng med investering i nytt økonomisystem og bevilgningen videreføres til Oppvekst Ballbinge Kråkstad skole Prosjektet er ferdigstilt i. Ballbinge Bøleråsen skole Prosjektet er ferdigstilt i. Budsjettert utgiftsramme for prosjektet er overskredet med kr Det er imidlertid mottatt og inntektsført gave fra Bøleråsen skole FAU til å finansiere dette merforbruket. Motorsykkel Verkstedveien skole Prosjektet er ferdigstilt i. Oppgradering kommunale barnehager Prosjektet er ferdigstilt i. Siggerud gård, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Hakkebrakkeskogen, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Brakkebygrenda, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Skotbu, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Vevelstadåsen skole tilbygg funksjonshemmede Det er medgått 4,1 mill. kroner til ombygging/rehabilitering av barnehagelokaler, samt til påbegynt prosjektering av arbeidene som utføres i Mindreforbruket på 7,6 mill. kroner forutsettes videreført til Skotbu skole- og barnehage Det er medgått 5,1 mill. kroner i. I alt er det brukt rundt 30 mill. kroner til ny Skotbu skole og barnehage etter brannen på Mørk skole i Av mindreforbruket kr foreslås kr benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Resterende kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). 34

5 Finstad skole, kapasitetsutvidelse Det er medgått 50,5 mill. kroner i, hovedsakelig til nybygget som ble ferdigstillet i juli. Mindreforbruket 24,2 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen for rehabilitering av øvrig bygningsmasse samt utomhusarbeider; parkeringsplass mv. Siggerud skole, utbygging (kapasitetsutvidelse) Det er medgått kr til midlertidig paviljong og enkelte rehabiliteringstiltak. Kråkstad skole, rehabilitering/ombygging og inneklima Det er medgått 15,137 mill. kroner til nytt ventilasjonsanlegg, vannbårent varmeanlegg, utskifting av vinduer og generell oppussing av 62-bygget. Videre er omgjøring av gymsal til lærerarbeidsplasser, kontorer og garderober kommet godt i gang. Ombygging av mellombygg med nytt hovedinngangsparti med heis er påbegynt. Mindreforbruket 7,5 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 for fullføring av arbeidene med gymsal/mellombygg og 74/79-bygget. Kråkstad skole, vannskade Mindreforbruket kr forutsettes videreført til 2010 da skadesaken ikke er avsluttet. Siggerud skole, tilbygg og rehabilitering Det er medgått kr til prosjekteringsarbeider. Mindreforbruket kr forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen som vil dekke arkitekttjenester mv. og prosjekteringskostnader. Byggentreprisen starter primo 2011 basert på forutsatt bevilgning for 2011 samt det som vil bli av mindreforbruk fra Siggerud gård barnehage Det er medgått kr til etterarbeider. Mindreforbruket kr foreslås benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Tussestien barnehage ny avd. grendehus Det er medgått kr til etterarbeider. Barnehage Langhus inklusive inventar Ubrukt bevilgning 17,3 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen med sikte på antatt byggestart ved Langhus skole ultimo Hakkebrakkeskogen barnehage, inventar og utstyr Det er medgått kr til etterarbeider. Resterende kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Brakkebygrenda barnehage Det er medgått kr til etterarbeider. Barnehage Ski inkl. grunnerverv Ubrukt bevilgning 29 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til grunnerverv og bygg, noe som ikke er avklart ennå. Dette har sammenheng med at lokalisering ikke er avklart. Levekår PDA (Personlig digital assistent) flere virksomheter Ubrukt bevilgning på kr gjelder innkjøp, vedlikehold, brukerstøtte og programvare for 41 håndterminaler og dessuten opplæring og implementering. Prosjektet ble ikke iverksatt i, men utsatt til Midlene overføres i sin helhet til Solborg diverse utstyr Årets bevilgning er brukt i sin helhet. Finstadtunet Inventar og utstyr Prosjekt er avsluttet. Gjenstående midler gjelder byggelånsrenter og kan inndras. Finstadtunet minibuss Årets bevilgning brukt i sin helhet. Pakkemaskin kjøkken Innkjøpet er foretatt, mindreforbruket kan inndras. Løfteutstyr m.m. Innkjøpet er foretatt, mindreforbruket kan inndras. 35

6 El-bil hjemmetjenesten Bevilgning til el-bil er foreløpig ikke benyttet da det er vurdert at ren el-bil ikke er så godt egnet, blant annet på grunn av klimatiske forhold om vinteren. En vil derfor vurdere hybrid-bil og drøfte dette med bilfirmaet i Budsjettmidlene overføres til Inventar Skoghusveien 9 Årets bevilgning brukt i sin helhet. Omdisponering Skoghusveien 6 Personalarealet tilfredsstilte ikke kravet til sikkerhet, personalvern og arbeidsmiljø. Oppussing er i gang og vil bli fullført i Ubrukt bevilgning videreføres til Kjøledisk dagsenter Som følge av at innkjøpssum for kjøledisk ble lavere enn grensen for å føre dette som en investeringsutgift, ble anskaffelsen belastet driftset. Budsjetterte midler kan inndras i sin helhet. Ombygging Solborg Det er medgått 7,5 mill. kroner til 71- bygget; særlig generell oppussing/oppgradering, herunder ombygging av et dobbeltrom til kontor og enkeltrom, samt utvidelse av skyllerom på grunn av kildesortering. Videre er det foretatt omfattende brannforebyggende tiltak iht. gjeldende krav og utskifting av vinduer. Avviket på 2,5 mill. kroner er knyttet til følgende: Med dekning i krisepakkemidler er det etablert vannbåren varme, kostnad 1,6 mill. kroner. Det er kjøpt motor og utstyr til takheiser, kr med dekning fra driftset. I tillegg er det medgått kr som følge av at bygget var definert i for lav brannklasse, noe som tilsa oppjustering til brannklasse 2. Dette foreslås dekket av mindreforbruk på følgende prosjekter slik: Skotbu skole og barnehage kr , Siggerud gård barnehage kr og Ski idrettspark, forprosjekt oppgradering kr Finstad sykehjem Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått 1,8 mill. kroner i gjelder særlig brannforebyggende tiltak iht. pålegg. 36 Kråkstadtunet omsorgsboliger Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått kr i gjelder særlig oppgradering av kjøkkenet til forskriftsmessig standard samt brannforebyggende tiltak iht. pålegg. Mindreforbruk kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Nødstrøm Finstadtunet/Solborg Det er medgått kr på Solborg (nødstrømanlegg Finstadtunet ble fullført i 2008). Mindreforbruk kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Finstadtunet 2 Det er medgått kr til konsulentbistand i forbindelse med forprosjekteringen. Mindreforbruket kr kroner forutsettes videreført til Tilrettelegging for funksjonshemmede Kjeppestad Ubrukt bevilgning kr forutsettes videreført til 2010 til bruk for bl.a. asfaltering av gårds-/parkeringsplass, HCtilpasning i form av rampe i inngangspartiet og aktuelle brannforebyggende tiltak. Follo omsorgsboliger, overtakelse av eierandel Det er medgått 3,5 mill. kroner for innløsning av Vestby og Enebakks eierandeler i Follo omsorgsboliger. Samfunn Digitaliserte nettbaserte tjenester Prosjektet digitale nettbaserte tjenester er i gang, men noe forsinket. Første trinn av prosjektet fullføres med presentasjon av nye internettsider i løpet av våren Kostnadene i prosjektet kommer i 2010 og viser derfor mindreforbruk i. De nye nettsidene er mer publikumsvennlige og de elektroniske tjenestene flere. Servicetorg Det er medgått 3,6 mill. kroner til rehabilitering og modernisering av rådhusets vestibyle. Vestibylen har fått en ansiktsløfting ut fra målsettingen om økt service, til-

7 gjengelighet og åpenhet overfor publikum. Det er installert nytt pc-basert sentralbord som effektiviserer svartjenestene i rådhuset. Det er også innført skallsikring som både profesjonaliserer publikumsmottaket og samtidig fungerer som et sikkerhetssystem. Arenadrift, teknisk oppgradering Midlene ble opprinnelig bevilget til teknisk oppgradering av Waldemarhøy og Rådhusteatret. De er senere omdisponert til lekeapparat i sentrum. Dette vil bli etablert i Kråkstad samfunnshus tilpasning HC/ seremonier/ oppgradering Ubrukt bevilgning kr ses i sammenheng med 2010-bevillgningen på 2 mill. kroner, jf. program for enkelttiltak iht. sak 5/10 i utvalg for samfunn og miljø. Oppgradering av kommunale utleiebygg Det er startet videre oppgradering av blant annet kjøkken på Waldemarhøy og dette arbeidet vil bli fullført i Deretter vil behovene i de ulike bygg bli kartlagt. Tusenårsstedet Prosjektet ble avsluttet ved ferdigstillelse av torget Ungdomsinitierte tiltak Ungdomsrådet har bevilget pengene til Kjeller'n, fortrinnsvis til nytt øvingsrom. Langhuset, tilpasninger seremonier Resterende bevilgning skal benyttes til installering av teleslynge. Musikkbinge Vevelstad gård Merforbruket skyldes at kommunen må legge ut for utgifter som forutsettes finansiert av staten. Merforbruket er derfor finansiert av refusjoner fra Musikkutstyrsordningen i staten. Kråkstad samfunnshus, innvendig oppgradering Arbeidene vil bli foretatt våren Prosjektet vil bli sett i sammenheng med arbeidene knyttet til tilpasninger HC/seremonier og oppgradering av samfunnshuset. 37 Fornyelse biler og maskiner Det er kjøpt inn en stor gressklipper, en hjulgående gravemaskin og en lastebil. Faktura på dette forfaller i Mindreforbruk forutsettes overført Reasfaltering kommunale veier Følgende veier er reasfaltert: Jernbanesvingen 2010 m2, Langhushallen 1441 m2, Haglundveien 2598 m2, Tegleveien 93 m2, Slettaveien 1234 m2, Myrstubben 1560 m2, Vei til Langhushallen 1430 m2, Gangveier på Langhus 2798 m2, Hebekkveien 2100 m2, Eikjolveien 856 m2, Nybrottveien 1658 m2, Prestegårdsalleen / Skolebakken m2. Trafikksikring Det er anlagt fartsdempere langs Rosenlundveien, langs Vilbergveien og Drømtorpveien samt busshumper langs Blåbærveien. Eksisterende gangbru over bekk ved Siggerud skole er hevet ca 0,5 meter for å hindre oversvømmelse ved flom. Prosjektet omfattet også tilhørende gangveier på begge sider av bekken. I tillegg er det medgått midler i forbindelse med revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan samt utarbeidelse av skiltplaner for enkelt-områder med tilhørende oppsetting av nye skilter. Merforbruket er finansiert kav trafikksikkerhetsmidler (aksjon skolevei) fra Statens veivesen. Veilys Utfasingen av gamle PCB armaturer blir ferdig i løpet av Gang-/sykkelvei Siggerud Langen Gang-/sykkelvei langs Bru-Fjellveien er ferdig anlagt og asfaltert i henhold til plan, lengde ca 850 meter. Det gjenstår oppsetting av gjerde langs skjæringstopp, et arbeide som vil bli utført våren Anleggsarbeider er igangsatt med egne mannskaper langs Siggerudveien mellom Bru og Østre Solberg vei. I påvente av rammeavtale for sprengningsarbeider er det skogrydding og graving/transport av løsmasser som pågår. Mindreforbruk forutsettes overført til Rehabilitering grusvei Almenningen Det er anlagt fast dekke på Almenningsveien og Eikjolveien, lengder henholdsvis 2,3 km og 1,8 km. I tillegg er også Oppsandveien asfaltert, lengde 2,5 km.

8 Rehabilitering grusvei Kråkstad syd Fast dekke er anlagt på Asperudveien og Sørumveien med lengder på henholdsvis 3 km og 1,3 km. Vannskulptur Prosjektet ble ferdigstilt våren. Merforbruk kr skyldes snøfall vinteren 08/09 og ekstra kostnader med riggplass innkrevet av parkeringskontoret. Deler av underskudd dekkes av mindreforbruk Utomhusarealet Rådhusteatret Parkarbeider Steinlagers Plass Utarbeidelse av detaljplan pågår for tiden og anleggsarbeider forutsettes gjennomført tidlig sommer. Mindreforbruk forutsettes overført til Utomhusarealet Rådhusteatret Anleggsarbeidet er i hovedsak ferdig, det gjenstår ferdigstillelse av trapp utenfor inngang til teatersalen samt merking av trapp ved amfi. Mindreforbruket dekker deler av underskudd på prosjektet Vannskulptur. Gang-/sykkelvei Kråkstadveien Detaljplan for gang-/sykkelveien er utarbeidet og igangsetting av reguleringsarbeide er annonsert. For tiden avventes behandling av planutkast fylkeslandbrukskontoret og Statens vegvesen. Mindreforbruk forutsettes overført til Bøleråsen felt E4 Prosjektet er avsluttet. Skoghus utbyggingsfelt Prosjektet er avsluttet. Feltutbygging E3 Prosjektet er avsluttet. Feltutbygging C1/C2 Kommunaltekniske anlegg er nå anlagt i feltet og boligbygging pågår for tiden. Det gjenstår asfaltering av veier og planering av grøftearealer. Dette arbeidet utføres i løpet av høsten 2010 når de fleste tomtene antas å være bebygde. Mindreforbruk forutsettes overført til Oppgradering kommunale bygg Til årlig løpende bygningsmessige oppgraderinger, samt oppgraderinger av elanlegg og brannforebyggende tiltak gikk det med 6,7 mill. kroner inklusiv et merforbruk på kr som foreslås dekket av 2010-bevilgningen til samme formål. Oppgradering uteområder i barnehager og skoler Det gikk med kr til formålet i. Kråkstad felles varmesentral Gjelder felles varmesentral for Kråkstad skole, Kråkstadhallen, Kråkstadtunet og Kråkstad samfunnshus. Det er medgått kr Mindreforbruket kr foreslås videreført til avsluttende arbeider i Forsikringsskader Det er medgått 1,3 mill. kroner i forbindelse med lynnedslag på Solborg bo- og aktiviseringssenter juli. Brannalarmanlegget, sykesignalanlegget og elektronikk i ventilasjons-/fyringsanlegget ble skadet. Elektronikk i ventilasjonsanlegget i Skoghus barnehage ble også skadet fordi anlegget er sammenkoplet med Solborg. Det framkommer en brutto mindreutgift på kr som skyldes en inkurie i kostnadsoverslaget. Det er intet netto avvik, jf. finansiering av egenandelen og forutsatt oppgjør fra forsikringsselskapet iht. krav sendt Kråkstadhallen Det er medgått kr til avsluttende arbeider. Ombygging Drømtorp brannstasjon Det er medgått kr til avsluttende arbeider. Prosjekt Vevelstad ungdomsskole Det er medgått kr til prosjekteringskostnader samt miljøsaneringsrapport og del av entreprisekostnaden. Prosjektet vil gi besparelser. Det vises til K-sak 13/10 der kommunestyret vedtok omdisponering av 6,0 mill. kroner fordelt slik: kr til biblioteket, 1,4 mill. kroner til istandsetting av eksisterende bygg, mens 4,05 mill. kroner inndras. For øvrig forutsettes videreført til ,42 mill. kroner til resterende rivearbeid.

9 Ski idrettspark, forprosjekt oppgradering Prosjektet er vurdert nedprioritert og ubrukt bevilgning kr foreslås benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Idrettshall Langhus Det er medgått kr til forprosjektering og anskaffelsesprosess. Mindreforbruket 35,9 mill. kroner forutsettes videreført til Ski ishall nytt kjøleanlegg Det er medgått kr til prosjekteringskostnader. Mindreforbruket 4,5 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 for gjennomføring i isfri periode i sommerhalvåret. Vann og avløp selvfinansierende Driftsovervåkningsanlegg Andre og siste byggetrinn avsluttes våren 2010, forsinket på grunn av for sene deleleveran-ser fra underleverandør. Mindreforbruk forutsettes overført til Hovedanlegg VA, Vann og avløp Ski Vest og Avskjærende hovedavløpsnett Hovedplan VA er ferdig utarbeidet og behandles politisk i løpet av våren. Videre utarbeidelse av detaljplaner for rehabiliteringstiltak er igangsatt. Mindreforbruk forutsettes overført til Nedlagte kommunale deponier Rensedam er anlagt nedstrøms den tidligere fyllplassen etter krav fra Fylkesmannens miljø-vernavdeling. Forøvrig er det foretatt opprydding og planering av området. Den anlagte rensedammen synes ikke å ha den effekt som var forventet, og det er derfor utarbeidet plan for mindre tilpasninger. Dette arbeidet vil bli gjort sommeren Mindreforbruk forutsettes overført til Vann og avløp Kontra - Midtsjø Prosjektet er ferdig gjennomført i samarbeide med Statens vegvesen (SVV). Fremdeles ingen avklaring om kostnadsfordeling. Mindreforbruk forutsettes overført til Registrering ledningsnett Det gjenstår fremdeles registrering av ledningsdata samt kvalitetssikring av disse for 39 store områder i kommunen. I tillegg er det etterslep med innlegging av driftsdata. Oppdatering er påkrevd i forbindelse med utarbeidelse av planer for rehabilitering. Mindreforbruk forutsettes overført til Lagerbygg VA Planlegging pågår for påbygging av eksisterende bygg for tilrettelegging av nye kontorer og ombygging av garderober etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Mindreforbruk forutsettes overført til Rehabilitering vann og avløp, Brageveien Avsluttende arbeider gjøres våren Merforbruket forutsettes finansiert ved bevilgning 2010 utbedring av betongledninger. Utvidelse av Drømtorp driftssentral Anbud på arkitektkonkurranse må legges ut på nytt, som følge av bare ett tilbud. Tilbudet var over bevilget ramme. Prosjektet vil bli forsinket. Rehabilitering vannforsyning Største enkeltprosjekter har vært rehabilitering av vannledninger langs Sanderveien/ Idretts-veien, Fjellveien og Rådyrveien. Merforbruket i forutsettes finansiert av 2010-bevilgning. Østre overføringsledning del II Prosjektet er avsluttet. Siggerud høydebasseng og trykksoner Høydebasseng og ventilkammer er ferdig bygget. Det gjenstår noe mindre etterarbeider langs Måltrostveien/Bekkefaret samt dokumentasjon på utført arbeide. Mindreforbruk forut-settes overført til Rehabilitering avløp Største enkeltprosjekter har vært rehabilitering av avløpsledninger langs Måltrostveien/ Bekkefaret, Ekornveien, Fjellveien, Rådyrveien samt Ellingsrud industriområde. Merforbruket i forutsettes finansiert av 2010-bevilgning. Delområder Siggerud Langen Hovedanlegg i området ved Bondalsåsen og Østre Solberg er ferdig. Det gjenstår etter-arbeider med istandsetting av private hager samt stikkledninger til en del boliger. Mindreforbruk forutsettes overført til

10 Avløp Kråkstad Ski Utarbeidelse av plan for overføring av kloakk fra Kråkstad til Ski (NFR) er igangsatt. Prosjektet samkjøres med anlegg av gang-/sykkelvei fra Kråkstad til Ski. Reguleringsplan utarbeides parallelt med detaljplanarbeidet. Mindreforbruk forutsettes overført til Overvannshåndtering Ski sentrum Dette prosjektet er foreløpig utsatt i påvente av videre planer for Ski sentrum. Mindreforbruk forutsettes overført til Rensedam Blåveisbekken Rensedammen er ferdig anlagt. Rensedam Finstadbekken Prosjektering av rensedammen pågår pt. Vanskelige grunnforhold har medført at planer må endres noe. Oppstart av anleggsarbeidet forutsettes i løpet av høsten Mindreforbruk forutsettes overført til Utbedring betongledninger Største enkeltprosjekt har vært utbedring av hovedpumpeledning kloakk under Kjeppestadveien. Hovedårsaken til den betydelige overskridelsen ligger her. Pumpeledningen var en miljøbombe som nå langt på vei er utbedret. I tilegg har vært rehabilitering av avløpsledninger langs Måltrostveien/ Bekkefaret, Ekornveien, Fjellveien, Rådyrveien samt Ellingsrud industriområde. Merforbruket forutsettes finansiert ved bevilgning 2010 VA ledningsnett gågata I forbindelse med opparbeidelse av Steinlagers Plass er det nødvendig med delvis omlegging og rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger. Tiltaket er under planlegging og vil bli utført i forbindelse med det øvrige anleggsarbeidet sommer/høst VA Asperudveien Eksternt konsulentfirma er engasjert og har utarbeidet forprosjekt og kostnadsoverslag for prosjektet. Før detaljplan og anbudsdokument utarbeides skal sak om prosjektets økonomi behandles politisk. Utlysning av entreprise forutsettes gjort i april måned med påfølgende oppstart av 40 anleggsarbeidet. Mindreforbruk forutsettes overført til Boligforvaltning selvfinansierende Boliger for utviklingshemmede (Skoghus) Det medgikk 5,2 mill. kroner i og prosjektet ble avsluttet våren. Av mindreforbruket kr foreslås kr videreført til 2010 for etterarbeider. Videre foreslås kr videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Kr kan inndras. Boliger for personer med psykiske lidelser (Mork) Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått kr i gjelder etterarbeider. Mindreforbruket kr kan inndras. Kjøp av boliger for utleie Merforbruket skyldes kjøp av boliger til flyktninger i desember. Merutgiftene er finansiert ved økt boligtilskudd fra staten. Solborgveien 4-6, gjennomgangsboliger Kommunen har mottatt et tilskudd på kr fra Husbanken til prosjektet, noe som ikke var ert. Det foreslås at denne merinntekten går til å øke prosjektets utgiftstramme i forbindelse med videreføring av ubrukte midler til Kirkeformål Kråkstad kirkegård, utvidelse Reguleringsplan for Kråkstad kirke ble vedtatt Arkeologisk arbeid skal gjennomføres før anbudsinnhenting. Siggerud kirkegård, utvidelse Det ble arbeidet med anbudsdokumentasjon gjennom hele. Pga nye opplysninger om grunnforholdene på det nye feltet tok dette lengre tid enn planlagt. Oppgradering diverse kirker Det har ikke vært noen store oppgraderingsarbeider i kirkene i. Nytt kontor kirkevergen Ski kirkelige fellesråd tok i opp igjen prosessen med tilbygg på Ski nye kirke for å få nytt kirkevergekontor. Arkitekt Ola

11 Ulset, som tegnet Ski nye kirke, har kommet med anbefaling om hvordan vi både enklest og rimeligst mulig kan realisere tilbygget. Tegninger er etter dette revidert og nabovarsler ble sendt ut rett før nyttår. Bårehus Kråkstad og Ski Det gjenstår fortsatt mye arbeid med bårehuset i Ski. Dette vil bli utført i løpet av Kirkegårdsundersøkelse Arbeidene vil bli utført parallelt med utvidelsene av Siggerud og Kråkstad kirkegårder. Langhus kirke, varme og ventilasjon Ventilasjonsanlegg og varmeelementer ble skiftet ut i løpet av. Sprinkleranlegg Ski kommune har tre verneverdige kirker; Kråkstad, Ski og Siggerud. Ved innbygging av sprinkleranlegg får man sikret kirkene så langt det er mulig. Arbeidene vil bli igangsatt og ferdigstilt så langt bevilgningen rekker i Fjerning av plastmaling Kirkevergen har, i samarbeid med Riksantikvaren, igangsatt planleggingen av dette arbeidet. Det er et omfattende prosjekt, for det skal fjernes innvendig maling i både Kråkstad og Ski kirke. Annet Tap på garantier Kommunens garanti for lån til Follo fotballklubb ble i gjort gjeldene som følge av at klubben ikke lenger klarte å betjene det aktuelle lånet. 41

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune Konsolidert økonomiplan 2012 2014 for Nye Inderøy kommune Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10 Innhold 1. Forord... 3 2. Hovedforutsetninger... 3 Kommunesammenslåingen og utviklingen i den nye kommunens

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018 Vedlegg til Strategidokument 215-218 Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i kommune Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/1520 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2016-2018 Arkiv: 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1520 Jon Ola Kroken Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer