Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg"

Transkript

1 Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Bærum kommune og Akershus Fylkeskommune Dato: Tirsdag 23. september 2008 kl Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Kjære deltakere og arrangører! I kjølvannet av de nye PISA og PIRLS-resultatene i lesing, matematikk og naturfag som vi fikk i fjor høst, fulgte en livat skoledebatt hvor også betydningen av hvordan skolebygg er utformet og organiseringen av skolene ble et viktig tema. Tilhengere og motstandere av åpne løsninger eller baseskoler barket i hop. Mange har et forhold til begrepet klasserom, og det kan være vanskelig å forestille seg en skolehverdag uten et tradisjonelt klasserom som fast ramme. Og bekymringen gjelder ikke bare rommet, men også klassefellesskapet. Jeg er sikker på at et bevisst forhold til begge deler både rommet og fellesskapet er viktig for elevene og for læringen. Og at det er en god og gjennomtenkt sammenheng mellom den pedagogiske virksomheten og organiseringen av elevene og opplæringen, men akkurat hvordan de beste løsningene er, mener jeg det er gode grunner med å ikke konkludere for bastant på. Det er også gode grunner til at beslutningene om organisering av skolebygg Side 1 av 11

2 og undervisningssituasjoner ikke skal skje i Y-blokka i Akersgata, men på lokalt nivå. Men det som er vår oppgave i departementet, er å sette klare mål for skolen og bidra til at vi trekker i felles retning for å nå disse målene. I kvalitetsmeldingen som ble lagt fram i sommer kommer vi med tre klare målsettinger: Norske elever skal: Lære mer Fullføre Trives og mestre Lære mer økt læringsutbytte PISA undersøkelsene og de nasjonale prøvene har vist at for mange elever i Norge får for dårlig utbytte av opplæringen. Den viktigste målsettingen for norsk grunnopplæring er derfor å at flere skal lære mer. Gjennom kunnskapsløftet fokuserer vi på de fem grunnleggende ferdighetene, samt at opplæringen skal gi alle elever bred sosial og kulturell kompetanse. Men målet om bedre læringsutbytte gjelder også hele bredden av kompetansemål vi har i Kunnskapsløftets læreplaner. Det er dette hovedmålet mesteparten av kvalitetsmeldingen tar for seg, så det blir for omfattende å gå veldig langt inn i virkemidlene her men la meg trekke fram ett hovedgrep som skal til for å nå dette målet: Økt lærerkompetanse. I høst skal vi gjøre flere store grep for å ruste opp lærerkompetansen i Norge: etablere et nytt, varig system for videreutdanning og legge fram rammene for en ny allmennlærerutdanning. Vi trenger også å ta tak for å rekruttere flere til Side 2 av 11

3 læreryrket og for å beholde flere lærere i yrket. I forhold til det siste vil lærernes fysiske arbeidsbetingelser også spille en viss rolle. Andre målsetning Bedre gjennomføring i videregående opplæring Det er et mål at flest mulig elever skal gjennomføre videregående opplæring. Uten fullført videregående opplæring viser det seg at sannsynligheten for fattigdom og marginalisering senere i livet øker drastisk. Frafallet er særlig stort i fag- og yrkesopplæringen. Bedre læringsubytte i grunnskolen vil sette flere i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Den tredje målsetning kan vi knytte opp mot gode læreprosesser gjennom trivsel og mestring Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Heldigvis har vi gode tall for trivsel i vår skole, og dette skal vi ta godt vare på. Samtidig skal problemene for de om oppgir at de ikke trives tas veldig alvorlig. Ingen barn eller unge utsettes for mobbing, og elevenes psykiske og fysiske helse skal ivaretas. Mobbetallene har i de årene det har vært satset tungt på dette ikke gått vesentlig ned, og her er det på tide å tenke nytt. Skolefellesskapet Når debatten går høyt om klasserom versus såkalte åpne skoler (eller baseskoler) er det vel først og fremst fordi man frykter at fellesskapet mellom elevene, fellesskapet mellom lærerne og elvene og følelsen av tilhørighet svekkes i en skole med åpnere løsninger og vekslende gruppekonstellasjoner. Side 3 av 11

4 Ofte er det også en bekymring for hva som skjer med elever med et særlig behov for trygghet, struktur og fast tilhørighet med de mer fleksible løsningene. At fellesskap og trygghet er viktig kan det ikke være tvil om, og dette må være sentrale verdier å ta vare på og ta hensyn til når skolebyggene utformes og skoledagen organiseres. Men igjen: det ser ikke ut til å finnes noen klar fasit. Det avgjørende ser ut til å være godt organiseringen blir planlagt og fulgt opp i praksis, og hvilken innstilling og motivasjon lærerne har for den ene eller andre formen for organisering. Til Aftenposten Aften 21.januar i år sier rektor Hilde Gran at lærere og ledere ved Oppsal skole har blitt enige om noen punkter for hvordan de ønsker at organiseringen skal være: Alle elever skal få tilhørighet og trygghet i en basisgruppe som vil treffes hyppig. Kontaktlæreren skal ha tett kontakt med den enkelte elev. Alle rommene i basen skal utnyttes fullt ut slik at det ikke blir trangt og overfylt. Det skal være ro og konsentrasjon i basene fra dag en. Dette høres ut som gode arbeidsprinsipper. I den samme artikkelen kommer rektor Ellen Larsen på Bogstad med råd om å Se på mulighetene og ikke begrensningene som ligger i et bygg Organiseringen og de pedagogiske grunntankene i undervisningen må bygges opp etter og utnytte byggets karakter. Tett samarbeid, felles mål og retning på skolens virksomhet er viktig. Side 4 av 11

5 Det er viktig at det finnes rom for kreativitet og utvikling på skolene. Derfor vil vi fortsatt ha et solid lokalt handlingsrom og desentralisert ansvar. Men når vi over noen år har sett at vi sliter med å snu de negative trendene som kommer til syne bla i PISA, trenger vi også å tenke nytt. I stortingsmeldingen om kvalitet i skolen signaliserer regjeringen at det er behov for tettere oppfølging av skolen både fra sentrale myndigheter og lokale skoleeiere. Dette innebærer for eksempel faglig støtte, veiledning, kartlegging, tilsyn og rapportering. Debatten om skolebygg i vinter ble fulgt nøye av oss som arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Vå konklusjon så langt er at det ikke kan trekkes entydige konklusjoner om hvorvidt åpne skoler eller klasseromsskoler er best. Men det er behov for mer kunnskap om skolebyggenes utforming og betydning for undervisningen. Det er tankevekkende at det finnes såpass lite forskning på skolebygg, og at så store beslutninger på dette området tas uten at dette foreligger. Samtidig kan vi ikke vente med endringer før det foreligger forskning da vil det være vanskelig å finne noe å forske på! Og: Vi må ikke miste av syne verdien av læring i et sosialt fellesskap uansett skolebyggenes utforming. Vi foreslår dessuten at det skal sendes på høring en ny lovbestemmelse om elevenes rett til å tilhøre et fellesskap. Vi varsler vi at vi vil sende på høring et forslag der det framgår at i opplæringen skal elevene deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet. Det bør også framgå tydelig av loven at elevene i opplæringen skal knyttes til en særskilt Side 5 av 11

6 gruppe som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet og at kontaktlæreransvaret knyttes til denne faste gruppen. Satt litt på spissen, ble det slik med den paragrafen vi fikk etter at den gamle klasseromsbestemmelsen forsvant, at elevene fikk rett til å ha en kontaktlærer, men ikke å være koblet til en klasse. Apropos dette skal det i 2009 føres nasjonalt tilsyn med regelverket om organiseringen av elevene i opplæringsloven 8-2. Tilsynet vil avdekke om praksis ved skolene det føres tilsyn med, samsvarer med regelverket og gi en klarere definisjon av begrepet pedagogisk forsvarlighet. Det vil bli en nyttig prosess. Det å høre til, støtte hverandre, lære av hverandre, ha det morsomt sammen og få venner er viktig for alle elevers læring. Det er derfor avgjørende at organiseringsformen møter elevenes behov for sosial trygghet og stabilitet. Skolebyggene må ha gode forhold både når det gjelder arbeidsplasser og møteplasser. Fellesskapet er ikke bare viktig sosialt, men også for selve læringen, både ved at elevene lærer sammen og av hverandre og gjennom det som skjer når læreren underviser elevene i fellesskap. Blant andre Peder Haug har pekt på at den beste læringen foregår innenfor sosiale rammer der man samhandler med andre. Vi ønsker en tydelig lærerolle og at læreren ivaretar sine lederoppgaver overfor elevene i fellesskap. Vi vil ikke legge for detaljerte føringer for hvordan skolebyggene skal være, men disse perspektivene bør ikke tapes av syne til fordel for en individualisert opplæring med læreren utelukkende i en veilederrolle. Side 6 av 11

7 Kartlegging av forskning Vi har nok litt for lite forskningsresultater om de fysiske rammenes påvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Men noe er det forsket på og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Østlandsforskning gjennomført en kunnskapsstatus om skolebygg. Formålet med dokumentstudien har vært å gjengi deler av nasjonal og internasjonal forskning om sammenhenger mellom det fysiske miljøet og elevers læringsutbytte. Studien gir en god oversikt over tilgjengelig forskning på dette feltet. For å kunne vurdere på hvilken måte ulike organiseringsformer påvirker hvordan behovet for sosial tilhørighet blir ivaretatt, vil departementet sette i gang en evaluering på sammenhengen mellom organiseringsform, skolebygg, sosial tilhørighet og læringsutbytte. Dette er et tiltak som er varslet i St.meld. nr. 31 (2007/08) Kvalitet i skolen. Lokal frihet gir skoleeiere og lærere et stort ansvar for å sikre elevene den opplæringen de har rett på. Men elevenes rettigheter står fast uavhengig av hvilket skolen de går på og uavhengig av hvordan denne skolen er utformet. Derfor skal ikke skolebyggets fysiske utforming være avgjørende for elevenes læring. Ny diskriminering og tilgjengelighetslov Vi ønsker en inkluderende skole. Ikke bare er dette et ønske, det er en rett for norske elever. Alle har rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor. Det er ikke noe unntak fra dette. Det skal være rom for alle slags elever og alle slags elever skal være inkludert både i det fysiske miljøet og i læringsfellesskapet. Den nye diskriminerings og tilgjengelighetsloven skal sikre dette på en enda Side 7 av 11

8 bedre måte enn dagens lovverk til nå har gjort. Det er en viktig lov som kommer til å stille skjerpede krav til tilgjengelighet og universell utforming for alle som går på skolen. Loven vil stille krav om universell utforming av både eksisterende og planlagte bygg. Dette betyr at skolene skal være utformet slik at de kan brukes av alle mennesker uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Samme løsning skal passe for alle! Det er viktige prinsipp som nå kommer til å bli innført. Men her blir det også en utfordringer for mange skoler og skoleeiere. Gamle bygg vil måtte trenge oppgraderinger og i planleggingen av nye bygg blir det fra første dag viktig å tenke universell utforming og tilgjengelighet. Vi må i framtiden i langt større grad ta utgangspunkt i at det er omgivelsene som skaper hindringene for tilgjengelighet ikke elevene sine funksjonsevner. Det er en jobb som må gjøres for at vi skal nå målene om universell utforming, men det kan ikke være tvil om at det vil ligge store gevinster for oss som samfunn her når vi får satt det i system. Kartlegging om Forskrift om miljørettet helsevern Om skolebygget er aldri så vakkert og organiseringen optimal, kan det likevel være helsemessige forhold som står i veien for læring, helse og trivsel. Alle elevene har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det å sikre alle elever dette er en tilbakevennende utfordring for både skoleeiere og statlige myndigheter. TNS Gallup har på oppdrag fra blant annet Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging som gjennomgår statusen for godkjenning av skoler etter forskrift om miljøretta helsevern. Side 8 av 11

9 Forskrift om miljøretta helsevern er på mange måter elevenes arbeidsmiljølov, i tillegg til Opplæringslovens 9a. Rapporten er dessverre lite hyggelig lesning. Resultatene i rapporten baserer seg på svar fra 300 kommuner som samlet har vurdert 2583 skoler med hensyn til skolens godkjenningsstatus etter forskriften. Alle kommuner var invitert til å delta i undersøkelsen. Kommunenes svarandel ble dermed 70 prosent. Resultatene viser at for landet som helhet er kun 50% av skolene godkjent. Dette skal imidlertid ikke tolkes slik at de andre skolene ikke er i en slik stand at de kan godkjennes. Det er et tall som først og fremst viser at de pålagte prosedyrene ikke blir fulgt og at det dermed ikke er en tilfredsstillende oppfølging av regelverket. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til fylkeskommunene og kommunene pekt på ansvaret de har for at skolene har et forsvarlig arbeidsmiljø for barn og unge. Skoleeierne ble videre bedt om å planlegge og iverksette de tiltak og forbedringer som er nødvendig for at skolene skal oppfylle krava i 9a-2 i opplæringslova og forskrifta om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å følge utviklingen nøye. Av den grunn vil departementene høsten 2009 gjennomføre en oppfølgningsundersøkelse av det fysiske miljøet ved alle grunn- og videregående skoler i Norge. Målet med undersøkelsen er å få frem hvilke forbedringer som har blitt gjort, og behovet for sterkere virkemidler, dersom ikke disse resultatene viser en betydelig forbedring. Vedlikehold Side 9 av 11

10 KS har nettopp lansert en omfattende undersøkelse av hvordan det står til med kommunale bygg, herunder skoler. Rapporten har tittelen Fra forfall til forbilde, noe som indikerer en god ambisjon! Undersøkelsen viser at det er betydelige etterslep og store oppgaver for kommunene. En anslår at det er vil koste 65 milliarder kroner å ruste opp og habilitere skolebyggene i landet. Jeg kjenner ikke til hvor mye av dette som er ekstraordinære behov, og hvor mye som er et naturlig nivå for løpende vedlikeholdsutgifter. Men dere har sikkert merket dere at Kunnskapsministeren til VG at han vil dra fram verktøykassa og pusse opp skolene med egne hender dersom en ny finansieringsordning for oppussing og habilitering av skolebygg ikke er på plass før valget i Mer kan ikke sies før budsjettet kommer 7.oktober.. Uansett statsrådens innsats, må den viktigste jobben gjøres av de lokale folkevalgte. Det må etableres systemer som gjør at vedlikeholdsbehov blir avdekket og at det blir satt av tilstrekkelig med midler til løpende vedlikehold. Nå har jeg en ekstra utfordring som politiker selvsagt, men jeg synes det er vanskelig å svare når ungene mine lurer på hvorfor skolen deres er så sliten her og der. Hvor lett er det å formidle til barn og unge at skole, utdanning og kunnskap er viktig om de ser at skolen forfaller? Her må det skjerping til! På denne konferansen vil dere få presentert gode eksempler på at situasjonen heldigvis ikke er slik en kan få inntrykk av i media at samtlige skolebygg her i landet står til nedfalls. Over hele landet finnes slike eksempler, så bildet av norske skolebygg er heldigvis veldig sammensatt og langt fra så dystert som tallene jeg nettopp nevnte kan gi inntrykk av. Side 10 av 11

11 Avslutning En dansk studie fra 2006 (Danmarks evalueringsinstitutt) om læringsmiljø og fysiske rammer konkluderer ikke overraskende med at gode fysiske rammer er ikke i selv seg nok til å skape et godt læringsmiljø. Skolens pedagogiske visjoner og mål må stemme med skolens fysiske rammer. Om de fysiske rammer stemmer overens med skolens pedagogiske visjoner, virker rammene stimulerende. Om de fysiske rammer er i uoverensstemmelse med skolens pedagogiske visjoner, virker rammene hemmende. Utfordringen er at trender innen pedagogikken har mye kortere levetid enn skolebyggene. Det er da en utfordring at nye skolebygg bør utformes slik at bygningen lett kan tilpasses nye pedagogiske trender og nye kunnskapsbaserte undervisningsmetoder. Dette er en utfordring som alle pedagoger og skoleplanleggere må ta tak i dagens og morgendagens skole! En rekke forhold skal stemme for at en skole skal være funksjonell og god. I dette innlegget har jeg vært innom en del forhold som har vært oppe i den siste tidens debatt. Mange andre tema kunne vært berørt, for eksempel teknologi. Jeg har stor tro på at god bruk av teknologi for eksempel IKT kan forbedre arbeidsmåtene i skolen, slik det har bidratt i andre deler av samfunnslivet. Og da snakker vi ikke bare om PCer, men f.eks også om bruken av digitale tavler som er på frammarsj. Gode skolebibliotek og plasseringen av disse er andre forhold. Arbeidsplasser for lærerne kunne vært nevnt. Kantiner vil elevene gjerne ha. Jeg antar resten av konferansen vil gi en bred belysning av skolebyggtemaet. Takk for oppmerksomheten og lykke til med konferansen i dag og i morgen! Side 11 av 11

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Masterprogram: Pedagogikk - utdanningsledelse Navn på kandidat: Per Bjørnar

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer