Utskrift fast eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fast eiendom"

Transkript

1 Navn: JM Norge AS, Oslo Saksbehandler: ARBER Saksreferanse: P Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 115, Bruksnummer 844 i 0602 DRAMMEN kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg JM NORGE AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: DANSKE BANK ORG.NR: SERVITUTTER Servitutter i grunn: BEST. OM ADKOMSTRETT Overført fra: 0602 / 115 / 845 / / IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0602 / 115 / 846 / / Bestemmelse om adkomstrett Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om ERKLÆRING/AVTALE Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om at trærne i Hotvedtalleen ikke borttas. Med flere bestemmelser BESTEMMELSE OM GJERDE Overført fra: 0602 / 115 / 848 / / Utskrift fra EDR foretatt :01 Sist oppdatert :01 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 3

2 Gårdsnummer 115, Bruksnummer 844 i 0602 DRAMMEN kommune BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Overført fra: 0602 / 115 / 848 / / Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE ang. fjerning av skur når bygningsmyndighetene forlanger det ERKLÆRING/AVTALE ang. fjerning av skur når bygningsmyndighetene forlanger det ERKLÆRING/AVTALE Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om Bestemmelse om vann/kloakkledning BEST. OM ADKOMSTRETT Overført fra: 0602 / 115 / 845 / / Overført fra: 0602 / 115 / 846 / / Bestm. om div. ledninger m.v BEST. OM ADKOMSTRETT Overført fra: 0602 / 115 / 848 / / Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om Div. ledninger Med flere bestemmelser BEST. OM ADKOMSTRETT Overført fra: 0602 / 115 / 846 / / Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om Div. ledninger Med flere bestemmelser GRUNNDATA OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE MÅLEBREV areal:1690 m REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 987 / / AREAL 350 M GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 1019 / / Utskrift fra EDR foretatt :01 Sist oppdatert :01 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 3

3 Gårdsnummer 115, Bruksnummer 844 i 0602 DRAMMEN kommune SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 845 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 846 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 848 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0602 / 115 / 1018 / / Utskrift fra EDR foretatt :01 Sist oppdatert :01 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 3 av 3

4 ELVEKVARTALET 1 SAMEIE - DRIFTSBUDSJETT DRIFTSINNTEKTER NOTE Felleskostnader - Drift og vedlikehold 1 ####### Felleskostnader - TV/Bredbånd SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Revisjon Forretningsførsel Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Forsikringer Drift og vedlikehold bygninger Drift og vedlikehold heiser Drift og vedlikehold utearealer Kommunale avgifter - Renovasjon 3 #REF! Energi fellesarealer Energi boliger (oppvarming og varmt tappevann) Vaktmestertjenester og renhold TV/Bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSUTGIFTER ÅRSRESULTAT FORUTSETNINGER leiligheter / areal totalt NOTER 1 - Fellesutgifter kr 30,00 pr kvm/mnd 2 - TV/Bredbånd kr 439,00 pr seksjon/mnd 3 - Vann og avløpsavgift betales direkte til kommunen Det vil i forbindelse med overtagelse bli innkrevet startkapital til sameiet tilsvarende 1-3 mnd felleskostnader (1-3 * kr 30,- pr kvm) Dette beløpet kommer i tillegg til de ordinære felleskostnadene Dette er et driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år. Budsjettet er utarbeidet av OBOS Eiendomsforvaltning AS basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre sameiet andre eller større kostnader.

5 VEDTEKTER FOR ELVEKVARTALET 1 SAMEIE fastsatt i forbindelse med seksjonering /.201 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr Eiendommen - formål Elvekvartalet 1 Sameie (heretter sameiet) er et eierseksjonssameie i eiendommen gnr. 115, bnr. xxx, i Drammen kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen). Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som seksjonene ) som fremgår av vedlagte seksjoneringsbegjæring (vedlegg 1), med situasjonsplan og plantegninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. 2 Organisering av sameiet Sameiet består av 75 boligseksjoner. Bruksenhetenes hoveddel består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter (inkl tilleggsareal) er fellesareal. Sameiebrøkene bygger på hoveddelens BRA areal, eksklusive evt. markterrasser, balkonger og boder. Felles uteområder og parkeringskjelleren er organisert i egne sameier, jf Rettslig råderett Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven Rett til bruk Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av Seksjonen. Bruken av Seksjonen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven 13 (2).

6 Den enkelte sameier har, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor, rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 5 Ordensregler Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 6 Bygningsmessige arbeider Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av solskjerming, endring av utvendige farger etc, kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene. Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 7 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles mellom seksjonene som er tilknyttet med en lik andel pr seksjon. Kostnader forbundet med oppvarming og varmt tappevann skal dersom det installeres målere fordeles etter individuelt forbruk. Kostnader forbundet med kjøp og installering av måleutstyret skal fordeles med en lik andel pr. seksjon. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

7 8 Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde bruksenheten med tilleggsareal i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som balkonger, dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. Bodene i underjordisk parkeringsanlegg (dør, lås m.m.), skal vedlikeholdes av den enkelte sameier som har bruksrett, jf 18. Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren. 9 Sameiets vedlikeholdsplikt Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på sameierne. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører knyttet til fellesarealer, reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, balkonger, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen. Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles slik som i hh. t Utbedringsansvar og erstatning Fører en sameiers/andelseiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers bruksenhet eller annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører bruksenheten/boligen til, skal skaden utbedres av sameiet. Utgiftene kan kreves dekket av sameier etter tredje ledd.

8 Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte sameier eller andelseier. Sameiet hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. Sameiet og skadelidte sameiere eller andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at sameieren misligholder sine plikter, etter samme regler i borettslagslovens 5-13 og Sameier kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine, etter samme regler som borettslagslovens Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf eierseksjonsloven Styret Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to eller fire andre medlemmer med varamedlem/mer. Styrets leder velges særskilt. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn. 13 Sameiermøtet Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle: styrets årsberetning styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning valg av styremedlemmer. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre

9 annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 14 Sameiermøtets vedtak I sameiermøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører sameierne i felleskap Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går over vanlig forvaltning Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål. Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameierne det gjelder: At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like utover det som følger av disse vedtekter jf. 9. Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 15 Forretningsfører Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner Forsikring Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent selskap. Andre forsikringer er den enkelte sameier ansvarlig for.

10 17 Mindretallsvern Sameiermøtet, styret eller andre som representer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 18 Endringer i vedtektene Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav. 19 Organisering av Elvekvartalet Elvekvartalet Utomhussameie Felles uteområder i Elvekvartalet bestående av adkomst, gangveier og arealer til opphold, lek og rekreasjon er fradelt som en egen eiendom med gnr 115, bnr xxx og ligger i et tingsrettslig sameie mellom eierseksjonssameiene den betjener. Det er fastsatt egne vedtekter og sameiet er forpliktet til å delta i og dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til drift og vedlikehold av Elvekvartalet Utomhussameie. Elvekvartalet Garasjesameie Parkeringskjelleren under Elvekvartalet omfattes av en egen fradelt anleggseiendom under bakkenivå med gnr. 115, bnr. xxx, bestående av arealer for parkering inkludert kjørearealer, sykkelparkering, boder, tekniske rom mv. for bebyggelsen i Elvekvartalet. Eiendommen ligger i et tingsrettslig sameie mellom eierseksjonssameiene den betjener. Det er fastsatt egne vedtekter og sameiet er forpliktet til å delta i og dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til drift og vedlikehold av Elvekvartalet Garasjesameie. Eierne av bruksrett til parkeringsplass skal dekke kostnadene til drift og vedlikehold av kjørearealer, parkeringsplasser og elektrisk port ved et særskilt tillegg til sin andel av felleskostnadene som knytter seg til anleggseiendommen. Størrelsen på tillegget fastsettes av styret med utgangspunkt i faktisk bruk. Fjernvarme Eierseksjonssameiene i Elvekvartalet har felles tilknytning til fjernvarme for leveranse av energi til alle boliger og fellesarealer i prosjektet. Elvekvartalet 1 Sameie har påtatt seg å være kontraktspart/abonnent for energileverandør, betale for energikostnader, sørge for kostnadsfordeling mellom eierseksjonssameiene og nødvendig drift og vedlikehold av energisentralen. Det er tinglyst en egen avtale/erklæring på eiendommene om dette. Midlertidige bestemmelser i byggetiden JM Norge AS, har som utbygger av eiendommene rett til å utføre nødvendige bygningsmessige arbeider for å fullføre prosjektet. Denne retten omfatter etablering av adkomst over og under bakken, etablering av grøntanlegg, sammenføyning og tilknytning av bygningsmassen og anleggelse av kulvert. I forbindelse med utføringen av disse arbeidene har utbygger rett til å hå stående anleggsmaskiner, utstyr, brakker m.v., gjerder og skilt på eiendommene. 20 Generelle plikter Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. ooooo

11 VEDTEKTER FOR ELVEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. xxx, bnr. xxx, Drammen kommune Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den / Navn Sameiets navn er Elvekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter en egen fradelt eiendom under bakkenivå betegnet som gnr. xxx, bnr. xxx, i Drammen kommune (Garasjeeiendommen). Garasjeeiendommen består av arealer for parkering inkludert kjørearealer, boder, tekniske rom mv. for bebyggelsen i utbygningsprosjektet Elvekvartalet. Sameieeiendommen ligger i tingsrettslig sameie mellom Elvekvartalet 1 Sameie, Elvekvartalet 2 Sameie og Elvekvartalet 3 Sameie (heretter samlet kalt «Sameierne»). 3 Sameiebrøk Sameierne eier en ideell andel i sameieeiendommen i henhold til nedenstående sameiebrøk: Sameier Gnr/bnr Sameiebrøk Elvekvartalet 1 Sameie (hus C, B, E, F, G og H) 115/xxx xxx/121 Elvekvartalet 2 Sameie (hus A) 115/xxx xxx/121 Elvekvartalet 3 Sameie (hus D) 115/xxx xxx/121 Sameiebrøken er fastsatt på grunnlag av antall eierseksjoner i de tre sameiene til sammen. Hver eierseksjon er tillagt en lik ideell andel i Garasjeeiendommen. 4 Formål Sameiets formål er å eie og forvalte et garasjeanlegg, boder og øvrig areal til beste for sameierne og bruksrettshaverne. 5 Fysisk bruk av sameiets eiendom Den enkelte sameier eller bruksrettshaver har enerett til bruk av enkelte deler av Garasjeeiendommen slik det nærmere er bestemt i disse vedtekter, jf. 6 og 7, og har for øvrig lik rett til å utnytte garasjeanleggets fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til. Som vedlegg 1 følger en tegning over Eiendommen med angivelse av parkeringsplassene med nummerering. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier av de ulike plasser.

12 Garasjeeiendommen omfatter også bodarealer. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid har bruksrett til de ulike boder. Det kan ikke fattes vedtak i sameiet som berører fordelingen av parkeringsplasser og boder uten at de berørte sameierne og bruksrettshaverne har gitt sitt samtykke til dette. Sameiets eiendom kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør fellesareal, bare nyttes i samsvar med formålet, jf. 4, og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. All ferdsel i Garasjeeiendommen og i nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere og/eller annet som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht Rettslige disposisjoner Sameierne og bruksrettshaverne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel eller bruksrett innenfor rammen av disse vedtekter. Bruksretter i Garasjeeiendommen kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over sammen med eierseksjon innenfor eget eierseksjonssameie, med mindre annet uttrykkelig følger av disse vedtekter, jf. 7. Enhver rettslig disponering av sameieandel eller bruksrett (salg, utleie og/eller annen disponering) skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og mellom hvilke parter disponeringen gjelder. Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som uttrykkelig følger av disse vedtekter. Det vises dog til styrets rett til å kreve salg av sameieandel med rett til parkeringsplass iht. 7 under. Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens 15 og Disposisjonsrett over bruksrett til parkeringsplass En bruksrett til parkeringsplass i Garasjeeiendommen gir rett til en eller flere bestemt(e) parkeringsplass(er) i sameiets garasjeanlegg. Rettigheten til bruk av den enkelte parkeringsplass er fordelt av utbygger JM Norge AS i forbindelse med det første salg av parkeringsplassene (sameieandelene) i Garasjeeiendommen. Hver slik bruksrett skal være tildelt et eller flere nummer, hvor hvert nummer gir eksklusiv rett til en parkeringsplass på en plass med samme nummer iht. vedlagte parkeringsoversikt, jf. vedlegg 1. En bruksrett til en parkeringsplass kan, med mindre den overdras sammen med eierseksjon, kun overdras til andre eiere av eierseksjon i samme eierseksjonssameie som parkeringsplassen var fordelt til iht ledd, dersom den nye eier ikke bor i et eierseksjonssameie innenfor Elvekvartalet som har parkeringsmessig underdekning, jfr. tinglyst erklæring.

13 Dersom eier av bruksrett til parkeringsplass overdrar sin eierseksjon og flytter fra sitt eierseksjonssameie uten samtidig å overdra sin bruksrett, kan sameiets styre når som helst senere kreve at bruksretten selges, dersom styret kan fremskaffe en kjøper som tilfredsstiller vilkårene for å være sameier, evt. kan sameiet kjøpe rettigheten selv. En parkeringsplass i garasjeanlegget kan leies eller lånes ut til andre enn de den kan overdras til, jf. ovenfor, etter følgende retningslinjer; Ønske om utleie/utlån for mer enn 1 år av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til sameiets styre Beboere i de(t) eierseksjonssameie som har parkeringsmessig underdekning, jfr. tinglyst erklæring, skal ha fortrinnsrett til leie/lån på ellers like vilkår. Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i garasjeanlegget. Ved utleie av parkeringsplass har beboere i Elvekvartalet fortrinnsrett til leie til ellers like vilkår, dog slik at beboer(e) i eiendom som måtte ha parkeringsmessig underdekning, jfr. tinglyst erklæring har prioritet blant de ellers berettigede. Styret/ forretningsfører kan føre lister over de som ønsker å leie plass, og avgjør rekkefølge/tildeling mellom likeberettigede. Hvis ikke styret/ forretningsfører innen 1 måned etter at de har mottatt skriftlig melding om utleie til ikke-beboer av Elvekanten med angivelse av avtalt pris, leietakers navn og adresse mv, har funnet leietaker til plassen, kan plassen fritt leies ut av dens eier for en periode på inntil 2 år. Den sameier som overdrar eller leier ut garasjeplass (også ved utleie til beboer i Elvekvartalet) må også sørge for at overdragelsen/utleieforholdet meldes til Sameiet, idet en bruksrett til garasjeplass ikke kan utøves av andre enn den som er registrert som eier eller de som måtte være registrert i garasjesameiet som leietaker. Garasjeanlegget har til enhver tid et visst antall handikap plasser (HC-plasser) tilgjengelig slik det fremgår av Vedlegg 1. Disse plassene, som er noe større enn en normal parkeringsplass, skal til enhver tid være tilgjengelig for personer som er eier av eierseksjon i et av eierseksjonssameiene på Elvekvartalet, jf 2, som har ervervet bruksrett til parkeringsplass, og som har dokumentert handikap som tilsier behov for en slik plass. Styret kan pålegge innehaver av HC-plass, men som ikke selv har et dokumentert behov, å bytte med innehaver av en alminnelig plass som har slikt behov. I slike tilfeller skal den HCplass som ligger nærmest oppgangen til seksjonseieren som har dokumentert sitt behov, velges. Ved bortfall av dokumentert behov, skal plassene byttes tilbake. Styret kan også, når andre særlige grunner tilsier det, foreta ombytting av p-plasser ved å endre parkeringsoversikten, vedlegg 1. Styret kan ikke ved slik ombytting endre det antall p-plasser som den enkelte sameier disponerer. Sameiers bruksrett (hjemmel) til den enkelte parkeringsplass vil ved den første kjøpers overtagelse av hver enkelt plass ved garasjeanleggets ferdigstillelse bli registrert på den enkelte sameiers seksjon i grunnboken ved tinglysning. Ved senere salg må selger eller kjøper selv sørge for at bruksrettenblir overført til den nye sameier. 8

14 Ordinært sameiermøte Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Enhver sameier i Garasjeeiendommen har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på sameiermøtet. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle sameierne og bruksrettshaverne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære sameiermøtet behandle: 1. Styrets årsberetning 2. Styrets regnskap for foregående kalenderår 3. Valg av styre 4. Valg av revisor 5. Årlig vedlikeholdsprogram Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. 9 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere eller bruksrettshaverne som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf. 8. Hver sameier har én stemme. 10 Sameiermøtets vedtak Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, d) tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

15 e) samtykke til at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig for et lengre tidsrom enn 6 måneder Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere eller bruksrettshavere det gjelder: 1) at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like, 2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn bestemt i 15. 3) endring av denne bestemmelse Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 11 Styret Sameiet skal ha et styre på 3-5 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene velges for 2 år, med mindre sameiermøtet fastsetter noe annet. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret skal ansette forretningsfører. Avtalen må ha en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder. Dersom sameiermøtet har truffet vedtak om det, kan styret ansette andre funksjonærer. Det påhviler styret å gi forretningsfører og andre funksjonærer instruks, fastsette lønn/godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 12 Styrets adgang til å forplikte sameiet Med mindre sameiermøtet beslutter noe annet, representerer to styremedlemmer i fellesskap sameiet og forplikter det med sin underskrift. I saker som gjelder vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameiet på samme måte som styret.

16 13 Ordensregler Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor rammen av sameiets formål. Når skader på sameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig etter Lov om erstatningsplikt av 2. desember Ansvar kan også følge av annen lovgivning. Om utleverte nøkler/portåpnere til garasjeanlegget bortkommer har sameiet rett til å foreta utskiftning av låser og innkjøp av nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av portåpnersystemet for regning av den sameier eller bruksrettshaver som har mistet/blitt frastjålet nøkkel/portåpner. Sameieren eller bruksrettshaveren er også ansvarlig for skade forårsaket av en person som sameieren eller bruksrettshaveren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, utlånsforhold og/eller på annen måte). 14 Vedlikehold Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Alt vedlikehold skal forestås av Sameiet og ikke den enkelte Sameier eller bruksrettshaver. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett for eiendommen, som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. 15 Vedlikeholdskostnader Kostnader med eiendommen som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. Eierne av bruksrett til parkeringsplass skal dekke kostnadene til drift og vedlikehold av kjørearealer, parkeringsplasser og elektrisk port ved et særskilt tillegg til sin andel av felleskostnadene. Størrelsen på tillegget fastsettes av styret med utgangspunkt i faktisk bruk, men anslås til kr 100 per plass per måned. 16 Betaling av felleskostnader Den enkelte sameier og bruksrettshaver skal månedlig innbetale et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. 17 Ansvar utad Den enkelte sameier eller bruksrettshaver hefter utad ikke for en annen sameier eller bruksrettshavers andel av sameiets forpliktelser. Dersom en sameier eller bruksrettshaver således har måttet bære en større andel av felleskostnader enn han etter sameieforholdet eller vedtektene er forpliktet til, kan det overskytende kreves dekket av de som har betalt for lite. 18 Forsikring

17 Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret forsikringsselskap som er godkjent til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. 19 Kamera/videoovervåking av fellesarealer Sameiermøtet kan med alminnelig flertall gi styret fullmakt til å installere og foreta kamera- /videoovervåking av sameiets fellesarealer. Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking innenfor den ramme sameiermøtet har gitt. 20 Sameieloven Sameielovens alminnelige regler gjelder i den utstrekning nærværende vedtekter ikke regulerer forholdet. ooooo

18 VEDTEKTER FOR ELVEKVARTALET UTOMHUSSAMEIE 1 Navn og Formål Sameiets navn er Elvekvartalet Utomhussameie, heretter kalt Sameiet. Sameieeiendommen som definert i 2, ligger i tingsrettslig sameie mellom Elvekvartalet 1 Sameie, Elvekvartalet 2 Sameie og Elvekvartalet 3 Sameie (heretter samlet kalt «Sameierne»). Formålet er å drifte og vedlikeholde sameieeiendommen med eventuelle felles påstående anlegg til beste for Sameierne. Vedtektene skal regulere de rettigheter og forpliktelser som Sameierne har. Med beboer menes i disse vedtektene de som til enhver tid er seksjonseiere i sameiene Elvekvartalet 1 Sameie, Elvekvartalet 2 Sameie og Elvekvartalet 3 Sameie 2 Hva Sameiet omfatter Sameieeiendommen utgjør utearealet med gnr. 115, bnr. xxx i Drammen kommune som består av arealet som ligger rundt og mellom Sameiernes eiendommer i boligområdet Elvekvartalet. 3 Sameiebrøk Sameiere Sameierne eier en ideell andel i sameieeiendommen i henhold til nedenstående sameiebrøk: Sameier Gnr/bnr Sameiebrøk Elvekvartalet 1 Sameie (hus C, B, E, F, G og H) 115/xxx xxx/121 Elvekvartalet 2 Sameie (hus A) 115/xxx xxx/121 Elvekvartalet 3 Sameie (hus D) 115/xxx xxx/121 Sameiebrøken er fastsatt på grunnlag av antall eierseksjoner i de tre sameiene til sammen. Hver eierseksjon er tillagt en lik ideell andel i Sameiet. 4 Fysisk bruk av sameieeiendommen Sameierne har rett til den fysiske bruk som sameieeiendommen er alminnelig egnet og beregnet til herunder opphold, gang- og kjøreadkomst. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Det skal ikke settes opp gjerder eller annet som hindrer andre sameieres bruk av deler av eiendommen. Styret kan utarbeide ordensregler for bruk av sameieeiendommen.

19 5 Rettslig rådighet Ingen Sameier kan selge, pantsette eller på annen måte rettslig forføye over sin sameieandel uten etter samtykke fra de andre Sameiere. 6 Styret Sameiets styre består av 3 medlemmer med personlig varamedlemmer. Hver Sameier skal være representert med ett medlem. Styret i hvert av eierseksjonssameiene oppnevner hvert sitt medlem med en personlig vararepresentant. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år om gangen, men mindre det enkelte eierseksjonssameies styre bestemmer en kortere periode for sin representant. Styret velger selv sin leder. Styret avholder styremøter ved behov eller når minst ett styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal signeres av de tilstedeværende styremedlemmer. 7 Signatur og representasjon Styret representerer Sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets medlemmer i fellesskap i saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter i samsvar med vedtak truffet av sameiermøtet eller styret. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan eventuelt engasjert forretningsfører representere Sameierne etter nærmere fullmakt fra styret. 8 Styrets arbeid Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av Sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Ved utførelsen av sitt oppdrag, kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av sameiermøtet. Styret skal sørge for forsvarlig regnskapsførsel. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret, om ikke annet følger av vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal signeres av de fremmøtte styremedlemmer. 9 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Alle Sameiere, representert ved deres styre, har rett til å delta på sameiermøtet med tale- og forslagsrett. Styrets leder er møteleder med mindre det velges en annen møteleder.

20 Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet Protokollen skal underskrives av møteleder og én person som utpekes av sameiermøtet blant de tilstedeværende. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle de som har møterett, med dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Dersom saker av vesentlig karakter skal behandles, skal styret sende ut et forhåndsvarsel om dette i så god tid at sakene kan behandles i det ordinære sameiermøtet hos Sameierne forut for sameiermøtet i Elvekvartalet Utomhussameie. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møte, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt, kan Sameiet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle 1) styrets årsberetning 2) styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår med fordeling av felleskostnader 3) drifts- og vedlikeholdsplan Årsberetning, regnskapsoversikt og drifts- og vedlikeholdsplan skal senest èn uke før ordinært sameiermøte sendes ut til de som har møterett. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig for sameiermøtet. 10 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 2 Sameiere fremsetter skriftlig krav om dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf Sameiermøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter sameierbrøken. Blanke stemmer anses ikke som avgitt. Står stemmene likt avgjøres stemmene ved loddtrekning. Med mindre annet følger av vedtektene gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om bl.a.: 1) endring av vedtektene, 2) ombygging, påbygging eller andre endringer av sameiegjenstanden eller bebyggelse på denne om etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 3) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, 4) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 5) tiltak som har sammenheng med Sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for Sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

21 Følgende beslutninger krever tilslutning fra de Sameiere det gjelder: 1) at bestemte Sameiere skal ha plikt til å holde deler av eiendommene ved like, 2) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 13. Det kreves tilslutning fra samtlige Sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøte kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse Sameiere eller andre en urimelig fordel på andre Sameieres bekostning. Det legges til grunn at de deltakerne på sameiermøtet som representerer en Sameier, i nødvendig utstrekning har forelagt aktuelle saker for sitt borettslag/sameie og stemmer i samsvar med de vedtak det aktuelle borettslag/sameie har fattet. 12 Vedlikehold av sameieeiendommen Styret skal sørge for at eiendommen med fellesanlegg, veier, beplantning, belysning mv. vedlikeholdes forsvarlig slik at den til enhver tid kan brukes i samsvar med formålet og slik at offentlige krav blir oppfylt. Styret plikter å utarbeide en drifts- og vedlikeholdsplan. Planen skal revideres årlig og fremlegges på det ordinære sameiermøtet for behandling. 13 Fordeling og betaling av felleskostnader Kostnader knyttet til sameieeiendommen skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte sameier eller etter forbruk. Den enkelte Sameier er selv ansvarlig for egen intern kostnadsfordeling overfor sine seksjonseiere. Sameiermøtet kan velge revisor. 14 Revisor 15 Ansvar utad For Sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter hver enkelte Sameier solidarisk utad. Innad i Sameiet (i regressomgangen) hefter hver enkelt Sameier i forhold til sin sameieandel (pro-rata ansvar).

22 16 Bruksdeling og oppløsning Bruksdeling og oppløsning av sameiet etter sameielovens 14 og 15 kan ikke kreves uten samtykke fra samtlige sameiere. 17 Lov om sameige For forhold som ikke er omtalt foran, gjelder bestemmelsene i "Lov om sameige av 18. juni 1965", med senere endringer. ooooo

23 Utleiebolig AS - med leietaker i fokus Utleiebolig AS Utleiebolig AS er en langsiktig, profesjonell boligutleieaktør i det sentrale østlandsområdet. Selskapet ble stiftet i 2013 med Selvaag familien som majoritetseier og har som målsetning å erverve nye boligbygg for utleie. Selskapet har så langt 2 anlegg i drift i tillegg til 6 anlegg under bygging. Selskapet har geografisk driftsområde fra Drammen i sør til Ullensaker i nord med overvekt av Stor Oslo utleieanlegg. Selskapet har som ambisjon å vokse med omkring 200 nye boliger i året. Utleieboligs visjon Utleiebolig AS erverver nye boliger for utleie og skal bli landets foretrukne boligutleieselskap Selskapet har en langsiktig og industriell profil, og skal være ledende på profesjonell utleie med leietaker i fokus God forvaltning og tett oppfølging av kundene Aktiv oppfølging av leietakerne under leieforholdet og med egen vaktmester med daglig tilstedeværelse Vi leverer og opprettholder gode boliger og fellesområder (graverte navneskilt, på egnede eiendommer velutstyrte lekeområder for barn, tilrettelegger for sosiale tiltak, mv.) med formål om å skape engasjement og tilhørighet hos leietaker Samarbeid med Leieboerforeningen om beboerinkludering og engasjement med humankapital i fokus Utleiebolig har engasjert Leieboerforeningen til å utføre en årlig beboertilfredshet undersøkelse blant leietakerne i våre eiendommer Verdiforvaltning AS Verdiforvaltning besørger økonomisk, kommersiell og teknisk forvaltning av eiendommen. Dette innebærer utleie, oppfølging av leietaker, inndrivning av husleie, vedlikehold og reparasjoner Som leietaker kan man forvente en profesjonell oppfølging med en fast kontaktperson gjennom hele leieforholdet Verdiforvaltning har egne vaktmestre som sørger for at eiendommene blir holdt i orden Ansatte med lang erfaring av forvaltning av boligeiendom Verdiforvaltning er i en oppbyggingsfase, og består per i dag av 4 ansatte Verdiforvaltning AS er eiet 85% av Utleiebolig og 15% av nøkkelpersoner i selskapet Bjørnåsen Syd 3 96 Leiligheter Anlegget er utleid, overtatt 2014 Oppført av Selvaag Bolig Bjørnåsen Hus C 20 leiligheter Anlegget er utleid, overtatt 2015 Oppført av Selvaag Bolig Spirea Park Oppgang 2 AS 52 leiligheter Overtas påske 2016 Oppføres av JM Norge Løren Stasjon Hus A 36 leiligheter Overtas november 2016 Oppføres av Selvaag Bolig Mortensrud Torg Hus 7 28 leiligheter Overtas november 2016 Oppføres av Profier Øvre Storgate 124, Drammen 46 leiligheter Oppføres av JM Norge Løkenhagen Hus C, Lørenskog 58 leiligheter Oppføres av Stor- Oslo Eiendom Jessheim Hageby III, Jessheim 93 leiligheter Oppføres av Profier Karihaugveien leiligheter Under regulering I drift Under oppføring Under regulering

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringsbegjæring, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR FREDENSBORG GARASJESAMEIE (Vedtatt på ekstraordinært sameiemøte 20.06.05, endret 03.11.05, 27.4.06 og på ekstraordinært sameiermøte 10.12.09) Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune Sameiets navn er

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN. Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN. Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SIGNATUREN Vedtatt i sameiermøte [ ] i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, EIENDOM OG FORMÅL Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Signaturen. Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. VEDTEKTER for Hukenbekken Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 12.03.2015 1 Eiendommen - formål Hukenbekken

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

VEDTEKTER for Formtoppen Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Formtoppen Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Formtoppen Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Formtoppen Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE Utkast til vedtekter utarbeidet av Veidekke Eiendom AS (Utbygger) i forbindelse med salg/seksjonering. Utkastet vil kunne være gjenstand for endringer før overtagelse, i forbindelse med endringer av seksjonering

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. parkeringsplasser i prosjektet Blinken i Lørenskog Stasjonsby FORSLAG TIL VEDTEKTER UTARBEIDET PR 19.08.2016 for Sameiet Blinken fastsettes av utbygger forbindelse med seksjonering i medhold av lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08. V E D T E K T E R for sameiet Luftå 32 Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.2013 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets navn er sameiet Luftå 32. Sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER. FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D

VEDTEKTER. FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D VEDTEKTER FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D Gnr. 426, bnr. 5 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenberg Garasjesameie C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter en egen fradelt eiendom under

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

VEDTEKTER for Malerhaugveien 34 Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

VEDTEKTER for Malerhaugveien 34 Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. VEDTEKTER for Malerhaugveien 34 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Malerhaugveien 34 Sameie er et eierseksjonssameie

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter Vedtekter For Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune Vedtatt på stiftelsesmøte Sameiets navn er Kornmoenga Garasjesameie 1 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter garasjeanlegg i egen fradelt eiendom

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

for Sameiet Bjørnåsen Start 1 Eiendommen - formål 2 Organisering av sameiet 3 Rettslig råderett

for Sameiet Bjørnåsen Start 1 Eiendommen - formål 2 Organisering av sameiet 3 Rettslig råderett VEDTEKTER for Sameiet Bjørnåsen Start fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Endret på sameiermøte 14.04.2016. 1 Eiendommen - formål Sameiet Bjørnåsen

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE. Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune. Vedtatt på sameiermøte , endring vedtatt

VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE. Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune. Vedtatt på sameiermøte , endring vedtatt VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune Vedtatt på sameiermøte 17.11. 2019, endring vedtatt 28.04.2014 1 Navn Sameiets navn er Nye Gamlebyen Garasjesameie. 2 Hva sameiet

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte 26.04.2016. Sameiets navn er Fornebu Hageby Garasjesameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 29.04.2004, med siste endring i sameiermøte 02.04.2014 og i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 Vedtatt på stiftelsesmøtet den 25.01.07. Oppdatert på ekstraordinær generalforsamling 25.04.07 og ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE Fastsatt av utbygger Vei/For AS som hjemmelsinnehaver til Gnr.41, bnr.870, snr. 125, i Bærum kommune. 1 Navn Sameiets navn er Hagebyen 2 Garasjesameie. 2 Hva sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE Sameiets navn er Hundsund 5 Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 31 boligseksjoner på eiendommen gnr. 41 bnr. 931 i Bærum kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>)

VEDTEKTER. for. Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>) VEDTEKTER for Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>) Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 09. desember 2013. 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Helmers Hus III.

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05. VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283 Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.210 INNHOLD: Kapittel I. Innledning 1 Sameiegjenstand og vedtektenes

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. 428 bnr. 1 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter et garasjeanlegg,

Detaljer

V E D T E K T E R. for. KUBBEDALSTUNET SAMEIE org. nr

V E D T E K T E R. for. KUBBEDALSTUNET SAMEIE org. nr V E D T E K T E R for KUBBEDALSTUNET SAMEIE org. nr. 977 765 524 Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på sameiermøtet . 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr.

VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93 1 Eiendommen - formål Lillohagen Nedre Sameie (heretter

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE. Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04.

VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE. Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04. Sameiets navn er Parkens Garasjesameie. VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04.2011 1 Navn 2 Hva

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. VEDTEKTER for Lillevannsåsen Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 sist endret i forbindelse med sameiermøtet torsdag 20. mars 2014 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer