TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017"

Transkript

1 TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted Sum Pr. år fra 2018* ) Beitstad skole Binde skole Byafossen skole Egge barneskole Kvam skole Lø skole Mære skole Ogndal skole Skarpnes skole Egge ungdomsskole Steinkjer ungdomsskole Sørlia barnehage Tufbakken barnehage Egge helsetun Steinkjer sykeheim Stod sykeheim Avlastningsbolig Søndre Egge Sentralkjøkkenet Brannverntiltak alle bygg Maskiner Prosjekt "Tomtefeste" Uforutsett Sum totalt * ) Pr. år videre fra 2018 er tall hentet fra FDV-nøkkelen i HolteProsjekt, kostnad med middels standard. Alder på bygg er ikke hensynstatt. FDV-nøkkelen med lav standard gir et årlig behov på ca. kr. 20 mill.

2 Tiltak er prioritert fra 1 3, hvor 1 har høyeste prioritet. Ved vurderingen er verdibevarende vedlikehold og HMS-tiltak i stor grad prioritert først. Utomhusareal er ikke vurdert i denne gjennomgangen, men vil bli tatt med ved neste revidering høsten Det er opplagt at vi har et stort etterslep for våre uteområder. Som eksempel kan nevnes lufting/utskifting av sand ved lekeapparat, kantstein, gjengrodde grøntområder, alt areal med asfalt og grus, bekjemping av svartelista planter, håndtering av overvann og utebelysning. Pågående prosjekt på skolene Egge B, Ogndal og Mære ved bruk av resterende midler fra opprustingsplan på kr ,- er ikke tatt med. Rådhuset vurderes av konsulent engasjert av styret i Rådhuset. Bygg som ikke vurdert pga. uavklart bruk framover: Brannstasjonen Skoler/bygg som ikke er medtatt hvor bruk/etterbruk er uavklart eller riving ikke er effektuert: Sem skole Kvam gamle skole Vålen skole Moen skole Fagerheim skole Bolighus og driftsbygning Kvam Steinkjer barneskole ny skole under planlegging Fagerheim bhg Nordre Kvam bhg Vårtun bhg Sannan bhg Barnas Hus (eier Røde Kors, men kommunen har hatt vedlikeholdet)

3 TILTAKSPLAN SKOLER BEITSTAD SKOLE Byggeår 1977/ Ringeanlegg 1 stk Mangler Terminal + klokker monteres Nyanlegg Rekkverk i bitrapp + vegger 1 stk Rekkverk løsrevet. Skader i Rekkverk skiftes til annen Vedl vegger trapperom type. Vegger sparkles og males 3 Garderober inngangsparti 2 stk Skader på gipsplater Nytt veggbelegg Vedl Yttervegger 400 m 2 Maling noe slitt Skrapes og males Vedl Sum inkl. mva

4 TILTAKSPLAN SKOLER BINDE SKOLE Byggeår Rødbygg 1956, Grønnbygg (SFO) 1998, Adm.bygg Rødbygg el.tavle 1 stk Gammel tavle Skiftes Vedl Rødbygg yttervegg sør 70 m 2 Råte, sprekker, dårlig isolering Etterisolering + ny Vedl/Enøk bordkledning 3 Rødbygg vinduer nord, 32 stk Vinduer fra 50-tallet med stor Skiftes Vedl/Enøk øst + u.etg. varmegjennomgang 4 Rødbygg maling 340 m 2 Slitt maling utvendig Skrapes og males Vedl Rødbygg bibliotek 50 m 2 Slitte overflater Sprakles og males Vedl Rødbygg panelovner 15 stk Gamle og energikrevende Ovner med styring Vedl/Enøk Rødbygg grovgarderobe 20 m 2 Mangler grovgarderobe. Skitten sone hele gangen Tilbygg som ivaretar funksjon som grovgarderobe Tilbygg Sum inkl. mva

5 TILTAKSPLAN SKOLER BYAFOSSEN SKOLE Byggeår Ingen registrerte tiltak i perioden. Asfaltering av håndballbane tas inn ved neste revidering m2 med kostnad ca ,- Sum inkl. mva. 0

6 TILTAKSPLAN SKOLER EGGE BARNESKOLE Byggeår 1979/ Ytterdører i tre, malt 7 stk Nedslitte overflater. Mangler Pussing/maling/fuging/beslag Vedl noe beslag + fuging/lister 2 Vinduer gymsal 3 stk Fra -79, værslitasje treverk Pusses og males Vedl Ventilasjon gymsal 1 stk Lufta føles som trekk Skifte av ventiler, regulering Vedl/HMS hastighet 4 Utvendig kledning 820 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl hovedbygg 5 Bygg G- utv. kledning 160 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl Bygg F utv. kledning 200 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl Brannalarmanlegget 1 stk Gammelt anlegg. Vanskelig å Skifte sentral, 44 detektorer Vedl/HMS erstatte komponenter og 12 manuelle meldere 8 Ventilasjon sløydsal 1 stk Mangler punktavsug Monterer nytt avsug Vedl/HMS WC damer 2 stk For få WC for damer Tilrettelegge areal og monter Vedl/HMS nye 10 Ventilasjon hovedbygg 1 stk Luftmengder ujevne Innregulering + ventiler Vedl/HMS Sikring bygg 1 RS Låsing ytterdører er ikke Nytt låssystem med Vedl tilfredsstillende pga slitte sylindere og nøkler på avveie adgangskontroll En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler som er under gjennomføring. Sum inkl. mva

7 TILTAKSPLAN SKOLER KVAM SKOLE Byggeår Ingen registrerte tiltak i perioden. Sum inkl. mva. 0

8 TILTAKSPLAN SKOLER LØ SKOLE Byggeår 1975, tilbygg fløy A 1996, tilbygg fløy B Yttervegger 400 m 2 Maling slitt Males Vedl Lysarmaturer 120 stk Gamle armaturer Skiftes + lysstyring Vedl/HMS El.anlegg 1 stk Jording mangler, for lite stikk Skifting til jorda anlegg, flere Vedl/HMS stikkontakter, lysbrytere i våtrom skiftes til riktig skjermingsgrad 4 Garderober/WC 2 stk Nedslitt overflater. Krever Maling og belegg Vedl/HMS ekstra renhold 5 Innvendige vegger 500 m 2 Slitte overflater Maling Vedl Alle innganger 4 stk Gammelt låssystem Nytt låssystem med Vedl adgangskontroll, alternativt Trioving CLIQ Asfaltering av gammelt og nytt areal tas inn ved neste revisjon. Antatt kostnad ,- Sum inkl. mva

9 TILTAKSPLAN SKOLER MÆRE SKOLE Byggeår A tilbygg 2007, B 1955, C 1911, E 1989, G Bygg B gulvbelegg 200 m 2 Slitt, delvis oppsprukket Skiftes Vedl/HMS Bygg B innv. vegger 200 m 2 Slitte overflater Sparkles og males Vedl Bygg B skifertak 1 stk Mosegrodd, beslag og skifer delvis defekt Vedl/HMS Bygg C har et stort vedlikeholdsbehov, men avventer dette til det foreligger avklaring om bygget skal erstattes med nytt bygg. Utredning er utført. Rapporten konkluderer lagt på veg med at nytt bygg er lønnsomt, samt at det blir mer funksjonelt. En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler med snarlig gjennomføring. Gjelder bygg A, B og E. Rengjøres, sjekk + evt. skifte av enkelte skifersteiner, noe nytt beslag Sum inkl. mva

10 TILTAKSPLAN SKOLER OGNDAL SKOLE Byggeår 1957/1975/1990/ Ventilasjon gymsal 1 stk Omluft mangler Kobles slik at omluft er mulig Vedl/Enøk H.bygg himling kjeller/ 60 stk Skader og slitt overflate Flikkes/skiftes Vedl garderober 3 Vinduer 31 stk Gamle fra -73. Stort varmetap Skiftes Vedl/Enøk Vinduer 12 stk Gamle fra -73. Stort varmetap Kles igjen Vedl/Enøk Låsing ytterdører 1 RS Låsing er usikker pga. slitasje og Skift til låssystem med Vedl nøkler på avveie adgangskontroll 5 Takoverbygg + garderober 45 m 2 Mangler grovgarderober ved Etablere garderobe ved å løfte Vedl/ elevinngang. dagens letak og noe utvidelse tilbygg 6 Lager for gymsal 15 m 2 Gymsal har for liten lagerplass Tilbygg med 2-fløyet dør Tilbygg En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler med snarlig gjennomføring. Sum inkl. mva

11 TILTAKSPLAN SKOLER SKARPNES SKOLE Byggeår 1961/1983/1997/2006/ S.hus drenering 1 RS Saltutslag og fukt i kjeller Utbedring drenering Vedl/HMS S.hus teglblending 1 RS Skader på tegl/fuger. Fukt på Skifte av enkelte stein, delvis Vedl/HMS gymsaldel innside. omfuging 3 S.hus vestvegg gymsal 1 RS Pusset betong med treullsementplater på innside. Sprekker i puss, avflasset maling. Rehabilitering samtidig med teglblending for bl.a. å etablere lufting Vedl S.hus vinduer og dører 30 stk 20 vinduer fra 80-tallet dårlig. 10 vinduer fra 90-tallet har behov for maling. Gamle ytterdører. 5 S.hus låsing ytterdører 2 stk Låsing av ytterdører er usikker pga slittasje og nøkler på avveie 20 stk skiftes. 10 stk skrapes og males. Ytterdører skiftes. Nytt låssystem med adgangskontroll, alternativt Trioving CLIQ Vedl/Enøk Vedl S.hus innvendige 1 RS Slitte overflater Sparkling og maling Vedl overflater 7 S.hus golvbelegg 480 m 2 Slitt belegg Skiftes Vedl/HMS S.hus skifertak 520 m 2 Beslag og skifer delvis defekt Rengjøres, sjekk + evt. skifte av enkelte skifersteiner, noe nytt beslag. Nytt undertak. Vedl S.hus sanitæranlegg 1 RS Gammelt utstyr Skiftes Vedl S.hus varmeanlegg 1 RS Vannbårent anlegg med Rør og radiatorer skiftes. Vedl/Enøk gammelt utstyr Automatikk for varmestyring 11 S.hus ventilasjon 1 RS Anlegg fra -83 i gymsal. Slitte komponenter Vedl/Enøk Gymsalanlegg skiftes. Nytt balansert anlegg monteres for de øvrige romma

12 12 S.hus el.anlegg 1 RS Anlegg fra 50-tallet. Gamle armaturer El.tavler, ledninger og armaturer skiftes Vedl Sum inkl. mva

13 TILTAKSPLAN SKOLER EGGE UNGDOMSSKOLE Byggeår 1973, tilbygg adm El.tavler + hovedinntak 4 stk Gamle komponenter Innsetting av nye Vedl komponenter og kabler 2 Ventilasjon garderober 1 stk Slitt anlegg Skiftes Vedl/Enøk Renovering 4 stk Nedslitt Ny overflatebehandling Vedl garderober/dusjer 4 WC jenter, kjeller-wc og 10 stk Gamle, lekkasjer Skiftes Vedl div. personal-wc 5 El.anlegg 40 stk Mangler stikkontakter Nye 4-portere monteres for å Vedl redusere antall skjøtledninger 6 Vinduer 358 stk Gamle vinduer, mange fra -72 Skiftes. Halve som fastvinduer Vedl/Enøk Skifting dører 35 stk Slitt/skader Skiftes Vedl Låssylindere innerdører 40 stk Slitt Skiftes Vedl Murfasade øst 200 m 2 Maling flasset Børstes og males Vedl Vegger trapperom 200 m 2 Maling flasset, sprikker i mur Flikking, børsting/skraping, Vedl maling 11 Overlyskupler gymsal 6 stk Sprikker i glass, utette Skiftes Vedl pakninger 12 Gesimskasser tak foran 40 m 2 Råteskader Skiftes + tilpasning nytt beslag Vedl hovedinngang 13 Vannforsyning klasserom 1 RS Mangler varmtvann Framlegging av varmtvann Vedl og 2. etg 14 Servanter, vaskerenner, 40 stk Gamle armaturer Skiftes Vedl utslagsvasker 15 Golvbelegg 500 m 2 Slitt golvbelegg Skiftes Vedl/HMS Sum inkl. mva

14 TILTAKSPLAN SKOLER STEINKJER UNGDOMSSKOLE Byggeår Kvarving og Kantinebygget 1961, tilbygg til Kvarving nord 1974, Paviljongen Paviljong tak 1 RS Shingel slitt. Takrenner lekker Skift shingel og takrenner Vedl Kantinebygget 1 stk Ujevnt fordelt luftmengder Ventiler + innregulering Vedl/HMS ventilasjon 3 Kantinebygget dører 7 stk Dører er ikke brannklassifisert Skift til klassifiserte dører. Vedl/HMS u.etg + trapperom Kvarving Lukking av en døråpning. 4 Utvendig maling 1 RS Slitt maling Males Vedl Golvbelegg 330 m 2 Hullet og slitt Skiftes Vedl/HMS Vinduer 144 stk Gamle, varmetap Skiftes, halve som fastvinduer Vedl/Enøk Vinduer 3 stk Gamle, varmetap Kles igjen Vedl/Enøk Solskjerming 8 stk Solskjerming Myldrerom blir meget varmt på soldager. Screen monteres Vedl Sum inkl. mva

15 TILTAKSPLAN BARNEHAGER SØRLIA BARNEHAGE Byggeår 1976, tilbygg mot nord Utvendige bygningsdeler 1 RS Delvis eldre bygningsmasse Skift vinduer/dører, utv. Vedl/Enøk kledning/etterisolering, retekking tak, oppgradering tekniske anlegg, kjøkkeninnredning. 2 Ventilasjonsanlegg 1 stk Gammelt antatt levetid Skiftes Vedl/Enøk passert. Slitte deler. 3 SD-anlegg 1 stk SD-styring mangler Montering SD-anlegg. Vedl/Enøk Kombineres med eksisterende anlegg på Lø skole 4 Kjøkkeninnredning 1 stk Slitt, fra -89 Skiftes Vedl Sum inkl. mva

16 TILTAKSPLAN BARNEHAGER TUFBAKKEN BARNEHAGE Byggeår Utvendige bygningsdeler 1 RS Slitt Delvis skifte av vinduer, skifte Vedl dører, nytt kjøkken, noe utskifting av tekniske komponenter. 2 SD-anlegg 1 stk SD-styring mangler Montering SD-anlegg. Vedl/Enøk Kombineres med eksisterende anlegg på Mære skole 3 Kjøkkeninnredning 1 stk Slitt Skiftes Vedl Tekniske komponenter 1 RS Utstyr nådd forventet levetid, Skift varmtvannsbereder, Vedl slitt armaturer og el.utstyr 5 Innvendige overflater og dører 1 RS Slitte overflater og dører Dører og himling males, golvbelegg skiftes Vedl Tilbygg 40 m 2 Behov for bedre personal- og barnegarderober, renholdssentral To tilbygg på 20 m 2 hver vil gjøre bruken langt enklere Tilbygg Sum inkl. mva

17 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER EGGE HELSETUN Byggeår Somatisk 1984, Rehab./Dagsenter 2000, Gluggen 2004, ombygging til DMS El.tavler + komponenter 2 stk Fordelingstavler ikke Oppgrader tavler Vedl forskriftsmessig. Gamle komponenter 2 Varmtvannsberedere 3 stk Beredere fra -83 Utskifting Vedl/Enøk Vinduer, utv. dører 1 RS Slitt maling Skrapes og males Vedl Betongvegger 1 RS Sprekker og Reparasjon av betong, Vedl armeringskorrosjon overflatebehandling 5 Lufting kaldt loft 1 RS Manglende lufting. Registrert Etablere god lufting Vedl svertesopp 6 Sanitærinstallasjoner 1 RS Mye gammelt utstyr fra -83 Skiftes Vedl Bassengrom strakstiltak 1 RS Løse/manglende fliser, Remontere fliser, omfuging, Vedl avflasset maling, dampsperre mot søppelrom mangler sliping og maling av vegger, ny dampsperre 8 Liggende kledning 1 RS Slitt, avflasset Skrapes og males Vedl Etterisolering kaldt loft 1 RS 15 cm i dag. Oppgradering til dagens krav Vedl/Enøk med 15 cm tillegg. Godt enøktiltak 10 Beslag, rekkverk, søyler 1 RS Slitt eller manglende maling Skrapes og males Vedl Bassengrom 1 RS Slitte overflater på himling, Generell oppussing Vedl vegger og golv 12 Teglvegger 1 RS Saltutslag og forvitring Rengjøres og Vedl overflatebehandles 13 Innvendige overflater 1 RS Delvis slitte overflater på dører og vegger Slipes og males Vedl

18 14 Drenering østfasade 1 RS Fukt innside av yttervegg Skift drenering og nye Vedl drenerende masser 15 Vinduer fra RS Slitte og delvis utette. Skiftes Vedl/Enøk ytterdører, markiser 16 Ventilasjonsanlegg 2 stk Begge anlegga er fra -83 som Skiftes Vedl dekker midtfløy m/kjøkken og DMS/basseng/kjeller midtfløy 17 Reetablere 2-fløyet VF-dør 1 RS VF-dør ble fjernet Montere VF-dør pga. trekk på Vedl kalde dager. Automatikk monteres 18 Beslag på teglforblending 1 RS Maling slitt. Mindre skader Skifte deler av beslag, samt Vedl maling 19 Endre romløsning lager ved pauserom 1 RS Adgang fra pauserom til lager stenges. To mindre lagerrom slås sammen. Ny atkomst fra gang. Vedl Saltak 1 RS Tak fra -83. Forventet levetid oppnådd. Fare for lekkasjer, spesielt i renner. Undertak mangler 21 Oppussing dagrehab. 1 RS Hull/sår i vegger, slitt golvbelegg, matt himling Dør til pauserom kles igjen Demontering tak. Forsterke bæresystemet til dagens krav. Etablere undertak. Nye takplater og beslag Noe golvbelegg skiftes. En del skjøter sveises. Oppmaling vegger og himling Vedl Vedl Sum inkl. mva

19 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER STEINKJER SYKEHEIM Byggeår 2002, tilbygg Medisinrom etg. 2 stk Mangler punktavsug. Rom i 2. etg. for lite. Punktavsug etableres. Rom i 2. etg. utvides ved å flytte vegg litt inn i ventilasjonsrom Vedl/HMS Puss fjernes. Isolasjon sjekkes. Vedl Nye fasadeplater og beslag Glass skiftes. Søyle skiftes. Vedl Skraping og maling Isoleres Vedl/Enøk Fasadekledning 1 RS Tunnpuss skadet, fuktinntrengning i vegger 3 Vinduer, søyler, grind 1 RS Avflasset maling. Sprekk i et glass. Råte på en søyle 4 Varmeanlegg fyrrom/ 1 RS Flere komponenter mangler sprinklerrom isolering. Stort varmetap 5 Fellesareal inv. 1 RS Slitte overflater Maling av noe fellesareal Vedl Pasientrom Furukroken + 2 stk Slitte overflater, samt Veggbelegg, oppmaling Vedl/HMS Trana uhygienisk enkelte rom 7 Skillevegg Trana 1 stk Skillevegg i oppholdsrom Skillevegg monteres Vedl tilsvarende som Furukroken 8 El Tyristua 7 pkt Behov for ekstra stikk og ny Montere 7 stk doble stikk + en Vedl kurs til Tyristua ny kurs 9 Maling utvendig 1 RS Avflasset maling på carport og Skrapes og males Vedl spilevegger 10 Grinder 3 stk Grinder på bakkenivå for Skjerming slik at brukere ikke Vedl/HMS utvendig trapp til 2.etg. går opp trapp 11 Markiser/screen 1 RS Dagens markiser slitt. Skifte markiser til screen på Vedl Forstyrrende lyd når det er vind øst-, sør- og vestvegger 12 Parkeringsplasser 15 stk For lite parkeringsplasser på Nye plasser vest for dagens Vedl området parkering med ny atkomstveg 13 Nøkkelsystem 15 stk Innvendige dører Innsetting av systemsylindere Vedl

20 14 Nytt lagerrom under innv. trapp 15 Innvendige gulv- og veggoverflater, samt vinduer i beboerrom og fellesareal 1 RS For lite lagerareal. Blir delvis lagret på teknisk rom 1 RS Slitasje synlig på de fleste rom, både sår etter rullestol og senger Lagring på teknisk rom må opphøre, jfr. brannforskriftene. Kan få til et sentralt lager under trapp Vedl Generell oppussing Vedl Sum inkl. mva

21 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER STOD SYKEHEIM Byggeår Bøla 1978, Smistu 1984, omsorgboliger Drenering Bøla 1 RS Fukt i kjeller, saltutfelling, tidvis Ny drenering, grunnmursplate, Vedl vann på kjellergolv drenerende masser 2 Isolasjon kaldt loft 1 RS 7,5 cm i dag, delvis klemt og Etterisolering med 200 mm + Vedl/Enøk vindsperre delvis istykker vindsperre. Isolering av ventilasjonskanaler. Etablere god lufting 3 Ventilasjonsrom loft 1 RS Ikke egen branncelle Bygge inn anlegget til egen Vedl/HMS branncelle 4 El.anlegg fra RS Gamle komponenter Skift deler av gamle Vedl komponenter 5 Sanitæranlegg fra RS Gamle komponenter, bl.a. 2- Skiftes Vedl greps blandebatteri 6 Golvbelegg beboerrom 1 RS Slitte skjøter Sveis skjøter og boning Vedl/HMS Medisinrom 1 RS Medisinrom for lite. Flytte vegg. Etablere Vedl Punktavsug mangler punktavsug 8 Rampe til kjeller ved 1 RS Vann trenger inn i Rist med avløp til kum Vedl kjøkken kjellernedgang 9 Kjellervegger 1 RS Sprikker og avflasset maling Rep. av sprikker, børsting og Vedl maling når drenering er ordnet 10 Tetting ytterdører, fukt ved pipebeslag og kabelinnføringer 1 RS Fukt ved ytterdører, gamle fuktskader i stue ved pipe og ved kabelinnføringer Tetting. Himling i stue slipes og males Vedl Varemottak kjøkken 1 RS Varer må settes igjen ute. Returembalasje/tomkasser bæres ned og opp fra kjeller Rampe og areal for lagring inne til paller og returgods. Ny og bredere ytterdør Tilbygg

22 12 El.tavler 1 RS Hovedtavle og fordelingstavler holder ikke dagens krav Oppgradering nytt el-anlegg med hovedfordeling og underfordeling Vedl Søppelskur 1 RS Søppelrom mangler Etablere søppelrom Vedl Golvbelegg 1 RS Sår og oppsprukket i fellesrom, Skifte av belegg Vedl/HMS korridor og møterom 15 Noen vinduer, ytterdør, 1 RS Slitte overflater Generelt behov for skraping Vedl rekkverk, terasser og maling/olje 16 Ytterdør stue Bøla 1 stk Nedslitt dør fra -78 Skiftes Vedl Utskifting ventilasjonsanlegg 1 stk Gammelt og slitt Skift anlegg Vedl/Enøk kjøkken 18 Vinduer/bordkledning 1 RS Gamle vinduer fra 70-tallet. Skiftes + tilleggsisolasjon Vedl/Enøk Bordkledning delvis slitt 19 Markiser/screen 1 RS Slitte markiser Skiftes til screen Vedl Ombygging/totalrenovering beboerrom på Smistu 1 RS Små bad, endret romstørrelse ønsket, slitte overflater. 2 leiligheter bruker felles bad Ombygging og renovering for å oppnå dagens krav/standard Vedl Beboerrom Bøla 1 RS 2 beboerrom har felles bad Etablere 2 bad. Vegger flyttes Vedl Ventilasjon Smistu 1 stk Anlegg fra -84. Komponenter Skiftes Vedl slitt 23 Vinduer Smistu 1 RS Vinduer fra -83. Slitt Skiftes Vedl/Enøk El.anlegg Smistu 1 RS Underfordeling fra -83 Tilfredsstiller ikke dagens krav Vedl og skiftes 25 Overflater fellesareal Bøla + Smistu 1 RS Slitt Oppmaling. Hjørnebeslag. Nytt golvbelegg Vedl Sum inkl. mva

23 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER AVLASTNINGSBOLIG SØNDRE EGGE Byggeår 2000, tilbygg Lysarmaturer 30 stk Gamle og energikrevende, gir Skift til nye armaturer Vedl/Enøk dårlig lys 2 Lagerbod 1 stk Svikt i fundament på et hjørne, Sikre fundament, rengjøring Vedl taket meget mosegrodd av taket 3 Innvendige vegger 100 m 2 Slitte overflater Sparkles og males Vedl Sum inkl. mva

24 TILTAKSPLAN ANDRE BYGG SENTRALKJØKKENET Byggeår Kjøkken/produksjon 1 RS Maling flasser, dårlige gulvlister, delvis løse fliser Vegger og himling slipes og males, fotlister i rustfritt stål, remontering og omfuging fliser Vedl Sum inkl. mva

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405

TILSTANDSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB - BANER, UTEANLEGG OG KLUBBHUS Hyllveien 5, N-0274 Oslo - Gnr 3, Bnr 154 og Gnr 3, Bnr 405 Tilstandsrapporten omfatter beskrivelse av tilstand på eiendommens bygninger og anlegg, sammen med forslag til utbedring/rehabilitering for å bringe eiendom, bygninger, tennisbaner og øvrige grøntanlegg

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Tilstandsrapport. Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES. over RE KOMMUNE

Tilstandsrapport. Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES. over RE KOMMUNE Kilengaten 1, N-3117 TØNSBERG. Tlf. 916 15 060. E-post os@oyvindstokke.no Org.nr: 995689898 Tilstandsrapport over Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES

Detaljer

Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910

Tilstandsrapport. Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster. Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910 Hafslo barne og ungdomsskule, eldre del frå 1910 Eigedom: Gnr: 146 Bnr: 2 Adresse: 6869 Hafslo Kommune: Luster Rapporten har totalt 14 sider + vedlegg på 4 sider. Eigedomsdata Gnr: 146 Bnr: 2 Firma Kjell

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer