Investeringsprosjektene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsprosjektene"

Transkript

1 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Administrasjon IKT-investeringer løpende løpende IKT-samarbeid Follo Parkeringsplasser løpende løpende Kjøp av sykehustomta Avsluttet Bil kommuneskoger Nytt økonomisystem Nytt styringssystem /11 Sum administrasjon Oppvekst - Ballbinge Kråkstad skole Avsluttet Ballbinge Bøleråsen skole (92) Avsluttet Motorsykkel Verkstedvn. skole Avsluttet Oppgradering kommunale bhg Avsluttet Siggerud gård, inventar og utstyr (1) Avsluttet Hakkebrakkeskogen, invent/utstyr Avsluttet Brakkebygrenda, inventar/utstyr Avsluttet Skotbu, inventar og utsyr Avsluttet Vevelstadåsen, tilbygg fun.hemm Skotbu skole og barnehage Avsluttet Finstad skole, kapasitetsutvidelse Siggerud skole, kap.utvid./oppgrad Avsluttet Kråkstad skol, rehabil./ombygg Kråkstad skole, vannskade Siggerud skole, tilbygg og rehabil Siggerud gård barnehage Avsluttet Tussestien bhg, ny avd. grendehus (0) Avsluttet Barnehage Langhus inkl inventar Hakkebrakkeskogen barnehage Avsluttet Brakkebygrenda barnehage (3) Avsluttet Barnehage Ski inkl. grunnerverv uavklart Sum oppvekst Levekår PDA hjemmetjenesten Solborg, diverse utstyr Avsluttet Finstadtunet, inventar og utstyr Avsluttet Finstadtunet, minibuss Avsluttet Pakkemaskin kjøkken Avsluttet Løfteutstyr Avsluttet El-bil hjemmetjenesten Inventar Skoghusvn Avsluttet Omdisp. Skoghusvn Kjøledisk Dagsenter Avsluttet Ombygging Solborg (2 508) Avsluttet

2 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Finstad sykehjem (10) Avsluttet Kråkstadtunet, omsorgsboliger Avsluttet Nødstrøm Finstadtunet/Solborg Avsluttet Finstadtunet uavklart Tilrettel. Funksjonsh. Kjeppestad Follo omsorgsboliger, overt.eier (0) Avsluttet Sum levekår (994) Samfunn Digitale nettbaserte tjenester løpende løpende Servicetorg (0) Avsluttet Arenadrift, teknisk oppgradering Kråkstad samf.hus, tilpas.hc/ser Oppgrad. kommunale utleiebygg Tusenårsstedet Avsluttet Ungdomsinitierte tiltak Langhuset, tilpasninger seremon Musikkbinge Vevelstad gård (169) 2010 Kråkstad samf.hus, innv. oppgrad Fornyelse biler og maskiner løpende løpende Reasfaltering kommunale veier løpende løpende Trafikksikring løpende (54) løpende Veilys løpende løpende Gang sykkelvei Siggerud-Langen Rehabil. grusvei Allmenningen (0) Avsluttet Rehabil. grusvei Kråkstad syd Vannskulptur (533) Avsluttet Parkarbeider Steinlagerplass Utomhusarbeider v/rådhusteat Gang- sykkelvei Kråkstadveien Bøleråsen, felt E Avsluttet Skoghus, utbyggingsfelt Avsluttet Feltutbygging E (29) Avsluttet Feltutbygging C1/C Oppgradering kommunale bygg løpende (249) løpende Barneh., skole-oppgr. uteområde løpende Kråkstad felles varmesentral Forsikringsskader (Solborg) Avsluttet Kråkstadhallen Avsluttet Ombygging Drømtorp brannstasj (7) Avsluttet Prosjekt Vevelstad u.skole Ski idrettspark, forprosj. oppgrad auaktuelt Idrettshall Langhus Ski ishall, nytt kjøleanlegg Sum samfunn

3 Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig 33 Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Vann og avløp (selvfinansierende) Driftsovervåkn.anlegg VA Hovedanlegg VA Vann og avløp Ski vest Avsluttet Nedlagte kommunale deponier VA Kontra Midtsjø Registrering ledningsnett Lagerbygg VA Rehab. vann og avløp, Brageveien (52) Avsluttet Utvid.av Drømtorp driftssentral Rehabilitering vannforsyning løpende (608) løpende Østre overf.ledning del Avsluttet Siggerud høydebass./trykksoner Rehabilitering avløp løpende (541) løpende Delområder Siggerud-Langen Avløp Kråkstad - Ski Overvannshåntering Ski sentrum Rensedam Blåveisbekken Avsluttet Rensedam Finstadbekken Avskjærende hovedavløpsnett Avsluttet Utbedring betongledninger løpende (2 870) løpende Rehabiliteringsplan avløp VA ledningsnett gågata VA Asperudveien Sum vann og avløp Boligforvaltning - selvfinansierende Boliger for utviklingshemmede Avsluttet Boliger for personer m psyk.lid Avsluttet Kjøp av boliger for utleie løpende (487) løpende Solborgveien 4-6, gjennomg.boliger Sum boligforvaltning Krikeformål Kråkstad kirkegård, utvidelse Siggerud kirkegård, utvidelse Oppgradering diverse kirker Avsluttet Taklekkasjer Langhus kirke Avsluttet Nytt kontor kirkevergen Varmestyring kirker (10) Avsluttet Lynavleder/overspenningsvern kirker Avsluttet Bårehus, Kråkstad og Ski Kirkegårdsundersøkelse /2012 Langhus kirke, ventilasjon og varme Avsluttet Sprinkelanl. Verneverdige kirker Middelalderkrk., fjerne plastmaling Sum kirkeformål Formidlingslån, renter og tap 1 Tap på garantier (Follo fotballklubb) Avsluttet Totalt Ski kommune

4 Administrasjon IKT-investeringer Ubrukte midler på 1,9 mill. kroner skal brukes til å sluttføre utbygging av fiber fase I som har strukket seg over nyttår og inn i 2010 IKT-samarbeid Follo Besparelsen skyldes at fakturaen er ved en feil belastet prosjektet IKT-investeringer i. Besparelsen skal derfor videreføres og tilføres IKT-investeringer i Parkeringsplasser I ble det plassert ut nye parkeringsautomater på parkeringsarealene Vestvegen og Ski nye kirke. Det er forutsatt at mindreforbruket videreføres til 2010, slik at det kan benyttes til igangsetting av avgiftsbetaling ved de parkeringsarealene, som kommunestyret har vedtatt å avgiftsbelegge innen Kjøp av sykehustomta Investeringen i gjelder kjøp av gjenværende del av sykehustomten. Bil kommuneskoger Midlene for var tiltenkt katalysator på tjenestebil kommuneskogen, men fullgodt utstyr er enda ikke i handelen. Midlene bes overført til Nytt økonomisystem Det ble i inngått avtale med EDB Business Partner AS om kjøp av SAP, system for ressurs og virksomhetsstyring. Arbeidet med å innføre systemet startet opp i, og det vil pågå i flere faser fram til midten av Da skal kommunen ha tatt i bruk alle modulene som er valgt i systemet, inklusive elektronisk fakturabehandling, e-handel og system for virksomhetsstyring. Nytt styringssystem Prosjektet gjelder anskaffelse av et planog styringssystem som legger til rette for balansert målstyring (BMS). Anskaffelsen sees i sammenheng med investering i nytt økonomisystem og bevilgningen videreføres til Oppvekst Ballbinge Kråkstad skole Prosjektet er ferdigstilt i. Ballbinge Bøleråsen skole Prosjektet er ferdigstilt i. Budsjettert utgiftsramme for prosjektet er overskredet med kr Det er imidlertid mottatt og inntektsført gave fra Bøleråsen skole FAU til å finansiere dette merforbruket. Motorsykkel Verkstedveien skole Prosjektet er ferdigstilt i. Oppgradering kommunale barnehager Prosjektet er ferdigstilt i. Siggerud gård, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Hakkebrakkeskogen, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Brakkebygrenda, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Skotbu, inventar og utstyr Prosjektet er ferdigstilt i. Vevelstadåsen skole tilbygg funksjonshemmede Det er medgått 4,1 mill. kroner til ombygging/rehabilitering av barnehagelokaler, samt til påbegynt prosjektering av arbeidene som utføres i Mindreforbruket på 7,6 mill. kroner forutsettes videreført til Skotbu skole- og barnehage Det er medgått 5,1 mill. kroner i. I alt er det brukt rundt 30 mill. kroner til ny Skotbu skole og barnehage etter brannen på Mørk skole i Av mindreforbruket kr foreslås kr benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Resterende kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). 34

5 Finstad skole, kapasitetsutvidelse Det er medgått 50,5 mill. kroner i, hovedsakelig til nybygget som ble ferdigstillet i juli. Mindreforbruket 24,2 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen for rehabilitering av øvrig bygningsmasse samt utomhusarbeider; parkeringsplass mv. Siggerud skole, utbygging (kapasitetsutvidelse) Det er medgått kr til midlertidig paviljong og enkelte rehabiliteringstiltak. Kråkstad skole, rehabilitering/ombygging og inneklima Det er medgått 15,137 mill. kroner til nytt ventilasjonsanlegg, vannbårent varmeanlegg, utskifting av vinduer og generell oppussing av 62-bygget. Videre er omgjøring av gymsal til lærerarbeidsplasser, kontorer og garderober kommet godt i gang. Ombygging av mellombygg med nytt hovedinngangsparti med heis er påbegynt. Mindreforbruket 7,5 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 for fullføring av arbeidene med gymsal/mellombygg og 74/79-bygget. Kråkstad skole, vannskade Mindreforbruket kr forutsettes videreført til 2010 da skadesaken ikke er avsluttet. Siggerud skole, tilbygg og rehabilitering Det er medgått kr til prosjekteringsarbeider. Mindreforbruket kr forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen som vil dekke arkitekttjenester mv. og prosjekteringskostnader. Byggentreprisen starter primo 2011 basert på forutsatt bevilgning for 2011 samt det som vil bli av mindreforbruk fra Siggerud gård barnehage Det er medgått kr til etterarbeider. Mindreforbruket kr foreslås benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Tussestien barnehage ny avd. grendehus Det er medgått kr til etterarbeider. Barnehage Langhus inklusive inventar Ubrukt bevilgning 17,3 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til bruk sammen med 2010-bevilgningen med sikte på antatt byggestart ved Langhus skole ultimo Hakkebrakkeskogen barnehage, inventar og utstyr Det er medgått kr til etterarbeider. Resterende kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Brakkebygrenda barnehage Det er medgått kr til etterarbeider. Barnehage Ski inkl. grunnerverv Ubrukt bevilgning 29 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 til grunnerverv og bygg, noe som ikke er avklart ennå. Dette har sammenheng med at lokalisering ikke er avklart. Levekår PDA (Personlig digital assistent) flere virksomheter Ubrukt bevilgning på kr gjelder innkjøp, vedlikehold, brukerstøtte og programvare for 41 håndterminaler og dessuten opplæring og implementering. Prosjektet ble ikke iverksatt i, men utsatt til Midlene overføres i sin helhet til Solborg diverse utstyr Årets bevilgning er brukt i sin helhet. Finstadtunet Inventar og utstyr Prosjekt er avsluttet. Gjenstående midler gjelder byggelånsrenter og kan inndras. Finstadtunet minibuss Årets bevilgning brukt i sin helhet. Pakkemaskin kjøkken Innkjøpet er foretatt, mindreforbruket kan inndras. Løfteutstyr m.m. Innkjøpet er foretatt, mindreforbruket kan inndras. 35

6 El-bil hjemmetjenesten Bevilgning til el-bil er foreløpig ikke benyttet da det er vurdert at ren el-bil ikke er så godt egnet, blant annet på grunn av klimatiske forhold om vinteren. En vil derfor vurdere hybrid-bil og drøfte dette med bilfirmaet i Budsjettmidlene overføres til Inventar Skoghusveien 9 Årets bevilgning brukt i sin helhet. Omdisponering Skoghusveien 6 Personalarealet tilfredsstilte ikke kravet til sikkerhet, personalvern og arbeidsmiljø. Oppussing er i gang og vil bli fullført i Ubrukt bevilgning videreføres til Kjøledisk dagsenter Som følge av at innkjøpssum for kjøledisk ble lavere enn grensen for å føre dette som en investeringsutgift, ble anskaffelsen belastet driftset. Budsjetterte midler kan inndras i sin helhet. Ombygging Solborg Det er medgått 7,5 mill. kroner til 71- bygget; særlig generell oppussing/oppgradering, herunder ombygging av et dobbeltrom til kontor og enkeltrom, samt utvidelse av skyllerom på grunn av kildesortering. Videre er det foretatt omfattende brannforebyggende tiltak iht. gjeldende krav og utskifting av vinduer. Avviket på 2,5 mill. kroner er knyttet til følgende: Med dekning i krisepakkemidler er det etablert vannbåren varme, kostnad 1,6 mill. kroner. Det er kjøpt motor og utstyr til takheiser, kr med dekning fra driftset. I tillegg er det medgått kr som følge av at bygget var definert i for lav brannklasse, noe som tilsa oppjustering til brannklasse 2. Dette foreslås dekket av mindreforbruk på følgende prosjekter slik: Skotbu skole og barnehage kr , Siggerud gård barnehage kr og Ski idrettspark, forprosjekt oppgradering kr Finstad sykehjem Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått 1,8 mill. kroner i gjelder særlig brannforebyggende tiltak iht. pålegg. 36 Kråkstadtunet omsorgsboliger Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått kr i gjelder særlig oppgradering av kjøkkenet til forskriftsmessig standard samt brannforebyggende tiltak iht. pålegg. Mindreforbruk kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Nødstrøm Finstadtunet/Solborg Det er medgått kr på Solborg (nødstrømanlegg Finstadtunet ble fullført i 2008). Mindreforbruk kr forutsettes videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Finstadtunet 2 Det er medgått kr til konsulentbistand i forbindelse med forprosjekteringen. Mindreforbruket kr kroner forutsettes videreført til Tilrettelegging for funksjonshemmede Kjeppestad Ubrukt bevilgning kr forutsettes videreført til 2010 til bruk for bl.a. asfaltering av gårds-/parkeringsplass, HCtilpasning i form av rampe i inngangspartiet og aktuelle brannforebyggende tiltak. Follo omsorgsboliger, overtakelse av eierandel Det er medgått 3,5 mill. kroner for innløsning av Vestby og Enebakks eierandeler i Follo omsorgsboliger. Samfunn Digitaliserte nettbaserte tjenester Prosjektet digitale nettbaserte tjenester er i gang, men noe forsinket. Første trinn av prosjektet fullføres med presentasjon av nye internettsider i løpet av våren Kostnadene i prosjektet kommer i 2010 og viser derfor mindreforbruk i. De nye nettsidene er mer publikumsvennlige og de elektroniske tjenestene flere. Servicetorg Det er medgått 3,6 mill. kroner til rehabilitering og modernisering av rådhusets vestibyle. Vestibylen har fått en ansiktsløfting ut fra målsettingen om økt service, til-

7 gjengelighet og åpenhet overfor publikum. Det er installert nytt pc-basert sentralbord som effektiviserer svartjenestene i rådhuset. Det er også innført skallsikring som både profesjonaliserer publikumsmottaket og samtidig fungerer som et sikkerhetssystem. Arenadrift, teknisk oppgradering Midlene ble opprinnelig bevilget til teknisk oppgradering av Waldemarhøy og Rådhusteatret. De er senere omdisponert til lekeapparat i sentrum. Dette vil bli etablert i Kråkstad samfunnshus tilpasning HC/ seremonier/ oppgradering Ubrukt bevilgning kr ses i sammenheng med 2010-bevillgningen på 2 mill. kroner, jf. program for enkelttiltak iht. sak 5/10 i utvalg for samfunn og miljø. Oppgradering av kommunale utleiebygg Det er startet videre oppgradering av blant annet kjøkken på Waldemarhøy og dette arbeidet vil bli fullført i Deretter vil behovene i de ulike bygg bli kartlagt. Tusenårsstedet Prosjektet ble avsluttet ved ferdigstillelse av torget Ungdomsinitierte tiltak Ungdomsrådet har bevilget pengene til Kjeller'n, fortrinnsvis til nytt øvingsrom. Langhuset, tilpasninger seremonier Resterende bevilgning skal benyttes til installering av teleslynge. Musikkbinge Vevelstad gård Merforbruket skyldes at kommunen må legge ut for utgifter som forutsettes finansiert av staten. Merforbruket er derfor finansiert av refusjoner fra Musikkutstyrsordningen i staten. Kråkstad samfunnshus, innvendig oppgradering Arbeidene vil bli foretatt våren Prosjektet vil bli sett i sammenheng med arbeidene knyttet til tilpasninger HC/seremonier og oppgradering av samfunnshuset. 37 Fornyelse biler og maskiner Det er kjøpt inn en stor gressklipper, en hjulgående gravemaskin og en lastebil. Faktura på dette forfaller i Mindreforbruk forutsettes overført Reasfaltering kommunale veier Følgende veier er reasfaltert: Jernbanesvingen 2010 m2, Langhushallen 1441 m2, Haglundveien 2598 m2, Tegleveien 93 m2, Slettaveien 1234 m2, Myrstubben 1560 m2, Vei til Langhushallen 1430 m2, Gangveier på Langhus 2798 m2, Hebekkveien 2100 m2, Eikjolveien 856 m2, Nybrottveien 1658 m2, Prestegårdsalleen / Skolebakken m2. Trafikksikring Det er anlagt fartsdempere langs Rosenlundveien, langs Vilbergveien og Drømtorpveien samt busshumper langs Blåbærveien. Eksisterende gangbru over bekk ved Siggerud skole er hevet ca 0,5 meter for å hindre oversvømmelse ved flom. Prosjektet omfattet også tilhørende gangveier på begge sider av bekken. I tillegg er det medgått midler i forbindelse med revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan samt utarbeidelse av skiltplaner for enkelt-områder med tilhørende oppsetting av nye skilter. Merforbruket er finansiert kav trafikksikkerhetsmidler (aksjon skolevei) fra Statens veivesen. Veilys Utfasingen av gamle PCB armaturer blir ferdig i løpet av Gang-/sykkelvei Siggerud Langen Gang-/sykkelvei langs Bru-Fjellveien er ferdig anlagt og asfaltert i henhold til plan, lengde ca 850 meter. Det gjenstår oppsetting av gjerde langs skjæringstopp, et arbeide som vil bli utført våren Anleggsarbeider er igangsatt med egne mannskaper langs Siggerudveien mellom Bru og Østre Solberg vei. I påvente av rammeavtale for sprengningsarbeider er det skogrydding og graving/transport av løsmasser som pågår. Mindreforbruk forutsettes overført til Rehabilitering grusvei Almenningen Det er anlagt fast dekke på Almenningsveien og Eikjolveien, lengder henholdsvis 2,3 km og 1,8 km. I tillegg er også Oppsandveien asfaltert, lengde 2,5 km.

8 Rehabilitering grusvei Kråkstad syd Fast dekke er anlagt på Asperudveien og Sørumveien med lengder på henholdsvis 3 km og 1,3 km. Vannskulptur Prosjektet ble ferdigstilt våren. Merforbruk kr skyldes snøfall vinteren 08/09 og ekstra kostnader med riggplass innkrevet av parkeringskontoret. Deler av underskudd dekkes av mindreforbruk Utomhusarealet Rådhusteatret Parkarbeider Steinlagers Plass Utarbeidelse av detaljplan pågår for tiden og anleggsarbeider forutsettes gjennomført tidlig sommer. Mindreforbruk forutsettes overført til Utomhusarealet Rådhusteatret Anleggsarbeidet er i hovedsak ferdig, det gjenstår ferdigstillelse av trapp utenfor inngang til teatersalen samt merking av trapp ved amfi. Mindreforbruket dekker deler av underskudd på prosjektet Vannskulptur. Gang-/sykkelvei Kråkstadveien Detaljplan for gang-/sykkelveien er utarbeidet og igangsetting av reguleringsarbeide er annonsert. For tiden avventes behandling av planutkast fylkeslandbrukskontoret og Statens vegvesen. Mindreforbruk forutsettes overført til Bøleråsen felt E4 Prosjektet er avsluttet. Skoghus utbyggingsfelt Prosjektet er avsluttet. Feltutbygging E3 Prosjektet er avsluttet. Feltutbygging C1/C2 Kommunaltekniske anlegg er nå anlagt i feltet og boligbygging pågår for tiden. Det gjenstår asfaltering av veier og planering av grøftearealer. Dette arbeidet utføres i løpet av høsten 2010 når de fleste tomtene antas å være bebygde. Mindreforbruk forutsettes overført til Oppgradering kommunale bygg Til årlig løpende bygningsmessige oppgraderinger, samt oppgraderinger av elanlegg og brannforebyggende tiltak gikk det med 6,7 mill. kroner inklusiv et merforbruk på kr som foreslås dekket av 2010-bevilgningen til samme formål. Oppgradering uteområder i barnehager og skoler Det gikk med kr til formålet i. Kråkstad felles varmesentral Gjelder felles varmesentral for Kråkstad skole, Kråkstadhallen, Kråkstadtunet og Kråkstad samfunnshus. Det er medgått kr Mindreforbruket kr foreslås videreført til avsluttende arbeider i Forsikringsskader Det er medgått 1,3 mill. kroner i forbindelse med lynnedslag på Solborg bo- og aktiviseringssenter juli. Brannalarmanlegget, sykesignalanlegget og elektronikk i ventilasjons-/fyringsanlegget ble skadet. Elektronikk i ventilasjonsanlegget i Skoghus barnehage ble også skadet fordi anlegget er sammenkoplet med Solborg. Det framkommer en brutto mindreutgift på kr som skyldes en inkurie i kostnadsoverslaget. Det er intet netto avvik, jf. finansiering av egenandelen og forutsatt oppgjør fra forsikringsselskapet iht. krav sendt Kråkstadhallen Det er medgått kr til avsluttende arbeider. Ombygging Drømtorp brannstasjon Det er medgått kr til avsluttende arbeider. Prosjekt Vevelstad ungdomsskole Det er medgått kr til prosjekteringskostnader samt miljøsaneringsrapport og del av entreprisekostnaden. Prosjektet vil gi besparelser. Det vises til K-sak 13/10 der kommunestyret vedtok omdisponering av 6,0 mill. kroner fordelt slik: kr til biblioteket, 1,4 mill. kroner til istandsetting av eksisterende bygg, mens 4,05 mill. kroner inndras. For øvrig forutsettes videreført til ,42 mill. kroner til resterende rivearbeid.

9 Ski idrettspark, forprosjekt oppgradering Prosjektet er vurdert nedprioritert og ubrukt bevilgning kr foreslås benyttet for å dekke merforbruk på prosjekt Solborg ombygging. Idrettshall Langhus Det er medgått kr til forprosjektering og anskaffelsesprosess. Mindreforbruket 35,9 mill. kroner forutsettes videreført til Ski ishall nytt kjøleanlegg Det er medgått kr til prosjekteringskostnader. Mindreforbruket 4,5 mill. kroner forutsettes videreført til 2010 for gjennomføring i isfri periode i sommerhalvåret. Vann og avløp selvfinansierende Driftsovervåkningsanlegg Andre og siste byggetrinn avsluttes våren 2010, forsinket på grunn av for sene deleleveran-ser fra underleverandør. Mindreforbruk forutsettes overført til Hovedanlegg VA, Vann og avløp Ski Vest og Avskjærende hovedavløpsnett Hovedplan VA er ferdig utarbeidet og behandles politisk i løpet av våren. Videre utarbeidelse av detaljplaner for rehabiliteringstiltak er igangsatt. Mindreforbruk forutsettes overført til Nedlagte kommunale deponier Rensedam er anlagt nedstrøms den tidligere fyllplassen etter krav fra Fylkesmannens miljø-vernavdeling. Forøvrig er det foretatt opprydding og planering av området. Den anlagte rensedammen synes ikke å ha den effekt som var forventet, og det er derfor utarbeidet plan for mindre tilpasninger. Dette arbeidet vil bli gjort sommeren Mindreforbruk forutsettes overført til Vann og avløp Kontra - Midtsjø Prosjektet er ferdig gjennomført i samarbeide med Statens vegvesen (SVV). Fremdeles ingen avklaring om kostnadsfordeling. Mindreforbruk forutsettes overført til Registrering ledningsnett Det gjenstår fremdeles registrering av ledningsdata samt kvalitetssikring av disse for 39 store områder i kommunen. I tillegg er det etterslep med innlegging av driftsdata. Oppdatering er påkrevd i forbindelse med utarbeidelse av planer for rehabilitering. Mindreforbruk forutsettes overført til Lagerbygg VA Planlegging pågår for påbygging av eksisterende bygg for tilrettelegging av nye kontorer og ombygging av garderober etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Mindreforbruk forutsettes overført til Rehabilitering vann og avløp, Brageveien Avsluttende arbeider gjøres våren Merforbruket forutsettes finansiert ved bevilgning 2010 utbedring av betongledninger. Utvidelse av Drømtorp driftssentral Anbud på arkitektkonkurranse må legges ut på nytt, som følge av bare ett tilbud. Tilbudet var over bevilget ramme. Prosjektet vil bli forsinket. Rehabilitering vannforsyning Største enkeltprosjekter har vært rehabilitering av vannledninger langs Sanderveien/ Idretts-veien, Fjellveien og Rådyrveien. Merforbruket i forutsettes finansiert av 2010-bevilgning. Østre overføringsledning del II Prosjektet er avsluttet. Siggerud høydebasseng og trykksoner Høydebasseng og ventilkammer er ferdig bygget. Det gjenstår noe mindre etterarbeider langs Måltrostveien/Bekkefaret samt dokumentasjon på utført arbeide. Mindreforbruk forut-settes overført til Rehabilitering avløp Største enkeltprosjekter har vært rehabilitering av avløpsledninger langs Måltrostveien/ Bekkefaret, Ekornveien, Fjellveien, Rådyrveien samt Ellingsrud industriområde. Merforbruket i forutsettes finansiert av 2010-bevilgning. Delområder Siggerud Langen Hovedanlegg i området ved Bondalsåsen og Østre Solberg er ferdig. Det gjenstår etter-arbeider med istandsetting av private hager samt stikkledninger til en del boliger. Mindreforbruk forutsettes overført til

10 Avløp Kråkstad Ski Utarbeidelse av plan for overføring av kloakk fra Kråkstad til Ski (NFR) er igangsatt. Prosjektet samkjøres med anlegg av gang-/sykkelvei fra Kråkstad til Ski. Reguleringsplan utarbeides parallelt med detaljplanarbeidet. Mindreforbruk forutsettes overført til Overvannshåndtering Ski sentrum Dette prosjektet er foreløpig utsatt i påvente av videre planer for Ski sentrum. Mindreforbruk forutsettes overført til Rensedam Blåveisbekken Rensedammen er ferdig anlagt. Rensedam Finstadbekken Prosjektering av rensedammen pågår pt. Vanskelige grunnforhold har medført at planer må endres noe. Oppstart av anleggsarbeidet forutsettes i løpet av høsten Mindreforbruk forutsettes overført til Utbedring betongledninger Største enkeltprosjekt har vært utbedring av hovedpumpeledning kloakk under Kjeppestadveien. Hovedårsaken til den betydelige overskridelsen ligger her. Pumpeledningen var en miljøbombe som nå langt på vei er utbedret. I tilegg har vært rehabilitering av avløpsledninger langs Måltrostveien/ Bekkefaret, Ekornveien, Fjellveien, Rådyrveien samt Ellingsrud industriområde. Merforbruket forutsettes finansiert ved bevilgning 2010 VA ledningsnett gågata I forbindelse med opparbeidelse av Steinlagers Plass er det nødvendig med delvis omlegging og rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger. Tiltaket er under planlegging og vil bli utført i forbindelse med det øvrige anleggsarbeidet sommer/høst VA Asperudveien Eksternt konsulentfirma er engasjert og har utarbeidet forprosjekt og kostnadsoverslag for prosjektet. Før detaljplan og anbudsdokument utarbeides skal sak om prosjektets økonomi behandles politisk. Utlysning av entreprise forutsettes gjort i april måned med påfølgende oppstart av 40 anleggsarbeidet. Mindreforbruk forutsettes overført til Boligforvaltning selvfinansierende Boliger for utviklingshemmede (Skoghus) Det medgikk 5,2 mill. kroner i og prosjektet ble avsluttet våren. Av mindreforbruket kr foreslås kr videreført til 2010 for etterarbeider. Videre foreslås kr videreført til 2010 til nytt prosjekt Etterarbeider kommunale byggeprosjekter (felles for alle prosjekter som i prinsippet er ferdigstilt). Kr kan inndras. Boliger for personer med psykiske lidelser (Mork) Prosjektet ble i hovedsak fullført i Medgått kr i gjelder etterarbeider. Mindreforbruket kr kan inndras. Kjøp av boliger for utleie Merforbruket skyldes kjøp av boliger til flyktninger i desember. Merutgiftene er finansiert ved økt boligtilskudd fra staten. Solborgveien 4-6, gjennomgangsboliger Kommunen har mottatt et tilskudd på kr fra Husbanken til prosjektet, noe som ikke var ert. Det foreslås at denne merinntekten går til å øke prosjektets utgiftstramme i forbindelse med videreføring av ubrukte midler til Kirkeformål Kråkstad kirkegård, utvidelse Reguleringsplan for Kråkstad kirke ble vedtatt Arkeologisk arbeid skal gjennomføres før anbudsinnhenting. Siggerud kirkegård, utvidelse Det ble arbeidet med anbudsdokumentasjon gjennom hele. Pga nye opplysninger om grunnforholdene på det nye feltet tok dette lengre tid enn planlagt. Oppgradering diverse kirker Det har ikke vært noen store oppgraderingsarbeider i kirkene i. Nytt kontor kirkevergen Ski kirkelige fellesråd tok i opp igjen prosessen med tilbygg på Ski nye kirke for å få nytt kirkevergekontor. Arkitekt Ola

11 Ulset, som tegnet Ski nye kirke, har kommet med anbefaling om hvordan vi både enklest og rimeligst mulig kan realisere tilbygget. Tegninger er etter dette revidert og nabovarsler ble sendt ut rett før nyttår. Bårehus Kråkstad og Ski Det gjenstår fortsatt mye arbeid med bårehuset i Ski. Dette vil bli utført i løpet av Kirkegårdsundersøkelse Arbeidene vil bli utført parallelt med utvidelsene av Siggerud og Kråkstad kirkegårder. Langhus kirke, varme og ventilasjon Ventilasjonsanlegg og varmeelementer ble skiftet ut i løpet av. Sprinkleranlegg Ski kommune har tre verneverdige kirker; Kråkstad, Ski og Siggerud. Ved innbygging av sprinkleranlegg får man sikret kirkene så langt det er mulig. Arbeidene vil bli igangsatt og ferdigstilt så langt bevilgningen rekker i Fjerning av plastmaling Kirkevergen har, i samarbeid med Riksantikvaren, igangsatt planleggingen av dette arbeidet. Det er et omfattende prosjekt, for det skal fjernes innvendig maling i både Kråkstad og Ski kirke. Annet Tap på garantier Kommunens garanti for lån til Follo fotballklubb ble i gjort gjeldene som følge av at klubben ikke lenger klarte å betjene det aktuelle lånet. 41

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik Dato: 3. september 2010 Fullmaktssak 22 /10 Sluttregnskap nr. 2. Diverse sykehjemsprosjekter TJO BBE-1260-200802318-54 Hva saken gjelder: I perioden 2005-2009 ble det satt i gang en del mindre ombyggingsarbeider

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: kl: 09:00 12.30 Faste medlemmer: KRF: Ragnar Skau-Nilsen, H: Bente Jørgensen,

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: HA Lnr: 283/13 Forrige lnr:211/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.02.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: HA Lnr: 283/13 Forrige lnr:211/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.02.13 Side 1 13/56-8 I Datert: 04.02.13 Arkivkode: M70 Fra: Langhus kirke Sakstittel: OVERNATTING/ARRANGEMENTER - 2013 Innhold: MELDING OM OVERNATTING - LANGHUS KIRKE Lnr: 283/13 Forrige lnr:211/13 Svar på lnr.:

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016

SAKSFRAMLEGG. Investeringsbudsjett Formålsbygg 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Grimnes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1132 KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2016 Rådmannens innstilling: Følgende prosjekter gjennomføres med bruk av årets finansieringsmidler og tidligere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

OVERSIKT INVESTERINGER 1. TERTIAL 2015 Vedlegg 3. Regnskap 2015

OVERSIKT INVESTERINGER 1. TERTIAL 2015 Vedlegg 3. Regnskap 2015 Oppvekst og utdanning 12010 IKT grunnskole 0 1 560 1 560 Har hentet inn konkrete investeringsbehov fra alle skoler. Investeringsprosess tas sammen med IT-avdeling i 1 560 løpet av sommer/høst. 12023 IKT

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen.

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen. UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Lyngdal handelspark AS (senere kalt utbygger) NO 995 671 115 MVA og Lyngdal kommune (senere kalt kommunen) NO 946 485 764 MVA er det inngått følgende avtale vedrørende

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178, Bergen 28. oktober 2013 Kulturlivet trenger

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178 Kulturlivet trenger lokaler med kvalitet Lokaler

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 18.01.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 18.01.2012 kl. 1830 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 18.01.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 6020/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 16.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 6020/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 16.05.13 Side 1 13/60-16 U Datert: 26.04.13 Arkivkode: Q84 S.ansv: KOMM.KOMM.SANMOR Til: Follo Politidistrikt Sakstittel: SKILTSAKER 2013 Innhold: FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR PARKVEIEN, FOSSVEIEN OG ØVREVEIEN PÅ

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer