Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien Fyllingsdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen"

Transkript

1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien Fyllingsdalen Februar 2012

2 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VARDEN SKOLE Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Tidligere påkostninger og investeringsplaner Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på vedlagte tilstandsrapport Målinger og resultater - enkel vurdering Kartlegging og tiltak for toaletter/dusj v/skolen og BBS Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Vedlegg... 15

3 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 2 av 15 TILSTANDSRAPPORT VARDEN SKOLE Ved Varden skolen har det i de siste årene vært rapport om helseplager hos elever og lærere. Det har vært utført flere tiltak for å bedre forholdene, måleresultater har vist at inneklimaet har blitt bedre. Dette har likevel ikke ført til at problemene med helseplager hos brukerne har blitt mindre. Varden skole er bygget i perioden Skoleanlegget omfatter totalt 5 bygg. Skolen er nylig rehabilitert utvendig. Innvendig er bygningsmassen er generelt nedslitt, ventilasjonen må oppgraderes til et nytt balansert luftbehandlingsanlegg. Det anbefales at skolen får en total rehabilitering innvendig. Rehabilitering kan gjøres trinnvis ved at en tar et bygg om gangen. Det anbefales at en begynner med C-bygget (lavbygget). Denne delen av skolen bør vurderes revet. Før en går i gang med rehabilitering må grunnforholdene kartlegges mht til tilstand på bunnledninger og drenering. Det er i forbindelse med denne kartleggingen avdekket et behov for oppgradering av skolen med et totalt kostnadsestimat på kr. 107,3 mill. 1.1 Formål Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner i skolebygg. Herunder utarbeide vedlikeholdsplaner, vedlikeholdstrategi og fremskaffe reguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg. Det må videre etableres rutiner for jevnlig kartlegging av inneklima med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Denne rapporten tar for seg den bygningsmessige kartleggingen hvor risikovurdering og tiltaksplan er basert på bygningsmessige observasjoner som er sammenført med resultatet av bedriftshelsetjenesten sin kartlegging. Samlet vurdering med de tiltaksplaner som fremkommer i rapporten er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign BKB/PAL Bedriftshelsetjenesten Rektor Verneombud Hovedverneombud for skole Ivar Alvær Mariann Andersen Alvheim Magne Blom Kari Dyrøy Cecilie Abrahamsen

4 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 3 av Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 22/167 Adresse: Vardeveien 71 Postnr/Sted: 5143 Fyllingsdalen Byggeår: 1964/1967 BTA: m 2 Antall etasjer: 2+kj/1+kj Reguleringsforhold: Regulert til skole Etasjer under terrengnivå: 1 Tomtestørrelse: m² Bygningstype: Barneskole Størrelse lekeareal mv: Bygningen brukes i dag til: Skole Tomteopparbeidelse: Bygningens tidligere bruk: Parkeringsforhold: Antall p-plasser: 20 Større påkostninger: Fasader 2009, vent. agg Vei/adkomst: Offentlig gymsal 2010 Ferdigattest: Vannforsyning: Offentlig BKL: Kl. 1 Avløp: Offentlig Helseverngodkjenning: Nei, godkjenning ble trukket i 2010 Antall elever/brukere 340 Antall ansatte 52 Andre bruksformål - antall pers Helsestasjon

5 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 4 av Rapportering Denne sluttrapporten er bygget opp som følger: Kapittel angir på overordnet nivå aktuelle tiltak og kostnader. Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel i vedlegg fremgår detaljnivå av aktuelle tiltak og kartlegginger. Merk! Kartleggingene er gjennomført uavhengig av tilstandsrapporten som følger vedlagt. Rapport: Utført av: Dato: Sluttrapport BKB v/ivar Alvær Punktene: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6 er utfylt med bistand av rapport: Sweco AS Mai 2009 Og Sluttrapporten er kontrollert BKB v/svein Larsen Sluttrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt: Rapport: Utført av: Dato: Sweco AS v/espen Vestbø (RIB) Mai 2009 Tilstandsregistrering med Arnstein Dale (RIE) og kostnadsestimater Fredrik A. Hanssen (RIV), Jorun Merete Rønnevik HMS registreringsverktøy IK-Bygg med HMS BKB v/ivar Alvær og Svein Larsen kostnadsestimater Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold samt Skolen og BBS v/christian Lampe arbeidsplasser Oppsummering fra kartlegging av helseplager Bedriftshelsetjenesten Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling og inneklimalogging (CO 2, Cytox AS v/pål Ivarsøy og Morten Heimdal Feb temp, Relativ luftfukt) Belysning Pettersson & Gjellesvik AS v/tord Njøten Feb Utlegging/innhenting av Jan-feb BKB sporfilmer Radon 2012 Analyse av sporfilmer MRM - Mark Radon Miljø, Sverige Tidligere asbestkartlegging Vitenskapelig rådgiver UiB v/walther Wedberg 1999 PCB i vinduer Hole Glass AS Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering basert på ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av: Rektor Magne Blom og teknisk personell Kurt Leon Hellesøy Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument CO 2, temp, relativ luftfukt (RH) Q-track. Fukt Protimeter MMS Belysning Luxmeter type Elit 1801 NO

6 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 5 av 15 Ventilasjon Ifm kartleggingen av skolene er det foretatt logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte i et representativt utvalg rom (normalt 3-7 stk). For de skoler som det forefinnes aktuelle innreguleringsprotokoller på er dette lagt ved. Vurdering av tilstand i HMS-verktøyet IK-Bygg er basert på resultater av foreliggende dokumentasjon og ventilasjonsanleggets alder. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanleggs funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan godt fungere teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. BKB vil for de tilfeller støtte seg på inneklimalogger ifm kartleggingen og vurdere tilstand deretter. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er skolens rektor kontaktet og bedt å involvere skolens øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder forelagt for uttale eksisterende tilstandsrapporter, plukke ut aktuelle rom og arealer for nærmere målinger. Sluttrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet, dvs også utenfor HMSområdet. I den grad det lar seg gjøre er forslagene sett ca 1-10 år frem i tid inndelt i kategoriene Strakstiltak <1år, vedlikeholdsmessige tiltak m/etterslep og moderniseringsbehov. Oppgitte tall er omtrentlige budsjettsummer og er etter beste skjønn delt inn etter følgende prioritering: Akutt (D-V-U) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Vedlikehold som foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå. Tiltak er sett hhv 1-4 år og 5-10 år frem i tid. Modernisering (U) - Investering Arbeider som utføres for å tilføre manglende funksjoner eller tilfredsstille formelle krav som er kommet etter den opprinnelige oppføringen. Omfatter også krav som følge av bruks- og behovsendring. Det vil si tilsvarende utvikling. (ref. Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning fasilitetsstyring). Bør sees i sammenheng med omfattende nødvendige vedlikeholdstiltak. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Registreringsnivå 2 iht NS3424 er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Vi tar forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. HMS-kartleggingsverktøyet IK-Bygg er valgt brukt som tillegg til den ordinære tilstandskartlegging med kostnader siden den får frem konkrete HMS krav med kostnader som er stilt ifm Arbeidstilsynets pålegg. P.g.a stramme tidsmarginer presiseres det at registeringen har fokusert på de inneklimarelaterte faktorer som fremkommer i Arbeidstilsynets pålegg og nødvendigvis ikke øvrige HMS-tilsynsområder. Dette tas det forbehold om, men helheten skal være fanget opp ifm den ordinære tilstandsrapporten. Det tas også forbehold om utfyllingen av øvrige HMS-ansvarsområder enn Forvalter/ Utfører. Verktøyet er blitt til i flere faser i samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ved FOBE, Statens Bygningstekniske etat ved KOBE-programmet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk Brannvernforening og Stiftelsen Byggsertifisering. IK-Bygg foreligger i dag som en excel-bok, men vil om kort tid bli tilgjengelig i web-basert versjon.

7 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 6 av 15 På generelt grunnlag erkjennes det at rammevilkårene for å kunne tilfredsstille alle lovkrav ikke har vært tilstede. Ifm forestående omorganisering av BKB til etat for Eiendom og etat for Utbygging er dette noe som skal jobbes videre med slik at planer og rutiner for tilstandsregistrering og HMS-kartlegging blir satt i system. Dette må sees i relasjon til den pågående utviklingen av FDV-verktøyet hvor risikobasert tilstandsregistrering/hms-styring nylig er utviklet og hvor vi nå også er i sluttfasen av en kontrollmodul (Prosedyrer og sjekklister). Når systemet er ferdig utviklet vil bygningsrelatert HMS-kunne rapporteres inn via dagens meldingssystem (avvikssystem) og kunne avløse verktøyet IK-Bygg. Innføring av regelmessig tilstandsvurdering hvert 4. år kombinert med årlig HMS-kartlegging av byggets tilstand bør kunne gi en god overvåkning av når tiltak bør inntreffe vurdert i et helhetsperspektiv. Herunder helhetsvurdering av det enkelte bygg med tanke på behovet for større vedlikeholdsmessige tiltak, nødvendighet av oppgraderinger/ moderniseringer og en samlet tilfredsstillelse av ulike forskriftskrav.

8 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Nedenforstående tabeller angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering (byggvis). Nærmere detaljer om tiltak fremgår av pkt Evt ytterligere detaljer fremgår av vedlegg. I tillegg fremgår det i totaloversikten rundsumskostnader i forbindelse med kartlegginger som ikke er fanget opp i den ordinære vedlagte tilstandsrapporten. Dette kan være tiltak ifbm. brannsikkerhet, inneklimalogging, fuktregistrering, radon, lysmålinger, asbestsanering, toalettog dusjforhold og lærerarbeidsplasser. Tilstandsrapport Kartlegging Varden skole - Totalt Anbefalte tiltak Strakstiltak Vedlikehold Vedlikehold <1 år 1-4 år 5-10 år Modernisering Totalt Ansvar Bygning , ,- BKB VVS , ,- BKB El.kraft , ,- BKB Automasjon BKB Andre installasjoner BKB Utendørs , ,- BKB Dok-rapporter-HMS BKB Brannteknisk , ,- BKB Temperaturtiltak 1) BKB Ventilasjonstiltak 2) BKB Fuktsanering 3) BKB Radontiltak 4) BKB Belysning 5) BKB Asbestsanering 6) BKB Dusj/toaletter ansatte , ,- BKB/BBS Lærerarbeidsplasser , ,- BKB/BBS Sum eks. mva , ,- Uforutsett 20% , ,- Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% , ,- MVA , ,- TOTALT ESTIMAT , ,- Usikkerhet rundt kostnadsestimeringen og nødvendige tiltak gjør at totalestimat er multiplisert med en usikkerhetsfaktor på 1,3 Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse og ikke hensyntar en evt. arealutvidelse eller behov for erstatningslokaler. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Temperaturtiltak; overhaling av varmeanlegg er utført. SD-anlegg er justert Ventilasjonstiltak; kostnad til nytt ventilasjonsanlegg inngår i VVS-kostnad Fuktsanering; Kostnad inngår i utendørs-kostnad Tiltak ifbm. radon vurderes når rapport foreligger Belysning; Inngår i El.kraft-kostnad Asbestsanering; Asbest i fasade er fjernet ifbm. fasaderehabililtering. Tiltak ifbm. asbestfunn på kaldloft, kjeller og fyrrom blir utført i nær fremtid Anbefalte organisatoriske forhold: Kartlegging Anbefalte tiltak Lufterutiner, unngå doble timer, senk. temp. Gruppeskift lysstoffrør, rengjøring reflektorer Rydding Ansvar Skole Skole Skole

9 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 8 av 15 Bygningsmassen består av 4 bygg hhv Hovedbygget, C-bygget, SFO-bygg og Gymbygg. Hovedbygget er oppført i 1964 og er i murkonstruksjoner med saltak i tre/takstein. Nybygget er fra 1967 er oppført i betong/trekonstruksjoner. Gymbygget er i betongkonstruksjoner med teglsteins yttervegger. SFO er en ren trebygning. De fleste overflater og tekniske installasjoner er fra byggeår. 1.5 Tidligere påkostninger og investeringsplaner Fasader på hele bygningsmassen ble totalrehabilitert i 2009 herunder murkonstruksjoner, dører, vinduer og takrenner. Takstein på hovedbygget ble skiftet noen år tidligere. SFO-bygget ble totalrehabilitert i 2009 utvendig. Toaletter i C-bygget ble rehabilitert i Det samme ble overflatene i korridor og noen av klasserommene i samme bygg i 2011, grunnet innklagde helseplager fra skolen/ansatte og påfølgende pålegg fra Helsevernetaten. Gulvet i gymbygget ble skiftet i 2010 og det ble samtidig drenert rundt gymbygget. Varden skole ligger slik til at det har et stort nedslagsfelt. Det er mye tilsig av overflatevann i området rundt skolebygningene, og dreneringen er ikke tilfredsstillende. Det ble etablert 13 stk nye desentraliserte ventilasjonsanlegg i 2011 på klasserom hvor Helsevernetaten krevde elevtallsbegrensing dersom ikke ventilasjonen ble forbedret. I 2012 er det installert ytterligere 5 ventilasjonsaggregat. Det ble foretatt muggsoppanalyser i C-bygget og i gymbygget som viste akseptable verdier fra firmaet Cytox AS og Arbeidsmiljøseksjonen. Det foreligger pt ingen større investeringsplaner for Varden skole, men en mindre innvendig oppussing gjennom Prosjekt Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på vedlagte tilstandsrapport Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak Bygningsmessig (NS3451 2) Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Sweco AS i 2009 og 2012, fuktrapport fra Cytox. Innvendige overflater og utstyr er svært slitt og har behov for oppgradering. Det samme gjelder toaletter, vvs, lærerarbeidsplasser, etc. Skolen har et omfattende dreneringsproblem som gir et fuktig inneklima i underetasjen i hovedbygget VVS (NS3451 3) Det er montert desentraliserte ventilasjonsanlegg på 12 klasserom, men hele bygningsmassen krever på noe sikt nye sentralstyrte balanserte anlegg. Dagens sentraliserte anlegg er fra byggeår og er et rent avtrekksanlegg. Dette tilfredsstiller ikke dagens krav. Varmeanlegget består av nye og gamle radiatorer, men med ledningsanlegg/distribusjonsnett/radiatorkurser fra byggeår. Varmeanlegget bør fornyes Elektro/automasjon (NS og 5) Hovedtavlen er fra byggeår og bør skiftes. Når overflater skal oppgraderes med nye himlinger etc krever det også en total rehabilitering av elektrisk anlegg. Alle underfordelinger må fornyes/skiftes ut Heis/ andre installasjoner (NS3451 6) Skolen har skrueheis i hovedbygget. Ingen merknader.

10 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 9 av Utendørs (NS3451 7) Det er påkrevd full oppgradering av dreneringssystemer og overflatevannsystem Div. dokumentasjon-rapporter-hms (9) Generelt Enøk Bygget er fra 1964 med isolasjon fra byggeår og tilfredsstiller ikke dagens krav til isolasjonsverdi/energiøkonomisering. Bygningen er betong/trekonstruksjoner med mange kuldebroer. Mekanisk avtrekk er i dag ikke energiøkonomisk en god løsning. Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Dårlig tilrettelagt mht universell tilkomst til alle klasserom og gymbygg. Lærerne har ikke arbeidsplass-areal tilpasset dagens norm på 6 kvm per lærer. Gymsalen er liten. Planløsningen er typisk 60-talls med klasserom og korridorer. Ikke tilpasset moderne læringsarealer til ny pedagogikk. Det er vanskelig å endre planløsningen i dette bygget. Det er for få wc i forhold til lærertall. Det samme gjelder garderober. For elevene er situasjonen bedre med relativt god kapasitet Helse Brukerne har i lengre tid klaget på inneluften i skolen og spesielt i C-bygget fra Helsevernetaten innførte elevtallsbegrensing pga høye verdier av C0 2. Det er gjort flere tiltak mht ny ventilasjon og nye overflater her uten at brukerne har funnet tilstanden tilfredsstillende. For hovedbygningen er det spesielt lærerarbeidsplasser og administrasjonsdelen en ikke finner tilfredsstillende fra bruker. Det et tegn til at det har vært smågnagere (mus) på skolekjøkkenet. Tiltak er iverksatt for fjerning. Svømme-/badeanlegg Det er ikke svømmeanlegg ved skolen Det er foretatt kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold ved Bedriftshelsetjenesten Miljø Det er mindre forekomster av asbest men dette gjelder ikke arealer der elever og ansatte har tilgang til (loft, kjeller og fyrrom) Sikkerhet Ikke nærmere vurdert.

11 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 10 av 15 Brann Varden skole er i relativt god brannteknisk stand, og ble i 1997 brannteknisk oppgradert med blant annet brannklassifiserte dører i rømningsveier, trapperom og til en del klasserom. Det ble utført en god del branntettinger for å forebygge brannspredning i bygget ved en eventuell brann. Det er installert nytt brannalarmanlegg i Bygningsmessige endringer siden 1997 samt bruken av bygget i ettertid, vil nok kreve en ny brannteknisk gjennomgang som helhet på lik linje med de øvrige skoler hvor dette er utført de siste 3 år. Kartleggingen i denne omgang er visuell grovgjennomgang av branndokumentasjon og det bygnings-/branntekniske funn ved bygget, og vil ikke anses å være en helhetlig tilstandsanalyse brannteknisk. Ved gjennomgang ble det avdekket noen mangler som må utbedres både teknisk, bygningsmessig og organisatorisk. Brannteknisk utbedring er estimert til kr ,- (netto). I første rekke gjelder dette: Manglende branntetting Fravik fra TR2 trapperom fra noen klasserom Strålingsfare i innvendige hjørner og vertikal i fasaden Dokumentasjon av ombygginger/endringer som er foretatt etter 1997 i byggene Brannverntegninger oppgraderes. Rydding av rømningskorridorer og tilfluktsrom. Rømningskorridorer benyttes til undervisning, kopirom, lager, bosslagring, etc. Bruk av skjøteledninger må reduseres til ett minimum. Løse ledninger etter datainstallasjoner fra tak, vegg og ved gulv, samt manglende branntettinger etter installasjonene som er utført. Skolen må gjennomgås som helhet for de installasjoner som er utført. Spesielt lærerarbeidsplasser og klasserom som har fått montert nye anlegg/utstyr for data de siste år. Utvendige bosscontainere står for nært bygget, og kan utsette bygget for påsatt brann og videre brannsmitte. Plassering av containere kan påvirke rømning fra bygget. Alle årskontroller og egenkontroller av brannsikkerheten er utført ved bygget. Branntilsyn er utført for 2011 og besvart. Noen av manglene som er avdekket ved gjennomgangen vil kreve en brannteknisk analyse av brannteknisk rådgiver, og vi anbefaler derfor at det utføres en egen brannteknisk gjennomgang av brannrådgiver ved skolen Tilfluktsrom/ fortifikatoriske anlegg Tilfluktsrom er i bruk til formålet men brukes som lager. Det skal kunne tømmes på 72 timer. Det fungerer som mellomlager for materiell som forventes å ikke komme i bruk igjen. Det er ikke gunstig at tilfluktsrommene brukes som lager på grunn av høy luftfuktighet. Organiske materialer kan gi grobunn for muggsopp. 1.7 Målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger ifm pålegg Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen. Vi tilføyer også at flere av skolene opp gjennom årene tidligere har vært målt, men BKB ønsker som en del av kartleggingen å foreta nye målinger for ovennevnte områder hvor dette viser seg å være et behov. Følgende målinger er foretatt ifm kartleggingen:

12 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 11 av Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) v/cytox AS Administrativ norm for CO 2 : 1000ppm(1800 g/m 3 ). CO 2 gir et bilde av rommets luftskifte avhengig av personbelastning. Anbefalt temperatur for arbeidsplasser: < 22 C. Spesielt viktig å unngå overskridelser i årstider med oppvarmingsbehov. Anbefalt nivå for Relativ luftfuktighet(rf): < 30-40% vinterstid, 40-60% sommerstid Kildehenvisning: SINTEF-Byggforsk, Arbeidstilsynet Målinger foretatt: , , og Romnummer 8(315) Arbeidsrom Bygg A Gamlebygget 9(317) Bygg A Gamlebygget 11 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 012 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 013 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 120(17) SFO Bygg D Paviljongen Personbelastning ikke oppgitt Areal/ volum m 2 /m 3 CO 2 max/min 899/ / / / / / 442 CO 2 gj. snitt i måleperioden Temp Relativ luftfukt (%RF) Avvik iht adm. norm eller anbefalte verdier Anbefalte tiltak (Temp) (temperatursenking) (RF) CO 2 (Temp) (RF) bedring av luftskifte/ lavere personbelastning, (temperatursenking) (Temp) (temperatursenking) CO 2 Temp bedring av luftskifte/ lavere personbelastning, temperatursenking Jevnt over akseptable CO 2-nivåer bortsett fra for rommene 11 og 120(17). RF for rom 9(317) relativt høy. En senking av temperatur i rommene vil i prinsippet øke RF, og som ofte er en fordel vinterstid med generelt lav RF innomhus. Årsak til generelt lavt luftfuktnivå innomhus vinterstid, er oppvarming av inntrukket uteluft med relativt lavt vanninnhold(g/m 3 ). Ulemper med forhøyet luftfuktnivå innomhus vinterstid, er kondensfare på nedkjølte ytterveggsflater. Som følge av individuelle reaksjonsmønstre og behov ved opphold ved varierende grad av påvirkning av kjente inneklimafaktorer, er det ofte en betydelig utfordring å finne løsninger som ivaretar alle behov hvor mange personer er samlet i samme lokale. Vinterhalvåret kan være spesielt utfordrende. For å imøtekomme anbefalte verdier for temperatur og RF, samt at CO 2-nivåene i de rom hvor disse overskrider administrativ norm faktisk harmonerer med normen, må temperaturen reguleres samt at luftskifte og/eller personbelastningen henholdsvis økes/reduseres i tilstrekkelig grad. En detaljert oversikt ved grafisk fremstilling av registrerte inneklimafaktorer, registreringer av varierende personbelastning samt annen relevant informasjon for de undersøkelser som er gjort, er å finne i vedlagte rapport av fra Cytox AS.

13 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 12 av Fuktregistrering v/cytox AS Romnummer 115 Bygg A Gamlebygget Plan Underetasje 113 og 116 Bygg A Gamlebygget Plan Underetasje Bygg C Krypkjeller 249 C Bygg C Loft 249 C Bygg C Loft Registrert forhøyede fuktverdier Ja Ja Ja Nei Nei Hvor/symptom Årsak Anbefalte tiltak I kott under trapp/ store mengder borebiller, omfattende muggsopputvikling mm. Innervegg/ våt vegg, omfattende muggsopputvikling Sørvendt ende, nordvendt ende/ Fritt vann på grunn Himlingsplater/ fuktskade og muggsoppangrep Sutak/råteskader, muggsoppangrep Tilført fukt ved avdamping fra grunnmur/gulv i kombinasjon med mangelfull ventilasjon Sannsynlig rørlekkasje Vanntilførsel ved overflatevann/ grunnvann Tidligere taklekkasje Tidligere taklekkasjer Renovering av bod, etablering av godt nok luftskifte, evt. i kombinasjon med utvendig drenering/fuktsikring av yttervegg, alt lagret organisk materiale må kastes. Det må nyttes egnet åndedrettsvern ved opphold i rommet. Utbedring lekkasje, utbedring av følgeskader av lekkasje, herunder muggsoppsanering Fjerning av alt bygningsavfall, dampsperre på grunn, bedret avlufting. Fjerning av alt unødvendig lagret organisk materiale i resten av kjelleren Utbedring av innvendige skader som følge av tidligere taklekkasje, herunder muggsoppsanering Utbedring av innvendige skader som følge av tidligere taklekkasje, herunder muggsoppsanering. 249 C Bygg C Loft 106 Bygg D Hovedplan 231 Trappehus Bygg B Gamlebygget Plan 1. etg. 101 Plan U.etg. Bygg A Gamlebygget Blindkjellere Bygg A Gamlebygget Plan underetasje Nei Nei Ja Ja Ja Loft/manglende avlufting Gulvbelegg i forkant av vaskemaskin/ skader i belegg Yttervegger/ Saltutslag, skader i puss og maling Krypkjeller/høyt luftfuktnivå, fritt vann på grunn mm. Hele rommet Mangel på tilstrekkelig luftskifte Vannsøl Kapillært opptrekk av vann fra grunn/nedre del av fasade Vann fra grunn, avdamping fra grunn Vann fra grunn mm., avdamping fra grunn * Evt. skifte av belegg. Fuktsikring mot grunn og av yttervegg ved utvendig drenering/overflatebehandling, innvendige utbedringer av følgeskader ** *** * Kommentar; Manglende avlufting av loftet har ikke medført konstruktive skader. Det har imidlertid oppstått lokale muggsoppangrep som følge av mangelen. Det anbefales åpnet min 50mm luftspaltemellom hvert sperr ved raft for innluft samt utluftsåpninger enten ved spalte i møne eller ved egnede takhetter. ** Kjelleren er ikke avluftet. Høyt fuktnivå i grunn, på alt lagret materiell mm. Anbefalte tiltak er fjerning av alt bygningsavfall o.a., evt. dampsperre på grunn, etablere avlufting av rommene. *** Kjellerne er svært fuktige og er dels nyttet til lagring av bord, stoler og annet som i all hovedsak er ødelagt som følge av lagringen. Omfattende muggsoppangrep og en spesielt dårlig luft i rommene. Det renner vann flere steder på grunn. Rommet bør ikke på noen måte brukes uten tilstrekkelig åndedrettsvern. Alle lagrede gjenstander må fjernes. Årsak til det høye fuktnivået må utredes nærmere, og det som i så måte måtte være aktuelt av tiltak, må utføres. Evt. dampsperre på grunn, bedret avlufting, muggsoppsanering. Omfanget og lokasjon for fuktmålingene er vurdert utfra det som visuelt er registrert ved flere besiktigelser av skolen. Målingene er primært foretatt i områder hvor det er vurdert som sannsynlig å finne forhøyede fuktnivåer. Undersøkelsene må ikke sees på som fullstendige i forhold til alle skolens arealer. Målepunkter for fukt er avmerket på plantegninger for skolen. En detaljert oversikt over målepunktene er tilgjengelig fra arkiv hos Cytox AS.

14 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 13 av Radon Sporfilmer lagt ut i rom: 255, 251, 120 og i Aktivitetsrom. Sporfilmene må ligge minimum 2 måneder før de sendes inn til analyse. Resultater må derfor påregnes bli ettersendt Lysmålinger v/pettersson og Gjellesvik AS Tavlearmaturer: Klasserom: Arbeidsrom: Generelle tiltak og prisestimat for hele skolen: Belysning av skrivetavler er for lav. Se tiltak tabell OK almennbelysning. Se tiltak tabell Lys på arbeidsplasser er litt lav. I tillegg er det en del reoler som skygger for taklyset. Se tiltak tabell Ut fra stikkprøvemålingene vurderes tilsvarende rom å ha omtrentlig samme kvalitet og tilstand på belysningsutstyr. Basert på stikkprøvekontrollene som skal være et representativt utvalg anbefales 12 tilsvarende rom oppgradert utover det som er nevnt i tabell. Totalkostnad inkl. tabellestimat estimeres til ,- eks.mva for oppgradering av belysning. Etablere rutiner for gruppeskift lysrør og renhold av reflektorer. Se nærmere detaljer ifm lysmålinger i vedlegg. Rom 315 (8) arb. rom 317 (9) kl. rom 252 (11) kl. rom 253 (12) kl. rom 254 (13) kl. rom 120 (17) kl. rom Belysning 9stk à 2x58W 9stk à 3x35W 3 stk à 1x36 9stk à 2x35W 3 stk à 1x36 9stk à 2x36W 3 st à 1x58 9 stk à 2x35W 3 stk à 1x36 9 stk à 2x36W Maks. lux Min.lux Middel lux Vurdering Litt lav belysning Ok belysning på pulter. Lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Tiltak Rengjøre reflektorer. Eventuelt monter bordlamper pga reoler Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer. Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Montere tavlearmatur Estimat eks. mva 2 500, , , , , , Tidligere målinger/ kartlegginger I tillegg følger tidligere målinger/ kartlegginger som vi mener fortsatt har relevans for vurderingen. Disse målinger/ kartlegginger er: Kartlegging av asbest På kaldloft, i kjeller og fyrrom Mugg/sopprapporter Fuktrapport fra PCB Det er ikke PCB i bygningen.

15 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 14 av Kartlegging og tiltak for toaletter/dusj v/skolen og BBS Kartlegging av toalett- og dusjforhold er gjort ved utsendelse av spørreskjema til skolen. Dette er besvart av rektor, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av Byrådsavdeling for barnehage og skole. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver tiltak med tidfesting. I vurderingskolonnen blir forhold knyttet til både antall, kjønn, rengjøring o.a. kommentert. I antall dusjer inngår kun avlukkede dusjer for personalet. Større dusjområder i tilknytning til idrettsareal er ikke medregnet, men disse antas å være tilgjengelige for personalet før elevene kommer. Toaletter Skole Byggeår Varden (1964) Antall ansatte pr. toalett Vurdering Tiltak Tidsplan toaletter. Svært lite tilfredsstillende både på antall og standard. Dusjer Skole Byggeår Varden (1964) Antall ansatte pr. dusj Vurdering Tiltak Tidsplan dusjer. Dårlig standard. 1.9 Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av lærernes kontorarbeidsplasser er gjort ved utsendelse av spørreskjema til skolen. Dette er besvart av rektor, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av Byrådsavdeling for barnehage og skole. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver tiltak med tidfesting. Lærerarbeidsplasser Skole Byggeår Varden (1964) Antall m² pr. lærerarbeidsplass Kartlegging og vurdering Tiltak Tidsplan 4.50 Arealstørrelse: Må økes ved rehabilitering av skolen. Viktige miljøfaktorer: Få møterom/ stillerom og dårlig ventilasjon. Samtidighetsfaktor: Som for skoler generelt. Se tekst under. Vurdering: Miljøfaktorene må vurderes. I antall m 2 pr. lærerarbeidsplass er kun areal til selve arbeidsplassene tatt med, ikke areal til møterom og lignende. Lærernes kontorarbeidsplasser er til sammenligning med andre kontorarbeidsplasser ikke i bruk hele arbeidsdagen, da store deler av lærernes arbeidstid er i elevenes læringsarealer. Samtidighetsfaktoren varierer etter dette ved at det i elevenes arbeidstid er få lærere på arbeidsplassene, mens det etter elevene er gått for dagen, er flere lærere på arbeidsplassene. Da er i tillegg store felles skolearealer også tilgjengelig for personalet til møterom og lignende. Fra 2005 ble areal pr. arbeidsplass øket fra 4 m 2 til 6 m 2 for lærere i fellesarealer. Ved nybygg og rehabilitering legges den nye normen til grunn og de fysiske arbeidsforhold vurderes helhetlig. I vurderingen er spesielle forhold knyttet til arealstørrelse, viktige miljøfaktorer, samtidighetsfaktoren og lignende kommentert. Det er videre vurdert om det er nødvendig med spesiell sakkyndig bistand for å ivareta sikkerheten på kontorarbeidsplassen - jfr. arbeidsmiljølovens ledd bokstav c. Se andre deler av rapporten - spesielt pkt. 9 b.

16 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 15 av Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold er gjennomført av Bedriftshelsetjenesten og følger vedlagt i sin helhet Vedlegg 1. Tilstandsrapport med kostnad 2. IK-Bygg 3. Fotoserie 4. Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Cytoxrapport 6. P&G lysmålinger 7. Asbest 8. Kartlegging v/bedriftshelsetjenesten

17 VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE 1. Tilstandsrapport 2009 med merknader og tilleggsnotat "nybygg" IK-Bygg Fotoserie Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Rapport fra Cytox Lysmålinger fra Pettersson & Gjellesvik Asbestkartlegging v/ Walter Wedberg Kartlegging v/ bedriftshelsetjenesten 2011 og 2012

18

19

20

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. ULSMÅG SKOLE Totlandsveien Nesttun

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. ULSMÅG SKOLE Totlandsveien Nesttun i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSMÅG SKOLE Totlandsveien 53 5224 Nesttun Februar 2012 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSMÅG SKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. NATTLAND SKOLE Merkurveien Natland

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. NATTLAND SKOLE Merkurveien Natland i f.m. Arbeidstilsynspålegg NATTLAND SKOLE Merkurveien 30 5098 Natland Februar 2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NATTLAND SKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI LAKSEVÅG

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI LAKSEVÅG i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI 2 5162 LAKSEVÅG Februar 2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT DAMSGÅRD UNGDOMSSKOLE 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI 2 5162 LAKSEVÅG

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI 2 5162 LAKSEVÅG Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg DAMSGÅRD SKOLE HERMAN GRANSVEI 2 5162 LAKSEVÅG Februar 2012 Bergen kommunale bygg Damsgård ungdomsskole Sluttrapport 10.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Søreide skole Ytrebygdsveien Søreidgrend

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Søreide skole Ytrebygdsveien Søreidgrend i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ytrebygdsveien 51 5251 Søreidgrend Dato:16/02/2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT FOR SØREIDE SKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALREKSTAD SKOLE

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALREKSTAD SKOLE Prosjekt Oslo/453209.1 A-122819 i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALREKSTAD SKOLE ÅRSTADSGEILEN 25 Februar 2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ALREKSTAD SKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. HOLEN UNGDOMSSKOLE Øvre Holen 4/6, 5163 Laksevåg. Dato

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. HOLEN UNGDOMSSKOLE Øvre Holen 4/6, 5163 Laksevåg. Dato i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN UNGDOMSSKOLE Øvre Holen 4/6, 5163 Laksevåg Dato 21.01.12 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN UNGDOMSSKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Alvøen skole, CO2- målinger feb. 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal Sted: Alvøen skole, rom 07, 15, 23, 113, 115 og 123 Telefon: 55 99 86

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Protokoll Saksnr.: 200805871-51 Saksbehandler: MEBO Emnekode: SARK-0782 Protokoll fra mote i AMU-bygg 27.03.2012 Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3 i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3 24. Februar 2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Alvøen Skole Alvøen Skolevei 61

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Alvøen Skole Alvøen Skolevei 61 Prosjekt Oslo/452669.1 A-122819 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Alvøen Skole Alvøen Skolevei 61 Februar 2012 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ALVØEN SKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. ULSMÅG SKOLE Totlandsveien 53 5224 Nesttun

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. ULSMÅG SKOLE Totlandsveien 53 5224 Nesttun Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSMÅG SKOLE Totlandsveien 53 5224 Nesttun Februar 2012 Bergen kommunale bygg Ulsmåg skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg LYSHOVDEN SKOLE LILLEHATTEN 3 24. Februar 2012 Bergen kommunale bygg Lyshovden oppveksttun Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE. Tilstandsrapport 2009 med merknader og tilleggsnotat "nybygg" 202 2. IK-Bygg 202 3. Fotoserie 2009 4. Situasjonsplan med byggbenevnelse

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Garnes ungdomsskole Garnesveien 88, 5260 Garnes

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Garnes ungdomsskole Garnesveien 88, 5260 Garnes i f.m. Arbeidstilsynspålegg Garnesveien 88, 5260 Garnes Dato:10.02.2012 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT GARNES UNGDOMSSKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 2 1.3 Rapportering...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 i f.m. Arbeidstilsynspålegg SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 05.12.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKINSTØ SKOLE (HAUKEDALEN)... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 Kvinesdal kommune Nesgt.11 4480 KVINESDAL Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG SYSTEM FOR IVARETAKELSE

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Rapporter for følgende skoler: Alrekstad Alvøen Damsgård Garnes ungdomsskole Holen (ungdomsskoledelen) Lyshovden Minde Nattland Ulriken Ulsmåg

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Inneklima Konnerud skole

Inneklima Konnerud skole Inneklima Konnerud skole Tema : Generelt om inneklima og internkontroll Konnerud skole Målinger og undersøkelser Hvor på skolen Tiltak Oppsummering Generelt om internkontroll Trygghet for helse miljø og

Detaljer

Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato:

Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato: Bergen Kommune Etat for eiendom Postboks 7700 5020 Bergen Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato: 18032013 Ressursnr. 34018 Ordrenr. 1024251 Vi viser til vår inneklimaundersøkelse 08032013

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TILTAK FOR SANERING AV H-FLØY INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT VURDERING AV TILTAK FOR SANERING AV H-FLØY INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Eiganes skole vurdering av tiltak for sanering av fuktskadet skole Oppdragsnummer: 011121 Oppdragsgiver: Dr. Laila Tjelta Hashemi Dato: 4. juni 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg MINDE SKOLE GRØNNESTØLSVEIEN 22

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg MINDE SKOLE GRØNNESTØLSVEIEN 22 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg MINDE SKOLE GRØNNESTØLSVEIEN 22 22.02.202 Bergen kommunale bygg Minde skole Sluttrapport.03.202 Side av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MINDE SKOLE... 2.

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

Fysisk miljø- Bygningstatus

Fysisk miljø- Bygningstatus MILJØENHETEN sept 2014 Rolf Erik Hoaas Fysisk miljø- Bygningstatus Foto: Geir Hageskal Rolf Erik Hoaas Privat prosjektering og planlegging av vvs anlegg Trondheim Kommune drift og vedlikehold, nybygg,

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. NATTLAND SKOLE Merkurveien Natland

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. NATTLAND SKOLE Merkurveien Natland Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg NATTLAND SKOLE Merkurveien 30 5098 Natland Februar 2012 Bergen kommunale bygg Nattland skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Under er vår vurdering av tilbakemelding av med konklusjoner.

Under er vår vurdering av tilbakemelding av med konklusjoner. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.06.2012 2011/12243 DERES DATO 30.03.2012 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 DERES REFERANSE Bergen kommune Seksjon Strategi og utvikling, Byrådsavdeling for barnehage

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 6.12.2012 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN BARNESKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Rengjøring av kanaler

Rengjøring av kanaler Rengjøring av kanaler Pakke 1 : Loddefjord skole og Aurdalslia skole Pakke 2: Ytre Arna skule og Li skole Pakke 3: Christi Krybbe skole og Haukeland skole Pakke 4: Løvås skole og Seljedalen skole Pakke

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer