Størrelse: px
Begynne med side:

Download "----------------------"

Transkript

1 Nr. 1 Argang Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast, og Jesus lever. [ohan Nordal Brun i landstad rev. nr, 337, v, 1

2 - 2 - Seierherren Jesus Kristus PA.skedag er klrkens store festda,g.. Det er vlsst faktlsk Ingen dag i klrkens l1v som kan sammenllgnes med -denne dagen. Hva er det 80m setter den i seer- 'stullng? Jesus Krlstus som d9s~e langtredag som en torbryter, sto opp fra de d,sde paskedag, Han seiret over d9sden, den makten som Ingen annen f~r har seiret over. NA. bret han dedens hegemonl. Og tra hans oppstandelse lyser det hap ogsa. over v"a.r d~d. En dag skal ogsa vi sta opp fra de d~de., Men hans oppstandelse betyr mere. Den er som en godkjennelse fra Gud pa. at det Jesus hadde gjort da han d~de, nemlig A. sone var synd og!ide straiten i va.rt sted, det var tilstrekkelig. cmin Gud er en torsonet GUd, min himmeler nu A.pen~, synger vii en paskesalme. For det tredjebetyr hans oppstandelse at.vt Ikke er overlatt til oss selv i denne verden. F~r Jesu d~d og oppstandelse var han bare par et sted ad gangen. Nu kan han komme alle steder par samme tid. Nu er han ikke Ienger stengt av tid og rom. Han gc\r. gj ennom lukkede d~rer, han mf6ter sine dislpler der hvor de strever og kjemper og hvor de orte tviler. Han kommer, og forandrer hele sltuasjonen. SA. har pa.skedag noe A. si nettopp ttl oss 1 dag, I var verden hvor vi strever og tviler, og hvor vi sa. otte synes at de onde kretter har overtaket: Jesus lever og kommer aile steder hvor man kaller par han. Men ikke bare det: Han kaller ogsa..pa. oss, KaUer inn 1 den store kampen som pc\ga.r i verden 1 dag. Kal Ier oss til A veere med A. bringe fred, lys, trest, og hjelp til mennesker som lider og serger, Der hvor han drar foran, venter han at vi skal f~lgeefter. SA. kan det vel hende at vi synes det g.c\r temmeug dc\rlig i denne kampen, at de onde makter er sa. meget sterkere enn de gode, Men pc\skedag sier at den endeuge serer er viss: Som han en dag sto opp fra de d de. og overvant d~den, slik skal han til sist legge alle flender under sine t 'tter. Nc\r vi derfor ~nsker hverandre en gledelig og velsignet pc\ske, er det.1.seierherrens navn, 1J esu navn.

3 LYNGEN MENIGHETSBLAD utgitt av menighetene i Lyngen prestegjeld. Ansv. red for dette nr.: Sp. Sigvald B. Mikkelsen Medred.: Rk. Bj~rn Moe. Redaksjon og ekspedisjon; Boks 92, 9060 LYNGSEIDET Kontingent: Minst kr 30,- pro Postgiro: Bankgiro: ~r 'drevis av nattverdgjester, ble det i sin tid av praktiske giunner Apnet for A la skriftemal og nattverd bli mottatt i samme knefall. Men i det "normale" gudstjenesteliv blir en sa n~r sammenblanding av skriftemai og nattverd av teologiske grunner uheidig. SKRIFTEMAL OG NATTVERD En unders kelse blant prester Alminnelig skriftemal rna vi ta for noen Ar siden viste at yare pa. Det er altfor dyredyrebart til A skyves bort el privat skriftemal,i dette ords egentlige betydning, er forforholdsvis lite i bruk rundt kan forrettende prest av prakler avskaffes. Men stundom om i menighetene. Og nar det tiske grunner bestemme seg for gjelder alminnelig skriftemal, a sl yfe skriftemalet f r natt varierer bruken av 4en ogsa verden. Og stundom kan han av sterkt i de forskjellige kanter av landet. Her nord star hensyn til nattverdens egen teologiske grunner, av hen alminnelig skriftemal meget verdi som nademiddel, bestemme sterkt i de fleste menigheter. seg for A gj re det. Enkelte steder, s~rlig i tettbygde str k, forrettes det f r La oss si at det her vii dreie gudstjenesten begynner, f.eks. seg om regel med enkelte unnkl er det I ny-liturgien av anledning til A tak. Og den som gar til nattverd uten forutgaende skrifteerstatte den med syndsbekjen- mal, nelsen, altsa henlegge skrif- det skal star fa v~re viss pa at fast det som lyder temalet ti I I ike etter Apn- der, neml ig: "Den korsfestede ingssalmen i gudstjenesten, og og oppstandne Jesus Kristus, med nattverd pa vanlig sted, - som n~ har gitt dere sitt heletter kirkeb nnen. lige legeme og blod, hvormed han har gjort fyidest for aile Der skriftemalet forrettes i selve gudstjenesten etter liliturgien av 1920, kommer det like f r nattverden, med en salme i mel lorn. I anledning altergang ved store stevner, hvor det kan dreie seg om hun- deres synder, han styrke og oppholde dere derved i en sann tro til det evige I i v :" - For noe mindre enn det gir ikke nattverden, heller ikke nar den forrettes alene. Sigvald B. Mikkelsen tn ~nsktt ~tte aut en ~'O~ og' befstg'net 'pagktfj0yt.t~. Venn!ig' {JUsett pttsttfamihetteltkkdsen og flot

4 uuptr M,1'lt9tn sckn: : Mads Larsen Christopher Garfjell Teigen (stadf.) : Mari Berglund : Nancy-Renate Pedersen (stadf.) : Bj rn Ivar Jacobsen Joar Nedrum Robertsen : Kristoffer Fagerborg Marius Jenssen Eirik Forfang (stadf:) : Tonje Mari Clausen : Johan Marius Pedersen Sindre J rgensen (stadf.) Jlrlttrr!1" ~tttlb : Henning Figenschou S r : sand Victoria Bj rklid Simon Skille Robin-Andre Hansen Ragnar Leiros : Maria Bakke Sandra Marie Arland (stadf.) J_c:J : Wiktoria Karlsen : Didric' Alexander Aho : Anders Hansen Nigor li!'u9tlt SOltn; : Kurt Roald Pettersen og Olga Yajaira Angulo Lugo, vigd i Venezuela. Viktor Ingmar Robert Olsen og Mona Ratama, vigd i Lakselv : Tom-J rgen Gangs, (stadf.) Robin Andre Lyngmo : Nils Henrik Vasara og Britt ToriII Dreyer i I l/elsiqne: er det bjem for visst/ buis Ius er Herren Jesus Krist! Hvor han ei er, er verden tom"/ med ham ht/ert bus en helliqdom. Je, Signet er det hjem den etr/ hi/or elle er i troen ctt,/ boor semmen de vii tjene Gud/ og felge tro hans rene bud! Landstad l'ellidel'te n r. 847,

5 s IDllbr Fivn~tn solm: : Betty Marie Knutsen, Rottenvik, f : Tormod Hallgeir Olsen, Drabeng, f : Ole Andreas Henriksen, Rottenvik, f : Levi Leonhardsen, Nord Lenangen, f ~Ol.: Hilma Johanna Lyhaug, Lyngseidet, f : Edline Dorthe~ Marie Kiil, Lyngseidet, f lrltfrrs ~Ul1g : Hjalmar Edvin Hemmingsen : Lyngseidet, f : Harald Berg, L~renskog,,f : Ragnar Aldor Jentoft Andersen, J~gervatnet, f : Evald Aldor Hansen, Nord-Lenangen, f : Leif Karinius Eliassen, S r-lenangen, f : Ingrid Lovise 0yen Hansen, Lenangs yra, f : Marius Hansen, Lyngseidet, f : Hilda Petrine Jonanne Nilsen, Sandvik, f : Vally Pauline Pedersen, Drabeng, f : Agnis Kathinka Johansen, S r-lenangen, f : Nils Ludvig Larsen (Sommervoll), Furuflaten, f : Hans Leonhard Vilhelm Larsen, Koppangen. f : Sverre Nikolai Isaksen, Kjosen, f : Arthur Rolv Ludvigsen, Nord-Lenangen, f : KAre Julian Johannessen, Bensnes, f itodjot~ sokn: : Marianne Cecilie Othelie Aho,Stubbeng, f Richard Julius Figenschau, Hatteng, f Tordis Elida Olderlund, Kitdalen, f L99_() : Karl Alfred Henriksen, Skibotn, f : Jens Sedolf Steinvik. Rasteby, f : Susanne Johansen 0vergArd, Hatteng, f : Alberthe Johnsen, Skibotn, f : Henriette Petrea Rasmussen, Skibotn, f II D0d, hvor er din brodd? D0d.hvor er din seier? II 1. Kor. 15,55.

6 - 6 - STORFJORD KIRKE SNART 40 AR Sommeren 1952 kunne man ta i bruk Storfjord kirke. Siden den gang, gjennom 38 ~r, har kirken v~rtbenyttet av menigheten til alt det et kirkehus skal benyttes til. For en som kommer utenfra og ser Storfjord kirke for f rste gang, er det to inntrykk som sitter igjen: Kirken er b~de utvendig og innvendig harmonisk og nesten vakker. Men hovedinntrykket m~ bli at den IKKE er velholdt, at den IKKE er i den forfatning som den burde v~re i. Vedlikehold bar de siste ~rene v~rt det mest n dvendige, og knapt nok det. Hull i tak, manglende deksler til lysr r og vannskadd gulv er de mest i ynefallende skavanker. Isolering mangler for det meste. Vinduene lar seg ikke ~pne, da benkene er for h ye. Og de samme benker er vel i dag mer til plage enn til gagn for kirkes kende. Jeg tenker da p~ frav~r av komfort ved lengre opphold i kirken. I tillegg er der en mangel pa de sma detaljer, som kunne ba v~rt med ~ l fte selve kirkerommet, slik a4et ~ ga i kirken ogs~ kan bli et m te med det vakre og harmoniske p~ det visuelie plan. For ikke ~ gj re listen lenger, skal jeg bare konkludere med at Storfjord kirke ikke er et kirkebygg for 90-~rene. Manglende vedlikehold og fornyelse i snart 40 ~r har s rget for det. Noe er imidlertid p~ gang: Interi rarkitekt er i gang med.utarbeidelse av planer for innvendig opprustning. Hva det konkret resulterer i, er pro i dag Apent. Men det skal mye til for ~ komme utenom: Ny ramme rundt alterbildet, mer kirkeriktig belysning, total oppussing av v~penhus. ' Kommunen er ogs~ p~ riktig vei: I fjor sommer ble golvet i kirken isolert. Det er ~ hape at de n dvendige arbeider som gjenst~r kan bli prioritert til kirkens 40-~rs jubileum i Det betyr at hele kirken m~ isoleres. Det m~ bygges takoverbygg over inngangspartiet. Gulv rna slipes og lakkes. Og kanskje burde der v~rt spandert et elektrisk ringe/kime-apparat. Detst rste l ftet rent konomisk er imidlertid ~ fa byttet ut de nav~rende benker med nye, enten det blir stoler eller benker. Skal en lykkes i dette siste, er vi nok aile n dt til A bidra med litt hver. Litt fra kommunen, litt fra menighetsrad, noe skal vel ga ~ samle inn i kirken, og noe rna bli samlet inn til kirken. -

7 - 7 - Startskudd for innsamling til nye stoler/benker faller sammen med et annet jubileum. Det 17. juni er der gudstjeneste i kirken i forbindelse med Storfjord kommunes 60-Ars feiring. Fra den dag har vi to Ar pa oss til A fa kirken i stand, til A fa nye stoler. Den tiden trenger vi. Den tiden rna vi benytte godt. ' Bjeprn Moe * * * * * * * * * * * * NAv~rende sokneprest i Lyngen var blant konfirmantene i den nye Storfjord kirke h,sten Som det f,rste konfirmantkull ville det kanskje sepmme seg at de pr,vde A sette hverandre stevne i anledning kirkens 40-Ars jubileum. Et par av oss har allerede v~rt inne pa tanken om det. S.B.M. * * * * * * * * * * * * * MATTEUS 21 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Sa la de kappene sine pa dem,. og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar grener av treerne og stredde pfl veien. 90g mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids senn! Velsignet veere han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det heyeste!

8 IKKE OMVALG Som kjent, ble det innlevert seks direkte og indirekte klager p~ avvikiingen av menighetsr~dsvalget i Lyngen sokn sist h~st. Ved brev av meddeler Kirkedepartementet at det ikke finner a kunne ta klagene til f~lge. De forhoid det ble kiagd p~, kan etter Departementets mening ikke "ha virket bestemmende for valgresultatet". Etter dette blir s~ledes det valgresultat vi presentert i menighetsbladet nr. 4/89 side 11 st~ende til neste valg, - h~sten RADSLEDERE I Lyngen menighetsr~d erpaul Skogheim valgt til leder for 1990 med Per Nielsen som nestleder. Tilsvarende valg inne i Storfjord ga som resultat Sigurd Larsen til leder og Jens ottosen til nestleder. Vi ~nsker de nye menighetsr~dene all lykke til med arbeidet for et rikt og mangfaldig kirke- og menighetsliv rundt om i Lyngenprestegjeld! Samtidig takker vi de r~dsmedlemmer som gikk av ved ~rsskiftet for inninnsatsen! KIRKENS N(2)DH..:TELP skal etter planen ha kontaktperson i hver av landets menigheter. S~ er tilfelle has oss. For Lyngen sokn har menighetsr~det utpekt Margit Hjellnes. Og i Storfjord sokn har det samme skjedd med Ashild Kiil Silli. Med tanke p~ innlevering av fasteb~ssene f.eka. ved p~sketider, kan det v~re greitt a merke seg de to navn. DIAKONI~UTVALG b~r det absolutt ogsa v~re'i aile menigheter. Lyngen menighetsrad har iallfall utpekt sitt. Loddene fa~t pa HaIsten Engenes, Aslaug Olsen, Verner Hansen, Margith Hjellnes,Gunhild Martinussen, Judith Bruvold. Diakoni er ment ~ v~re en viktig funksjon innen menighetslivet. MAtte utvalget fungere sam tiltenkt! I I II KURS a~riig med henblikk pa nyvalgte r~dsmedlemmer ble for Troms prostis vedkommende avholdt pa Skjerv~y tidlig i februar.

9 - 9 - Ca 30 m tte, blant dem Paul Skogheim, Margith Hjellnes, Jon Toresen, Nils Samuelsen og prosten. Storfjord var ikke representert. BISPED0MMEM0TET er lovfestet i Den Norske Kirke. Det holdes annet hvert Ar. Denne gang avholdes bisped~mmem~tet i Troms~ i tiden april. Etter forslag fra menighetsradene har menighetsm~ter valgt som utsending fra Lyngen sokn Paul Skogheim og fra Storfjord sokn Jens ottosen. Proster m ter der i kraft av sine embeter. Dessuten skal det fra hvert prosti velges to representanter for prestene og en for de leke kirkelig tilsatte. Fra Troms prosti blir det henholdsvis sokneprest Kjell Skog, Skjerv~y, res.kap. Bj~rn Moe, Storfjord og klokker Nils Samuelsen, Lyngen. Nils Samuelsen, Lyngen ISOLASJONSARBEIDENE vi omtalte i nr. 5/89 ga ikke den helt store effekten for Storfjord kirkes vedkommende. Se annet sted i bladet, hvor den saken blir n~rmere ber rt. NAr det derimot gjelder Skibotn bedehuskapell, er virkelig store ting skjedd i l pet av vinteren. Ikke er bygget bare grundig isolert. Men der er ogsa gjort andre store oppussinger og fornyelser. Til pasken vii bedehuskapellet forhapentlig igjen kunne tas i bruk, - innvendig malt og flikket nesten fra topp til tao I anledning den omfattende reparasjonen har ikke minst befolkningen i Skibotn lagt en enestaende konomisk offervilje for dagen. Det nsker de ansvarlige for bygget A rette en hjertelig takk for. Og herved v~re det gjort! ET KONTORBYGG planlegges bygd pa sletten omtrent midt mel lorn Storfjord kirke og Gammel-kapellet. Det skal huse et m~terom, kontor m.v. Saken er til godkjenning hos diverse instanser. Og bygget er det hap om A pabegynne allerede innev~rende Ar. Behovet er iallfall til stede. Tett inn til Lyngen kirke ble det allerede i 1951 bygd et kombinert dapshus og lokale for menighetskontor. I 1962 ble bygget utvidet til ogsa A romme barehus. - PA Lyngseidet er for vrig en menighetssal et patrengende behov med tanke pa menighetsliv utover h ymessen. Allerede det A arrangere en enkel kirkekaffe byr pa problemer pm det skal skje i kirkens umidelbare n~rhet. Kanskje var deten tanke A utvide dapshuset ytterligere, slik at det rommet en noe st~rre m tesal.. ForhApentlig vii

10 noen gripe id~en og f.re den videre. SAK::RISTIET i Lyngen kirke er enna ikke ferdigrestaurert. Det gjenstar A gj re noe med golvet. Mer inventar rna pa plass. Og der skal enna adskillig malerarbeid til. Ventelig skjer det til varen. Men overf ringslinjer til sykehjem og aldershjem er i orden igjen. Og dermed er i aile fall et dypf lt savn b tet pa. ALTE::RTAVLE-VINGENE til Lyngen kirke, som ble gjenfunnet pa loftet i Loppa kirke, er pa plass etter 45-Ars frav~r. 3. s ndag i advent, ble de under preludium til h ymessen baret inn i kirken av klokker Nils Samuelsen og dav~rende menighetsrads leder Magnar Fjellstad. Fremme ved alteret ble de tatt i mot av prost Mikkelsen. Etter en orientering av radets leder og takkeb.nn fra alteret,byttet kirketjener Arvid LanggArd reproduksjonene fra 1957 ut med originalene fra ca 1750 mens menigheten sang "Kirken den er et gammelt hus... " De for en dr y generasjon tapte, men na gjenfundne altertavlevinger var i forbausende god'stand. Og med sine noe m rkere farge fremhever de faktisk altertavlens midtfelt bedre enn det reproduksjonene gjorde, - noe tavlemaleren Ezechiel sikkert bevisst la opp til pa midten av 1700-tallet da han tryllet frem sitt mesterverk. NAr det gjelder de reproduserte altertavlevingene, er meningen A fa dem oppmontert i vapenhuset i Lyngen kirke sammen med en orientering om historien bak dem I [ ~ I... Som bekjent, var det takket v~re kirketjener Henry Ulriksen at bi.a. Lyngen kirkes altertavle ikke ble delagt under krigen. F.r okkupasjonsmakten for alvor ominnredet kirken til stall, fikk han demontert tavlen og bragt den til sikkerhet i J.vik i Ullsfjord. If.lge klokker Nils Samuelsen, med prost Nils R dberg som kilde, ble altertavlen sendt videre ned til Kongsberg Gruber for Aoppbevares der. PA den bakgrunn er det lettere A forsta hvorfor noe kom pa vidvanke etter frigj.ringen. Der skulle bare en gal adressering eller feil innpakking til. Kfr. Lyngen kirkes 250-Ars jubileumshefte side 22. SELNES KAPELL far altertavle. Stiftsdireksjonen har nemlig godkjent det foreliggende verk av Anton Gi~ver, som ble omtalt i bladet nr. 5/89. OgsA de planlagte inskripsjoner til altertavlen

11 Ovenfor ser vi "Blodveien" slynge seg oppover mot venstre ved Fallsnes. Til venstre: Biskop Pantaleimon ved krigsminnesmerket ved Nalovuopia umiddelbart etter h ytideligheten

12 er henimot ferdig fra kunstnerens hand. Prosjektet er kostnadberegnet til ca kr ,- ferdigmontert i kapellet. 0konomisk er altertavle-prosjektet imidlertid ikke i havn. Ingenting er gjennom Arene avsatt over det kommunale kirkebudsjett. Men pa et menighetsm te i SeInes kapell ble det oppnevnt en innsamlingskomite bestaende av Margith Hjelines, Anna Larsen Lie og Marinius Robertsen, med f rstnevnte som leder. Komiteen oppfordrer med dette prestegjeidets befolkning sammen med utflytterne og andre til AsIA ring om altertavle-prosjektet, slik at det ogsa konomisk ~l,.:i kan bringes vel i havn. ForhApentlig ser mange verdien. allerede i det en altertavle representerer i et kirkehus. Dertil kommer den kte kulturverdi idet kunstverket stammer fra en av innbyggernes egne hender. Gave til altertavleprosjektet for SeInes kapell kan innbetales til kto.nr. 47~ , Sparehanken Nord-Norge. OgsA innsamlingskomiteens medlemmer J prestene og menighetsradskontoret pa Lyngseidet tar gaven imot med takk. De som gir, kan v~re anonyme, eller fa kvittering gjennom menighetsbladet. Startkapitalen er for vrig kr 1 000,-, nedsatt av Marinius Robertsen J J~gervatn. Hjertelig takk! EN PENGEGAVE pa kr 3 000,- er kommet fra Tyskland til Ly~gen kirke. Giveren vii at pengene skal brukes til sakralt inventar e.l., og har med det fatt sitt mange Ar gamle nske oppfylt. Bakgrunnen for nske om A gi Lyngen kirke en gave er r rende. Den har sin bakgrunn i forholdene her h sten 1944 og vii senere bli n~rmere omtalt.gaven er fra den tilarskomne mannen et "Dankeschon", som han selv sier det, til stedets befolkning og til stedets kirke. BES0K FRA USSR I ogsa pa kirkelig plan er na et faktum etter som glasnost ikke lenger bare er teori. L rdag, 17. mars reiste biskop Pantaleimon fra Arkangelsk i buss sammen med en prost, en diakon og et domkor gjennom Storfjord. Det ble et stopp i Skibotn, hvor reisef lget fikk en orientering av prost Mikkelsen via tolk om det gamle markedstedet, om minnesmerket ved Nalovuopio over de russiske krigsfanger og om den sakalte "Blodveien" ved Fallsnes. Det hie tid til en minnestund ved minnesmerket,hvor bade det russiske og det norske flagg vaiet i vinden. Domkoret sang en skj nn russisk hymne. Og biskopen ba en h nn og lyste velsignelsen. Fra norsk side hilste prost Mikkelsen med et ord fra Skriften, hvoretter det norske f lge, blant dem en enke etter en russisk

13 krigsfange, sang "V6.r Gud, han er s6. fast en borg... " P6. turen videre tok det russiske f~lge ogs6. tid til en stans, der "Blodveien" begynner." - stansen i Skibotn ble for det russiske reisef~lge en b6.de rik og sterk opplevelse pa ferden videre til Troms~ og Svalbard. KRIGSMINNESMERKET ved Nalovuopio over de russiske fanger var nok ikke i den forfatning en skulle ~nske. B6.de den russiske og den norske tekst var n~rmest uleselig fordi v~r og vind hadde f6.tt herje fritt gjennom 6.rene. Det meste av sn~en var allerede borte Og en kunne se at plassen foran minnesmerket heller ikke var noe videre kultivert. BiskopPantaleimon fra Arkhangelsk ba oss rette en takk til dem som hadde reist minnesmerket og "tatt yare pa det", som han i f~lge tolken sa, og som han virkelig s6. ut til A mene. Men kanskje skulle Storfjord kommune v/kulturetaten se n~rmere p6. saken. Tiden er nok, ikke minst av klimastiske grunner kort b6.de til ~ommende 8. og 17. maio Men det skal ikke de store ressurser til for A fremheve en tekst og legge ned en bukett. Og tenker vi ca 45 6.r tilbake, ville det absolutt v~re pa sin plass A vie krigsminnesmerket ved Nalovuopia en oppmerksomhet. "BLODVEIEN" ved Fallsnes gror stadig mer til. Og selv om en tur oppover den byr pa store opplevelser og sterke inntrykk, kan det nok diskuteres om veien overhodet skal v~re noen turistattraksjon. Men en minneplate eller et "Blodkors" i fjellveggen ved riksveien ville muligens forsvare sin plass. Iallfall b~r tanken v~re vel verdt A overveie. BES0K FRA MF Helgen 18. mars hadde prostiet bes~k fra Menighetsfakultetet. Atte teologiske kandidater og f~rst nattely rundt om pa Lyngseidet. en l~rer derfra fikk Deretter dro de til gudstjenester rundt om i praktisk talt samtlige prostiets prestegjeld. ForhApentlig var det til glede og inspirasjon for menighetene de fikk m~te. I sa fall ble det gjensidig. gjensidig. Fra lederen for gjestene har vi nemlig mottatt f~lgende hilsen sam vi er bedt am A sende videre: TAKK FRA l1enighetsfakultetet Vi gjester fra menighetsfakuitetet J ~tte kandidater og undertegnede J vii gjerne f~ takke for ait av gjest-

14 II frihet og vennlighet vi harm tt disse dagene i Lyngen prestegjeld og Troms prosti. Vi retter f rst og fremst takk til prost Mikkelsen, v~r gode kontaktmann l og s~ til aile hans medhjelpere. Takk til prester som overlot prekestoler til oss og til menighetene som innvilget offer! Dette har v~rt spennende og interessante dager som vivil blere med oss i sinn og tanke lenge! Gud velsigne dere a1le! Vennl ig hi 1sen f~~~~t~~~~:~~~r ~ "KIR.:KER.INGEN" er et nytt tilskudd til foreningslivet pa Lyngseidet. Det ble formellt stiftet Som navnet sier, er det en kirkeligjkristelig forening.kirkeringens formal er A arbeide for A gi barn og unge tilbud, f.eks. barneforening, ungdomsklubb, konfirmantleir, starte bibel- og samtalegrupper, arrangere kirkekaffe m.m. Foreningen m~tes en gang pro maned. Og velkommen dit er ung som gammel med interesse for kirke og kristendom pa et bredt grunnlag. KONFIRMASJON I flere Ar har konfirmantforberedelse pagatt i skoletiden i varhalvaret ved Lenangen skole. I Ar skjer det ogsa ved Eidebakken ungdomsskole som en pr~veordning. Skolesjef og sokneprest er nemlig blitt enige om det. Om det skal bli en permanent ordning, rna tiden vise. Noe nytt er det imidlertid ikke. Allerede i 1972 Apnet "Lov om konfirmasjon" for det. Og innholdet i forberedelsestiden endres ikke. Det strekker seg bare over varhalvaret i stedet for tre uker pa slutten av skolearet, slik ordningen hittil har v~rt. Det er i Ar 18 konfirmanter i Lyngens ytre distrikt og 29 i det ~. indre. Konfirmasjonshelgene blir 10. juni pa Nord-Lenangen menighetshus med overh ringsgudstjeneste pa SeInes kapell ',. dagen f r, og 17. juni i Lyngen kirke med overh ringsgudsgudstjeneste samme sted dagen f r. I Skibotn blir det konfirmasjonshelg 27. mai og i $torfjord kirke 3. juni. Antallet der er henholdsvis 11 og A.RS KONF~RMANTJUBILEUM Kort tid f r sokneprest Peter Slyngstad forlot Lyngen, konfirmerte han 14. juni 1940 hele 77 jenter i Lyngen kirke. I Ar er de 50-Ars jubilanter. Og meningen er A sette hverandre stevne. S ndag, 8.juli er blinket ut til jubileumsdag i

15 De gjenfundne altertavl e vinger til Lyngen kirke settes tilbake p~ plass av kirketjener Arvid LanggArd.

16 Lyngen kirke og pa Lyngseidet,' og invitasjoner er allerede g~tt ute Det er en av jubilantene, Anna Liebeck, og prosten,1 som pr~ver A fa jubileet til. Og forhapentlig rna det bli. folksomt og rike gjerisynsgleder pa Lyngseidet 8. julio LAESTADIANSK ST. HANS-STEVNE blir i Ar pa Lyngseidet i tiden juni. 'samler erfaringsmessig sv~rt mye folk. OgsA det SAMISK/NORSK KIRKEHELG blir det ogsa i Ar, tradisjonen tro, i Skibotn p~ Kristi himmelfartsdag, 24. maio Det begynner med h~ymesse kl 1100 og fortsetter med forsamling utover ettermiddagen._ fremover blir noe anstrengt. Res~kap. Moe ser nemlig ut til A bli sykemeldt minst to maneder fremover grunnet en liten "reparasjon" han f~r 'eller senere matte tao Og vikarer er meget vanskelig A skaffe. Bl.a. er prekenlisten derfor oppsatt med store forbehold. lys" og "Troms~" pa fredagene. F~lg med i anonsen i "Nord- Planlegg d~p og brudevigsel i god tid. Og gi soknepresten varsel om pakommende tjenester snarest mulig. VIKARPREST I en Arrekke har det statt l_nnsmidler til disposisjon for vikarprest i Troms prosti. Gang pa gang er det utlyst, men stadig uten resuitat. I utgangspunktet er vikarprestens bope I ment ~ veer'e Storslett. Men skulle der finnes en mul'ig s~ker, kan ogsa Lyngseidet kornme pa tale. Hervedutfordres 'menighetene til A iinne mulig s~ker til vikarprestejeneste i Troms prosti. Akkurat na er, som nevnt, behovet for vikartjenester s~rlig stort. SOKNEPRESTKONTORET far kontorassistent i n~r fremtid. Det var Lyngen kommunestyre som under budsjettbehandlingen vedtok A "~remerke" et bel~p pa kr ,- til kontorassistent for soknepresten i Bel~pet utgj~r kvart-stilling resten av 'Aret. S~kere har meldt seg. Og kanskje innen dette allerede leses er en ~~ ~l.. ~ I

17 17 - kontordame pa plass, slik at folk noe sjeldnere far h~re en automatisk telefonsvarer ved h~nvendelse til sokneprestkontoret. Uaktet enstemmighet eller flertallsvedtak, i aile tilfelle fortjener kommunens politikere honn~r fordi de med dette i betydelig grad har avhjulpet sokneprestensjprostens noe anstrengte arbeldssituasjon. PRESTENES FERIE er ogsa pa det n~rmeste bestemt. Kapellan Moe regner med A ha ferie i tiden Prosten tar slkte pa ferie i tiden ~ ferlen blir aktiviteten trappet noe ned. Med tanke pa det ville det s~rlig v~re greitt om om vordende par i tide allerede bestemte sine bryllupsdagera OgsA innmeldinger til dap bes sommerstid gitt i tide. HJEMMEDAP OG KIRKEDAP I anlednlng barnedap-er det greitt A ha in mente at et barn d~pt hjemme ikke etterpa skal "kirked~pes". Det som skjedde i hjemmet var en fullverdig kristen dap, et "bad til gjenf delse og fornyelse ved Den Hellige And". Det som skjer i kirken etterpa fir en stadfestelse. Der blir det "bare" bekreftet for menighe\en at barnet allerede er d~pt til den treenige Guds navn. Ved innmelding bes det uttrykkelig presisert at det gjelder stadfestelse av hjemmedap. For ~vrig b~r en hjemmedap snarlig meldes til vedkommende prest. BLADPENGER I neste nr. av menighetsbladet f~lger vedlagt en post- og/ eller bankgiroblankett med tanke pa betaling av bladpenger. I 1989 innko~ der kr ,- i frivillig kontingent. ForhApentlig blir resultatet for 1990 minst like bra. Og mange b~r ikke vente til neste nr., men betale snarest. Beholdningen, kr 2 387,54, er allerede altfor liten til A dekke kostnadene til dette nr. av bladet. Post- og bakgironummer finnes pa side 3! FASTEB(2)SSER som ble utdelt i fastetiden, og som ble brukt til A putte penger i na og da, bes vennligst innlevert i l~pet pasken, gjerne til prestene og Kirkens N~dhjelps kontakt. Det innkomne bel~p vii omgaende bli sendt til Kirkens N~dhjelp, for videre formidling derfra til hjelp for dem som suiter rundt om i verden.

18 PASKEANDAKTER star pa kladden til paskeprogrammet. Tross redusert mannskap, burde det lykkes A fa til paskeandakt eksempelvis ved utfartsstedet oppe i Skibotn-dalen, Furuflaten, Rottenvik og Svensby. F~lg med i eventuelle kunngj~ringer! NY BISKOP vii v~re pa plass i Troms~ primo september Da vii nav~rende biskop, Arvid H. NergArd, v~re avgatt for aidersgrensen. Bisped~mmerAdet har, i henhold til loven, nominert fern kandidater. Det er domprost Ola Steinholt, Troms~, prost KAre Smeland, Alta, prost Magne J. Bergslid, Namsos, kirkeradsdirekt~rjohannes Ulltveit-Moe og stiftskapellan Per Oskar Kj~laas, Troms~. Samtlige menighetsrad og tjenestegj~rende menighetsprester i bisped~mmet og rikets proster m.fl. skal f~rst avgi stemme f~r rikets biskoper og KirkerAdet avgir sin innstilling. Deretter foretar Regjeringen utnevnelsen. Men allerede na er det f~ som tviler pa at var nye biskop kommer til A hete Ola Steinholt. Ved forrige bispeutnevnelse allerede var han aktueil, men sa nei. Det var bisped mme- I. r~dssekret~r Finn Helland, t.v. og bisped mmer~dets I diakonikonsulent Isak Johansen som ledet menighetsr~dskurset p~ Skjerv y. Sistnevnte er beredt til ~ komme til Lyngen og holde kurs for de nye diakoniutvalgene.

19 -;;. :1 J L.'_.----.i BARNAS SIll};._ 211_ 'J~ J~LU:> ~ ctu ej1 r: ~L~~l Posken minner 055 r\l ~ Om 0'0 Jesus dod,. ~ B/irdu lill Irisl nor ~ du bllrminnel 0177delle? " Oisiplene ovjest/s 09 mange andre som kjenle han b/e ljqsa sorqlu/le oa oarr dade 09 ble logl 11. _... i~/'bven. a/belen forir//eral.7est/s /kke forlj(]lie a vere do~ rjon likl< live/lilbake 09 han vi51e seo for dis/plene/ 09 lalle med demo Ot:5ip/ene,ftom var Irisle o/e do mea.e: qloae. e-ord/ Jesus lever og no oor i ijil77melen eon v/. q/pde OS$ 1/1 Paske. A:lskel7 mlnner OSS opsa 0/77 at Gvd 1?!fker f!1er enn noe aaaet, VI' hoi' en fin H:is/(esang som oegynner Silk.:, Riskemorgen.5/01<«er sorgen.slokke,sorgen Ii/ evig lid."!tan du den.? NO! AREfJJS ~J~~ LU~E PA Q-;- Mit VI?NAlRETT LOIJf7RETT /./loved5fad. I. Ikke /c'orlesle 3. Noe koldf veg. 5. Verdens - 2. Ooven. l'17.esterskop. 4. Noe svor/. 7.LtV +- L.5cner lj. IKke moro. 6 LI/en fisk II flar hornpa (] flvlle.. nesen. la Orm. 12.,A/oksa god!. I:J. 70 like 13, Tole... /4.l1ne ~ rr, r /SoVjef. 15. Kroner. /6. /0+9 ~ o '... ' U ltl :0 en Qi s:.~ c:: Q) ~ s: OJ.~ 0- S

20 GUDSTJENESTELISTE 18. MARS - 3. S0NDAG I FASTE 20. MAl Lyngen ki 1100 Nord-Lenangen ki 1100 ~5. MARS - MIDFASTE-S0NDAG SeInes ki APRIL - MARIAS BUDSKAPS DAG S~orfjord ki APRI~ - PALMES0NDAG Lyngen kl 1100 Skibo~n ki APRIL - SK3 RTORSDAG Lyngen ki 1100 S~orfjord kl APRIL - LANGFREDAG SeInes ki APRIL - 1. PASKEDAG Lyngen ki 1100 Storfjord ki APRIL - 2. PASKEDAG Nord-Lenangen ki 1100 Skibo~n ki APRIL - 1. S0NDAG ETTER PASKE Lyngsdalen ki MAl - 5. S0NDAG ETTER PASKE Nord-Lenangen ki KRISTI HIMMELFARTSDAG Skibo~n ki 1100, samisk/norsk kirkeheig 27. MAl - 6. S0NDAG ETTER PASKE Skibo~n kl 1100, konfirmasjon SeInes ki JUNI - 1. PINSEDAG Lyngen ki 1100 S~orfjord kl 1100, konfirmasjon 4. JUNI - 2. PINSEDAG Lyngsdalen ki 1100 Skibo~n ki JUNI - TREFOLDIGHETS FEST Nord-Lenangen ki 1100 konfirmasjon Fastdalen ki JUNI - 1. S. E. TREF. FEST Lyngen ki 1100, konfirmasjon ' Storfjord ki 1100, jubileumsguds~j. 29. APRIL - 2. S0NDAG EtTER PASKE SeInes ki 1100 Elvevoll kl MAl 13. MAl - 3. S0NDAG ETTER PASKE Lyngen kl 1100 Storfjord kl S0NDAG ETTER PASKE S~r-Lenangen kl JUNI - 2. S. E. TREF. FEST Lyngen kl 1100, i anledning l~s~adiansk storsamsamling 1. JULI - 3. S. E. TREF. FEST Lyngen ki 1100, 50 ~rs konfirman~jubi Ieum Storfjord ki MAl - GRUNNLOVSDAGEN Se annonse i aviser 8. JULI - 4. S. E. TREF. FEST SeInes k l 1100 Skibotn kl 1100 VELKOI\c'IMEN 'fil (~UDSTJENESTE' Som vanlig, forbeholdes rett til endringer i den oppsatte gudstjenesteliste. Grunnet res.kap. Hoes sykepermisjon, vii det bli aktuelit 4 bruke mullge vikarer i stor utstrekning. F lg med i fredagens nr. av "Nordlys" og "Troms " med hensyn ti I kommende s ndags gudstjenester. D4p bes innmeldt minst en uke p4 forh4nd. Avtal heist kontorbes k!

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten 2014 63. årgang

Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten 2014 63. årgang Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten 2014 63. årgang Planene for kirkebygget er klare Takk til diakon Per Magnus Unge tanker i diakonitjeneste Fra Ten Sing til Folketeateret Høst Etter en sjeldent varm og fin

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer