Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien Fyllingsdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen"

Transkript

1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien Fyllingsdalen Februar 2012

2 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VARDEN SKOLE Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Tidligere påkostninger og investeringsplaner Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på vedlagte tilstandsrapport Målinger og resultater - enkel vurdering Kartlegging og tiltak for toaletter/dusj v/skolen og BBS Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Vedlegg... 15

3 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 2 av 15 TILSTANDSRAPPORT VARDEN SKOLE Ved Varden skolen har det i de siste årene vært rapport om helseplager hos elever og lærere. Det har vært utført flere tiltak for å bedre forholdene, måleresultater har vist at inneklimaet har blitt bedre. Dette har likevel ikke ført til at problemene med helseplager hos brukerne har blitt mindre. Varden skole er bygget i perioden Skoleanlegget omfatter totalt 5 bygg. Skolen er nylig rehabilitert utvendig. Innvendig er bygningsmassen er generelt nedslitt, ventilasjonen må oppgraderes til et nytt balansert luftbehandlingsanlegg. Det anbefales at skolen får en total rehabilitering innvendig. Rehabilitering kan gjøres trinnvis ved at en tar et bygg om gangen. Det anbefales at en begynner med C-bygget (lavbygget). Denne delen av skolen bør vurderes revet. Før en går i gang med rehabilitering må grunnforholdene kartlegges mht til tilstand på bunnledninger og drenering. Det er i forbindelse med denne kartleggingen avdekket et behov for oppgradering av skolen med et totalt kostnadsestimat på kr. 107,3 mill. 1.1 Formål Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner i skolebygg. Herunder utarbeide vedlikeholdsplaner, vedlikeholdstrategi og fremskaffe reguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg. Det må videre etableres rutiner for jevnlig kartlegging av inneklima med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Denne rapporten tar for seg den bygningsmessige kartleggingen hvor risikovurdering og tiltaksplan er basert på bygningsmessige observasjoner som er sammenført med resultatet av bedriftshelsetjenesten sin kartlegging. Samlet vurdering med de tiltaksplaner som fremkommer i rapporten er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign BKB/PAL Bedriftshelsetjenesten Rektor Verneombud Hovedverneombud for skole Ivar Alvær Mariann Andersen Alvheim Magne Blom Kari Dyrøy Cecilie Abrahamsen

4 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 3 av Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 22/167 Adresse: Vardeveien 71 Postnr/Sted: 5143 Fyllingsdalen Byggeår: 1964/1967 BTA: m 2 Antall etasjer: 2+kj/1+kj Reguleringsforhold: Regulert til skole Etasjer under terrengnivå: 1 Tomtestørrelse: m² Bygningstype: Barneskole Størrelse lekeareal mv: Bygningen brukes i dag til: Skole Tomteopparbeidelse: Bygningens tidligere bruk: Parkeringsforhold: Antall p-plasser: 20 Større påkostninger: Fasader 2009, vent. agg Vei/adkomst: Offentlig gymsal 2010 Ferdigattest: Vannforsyning: Offentlig BKL: Kl. 1 Avløp: Offentlig Helseverngodkjenning: Nei, godkjenning ble trukket i 2010 Antall elever/brukere 340 Antall ansatte 52 Andre bruksformål - antall pers Helsestasjon

5 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 4 av Rapportering Denne sluttrapporten er bygget opp som følger: Kapittel angir på overordnet nivå aktuelle tiltak og kostnader. Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel i vedlegg fremgår detaljnivå av aktuelle tiltak og kartlegginger. Merk! Kartleggingene er gjennomført uavhengig av tilstandsrapporten som følger vedlagt. Rapport: Utført av: Dato: Sluttrapport BKB v/ivar Alvær Punktene: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6 er utfylt med bistand av rapport: Sweco AS Mai 2009 Og Sluttrapporten er kontrollert BKB v/svein Larsen Sluttrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt: Rapport: Utført av: Dato: Sweco AS v/espen Vestbø (RIB) Mai 2009 Tilstandsregistrering med Arnstein Dale (RIE) og kostnadsestimater Fredrik A. Hanssen (RIV), Jorun Merete Rønnevik HMS registreringsverktøy IK-Bygg med HMS BKB v/ivar Alvær og Svein Larsen kostnadsestimater Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold samt Skolen og BBS v/christian Lampe arbeidsplasser Oppsummering fra kartlegging av helseplager Bedriftshelsetjenesten Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling og inneklimalogging (CO 2, Cytox AS v/pål Ivarsøy og Morten Heimdal Feb temp, Relativ luftfukt) Belysning Pettersson & Gjellesvik AS v/tord Njøten Feb Utlegging/innhenting av Jan-feb BKB sporfilmer Radon 2012 Analyse av sporfilmer MRM - Mark Radon Miljø, Sverige Tidligere asbestkartlegging Vitenskapelig rådgiver UiB v/walther Wedberg 1999 PCB i vinduer Hole Glass AS Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering basert på ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av: Rektor Magne Blom og teknisk personell Kurt Leon Hellesøy Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument CO 2, temp, relativ luftfukt (RH) Q-track. Fukt Protimeter MMS Belysning Luxmeter type Elit 1801 NO

6 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 5 av 15 Ventilasjon Ifm kartleggingen av skolene er det foretatt logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte i et representativt utvalg rom (normalt 3-7 stk). For de skoler som det forefinnes aktuelle innreguleringsprotokoller på er dette lagt ved. Vurdering av tilstand i HMS-verktøyet IK-Bygg er basert på resultater av foreliggende dokumentasjon og ventilasjonsanleggets alder. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanleggs funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan godt fungere teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. BKB vil for de tilfeller støtte seg på inneklimalogger ifm kartleggingen og vurdere tilstand deretter. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er skolens rektor kontaktet og bedt å involvere skolens øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder forelagt for uttale eksisterende tilstandsrapporter, plukke ut aktuelle rom og arealer for nærmere målinger. Sluttrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet, dvs også utenfor HMSområdet. I den grad det lar seg gjøre er forslagene sett ca 1-10 år frem i tid inndelt i kategoriene Strakstiltak <1år, vedlikeholdsmessige tiltak m/etterslep og moderniseringsbehov. Oppgitte tall er omtrentlige budsjettsummer og er etter beste skjønn delt inn etter følgende prioritering: Akutt (D-V-U) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Vedlikehold som foretas for å opprettholde bygningens funksjonsnivå. Tiltak er sett hhv 1-4 år og 5-10 år frem i tid. Modernisering (U) - Investering Arbeider som utføres for å tilføre manglende funksjoner eller tilfredsstille formelle krav som er kommet etter den opprinnelige oppføringen. Omfatter også krav som følge av bruks- og behovsendring. Det vil si tilsvarende utvikling. (ref. Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning fasilitetsstyring). Bør sees i sammenheng med omfattende nødvendige vedlikeholdstiltak. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Registreringsnivå 2 iht NS3424 er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Vi tar forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. HMS-kartleggingsverktøyet IK-Bygg er valgt brukt som tillegg til den ordinære tilstandskartlegging med kostnader siden den får frem konkrete HMS krav med kostnader som er stilt ifm Arbeidstilsynets pålegg. P.g.a stramme tidsmarginer presiseres det at registeringen har fokusert på de inneklimarelaterte faktorer som fremkommer i Arbeidstilsynets pålegg og nødvendigvis ikke øvrige HMS-tilsynsområder. Dette tas det forbehold om, men helheten skal være fanget opp ifm den ordinære tilstandsrapporten. Det tas også forbehold om utfyllingen av øvrige HMS-ansvarsområder enn Forvalter/ Utfører. Verktøyet er blitt til i flere faser i samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ved FOBE, Statens Bygningstekniske etat ved KOBE-programmet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk Brannvernforening og Stiftelsen Byggsertifisering. IK-Bygg foreligger i dag som en excel-bok, men vil om kort tid bli tilgjengelig i web-basert versjon.

7 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 6 av 15 På generelt grunnlag erkjennes det at rammevilkårene for å kunne tilfredsstille alle lovkrav ikke har vært tilstede. Ifm forestående omorganisering av BKB til etat for Eiendom og etat for Utbygging er dette noe som skal jobbes videre med slik at planer og rutiner for tilstandsregistrering og HMS-kartlegging blir satt i system. Dette må sees i relasjon til den pågående utviklingen av FDV-verktøyet hvor risikobasert tilstandsregistrering/hms-styring nylig er utviklet og hvor vi nå også er i sluttfasen av en kontrollmodul (Prosedyrer og sjekklister). Når systemet er ferdig utviklet vil bygningsrelatert HMS-kunne rapporteres inn via dagens meldingssystem (avvikssystem) og kunne avløse verktøyet IK-Bygg. Innføring av regelmessig tilstandsvurdering hvert 4. år kombinert med årlig HMS-kartlegging av byggets tilstand bør kunne gi en god overvåkning av når tiltak bør inntreffe vurdert i et helhetsperspektiv. Herunder helhetsvurdering av det enkelte bygg med tanke på behovet for større vedlikeholdsmessige tiltak, nødvendighet av oppgraderinger/ moderniseringer og en samlet tilfredsstillelse av ulike forskriftskrav.

8 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Nedenforstående tabeller angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering (byggvis). Nærmere detaljer om tiltak fremgår av pkt Evt ytterligere detaljer fremgår av vedlegg. I tillegg fremgår det i totaloversikten rundsumskostnader i forbindelse med kartlegginger som ikke er fanget opp i den ordinære vedlagte tilstandsrapporten. Dette kan være tiltak ifbm. brannsikkerhet, inneklimalogging, fuktregistrering, radon, lysmålinger, asbestsanering, toalettog dusjforhold og lærerarbeidsplasser. Tilstandsrapport Kartlegging Varden skole - Totalt Anbefalte tiltak Strakstiltak Vedlikehold Vedlikehold <1 år 1-4 år 5-10 år Modernisering Totalt Ansvar Bygning , ,- BKB VVS , ,- BKB El.kraft , ,- BKB Automasjon BKB Andre installasjoner BKB Utendørs , ,- BKB Dok-rapporter-HMS BKB Brannteknisk , ,- BKB Temperaturtiltak 1) BKB Ventilasjonstiltak 2) BKB Fuktsanering 3) BKB Radontiltak 4) BKB Belysning 5) BKB Asbestsanering 6) BKB Dusj/toaletter ansatte , ,- BKB/BBS Lærerarbeidsplasser , ,- BKB/BBS Sum eks. mva , ,- Uforutsett 20% , ,- Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% , ,- MVA , ,- TOTALT ESTIMAT , ,- Usikkerhet rundt kostnadsestimeringen og nødvendige tiltak gjør at totalestimat er multiplisert med en usikkerhetsfaktor på 1,3 Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse og ikke hensyntar en evt. arealutvidelse eller behov for erstatningslokaler. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Temperaturtiltak; overhaling av varmeanlegg er utført. SD-anlegg er justert Ventilasjonstiltak; kostnad til nytt ventilasjonsanlegg inngår i VVS-kostnad Fuktsanering; Kostnad inngår i utendørs-kostnad Tiltak ifbm. radon vurderes når rapport foreligger Belysning; Inngår i El.kraft-kostnad Asbestsanering; Asbest i fasade er fjernet ifbm. fasaderehabililtering. Tiltak ifbm. asbestfunn på kaldloft, kjeller og fyrrom blir utført i nær fremtid Anbefalte organisatoriske forhold: Kartlegging Anbefalte tiltak Lufterutiner, unngå doble timer, senk. temp. Gruppeskift lysstoffrør, rengjøring reflektorer Rydding Ansvar Skole Skole Skole

9 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 8 av 15 Bygningsmassen består av 4 bygg hhv Hovedbygget, C-bygget, SFO-bygg og Gymbygg. Hovedbygget er oppført i 1964 og er i murkonstruksjoner med saltak i tre/takstein. Nybygget er fra 1967 er oppført i betong/trekonstruksjoner. Gymbygget er i betongkonstruksjoner med teglsteins yttervegger. SFO er en ren trebygning. De fleste overflater og tekniske installasjoner er fra byggeår. 1.5 Tidligere påkostninger og investeringsplaner Fasader på hele bygningsmassen ble totalrehabilitert i 2009 herunder murkonstruksjoner, dører, vinduer og takrenner. Takstein på hovedbygget ble skiftet noen år tidligere. SFO-bygget ble totalrehabilitert i 2009 utvendig. Toaletter i C-bygget ble rehabilitert i Det samme ble overflatene i korridor og noen av klasserommene i samme bygg i 2011, grunnet innklagde helseplager fra skolen/ansatte og påfølgende pålegg fra Helsevernetaten. Gulvet i gymbygget ble skiftet i 2010 og det ble samtidig drenert rundt gymbygget. Varden skole ligger slik til at det har et stort nedslagsfelt. Det er mye tilsig av overflatevann i området rundt skolebygningene, og dreneringen er ikke tilfredsstillende. Det ble etablert 13 stk nye desentraliserte ventilasjonsanlegg i 2011 på klasserom hvor Helsevernetaten krevde elevtallsbegrensing dersom ikke ventilasjonen ble forbedret. I 2012 er det installert ytterligere 5 ventilasjonsaggregat. Det ble foretatt muggsoppanalyser i C-bygget og i gymbygget som viste akseptable verdier fra firmaet Cytox AS og Arbeidsmiljøseksjonen. Det foreligger pt ingen større investeringsplaner for Varden skole, men en mindre innvendig oppussing gjennom Prosjekt Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på vedlagte tilstandsrapport Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak Bygningsmessig (NS3451 2) Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Sweco AS i 2009 og 2012, fuktrapport fra Cytox. Innvendige overflater og utstyr er svært slitt og har behov for oppgradering. Det samme gjelder toaletter, vvs, lærerarbeidsplasser, etc. Skolen har et omfattende dreneringsproblem som gir et fuktig inneklima i underetasjen i hovedbygget VVS (NS3451 3) Det er montert desentraliserte ventilasjonsanlegg på 12 klasserom, men hele bygningsmassen krever på noe sikt nye sentralstyrte balanserte anlegg. Dagens sentraliserte anlegg er fra byggeår og er et rent avtrekksanlegg. Dette tilfredsstiller ikke dagens krav. Varmeanlegget består av nye og gamle radiatorer, men med ledningsanlegg/distribusjonsnett/radiatorkurser fra byggeår. Varmeanlegget bør fornyes Elektro/automasjon (NS og 5) Hovedtavlen er fra byggeår og bør skiftes. Når overflater skal oppgraderes med nye himlinger etc krever det også en total rehabilitering av elektrisk anlegg. Alle underfordelinger må fornyes/skiftes ut Heis/ andre installasjoner (NS3451 6) Skolen har skrueheis i hovedbygget. Ingen merknader.

10 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 9 av Utendørs (NS3451 7) Det er påkrevd full oppgradering av dreneringssystemer og overflatevannsystem Div. dokumentasjon-rapporter-hms (9) Generelt Enøk Bygget er fra 1964 med isolasjon fra byggeår og tilfredsstiller ikke dagens krav til isolasjonsverdi/energiøkonomisering. Bygningen er betong/trekonstruksjoner med mange kuldebroer. Mekanisk avtrekk er i dag ikke energiøkonomisk en god løsning. Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Dårlig tilrettelagt mht universell tilkomst til alle klasserom og gymbygg. Lærerne har ikke arbeidsplass-areal tilpasset dagens norm på 6 kvm per lærer. Gymsalen er liten. Planløsningen er typisk 60-talls med klasserom og korridorer. Ikke tilpasset moderne læringsarealer til ny pedagogikk. Det er vanskelig å endre planløsningen i dette bygget. Det er for få wc i forhold til lærertall. Det samme gjelder garderober. For elevene er situasjonen bedre med relativt god kapasitet Helse Brukerne har i lengre tid klaget på inneluften i skolen og spesielt i C-bygget fra Helsevernetaten innførte elevtallsbegrensing pga høye verdier av C0 2. Det er gjort flere tiltak mht ny ventilasjon og nye overflater her uten at brukerne har funnet tilstanden tilfredsstillende. For hovedbygningen er det spesielt lærerarbeidsplasser og administrasjonsdelen en ikke finner tilfredsstillende fra bruker. Det et tegn til at det har vært smågnagere (mus) på skolekjøkkenet. Tiltak er iverksatt for fjerning. Svømme-/badeanlegg Det er ikke svømmeanlegg ved skolen Det er foretatt kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold ved Bedriftshelsetjenesten Miljø Det er mindre forekomster av asbest men dette gjelder ikke arealer der elever og ansatte har tilgang til (loft, kjeller og fyrrom) Sikkerhet Ikke nærmere vurdert.

11 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 10 av 15 Brann Varden skole er i relativt god brannteknisk stand, og ble i 1997 brannteknisk oppgradert med blant annet brannklassifiserte dører i rømningsveier, trapperom og til en del klasserom. Det ble utført en god del branntettinger for å forebygge brannspredning i bygget ved en eventuell brann. Det er installert nytt brannalarmanlegg i Bygningsmessige endringer siden 1997 samt bruken av bygget i ettertid, vil nok kreve en ny brannteknisk gjennomgang som helhet på lik linje med de øvrige skoler hvor dette er utført de siste 3 år. Kartleggingen i denne omgang er visuell grovgjennomgang av branndokumentasjon og det bygnings-/branntekniske funn ved bygget, og vil ikke anses å være en helhetlig tilstandsanalyse brannteknisk. Ved gjennomgang ble det avdekket noen mangler som må utbedres både teknisk, bygningsmessig og organisatorisk. Brannteknisk utbedring er estimert til kr ,- (netto). I første rekke gjelder dette: Manglende branntetting Fravik fra TR2 trapperom fra noen klasserom Strålingsfare i innvendige hjørner og vertikal i fasaden Dokumentasjon av ombygginger/endringer som er foretatt etter 1997 i byggene Brannverntegninger oppgraderes. Rydding av rømningskorridorer og tilfluktsrom. Rømningskorridorer benyttes til undervisning, kopirom, lager, bosslagring, etc. Bruk av skjøteledninger må reduseres til ett minimum. Løse ledninger etter datainstallasjoner fra tak, vegg og ved gulv, samt manglende branntettinger etter installasjonene som er utført. Skolen må gjennomgås som helhet for de installasjoner som er utført. Spesielt lærerarbeidsplasser og klasserom som har fått montert nye anlegg/utstyr for data de siste år. Utvendige bosscontainere står for nært bygget, og kan utsette bygget for påsatt brann og videre brannsmitte. Plassering av containere kan påvirke rømning fra bygget. Alle årskontroller og egenkontroller av brannsikkerheten er utført ved bygget. Branntilsyn er utført for 2011 og besvart. Noen av manglene som er avdekket ved gjennomgangen vil kreve en brannteknisk analyse av brannteknisk rådgiver, og vi anbefaler derfor at det utføres en egen brannteknisk gjennomgang av brannrådgiver ved skolen Tilfluktsrom/ fortifikatoriske anlegg Tilfluktsrom er i bruk til formålet men brukes som lager. Det skal kunne tømmes på 72 timer. Det fungerer som mellomlager for materiell som forventes å ikke komme i bruk igjen. Det er ikke gunstig at tilfluktsrommene brukes som lager på grunn av høy luftfuktighet. Organiske materialer kan gi grobunn for muggsopp. 1.7 Målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger ifm pålegg Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen. Vi tilføyer også at flere av skolene opp gjennom årene tidligere har vært målt, men BKB ønsker som en del av kartleggingen å foreta nye målinger for ovennevnte områder hvor dette viser seg å være et behov. Følgende målinger er foretatt ifm kartleggingen:

12 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 11 av Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) v/cytox AS Administrativ norm for CO 2 : 1000ppm(1800 g/m 3 ). CO 2 gir et bilde av rommets luftskifte avhengig av personbelastning. Anbefalt temperatur for arbeidsplasser: < 22 C. Spesielt viktig å unngå overskridelser i årstider med oppvarmingsbehov. Anbefalt nivå for Relativ luftfuktighet(rf): < 30-40% vinterstid, 40-60% sommerstid Kildehenvisning: SINTEF-Byggforsk, Arbeidstilsynet Målinger foretatt: , , og Romnummer 8(315) Arbeidsrom Bygg A Gamlebygget 9(317) Bygg A Gamlebygget 11 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 012 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 013 Klasserom Bygg C Plan 1. etg. 120(17) SFO Bygg D Paviljongen Personbelastning ikke oppgitt Areal/ volum m 2 /m 3 CO 2 max/min 899/ / / / / / 442 CO 2 gj. snitt i måleperioden Temp Relativ luftfukt (%RF) Avvik iht adm. norm eller anbefalte verdier Anbefalte tiltak (Temp) (temperatursenking) (RF) CO 2 (Temp) (RF) bedring av luftskifte/ lavere personbelastning, (temperatursenking) (Temp) (temperatursenking) CO 2 Temp bedring av luftskifte/ lavere personbelastning, temperatursenking Jevnt over akseptable CO 2-nivåer bortsett fra for rommene 11 og 120(17). RF for rom 9(317) relativt høy. En senking av temperatur i rommene vil i prinsippet øke RF, og som ofte er en fordel vinterstid med generelt lav RF innomhus. Årsak til generelt lavt luftfuktnivå innomhus vinterstid, er oppvarming av inntrukket uteluft med relativt lavt vanninnhold(g/m 3 ). Ulemper med forhøyet luftfuktnivå innomhus vinterstid, er kondensfare på nedkjølte ytterveggsflater. Som følge av individuelle reaksjonsmønstre og behov ved opphold ved varierende grad av påvirkning av kjente inneklimafaktorer, er det ofte en betydelig utfordring å finne løsninger som ivaretar alle behov hvor mange personer er samlet i samme lokale. Vinterhalvåret kan være spesielt utfordrende. For å imøtekomme anbefalte verdier for temperatur og RF, samt at CO 2-nivåene i de rom hvor disse overskrider administrativ norm faktisk harmonerer med normen, må temperaturen reguleres samt at luftskifte og/eller personbelastningen henholdsvis økes/reduseres i tilstrekkelig grad. En detaljert oversikt ved grafisk fremstilling av registrerte inneklimafaktorer, registreringer av varierende personbelastning samt annen relevant informasjon for de undersøkelser som er gjort, er å finne i vedlagte rapport av fra Cytox AS.

13 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 12 av Fuktregistrering v/cytox AS Romnummer 115 Bygg A Gamlebygget Plan Underetasje 113 og 116 Bygg A Gamlebygget Plan Underetasje Bygg C Krypkjeller 249 C Bygg C Loft 249 C Bygg C Loft Registrert forhøyede fuktverdier Ja Ja Ja Nei Nei Hvor/symptom Årsak Anbefalte tiltak I kott under trapp/ store mengder borebiller, omfattende muggsopputvikling mm. Innervegg/ våt vegg, omfattende muggsopputvikling Sørvendt ende, nordvendt ende/ Fritt vann på grunn Himlingsplater/ fuktskade og muggsoppangrep Sutak/råteskader, muggsoppangrep Tilført fukt ved avdamping fra grunnmur/gulv i kombinasjon med mangelfull ventilasjon Sannsynlig rørlekkasje Vanntilførsel ved overflatevann/ grunnvann Tidligere taklekkasje Tidligere taklekkasjer Renovering av bod, etablering av godt nok luftskifte, evt. i kombinasjon med utvendig drenering/fuktsikring av yttervegg, alt lagret organisk materiale må kastes. Det må nyttes egnet åndedrettsvern ved opphold i rommet. Utbedring lekkasje, utbedring av følgeskader av lekkasje, herunder muggsoppsanering Fjerning av alt bygningsavfall, dampsperre på grunn, bedret avlufting. Fjerning av alt unødvendig lagret organisk materiale i resten av kjelleren Utbedring av innvendige skader som følge av tidligere taklekkasje, herunder muggsoppsanering Utbedring av innvendige skader som følge av tidligere taklekkasje, herunder muggsoppsanering. 249 C Bygg C Loft 106 Bygg D Hovedplan 231 Trappehus Bygg B Gamlebygget Plan 1. etg. 101 Plan U.etg. Bygg A Gamlebygget Blindkjellere Bygg A Gamlebygget Plan underetasje Nei Nei Ja Ja Ja Loft/manglende avlufting Gulvbelegg i forkant av vaskemaskin/ skader i belegg Yttervegger/ Saltutslag, skader i puss og maling Krypkjeller/høyt luftfuktnivå, fritt vann på grunn mm. Hele rommet Mangel på tilstrekkelig luftskifte Vannsøl Kapillært opptrekk av vann fra grunn/nedre del av fasade Vann fra grunn, avdamping fra grunn Vann fra grunn mm., avdamping fra grunn * Evt. skifte av belegg. Fuktsikring mot grunn og av yttervegg ved utvendig drenering/overflatebehandling, innvendige utbedringer av følgeskader ** *** * Kommentar; Manglende avlufting av loftet har ikke medført konstruktive skader. Det har imidlertid oppstått lokale muggsoppangrep som følge av mangelen. Det anbefales åpnet min 50mm luftspaltemellom hvert sperr ved raft for innluft samt utluftsåpninger enten ved spalte i møne eller ved egnede takhetter. ** Kjelleren er ikke avluftet. Høyt fuktnivå i grunn, på alt lagret materiell mm. Anbefalte tiltak er fjerning av alt bygningsavfall o.a., evt. dampsperre på grunn, etablere avlufting av rommene. *** Kjellerne er svært fuktige og er dels nyttet til lagring av bord, stoler og annet som i all hovedsak er ødelagt som følge av lagringen. Omfattende muggsoppangrep og en spesielt dårlig luft i rommene. Det renner vann flere steder på grunn. Rommet bør ikke på noen måte brukes uten tilstrekkelig åndedrettsvern. Alle lagrede gjenstander må fjernes. Årsak til det høye fuktnivået må utredes nærmere, og det som i så måte måtte være aktuelt av tiltak, må utføres. Evt. dampsperre på grunn, bedret avlufting, muggsoppsanering. Omfanget og lokasjon for fuktmålingene er vurdert utfra det som visuelt er registrert ved flere besiktigelser av skolen. Målingene er primært foretatt i områder hvor det er vurdert som sannsynlig å finne forhøyede fuktnivåer. Undersøkelsene må ikke sees på som fullstendige i forhold til alle skolens arealer. Målepunkter for fukt er avmerket på plantegninger for skolen. En detaljert oversikt over målepunktene er tilgjengelig fra arkiv hos Cytox AS.

14 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 13 av Radon Sporfilmer lagt ut i rom: 255, 251, 120 og i Aktivitetsrom. Sporfilmene må ligge minimum 2 måneder før de sendes inn til analyse. Resultater må derfor påregnes bli ettersendt Lysmålinger v/pettersson og Gjellesvik AS Tavlearmaturer: Klasserom: Arbeidsrom: Generelle tiltak og prisestimat for hele skolen: Belysning av skrivetavler er for lav. Se tiltak tabell OK almennbelysning. Se tiltak tabell Lys på arbeidsplasser er litt lav. I tillegg er det en del reoler som skygger for taklyset. Se tiltak tabell Ut fra stikkprøvemålingene vurderes tilsvarende rom å ha omtrentlig samme kvalitet og tilstand på belysningsutstyr. Basert på stikkprøvekontrollene som skal være et representativt utvalg anbefales 12 tilsvarende rom oppgradert utover det som er nevnt i tabell. Totalkostnad inkl. tabellestimat estimeres til ,- eks.mva for oppgradering av belysning. Etablere rutiner for gruppeskift lysrør og renhold av reflektorer. Se nærmere detaljer ifm lysmålinger i vedlegg. Rom 315 (8) arb. rom 317 (9) kl. rom 252 (11) kl. rom 253 (12) kl. rom 254 (13) kl. rom 120 (17) kl. rom Belysning 9stk à 2x58W 9stk à 3x35W 3 stk à 1x36 9stk à 2x35W 3 stk à 1x36 9stk à 2x36W 3 st à 1x58 9 stk à 2x35W 3 stk à 1x36 9 stk à 2x36W Maks. lux Min.lux Middel lux Vurdering Litt lav belysning Ok belysning på pulter. Lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Ok belysning på pulter. Litt lav belysning på tavle. Ok lysjevnhet >0.5 Tiltak Rengjøre reflektorer. Eventuelt monter bordlamper pga reoler Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer. Rengjøre reflektorer. Skifte lysrør i tavle armatur, flytte tavle armaturer Rengjøre reflektorer. Montere tavlearmatur Estimat eks. mva 2 500, , , , , , Tidligere målinger/ kartlegginger I tillegg følger tidligere målinger/ kartlegginger som vi mener fortsatt har relevans for vurderingen. Disse målinger/ kartlegginger er: Kartlegging av asbest På kaldloft, i kjeller og fyrrom Mugg/sopprapporter Fuktrapport fra PCB Det er ikke PCB i bygningen.

15 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 14 av Kartlegging og tiltak for toaletter/dusj v/skolen og BBS Kartlegging av toalett- og dusjforhold er gjort ved utsendelse av spørreskjema til skolen. Dette er besvart av rektor, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av Byrådsavdeling for barnehage og skole. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver tiltak med tidfesting. I vurderingskolonnen blir forhold knyttet til både antall, kjønn, rengjøring o.a. kommentert. I antall dusjer inngår kun avlukkede dusjer for personalet. Større dusjområder i tilknytning til idrettsareal er ikke medregnet, men disse antas å være tilgjengelige for personalet før elevene kommer. Toaletter Skole Byggeår Varden (1964) Antall ansatte pr. toalett Vurdering Tiltak Tidsplan toaletter. Svært lite tilfredsstillende både på antall og standard. Dusjer Skole Byggeår Varden (1964) Antall ansatte pr. dusj Vurdering Tiltak Tidsplan dusjer. Dårlig standard. 1.9 Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av lærernes kontorarbeidsplasser er gjort ved utsendelse av spørreskjema til skolen. Dette er besvart av rektor, tillitsvalgt og verneombud i lag. Innkomne resultat er bearbeidet og vurdert av Byrådsavdeling for barnehage og skole. Skjema under gir en samlet kartlegging av forholdene og beskriver tiltak med tidfesting. Lærerarbeidsplasser Skole Byggeår Varden (1964) Antall m² pr. lærerarbeidsplass Kartlegging og vurdering Tiltak Tidsplan 4.50 Arealstørrelse: Må økes ved rehabilitering av skolen. Viktige miljøfaktorer: Få møterom/ stillerom og dårlig ventilasjon. Samtidighetsfaktor: Som for skoler generelt. Se tekst under. Vurdering: Miljøfaktorene må vurderes. I antall m 2 pr. lærerarbeidsplass er kun areal til selve arbeidsplassene tatt med, ikke areal til møterom og lignende. Lærernes kontorarbeidsplasser er til sammenligning med andre kontorarbeidsplasser ikke i bruk hele arbeidsdagen, da store deler av lærernes arbeidstid er i elevenes læringsarealer. Samtidighetsfaktoren varierer etter dette ved at det i elevenes arbeidstid er få lærere på arbeidsplassene, mens det etter elevene er gått for dagen, er flere lærere på arbeidsplassene. Da er i tillegg store felles skolearealer også tilgjengelig for personalet til møterom og lignende. Fra 2005 ble areal pr. arbeidsplass øket fra 4 m 2 til 6 m 2 for lærere i fellesarealer. Ved nybygg og rehabilitering legges den nye normen til grunn og de fysiske arbeidsforhold vurderes helhetlig. I vurderingen er spesielle forhold knyttet til arealstørrelse, viktige miljøfaktorer, samtidighetsfaktoren og lignende kommentert. Det er videre vurdert om det er nødvendig med spesiell sakkyndig bistand for å ivareta sikkerheten på kontorarbeidsplassen - jfr. arbeidsmiljølovens ledd bokstav c. Se andre deler av rapporten - spesielt pkt. 9 b.

16 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport Side 15 av Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold er gjennomført av Bedriftshelsetjenesten og følger vedlagt i sin helhet Vedlegg 1. Tilstandsrapport med kostnad 2. IK-Bygg 3. Fotoserie 4. Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Cytoxrapport 6. P&G lysmålinger 7. Asbest 8. Kartlegging v/bedriftshelsetjenesten

17 VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE 1. Tilstandsrapport 2009 med merknader og tilleggsnotat "nybygg" IK-Bygg Fotoserie Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Rapport fra Cytox Lysmålinger fra Pettersson & Gjellesvik Asbestkartlegging v/ Walter Wedberg Kartlegging v/ bedriftshelsetjenesten 2011 og 2012

18

19

20

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer