KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N"

Transkript

1 KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N V Ø NyØ M K NyV S Akuttmottak 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. GENERELL ORIENTERING 0.1 Formål 0.2 Bygningsmasse, arealdisponering Arealer pr. etasje og fløy fordelt på byggeår Brutto arealer pr. etasje og fløy Funksjoner pr. fløy og etasje 1. OPPSUMMERING 1.1 Konklusjon basert på faglige vurderinger og foreliggende rapporter 1.2 Krav til byggverk 2. TILSTAND BYGNING 2 Bygning 2.21 Grunn og fundamenter 2.22 Bæresystemer 2.23 Yttervegger 2.24 Yttertak 2.25 Vinduer 2.26 Asbest 3 VVS 3.30 Generelt 3.31 Sanitæranlegg 3.32 Varmeanlegg 3.33 Brannslokking 3.34 Gass og trykkluft 3.35 Kjøle- og kuldeanlegg 3.36 Luftbehandlingsanlegg/ventilasjon 3.37 Sterilsentral 3.38 Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) 3.39 Inneklima 3.40 Tegninger og FDV-dokumentasjon 4 Elektro 4.40 Generelt 4.41 Generelle anlegg 4.42 Høyspentanlegg 4.43 Fordelinger 4.44 Lysanlegg 4.45 Elektriske varmeanlegg 4.46 Driftstekniske anlegg 5 Tele- og Automatiseringsanlegg 5.1 Generelle anlegg 5.2 Datakommunikasjon og telefonsystem 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 5.3 Alarm- og signalanlegg 6 Andre installasjoner 6.1 Reservekraft 6.2 Heiser 6.3 Avfall 7 Utendørsanlegg 7.1 Kjørebru 7.2 Parkering 7.3 Fettutskiller 7.4 Slamutskiller 7.5 Vannbasseng/Reservevannløsning 7.6 Parker og plasser 3

4 0. GENERELL ORIENTERING 0.1 Formål Formålet med oppgraderingen av tilstandsanalysene som ble gjennomført i 1999 er å vurdere bygningsmassen ved Kirkenes Sykehus sett i relasjon til gjennomføringen av et såkalt NULL(0) ALTERNATIV i forbindelse med en mulig oppussing og fornying av fløyer ved dagens sykehus. 0.2 BYGNINGSMASSE, AREALDISPONERING (Kilde: Nils Ebbesen Arealundersøkelse Kirkenes Sykehus 2005) Kirkenes sykehus fløyer NV N NV NV V Ø M K V S 4

5 0.1.1 Samlet brutto areal i hver fløy er som følger: Fløy Areal Byggeår kvm brutto N-fløy og 1975 NV-fløy V-fløy og 1989 S-fløy Ø-fløy M-fløy K-fløy Søsterhjemmet Pikehjemmet Sum Av den samlede bygningsmasse på kvm brutto er fordelingen over byggeår som følger: Arealer per etasje og fløy Byggeår og 1989 kvm brutto Andel 47 % 53 % Ved Kirkenes sykehus er det følgende brutto arealer per etasje og per fløy: Etg Sum N-fløy NV-fløy V-fløy S-fløy Ø-fløy M-fløy K-fløy Søsterhj. Pikehjem U Sum Funksjoner pr. fløy og etasje N-FLØY U.etg: Lager, bassengteknisk rom, varmefordelingssentral, hovedventilasjonsrom 1.etg: Fysioterapi, tidligere akuttmottak, behandlingsbad, akuttheiser, undersøkelsesrom, kontorer 2.etg: Blodbank, laboratorium, medisinsk poliklinikk 3.etg: Operasjon, sterilsentral, oppvåkning 4.etg: Fødeavdeling, gyn. 5.etg: Tekniske rom for avtrekksvifter, heismaskin, isvannsmaskiner(kulde), medisinsk trykkluft (Dekker ikke hele 5.etg.) NV-FLØY U.etg: Tilfluktsrom, lager, Hovedtavle 1, Reservekraftaggregat 1.etg: Vestibyle, kiosk, kir.pol., Auditorium, Fysioterapi, tidligere akuttmottak. 2.etg: Radiografi, skadelab, MR-røntgen, CT-røntgen, journalarkiv. 3.etg: Sterilsentral, kontorer 5

6 V-FLØY U.etg: Hovedkjøkken, tøysentral og kontorer 1.etg: Hovedkjøkken, kontorer, møterom 2.etg: Kontorer, møterom S-FLØY U.etg: Sentrallager, tidligere kantine 1.etg: Akuttmottak, kirurgisk sengepost, isolater 2.etg: Medisinsk sengepost, dialyse, pasientbibliotek Ø-FLØY U.etg: Tekniske rom, hovedtavle 2, rørlager, malerlager, lager 1.etg: Rehabilitering, kommunalt legekontor, VOP 2.etg: VOP, medisinsk poliklinikk. 3.etg: Medisin poliklinikk, kirurgisk sengepost 4.etg: Kontorer, vaktrom, gynekologisk poliklinikk Loft: Kaldt loft M-FLØY U.etg: Teknisk avdeling, verksteder, MORS-rom, hovedtavle 3, Reservekraftaggregat 2, Traforom 1.etg: BUP K-FLØY U.etg: Kapell, varemottak, hovedfyrrom, sveiseverksted, avfallskomprimator 1.etg: Lager, tekniske rom 6

7 0.1 KARTLEGGING AV TILSTAND Det ble i 1999 gjennomført en omfattende tilstandsanalyse av bygningsmassen på oppdrag for Finnmark Fylkeskommune som daværende eier av sykehusene i Finnmark. Rapporten ble utarbeidet av en gruppe rådgivere bestående av Sletten Finnmark AS, Polarplan AS og ICG AS. Hovedformålet med analysene var å avdekke feil og mangler relatert til etterslep som følge av manglende vedlikehold i forhold til bygningsdeler (NS 3451). Det ble samtidig også synliggjort hva det økonomiske etterslepet var i forhold til å oppdatere bygningsmassen i forhold til nye tekniske krav og bestemmelser i de ulike funksjonene i sykehuset. Det ble ikke vurdert gjennomført omfattende tiltak i bygningsmassen i form av restrukturering og/eller flytting av funksjoner ved sykehuset. Et slikt omfang ville automatisk ha utløst et krav om byggemelding med påfølgende krav om å tilfredstille Plan og bygningsloven av 1997 (PBL 97) med tilhørende teknisk forskift (TEK 97), samt krav og anbefalinger fra Arbeidstilsynet. Kostnadene i forhold til bygningsdeler og arealfunksjoner i den foreliggende tilstandsanalysen fra 1999 inneholder kun kostnader for bygningsdeler oppdatert til som bygget, og gjenspeiler derfor ikke kostnadene for omfattende rehabilitering eller ombygginger av den eksisterende bygningsmassen. 1. OPPSUMMERING 1.1 Konklusjon basert på faglige vurderinger og foreliggende rapporter Vår vurdering er at en oppussing av Kirkenes Sykehus må sees i sammenheng med at bygningsmassen skal bestå i minst 30 år til. Det er et sterkt fokus på kostnadseffektiv drift av sykehusene, og kravet fra de ansatte og pasienter i forhold til et tilfredsstillende arbeidsmiljø og inneklima, tilsier at man som et minimum blir nødt til å fornye de ventilasjonstekniske anleggene ved sykehuset til å dekke behovet i sykehusets forlengede levetid. Det har for eksempel aldri vært installert ventilasjonsanlegg i store deler av den eldste bygningsmassen. En slik teknisk oppgradering, med eller uten større eller mindre ominnredninger i den eksisterende bygningsmassen, vil få et slikt omfang at det vil utløse krav om byggemelding i henhold til Plan- og Bygningsloven(PBL). Gjennomføring av et slikt tiltak vil måtte medføre en riving og demontering av all teknisk infrastruktur for elektriske anlegg, lysanlegg, medisinske gasser, datakabling, signalanlegg og brannalarmanlegg som i dag ligger plassert over himlinger i korridorer i samtlige fløyer som ble bygget ny eller ombygget i En installasjon av nye ventilasjonssystemer vil dessuten kreve betydelig mer plass både vertikalt og horisontalt i byggene enn eksisterende systemer. Med de relativt lave brutto etasjehøydene som er i bygningsmassen, vil mesteparten av eksisterende himlinger i etasjene måtte fjernes for å kunne få frem nye ventilasjonskanaler, kabelbruer og annen teknisk infrastruktur. En konsekvens av dette vil være at den nye forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverk, Teknisk forskrift 2007 (TEK07) som setter kravene til byggverk som omfattes av plan- og bygningsloven(pbl), er trådt i kraft ved søknadstidspunktet. Etter vår vurdering vil de aller fleste arbeider i form av ombygginger og endringer, og som ikke kun omfatter en 7

8 overflatemessig oppgradering av de ulike fløyene ved sykehuset, være meldepliktig i forhold til Plan- og Bygningsloven (PBL) der søknad og tillatelse må innhentes. Dette vil igjen resultere i en totalrehabilitering av store deler av sykehuset fordi det må forutsettes at alle prosjekter som utløser meldeplikt i forhold til byggeforskrifter må tilfredsstille kravene og intensjonene i ny teknisk forskrift(tek 07) som trer i kraft 1. september Dette vil blant annet eksempelvis medføre at alle eksisterende yttervegger må tilleggsisoleres og vinduer skiftes i de fløyene som omfattes av prosjektet. Vi ser det som en svært krevende oppgave å forsøke å oppgradere tekniske anlegg i deler av sykehuset uten at det først etableres nye arealer i form av påbygg eller tilbygg. Årsaken til dette er i første rekke at rehabiliteringsarbeidene vil bli så omfattende at størstedelen av den eller de fløyene som skal oppgraderes må stenges helt av. Vår faglige vurdering er at hvis det er fysisk mulig å bygge et helt nytt bygg i tilknytning til, og/eller integrert mot eksisterende bygningsmasse, så vil en samlet vurdering av alle fordeler og ulemper, mest sannsynlig bli mindre kostnadskrevende en å rehabilitere størstedelen av den eksisterende bygningsmassen. Denne vurderingen er forankret i to hovedargumenter: 1. Det er i tidligere rapporter påpekt at det er mulig å oppnå en betydelig arealeffektivitet i nybygg i forhold til dagens løsninger i eksisterende bygningsmasse. Det betyr at selv om byggekostnadene for rehabilitering normalt er lavere enn ved nybygg, så blir kostnadene allikevel høyere, først og fremst på grunn av en betydelig lengre byggeperiode, men også fordi det arealet som må rehabiliteres vil være betydelig større enn ved et nybygg. 2. De driftsmessige konsekvensene i form av tapte inntekter, slitasje på ansatte i byggperioden og redusert tilbud til pasientene vil også være betydelig mindre omfattende ved nybygg enn ved en trinnvis rehabilitering. Våre vurderinger er at en oppussing/rehabilitering av hele eller deler av sykehuset, vil få betydelige og omfattende negative konsekvensene for driften av sykehuset i store deler av en langvarig rehabiliteringsperiode. Eksempler på dette vil være sannsynlige driftsforstyrrelser som bortfall av tekniske anlegg, støy fra byggevirksomheten, renhold, samt nedsatt innvendig og utvendig logistikk. 1.2 Krav til byggverk De ulike forskriftskravene i PBL med kapittel og paragrafhenvisning er ikke listet i dette dokumentet da dette ville blitt for omfattende. 8

9 2. TILSTAND BYGNING 2.21 Grunn og fundamenter Fundamenter har god tilstand og byggegrunnen er av god beskaffenhet. Inntrengning av fukt langs kjellergolv er et problem på 2 fløyer av bygningsmassen. Levetiden på dreneringen er utgått og må derfor skiftes ut Bæresystemer Bæresystemer av betong har en akseptabel tilstang uten tegn til overskridelse av kapasiteter for konstruksjonene. Stålkonstruksjoner trenger en nærmere vurdering mhp. oppgradering til en forskriftsmessig brannklassifisering. Dekker er av plasstøpt og noe prefabrikert betong. Tilstanden til disse er gode. Generelt mangler lastforutsetninger og statiske beregninger for alle bærekonstruksjoner Yttervegger Yttervegger er vesentlig betongvegger på eldre deler. Disse er isolert og kledt utvendig med henholdsvis eternittplater og Steniplater. Deler av yttervegger på gamle Østfløy og Kjelsentral er i betong. Vegger på gamle østfløy må kles utvendig og må samtidig tilleggsisoleres. Yttervegger ellers består av bindingsverksvegger noe mangelfullt isolert og med mangelfull vindtetting. Dette gjelder spesielt på resterende fasader som er kledt med eternitplater (asbestholdige) 2.24 Yttertak Yttertak er tekket med skifer, membran av type Sarnafil og hellimt papp i asfalt. Sarnafiltak og de fleste takflater er i god forfatning uten lekkasjer. Det anbefales å skifte taktekking over Nord-fløy og deler av Nordvest-fløy Vinduer Vinduer er generelt i brukbar forfatning spesielt der hvor disse er skiftet. På elder vinduer er det vanskelig å skaffe reservedeler som pakninger, hengsler, vridere etc. Slik at disse vinduene har nådd sin tiltenkte levealder. Vinduer bør derfor skiftes på nye Øst-fløy og Vest-fasade av Nord-fløy. Taket i Energisentralen i K-fløy er i dårlig forfatning. Spesielt rundt eksisterende pipe. Fare for nedfall av betongrester som løsner i taket Asbest Det er tidligere påvist asbest i korridorhimling i Øst-fløy. Det er også tidligere påpekt at det sannsynligvis er asbestholdige plater i luftinntakskammeret til hovedventilasjonssystemet for N-fløy og NV-fløy. Der er også påvist asbest i en del rørisolasjon og i utvendige eternitt-plater (Fasadeplater). I forbindelse med tidligere ominnredningsarbeider i bygningsmassen fra 1975 er det påvist bruk av asbestholdige veggplater på innvendige skillevegger. Omfanget er sporadisk og ikke kartlagt, men vil hvis det påvises i ytterligere omfang, påvirke kostnadene ved rehabilitering. 3. TILSTAND VVS 3.30 Generelt De er i løpet av de siste 20 år utført en rekke tilpasninger og ombygginger i de fleste VVS-tekniske anleggene. Det er i all hovedsak tekniske komponenter som vifter, 9

10 ventilasjonsaggregater, kompressorer, sanitærutstyr, pumper og lignende som er byttet ut fordi de har vært defekte. Det er flere av disse hovedkomponentene, blant annet medisinske trykkluftkompressorer og ulike kjøleanlegg, som kan gjenbrukes ved en eventuell ombygging Sanitæranlegg Teknisk levetid på sanitæranleggene er utgått. Det er problemer med lekkasjer i varmtvannsog sirkulasjonsledninger som følge av punktkorrosjon på vannledninger av kobber. Store lekkasje- og korrosjonsproblemer også på avløpsledninger i de ulike etasjene i sykehuset. Eksisterende beredersystem i gamle varmesentral er delvis basert på damp og umoderne og kostbar i drift. Nesten samtlige sluser på forbruksvannledninger er defekte.(stenger ikke) Varmeanlegg Energisentralen ble bygget i stk oljekjeler av type AMA er fra 1973 og i dårlig forfatning. Samlet kapasitet 3,65 Mcal/h tilsvarende ca. 4,2 megawatt (MW) Oljebrennere fra Elektrokjele på 1000 kw. Uprioritert overførsel av elektrisk kraft (Lav nettleie) Det må jevnlig skiftes elektriske elementer som følge av at de brennes av under drift. Forbrenningsovn for risikoavfall er stengt grunnet krav fra SFT til rensing av avgasser. Samlestokker, sluser og shuntgruppe er i svært dårlig stand. Boligdelen burde også vært skilt ut fra sykehuset med egen varmeveksler. Problemer med varmereguleringen som følge av strukturen på rørledningsnettet og endrede og flyttede funksjoner for bygningsmassen. Den tidligere energisentralen i u.etg. N-fløy fungerer som en undersentral der all varmeregulering for store deler av sykehuset skjer. Dårlige reguleringsmuligheter som følge av klatting og diverse tilpasninger til nye behov. Shunter som ikke stenger sommerstid, korrosjon, utette sluser og gammelt reguleringsutstyr og shunter. Manuelle radiatorkraner på 50 % av radiatorer i sykehuset. Energisentralen har behov for en totalrenovering av både bygningsmessig og teknisk utstyr. Tilstand på pipe er ikke kjent. Manglende isolering av rør og sluser over store deler av sykehuset. Radiatorer og rørledningsnett i Ø-fløy er fra Rørledninger innstøpt i yttervegger og må saneres Brannslokking Det er ikke montert sprinkleranlegg på sykehuset. Kan være aktuelt å installere for å dekke eventuelle brannkrav ved oppussing/renovering av bygningsmassen Gass og trykkluft Egen AGA gasstank utenfor sykehuset. Gassentral i K-fløy er modernisert. Rørledningsnett, armaturer og uttak for medisinske gasser er fra Nytt kompressoranlegg for oljefri medisinsk trykkluft i teknisk rom 5.etg N-fløy. Gamle rørledninger, armaturer og stengeskap. For få avstengingsmuligheter ute i fløyene Rørledningsnettet for medisinsk trykkluft kan være forurenset av tidligere oljesmurte kompressorer. For liten kapasitet og trykk i rørnettet til å drive kirurgiske instrumenter i operasjonsavdelingen i 3.etg. N-fløy Kjøle- og kuldeanlegg Kjøle- og fryserom i forbindelse med kjøkkendrift. Kjøleromselementer, dører og maskineri er nedslitt. Kjølemaskineri i MORS rom i K-fløy bør skiftes. 10

11 Isvannsanlegg for kjøling av Operasjonsrom 2, Ventilasjon operasjonsrom 1, 2 og 3, Laboratoriet i 2.etg. N-fløy og ulike rom i midtkjernen i 1. og 2. etasje i S-fløy. Anlegget er dimensjonert for 80 kw nominell kjøleeffekt med egen frikjøler på tak av teknisk rom 5.etg. Kjølebehovet ved sykehuset er i dag vurdert til fra 200 til 300 kw og anlegget er derfor for lite for å dekke kjølebehovet. Laboratoriet, MR-Røntgen og CT-røntgen har i tillegg egne desentraliserte kjøleanlegg som er fra 1 til 3 år gamle. Ved en videreføring av sjøvannspumpeprosjektet vil det mulig å benytte sjøvann til å dekke fremtidig kjølebehov ved sykehuset 3.36 Luftbehandlingsanlegg Hovedaggregat plassert i u.etg. N-fløy for N-fløy og NV-fløy er fra 1975 og utgått på tekniske levetid. Sannsynlig asbestkledning i luftinntak. Luftinntaket i atriumet nær gressplen skaper allergiproblemer for allergikere. Dårlig virkningsgrad på varmegjenvinning mellom batterigjenvinningssystem mellom u.etg. og 5. Etg. N-fløy. Utgåtte pneumatiske styringssystemer på komponentnivå fra For lave luftmengder i forhold til dagens forskifter og krav. Høytrykksystem med reduksjonsbokser skaper støyproblemer i de fleste korridorer og flere rom. V-fløy har eget ventilasjonsaggregat på taket av fløyen. Utgått på teknisk levetid. For lave luftmengder i forhold til dagens krav til romfunksjoner. Operasjon 3.etg. Nytt tilluftsaggregat installert på midten av 90 tallet. Avtrekksvifte i 5.etg. N-fløy. Vann/glycol varmegjenvinningssystem med meget lav virkningsgrad. Utgått levetid. Operasjonsrom 2- Ortopedistue: LAF tak med kjøling og omluft. Tilfredsstiller dagens krav til maks. 10 cfu/h. Ventilasjonsaggregat plassert ute på taket av NV-fløy. (3.etg) Auditorium: Eget aggregat i u.etg. Utgått teknisk levetid. Kjøkken: Eget aggregat i u.etg. For lave luftmengder i forhold til dagens forskrifter, ingen varmegjenvinning, utgått teknisk levetid. S-fløy: Ventilasjonsaggregater skiftet på 90 tallet. For lave luftmengder etter dagens forskrifter. Kanalnettet fra 1975 er ikke i stand til å takle økte luftmengder. Ø-fløy: Ingen ventilasjonsanlegg siden 1955 Ny Ø-fløy: Ventileres av aggregat plassert i M-fløy. Bygget på 90 tallet. Godkjent for TEK 87. M-fløy: Nytt aggregat i forbindelse med påbygging av 1.etasje på 90 tallet. U.etg M-fløy og Ø-fløy (Teknisk avdeling) Ingen ventilasjon. K-fløy: Ventilasjonsaggregat for kapell og tekniske rom er defekte. For lave luftmengder i forhold til dagens forskrifter Sterilsentral Plassert i 2.etg NV-fløy. Ventilasjonssystemet tilfredsstiller ikke dagens krav til overtrykk i lokalene og maks 100 cfu/h Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) Anlegg installert tidlig på 90 tallet. Johnson Control System, Metasys. Programvare og maskinvare utskiftet flere ganger siden installasjonen. Grensesnitt for installasjonen ble i sin tid satt av Finnmark fylkeskommune på undersentralnivå. Dette betyr at en rekke komponenter på systemnivå er fra den opprinnelige installasjonen av pneumatiske systemer i Må skiftes ut og fornyes Inneklima Endringer i Arbeidstilsynets krav og anbefalinger i forhold til luftmengder for å opprettholde et forsvarlig inneklima er 3-doblet siden 1975 og frem til i dag. Gjennomsnittemperaturen på hovedavtrekket fra sykehuset er ca. 29 grader Celsius. Dette er merkbart når man går rundt i de ulike fløyene og kan i all hovedsak relateres til de 11

12 reguleringstekniske problemene man har på varmeanlegget som styres fra det gamle fyrrommet i u.etg N-fløy. En del funksjoner ved sykehuset som for eksempel laboratorium har store varmeavgivende utstyr og her er det installert luftkjøleanlegg for å bedre temperaturen og inneklimaet. Det er nylig påvist soppdannelse i enkelte rom i u.etg. Ø-fløy som følge av defekt drenering Tegninger og FDV-dokumentasjon Tegninger og dokumentasjonen er svært mangelfull for de VVS-tekniske anleggene. Det er ikke utført oppdateringer av tegningsmaterialet siden Driftsinstrukser er svært mangelfulle. 4. TILSTAND ELEKTRISKE ANLEGG Levetiden for eksiterende elektrisk anlegg er pr i dag begrenset og fordi enkelte systemer har oppnådd sin maksimale levetid. Følgekonsekvensene av en oppgradering av bla ventilasjon til dagens krav vil i tillegg medføre store endringer og demonteringer av det eksisterende elektriske anlegget. Slike stor endringer vil medføre at det elektriske anlegget må oppgraderes til dagens krav til elektriske anlegg, NEK 400 med tilhørende regelverk. Dette regelverket har strenge krav til medisinske rom som medfører kostbare installasjoner Generelle anlegg Eksisterende føringsveier er enkelte steder veldig overfylt. Disse er designet for helt andre kabelmengder enn det som er behovet i dag. Ved utskifting av ventilasjon vil nye føringsveier måtte etableres. Eksisterende hovedjording må utbedres Høyspentanlegg Det er ikke påvist overbelastede transformatorer. Forsyningskapasitet synes relativt god. Ved oppgradering vil det bli aktuelt med ytterligere en trafo for forsyning av en eventuell elektrokjele i fyrrommet. De nye røntgenmaskinene bør overføres til denne trafoen. Anleggsbidrag til Varanger Kraft AS vil påløpe. Boliger Øst og Bolig Vest som i dag er forsynt ifra sykehuset bør skilles ut slik at Varanger Kraft legger frem eget spredenett til dette med eget abonnement i de enkelte leilighetene/boligene Fordelinger Dagens 3 hovedtavler er av nyere dato. Imidlertid må noen hovedstigere skiftes. Ved økning av ventilasjon vil dette medføre behov før økning av inntak med tilhørende avganger. Om dagens hovedtavlestruktur kan benyttes er helt avhengig av valg av løsning og plasseringer. Det er oppdaterte tavler til nye røntgenmaskiner og intensiven som trolig kan benyttes videre. Resten av underfordelingene må skiftes da teknisk leveralder er oppnådd. Det foreligger ingen dokumentasjon over anleggene. UPS strukturen ved sykehuset må oppgraderes til et mer oversiktlig og mer samlokalisert system. Batteripakker har ofte veldig kort levetid sett i forhold til øvrig elektrisk anlegg Lysanlegg Levealderen for det meste av belysningen er oppnådd. En del armaturer er skiftet i forbindelse med sanering av armaturer som inneholdt PCB. Disse kan trolig benyttes om igjen. Ledelys og markeringslys må skiftes til en type med sentralisert overvåking. 12

13 4.45 Elektriske varmeanlegg Primært varmes bygningsmassen opp med vannbåren oppvarming. Varmekabler i bad, gulv, tak, taknedløp etc må skiftes Driftstekniske anlegg Eksisterende uttak for dagens store bruk av datautstyr medfører en større oppgradering. Oppgradering av VVS-teknisk system vil medføre en stor oppgradering av kablingssystemene dette berører. 5. TILSTAND TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG 5.51 Generelle anlegg Mange signal- og datakabler er i dag montert totalt uten egne føringsveier. Problemet med dokumentasjon og felles føringsveier med sterkstrømskabler er stort. Dette forårsaker støy og forstyrrelser. Over himling henger disse kablene stedsvis vilkårlig Datakommunikasjon og telefonsystem Spredenett har vært forløpende oppgradert. Omlegging av føringsveier, riving av ventilasjon med tilhørende tiltak vil medføre at mange kabler må omlegges og skiftes Alarm- og signalanlegg Brannalarmanlegget må ved ombygging demonteres og reetableres. Anlegget må suppleres noe. Dagens sykesignalanlegg er veldig mangelfull og vil bli påvirket av riving for ny ventilasjon Automatiseringsanlegg Dagens SD-anlegg er modent for utskifting i sin helhet. Må tilpasses nye VVStekniske systemer. 6. TILSTAND ANDRE INSTALLASJONER 6.61 Reservekraft Sykehuset har i dag 100 % forsyning primært via et relativt nytt reservekraftaggregat. Det andre aggregatet i tilknytning til fyrrommet må skiftes Heiser Total er det 6 heiser hvorav 2 er vareheiser. Eksisterende heiser fungerer ikke optimalt og det må påregnes noe oppgradering Avfall Eget komprimatorrom lokalisert ved siden av energisentralen. Lukt og avrenningsproblemer. Behov for kjøling og bedre sterilisering av lokalet. 7. TILSTAND UTENDØRSANLEGG 7.1 Kjørebru 13

14 Det er registrert vannlekkasjer gjennom brua ved nedbør med påfølgende mulig svekkelse av armering og bæreevne i brua. Det anbefales sterkt at det foretas en undersøkelse av brua slik eventuelle vektbegrensninger på kjøretøy kan innføres. 7.2 Parkering Det er ikke tilstrekkelig antall parkeringsplasser for pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset. Parkeringsarealet fungerer også som av og påstigningsområde for kollektiv busstransport. Dette skaper uønskede trafikkforhold både for gående og kjørende og er spesielt merkbart vinterstid. 7.3 Fettutskiller Eksisterende plassbygde fettutskiller må skiftes ut ved en rehabilitering av kjøkkenet. 7.4 Slamutskiller Tilstand til eksisterende slamutskiller og utslippsledning må kontrolleres i forhold til utslippstillatelse 7.5 Vannbasseng/Reservevannsløsning Eksisterende vannbasseng i fjell har ikke internkontrollrutiner for prøvetaking av vannkvaliteten. Bassenget fylles opp med kommunalt vann via kommunal vannledning. Det er indikasjoner på innsig av lekkasjevann (overflatevann) i bassenget. 7.6 Parker og plasser Eksisterende grøntområder er dårlig opparbeidet og preget av mangelfull vedlikehold. Det er begrenset med grønne arealer rundt sykehuset. Kirkenes SLETTEN FINNMARK AS Åge Antonsen Prosjektansvarlig 14

15 KOSTNADER Generelt: Kostnadene er basert på at hele fløyer stenges av ved oppgraderingen. Det er ikke medtatt merkostnader for forlenget byggetid eller midlertidige løsninger som en følge av at sykehuset skal være i operativ drift i byggeperioder. Det må i tillegg påregnes årlige prisstigninger ved en etappevis ombygging/rehabilitering. Alternativ: 0 (Null) Rehabilitering av tekniske anlegg og bygningsmessige overflater Kostnader ved oppgradering av tekniske anlegg og bygningsmessige overflater (Det er ikke vurdert eventuelt fratrekk i kostnader ved redusert eksisterende areal eller tillegg for eventuelle nye arealer) Fløy Areal pris/m2 Sum N-fløy NV-fløy V-fløy Ø-fløy S-fløy M-fløy K-fløy Energisentral Sum Kostnadene er å betrakte som byggekostnader inkludert riving og inneholder ikke inventar og utstyr utover fast byggutstyr. (Alle kostnader eks. mva.) Alternativ: Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Kostnader ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse inklusive innvendige bygningsmessige ominnredninger. (Det er ikke vurdert eventuelt fratrekk i kostnader ved redusert eksisterende areal eller tillegg for eventuelle nye arealer) Fløy Areal pris/m2 Sum N-fløy NV-fløy V-fløy Ø-fløy S-fløy M-fløy K-fløy Energisentral Sum

16 Kostnadene er å betrakte som byggekostnader inkludert riving og inneholder ikke inventar og utstyr utover fast byggutstyr. (Alle kostnader eks. mva.) Kirkenes SLETTEN FINNMARK AS Åge Antonsen Prosjektansvarlig Referanser: Sammendrag av Tilstandsanalyser Kirkenes Sykehus (Sletten Finnmark, Polarplan og ICG) Tilstandsanalyser Kirkenes Sykehus (Sletten Finnmark, Polarplan og ICG) Finnmarkssykehusene - Tilstansvurdering og utviklingsforslag 1999 (Hille & Melbye) Arealundersøkelse Kirkenes Sykehus (Nils Ebbesen) Vedlegg Vedlegg nr. 1 Sammendrag av Tilstandsanalyser Kirkenes Sykehus 1999 Vedlegg nr. 2 Tilstandsanalyser Kirkenes Sykehus 1999 Vedlegg nr. 3 Finnmarkssykehusene Tilstandsvurdering og utviklingsforslag 1999 Vedlegg nr. 4 Arealundersøkelse Kirkenes Sykehus

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Kartlegging av tilstand på dagens bygg og anlegg tilknyttet aktuelle byggeprosjekt, Kirkenes sykehus.

Kartlegging av tilstand på dagens bygg og anlegg tilknyttet aktuelle byggeprosjekt, Kirkenes sykehus. Driftsavdeling Hammerfest Til: Helse Nord RHF Forretningsutvikling V/ Rådgiver Asbjørn Elde. Deres ref: Vår ref: Tor-Birger Grønnum Sted / Dato: Kirkenes den 16.03.2007 Kartlegging av tilstand på dagens

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-17 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012-26.04.2012 INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700396 : E: 614 A1 &47 : Mangor Eikeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 04.10.2011 130/11 Bystyret 18.10.2011 OPPGRADERING

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne:

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: Generell orientering Utskiftning ventilasjons- og varmeanlegg Steinkjer Rådhus Anbud detaljprosjektering Steinkjer Rådhus er bygd i 977. Rådhuset

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 175/045 Arkivsaksnr: 2014/259-3 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 175/45, 176/30, og 176/37 Søknad om rammetillatelse

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1 Dialogkonferanse 31 mars 2014 1 Tomten 2 Stedet 3 Målsetting I Lyst og oversiktlig sykehusbygg - transparens, etterstrebe mye dagslys i interiørene - oversiktlig, enkelt å bevege seg rundt om i huset Varme

Detaljer

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme:

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: Bilag B Ytelser Ferdig konkurransegrunnlag / anbudsmateriale for entreprise E01 Teknisk tilbygg Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: - Ventilasjonsaggregater

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT

SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT Sandnes sykehus side 2 KAP. 1 GENERELL ORIENTERING Post 1.1 Om denne rapport. har på oppdrag fra Sandnes kommune foretatt en rask tilstandsvurdering av Sandnes Sykehus.

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

HØYSKOLEN I LILLEHAMMER UTFASING AV R22 KULDEMEDIUM BEFARING

HØYSKOLEN I LILLEHAMMER UTFASING AV R22 KULDEMEDIUM BEFARING HØYSKOLEN I LILLEHAMMER UTFASING AV R22 KULDEMEDIUM BEFARING 24.05.13 HØYSKOLEN I LILLEHAMMER HØYSKOLE CA. 30 000 M2 BYGGEÅR 1993-94 OPPVARMING: ELEKTRISKE PANELOVNER VANNBÅREN VARME TIL VENTILASJONSANLEGG

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for energieffektiviserende tiltak Time Rådhus:

Ytelsesbeskrivelse for energieffektiviserende tiltak Time Rådhus: 1 (11) Ytelsesbeskrivelse for energieffektiviserende tiltak Time Rådhus: Bygg A Bygg C 3. og 4. etasje 2 (11) 1. GENERELL ORIENTERING... 3 2. BYGNINGSMESSIGE TILTAK BYGG A... 4 2.1 Vinduer... 4 2.2 Kuldebroer...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS- OG KLIMATEKNIKK, MRIF

RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS- OG KLIMATEKNIKK, MRIF Navn: Inge Isaksen Har 20 års praksis som ingeniør. Nest leder i Sletten AS. Jobber som oppdragsansvarlig. Sletten AS: Etablert med hovedkontor i Tromsø og med avdelingskontor på Finnsnes og i Longyearbyen.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

OBJEKT TILSTANDSREGISTRERING VURDERING ANBEFALTE TILTAK Bygningsdel Symptomer for å beskrive objekt. Tilstandsgradering (TG)

OBJEKT TILSTANDSREGISTRERING VURDERING ANBEFALTE TILTAK Bygningsdel Symptomer for å beskrive objekt. Tilstandsgradering (TG) Beskrivelse av objekt 21 Grunn-, fundamenter og kjelleryttervegger. BYGG Drenering / fuktgjennomgang i kjellerdelen (teknisk rom). Ellers er bygget fundamentert på ringmurer og gulv på grunn. Her er det

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE Dato: 22.10.2012 Eier: Prosjektleder: Olav Kyrresgate 23 4068 Stavanger Åse Siren Westersjø, Valberget

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune Vedlegg B 1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune 1.1. Underlag for energimerking Leverandøren skal innhente de

Detaljer

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsgiver Svelvik kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2012-06-06 SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER TILSTANDSANALYSER 2 (15) SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsnr.: 1120410 Oppdragsnavn: Svelvik

Detaljer

Tiltak på eksisterende byggverk

Tiltak på eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk Knut F Rasmussen Tromsø 8. februar 2011 Bestående byggverk loven kapittel 31 31-2 Tiltak på bestående byggverk 31-3 Pålegg om sikring og istandsetting 31-4 Pålegg om utbedring

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer