Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst"

Transkript

1 Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Øverbyveien , Gjøvik Nybygg og rehabilitering Nr 0/2012

2 Ferdigmelding nr. 0/2012 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 6 Bygningsmessig beskrivelse... 8 Kunstprosjektet Byggeteknikk VVS-tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon... 2 fakta om prosjektet Areal: ca.1680 m2 BTA Kostnadsramme: 45.9 mill. kr SHA og Ytre miljø Prosjektet er gjennomført med spesielt fokus på SHA og ytre miljø og det er ikke registrert uhell eller ulykker. Spesielle satsningsområder var inneklima, materialvalg, automasjon, sentral driftsovervåking (SD-anlegg), energioppfølging, håndtering av avfall og Rent Tørt Bygg. 02 Ferdigmelding nr. 0/2012

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgs-personer. Fra desember 200 har det statlige barnevernet hatt ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Disse barna bor i dag på fem omsorgssentre, hvorav Gjøvik omsorgssenter er ett. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for de ungdommene som er mellom 15 og 18 år. Mens asylsøknaden behandles gis barna tilbud om å bo på et omsorgssenter. Omsorgssentrene skal legge grunnlaget for å kunne gi barna et trygt og godt opphold til de blir bosatt i en kommune eller skal forlate landet. Botiden på omsorgssenteret avhenger av saksbehandlingstiden i UDI og Utlendingsnemnda (UNE), samt tilgangen på plasser i kommunene. Barna starter raskt på skolen og deltar også i ulike aktiviteter på fritiden. Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er direkte underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Etaten er organisert i fem regioner, som følger helseregionene, med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Oslo som hovedkontor. Bufetat, region øst har ansvaret for 4 av 5 omsorgssentre i Norge; Bærum, Kirkenær i Grue, Skiptvedt og Gjøvik. Ringerike omsorgssenter drives av Bufetat, region sør. Bufetat har ansvaret for det statlige barnevernet og for å gi bistand til kommunene i barnevernssaker. Videre har Bufetat ansvar for fosterhjemtjenesten, familiebaserte tiltak, godkjenning av adopsjon, drift av statlige barneverninstitusjoner og godkjenning av kommunale og private barneverninstitusjoner. Gjøvik omsorgssenter Gjøvik omsorgssenter ligger oppe på Øverby; ca. 3 km fra sentrum. Vi har flott utsikt til Mjøsa og deler av byen, skiløyper rett utenfor døra, fotballbane og Eiktunet (Mjøsmuseet) som nærmeste nabo. Barna bor i fem avdelinger med plass til 5- barn i hvert hus. Gjøvik omsorgssenter er godkjent for 30 barn. Mange av barna kommer fra Afghanistan, men også fra Eritrea, Etiopia, Sri Lanka, Libya, Libanon, Somalia, Irak og Iran. 91 ansatte jobber i hel- eller deltidsstillinger for å ivareta barnas behov, samt en del tilkallingsvikarer. Historikk Samtidig med drift på Øverby gård, skal det også ha vært drevet aldersbolig her oppe. Hunn spesialskole flyttet til Øverby i 194 og ble nedlagt etter at HVPU-reformen ble igangsatt. Statsbygg, region øst overtok bygninger og tomt på 1990-tallet, og i noen år ble det drevet asylmottak her. Asylmottaket ble nedlagt, og høsten 2008 startet de første ansatte på Gjøvik omsorgssenter samtidig som oppussing av eiendommen ble satt i gang. Vi mottok de første barna i januar I starten var det kun én avdeling som var åpen, men gradvis økte driften både med hensyn til antall barn og antall ansatte. Sommeren 2009 var det total renovering av tre avdelinger samt administrasjonsbygg. Både barn og voksne har vasset i gjørme, gått på nysådd gressplen, eller forsøkt å unngå det, og kjørt mellom avdelinger og administrasjon i de periodene vi ikke har kunnet ha samlet drift på tunet. Resultatet er nå blitt veldig bra! Vi disponerer 35 mål og ni hus. Foruten fem avdelinger og et administrasjonsbygg, har vi «Låven», brukt mest til undervisningsdager og kurs, samt et hybelhus og en enebolig. Geir Rune Nyhus Leder Gjøvik omsorgssenter for barn 04 Ferdigmelding nr. 0/2012

5

6 Byggesakens gang I mars 2008 fikk Statsbygg, region øst i oppdrag fra Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat), region øst å bygge om eksisterende eiendomsmasse og etablere et nytt omsorgssenter for enslige asylsøkerbarn på Gjøvik. Senteret har tilbud til enslige asylsøkerbarn under 15 år og knytter til seg beredskapshjem og familiehjem. Prosjektet omfatter opprusting av eksisterende bygninger samt tilbygg til administrasjonsbygget. Prosjektgruppen ble engasjert etter en begrenset anbudskonkurranse og tilbudsforespørsel for totalentreprise ble lagt ut på Doffin i desember Den opprinnelige bygningsmassen er oppført på 190-tallet og ligger på en 91 mål stor utsiktstomt. De syv bygningene har et samlet gulvareal på 300 kvadratmeter. Bygning D, E og F er like og består av boenheter, hybler og fellesarealer på til sammen 930 kvadratmeter. Bygningene er rustet opp innvendig, alle overflater fornyet og kjøkken er utvidet. I tillegg er elektriske anlegg oppgradert til dagens krav og det er installert balansert, mekanisk ventilasjonsanlegg i bygningene. Administrasjonsbygget er på rundt 880 kvadratmeter. Her er det etablert en energisentral for hele bygningsmassen med fjernvarmerør ut til boligbyggene og bygg C. Energisentralen er utstyrt med varmepumpe dimensjonert for rundt 40 % av det beregnede varmebehovet. Varmepumpen henter varme fra energibrønner. Det er også montert separerte energimålere til alle bygningene. Energimålingen er knyttet opp til anlegget for sentral driftsovervåking (SD-anlegget) for registering og energioppfølging. Den største utfordringen i byggesaken har vært knyttet til bærekonstruksjonene. I forbindelse med rivearbeidene dukket det opp betongvegger som på riveplanen var beskrevet som revet. Disse betongveggene inngår i bygningens bæresystemer. Det ble også avdekket sprekker i teglforblendingen og fuktskader som hadde oppstått på grunn av mangelfull lufting. Man fant også ut at det tidligere hadde vært utført ulike utsparinger i bærende betongelementer, som igjen hadde medført redusert styrke og bæreevne En annen utfordring har vært knyttet til SD-anlegget og grensesnittet opp mot energioppfølging per boenhet. Hovedbilder og underbilder er prosjektert til å være dynamiske, hvor bildet oppdateres hver gang de forandrer verdi. På denne måte kan brukeren lese av sitt energiforbruk fra time til time eller akkumulert hittil i år. Miljø og energistyring Det er boret 15 utvendige borehull, hvor hvert hull har en dybde på 200 meter. Nærmere 0 % av det totale energibehovet for varmtvann og oppvarming dekkes ved å hente energien fra jordvarmen. Som ekstra utnyttelse av energien er det installert en frikjølingsløsning som kan benyttes som komfortkjøling på sommertid. 06 Ferdigmelding nr. 0/2012

7 Bufetat har hele tiden vært opptatt av å redusere energiforbruket for hele senteret, og det er installert energimålere i alle bygningene. Det er satt opp en egen miljø- og opplysningsskjerm i vestibylen i administrasjonsbygget. Denne viser energiforbruket per avdeling og kan lett følges opp av avdelingsledere, driftsansvarlige og, ikke minst, barna selv. Byggearbeidene sto ferdige til den offisielle åpningen 8. september 2010, hvor blant annet statsråd Rigmor Aasrud fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og regiondirektør Pernille Pettersen Smith fra Bufetat, region øst deltok. Det har vært et nært samarbeid med Bufetat sentralt og lokalt gjennom hele byggeprosessen. I tidligfasen ble det etablert en brukergruppe som har vært ansvarlig for innkjøp til drift av omsorgssenteret. Brukergruppen har også vært delaktige i arbeid knyttet til inneklima, automasjon og SD-anlegg, energistyring og bruk av miljøvennlige materialer. I prosjektgjennomføringen og byggeperioden ble det avholdt kontraktsgruppemøter ved behov. Det har ikke vært registrert noen skader eller alvorlige uhell i byggeperioden. Prosjektet ble gjennomført med stramme økonomiske rammer, innenfor kostnadsrammen. Alle deltakere har vært løsningsorienterte og bruker deltok på egne kundemøter. Administrasjonsbygget og boligenhetene D, E og F fikk energimerke GUL B. Beregnet levert energi, klimakompensert, for administrasjonsbygget og boenhetene ble 115 kwh/m2, noe som ble beskrevet som svært bra for rehabilitering av bygg fra Energirapporten for bygningene dokumenterer også gode u-verdier, lavt lekkasjetall og balansert ventilasjon med god varmegjenvinning. Minst 5 medarbeidere er knyttet til landets tredje største omsorgssenter som er bygget for å huse 30 faste plasser pluss et mulig overbelegg på opp til 30 %. Effektmålene i prosjektet har vært å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår i den perioden de bor på omsorgssenteret. Kvalitetsforskriften ble lagt til grunn blant annet når det gjelder materialvalg og personalhensyn. Det er nøktern, men solid og god standard på bygningsmaterialene som er valg.

8 Bygningsmessig beskrivelse Bygningene som i dag utgjør Gjøvik omsorgssenter for barn ble oppført på begynnelsen av 190-tallet som internat for Øverby skole. Bygningene ligger på en av Gjøviks fineste tomter, solvendt, med flott utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgs-senteret har Eiktunet museum som nærmeste nabo og friområder og turløyper i umiddelbar nærhet. Internatet for Øverby skole ble i sin tid tegnet av arkitektene Per Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen. Bygningene er utformet med et arkitektonisk uttrykk som var typisk for disse arkitektene i denne tidsperioden. Utvendig er teglstein det dominerende materiale og bygningene er utformet med flate tak. Bygningsmassen er delt opp i flere bygninger og består av fire like hybelbygg, et kombinert hybel- og kontorbygg og et felleshus med blant annet spisesal, kjøkken, driftskontorer, lager, kjølerom og garderober. Bygningsmassen har et samlet brutto gulvareal på rundt 2200 kvadratmeter og ligger harmonisk og fint inn i det skrånende terrenget på tomten. Bygningsanlegget har grunnleggende kvaliteter som det var viktig å beholde under rehabiliteringen og ombyggingen av bygningene. Gjøvik omsorgssenter til Øverby Før Gjøvik omsorgssenter kunne ta bygningene i bruk var det behov for oppussing og oppgradering av bygningsmassen. Bygg G, det ene hybelbygget, og bygg C, kombinert hybel- og kontorbygg, var allerede pusset opp bygningsmessig ved at alle overflater var fornyet. Bygg C var tatt i bruk av omsorgssenteret. Før resten av bygningene kunne tas i bruk var det behov for oppgradering og oppussing både av hybelbyggene og administrasjons-/ fellesbygget. Under oppgraderingen av bygningene er det installert ventilasjonsanlegg i henhold til dagens krav. Bygningenes kvalitet med hensyn til energiklasse og energibehov til oppvarming er forbedret ved tilleggsisolering av gulv, vegger og tak samt nye og bedre vinduer og ytterdører. Det er vannbåren varme i alle bygningene, og innvendige overflater, dører og innredninger er oppgradert. Hybelbyggene Den gangen bygningene ble oppført var ventilasjonsanleggene enkle og lite plasskrevende. Etasjehøyder var derfor holdt på et minimum og det var utfordrende å finne plass til et nytt ventilasjonsanlegg. Løsningen ble dermed å oppføre tilbygg til hybelbyggene. Tilbyggene ga plass for ventilasjonsrom og vertikale føringer mellom etasjene. De horisontale føringene ble delt på flere kanaler for å holde dimensjonene nede og unngå kryssing. Tilbyggene ga også mulighet for å bedre adkomsten til hybelbyggene. I tillegg fikk bygningene romsligere garderobe på plan 1 og bedre løsning for rømningsutgang på plan 2. Tilbyggene er utformet slik at de skiller seg tydelig fra den opprinnelige bygningen, både i form, bredder og høyder og materialbruk. Veggene er kledd med kobber, et materiale som står godt til teglstein, samtidig som det skiller seg tydelig fra veggen på den opprinnelige bygningen. Tanken er at hver av de gamle bygningene skal 08 Ferdigmelding nr. 0/2012

9

10 framstå som én form, med sine opprinnelige harmoniske former og volum. Tilbyggene er forsøkt gjort så anonyme som mulig slik at de ikke forstyrrer den opprinnelige harmonien i anlegget. Tilleggsisolering av tak fører til at snøen på de flate takene i framtiden ikke kan forventes å smelte, og snølasten vil øke så mye at de gamle konstruksjonene ikke vil holde. Det er derfor lagt inn forsterkninger i stål. For å komme ned med laster fra tak og dekke, samt for oppgradering av avløpsledningsnett, ble det nødvendig å hugge opp større deler av gulv på grunnen. Under arbeidets gang ble det også besluttet å hugge opp gulvene slik at man, i tillegg til å legge vannbåren gulvvarme, også kunne oppgradere varmeisolering mot grunnen. Tilleggsisolering av vegger var opprinnelig planlagt i sin helhet innvendig da man ellers måtte rive all murforblending. Under gjennomføringen av prosjektet viste det seg at de gamle murforblendingene hadde store skader på grunn av feil i den opprinnelige utførelsen med manglende lufting og dårlige detaljer. Det ble derfor besluttet å rive den gamle murforblendingen og bygge den opp på nytt. Dette ga samtidig mulighet for å tilleggsisolere veggene utvendig og bli kvitt kuldebroer og andre svakheter. Ytterveggene ble bygget opp igjen med fasadeuttrykk så likt de gamle som mulig. Administrasjonsbygget Ved rehabiliteringen av administrasjonsbygget møtte man de samme utfordringer som for hybelbyggene. Oppgradering av bygningen skulle omfatte nye innvendige overflater, tilleggsisolering av vegger og tak, utvendig oppussing samt oppgradering av tekniske anlegg. Administrasjonsbygget var den delen av anlegget der det var størst behov for utvidelse. Det var behov for kontorer og møterom, samt nytt teknisk rom med plass for ventilasjonsanlegg og varmeanlegg/ varmepumper. Behovene medførte et tilbygg i to etasjer med grunnflate på cirka 150 kvadratmeter. Dette tilbygget ble også utformet slik at det i arkitektur og materialbruk skiller seg fra den gamle delen og framstår som et eget volum med vår tids arkitektur mens den opprinnelige bygningen beholder sine utvendige kvaliteter. Dette er viktige tiltak for å beholde den opprinnelige målestokken og harmonien i bygningsmassen på Øverby. Eiendommen dekker i dag store deler av sitt energibehov fra energi brønnene på egen tomt.

11 Stue bad bad renholdsentral Ventilasjon omkledning omkledning trapperom garderobe VF Kjøkken teknisk Vf nattevakt Stue bad bad renholdsentral Molok avallshåndtering 1 2 Ventilasjon omkledning omkledning trapperom garderobe VF Kjøkken teknisk 3 Vf nattevakt 4 frys 5 kjøl 6 tørkestativ Sval rent tøy tørketrommel vaskemaskin vaskeri rampe lager korridor Stue ski tent tøy 8 moppevaskemaskin WC Dusj Dusj WC Garderobe renholdsentral husøk hcwc Husholdnigslager 9 bad bad renholdsentral Garderobe korridor vaktmester 10 Ventilasjon omkledning omkledning trapperom garderobe VF Kjøkken 11 teknisk kontor Vf nattevakt kontor 13 Heis teknisk/lager/verksted møterom D E C F B A14 A14 K Øverbylåven. februar 2012 Kl. 15:04 Blokk B - Administrasjon, Blokk B - Administrasjon, ombygget ombygget Blokk B - Administrasjon, Blokk B - Administrasjon, tilbygg tilbygg Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING Gjøvik Gjøvik om Situas FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter Blokk C - Boblokk, - ombygget ombygget Blokk D-E-F - Boblokk, ombygget Blokk D-E-F - Boblokk, ombygget Øverbylåven, eksisterende

12 TegningER: Plan og Prosjekt Arkitekter AS Målestokk: 10 meter 1 Vindfang 2 Foaje/vestibyle 3 Varmesentral/teknisk 4 Møterom 5 Lager 6 Korridor Kontor 8 Vaktmester 9 Husøkonom 10 Husholdningslager 11 Varemottak 12 Tørrlager 13 Frys 14 Kjøl 15 Sval 16 Vaskerom 1 HCWC 18 WC 19 Dusj/bad 20 Garderobe 21 Spiserom 22 Kjøkken 23 Ekspedisjon 24 Bøttekott 25 Arkiv/kopi 26 Trapperom 2 Ventilasjon 28 Leserom 29 Soverom 30 Stue. februar 2012 Kl. 09:2 Plan 1. etasje, blokk D-E-F Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: teknisk teknisk TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING 1 Statsbygg Gjøvik omsorgssenter Plan 1. etg. uten skrift D-E-F FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter boblokken.pln 1 REVIS STATU REG.N MÅL: DATO: TEGN..6 Plan 2. etasje, blokk D-E-F 12 Ferdigmelding nr. 0/2012. februar 2012 Kl. 09:2 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING Statsbygg Gjøvik omsorgssenter Plan 2. etg. uten skrift D-E-F FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter boblokken.pln

13 X20= Trapp 5 opptrinn a 160mm 4 4 Plan 1. etasje, blokk B, administrasjon 6. februar 2012 Kl. 12:11 1 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING REVISJON SIGN. GODKJ. KONTR. STATUS: Som Bygget REG.NR.: TEGN.: Statsbygg Øst VB MÅL: GODKJ.: 1:100 DATO: KONTR.: Gjøvik omsorgssenter Plan 1. etg. uten skrift Adm. FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter Administrasjon.pln TEGN.NR.: REVISJON: Kontorene har glassvegger med 10X21 dør 15X20= BRA 21 4 Plan 2. etasje, blokk B, administrasjon 6. februar 2012 Kl. 12:12 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING REVISJON SIGN. GODKJ. KONTR. STATUS: Som Bygget REG.NR.: TEGN.: Statsbygg Øst VB MÅL: GODKJ.: 1:100 DATO: KONTR.: Gjøvik omsorgssenter Plan 2. etg. uten skrift Adm. FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter Administrasjon.pln TEGN.NR.: REVISJON:.5.4

14 1 Vindfang 2 Foaje/vestibyle 3 Varmesentral/teknisk 4 Møterom 5 Lager 6 Korridor Kontor 8 Vaktmester 9 Husøkonom 10 Husholdningslager 11 Varemottak 12 Tørrlager 13 Frys 14 Kjøl 15 Sval 16 Vaskerom 1 HCWC 18 WC 19 Dusj/bad 20 Garderobe 21 Spiserom 22 Kjøkken 23 Ekspedisjon 24 Bøttekott 25 Arkiv/kopi 26 Trapperom 2 Ventilasjon 28 Leserom 29 Soverom 30 Stue Snitt, blokk D-E-F. februar 2012 Kl. 09:29 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING Statsbygg Gjøvik omsorgssenter Snitt blokk DEF FILNAVN: Gjøvik omsorgssenter boblokken.pln Snitt, blokk C februar 2012 Kl. 12:23 Ferdigmelding nr. 0/2012 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING FILNAVN: REVISJON SIGN. GODKJ. KONTR. STATUS: Som Bygget REG.NR.: TEGN.: Statsbygg Øst VB MÅL: GODKJ.: 1:100 Gjøvik omsorgsenter for barn DATO: KONTR.: Snitt blokk C Gjøvik omsorgssenter blokk C.pln TEGN.NR.: A18.5 REVISJON:

15 Plan underetasje, blokk C 6. februar 2012 Kl. 12: Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: 22 TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING FILNAVN: REVISJON SIGN. GODKJ. KONTR. STATUS: Som Bygget REG.NR.: TEGN.: Statsbygg Øst VB MÅL: GODKJ.: 1:100 Gjøvik omsorgsenter for barn DATO: KONTR.: Plan u.etg. uten skrift blokk C Gjøvik omsorgssenter blokk C.pln TEGN.NR.: A18.3 REVISJON: Plan 1. etasje, blokk C 6. februar 2012 Kl. 12:22 Storgt. 5 / Postboks Lillehammer Tel: Fax: E-post: Web: TILTAKSHAVER: PROSJEKT: TEGNING FILNAVN: REVISJON SIGN. GODKJ. KONTR. STATUS: Som Bygget REG.NR.: TEGN.: Statsbygg Øst VB MÅL: GODKJ.: 1:100 Gjøvik omsorgsenter for barn DATO: KONTR.: Plan 1. etg. uten skrift blokk C Gjøvik omsorgssenter blokk C.pln TEGN.NR.: A18.4 REVISJON:

16 Kunstprosjektet På Gjøvik omsorgssenter bor enslige mindreårige asylsøkere fra 0 til 15 år. Dette er barnas første hjem i det nye landet, hvor de bor i en uavklart livssituasjon mens de venter på å få behandlet søknad om oppholdstillatelse. Det internasjonale arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter ble bedt om å ta utgangspunkt i nettopp denne situasjonen for barna. Med en omsluttende paviljong i form av et verdenskart kan de mindreårige enslige asylsøkerne finne sitt land, sitt sted og sitt tre - hentet inn fra den enkelte verdensdel. Rintala Eggertsson sier selv: - Mens barna avventer avklaring av sin livssituasjon har de behov for at planeten er flat, slik at det er mindre risiko for å falle av i farta. Tanken er at det dannes en forbindelse mellom de ulike geografiene som barna representerer og det nye hjemmet i den vakre skråningen over Mjøsa. Det kan gi en følelse av tilhørighet når man ser noe levende fra ens egen verdensdel skyter røtter i norsk jord. Det utbrettede verdenskartet er delt inn i trekanter etter en modell som ble utviklet på 50-tallet for å skape en mest mulig nøyaktig gjengivelse av jordkloden. Kartet viser kontinentene i en sammenhengende rekke, noe som gir assosiasjon til hvordan menneskene på kloden og deres kulturer er knyttet sammen til en lang lenke. Kunstprosjektet gir også sanselig opplevelse av lys, rom og omgivelser før man blir introdusert for tankegodset som ligger til grunn. De konseptuelle sidene av prosjektet blir formidlet til senterets beboere og ansatte på plansjer i hovedbygningens vestibyle. Gjennom dugnader med stell av trær og vedlikehold av levegger styrkes barnas forhold til paviljongen. Prosjektet viser forståelse for barnas mangefasetterte kulturtilhørighet og tilbyr et omfavnende fristed. Rintala Eggertsson Arkitekter har fått stor oppmerksomhet for sine innovative og eksperimentelle arbeider og har gjennomført verk over hele verden. Samarbeidet mellom arkitektene Sami Rintala fra Finland og Dagur Eggertsson fra Island ble etablert i 200 og er nå utvidet med flere medarbeidere fra ulike verdenshjørner. Nåværende besetning består av Vibeke Jenssen, Kaori Watanabe og Ponn Laohasukkasem. Den internasjonale oppbyggingen av samarbeidet medfører at de er kjent med problemstillinger som eksisterer på omsorgssenteret. Kontorets arbeider fremstår som byggverk som befinner seg et sted mellom å være kunstinstallasjon, arkitektur og stedsutvikling. Viktige elementer i Rintala Eggertsson Arkitekters virksomhet er deres arbeider med studenter og brukere, der verket gjerne bygges i full skala i samarbeid med oppdragsgivere. De arbeider ofte i menneskelig målestokk med fokus på individets interaksjon med arkitekturen og arkitekturens forhold til naturen. Prosjektet ble gjennomført av kunstkonsulent i samarbeid med bruker (forenklet modell). Prosjektadministrasjon KUNSTprosjektet Kunst i offentlige rom (KORO) Yngvild Færøy (2010) Mette Kvandal (2011) Kunstutvalget Kunstnerisk konsulent Per Henrik Svalastog Bruker anne-beth Brekke Tvedt Kunstverk Arboretum (installasjon) Rintala Eggertsson Arkitekter 16 Ferdigmelding nr. 0/2012

17

18 Byggeteknikk De eksisterende bygningene og tilbyggene er oppført med flate tak. Tilbyggene er fundamentert på bæredyktige masser med sålefundamenter og punktfundamenter i likhet med de eksisterende bygningene. I underetasjen er det plasstøpt gulv på grunn. Bæresystemet for underetasjen i tilbygget til administrasjonsbygget er oppført delvis i plasstøpte betongvegger som er nedfylt, samt søyle-/bjelkekonstruksjon i stål som bærer overliggende plasstøpt betongdekke. Bæresystemet for 1. etasje er utført i søyle-/bjelkekonstruksjon i stål med lett-takelementer som bærende yttertak. Bæresystemet for tilbyggene til hybelbyggene er hovedsakelig plasstøpt betong og tre. I underetasjen er det plasstøpt nedfylt betongvegg mot terreng. I ytterveggene er det bærende bindingsverk i tre som opplegg for bjelkelag i tre. I første etasje er det oppført bærende yttervegger i bindingsverk av tre som opplegg for plassbygd sperretak i tre. Prosjektet omfatter også rehabilitering av eksisterende bygninger med bæresystem i plasstøpt betong, søyler, bjelker og dekker. Det eksisterende bæresystemet i plasstøpt betong er modifisert ved hjelp av nye stålkonstruksjoner ved behov. På de eksisterende yttertakene av dekker i plasstøpt betong ble det bygd nytt bæresystem med stålbjelker. Disse fungerer som bæring for nye isolerte lett-tak elementer oppå de eksisterende betongdekkene. De eksisterende betongsøylene er benyttet til å føre lastene til fundament. Dekke og bjelker ble avlastet siden kapasiteten på disse var vesentlig lavere enn ønskelig med tanke på dagens krav og de økte lastene man kunne risikere ved etterisolering. Dette ble gjort for å ivareta dagens snølast samt etterisolering på en forsvarlig måte. Det underliggende bæresystemet av søyler i plasstøpt betong og fundamentering ble kontrollert for økte laster. 18 Ferdigmelding nr. 0/2012

19

20 VVS-tekniske anlegg Denne entreprisen består av hus B, D, E og F. Gjøvik omsorgssenter består i tillegg av bygg C, Låven, bygg G, direktør bolig og hybelhus. Disse inngår ikke i dette prosjektet. Bygg B, administrasjonsbygget, er rehabilitert i alle etasjer. Plan 1 består av teknisk rom, møterom, foajé, kontorer, kontor for driftsansatte, husholdningslager, garderober, dusjer, toalett, handikaptoalett, lagerrom, korridor, svalrom, vaskerom, frys, kjøl og tørrlager. På plan 2 er det kontorer, møterom, spiserom, ekspedisjon, kjøkken, foajé, toalett, toalett for bevegelseshemmede, korridor og arkiv/kopirom. Hybelbyggene er like. Plan 1 består av ventilasjons-/teknisk rom, vindfang, nattevakt, kjøkken, gang, stue, garderobe, omkledning, baderom, vaskerom og trapperom. Plan 2 består av vindfang, toalett, soverom, vaktrom, trapperom, bad, og korridor. Det er lagt nye utvendige stikkledninger til bygg B og C. Vann-, overvann- og spillvannsledningene er tilknyttet kommunale ledninger utenfor Låven. Det er montert overvannskummer og stake-/spylekummer. Bygg D, E og F har egne stikkledninger og disse er ført til kommunal ledning. For å sørge for oppvarming av husene er det lagt utvendige fjernvarmeledninger til hus D, E og F. Det er forberedt fjernvarme til de andre husene slik at dette eventuelt kan installeres på et senere tidspunkt. Innvendig I teknisk rom er det montert hovedstoppekran som stenger vannet til hvert hus. I tillegg er det montert energimåler og vannmåler i alle tekniske rom. Det er også montert energimåler for alle bygningene i teknisk rom i bygg B. Generelt er det lagt kobberrør med pressfittings som rørstrekk under tak i nedforinger. Skjulte tilkoblingsledninger for vann er lagt som rør i rør. Det er montert avstengningsventiler for alle hovedkurser. Spillvannsledningen er i PVC og er lagt under gulv. Over gulv er ledningen lagt i rør. Vannforsyningen til brannskap er tatt fra kaldtvannsnettet i bygningen. I teknisk rom på plan 1 i bygning B er det montert en 400 liters varmtvannsbereder. Denne får tilførsel av varmtvann fra varmepumpene og har i tillegg 15 kw el-kolber hvis hovedenergikildene skulle falle ut. I tillegg er det en 5 kw el-kolbe som ettervarmer forbruksvannet i berederen. Det samme gjelder for bygg D, E og F. Det er montert blandesentral for temperering av vannet. Det er montert avstengningsventiler under utstyret. Varmeanlegget I teknisk rom i bygg B er det montert to varmepumper, hver på 0 kw. Disse kan levere inntil 40 % av effekt-/varmebehovet for eiendommen. Når dette blir for lite vil oljekjelen starte og sørge for ytterligere effekttilførsel til ønsket temperatur. Varmepumpene henter energien fra 15 utvendige borehull. Hvert hull har en dybde på 200 meter. Fra hvert hull er det lagt 40 mm isolerte ledninger som føres til to samlekummer. I samlekummene er det rørfordelere med reguleringsventiler som sørger for lik vannstrøm fra alle borehullene. Derfra er det hovedrør som føres til teknisk sentral og videre til varmepumpene. Fra varmepumpene fordeles vannet via en akkumuleringstank på 1000 liter ut til ventilasjonsaggregatet, radiatorene og gulvvarmeanleggene i bygg B, D, E, F og C. 20 Ferdigmelding nr. 0/2012

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Lundeveien 171, Søgne Nybygg Nr 701/2011 Ferdigmelding nr. 701/2011 Prosjektnr. 11753 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Stjørdal ungdomssenter

Stjørdal ungdomssenter STATSBYGG Stjørdal ungdomssenter Kirkevegen 33 Ombygging og rehabilitering Ferdigmelding nr. 657/2006 Prosjektnr. 10923 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

VILLA RIISE. Hamar PRESENTASJON ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET AASLAND OG KORSMO V/ SVERRE AASLAND. Foto: Jiri Havran og Dag Grundseth (øverst s.

VILLA RIISE. Hamar PRESENTASJON ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET AASLAND OG KORSMO V/ SVERRE AASLAND. Foto: Jiri Havran og Dag Grundseth (øverst s. PRESENTASJON Eiendommen ligger innenfor fornminneområdet Hamarkaupangen, som er et fredet kulturminne. (Hamarkaupangen omfattet bispesetet på Domkirkeodden og en markedsplass med middelaldersk bybebyggelse.)

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

MULTIKOMFORT. Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune

MULTIKOMFORT. Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune MULTIKOMFORT Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune De tre boligene på Myklebust i Sola kommune er ett av to prosjekter i Norge hvor Optimera AS demonstrerer Saint Gobains Multikomfortkonsept.

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS.et selskap i Adresse: Industriveien 14, 3770 Kragerø Gnr. 59, bnr. 136, 139 og 143 Til leie! Industrianlegget Fikkjebakke AS er beliggende på industriområdet Fikkjebakke

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO ST. OLAVS GATE 27 UNIKT BYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO SO ST.OLAVS GATE 27 SO27 3 INNHOLD 03 INNLEDNING 04 BELIGGENHET 08 KART 10 BYGGET 14 HISTORIEN 18 PLANTEGNINGER 22 STANDARD Unikt kontorbygg ADRESSE:

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as Bjørn Lier, Trebruk as Trebruk as Øke bruken av tre i Østfold, Oslo og Akershus Tredriver for Innovasjon Norge itre as Utvikle og forvalte byggekonsepter i tre. Hvordan

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nye avdelingsbygg skiptvet omsorgssenter for barn Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nybygg Nr 687/2010 Ferdigmelding nr. 687/2010 Prosjektnr. 11669 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 IRAS HUS, TØNSBERG Kommune: 704/Tønsberg Gnr/bnr: 58/45 AskeladdenID: 170134 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ

SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ Sandneshamn ligger i landlige og idylliske omgivelser på Kvaløya utenfor Tromsø. Collin Invest Tromsø AS overtok eiendommen fra tidligere eier i 2008. Eiendommen har

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

Tune barnehjem STATSBYGG. Ugleveien 11 Grålum, Sarpsborg Nybygg. Ferdigmelding nr. 658/2006 Prosjektnr. 10999

Tune barnehjem STATSBYGG. Ugleveien 11 Grålum, Sarpsborg Nybygg. Ferdigmelding nr. 658/2006 Prosjektnr. 10999 STATSBYGG Tune barnehjem Ugleveien 11 Grålum, Sarpsborg Nybygg Ferdigmelding nr. 58/200 Prosjektnr. 10999 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 11/3758 Arkivnummer: 614 Saksbehandler: Aud Norunn Strand ÅMOT HELSESENTER RÅDMANNENS FORSLAG: Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer