ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING 2014

2 Innholdsfortegnelse A. Innledning... 3 B. Oversikt... 3 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 4 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform... 6 Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger... 6 C. Status på eiendommer... 6 Kjøp og salg av boliger... 7 Oppføring av 4 nye rusboliger... 8 Oppføring av treningsboliger/omsorgsboliger D. Drift bygninger... 8 Facilit, utleie, drifts- og vedlikeholdsprogram... 9 Brann Radonmålinger E. Drift utleie Antall leieboerskift Anmeldelser/klage Namsmannssaker Dekningsgrad F. Økonomi G. Etablering av kommunalt foretak for boligforvaltningen H. Hovedutfordringer og prioritering videre Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 2 av 16

3 A. Innledning Boligforvaltningen har pr vært operativ i 5,5 år, ref. K-sak 33/08. Boligforvaltningen har som oppgave å forvalte, drifte og vedlikeholde Modum kommunes kommunale boliger. De kommunale boligene utgjør bo- og dagsentrene, bofelleskapene i PU og bofellesskapet for aldersdemente, psykiatriboligen, trygde- og omsorgsboligene, flyktningboligene, sosialboligene og presteboligene. I tillegg kommer kjøp/salg og utvikling av boligeiendommer. Boligforvaltningen inngår tidsbestemt husleiekontrakt på 3-5 år med brukerne. I denne rapporten angis en del nøkkeltall og det fremgår hva boligforvaltningen har hatt mest fokus på i dette året. Kommunestyret vedtok i K-sak 61/14 opprettelse av Modum Boligeiendom KF med oppstart Boligforvalterstillingen er ett årsverk. Boligforvaltningen kjøper driftstjenester til ordinære driftsoppgaver fra vedlikeholdsavdeling, parkvesenet og renholdsavdelingen på Teknisk etat. Ved større anskaffelser benyttes enten rammeavtale eller anbudskonkurranse. Avslutningsvis i denne rapporten sies det litt om hvilke hovedoppgaver som skal prioriteres videre. B. Oversikt Antall boenheter og leiligheter i 2014 BOLIGER: Antall boliger KVM. Disponert av flyktningtjenesten Disponert av pleie og omsorgstjenesten Disponert av sosialtjenesten Presteboliger Annet: Andelsleilighet 1 95 Haug Gård Skredsvik, enebolig EID AV MODUM KOMMUNE * Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 3 av 16

4 * kvm. er kun areal på de utleide leilighetene. I bofellesskap, trygde- og omsorgsboliger og bo- og dagsentrene tilkommer det areal til fellesarealer, teknisk rom, boder, kontor, ganger, vaskerom, felles kjøkken, felles toaletter, bad, samt kjeller og loft. Det er antatt at ikke utleide arealer utgjør ca m2. Antall leiligheter fordelt på størrelse STØRRELSE FORDELT PÅ DISTRIKT Hybel 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM 5 ROM 6 ROM Åmot Geithus Vikersund Sum antall leiligheter: Oversikt over totalt antall boliger fordelt på romstørrelse og område. Vikersund 161 Stolpediagrammet viser de samme boligene fordelt etter område og antall rom Geithus 45 Åmot 78 HYBEL 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 4 av 16

5 Kakediagrammet viser totalt antall boliger fordelt etter antall rom 4 ROM; 25 HYBEL; 4 3 ROM; 30 1 ROM; 94 2 ROM; 131 Oversikt kommunale boliger fordelt på type/formål Formål/Sted Åmot Geithus Vikersund Sosialbolig Flyktningbolig Bofellesskap PU 8 35 Treningsbolig PU 4 Bofellesskap/ psykiatri 12 Bofellesskap demente 16 Bofellesskap eldre Trygde/pensjonist bolig Prestebolig 1 1 Annet Sum Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 5 av 16

6 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform Sted Åmot Geithus Vikersund Sum Kommunale Andelsleilighet Selveierseksjon Sum Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger Antall innbyggere i Modum kommune pr er Antall kommunale boliger pr. innbygger: 0,021. Landsgjennomsnitt i henhold til SSB pr. innbygger er 0,021 (2013). C. Status på eiendommer Solberg, Folkevangveien 2; er en eldre enebolig med eiet tomt på kvm. Høsten 2014 ble eiendommen fraflyttet. Huset er i svært dårlig stand og trenger omfattende total oppgradering og rehabilitering. I desember 2014 fikk huset fyringsforbud på grunn av 5 avvik. Det er dårlig elektrisk anlegg med 10 amper hovedsikring, lekkasje fra taket, deler av belegg på kjøkken er borte, kjøkkeninnredningen er totalt nedslitt, det er tydelig tegn til innbrudd i utgangsdør (døren er hugget opp med øks på begge sider) og det mangler rekkverk i trapp opptil 2. etasje. Modum kommune bør rive huset og beholde eiendommen for fremtidig utvikling. Heddybo, Tomtebo 5; er en 3-mannsbolig med kontor og gang mellom leilighetene. Boligen trenger oppgradering og ombygging for å være egnet som bolig til Badeveien bofellesskap. Boligene har stått tomme i flere år, grunnet omorganisering i Tun Seksjon Funksjonshemmede. Fjellberg 11, Hovdeveien 1; er en eldre enebolig med dobbel garasje, stabbur og med eiet tomt på 461 kvm. Eneboligen er i svært dårlig forfatning og er avstengt. I september 2014 ble det oppdaget vannlekkasje med fritt rennende vann gjennom kjelleren, som mulig skyldtes lekkasje på hoved vanninntaket på utsiden av grunnmuren. Eiendommen ble kjøpt i 2009 med tanke på å bygge gangvei opp Hovdeveien og få bedre oversikt i vegkrysset i Hovdeveien Øvregata. Stabburet er registret som SEFRA Bygg, må flyttes og ikke rives Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 6 av 16

7 Eiendommen skal rives i løpet av 2015 og er overtatt av Teknisk Etat. Haug Gård er en eldre firemannsbolig med eiet tomt på kvm. Det foreligger kommunestyrevedtak om å selge med pålegg om istandsettelse eller riving. Eiendommen er pt. avstengt. Eiendommen ble solgt før sommeren 2014 med forbehold om finansiering. Finansieringen gikk ikke i orden. Salgsprosessen fortsetter i Skredsvik, er en eiet tomt på kvm. Eiendommen er regulert som fremtidig næringsareal på kommuneplanen. Eneboligen er revet og brent. Rønningveien, er en eiet tomt på kvm. med vedtak om salg. I 2013 er det mottatt forsikringspenger fra Klp forsikring etter brannen av tomannsboligen i Tomten legges ut for salg i Granstad, er en tremannsbolig med eiet tomt på kvm. 1 leilighet er utleid. 2 leiligheter er tomme, hvor av en mangler kjøkken og en mangler bad. Begge leilighetene trenger total oppgradering/renovering. Eiendommen er utvendig godt vedlikeholdt. Det er gitt avslag på søknad om tilskudd til utbedring fra Husbanken. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt. Solheim, er en tomannsbolig med garasje/uthus med eiet tomt på kvm. Begge leilighetene er utleid. Tomannsboligen er i dårlig innvendig og utvendig forfatning. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt og god beliggenhet med nærhet til Rådhuset. Kjøp og salg av boliger Modum kommune har ikke kjøpt eller solgt kommunale boliger i Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 7 av 16

8 Utbyggingsprosjekter Oppføring av 4 nye rusboliger: Boligforvalter har arbeidet med å følge opp vedtaket i K-sak 103/13 punkt 20 om at det skal bygges 4 nye rusboliger og at tilbudet til rusmisbrukere på Tomtebo skal avvikles. Det ble forutsatt bruk av egen kommunal tomt til formålet. Boligforvalter har vurdert ulike egnede tomter for prosjektet. Tomten langs Geithusveien har vært vurdert, men denne er for liten til å bygge 4 boliger på, jfr. planbegrensninger. Husbanken gir ikke tilskudd på 40 % til bygging av ordinære rusboliger uten bemanning. Husbanken kan gi 20 % i tilskudd til oppføring av rusboliger. Andre alternative tomter må vurderes, samt vurdere mulighetene for å kjøpe boligene ferdig oppført. Oppføring av treningsboliger/omsorgsboliger: Boligforvalter har deltatt i nedsatt arbeidsgruppe for prosjektering av 4 nye omsorgsboliger i tilknytning til nytt aktivitetssenter på Geithusberga. Det er laget en prosjektrapport med skisseprosjekt for Tun Geithus med bygging av nytt aktivitetssenter. 4 nye trening- omsorgsboliger og kontorer. Investeringskostnaden er på ca. 23 mill kroner. Husbanken har innvilget 11,5 mill kroner til prosjektet. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. D. Drift bygninger Løpende drifts- og vedlikeholdsarbeider foretas kontinuerlig. Kommunikasjon med leietakere og hendelser på boligene genererer mye saksbehandling og koordinering av oppgaver. I tillegg til akutte, løpende hendelser, er det i 2014 ferdigstilt større oppgradering/rehabiliteringsarbeider i den siste leiligheten i en tre-mannsbolig og i ett rekkehus, samt at det er gjennomført oppussingsarbeider i 16 leiligheter. Det er lukket avvik fra Mattilsynet på begge kjøkken i Furulund bofellesskap. Det er sluttført utvendig maling rundt lister og vinduskarmer. Det er gjennomført fortløpende vedlikehold innenfor boligmassen, herunder bytte av utvendig og innvendig dører, varmtvannsberedere, vannmålere, oppgradering på elektriske anlegg og sanitær. I Stadionveien bofellesskap er det skiftet hovedtavle i begge brannvarslingsanleggene. Det er lukket pålegg etter stedlig tilsyn fra Midt- Nett Buskerud på elektriske anlegg i Presteboligen på Snarum. I presteboligen på Åmot er det utbedret en større vannlekkasje fra tak, samt pusset opp ett soverom Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 8 av 16

9 Serviceavtaler på heiskontroll, brannkontroll og brannvarslingsanlegg på boliger med bemanning er systematisert. Det er laget en samlet oversikt som viser fordeling av drift- og vedlikeholdsutgifter for eier av byggene/boligforvalter og tjenestene som bruker av byggene. Det er utarbeidet nytt søknadskjema for leie av kommunal bolig. Skjemaet er også laget i elektronisk versjon. Oppgaver som er under arbeid: Påbegynt oppussing med rehabilitering av kjøkken og bad av en 3 roms borettslagsleilighet. Påbegynt oppussing med rehabilitering av kjøkken og bad av en 2 roms leilighet i ett av bofellesskapene. Utskifting av kjøkken i en leilighet i Stadionveien bofellesskap. Sette inn automatisk døråpner i Stadionveien bofellesskap. Oppfølging av for høye Radonmålinger i boligene. Energimerking av boliger og eiendommer. Scanne tegninger av boligene. I Presteboligen på Snarum må rørene til hoved-vanninntaket skiftes. I Ressursboligen på Tomtebo er det to bad som trenger rehabilitering. Det er fukt og soppskader. Det er også slitasje på flere kjøkken. Kjøkkeninnredningene er ikke beregnet for hard bruk og må på sikt skiftes ut. Det kan være en del slitasje og etterslep av vedlikehold på flere av bofellesskapene, bo- og dagsentrene og øvrig eiendomsmasse som ennå ikke er registrert. For å kunne lage en fullverdig vedlikeholdsplan bør det innhentes en takst med tilstandsrapport som dokumenterer konsekvensgraden, tilstandsgraden og verifiserer arealet på eiendommene. Større påkostninger og investeringer vil bli oppført i fremtidig vedlikeholdsplan. Facilit utleie, Facilit-FDVU drifts- og vedlikeholdsprogram Drifts-, vedlikeholds- og utleiemodulen i Facilit brukes daglig. I Facilit FDVU er det tatt i bruk Helpdesk funksjon. Avvik på boligene registreres direkte inn iht. Norsk Standard med type fag, konsekvensgrad, tilstandsgrad og prioritering. Dokumentasjon og historikk på de enkelte bygninger systematiseres og gir grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Det er laget kobling/link fra Facilit utleie til det nye EDB sak og arkiv i kommunen. Linken gjør at korrespondansen mellom bruker/leietaker og kommunen er knyttet opp til eiendommen. Det haster med å innføre brannbok-modulen i Facilit FDVU for å tilfredsstille kravet til brannbok-dokumentasjon Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 9 av 16

10 Brann Det har ikke vært brann i de kommunale boligene i Radonmålinger Det er utført Radon målinger i nesten alle leiligheter. Hittil viser måleresultatene at det er 38 leiligheter som har høyere grenseverdi enn tillat etter ny strålevernforskrift. Det er sendt ut Radonmålerapport til alle leietakere som viser resultatet fra utførte Radonmålinger. Det er utarbeidet tiltaksrapporter i 4 av leilighetene med for høye Radonmålinger og det er gjennomført 4 tilfredsstillende tiltak. Det må innhentes tiltaksrapporter i resterende leiligheter som har for høye grenseverdier. E. Drift utleie Antall leieboerskift Antall leieboerskift Innflyttinger Utflyttinger Flytteårsaker Internt Privat bolig Døde Antall forlengelser Forlengelser Boligforvaltningen har inngått 68 tidsbestemte husleiekontrakter i Anmeldelser/skriftlige klage Politianmeldelser Klager Modum kommune er blitt tilkjent erstatning, ved dom for ett anmeldt forhold Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 10 av 16

11 Namsmannssaker Antall begjæringer sendt namsmann Antall gjennomførte fravikelser To saker er sendt til namsmann for gjennomføring av fravikelse i 2014 og begge ble trukket. I begge sakene ble nøkler levert inn før fravikelsen ble gjennomført. Dekningsgrad Dekningsgraden i 2014 er på 91 %. Avviket på 9 % er tomme boliger/leiligheter som følge av oppussingsarbeid, noe lediggang på grunn av omorganisering i Helse- og sosial etaten, samt at det foreligger vedtak om at boliger/eiendommer skal rives. I 2013 var dekningsgraden 93,87%. (Avvik på 6,13 %). I 2012 var dekningsgraden på 93,86 %. (Avvik på 6,14 %). Eiendommene Haug Gård, Barkveien, Folkevangveien, Hovdeveien 1 (er avstengt) og tomten i Rønningveien er ikke medregnet i dekningsgraden. F. Økonomi Boligforvaltningen har budsjett og resultatansvar for funksjon boliger og funksjon forvaltningsutgifter eiendom. Regnskapsoppstilling for funksjon boliger Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Boligforvaltningens budsjett for drift og vedlikehold for 2014 utgjør kr hvorav kr til drift og kr til vedlikehold Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 11 av 16

12 ,00 Inntekter , , , , , ,00 Inntekter , , ,00 0, Driftsinntektene pr utgjorde kr Det er kr mer enn budsjettert. Husleiene indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Ved utløp av tidsbestemt husleieleiekontrakt og ved oppussing av bolig blir husleien oppjustert. Grafen viser ikke refusjoner fra stat og forsikringsoppgjør. Det er viderefakturert til leietakerne for rydding av innbo, reparasjoner, renhold, hærverk og skader i boligene, samt viderefakturert for forbruk av vann i leiligheter som har egen vannmåler (for husleiekontrakter inngått etter ). Viderefakturert beløp utgjorde kr av driftsinntektene ,00 Drift / vedlikehold regnskap , , ,00 Drift / vedlikehold , ,00 0, Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 12 av 16

13 , , , , , , , ,00 0, I 2014 er det brukt kr mer til drift og vedlikehold enn i Det er merforbruk til drift og vedlikehold for 2014 på totalt kr for elektroarbeider, vedlikehold og byggetjenester, serviceavtaler, renholds og vaskeritjenester, materialer til bygg, sanitær, elektro og tapte kundefordringer. Tapte kundefordr. 2 % Fordeling drift/vedlikeholdsutgifter 2014 Renhold 6 % Husleie / felleskostnader 21 % Energi 15 % Kommunale avgifter 16 % Vedlikeholdsutgifter 35 % Alarm / serviceavtaler 3 % Alarm / serviceavtaler Kommunale avgifter Vedlikeholdsutgifter Brøyting / strøing Gartnerarbeider Energi Gartnerarbeider 1 % Brøyting / strøing 1 % Boligforvaltningen arbeider systematisk gjennom hele året med å få inn restanser knyttet til husleieinnbetaling. Husleieinnbetalingene sikres for brukere som har betalings problemer Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 13 av 16

14 ved å inngå nedbetalingsavtaler, samt opprette trekk i trygd for innbetaling av månedlig husleie. I 2014 ble kr dekket opp og avskrevet i regnskapet. Dette er delvis gamle tapte kundefordringer fra tidligere år før boligforvaltningen ble opprettet som eget budsjett og resultatområde. Nøkkeltall for drift- og vedlikeholdsutgifter pr. bolig og pr. kvadratmeter: Drifts- vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Drifts-vedlikeholdsutgifter pr. kvm ( kvm.) Driftsutgifter pr. bolig (284 stk.) Driftsutgifter pr. kvm. ( kvm.) Vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Vedlikeholdsutgifter pr. kvm ( kvm.) I 2014 brukte Modum kommune 21 kroner mindre pr. kvm i vedlikeholdsutgifter enn det som anbefales å bruke pr. kvadratmeter med hensyn til verdibevarende vedlikehold. Multiconsult og PWC har i rapport til KS anslått at årlig vedlikeholdsbehov, oppjusteres til 200 kroner i 2013 (170 kroner pr. kvm i 2012) ved 60 års levetid (inklusive nødvendige oppgraderinger). Et godt løpende vedlikehold er lønnsomt. Uten, eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter år og man blir løpende mellom akutte situasjoner og offentlige pålegg som vil kreve ekstra ordinære bevilgninger Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 14 av 16

15 Regnskapsoppstilling for funksjon forvaltningsutgifter eiendom Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Det er en mindre økning i driftsinntektene som skyldes sykelønnsrefusjon. Forvaltningsutgifter Forvaltningsutgifter: Lønn og sosiale utgifter Driftskostnader Forsikringer mv Totale forvaltningsutgifter Samlet merforbruk i 2014 for funksjon boliger og funksjon forvaltningsutgifter eiendom utgjør kroner Merforbruket skyldtes økte kostnader til vedlikehold, samt avskrivning av tapte kundefordringer. G. Etablering av kommunalt foretak for boligforvaltningen Kommunestyret vedtok i K-sak 61/14 opprettelse av Modum Boligeiendom KF med oppstart Modum Boligeiendom KF ble registret i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 15 av 16

16 H. Hovedutfordringer og prioritering videre Etablere det kommunale foretaket Innhente tiltaksrapporter til boligene med for høye Radonmålinger. Arbeide videre med forvaltning, drifts- og vedlikeholds modulen i Facilit FDVU Innføre og implementere digital brannbok i Facilit FDVU. Oppfølging av planlagt bygging av nye rusboliger og flere omsorgsboliger på Geithusberga jfr. Boligsosial handlingsplan. Utarbeide strategiplan for gjennomføring av påpekte forhold fra Forvaltningsrevisjonens rapport, jfr. rapport. Innhente uavhengig takst med tilstandsrapporter for boligene med tilstandsgrad og verifisering av areal. Dette for senere å kunne lage en helhetlig vedlikeholdsplan. Utarbeide helhetlig og operativ vedlikeholdsplan. Fortsette arbeidet med sikre innbetaling av løpende husleie. Vikersund, Ann-Kristin Salvesen Boligforvalter Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 16 av 16

ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING

ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING 2013 Innholdsfortegnelse A. Innledning:... 3 B. Oversikt:... 3 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 4 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform... 6 Antall kommunale

Detaljer

Rapport 1/1 til 30/9 2015

Rapport 1/1 til 30/9 2015 Rapport 1/1 til 30/9 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Status boliger... 3 Antall boenheter/leiligheter pr. 30.09.15... 4 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 5 Standard på leilighetene/eiendommene...

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport Modum Boligeiendom KF

Årsrapport. Årsrapport Modum Boligeiendom KF Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 - Modum Boligeiendom KF Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Status boliger 3 Drift 4 Vedlikeholdsprosjekter 2016 og planlagte 2017 5 Investeringsprosjekter 2016 og planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Modum Boligeiendom KF

MØTEPROTOKOLL. Modum Boligeiendom KF MØTEPROTOKOLL Modum Boligeiendom KF Møtested: Sentrumsgården Møtedato: 14.03.2017 Tid: 17:00 19:00 Til stede på møte Gjermund Rønning, Arnstein Fiskum, Trond Arne Ingvoldstad, Kristin Myrmel Skinstad og

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

INNHOLD : Årsmelding 2011 for Gjøvik Boligstiftelse.

INNHOLD : Årsmelding 2011 for Gjøvik Boligstiftelse. Årshefte 2011 INNHOLD : Årsmelding 2011 for Gjøvik Boligstiftelse. 1. Bakgrunn og formål 2. Styrets sammensetning og arbeid 3. Boligmassen 4. Nye prosjekter under planlegging 5. Vedlikehold 6. Forholdet

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1977 611 Audun Mjøs

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1977 611 Audun Mjøs SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1977 611 Audun Mjøs GJENNOMGANG AV MODUM KOMMUNES EIENDOMMER RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune vedtar følgende strategi for kommunalt eierskap

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

NKF - Boliger for fremtiden

NKF - Boliger for fremtiden Oslo 05.02.13 NKF - Boliger for fremtiden Olav Stredet Kommunale utleieboliger Størrelse Antall boliger Omsorgsboliger Bofellesskap Omsorgsbolig i B/L Borettslagsleiligheter 1 rom 153 79 5 41 28 Andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Hege Almås, Oddveig Børset, Målfrid Bogen, Astrid Bjørnli Stein Roar Strand 2016/

Hege Almås, Oddveig Børset, Målfrid Bogen, Astrid Bjørnli Stein Roar Strand 2016/ Notat Til: Fra: Hege Almås, Oddveig Børset, Målfrid Bogen, Astrid Bjørnli Stein Roar Strand Referanse 2016/540-1 11.02.2016 Dato Boliger. Framskaffelse. Innledning. Vedtatte investeringsplaner og vedtak

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/

Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida. Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/ Ås kommune Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1108 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato LYNGRABBEN UTLEIEBOLIGER SALG Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Utvikling av kommunale utleieboliger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Utvikling av kommunale utleieboliger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Thorleif Jacobsen Referanse THJA/2015/228-2/613 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Utvikling av kommunale utleieboliger Vedlegg 1 Oversikt aktuelle

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93 Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret BOLIGSOSIAL PLAN Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til BOLIGSOSIAL PLAN 17.11.2009 Boligsosial

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T Innhold : - Informasjon om prosjektet - Søknad om kjøp av leilighet - Plantegninger - Utbygger : Lunner Boligstiftelse

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

16/17 16/3020 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /18 16/1581 STATUS I ARBEID MED BOSETTING AV FLYKTNINGER I SIGDAL KOMUNE

16/17 16/3020 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /18 16/1581 STATUS I ARBEID MED BOSETTING AV FLYKTNINGER I SIGDAL KOMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/17

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72 B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 40 KVM. BRA.

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE!

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN BOGSTADVEIEN 34, LEIL 859, 0355 OSLO FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! LEIEPRIS: KR. 11 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT Til: Fra: Om: Styret Rektor Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet Bakgrunn Det legges opp til at denne saken diskuteres

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012 Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse Formannskapsmøte 04.12.2012 1 Hvem er boligstiftelsen? Historikk Stiftelsen ble opprettet av Ringerike kommune i 1970 og det var RINGBO som var forretningsfører

Detaljer