Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen. Fridalen Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole"

Transkript

1 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan for Bergen

2 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget ved Fridalen skole (FAU) har sammen med skolens ledelse vurdert høringsutkastet Skolebruksplan (datert 6. april 2006). Vi vil med dette gi våre kommentarer, merknader og innvendinger. Vårt høringssvar bygger i stor grad på det arbeidet som ble lagt ned i februar 2004 og oversendt kommunen i vårt høringssvar datert ifm. Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen. Da foreslo byrådet av økonomiske grunner å legge ned Fridalen skole. Høringssvaret den gangen var et resultat av et bredt anlagt dugnadsarbeid i regi av Fridalen FAU, der en rekke arbeidsgrupper vurderte ulike sider ved høringsutkastet og dets konsekvenser for Fridalen skole. Denne gangen har vi oppjustert dataene til dagens situasjon, laget en del nye kalkyler og gjort en vurdering av hvordan Fridalen skole kan møte Kunnskapsløftet og fremtidens pedagogikk på en god og fleksibel måte uten for store investeringer. Vi er glade for at det i forslaget til skolebruksplan legges opp til å satse på bergensskolen og bruke betydelige midler til oppgradering av skoler i Bergen de neste 10 årene. Bystyret vedtok både i desember 2003 og i juni 2004 at Fridalen skole ikke skal legges ned, og vedtak om bevilgning av penger fulgte i desember 2004 og desember 2005 (til sammen 13 mill kr). Innsatsen fra engasjerte foreldre og beboere i Fridalen området var betydelig, og vi klarte å overbevise flertallet i bystyret om at det var fornuftig å ikke legge ned skolen. For barna ved skolen var dette en praktisk måte å lære hvordan demokratiet fungerer. Det viste at et sterkt engasjement for noe man tror på kan føre frem ved bruk av ærlige midler. Demokratiet fungerte i praksis. Folkets vilje ble hørt. Vi er redde for at mange barn og voksne har problemer med å forstå at rehabiliteringen av Fridalen skole som er vedtatt flere ganger av dette bystyret fremdeles skal være gjenstand for debatt. Atter en gang er det skapt usikkerhet om Fridalen skoles videre eksistens i denne planen. Det samme bystyret sitter med makten i dag som i Likevel tillater administrasjonen og byråden seg ennå en gang å foreslå alternativer som nedleggelse, riving eller flytting av Fridalen skole. Dette skjer etter at det snart er brukt 13 millioner kroner på oppussing av skolen og størstedelen av skolens fasade er rehabilitert. Det er å kaste skattebetalernes penger rett ut av de nye vinduene. Det er respektløst overfor demokratiet. Denne gangen er det riktignok ikke bare forslag om at skolen skal legges ned. Denne gangen skal det satses på bergensskolen. Det foreligger 5 alternative løsninger eller scenarier for Årstad bydel hvor 4 av 5 løsninger går på å selge eller rive skolen for å bygge en ny skole på en annen tomt i nærheten eller på samme tomt. For oss, og for mange andre, ser det ut som planen legger opp til at skolene i Årstad bydel skal bli enige om hvilken skole som skal legges ned. Vi kunne lese på følgende overskrift: Russisk rulett i Årstad. Vi kaller dette et utilbørlig press som legges på en bydel. Et press som heller skaper splittelse enn samling. Slik byutviklingen ser ut til å bli i Årstad, og om man tar høyde for det arealbehov som Kunnskapsløftet legger til grunn, vil det være behov for alle de eksisterende skolene både i dagens situasjon og i fremtiden. For elever, foreldre og beboere i Fridalen området er det bare det alternativet som tar sikte på rehabilitering og tilpassing av skolen til Kunnskapsløftet, alternativ 4, som kan forsvares ut fra byggfaglige, pedagogiske, økonomiske, trafikkmessige og miljømessige hensyn. Side 2 av 54

3 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Målet med planen er å tilrettelegge skoler i Bergen for Kunnskapsløftet. Samtidig ønsker man å gjøre skolene fleksible for å tilpasse nye pedagogiske prinsipper og retninger som vil komme i fremtiden.. Planen antyder at dette ikke vil være lønnsomt ved Fridalen skole. Det er vi ikke enig i. Vi mener at dette kan gjøres med langt enklere midler og med rimeligere løsninger enn det planen legger opp til. Det må heller ikke glemmes at utformingen av læringsarenaen har variert opp igjennom tidene ut fra hvilke pedagogiske retninger og sannheter som gjelder til enhver tid. Forandring vil komme senere også. Derfor bør løsningene være enkle og ikke gjøre større inngrep i bygget enn det som er nødvendig for at pedagogikken i Kunnskapsløftet skal kunne følges. De beregnete kostnadene for rehabilitering av Fridalen skole i Skolebruksplanen er alt for høye. Vi har forståelse for at administrasjonen beregner rehabiliteringskostnader ut fra erfaringer fra tidligere rehabiliteringsprosjekt, men erfaringen er i dette tilfellet beregnet ut fra svært dyre prosjekter. Vi kjenner bygget Fridalen skole svært godt og har beregnet rehabiliteringskostnadene ved denne skolen til ca. en tredjedel av det Skolebruksplanen opererer med. Vi tror det er knyttet stor usikkerhet til tallene også for andre skoler. Høringssvaret vårt inneholder en hoveddel der vi oppsummerer de viktigste argumentene for hvorfor Fridalen skole må rehabiliteres og tilrettelegges pedagogiske prinsipper i Kunnskapsløftet i det skolebygget den er plassert i dag. Slik kan den fortsatt være en motor i bydelen. I tillegg inneholder svaret en serie vedlegg, som hver for seg utdyper, beskriver og kvantifiserer vesentlige momenter. Fridalen, Roald Breistein Jesper Blinkenberg Randi Gelink leder Fridalen FAU, leder Fridalen SU, rektor Fridalen skole nestleder Fridalen SU nestleder Fridalen FAU Geir Hove Kjetil Damm Jostein Holsen medlem Fridalen FAU Undervisningsinspektør Undervisningsinspektør Side 3 av 54

4 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Innhold Hoveddel: 1. Oppsummering og konklusjoner Innledning Byplanmessige forhold Elevtallsprognoser og skolekapasitet Fridalen skole - en fremtidsrettet skole i et eldre bygg Flerkulturell skole Fysisk aktive elever: Håndtering av atferdselever Fridalen skole som arbeidsplass Bygningsmessige forhold Oppussing/rehabilitering av Fridalen skole Etablering av barnehageplasser ved Fridalen skole Salg eller riving av Fridalen skole Oppsummering bygningsmessige forhold Trafikkforhold og trafikksikring Skolens betydning for nærmiljøet Integrering av familier med en flerkulturell bakgrunn Norskundervisning for mødre med fremmedspråklig bakgrunn Lekotek og pass av mindreårige Andelen minoritetsspråklige elever og leksegrupper Mødrekafé Kompetanse på minoritetsspråklig område Avsluttende kommentarer Vedlegg 1 - Kalkyle for rehabilitering av Fridalen skole Vedlegg 2 - Utvikling av Fridalen skole som et flerfunksjonelt senter Vedlegg 3 - Trafikkmessige forhold Vedlegg 4 Konsekvenser for nærmiljø Side 4 av 54

5 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen 1. Oppsummering og konklusjoner Høringsutkastet foreslår 5 alternative løsninger for Fridalen skole. Vi understreker at vi kun vil uttale oss om Fridalen skole og ikke om de andre skolene i bydelen. Det mener vi andre bør gjøre. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Fridalen Selge skolen og bygge ny B18 på ny tomt Rive og bygge ny B21 på samme tomt Selge skolen og overføre elevene til Sl/La Rehab. til B18 Selge skolen og relokalisere til Gimle I prosessen med å lage dette høringssvaret har vi gjort en vurdering av alle de fem alternative løsningene samt vurdert om det finnes flere mulige alternativer. Etter nøye vurdering av bygningsmessige, økonomiske, pedagogiske, historiske, kulturelle, sosiale, trafikkmessige og miljømessige aspekter er vi kommet til at det finnes bare en god løsning for Fridalen skole. Det er å rehabilitere skolen og tilpasse den til pedagogiske prinsipper i Kunnskapsløftet i det skolebygget den er plassert i i dag, altså alternativ 4, rehabilitering til B18. Dette begrunner vi med følgende: Kostnadene: Det foregår for tiden en utvendig rehabilitering på Fridalen skole som er beregnet ferdig i august 2006 med en kostnadsramme på kr 13 millioner. For ytterligere kr 4,5 millioner vil rehabiliteringen utvendige kunne ferdigstilles slik at skolen blir Trygg, Tett, Varm og Sunn. Dersom man legger til kr 13 millioner til vil skolen kunne rehabiliteres innvendig og tilpasses den nye pedagogikken i Kunnskapsløftet. De prisoverslag som administrasjonen har lagt frem er basert på normtall som ikke kan benyttes i forbindelse med Fridalen skole, Prisoverslaget for rehabilitering av Fridalen skole er altfor høyt i forhold til faktiske kostnader ved å rehabilitere skolen. Metodene BBE benytter til den oppussingen som nå pågår utvendig, er dyrere enn det som er nødvendig for å skape en god skole. Gjennom Fridalen skole har en mulighet for spennende og nyvinnende ombygging av et verneverdig bygg til et spenstig skolebygg tilpasset de nye reformene Prognosene: Erfaringene med prognosene for elevtallsutvikling hittil viser at de er ikke har slått til. Det vært til dels betydelige avvik. Vi mener at prognosene også denne gangen er alt for forsiktige. Vi etterlyser en kvalitetssikring av de foreliggende prognosene. Prognosene i Skolebruksplanen og alle andre signaler tyder på at Fridalen skole vil være den skolen i Landåsområdet som vil få størst vekst i elevtallet. Elevkapasiteten vil etter vår oppfatning være tilnærmet optimalt utnyttet. Det er ikke noe problem med litt overkapasitet. Det er for lite kapasitet som skaper problemer. Bergen kommune trenger alle de nåværende skolene i Årstad bydel for å møte fremtidens behov. Barnehagen: Prosessen med å etablere en barnehage i ledige lokaler på Fridalen skole er sporet av etter at det ikke ble gitt tillatelse til bruksendring på grunn av innsigelser fra Side 5 av 54

6 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen kommunens egen Grønn etat. Avslaget gjelder en bagatell om atkomst som lett må kunne løses. Bydelen trenger barnehageplassene, og samlokalisering av skole og barnehage er et sentralt punkt i Skolebruksplanen. Det bør jobbes aktivt for en løsning slik at det blir gitt tillatelse til å etablere de barnehageplassene som ble vedtatt i bystyret for 2 år siden. Vi har plass til disse barnehageplassene på Fridalen skole. Nærmiljøet og minoritetsspråklige elever: Fridalen skole er et viktig sosialt møtested for de minoritetsspråklige familiene og en eventuell flytting av elevene til andre skoler vil kunne få uheldige følger for miljøet. I dag er 17 % av elevene ved skolen minoritetsspråklige og tallet er økende. Idrettslag, trimgrupper og andre foreninger ville få store vanskeligheter med å finne alternative lokaler for sin virksomhet dersom skolen ble lagt ned. Trafikk og skolevei: De aller fleste av dagens Fridalen-elever har en kort og relativt trygg skolevei. Flytting av elevene vil gi barn helt ned i 5-6 års alderen langt farligere skolevei hvor de må krysse noen av Bergensdalens mest trafikkerte gjennomfartsårer. Lengre og farligere skolevei vil få flere foreldre til å velge å kjøre sine barn til skolen, med de uheldige konsekvenser det har for barnas fysiske aktivitet, trafikken i nærmiljøet og det ytre miljøet generelt (særlig luftkvaliteten). Byutvikling: Fridalen er et sentralt område i Bergens byutvikling. Nærheten til store arbeidsplasser som Haukeland sykehus og det planlagte nye høyskolesenteret, og bybanen, gjør behovet for en nærskole åpenbar. En bevaring av skolen vil derfor være en fornuftig satsing for et fortsatt godt bo- og oppvekstmiljø i området. Konklusjonen er derfor helt klar: En fullføring av den påbegynte rehabiliteringen av Fridalen skole med tilpassning til Kunnskapsløftet er den beste løsningen for elevene i Fridalen, skolesituasjonen i Landåsområdet og kommunens økonomi. Side 6 av 54

7 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen 2. Innledning Byplanmessige forhold Det er fortsatt en uttalt politisk målsetting å utvikle Bergen til en by med variert befolkningssammensetning i sentrale strøk. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt med tanke på å utnytte eksisterende infrastruktur, ikke minst når det gjelder transport. For Bergen sentrum er det viktig at befolkningsmengden i nærområdene vokser og får en mer sammensatt profil, både i forhold til alderssammensetning og kulturell bakgrunn. Bydeler med høy konsentrasjon av eldre har gitt kommunen store utfordringer, men flere steder skjer nå et generasjonsskifte. Dette generasjonsskiftet er spesielt stort i Årstad bydel og i området som sogner til Fridalen skole. Dette ser vi i andre norske byer, for eksempel i Stavanger hvor barnetallet i sentrumsnære bydeler har økt med rundt 50 % i løpet av en 10 års-periode. Dette krever en politikk som legger til rette for barnefamilier i sentrale bystrøk; et godt barnehagetilbud, skole innen rimelig avstand og sikre skoleveger. Det viser at plassering av skole vil være avgjørende for hvor barnefamilier vil bosette seg, skjer det motsatte vil barnefamiliene trekke til andre områder hvor det er skole i nærområdet. Det betyr at det er mulig å styre utviklingen. I Årstad bydel satses det på infrastruktur ved at bybanen er vedtatt å gå gjennom området, noe som vil gi området økte kvaliteter og mulighet for fortetting. I skolebruksplanen vises det til at det i Årstad bydel vil bli bygget ca nye boliger i de neste 15 årene, 75 % i Solheimsviken/Damsgårdsundet og rundt store Lungårdsvann og ca 200 i Fridalen området. Videre har vi i det siste hørt i media om den såkalte Kronstadparken som er under planlegging. Vi tror at potensialet for at det vil komme betydelig flere boliger i området som sogner til Fridalen skole vil være mye større enn dette. Bare ved stasjonen på Wergeland er det signalisert at det kan komme 220 nye leiligheter. Den nye høgskolen på Kronstad vil også kunne trekke mange barnefamilier til Fridalen området ev. nye boliger knyttet til Brann Stadion og Årstad Brannstasjon. Nærheten til Haukeland sykehus og Haraldsplass vil også være med på å gjøre Fridalenområdet til et populært boligområde. Alle disse forholdene til sammen vil gi fortsatt økt kapasitetsbehov på Ny-Krohnborg, Kronstad, Haukeland og Fridalen barneskoler. Den planlagte høyskolen på Kronstadtomten er en stor offentlig investering som ventes å gi positive effekter for bydelen. Dette vil også gi et press på hybler for studenter i bydelen. Med erfaringer fra Nygårdshøyden er det viktig å også være oppmerksom på faren for en overrepresentasjon av studenter i området og de problemer dette kan skape for et lokalsamfunn. Ved å legge ned barneskolen nettopp i dette området, vil mulighetene for hyblifisering og pulverisering av et svært godt fungerende lokalmiljø øke. Fridalen skole er i en byplanmessig sammenheng en nødvendighet. Den er i sin tid planlagt som en del av boligområdene omkring, fordi verdien av en slik lokalisering er innlysende. I en levende bydel med variert alderssammensetning er skolen i nærmiljøet den aller viktigste institusjon som det sosialt samlende midtpunkt. Det er ikke mulig å påføre et område større tap enn det som følger av å flytte skolen til en ny tomt som ikke finnes, legges ned eller flytte skolen i Gimles lokaler. 3. Elevtallsprognoser og skolekapasitet Høringsutkastet hevder at: Den nye elevtallsprognosen for Årstad ligger litt lavere enn prognosen i den forrige skolebehovsplan de nærmeste årene, men relativt mye høyere utover i perioden. Side 7 av 54

8 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Prognoser er prognoser og ikke absolutte sannheter om hvordan elevtallet vil utvikle seg. Vi kan også denne gangen se de avvikene det er mellom prognosene utarbeidet i 2001, prognosene fra sommeren 2003 og prognosene som ligger i den foreslåtte skolebruksplanen. For Fridalens vedkommende viser prognosene at elevtallet vil øke betydelig frem til ca og så flate ut. Jo lenger fram i tid vi går, desto mer usikre vil tallene naturligvis bli. Vi vil også hevde at prognosene ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de betydelige endringer som Årstad bydel og Fridalen-området vil oppleve de nærmeste årene. Boligbygging på Damsgård, i den såkalte Kronstadparken, Solheimsviken og rundt Store Lungegårdsvann vil øke presset på Ny-Krohnborg og Kronstad. For Fridalen-området vil utvikling av leiligheter på Brann stadion, mulig bygging av boliger i Årstad Brannstasjon, utviklingen av Høgskolen på Kronstad og utbyggingen av bybanen med tilhørende planlagt boligbygging alle øke bosettingen i områder som sokner til skolen. Fridalen går nå gjennom et generasjonsskifte. Fremdeles er det samme trend for området: De eldre flytter (eller flyttes) ut av sine boliger, mens unge par og småbarnsfamilier flytter inn. Etter som kollektivtilbudet bedres, ikke minst gjennom bygging av Bybanen, og det trolig vil legges stadig større restriksjoner på privatbilisme (veiprising osv.), vil sentrumsnære boligområder bli svært populære. De foreliggende prognosene for elevtallsutvikling i Årstad bydel og for Fridalen-området spesielt er altfor konservative og forsiktige. De byutviklingstrekk vi har beskrevet peker alle i samme retning: Elevtallene vil med all sannsynlighet vokse i årene fremover og holde seg på et høyt nivå. Vi har ikke på den korte tiden vi har hatt til å lage dette høringssvaret klart å få tak i kompetanse som kan hjelpe oss med å kvalitetssikre prognosene som foreligger i dag. Det er likevel ikke tvil om at det kan være lurt av Bergen kommune å engasjere en uhildet ekspert til å foreta en slik kvalitetssikring. Da kan vi en gang for alle få konstatert om det lar seg gjøre å lage bedre og mer treffsikre prognoser i fremtiden. Oppsummering elevtallsprognoser og skolebehov: Prognosene for elevtallsutvikling er alt for pessimistiske og konservative. Vi etterlyser en uhildet kvalitetssikring av de foreliggende prognosene Byutviklingstrekk indikerer at elevtallene, både ved Fridalen og i Årstad i sin helhet, vil øke og holde seg høye i overskuelig framtid. Bergen kommune trenger alle de nåværende skolene i Årstad bydel for å møte fremtidens behov 4. Fridalen skole - en fremtidsrettet skole i et eldre bygg Fridalen skole stod ferdig til nytt skoleår i august Den var bygget etter fremtidsrettede prinsipper, og var en moderne og meget funksjonell skole gjennom hele 40 og 50-tallet med årskull på opp til 2400 elever(1955). På 60-tallet begynte manglende vedlikehold og det faktum at skolen ennå ikke var malt, å gjøre sitt til at skolen i 1968 stod på 2. plass over skoler i Bergen kommune som skulle pusses opp ble så skolen malt for første gang, og vinduene i front ble skiftet i gamle rammer tidlig på 70-tallet. Etter dette har skolen fortsatt å stå på lister; den ene gangen for oppussing, og den neste gangen for nedleggelse! Nå er vi kommet til 2006; altså 38 år etter første gang skolen ble ført opp på listen over rehabiliteringsprosjekter. Nå blir Side 8 av 54

9 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen vinduene skiftet igjen, denne gangen i nye rammer, og skolen blir malt. Også denne gangen konsentrerer man seg om fasaden, og lar baksiden stå med enkle vinduer fra 1939! Fridalen skole er bygget med luftige og romslige korridorer. I klasserommene er det god takhøyde og god isolasjon til naborommet. Dette gir rom for rolige og luftige rom, noe som igjen skaper gode læringsarenaer. Får vi åpne det eksisterende ventilasjonsanlegget, regner vi med at luftkvaliteten i rommene vil bli god. Anlegget er bygget etter prinsipper man i dag har tørket støv av og betrakter som moderne. Noe som igjen viser hvor fremtidsrettet skolen ble bygget. Enkle og oversiktlige prinsipper som preget senfunksjonalismen, gjør Fridalen skole til et tidløst og ideelt skolebygg, uavhengig av pedagogiske strømninger. Det er behov for rimelig små investeringer for å gjøre skolebygget godt tilrettelagt dagens standard. Blir dette gjort, har man et hensiktsmessige og solid skolebygg for fremtidige skoleelever. Et så solid skolebygg vil ingen kunne bygge i dag! Hva er det behov for å gjøre ved Fridalen skole? For å kunne gi et godt og velbegrunnet svar på dette, har personalet hentet ideer og inspirasjon fra verden omkring oss. Vi har besøkt skoler i Oslo, Stavanger, Hå, Sverige, Tyskland, Stor-Britannia og USA. Målet vårt har vært å finne spennende løsninger som signaliserer litt nytenking. Noe av dette fant vi på Nylund skole i Stavanger. Fra å være en 90 år gammel rønne, fremstår den i dag som en delikat og praktisk skole etter dagens krav til både fleksibilitet og hygiene. Enda mer har vi funnet ved Harvard University i Boston, USA. En av de eldre bygningene har mye samme utforming som Fridalen skole. Problemet med manglende grupperom, er løst ved å ta i bruk de brede korridorene. Her er gamle vinduer erstattet med buede vinduer som skaper små og praktiske grupperom.(se vedlagte bilder). En tilsvarende løsning ville avhjelpe et stort behov for grupperom ved Fridalen skole. Fridalen skole har i mange år forsøkt å flytte fokus fra årelange trusler om nedleggelse, til en skole som vil være med på nytenking, og som ønsker å fremstå som en skole der barna møter oppdaterte lærere som søker etter de beste metoder for å nå frem til det enkelte barn. Dette fokuset hadde vi med oss da Årstad bydel for fire år siden dro til Hå kommune. Som eneste skole i bydelen valgte vi å satse på trinnløsning med storklasser og basisgrupper. Dette er gjennomført på de fleste trinn, og vi ser allerede at leseresultatene er bedret de tre siste årene. For å videreutvikle dette, besøkte Spesialpedagogisk team i februar 2006 Senter for leseforskning ved Universitetet i Stavanger og Nylund skole. Der fikk vi hentet fakta om nyeste leseforskning og vi fikk sett denne satt i system i praksis. Resultatet er at vi fra høsten innfører de metoder Nylund skole i samarbeid med Senter for leseforskning har hentet fra New Zealand og Australia. Vi ser at metoden er en god videreutvikling av vår satsing på storklasser med basisgrupper. Den er videre godt tilpasset vår elevgruppe med 15 % flerkulturelle elever. Metoden gir gode resultater, og er godt tilpasset prinsippene i Kunnskapsløftet. 4.1 Flerkulturell skole. Fridalen skole opplever å ha fått til en god skole for alle elevene uansett sosial eller kulturell bakgrunn. Elevene gir uttrykk for at de har det godt hos oss! Dette har ikke kommet av seg selv. Vi har jobbet mye og over mange år for å tilpasse våre holdninger til den virkeligheten vi har. Vi har deltatt i flere prosjekt for å komme dit vi er kommet i dag, og må vel kunne si at vi har stor kompetanse innen dette feltet. Men vi ser at vi ikke kan hvile på våre laurbær, men ha fokus på stadig å dyktiggjøre oss. Dette året har vi startet Side 9 av 54

10 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Lekseklubb for minoritetsspråklige elever og deres foreldre. Vi har ansatt arabisktalende assistent og to av skolens lærere har det faglige ansvaret. Tilbakemeldingene er svært gode barn møter de to dagene vi har lekseklubb, og kontaktlærerne melder om merkbart bedre resultater faglig. De foreldrene som møter, gir uttrykk for at de lærer mye norsk av å delta i lekseklubben. Utover dette har vi denne våren startet et prosjekt med mødrekafe for de minoritetsspråklige mødrene. Dette tror vi vil bli en riktig satsing i forhold til å skape gode nettverk, og gi motivasjon for å lære norsk og etter hvert kunne fungere bedre i det norske samfunnet. Dette er mer utdypet i punkt Fysisk aktive elever: Fridalen skole har gjennom flere år satset på å aktivisere elevene fysisk. Vi har brukt mye tid på å utarbeide gode fagplaner innen alle fag for å kunne faglig legge til rette for god uteskole. Videre har vi satset store summer på kompetanseheving i personalet. Vi har samarbeidet med både Bergen Turlag og Idrettshøyskolen for å oppdatere oss innen nyere trender for aktivisering av barn. Alle trinn har lagt uteskole inn i sine årsplaner, og følger dette opp gjennom teamarbeid og samarbeid med hjemmene. På utstyrsfronten har vi og satset på store investeringer for å kunne legge til rette for opplevelsesrike opplegg i uteskolen. Vi har og bygget opp en solid skistall med 30 par moderne skipar, støvler og staver. På denne måten kan vi årlig arrangere obligatorisk skidag for alle elevene, der alle stiller med ski. Spesielt har dette vært viktig for de minoritetsspråklige elevene. Skøytestall har vi og etablert, og benytter Bergenshallen flittig. 4.3 Håndtering av atferdselever. Fridalen skole har 430 elever fra en boområde som er svært variert. De siste 12 årene har vi jobbet mye internt med tilpasning av personalets holdninger til atferdskrevende elever. Vi har jobbet med kompetanseheving rent faglig, og gjennom veiledning i samarbeid med reiselærerordningen. Totalt ser vi at dette har hatt stor betydning for personalet, og vi regner oss som en skole med en stor, bred og god kompetanse innen håndtering av atferdstunge elever. I den forbindelse har vi sett behovet for å etablere ordninger med alternative læringsarenaer, og har på andre året hatt en fast dag pr. uke for elevgrupper på Frotveit gård på Bontveit. Dette er så verdifullt, at vi utvider bruken av Frotveit gård fra kommende skoleår. 4.4 Fridalen skole som arbeidsplass. Personalet ved Fridalen skole gir uttrykk for å trives godt, og betegner det psyko-sosiale miljøet som godt. Skolen har satset store summer på å etablere praksis for et godt HMS-arbeid, med faste møter hver måned. Videre har vi etablert faste opplegg knyttet til juleavslutning der vi inviterer alle ansatte til julelunch på Byen. Vi har variert fra SAS-hotellet og Norge til Hurtigruten etc. Vi prøver hvert år å finne fram til et sted der det er en hyggelig atmosfære rundt god mat. Til sommeren avslutter vi med blåtur i skolens regi. Vi har vært på Lyngheisenteret og ned Flåmsdalen etc. Dette er alle tiltak vi ser gir gode resultater for personalets trivsel. De føler seg verdsatt og ivaretatt. Fridalen skole er en skole som følger med i utviklingen og tar de utfordringer som kommer. Skolen er oppdatert faglig, og ser frem til å få de midler som skal til for å gjøre små, men nødvendige bygningstekniske endringer innvendig. En investering i Fridalen skole vil gjøre elever og ansatte enda bedre i stand til å utvikle skolens innhold. Side 10 av 54

11 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen 5. Bygningsmessige forhold En viktig faktor i høringsutkastet fra 2004 var bygningsmassens tilstand. Vi vil dokumentere at Fridalen skole ikke er i så dårlig stand, og at man her har gode muligheter til bedre utnyttelse og tilpasning til Kunnskapsløftet til en langt lavere kostnad enn det skolebruksplanen legger opp til. Detaljer i kalkylene både fra 2004 (rapport 1) og fra i dag (rapport 2) kan du lese i vedlegg Oppussing/rehabilitering av Fridalen skole Høringsnotatet hevder: Fridalen har den dårligste bygningsmassen og er den skolen som det haster mest å få gjort noe med. I utkastet til ny skolebruksplan blir det antydet at det vil koste kr 105 millioner å rehabilitere Fridalen skole. BBE har laget et erfaringstall på kr ,- pr kvm basert på kostnadene som påløp ved rehabilitering av Kristi Krybbe og Krohnengen skole. Dette tallet er altfor høyt. I denne rapporten vil vi dokumentere at det kun er behov for kr 17,1 millioner ekstra til å rehabilitering skolen ferdig både utvendig og innvendig etter nye pedagogiske metoder. Kristi Krybbe og Krohnengen skole har begge en totalt annen konstruksjon og størrelse enn Fridalen Skole. Standard før rehabilitering var dessuten svært mye dårligere. Fridalen skole er i betydelig bedre stand enn det man får inntrykk av når man leser de rapporter som foreligger. Det pågår dessuten utvendig rehabilitering av skolen, som er beregnet ferdig i august Utførende entreprenør er 100 % enige med oss og bekrefter at bygget er i mye bedre forfatning en det de trodde før arbeidet ble satt i gang. Det er bevilget kr 13 millioner, og dette beløpet er tilstrekkelig til å rehabilitere ca 80 % av fasadene, utskifting av ca 80 % av vinduene og vedlikehold av taket. Skolen er et monumentalt skolebygg, solid bygget med gjennomgående gode materialer. Byantikvaren i Bergen kommune vurderer skolen som verneverdig først og fremst med hensyn til hovedform og fasade. Likevel, etter mange tiår med nærmest fraværende ytre vedlikehold, fremsto skolen inntil nylig i en heller slitt forfatning. Som kjent er det nå satt i gang en oppussing utvendig. Skolen har installert heis og 2 forholdsvis moderne garderober i tilknytning til gymsalene på skolen. Vi har foretatt en nøye kontroll og befaring av bygget både i 2003 og i april Vi innhentet tilbud på rehabilitering av bygget i 2003, og vi har oppjustert disse prisene iht. prisstigningen og den høyere standard BBE legger opp til i de arbeidene som for tiden pågår. Vi har også sammenlignet med de enhetsprisene som for tiden benyttes ved oppussing av tilsvarende bygg i Bergen. Videre har vi denne gangen lagt inn forslag til endringer innvendig for å møte kravene i den nye metodikken Kunnskapsløftet om mer fleksible løsninger. Rapport nummer 1 (som FAU utarbeidet i desember 2003) konkluderte med at utomhusanlegg, tak og fasader burde ordnes og vinduer/dører i fasaden burde skiftes. Det er gledelig at dette arbeidet er igangsatt, og det meste vil bli utført innenfor den rammen som er avsatt, kr 13 millioner inklusive mva. I rapport 1 ble dette kalkulert til kr 5,5 millioner + mva = kr inkl mva. Årsaken til at dette arbeidet blir dyrere enn vi antydet er at BBE har brukt langt dyrere metoder enn det vi la opp til i vår kalkyle fra I tillegg har det vært en betydelig prisstigning i Bergen de siste årene. Skolens fasader har dessuten forverret seg de siste 3 år pga at løs puss ble hugget løs for 3-4 år siden, uten at fasaden deretter ble pusset i og forseglet med maling. Side 11 av 54

12 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Bilde nr 1: Et parti med nye vinduer som ble skiftet våren De metoder BBE har valgt er selvsagt bedre enn de metoder vi anbefalte, men som nevnt betydelig dyrere. For å fullføre de arbeider som konklusjonen i vår rapport 1 anbefaler, etter den standard kommunen har lagt opp til i den rehabiliteringen som pågår nå, er det behov for ca kr 4,5 millioner inkl mva i ekstra bevillinger. Man vil da få ferdig alle utvendige arbeider. I mars 2003 laget Betongconsult A/S en teknisk tilstandskontroll, hvor de anslo et investeringsbeløp på kr 30 millioner (inkl. moms) for å utbedre fasade, tak, vinduer, leskur, elektrisk anlegg og VVS-anleggene. Bergen Bygg og Eiendom (BBE) økte i et nyere anslag dette beløpet til kr 50 millioner for å øke det igjen til kr 99 millioner i november Så ser vi av skolebruksplanen at tallene ennå en gang er oppjustert til 105 millioner kroner, til tross for at utvendig rehabilitering nå nesten er ferdig. De siste anslagene inkluderer nærmest en total rehabilitering/ombygging av skolen innvendig for å imøtekomme nye pedagogiske krav til åpne og fleksible arealer framfor klasserom. Fridalen skole har imidlertid på en utmerket klart å drive undervisning i mindre grupper med dagens romløsning. Vi har likevel sett nærmere på om det finnes andre enkle løsninger som kan gi ennå bedre fleksibilitet enn i dag. Vi har i våre tanker tatt hensyn til at et skolebygg har lengre levetid enn en skolereform og at bygget derfor også må kunne tåle en ny reform 5 år frem i tid. Vi har laget skisser som gir bedre utnyttelse av de store korridorene som finnes på skolen etter modell fra Harvard University i USA. Den bygningen som vi der har tatt utgangspunkt i ligner til forveksling på fasaden ved Fridalen skole, se bilde nr 2 og 3. Det er her snakk om en løsning som gir behov for mindre utvidelser i forbindelse med to vindusfelt i hver korridor fra 1. etasje til over 3. etasje. Dette vil gi til sammen 12 grupperom i korridoren og dermed en mye bedre Side 12 av 54

13 Fridalen skole Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen utnyttelse av arealene enn i dag. Denne løsningen krever også beskjedne investeringer i noen flere radiatorer i hver korridor. Totalt sett har vi lagt denne modellen inn i vår kalkyle. Bilde nr 2: Fasade på Harvard University i USA Bilde nr 3: Korridoren ved Harvard med grupperomløsning til venstre. Side 13 av 54

14 Fridalen skole Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Vi har fått en arkitekt til å lage noen litt mer spenstige skisser som viser hvordan det kan gjøres med andre løsninger utvendig i et moderne samfunn. Denne skissen viser to varianter av såkalte Studiehager. Her et eksempel på hvordan en studiehage kan se ut i praksis. Side 14 av 54

15 Fridalen skole Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen En annen variant av en studiehage vises i denne skissen Her har vi en skisse som viser andre løsninger innvendig som kan være ennå rimeligere enn det som er skissert ovenfor. Denne skissen viser utnyttelse av korridor til både garderobe og grupperom. Side 15 av 54

16 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Her er en skisse på en mer fleksibel og åpen løsning til klasserommene. Vi har også laget kalkyler på hva det vil koste å gjøre noen av klasserommene fleksible ved å erstatte skilleveggen mellom 2 og 2 klasserom med en foldevegg jf skissen over og vedlegg 1. Vi har også sett på muligheten for å få bedre toalettløsninger ved å desentralisere disse med 6 toalettanlegg med til sammen 16 toalett. Denne løsningen vil også kunne frigi de fine buerommene som da kan brukes til andre aktiviteter som grupperom, ustillingsrom el, jf. skissen nedenfor. Side 16 av 54

17 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Videre har vi tenkt litt på å bedre uteområdene for å få åpnet opp og få en bedre romfølelse slik som vist på skissen over og bildet under med åpning gjennom skuret og en balkong på andre siden. Trappen ned mot ballbanen vil da kunne benyttes til utendørssamlinger i undervisningen. Side 17 av 54

18 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Etter en nøye befaring og kontroll av skolebygget har vi utarbeidet nye og relativt detaljerte kalkyler for hva en oppussing/rehabilitering av skolen faktisk vil koste (se Vedlegg 1). Kalkylene, som inkluderer alle de momenter som etter vår oppfatning er nødvendig for at skolen skal kunne møte den nye pedagogikken på en god måte, kan oppsummeres som følger: Kostnadsart Sum Kommentar: Ferdigstillelse av utvendige arbeider Etter den standard BBE hittil har brukt Utomhusanlegg Åpning ut til ballbane og balkong, resten er inkludert i neste post Den nye inntakskabelen som var tiltenkt El. Anlegg, sikringskap mv sentralvarmeanlegget kan benyttes pga at fjernvarme er installert. Nye himlinger og lys i en del rom Sanitær, varme, luft og SD anlegg Skolen er allerede koblet til fjernvarme. Opprinnelig ventilasjonsanlegg reetableres Kunnskapsløftet- grupperom i korridor Etter Harvard modellen Kunnskapsløftet fleksible klasserom Åpne mellom to klasserom i hver korridor, desentralisere toaletter Innvendig maling Klasserom og øverste del av korridorer/himlinger Uforutsette utgifter og administrasjon Nødvendige ekstra bevillinger Iht våre beregninger: Betongconsult AS mars mill Teknisk tilstandsrapport BBE økte anslaget like etterpå til 50 mill BBE gjorde ny beregning nov mill BBE sin beregning nå 105 mill Alle våre kalkyler er inkl mva. Ikke inkludert de 13 millioner som allerede er bevilget og som vil være oppbrukt i august 2006 Når skolebruksplanen hevder at Fridalen skole behøver ca. 105 mill. for å drive videre, er det således slett ikke i samsvar med realitetene. En opprustning slik vi har skissert ovenfor vil være fullt ut tilfredsstillende sett fra brukernes side og gi en skole som er Trygg, Tett, Varm og Sunn og samtidig meget godt tilpasset den nye pedagogikken. 5.2 Etablering av barnehageplasser ved Fridalen skole I skolebruksplanen står det: I forbindelse med struktursaken ble det planlagt en barnehage i bygningen til Fridalen skole, men det er fortsatt usikkert om barnehagen får den nødvendige godkjenning. Dette er nå snart to år siden og ingen barnehage er åpnet. Kommunen har som kjent plukket ut en privat aktør som skal få drive barnehagen, men godkjenning er altså ikke gitt ennå. Det er paradoksalt at grunnen til at det ikke er gitt tillatelse er at kommunens egne etater nekter å avgi tilstrekkelige arealer til nødvendig uteareal og parkering. På forespørsel fra BBE fikk vi i januar 2006 opplyst at det til da var brukt ca. kr. 1,5 millioner kroner til dette prosjektet uten at en spiker er slått i. Side 18 av 54

19 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Etter vår mening er det på tide at noen skjærer igjennom og tar en avgjørelse som gjør at bydelen får de sårt tiltrengte barnehageplassene som er planlagt på skolen. 5.3 Salg eller riving av Fridalen skole Høringsutkastet har som alternativer å selge eller rive skolen og bygge ny på alternativ tomt eller på samme tomt. Fridalen skole er bygget som skole, med de følger dette har for romdisponering o.l. Skal bygningen selges og evt. omgjøres til leilighetskompleks vil det selvsagt koste langt mer enn de beløpene som er skissert til rehabilitering av skolen. Det vil bli meget kostbart å endre skolens hovedstruktur, og byggets særlige karakter gjør at man neppe vil få tillatelse til å gjøre fasadeendringer eller bygge på flere etasjer. I tillegg vil man neppe få tillatelse til å rive skolen av verneverdige årsaker, jf. punkt 5.1. Dersom man velger alternativ som går på å rive skolen og bygge ny på samme tomt vil kostnadene til riving estimeres til ca 15. millioner. På toppen av en investering på 154 mill (ifølge skolebruksplanen) kroner for å bygge ny skole på samme tomt, vil dette bli svært kostbart og etter vår oppfatning slett ikke lønnsomt. 5.4 Oppsummering bygningsmessige forhold Fridalen skole kan oppusses/rehabiliteres ferdig på en tilfredsstillende måte (trygg, tett, varm og sunn) og slik at det tilfredsstiller ny pedagogikk for ca. 17,1 mill. kr. Metodene BBE benytter til den oppussingen som nå pågår utvendig gir mye høyere kostnader enn det som er nødvendig for å skape en god skole Noen må skjære igjennom og ta en avgjørelse som gjør at bydelen får de barnehageplassene som er planlagt Salg eller riving av skolen vil ikke lønne seg. 6. Trafikkforhold og trafikksikring Høringsutkastet hevder: Skolene Fridalen, Kronstad, Landås og Slettebakken bør vurderes under ett slik det også ble gjort i skolestruktursaken i 2004, der Fridalen ble foreslått nedlagt. Avstandene mellom skolene er små. En av våre arbeidsgrupper vurderte i 2004 de trafikkmessige konsekvensene av en eventuell nedlegging av Fridalen skole. Denne vurderingen er oppdatert til dagens situasjon og går frem av vedlegg 3. Fridalen området ligger som en oase mellom de største innfartsårene i Bergensdalen, og de aller fleste av elevene har en kort og trygg skolevei. Mindre enn 15 % av dagens elever må krysse hovedveier, hvorav de fleste krysser Inndalsveien. Her er imidlertid trafikken redusert i senere år, og så godt som alle fotgjengeroverganger er lysregulert. En evt. nedlegging eller flytting av Fridalen skole vil drastisk forverre skoleveien for svært mange elever. Avstand er her ikke vår største bekymring, selv om vi faktisk vil mene at 2 km er et godt stykke å gå for en første- og andreklassing. Det som derimot opptar oss meget sterkt er at opptil flere trafikkfarlige veier vil måtte krysses til og fra skolen. Høringsutkastet nevner Side 19 av 54

20 Høringssvar til skolebruksplanen i Bergen Nattlandsveien som spesielt må utredes, men det er betydelig fare også knyttet til Hagerups vei selv om det her foregår sikringsarbeid som vil gjøre situasjonen noe bedre. Forprosjektet til det såkalte Landåsprosjektet, gjennomført av Statens Vegvesen og Bergen kommune, har allerede gjort en vurdering av de trafikksikkerhetsmessige forholdene på Landås. Av prosjektrapporten fremgår det at det er anslagsvis 20 trafikkulykker med personskader per år. Landås karakteriseres som det mest trafikkfarlige området i Bergen. Dersom alternativ 3 om nedleggelse av skolen velges vil bortimot 200 barn få sin skolevei over Nattlandsveien, og nesten like mange over Hagerups vei. En stor økning av antallet elever som skal delta på ulike fritidsaktiviteter i regi av skolen (eller andre brukere av skolene) vil være en annen trafikkmessig risikofaktor. Langt flere elever enn i dag vil måtte passere de samme trafikkerte veiene også på mørke ettermiddager og kvelder. Foreldrenes standpunkt her er klinkende klart: Vi har absolutt ikke et eneste barn å miste. Vi forlanger at både Nattlandsveien og Hagerupsvei sikres på en slik måte at vi får tilnærmet like trafikksikre veier som i dag dersom før en flytting overhodet er aktuelt å diskutere. Landåsprosjektet (forprosjektet fra 2003) har beregnet at de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene vil koste ca. 10 mill.kr. Det er også imidlertid verdt å merke seg at Sletten Kjøpesenter har økt sine butikkarealer betydelig. Dette vil ytterligere øke trafikken på de aktuelle veiene, særlig Hagerups vei. Kostnader til tilfredsstillende trafikksikring, og det økte behovet ved en eventuell nedlegging av Fridalen skole, er ikke tatt med i skolebruksplanens beregninger. Farligere skolevei vil føre til at svært mange foreldre, og spesielt de med barn på de laveste alderstrinnene, vil se seg tvunget til å kjøre sine barn til skolen, med de negative konsekvensene det vil ha. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt viser at vel én tredjedel av barna blir kjørt til skolen dersom avstanden er lenger enn 1 km. Det finnes intet kollektivt transporttilbud på tvers i bydelen. Trafikken i nærområdene til de respektive skoler vil øke sterkt, og de store trafikkproblemer som allerede i dag hersker rundt skolene vil bli enda verre. Siden færre barn vil gå til skolen vil det også være klart i strid med alle intensjoner om økt fysisk aktivitet som ligger i Aksjon Skolevei. Helse- og sosialdirektoratet er koordinator for prosjektet Aksjon skolevei, en nasjonal satsning for å få flere barn til å gå eller sykle til skolen. Dette er et ledd i arbeidet for å motvirke langsiktige trender som viser at barns fysikk blir gradvis dårligere. Også Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen står bak prosjektet. Fridalen FAU ser på Aksjon skolevei som et viktig satsingsområde, og har gjennomført kampanjer i 2004, 2005 og nå senest i januar Det er åpenbart at en nedleggelse av Fridalen skole vil føre til økt foreldrekjøring, både fordi mer enn 400 elever må krysse sterkt trafikkerte veier hver dag, og fordi skoleveien blir mye lengre enn i dag. En nedleggelse av Fridalen vil med andre ord stride mot den nasjonale satsningen på barns helse. Økt kjøring av barn til og fra skolen vil også øke den miljømessige belastningen i Bergensdalen, som allerede er betydelig. En evt. nedlegging av Fridalen skole vil ikke være et skritt i riktig retning i så måte. Det vil i steden forverre situasjonen ytterligere. Side 20 av 54

Samarbeidsutvalget ved Fridalen Skole

Samarbeidsutvalget ved Fridalen Skole Samarbeidsutvalget ved Fridalen Skole Høringssvar til Gjennomgang av skolestrukturen i Bergen - rapport fra en administrativ arbeidsgruppe Høringssvar til gjennomgang av skolestrukturen i Bergen Forord

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring.

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring. Fana bydelsstyre - Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 210910 sak 68-10 og avga følgende uttalelse: Kringlebotn skole, Nattland skole og Sædalen skole Fana bydelsstyret

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Høringsuttale. Skolebruksplanen for Bergen kommune

Høringsuttale. Skolebruksplanen for Bergen kommune Kyrkjekrinsen skole Åsamyrane 304 Postboks 4 5879 Bergen barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no Høringsuttale Skolebruksplanen for Bergen kommune 2016 2030 SU, FAU, elevråd og ansatte ved Kyrkjekrinsen

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Ekrom, januar 2016

Høringsuttalelse fra FAU Ekrom, januar 2016 Høringsuttalelse fra FAU Ekrom, januar 2016 Oppsummering/konklusjon Ved forrige høringsrunde (2014/2015) arrangerte FAU ved Ekrom skole to åpne møter hvor foreldre kunne komme med innspill på de alternativene

Detaljer

FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen TRENGEREID Dato:

FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen TRENGEREID Dato: FAU/SU Trengereid oppveksttun Skulstadvegen 10 5263 TRENGEREID Dato: 25.02.2016 Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Bergen Rådhus Postboks 7700 5020 Bergen Saks nr. 201535051 Høringssvar

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Elevtallsprognoser for Haugland Skolekrets Bergen Kommune

Elevtallsprognoser for Haugland Skolekrets Bergen Kommune Elevtallsprognoser for Haugland Skolekrets Bergen Kommune Utarbeidet 13. Juli 2016 Av: FAU ved Haugland Skole og Haugland Gaupås og Kvamme Velforening 1 Innhold Grunnlag for undersøkelse... 3 Hovedtall...

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning Dato: 25.09.07 Fullmaktsak 25 /07 Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BAKL SARK-1632 200500621-168 Hva

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Informasjon NR /13 AUGUST

Informasjon NR /13 AUGUST Informasjon NR. 1 2012/13 AUGUST Ved skolestart Varden skole 55515810 varden.skole@bergen.kommune.no VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Personalet ved Varden skole vil ønske elever og foreldre/foresatte velkommen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

Schweigaardsvei (sak 155/17) : Bevare 2 slitne 1900-tallsvillaer eller få 24 nye steds og strøkstilpassete boliger?

Schweigaardsvei (sak 155/17) : Bevare 2 slitne 1900-tallsvillaer eller få 24 nye steds og strøkstilpassete boliger? Schweigaardsvei 22-24 (sak 155/17) : Bevare 2 slitne 1900-tallsvillaer eller få 24 nye steds og strøkstilpassete boliger? Eierne til 2 ganske slitne 100 år gamle hus i Schweigaaardsvei hus de selv bor

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå Eidsberg kommune Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå 23. februar 2017 Svar på spørsmål fra politisk nivå 1 Innledning Det har kommet inn en rekke spørsmål i forbindelse med utredningen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/13870-39 B10 &60 DRAMMEN 03.05.2010 MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV DANVIK SKOLE Bakgrunn for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2301 Klassering: Saksbehandler: Per Helge Fossan VURDERING AV ULIKE MIDLERTIDIGE LØSNINGER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole FAU v/damsgård skole Damsgård skoles musikkorps, Gamle Laksevåg Velforening, Allianseidrettslaget Frøya, Initiativ Laksevåg, Laksevåg Kvinne- og familielag, Laksevåg Bueskyttere, Tamilsk musikk- og danseskole,

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer