TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM 2014 2017"

Transkript

1 TILTAKSPLAN BYGG FOR ENHET EIENDOM Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted Sum Pr. år fra 2018* ) Beitstad skole Binde skole Byafossen skole Egge barneskole Kvam skole Lø skole Mære skole Ogndal skole Skarpnes skole Egge ungdomsskole Steinkjer ungdomsskole Sørlia barnehage Tufbakken barnehage Egge helsetun Steinkjer sykeheim Stod sykeheim Avlastningsbolig Søndre Egge Sentralkjøkkenet Brannverntiltak alle bygg Maskiner Prosjekt "Tomtefeste" Uforutsett Sum totalt * ) Pr. år videre fra 2018 er tall hentet fra FDV-nøkkelen i HolteProsjekt, kostnad med middels standard. Alder på bygg er ikke hensynstatt. FDV-nøkkelen med lav standard gir et årlig behov på ca. kr. 20 mill.

2 Tiltak er prioritert fra 1 3, hvor 1 har høyeste prioritet. Ved vurderingen er verdibevarende vedlikehold og HMS-tiltak i stor grad prioritert først. Utomhusareal er ikke vurdert i denne gjennomgangen, men vil bli tatt med ved neste revidering høsten Det er opplagt at vi har et stort etterslep for våre uteområder. Som eksempel kan nevnes lufting/utskifting av sand ved lekeapparat, kantstein, gjengrodde grøntområder, alt areal med asfalt og grus, bekjemping av svartelista planter, håndtering av overvann og utebelysning. Pågående prosjekt på skolene Egge B, Ogndal og Mære ved bruk av resterende midler fra opprustingsplan på kr ,- er ikke tatt med. Rådhuset vurderes av konsulent engasjert av styret i Rådhuset. Bygg som ikke vurdert pga. uavklart bruk framover: Brannstasjonen Skoler/bygg som ikke er medtatt hvor bruk/etterbruk er uavklart eller riving ikke er effektuert: Sem skole Kvam gamle skole Vålen skole Moen skole Fagerheim skole Bolighus og driftsbygning Kvam Steinkjer barneskole ny skole under planlegging Fagerheim bhg Nordre Kvam bhg Vårtun bhg Sannan bhg Barnas Hus (eier Røde Kors, men kommunen har hatt vedlikeholdet)

3 TILTAKSPLAN SKOLER BEITSTAD SKOLE Byggeår 1977/ Ringeanlegg 1 stk Mangler Terminal + klokker monteres Nyanlegg Rekkverk i bitrapp + vegger 1 stk Rekkverk løsrevet. Skader i Rekkverk skiftes til annen Vedl vegger trapperom type. Vegger sparkles og males 3 Garderober inngangsparti 2 stk Skader på gipsplater Nytt veggbelegg Vedl Yttervegger 400 m 2 Maling noe slitt Skrapes og males Vedl Sum inkl. mva

4 TILTAKSPLAN SKOLER BINDE SKOLE Byggeår Rødbygg 1956, Grønnbygg (SFO) 1998, Adm.bygg Rødbygg el.tavle 1 stk Gammel tavle Skiftes Vedl Rødbygg yttervegg sør 70 m 2 Råte, sprekker, dårlig isolering Etterisolering + ny Vedl/Enøk bordkledning 3 Rødbygg vinduer nord, 32 stk Vinduer fra 50-tallet med stor Skiftes Vedl/Enøk øst + u.etg. varmegjennomgang 4 Rødbygg maling 340 m 2 Slitt maling utvendig Skrapes og males Vedl Rødbygg bibliotek 50 m 2 Slitte overflater Sprakles og males Vedl Rødbygg panelovner 15 stk Gamle og energikrevende Ovner med styring Vedl/Enøk Rødbygg grovgarderobe 20 m 2 Mangler grovgarderobe. Skitten sone hele gangen Tilbygg som ivaretar funksjon som grovgarderobe Tilbygg Sum inkl. mva

5 TILTAKSPLAN SKOLER BYAFOSSEN SKOLE Byggeår Ingen registrerte tiltak i perioden. Asfaltering av håndballbane tas inn ved neste revidering m2 med kostnad ca ,- Sum inkl. mva. 0

6 TILTAKSPLAN SKOLER EGGE BARNESKOLE Byggeår 1979/ Ytterdører i tre, malt 7 stk Nedslitte overflater. Mangler Pussing/maling/fuging/beslag Vedl noe beslag + fuging/lister 2 Vinduer gymsal 3 stk Fra -79, værslitasje treverk Pusses og males Vedl Ventilasjon gymsal 1 stk Lufta føles som trekk Skifte av ventiler, regulering Vedl/HMS hastighet 4 Utvendig kledning 820 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl hovedbygg 5 Bygg G- utv. kledning 160 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl Bygg F utv. kledning 200 m 2 Værslitt trekledning Males 1 strøk Vedl Brannalarmanlegget 1 stk Gammelt anlegg. Vanskelig å Skifte sentral, 44 detektorer Vedl/HMS erstatte komponenter og 12 manuelle meldere 8 Ventilasjon sløydsal 1 stk Mangler punktavsug Monterer nytt avsug Vedl/HMS WC damer 2 stk For få WC for damer Tilrettelegge areal og monter Vedl/HMS nye 10 Ventilasjon hovedbygg 1 stk Luftmengder ujevne Innregulering + ventiler Vedl/HMS Sikring bygg 1 RS Låsing ytterdører er ikke Nytt låssystem med Vedl tilfredsstillende pga slitte sylindere og nøkler på avveie adgangskontroll En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler som er under gjennomføring. Sum inkl. mva

7 TILTAKSPLAN SKOLER KVAM SKOLE Byggeår Ingen registrerte tiltak i perioden. Sum inkl. mva. 0

8 TILTAKSPLAN SKOLER LØ SKOLE Byggeår 1975, tilbygg fløy A 1996, tilbygg fløy B Yttervegger 400 m 2 Maling slitt Males Vedl Lysarmaturer 120 stk Gamle armaturer Skiftes + lysstyring Vedl/HMS El.anlegg 1 stk Jording mangler, for lite stikk Skifting til jorda anlegg, flere Vedl/HMS stikkontakter, lysbrytere i våtrom skiftes til riktig skjermingsgrad 4 Garderober/WC 2 stk Nedslitt overflater. Krever Maling og belegg Vedl/HMS ekstra renhold 5 Innvendige vegger 500 m 2 Slitte overflater Maling Vedl Alle innganger 4 stk Gammelt låssystem Nytt låssystem med Vedl adgangskontroll, alternativt Trioving CLIQ Asfaltering av gammelt og nytt areal tas inn ved neste revisjon. Antatt kostnad ,- Sum inkl. mva

9 TILTAKSPLAN SKOLER MÆRE SKOLE Byggeår A tilbygg 2007, B 1955, C 1911, E 1989, G Bygg B gulvbelegg 200 m 2 Slitt, delvis oppsprukket Skiftes Vedl/HMS Bygg B innv. vegger 200 m 2 Slitte overflater Sparkles og males Vedl Bygg B skifertak 1 stk Mosegrodd, beslag og skifer delvis defekt Vedl/HMS Bygg C har et stort vedlikeholdsbehov, men avventer dette til det foreligger avklaring om bygget skal erstattes med nytt bygg. Utredning er utført. Rapporten konkluderer lagt på veg med at nytt bygg er lønnsomt, samt at det blir mer funksjonelt. En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler med snarlig gjennomføring. Gjelder bygg A, B og E. Rengjøres, sjekk + evt. skifte av enkelte skifersteiner, noe nytt beslag Sum inkl. mva

10 TILTAKSPLAN SKOLER OGNDAL SKOLE Byggeår 1957/1975/1990/ Ventilasjon gymsal 1 stk Omluft mangler Kobles slik at omluft er mulig Vedl/Enøk H.bygg himling kjeller/ 60 stk Skader og slitt overflate Flikkes/skiftes Vedl garderober 3 Vinduer 31 stk Gamle fra -73. Stort varmetap Skiftes Vedl/Enøk Vinduer 12 stk Gamle fra -73. Stort varmetap Kles igjen Vedl/Enøk Låsing ytterdører 1 RS Låsing er usikker pga. slitasje og Skift til låssystem med Vedl nøkler på avveie adgangskontroll 5 Takoverbygg + garderober 45 m 2 Mangler grovgarderober ved Etablere garderobe ved å løfte Vedl/ elevinngang. dagens letak og noe utvidelse tilbygg 6 Lager for gymsal 15 m 2 Gymsal har for liten lagerplass Tilbygg med 2-fløyet dør Tilbygg En god del tiltak er lagt inn i opprustningsplan for skoler med snarlig gjennomføring. Sum inkl. mva

11 TILTAKSPLAN SKOLER SKARPNES SKOLE Byggeår 1961/1983/1997/2006/ S.hus drenering 1 RS Saltutslag og fukt i kjeller Utbedring drenering Vedl/HMS S.hus teglblending 1 RS Skader på tegl/fuger. Fukt på Skifte av enkelte stein, delvis Vedl/HMS gymsaldel innside. omfuging 3 S.hus vestvegg gymsal 1 RS Pusset betong med treullsementplater på innside. Sprekker i puss, avflasset maling. Rehabilitering samtidig med teglblending for bl.a. å etablere lufting Vedl S.hus vinduer og dører 30 stk 20 vinduer fra 80-tallet dårlig. 10 vinduer fra 90-tallet har behov for maling. Gamle ytterdører. 5 S.hus låsing ytterdører 2 stk Låsing av ytterdører er usikker pga slittasje og nøkler på avveie 20 stk skiftes. 10 stk skrapes og males. Ytterdører skiftes. Nytt låssystem med adgangskontroll, alternativt Trioving CLIQ Vedl/Enøk Vedl S.hus innvendige 1 RS Slitte overflater Sparkling og maling Vedl overflater 7 S.hus golvbelegg 480 m 2 Slitt belegg Skiftes Vedl/HMS S.hus skifertak 520 m 2 Beslag og skifer delvis defekt Rengjøres, sjekk + evt. skifte av enkelte skifersteiner, noe nytt beslag. Nytt undertak. Vedl S.hus sanitæranlegg 1 RS Gammelt utstyr Skiftes Vedl S.hus varmeanlegg 1 RS Vannbårent anlegg med Rør og radiatorer skiftes. Vedl/Enøk gammelt utstyr Automatikk for varmestyring 11 S.hus ventilasjon 1 RS Anlegg fra -83 i gymsal. Slitte komponenter Vedl/Enøk Gymsalanlegg skiftes. Nytt balansert anlegg monteres for de øvrige romma

12 12 S.hus el.anlegg 1 RS Anlegg fra 50-tallet. Gamle armaturer El.tavler, ledninger og armaturer skiftes Vedl Sum inkl. mva

13 TILTAKSPLAN SKOLER EGGE UNGDOMSSKOLE Byggeår 1973, tilbygg adm El.tavler + hovedinntak 4 stk Gamle komponenter Innsetting av nye Vedl komponenter og kabler 2 Ventilasjon garderober 1 stk Slitt anlegg Skiftes Vedl/Enøk Renovering 4 stk Nedslitt Ny overflatebehandling Vedl garderober/dusjer 4 WC jenter, kjeller-wc og 10 stk Gamle, lekkasjer Skiftes Vedl div. personal-wc 5 El.anlegg 40 stk Mangler stikkontakter Nye 4-portere monteres for å Vedl redusere antall skjøtledninger 6 Vinduer 358 stk Gamle vinduer, mange fra -72 Skiftes. Halve som fastvinduer Vedl/Enøk Skifting dører 35 stk Slitt/skader Skiftes Vedl Låssylindere innerdører 40 stk Slitt Skiftes Vedl Murfasade øst 200 m 2 Maling flasset Børstes og males Vedl Vegger trapperom 200 m 2 Maling flasset, sprikker i mur Flikking, børsting/skraping, Vedl maling 11 Overlyskupler gymsal 6 stk Sprikker i glass, utette Skiftes Vedl pakninger 12 Gesimskasser tak foran 40 m 2 Råteskader Skiftes + tilpasning nytt beslag Vedl hovedinngang 13 Vannforsyning klasserom 1 RS Mangler varmtvann Framlegging av varmtvann Vedl og 2. etg 14 Servanter, vaskerenner, 40 stk Gamle armaturer Skiftes Vedl utslagsvasker 15 Golvbelegg 500 m 2 Slitt golvbelegg Skiftes Vedl/HMS Sum inkl. mva

14 TILTAKSPLAN SKOLER STEINKJER UNGDOMSSKOLE Byggeår Kvarving og Kantinebygget 1961, tilbygg til Kvarving nord 1974, Paviljongen Paviljong tak 1 RS Shingel slitt. Takrenner lekker Skift shingel og takrenner Vedl Kantinebygget 1 stk Ujevnt fordelt luftmengder Ventiler + innregulering Vedl/HMS ventilasjon 3 Kantinebygget dører 7 stk Dører er ikke brannklassifisert Skift til klassifiserte dører. Vedl/HMS u.etg + trapperom Kvarving Lukking av en døråpning. 4 Utvendig maling 1 RS Slitt maling Males Vedl Golvbelegg 330 m 2 Hullet og slitt Skiftes Vedl/HMS Vinduer 144 stk Gamle, varmetap Skiftes, halve som fastvinduer Vedl/Enøk Vinduer 3 stk Gamle, varmetap Kles igjen Vedl/Enøk Solskjerming 8 stk Solskjerming Myldrerom blir meget varmt på soldager. Screen monteres Vedl Sum inkl. mva

15 TILTAKSPLAN BARNEHAGER SØRLIA BARNEHAGE Byggeår 1976, tilbygg mot nord Utvendige bygningsdeler 1 RS Delvis eldre bygningsmasse Skift vinduer/dører, utv. Vedl/Enøk kledning/etterisolering, retekking tak, oppgradering tekniske anlegg, kjøkkeninnredning. 2 Ventilasjonsanlegg 1 stk Gammelt antatt levetid Skiftes Vedl/Enøk passert. Slitte deler. 3 SD-anlegg 1 stk SD-styring mangler Montering SD-anlegg. Vedl/Enøk Kombineres med eksisterende anlegg på Lø skole 4 Kjøkkeninnredning 1 stk Slitt, fra -89 Skiftes Vedl Sum inkl. mva

16 TILTAKSPLAN BARNEHAGER TUFBAKKEN BARNEHAGE Byggeår Utvendige bygningsdeler 1 RS Slitt Delvis skifte av vinduer, skifte Vedl dører, nytt kjøkken, noe utskifting av tekniske komponenter. 2 SD-anlegg 1 stk SD-styring mangler Montering SD-anlegg. Vedl/Enøk Kombineres med eksisterende anlegg på Mære skole 3 Kjøkkeninnredning 1 stk Slitt Skiftes Vedl Tekniske komponenter 1 RS Utstyr nådd forventet levetid, Skift varmtvannsbereder, Vedl slitt armaturer og el.utstyr 5 Innvendige overflater og dører 1 RS Slitte overflater og dører Dører og himling males, golvbelegg skiftes Vedl Tilbygg 40 m 2 Behov for bedre personal- og barnegarderober, renholdssentral To tilbygg på 20 m 2 hver vil gjøre bruken langt enklere Tilbygg Sum inkl. mva

17 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER EGGE HELSETUN Byggeår Somatisk 1984, Rehab./Dagsenter 2000, Gluggen 2004, ombygging til DMS El.tavler + komponenter 2 stk Fordelingstavler ikke Oppgrader tavler Vedl forskriftsmessig. Gamle komponenter 2 Varmtvannsberedere 3 stk Beredere fra -83 Utskifting Vedl/Enøk Vinduer, utv. dører 1 RS Slitt maling Skrapes og males Vedl Betongvegger 1 RS Sprekker og Reparasjon av betong, Vedl armeringskorrosjon overflatebehandling 5 Lufting kaldt loft 1 RS Manglende lufting. Registrert Etablere god lufting Vedl svertesopp 6 Sanitærinstallasjoner 1 RS Mye gammelt utstyr fra -83 Skiftes Vedl Bassengrom strakstiltak 1 RS Løse/manglende fliser, Remontere fliser, omfuging, Vedl avflasset maling, dampsperre mot søppelrom mangler sliping og maling av vegger, ny dampsperre 8 Liggende kledning 1 RS Slitt, avflasset Skrapes og males Vedl Etterisolering kaldt loft 1 RS 15 cm i dag. Oppgradering til dagens krav Vedl/Enøk med 15 cm tillegg. Godt enøktiltak 10 Beslag, rekkverk, søyler 1 RS Slitt eller manglende maling Skrapes og males Vedl Bassengrom 1 RS Slitte overflater på himling, Generell oppussing Vedl vegger og golv 12 Teglvegger 1 RS Saltutslag og forvitring Rengjøres og Vedl overflatebehandles 13 Innvendige overflater 1 RS Delvis slitte overflater på dører og vegger Slipes og males Vedl

18 14 Drenering østfasade 1 RS Fukt innside av yttervegg Skift drenering og nye Vedl drenerende masser 15 Vinduer fra RS Slitte og delvis utette. Skiftes Vedl/Enøk ytterdører, markiser 16 Ventilasjonsanlegg 2 stk Begge anlegga er fra -83 som Skiftes Vedl dekker midtfløy m/kjøkken og DMS/basseng/kjeller midtfløy 17 Reetablere 2-fløyet VF-dør 1 RS VF-dør ble fjernet Montere VF-dør pga. trekk på Vedl kalde dager. Automatikk monteres 18 Beslag på teglforblending 1 RS Maling slitt. Mindre skader Skifte deler av beslag, samt Vedl maling 19 Endre romløsning lager ved pauserom 1 RS Adgang fra pauserom til lager stenges. To mindre lagerrom slås sammen. Ny atkomst fra gang. Vedl Saltak 1 RS Tak fra -83. Forventet levetid oppnådd. Fare for lekkasjer, spesielt i renner. Undertak mangler 21 Oppussing dagrehab. 1 RS Hull/sår i vegger, slitt golvbelegg, matt himling Dør til pauserom kles igjen Demontering tak. Forsterke bæresystemet til dagens krav. Etablere undertak. Nye takplater og beslag Noe golvbelegg skiftes. En del skjøter sveises. Oppmaling vegger og himling Vedl Vedl Sum inkl. mva

19 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER STEINKJER SYKEHEIM Byggeår 2002, tilbygg Medisinrom etg. 2 stk Mangler punktavsug. Rom i 2. etg. for lite. Punktavsug etableres. Rom i 2. etg. utvides ved å flytte vegg litt inn i ventilasjonsrom Vedl/HMS Puss fjernes. Isolasjon sjekkes. Vedl Nye fasadeplater og beslag Glass skiftes. Søyle skiftes. Vedl Skraping og maling Isoleres Vedl/Enøk Fasadekledning 1 RS Tunnpuss skadet, fuktinntrengning i vegger 3 Vinduer, søyler, grind 1 RS Avflasset maling. Sprekk i et glass. Råte på en søyle 4 Varmeanlegg fyrrom/ 1 RS Flere komponenter mangler sprinklerrom isolering. Stort varmetap 5 Fellesareal inv. 1 RS Slitte overflater Maling av noe fellesareal Vedl Pasientrom Furukroken + 2 stk Slitte overflater, samt Veggbelegg, oppmaling Vedl/HMS Trana uhygienisk enkelte rom 7 Skillevegg Trana 1 stk Skillevegg i oppholdsrom Skillevegg monteres Vedl tilsvarende som Furukroken 8 El Tyristua 7 pkt Behov for ekstra stikk og ny Montere 7 stk doble stikk + en Vedl kurs til Tyristua ny kurs 9 Maling utvendig 1 RS Avflasset maling på carport og Skrapes og males Vedl spilevegger 10 Grinder 3 stk Grinder på bakkenivå for Skjerming slik at brukere ikke Vedl/HMS utvendig trapp til 2.etg. går opp trapp 11 Markiser/screen 1 RS Dagens markiser slitt. Skifte markiser til screen på Vedl Forstyrrende lyd når det er vind øst-, sør- og vestvegger 12 Parkeringsplasser 15 stk For lite parkeringsplasser på Nye plasser vest for dagens Vedl området parkering med ny atkomstveg 13 Nøkkelsystem 15 stk Innvendige dører Innsetting av systemsylindere Vedl

20 14 Nytt lagerrom under innv. trapp 15 Innvendige gulv- og veggoverflater, samt vinduer i beboerrom og fellesareal 1 RS For lite lagerareal. Blir delvis lagret på teknisk rom 1 RS Slitasje synlig på de fleste rom, både sår etter rullestol og senger Lagring på teknisk rom må opphøre, jfr. brannforskriftene. Kan få til et sentralt lager under trapp Vedl Generell oppussing Vedl Sum inkl. mva

21 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER STOD SYKEHEIM Byggeår Bøla 1978, Smistu 1984, omsorgboliger Drenering Bøla 1 RS Fukt i kjeller, saltutfelling, tidvis Ny drenering, grunnmursplate, Vedl vann på kjellergolv drenerende masser 2 Isolasjon kaldt loft 1 RS 7,5 cm i dag, delvis klemt og Etterisolering med 200 mm + Vedl/Enøk vindsperre delvis istykker vindsperre. Isolering av ventilasjonskanaler. Etablere god lufting 3 Ventilasjonsrom loft 1 RS Ikke egen branncelle Bygge inn anlegget til egen Vedl/HMS branncelle 4 El.anlegg fra RS Gamle komponenter Skift deler av gamle Vedl komponenter 5 Sanitæranlegg fra RS Gamle komponenter, bl.a. 2- Skiftes Vedl greps blandebatteri 6 Golvbelegg beboerrom 1 RS Slitte skjøter Sveis skjøter og boning Vedl/HMS Medisinrom 1 RS Medisinrom for lite. Flytte vegg. Etablere Vedl Punktavsug mangler punktavsug 8 Rampe til kjeller ved 1 RS Vann trenger inn i Rist med avløp til kum Vedl kjøkken kjellernedgang 9 Kjellervegger 1 RS Sprikker og avflasset maling Rep. av sprikker, børsting og Vedl maling når drenering er ordnet 10 Tetting ytterdører, fukt ved pipebeslag og kabelinnføringer 1 RS Fukt ved ytterdører, gamle fuktskader i stue ved pipe og ved kabelinnføringer Tetting. Himling i stue slipes og males Vedl Varemottak kjøkken 1 RS Varer må settes igjen ute. Returembalasje/tomkasser bæres ned og opp fra kjeller Rampe og areal for lagring inne til paller og returgods. Ny og bredere ytterdør Tilbygg

22 12 El.tavler 1 RS Hovedtavle og fordelingstavler holder ikke dagens krav Oppgradering nytt el-anlegg med hovedfordeling og underfordeling Vedl Søppelskur 1 RS Søppelrom mangler Etablere søppelrom Vedl Golvbelegg 1 RS Sår og oppsprukket i fellesrom, Skifte av belegg Vedl/HMS korridor og møterom 15 Noen vinduer, ytterdør, 1 RS Slitte overflater Generelt behov for skraping Vedl rekkverk, terasser og maling/olje 16 Ytterdør stue Bøla 1 stk Nedslitt dør fra -78 Skiftes Vedl Utskifting ventilasjonsanlegg 1 stk Gammelt og slitt Skift anlegg Vedl/Enøk kjøkken 18 Vinduer/bordkledning 1 RS Gamle vinduer fra 70-tallet. Skiftes + tilleggsisolasjon Vedl/Enøk Bordkledning delvis slitt 19 Markiser/screen 1 RS Slitte markiser Skiftes til screen Vedl Ombygging/totalrenovering beboerrom på Smistu 1 RS Små bad, endret romstørrelse ønsket, slitte overflater. 2 leiligheter bruker felles bad Ombygging og renovering for å oppnå dagens krav/standard Vedl Beboerrom Bøla 1 RS 2 beboerrom har felles bad Etablere 2 bad. Vegger flyttes Vedl Ventilasjon Smistu 1 stk Anlegg fra -84. Komponenter Skiftes Vedl slitt 23 Vinduer Smistu 1 RS Vinduer fra -83. Slitt Skiftes Vedl/Enøk El.anlegg Smistu 1 RS Underfordeling fra -83 Tilfredsstiller ikke dagens krav Vedl og skiftes 25 Overflater fellesareal Bøla + Smistu 1 RS Slitt Oppmaling. Hjørnebeslag. Nytt golvbelegg Vedl Sum inkl. mva

23 TILTAKSPLAN SYKEHEIMER/INSTITUSJONER AVLASTNINGSBOLIG SØNDRE EGGE Byggeår 2000, tilbygg Lysarmaturer 30 stk Gamle og energikrevende, gir Skift til nye armaturer Vedl/Enøk dårlig lys 2 Lagerbod 1 stk Svikt i fundament på et hjørne, Sikre fundament, rengjøring Vedl taket meget mosegrodd av taket 3 Innvendige vegger 100 m 2 Slitte overflater Sparkles og males Vedl Sum inkl. mva

24 TILTAKSPLAN ANDRE BYGG SENTRALKJØKKENET Byggeår Kjøkken/produksjon 1 RS Maling flasser, dårlige gulvlister, delvis løse fliser Vegger og himling slipes og males, fotlister i rustfritt stål, remontering og omfuging fliser Vedl Sum inkl. mva

TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019

TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019 TILTAKSPLAN BYGG MED UTEAREAL FOR ENHET EIENDOM 2016 2019 Følgende bygg er vurdert med totalkostnader (tall i tusen kr.) pr. år inkl. mva.: Sted 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Pr år fra 2020 1) Beitstad

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Saksfremlegg Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg

Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Vedlikeholdsplan Bygg Offentlige bygg Orkanger ungdomsskole Skifte vinduer i gymsal Skifte ca. 70 m gesimsbeslag Sette inn takluker BLÅ avd. Nedgraving av drensrist foran port og dør med varmekabel på

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002 Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering Tjenesteramme 2002 Tiltak Estimat, kr Prioritet Sum pri 1 Sum pri 2-3 Generelt Generelt bygg Utskifting av US-Master styrings-pc'er for

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 Alvøen skole er en barneskole som består av flere bygg: hovedbygget fra 1952, SFO bygget 1997 småskolen/vestfløyen 1992 og et nyere undervisningsbygg

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Tilstand barnehagebygg

Tilstand barnehagebygg Tilstand barnehagebygg 2012 - med utbedringsforslag i prioritert rekkefølge Innhold 1 FORORD... 3 2 OPPSUMMERING... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Poengfordeling med vekting og prioritering... 4 2.3 Metode

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

HOVEDRAPPORT TILSTANDSANALYSE NIVÅ 1 Bygg, andre installasjoner bygg og utendørs bygg

HOVEDRAPPORT TILSTANDSANALYSE NIVÅ 1 Bygg, andre installasjoner bygg og utendørs bygg Adresse på bygning: Sandstrand Skole - Sandstrand Dato for inspeksjon: 2015-03-16 Inspeksjon utført av: Frank Berg, Rita Indbjør HOVEDRAPPORT TILSTANDSANALYSE NIVÅ 1 Bygg, andre installasjoner bygg og

Detaljer