ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING 2014

2 Innholdsfortegnelse A. Innledning... 3 B. Oversikt... 3 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 4 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform... 6 Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger... 6 C. Status på eiendommer... 6 Kjøp og salg av boliger... 7 Oppføring av 4 nye rusboliger... 8 Oppføring av treningsboliger/omsorgsboliger D. Drift bygninger... 8 Facilit, utleie, drifts- og vedlikeholdsprogram... 9 Brann Radonmålinger E. Drift utleie Antall leieboerskift Anmeldelser/klage Namsmannssaker Dekningsgrad F. Økonomi G. Etablering av kommunalt foretak for boligforvaltningen H. Hovedutfordringer og prioritering videre Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 2 av 16

3 A. Innledning Boligforvaltningen har pr vært operativ i 5,5 år, ref. K-sak 33/08. Boligforvaltningen har som oppgave å forvalte, drifte og vedlikeholde Modum kommunes kommunale boliger. De kommunale boligene utgjør bo- og dagsentrene, bofelleskapene i PU og bofellesskapet for aldersdemente, psykiatriboligen, trygde- og omsorgsboligene, flyktningboligene, sosialboligene og presteboligene. I tillegg kommer kjøp/salg og utvikling av boligeiendommer. Boligforvaltningen inngår tidsbestemt husleiekontrakt på 3-5 år med brukerne. I denne rapporten angis en del nøkkeltall og det fremgår hva boligforvaltningen har hatt mest fokus på i dette året. Kommunestyret vedtok i K-sak 61/14 opprettelse av Modum Boligeiendom KF med oppstart Boligforvalterstillingen er ett årsverk. Boligforvaltningen kjøper driftstjenester til ordinære driftsoppgaver fra vedlikeholdsavdeling, parkvesenet og renholdsavdelingen på Teknisk etat. Ved større anskaffelser benyttes enten rammeavtale eller anbudskonkurranse. Avslutningsvis i denne rapporten sies det litt om hvilke hovedoppgaver som skal prioriteres videre. B. Oversikt Antall boenheter og leiligheter i 2014 BOLIGER: Antall boliger KVM. Disponert av flyktningtjenesten Disponert av pleie og omsorgstjenesten Disponert av sosialtjenesten Presteboliger Annet: Andelsleilighet 1 95 Haug Gård Skredsvik, enebolig EID AV MODUM KOMMUNE * Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 3 av 16

4 * kvm. er kun areal på de utleide leilighetene. I bofellesskap, trygde- og omsorgsboliger og bo- og dagsentrene tilkommer det areal til fellesarealer, teknisk rom, boder, kontor, ganger, vaskerom, felles kjøkken, felles toaletter, bad, samt kjeller og loft. Det er antatt at ikke utleide arealer utgjør ca m2. Antall leiligheter fordelt på størrelse STØRRELSE FORDELT PÅ DISTRIKT Hybel 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM 5 ROM 6 ROM Åmot Geithus Vikersund Sum antall leiligheter: Oversikt over totalt antall boliger fordelt på romstørrelse og område. Vikersund 161 Stolpediagrammet viser de samme boligene fordelt etter område og antall rom Geithus 45 Åmot 78 HYBEL 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 4 av 16

5 Kakediagrammet viser totalt antall boliger fordelt etter antall rom 4 ROM; 25 HYBEL; 4 3 ROM; 30 1 ROM; 94 2 ROM; 131 Oversikt kommunale boliger fordelt på type/formål Formål/Sted Åmot Geithus Vikersund Sosialbolig Flyktningbolig Bofellesskap PU 8 35 Treningsbolig PU 4 Bofellesskap/ psykiatri 12 Bofellesskap demente 16 Bofellesskap eldre Trygde/pensjonist bolig Prestebolig 1 1 Annet Sum Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 5 av 16

6 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform Sted Åmot Geithus Vikersund Sum Kommunale Andelsleilighet Selveierseksjon Sum Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger Antall innbyggere i Modum kommune pr er Antall kommunale boliger pr. innbygger: 0,021. Landsgjennomsnitt i henhold til SSB pr. innbygger er 0,021 (2013). C. Status på eiendommer Solberg, Folkevangveien 2; er en eldre enebolig med eiet tomt på kvm. Høsten 2014 ble eiendommen fraflyttet. Huset er i svært dårlig stand og trenger omfattende total oppgradering og rehabilitering. I desember 2014 fikk huset fyringsforbud på grunn av 5 avvik. Det er dårlig elektrisk anlegg med 10 amper hovedsikring, lekkasje fra taket, deler av belegg på kjøkken er borte, kjøkkeninnredningen er totalt nedslitt, det er tydelig tegn til innbrudd i utgangsdør (døren er hugget opp med øks på begge sider) og det mangler rekkverk i trapp opptil 2. etasje. Modum kommune bør rive huset og beholde eiendommen for fremtidig utvikling. Heddybo, Tomtebo 5; er en 3-mannsbolig med kontor og gang mellom leilighetene. Boligen trenger oppgradering og ombygging for å være egnet som bolig til Badeveien bofellesskap. Boligene har stått tomme i flere år, grunnet omorganisering i Tun Seksjon Funksjonshemmede. Fjellberg 11, Hovdeveien 1; er en eldre enebolig med dobbel garasje, stabbur og med eiet tomt på 461 kvm. Eneboligen er i svært dårlig forfatning og er avstengt. I september 2014 ble det oppdaget vannlekkasje med fritt rennende vann gjennom kjelleren, som mulig skyldtes lekkasje på hoved vanninntaket på utsiden av grunnmuren. Eiendommen ble kjøpt i 2009 med tanke på å bygge gangvei opp Hovdeveien og få bedre oversikt i vegkrysset i Hovdeveien Øvregata. Stabburet er registret som SEFRA Bygg, må flyttes og ikke rives Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 6 av 16

7 Eiendommen skal rives i løpet av 2015 og er overtatt av Teknisk Etat. Haug Gård er en eldre firemannsbolig med eiet tomt på kvm. Det foreligger kommunestyrevedtak om å selge med pålegg om istandsettelse eller riving. Eiendommen er pt. avstengt. Eiendommen ble solgt før sommeren 2014 med forbehold om finansiering. Finansieringen gikk ikke i orden. Salgsprosessen fortsetter i Skredsvik, er en eiet tomt på kvm. Eiendommen er regulert som fremtidig næringsareal på kommuneplanen. Eneboligen er revet og brent. Rønningveien, er en eiet tomt på kvm. med vedtak om salg. I 2013 er det mottatt forsikringspenger fra Klp forsikring etter brannen av tomannsboligen i Tomten legges ut for salg i Granstad, er en tremannsbolig med eiet tomt på kvm. 1 leilighet er utleid. 2 leiligheter er tomme, hvor av en mangler kjøkken og en mangler bad. Begge leilighetene trenger total oppgradering/renovering. Eiendommen er utvendig godt vedlikeholdt. Det er gitt avslag på søknad om tilskudd til utbedring fra Husbanken. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt. Solheim, er en tomannsbolig med garasje/uthus med eiet tomt på kvm. Begge leilighetene er utleid. Tomannsboligen er i dårlig innvendig og utvendig forfatning. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt og god beliggenhet med nærhet til Rådhuset. Kjøp og salg av boliger Modum kommune har ikke kjøpt eller solgt kommunale boliger i Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 7 av 16

8 Utbyggingsprosjekter Oppføring av 4 nye rusboliger: Boligforvalter har arbeidet med å følge opp vedtaket i K-sak 103/13 punkt 20 om at det skal bygges 4 nye rusboliger og at tilbudet til rusmisbrukere på Tomtebo skal avvikles. Det ble forutsatt bruk av egen kommunal tomt til formålet. Boligforvalter har vurdert ulike egnede tomter for prosjektet. Tomten langs Geithusveien har vært vurdert, men denne er for liten til å bygge 4 boliger på, jfr. planbegrensninger. Husbanken gir ikke tilskudd på 40 % til bygging av ordinære rusboliger uten bemanning. Husbanken kan gi 20 % i tilskudd til oppføring av rusboliger. Andre alternative tomter må vurderes, samt vurdere mulighetene for å kjøpe boligene ferdig oppført. Oppføring av treningsboliger/omsorgsboliger: Boligforvalter har deltatt i nedsatt arbeidsgruppe for prosjektering av 4 nye omsorgsboliger i tilknytning til nytt aktivitetssenter på Geithusberga. Det er laget en prosjektrapport med skisseprosjekt for Tun Geithus med bygging av nytt aktivitetssenter. 4 nye trening- omsorgsboliger og kontorer. Investeringskostnaden er på ca. 23 mill kroner. Husbanken har innvilget 11,5 mill kroner til prosjektet. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. D. Drift bygninger Løpende drifts- og vedlikeholdsarbeider foretas kontinuerlig. Kommunikasjon med leietakere og hendelser på boligene genererer mye saksbehandling og koordinering av oppgaver. I tillegg til akutte, løpende hendelser, er det i 2014 ferdigstilt større oppgradering/rehabiliteringsarbeider i den siste leiligheten i en tre-mannsbolig og i ett rekkehus, samt at det er gjennomført oppussingsarbeider i 16 leiligheter. Det er lukket avvik fra Mattilsynet på begge kjøkken i Furulund bofellesskap. Det er sluttført utvendig maling rundt lister og vinduskarmer. Det er gjennomført fortløpende vedlikehold innenfor boligmassen, herunder bytte av utvendig og innvendig dører, varmtvannsberedere, vannmålere, oppgradering på elektriske anlegg og sanitær. I Stadionveien bofellesskap er det skiftet hovedtavle i begge brannvarslingsanleggene. Det er lukket pålegg etter stedlig tilsyn fra Midt- Nett Buskerud på elektriske anlegg i Presteboligen på Snarum. I presteboligen på Åmot er det utbedret en større vannlekkasje fra tak, samt pusset opp ett soverom Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 8 av 16

9 Serviceavtaler på heiskontroll, brannkontroll og brannvarslingsanlegg på boliger med bemanning er systematisert. Det er laget en samlet oversikt som viser fordeling av drift- og vedlikeholdsutgifter for eier av byggene/boligforvalter og tjenestene som bruker av byggene. Det er utarbeidet nytt søknadskjema for leie av kommunal bolig. Skjemaet er også laget i elektronisk versjon. Oppgaver som er under arbeid: Påbegynt oppussing med rehabilitering av kjøkken og bad av en 3 roms borettslagsleilighet. Påbegynt oppussing med rehabilitering av kjøkken og bad av en 2 roms leilighet i ett av bofellesskapene. Utskifting av kjøkken i en leilighet i Stadionveien bofellesskap. Sette inn automatisk døråpner i Stadionveien bofellesskap. Oppfølging av for høye Radonmålinger i boligene. Energimerking av boliger og eiendommer. Scanne tegninger av boligene. I Presteboligen på Snarum må rørene til hoved-vanninntaket skiftes. I Ressursboligen på Tomtebo er det to bad som trenger rehabilitering. Det er fukt og soppskader. Det er også slitasje på flere kjøkken. Kjøkkeninnredningene er ikke beregnet for hard bruk og må på sikt skiftes ut. Det kan være en del slitasje og etterslep av vedlikehold på flere av bofellesskapene, bo- og dagsentrene og øvrig eiendomsmasse som ennå ikke er registrert. For å kunne lage en fullverdig vedlikeholdsplan bør det innhentes en takst med tilstandsrapport som dokumenterer konsekvensgraden, tilstandsgraden og verifiserer arealet på eiendommene. Større påkostninger og investeringer vil bli oppført i fremtidig vedlikeholdsplan. Facilit utleie, Facilit-FDVU drifts- og vedlikeholdsprogram Drifts-, vedlikeholds- og utleiemodulen i Facilit brukes daglig. I Facilit FDVU er det tatt i bruk Helpdesk funksjon. Avvik på boligene registreres direkte inn iht. Norsk Standard med type fag, konsekvensgrad, tilstandsgrad og prioritering. Dokumentasjon og historikk på de enkelte bygninger systematiseres og gir grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Det er laget kobling/link fra Facilit utleie til det nye EDB sak og arkiv i kommunen. Linken gjør at korrespondansen mellom bruker/leietaker og kommunen er knyttet opp til eiendommen. Det haster med å innføre brannbok-modulen i Facilit FDVU for å tilfredsstille kravet til brannbok-dokumentasjon Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 9 av 16

10 Brann Det har ikke vært brann i de kommunale boligene i Radonmålinger Det er utført Radon målinger i nesten alle leiligheter. Hittil viser måleresultatene at det er 38 leiligheter som har høyere grenseverdi enn tillat etter ny strålevernforskrift. Det er sendt ut Radonmålerapport til alle leietakere som viser resultatet fra utførte Radonmålinger. Det er utarbeidet tiltaksrapporter i 4 av leilighetene med for høye Radonmålinger og det er gjennomført 4 tilfredsstillende tiltak. Det må innhentes tiltaksrapporter i resterende leiligheter som har for høye grenseverdier. E. Drift utleie Antall leieboerskift Antall leieboerskift Innflyttinger Utflyttinger Flytteårsaker Internt Privat bolig Døde Antall forlengelser Forlengelser Boligforvaltningen har inngått 68 tidsbestemte husleiekontrakter i Anmeldelser/skriftlige klage Politianmeldelser Klager Modum kommune er blitt tilkjent erstatning, ved dom for ett anmeldt forhold Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 10 av 16

11 Namsmannssaker Antall begjæringer sendt namsmann Antall gjennomførte fravikelser To saker er sendt til namsmann for gjennomføring av fravikelse i 2014 og begge ble trukket. I begge sakene ble nøkler levert inn før fravikelsen ble gjennomført. Dekningsgrad Dekningsgraden i 2014 er på 91 %. Avviket på 9 % er tomme boliger/leiligheter som følge av oppussingsarbeid, noe lediggang på grunn av omorganisering i Helse- og sosial etaten, samt at det foreligger vedtak om at boliger/eiendommer skal rives. I 2013 var dekningsgraden 93,87%. (Avvik på 6,13 %). I 2012 var dekningsgraden på 93,86 %. (Avvik på 6,14 %). Eiendommene Haug Gård, Barkveien, Folkevangveien, Hovdeveien 1 (er avstengt) og tomten i Rønningveien er ikke medregnet i dekningsgraden. F. Økonomi Boligforvaltningen har budsjett og resultatansvar for funksjon boliger og funksjon forvaltningsutgifter eiendom. Regnskapsoppstilling for funksjon boliger Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Boligforvaltningens budsjett for drift og vedlikehold for 2014 utgjør kr hvorav kr til drift og kr til vedlikehold Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 11 av 16

12 ,00 Inntekter , , , , , ,00 Inntekter , , ,00 0, Driftsinntektene pr utgjorde kr Det er kr mer enn budsjettert. Husleiene indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Ved utløp av tidsbestemt husleieleiekontrakt og ved oppussing av bolig blir husleien oppjustert. Grafen viser ikke refusjoner fra stat og forsikringsoppgjør. Det er viderefakturert til leietakerne for rydding av innbo, reparasjoner, renhold, hærverk og skader i boligene, samt viderefakturert for forbruk av vann i leiligheter som har egen vannmåler (for husleiekontrakter inngått etter ). Viderefakturert beløp utgjorde kr av driftsinntektene ,00 Drift / vedlikehold regnskap , , ,00 Drift / vedlikehold , ,00 0, Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 12 av 16

13 , , , , , , , ,00 0, I 2014 er det brukt kr mer til drift og vedlikehold enn i Det er merforbruk til drift og vedlikehold for 2014 på totalt kr for elektroarbeider, vedlikehold og byggetjenester, serviceavtaler, renholds og vaskeritjenester, materialer til bygg, sanitær, elektro og tapte kundefordringer. Tapte kundefordr. 2 % Fordeling drift/vedlikeholdsutgifter 2014 Renhold 6 % Husleie / felleskostnader 21 % Energi 15 % Kommunale avgifter 16 % Vedlikeholdsutgifter 35 % Alarm / serviceavtaler 3 % Alarm / serviceavtaler Kommunale avgifter Vedlikeholdsutgifter Brøyting / strøing Gartnerarbeider Energi Gartnerarbeider 1 % Brøyting / strøing 1 % Boligforvaltningen arbeider systematisk gjennom hele året med å få inn restanser knyttet til husleieinnbetaling. Husleieinnbetalingene sikres for brukere som har betalings problemer Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 13 av 16

14 ved å inngå nedbetalingsavtaler, samt opprette trekk i trygd for innbetaling av månedlig husleie. I 2014 ble kr dekket opp og avskrevet i regnskapet. Dette er delvis gamle tapte kundefordringer fra tidligere år før boligforvaltningen ble opprettet som eget budsjett og resultatområde. Nøkkeltall for drift- og vedlikeholdsutgifter pr. bolig og pr. kvadratmeter: Drifts- vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Drifts-vedlikeholdsutgifter pr. kvm ( kvm.) Driftsutgifter pr. bolig (284 stk.) Driftsutgifter pr. kvm. ( kvm.) Vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Vedlikeholdsutgifter pr. kvm ( kvm.) I 2014 brukte Modum kommune 21 kroner mindre pr. kvm i vedlikeholdsutgifter enn det som anbefales å bruke pr. kvadratmeter med hensyn til verdibevarende vedlikehold. Multiconsult og PWC har i rapport til KS anslått at årlig vedlikeholdsbehov, oppjusteres til 200 kroner i 2013 (170 kroner pr. kvm i 2012) ved 60 års levetid (inklusive nødvendige oppgraderinger). Et godt løpende vedlikehold er lønnsomt. Uten, eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter år og man blir løpende mellom akutte situasjoner og offentlige pålegg som vil kreve ekstra ordinære bevilgninger Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 14 av 16

15 Regnskapsoppstilling for funksjon forvaltningsutgifter eiendom Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Det er en mindre økning i driftsinntektene som skyldes sykelønnsrefusjon. Forvaltningsutgifter Forvaltningsutgifter: Lønn og sosiale utgifter Driftskostnader Forsikringer mv Totale forvaltningsutgifter Samlet merforbruk i 2014 for funksjon boliger og funksjon forvaltningsutgifter eiendom utgjør kroner Merforbruket skyldtes økte kostnader til vedlikehold, samt avskrivning av tapte kundefordringer. G. Etablering av kommunalt foretak for boligforvaltningen Kommunestyret vedtok i K-sak 61/14 opprettelse av Modum Boligeiendom KF med oppstart Modum Boligeiendom KF ble registret i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 15 av 16

16 H. Hovedutfordringer og prioritering videre Etablere det kommunale foretaket Innhente tiltaksrapporter til boligene med for høye Radonmålinger. Arbeide videre med forvaltning, drifts- og vedlikeholds modulen i Facilit FDVU Innføre og implementere digital brannbok i Facilit FDVU. Oppfølging av planlagt bygging av nye rusboliger og flere omsorgsboliger på Geithusberga jfr. Boligsosial handlingsplan. Utarbeide strategiplan for gjennomføring av påpekte forhold fra Forvaltningsrevisjonens rapport, jfr. rapport. Innhente uavhengig takst med tilstandsrapporter for boligene med tilstandsgrad og verifisering av areal. Dette for senere å kunne lage en helhetlig vedlikeholdsplan. Utarbeide helhetlig og operativ vedlikeholdsplan. Fortsette arbeidet med sikre innbetaling av løpende husleie. Vikersund, Ann-Kristin Salvesen Boligforvalter Årsrapport boligforvaltning 2014 Side 16 av 16

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer