Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene."

Transkript

1 INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 2. DRIFTSRAMME 2011 Hovedtall driftsramme 2011: Basert på økonomiplanen , samt bystyrets vedtatte budsjett for Opprinnelig driftsramme 2010 kr Endringer tertialrapport 1/10 kr Driftsramme 2010 kr Beregnet lønnsvekst 3,7 % kr Beregnet prisvekst 1,6 % kr Krav til inntektsvekst kr A. Kirketjener- og renholdsressurs kr B. Kirkegårdsområdet kr C. Offentlige anskaffelser økt krav kr D. Bønes kirke driftsutgifter iht øko.pl. kr Sum ny driftsramme 2011 kr Kalkulatoriske kostnader etter tjenesteytingsavtalen inngår ikke i disse beløpene. I tillegg til lønns- og prisvekst søker BKF om følgende nye tiltak i prioritert rekkefølge:

2 A. Kirketjener- og renholdsressurs De 25 menighetene i Bergen har kun hver sin 50 % kirketjener. For de største kirkene med mest aktivitet er dette ikke nok. Forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger må prioriteres med det resultat at andre gudstjenester og åpne arrangement må gjennomføres uten forsvarlig bemanning. Denne manglende ressursen fører også til renholdet i flere av kirkene ikke er godt nok i forhold til bruk. I de fleste kirkene i Bergen er bemanningen på kirketjener 1/4 av presteressursene, mens det i kirkene med mest aktivitet kun er 1/6 kirketjener i forhold til presteressursen. Dette gjør at BKF ikke har mulighet til å følge opp det statsfinansierte aktivitetsnivået, og gjør at byens innbyggere ikke får de tjenester de bør kunne forvente. For å styrke kirketjener- og renholdsressursen i kirkene i Bergen med størst aktivitet anslås det behov foren økning i årlig ramme på kr 2,75 mill. (Det ble bevilget kr i tertialrapport 1/10.) B. Kirkegårdsområdet BKF er kirkegårdsmyndighet i Bergen og er ansvarlig for alle innbyggere når det gjelder kirkegårder og gravplasser. I de 13 år fellesrådet har eksistert har vi gjort det som er mulig for å ivareta ansvaret på en best mulig måte. Men siden utskillelsen fra Bergen kommune i 1997 har kravene til BKF endret seg betydelig. Spesielt gjør dette seg gjeldende på kirkegårdsområdet. Stadig oppleves det klager om manglende betjening og for dårlig holdte kirkegårder. Dette skyldes økt arbeidsmengde på grunn av befolkningsvekst, større andel eldre og økt krav fra våre brukere. Det kan nevnes at det i 2008 var 250 flere kremasjoner og 200 flere dødsfall pr år enn i BKF har flere ganger omorganisert og effektivisert driften av kirkegårdene, men dette er ikke tilstrekkelig. Man er nå kommet i en situasjon der de kommunale bevilgninger ikke er store nok for å dekke den mest nødvendige bemanning og et minimum av driftsutgifter. BKF er helt avhengig av en styrket overføring fra Bergen kommune for å kunne ivareta ansvaret på en forsvarlig og god måte. Det må i denne forbindelse opplyses om at hvis dagens utvikling fortsetter med for små rammer til driftsutgifter, vil det om få år blir vanskelig å få gjennomført begravelser og urnenedsettelser etter de pårørendes ønsker. For å opprettholde den nødvendige standard på kirkegårdene i Bergen må vedlikeholdsbudsjettet også styrkes. Vi opplever nå etter hvert store behov for rehabilitering av vannposter, veger, murer, gjerder og lignende. Alt dette kunne vært forhindret med et jevnt årlig vedlikehold. BKF ber om en økning i årlig ramme til bruk på kirkegårdsområdet med kr 3,8 mill. C. Offentlige anskaffelser BKF er, som kommunen, et offentlig organ underlagt reglene om offentlig innkjøp. Lov om offentlige anskaffelser er innført etter BKF ble etablert som egen organisasjon i BKF fikk følgelig ingen midler med seg i utskillelsen fra kommunen til å ivareta dette. I dag bruker BKF Bergen kommunes innkjøpsavdeling til rådgivning, jfr. Tjenesteytingsavtalen, men dette er ikke nok for å sikre forsvarlige innkjøp. BKF må ha en stilling i organisasjonen som kan ivareta at alt innkjøp BKF foretar blir gjort korrekt. Kostnad til dette beløper seg til ca kr pr år. 2

3 D. Bønes kirke driftsutgifter Bønes kirke ble åpnet 6. desember I tråd med vedtatt økonomiplan, ber Bergen kirkelige fellesråd om årlig styrking av driftsrammen med det budsjetterte beløp kr fra Dette skal dekke driftsutgifter som strøm, vedlikehold og lignende. 3. INVESTERINGSRAMME BEVILGEDE OG FORSLAG NYE INVESTERINGER (i prioritert rekkefølge) Prosjekt Prosjekt- Tidligere Drifts Kirker kostnad bevilget kons. A Mariakirken, restaurering 80,0 40,0 20,0 20,0 40,0 B Rehabilitering kirker 26,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 C Ytrebygda nærkirke 35,0 25,5 9,5 9,5 0,8 D Birkeland kirke, tilbygg/kirketun 20,0 5,0 10,0 5,0 20,0 0,4 E Nattland/Sædalen nærkirke 35,0 0,25 4,75 10,0 20,0 34,8 0,8 F Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken 5,0 2,5 2,5 2,5 G Åsane kirke, tilbygg 8,0 3,0 5,0 8,0 0,1 H Universell utforming av kirkene i Bergen 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 I Haukås nærkirke 35,0 5,0 10,0 20,0 35,0 0,8 J Kunst og tekstilregistrering 1,1 0,5 0,6 1,1 K St. Jakob kirke, restaurering 45,0 5,0 5,0 5,0 15,0 30,0 L Olsvik kirke, kontorfløy 10,0 5,0 5,0 10,0 0,1 M Bergen domkirke, restaurering 220,0 20,0 20,0 40,0 N Flaktveit nærkirke 35,0 5,0 5,0 0,8 Sum kirker 579,1 99,25 64,8 75,5 80,6 75,0 295,9 3, Kirkegårder, kapell og krematorie A Øvsttun kirkegård, utvidelse 65,0 22,0 15,0 13,0 15,0 43,0 0,5 B Åsane kgr, utvidelse eksist. Kirkegård 30,0 12,0 6,0 12,0 18,0 0,5 C Fyllingsdalen kirkegård, utvidelse 25,0 12,5 12,5 25,0 0,5 D Rehabilitering kirkegårder/gravplasser 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 E Fana kirkegård, nye urnefelt 3,0 3,0 3,0 F Kirkegårdssystem/webbasert bestilling 1,75 1,75 1,8 G Storetveit kirkegård, utvidelse trinn 1 6,0 3,0 3,0 6,0 0,3 H Øvsttun kapell, rehabilitering 7,5 2,5 5,0 7,5 I Solheim kapell, rehabilitering 25,0 5,0 10,0 10,0 25,0 J Mjeldheim kgr, kjøp av grunn til utvidelse 2,6 2,6 2,6 K Loddefjord kirkegård, utvidelse 19,0 6,5 12,5 19,0 0,5 L Åsane kgr, utvidelse på "IKEA tomten" 42,0 12,0 30,0 42,0 1,0 M Masseutskiftning kirkegårder 50,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 N Fana kapell, rehabilitering 10,0 10,0 10,0 Sum Kirkegårder, kapell og krematorie 286,9 44,0 58,9 67,0 62,0 55,0 242,9 3,3 Sum og ,0 143,3 123,6 142,5 142,6 130,0 538,7 7,1 3

4 Overgang til rammetilskudd for investeringer BKF vil foreslå at Bergen kommunes tilskudd til investeringer endres fra å være prosjektvise tildelinger, til å være årlige rammetildelinger som tillegges årlig pris- og lønnsvekst. Dette vil tydeliggjøre BKFs selvstendige ansvar for kirkene og kirkegårdene i Bergen. I tillegg gis BKF, med en slik løsning, ansvaret for å finne inndekning ved eventuelle prosjektoverskridelser innenfor rammetildelingen, uten at det må bevilges ekstra midler fra Bergen kommune. Ut ifra de siste års tildelinger og for å dekke de mest prekære behov, bør rammetildeling være kr 60 mill i 2011, med følgende fordeling; kr 20 mill kirkegårder og kapell, kr 20 mill kirker og kr 20 mill til vernede kirkebygg. Rammetildeling er fordelt da kirkegårder og kapell og vernede kirkebygg omfatter alle Bergens innbyggere uavhengig av medlemskap i Den norske kirke, jfr. "Forskrift om tilskot til livsynssamfunn" 9". HOVEDFORMÅL 042 Kirker A. Mariakirken, restaurering Mariakirken ble bygget første halvdel av 1100-tallet, ca 1125, og er Bergens eldste soknekirke og samtidig byens eldste bevarte bygning. Dette gjør at Mariakirken er i en særstilling som en av Bergens og Norges viktigste bygg. Restaurering av Mariakirken er fullfinansiert i økonomiplanen med kr 80 mill, med siste bevilgning i B. Rehabilitering kirker Gjennom en årrekke har vedlikeholdet av Bergenskirkene vært mangelfullt, og det er nå et stort etterslep på vedlikehold. Det er nok å vise til Søreide og Fyllingsdalen kirke for å dokumentere dette. Bergen kommunes bevilgninger til dette formålet de senere år har gjort BKF i stand til å foreta helt nødvendige tiltak på flere kirker. Dette gir håp om at etterslepet en dag skal kunne tas igjen. Kirkene der det er gjennomført rehabiliteringstiltak er Arna, Landås, Årstad, Fridalen, Birkeland, Slettebakken, Ytre Arna, Åsane gamle og Nygård. Det er viktig at nivået på bevilgningene opprettholdes da utfordringene fortsatt er mange og store. Kirkene det særlig gjelder er; Biskopshavn, Eidsvåg, Fridalen, Loddefjord, Salhus, Sandvikskirken, Solheim, St. Markus og Storetveit. I tillegg har Johanneskirken i lang tid hatt problemer med fuktinntrengning. BKF Byggs murere har forsøkt ut metoder som man med hell har prøvd andre steder. Dette viser at behovet for midler ikke er så stort for murveggen som først anslått av eksterne konsulenter. Men kirken har store lekkasjer i taket og vinduer og det er fare for at vinduene faller ut. Total anslår nå BKF at rehabilitering av Johanneskirken alene vil beløpe seg til ca kr 25 mill. I økonomiplanen foreslår BKF avsatt kr 10 mill hvert år. C. Ytrebygda nærkirke Befolkningen i Ytrebygda antas å øke med nesten 30 % de neste 20 årene og i Fana blir befolkningsøkningen trolig på hele 40 %. Ytrebygda kyrkjelag skaffet seg allerede rundt 1970 en kirketomt i Blomsterdalen. Laget har lagt ned en stor innsats i innsamling av midler til kirke. 4

5 BKF ønsker ikke å bygge fullstendige kirkebygg som tilsvarer soknekirken, men vil i stedet prioritere nærkirker/flerbrukshus der menighetens aktiviteter kan få plass. Nærkirkene vil ikke koste like mye som en fullverdig kirke. Ytrebygda nærkirke er fullfinansiert, kr 35 mill, i økonomiplanen, og på bakgrunn av dette har BKF fullført detaljprosjektering og håper på byggestart i løpet av sommer D. Birkeland kirke, tilbygg/kirketun Birkeland kirke er for liten til å tilfredsstille lovens krav om sitteplass til 10 % av medlemmene i soknet. Det finnes heller ikke noe tilliggende menighetssaler og lignende som det er krav om i norm for kirkebygg i Bergen. Arbeidstilsynet har i tillegg til dette bedt om at Birkeland kirke bygges ut for å sikre forsvarlige hygieniske forhold. Sammen med Birkeland menighetsråd har fellesrådet kommet til at løsningen for Birkeland er å bygge et hus i tilknytning til kirken og menighetskontoret. Disse tre bygningen vil da utgjøre et kirketun, som vil være pulsen og samlingspunktet i menigheten. Skisser og detaljert kalkyle for kirketunet vil foreligge om kort tid. BKF har beregnet et hus med menighetssal og toalettanlegg til å koste kr 20 mill. E. Nattland/Sædalen nærkirke Presset på Birkeland menighet og kirke som også har Sædalenområdet i sitt sokn er svært stort. I tillegg er den geografiske avstanden fra Sædalen til Birkeland for stor. Det må så snart som mulig bevilges midler til å bygge en nærkirke for Nattland/Sædalen området. Slettebakken og Birkeland menighetsråd har sammen med Bjørgvin bispedømme allerede etablert et aktivt menighetsarbeid i området. BKF bør be om at det avsattes kr 35 mill i økonomiplanperioden til bygging av nærkirken. F. Sandvikskirken, toalettanlegg For besøkende i Sandvikskirken har fellesrådet i dag ikke en toalettløsning i kirken tilgjengelig. Dette er ikke godt nok i et offentlig bygg. Nytt toalettanlegg er fullfinansiert i økonomiplanperioden, med siste bevilgning i G. Åsane kirke, tilbygg Da Åsane kirke ble bygget i 1993, ble det ikke tatt høyde for nok kontorer for de ansatte som i dag har arbeidsplass i kirken. Det er blant annet opprettet nye statlige stillinger, som BKF i følge Kirkeloven har ansvar for å stille kontor til disposisjon for. Behovet for utvidelse av romkapasiteten vil koste kr 8 mill. H. Universell utforming av kirkene i Bergen Alle offentlige bygg skal være universelt utformet. Dette er en svært vanskelig utforming i kirkene våre. De nyeste kirkene; Sælen og Skjold er bygget med dette i grunn, mens de 30 andre kirkene ikke har hatt dette med i planleggingen. Forholdene for blant annet adkomst til våre kirker er kritikkverdige. Det arbeides med å sette i gang tiltak i flere av kirkene. BKF har mottatt henvendelser fra Rådet for funksjonshemmede om behovet for å utbedre situasjonen ved kirkene og kirkegårdene. For universell utforming av kirken i Bergen trenger fellesrådet rundt kr 50 mill. BKF er svært glad for de foreløpige bevilgninger, kr 5 mill i 4 år, til et svært viktig tiltak. I. Haukås nærkirke Til tross for at Åsane fikk ny kirke i 1993, er kirkedekningen i landets største menighet, 5

6 fremdeles lav. Det forventes en befolkningsvekst på 6500 mennesker i Åsane i de neste 20 årene, og størstedelen av veksten vil komme i Haukås Breistein Hylkje området. BKF ber om totalt kr 35 mill til nærkirke på Haukås. J. Kunst og tekstilregistrering Kirkene i Bergen er svært viktige kulturbærere. Dette gjelder også kunst og tekstiler som er samlet i kirkene opp gjennom generasjoner. BKF ønsker å sette i gang en kartlegging og registrering av all kunst og alle tekstiler som er i kirkene og kapellene i Bergen. Det er grunn til å tro at mange gjenstander er i dårlig stand og oppbevares uforsvarlig. Kartlegging av tilstand og utreding av mulige tiltak vil ta ca 2 år og skal munne ut i en rapport for det videre bevaringsarbeidet. For å sette i gang dette viktige arbeidet ber BKF om en bevilgning fra Bergen kommune på kr 1,1 mill. K. St. Jakob kirke, restaurering St. Jakob, som er bygget i 1921, er en av de første arbeidskirkene i Norge. Kirken er nå i så dårlig forfatning at den ikke kan brukes. Blant annet er den angrepet av sopp som er farlig for mennesker. For øvrig er det grunn og tak som må restaureres først for å hindre ytterligere forfall. Restaureringsarbeidet vil ta flere år og bevilgningen kan derfor med fordel fordeles over tid. Det viktigste er å komme i gang med de mest nødvendige tiltak så fort som mulig. Totalt restaurering vil beløpe seg til kr 45 mill. L. Olsvik kirke, kontorfløy Som ved andre kirkeprosjekter ble det ikke tatt høyde for nok kontorer for de ansatte da Olsvik kirke ble bygget i Det er nå behov for en utvidelse av kontorkapasiteten. BKF har selv tegnet skisser for tilbygget og har kalkulert det til å koste kr 10 mill. M. Bergen domkirke, restaurering Første del av domkirken er oppført rundt år Manglende vedlikehold over lang tid gjør at kirken nå er i en svært dårlig forfatning. Blant annet opplevde vi i påsken 2009 at stein falt ned fra veggene. Heldigvis ble ingen skadet og BKF Bygg fikk plassert steinen forsvarlig i muren igjen. Man sliter også med store lekkasjer og settes det ikke i gang tiltak i løpet av kort tid står vi i fare for å miste en viktig del av vår kulturarv. Bergen domkirke er også svært mye brukt. I tillegg til stor gudstjenesteaktivitet er kirke en viktig konsertarena og hovedkirke for Bjørgvin bispedømme. Foreløpig kalkyle, basert på rapporter utarbeidet av eksterne konsulenter, beløper seg til rundt kr 220 mill. Med bakgrunn i sin etter hvert brede erfaring med tilsvarende arbeider vil BKF Bygg utarbeide en egen kalkyle for restaureringen. BKF ber om at oppstart restaurering av Bergen domkirke innarbeides i økonomiplanen. N. Flaktveit nærkirke Åsane er landets største menighet og har et stort behov for mindre kirkebygg i flere områder for å avlaste hovedkirken. Flaktveit er et slikt område hvor det må bygges en nærkirke/flerbrukshus. Totalt bes det om kr 35 mill til nærkirke på Flaktveit. 6

7 HOVEDFORMÅL 043 Kirkegårder A. Øvsttun kirkegård, utvidelse Øvsttun kirkegård ble tom for festegraver i Dette gir et ekstra press på Fana kirkegård som er den eneste kirkegården i distriktet som har festegraver. Øvsttun er også per dags dato den eneste kirkegården i Fana kirkegårdsdistrikt som har mulighet for utvidelse. I tillegg er situasjonen både på Fana og Øvsttun at det begynner å bli svært få ledige graver igjen generelt. Dette betyr at utvidelse må startes i løpet av få år. BKF har foretatt en ny grundig gjennomgang av prosjektet, som har stått på planen i nesten 15 år. Det viser seg at man i tidligere beregninger ikke har tatt med hele arealet for utvidelsen som totalt er ca 22 da. Den oppdaterte kalkyle for utvidelse av Øvsttun kirkegård gir et anslag for utvidelsen til totalt kr 65 mill. B. Åsane kirkegård, utvidelse av eksisterende kirkegårdsareal Åsane kirkegård er tom for både festegraver og nye enkle graver. Gjenbruk av graver dekker behovet i et år til, og BKF har derfor satt i gang utvidelsen. Totalt vil utvidelsen koste kr 30 mill og den er fullfinansiert i økonomiplanen. C. Fyllingsdalen kirkegård, utvidelse Det bør bes om midler til å starte opp arbeidet med 2. byggetrinn for Fyllingsdalen kirkegård. Fyllingsdalen kirkegård er nærmest tom for både enkle graver og festegraver og det haster med en utvidelse. Areal for utvidelse er tilgjengelig. Totalt vil utvidelsen koste kr 25 mill D. Rehabilitering kirkegårder/gravplasser BKF må med bekymring melde at det, som for kirkene i Bergen, er et stort vedlikeholdsetterslep på kirkegårdene i Bergen. Dette skyldes for små driftsbudsjetter og manglende planmessig organisering av feltet. BKF har derfor sett seg nødt til å omorganisere arbeidet på kirkegårdene i Bergen og har nå en organisering som er klar for å ta tak i utfordringene. Det eneste som nå mangler er midler til å rehabiliteringen. Det jobbes med egne tilstandsrapporter for alle de 27 kirkegårdene i Bergen. De første vil foreligge i løpet av et års tid, men det kan allerede nå meldes om følgende akutte behov for rehabilitering: Utskiftning rørsystem På Solheim og Møllendal kirkegård er det svært gamle rørsystemer som trengs skiftes ut. Dette arbeidet haster da hele nettverket er i ferdig med å kollapse med en omfattende konsekvenser for kirkegården og bebyggelsen rundt. Omramming Svært mange av kirkegårdene i Bergen begynner å bære preg av manglende vedlikehold når det gjelder gjerder og lignende. De verste eksemplene er Solheim kirkegård smijernsgjerde mot Løbergsveien og muren langs Fjøsangerveien, gjerdene på Møllendal kirkegård og gjerdene på Assistentkirkegården. Dette er ikke verdig for våre ellers så vakre kirkegårder. Mange steder er dette så graverende at det utgjør en sikkerhetsrisiko. Veidekke og gelender Mange steder er asfaltering på hovedveiene så gammel at det er stor snublefare, og i tillegg mangler det gelender ved trapper og bakker. Dette gjør det spesielt farlig for eldre og bevegelseshemmede å ferdes på mange av kirkegårdene i Bergen. 7

8 I økonomiplanen bør det avsattes kr 5 mill hvert år. E. Fana kirkegård, nye urnefelt BKF har på grunn av et akutt behov måttet utvide urnegravkapasiteten på Fana kirkegård med egne midler. Dette hjelper kun for et par år og fellesrådet er nå avhengig av bevilgninger fra Bergen kommune. Totalt vil etablering av nye urnefelt koste kr 3 mill. F. Kirkegårdssystem/webbasert bestilling Siden 2004 har BKF jobbet med å etablere et kirkegårdssystem som erstatter all bruk av skriftlige protokoller og kart på papir. Kun få ting gjenstår før arbeidet er fullført. For å kunne betjene byråer, pårørende og andre godt nok må dette systemet være tilgjengelig på internett. Når løsningen er fullt rullet ut på nettet vil pårørende, steinhuggere, begravelsesbyråer og andre selv kunne finne beliggenhet for gravstedene og bestille gravferd og andre tjenester fra BKF. Løsningen har en totalkostnad på kr 1,75 mill. G. Storetveit kirkegård, utvidelse trinn 1 Kirkegården er fullt belagt innen ca 1 år. Areal for utvidelse er tilgjengelig, men krever endring av reguleringsplan. På Slettebakken er det ikke utvidelsesmuligheter, og dødsraten i befolkningsgrunnlaget er høy. Utvidelse bør igangsettes senest Erfaring fra andre prosjekter sier at det er viktig å få planleggingen i gang i tide slik at ikke lokalbefolkningen må benytte kirkegårder i lang avstand fra lokalmiljøet og samtidig øke belastningen på andre kirkegårder. Kostnadsanslag for prosjektet er kr 6 mill. H. Øvsttun kapell, rehabilitering I likhet med mange av våre andre bygg er Øvsttun kapell klart for rehabilitering. Øvsttun kapell er brukt nesten daglig til gravferder. Beregninger viser at en total oppussing av kapellet vil koste ca kr 7,5 mill. I. Solheim kapell, rehabilitering Solheim kapell er i svært dårlig forfatning. Det er grunnmuren som svikter flere steder og i tillegg er taket i Columbariet nær ved å kollapse. Solheim kapell har svært mange seremonier i løpet av året og er i tillegg reserve for krematoriet på Møllendal. Total kostnad er anslått til kr 25 mill. J. Mjeldheim kirkegård, kjøp av grunn til utvidelse Bergen kirkelige fellesråd ønsker allerede nå å sikre seg deler av området som er avsatt i kommuneplanens arealdel til utvidelse av Mjeldheim kirkegård. Det foreligger takst for tomten på kr 2,6 mill. K. Loddefjord kirkegård, utvidelse Loddefjord kirkegård vil være belagt innen 2 år og vil i tillegg få press på festegraver fra Gravdalspollen kirkegård og Nygård kirkegård når de snart er belagt. Erfaring fra andre prosjekter sier at det er viktig å få planleggingen i gang i tide slik at ikke lokalbefolkningen må benytte kirkegårder i lang avstand fra lokalmiljøet og samtidig øke belastningen på andre kirkegårder. Total kostnad er anslått til kr 19 mill. 8

9 L. Åsane kirkegård, utvidelse på IKEA tomten Videre utvidelse av Åsane kirkegård er planlagt på IKEA tomten, men grunnforholdene her er slik at opparbeiding vil bli et omfattende arbeid. Dagens masse kan ikke brukes og må derfor skiftes ut, og kirkegårdsarealet må sikres mot vanninntregning fra elv. På grunn av det omfattende og dels kompliserte arbeidet burde anlegging av kirkegården gjøres samtidig med varehusutbyggingen. BKF ber derfor om kr 42 mill til utvidelse av Åsane kirkegård. M. Masseutskifting ved eksisterende kirkegårder. Ved noen av de nyere kirkegårdene har vi store problemer med vannsig og manglende drenering, da massene som er brukt har et for høyt innhold av finstoff og ikke slipper vann og luft gjennom. Det fører til uverdige forhold for både publikum og arbeidere, og nedbrytingen i jorden går så langsomt at felt ikke kan brukes om igjen på år. På felt som ikke er tatt i bruk er det fremdeles anledning til å skifte til permeable masser. Forholdene er verst i Fyllingsdalen, Loddefjord, Mjeldheim og Eidsvåg, men også andre steder er det sporadiske behov for drenering. Det bør avsettes kr 10 mill pr år i økonomiplanen. N. Fana kapell, rehabilitering Fana kapell har behov for opprustning. Kappellet er ukentlig i bruk til gravferd. BKF ber om kr 10 mill til rehabiliteringen. 4. GRAVFERDSAVGIFTER 2011 Vedlagt følger forslag til endring i gravferdsavgiftene, jfr. Gravferdsloven 21, 2. ledd 5. BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS VEDTAK BKF sak 008/10: Bergen kirkelige fellesråd vedtar Kirkevergens forslag til innspill til budsjett 2011 og økonomiplan Bergen, 13. august 2010 Kjell Bertel Nyland kirkeverge Ove-Christian Fredriksen økonomisjef 9

10 Avgiftstype Diverse avgifter knyttet til Bergen kirkelige fellesråd - Leie av kapell- innenbys boende - Leie av kapell -utenbys boende - Kremasjonsavgift 1) - Festeavgift for reservert grav 2) - Festeavgift for festegravsted pr. m 2 pr. år 3) Festeavgift frigraver utover fredningstid: - festeavgift - grav voksen pr. år - festeavgift - kistegrav barn pr. år Satser i 2010 (kr) Forslag til satser Endring i beløp (kr) Merknader 1) Gjelder bare utenbys beboere. 2) For reservert grav ved siden av ny frigrav (kiste) betales det festeavgift i 20 år for den ene graven. 3) For festegravsted utover 20 år betales det pr m 2.

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Regjeringen la 10.november frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Nedenfor oppsummeres de viktigste endringene,

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013 I dette nummer av BKF-NYTT kan du blant annet både lese om byenes eldste kirke, som også er byens eldste bygning, og du kan lese om planer

Detaljer

Særbestemmelser for gravminner - Gravplassene i Bergen Revidert 04.06.2014, iverksatt 04.06.2014

Særbestemmelser for gravminner - Gravplassene i Bergen Revidert 04.06.2014, iverksatt 04.06.2014 Særbestemmelser for gravminner Jfr. Vedtekter for gravplassene i Bergen 7. Forklaring: Pkt. 1. På disse gravene kan det bare nyttes ubearbeidet naturstein. Maksimal størrelse er anført. Pkt. 2. Maksimumsmål

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 06. november 2007 kl. 18:00 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-L12 14/569 15/4099 Steinar Lund. 26.05.2015 Utvidelse av kirkegård Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

Drammen kirkelige fellesråd

Drammen kirkelige fellesråd Drammen kirkelige fellesråd Bystyrekomitemøte 1.des. 2015 1 Drammen kirkelige fellesråd 1. Kirkebyggforvaltning 10 kirker (6 vernede) (4 årsverk) 2. Gravferd og gravplassforvaltning 8 gravplasser (12 årsverk)

Detaljer

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt.

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 Mars og april 2013 Så er vi her igjen med en ny utgave av BKF NYTT. Vi prøver å gi et innblikk i noe av det som for tiden skjer både i BKF og i Akasia,

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014 Gode medarbeider! Velkommen til å lese novemberutgaven av BKF-NYTT. Nyhetene denne gang handler blant annet om omorganiseringen som ble

Detaljer

ØKONOMIPLAN. for. nye Sandefjord kirkelige fellesråd 2017-2020

ØKONOMIPLAN. for. nye Sandefjord kirkelige fellesråd 2017-2020 ØKONOMIPLAN for nye Sandefjord kirkelige fellesråd 2017-2020 13.4.2016/TG Økonomiplan for nye Sandefjord kirkelige fellesråd 2017-2020 Side 1 av 16 ØKONOMIPLAN Nye SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD Stokke,

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Mars 2015 Gode medarbeider! Påskehøytiden står for døren og vi ønsker velkommen til gudstjenester og andre arrangementer i byens kirker. Det er med spesiell

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging?

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Fra et samfunnsøkonomisk ståsted: er kremasjon med urnenedsettelse å foretrekke framfor kistegravlegging? Anne Line Bretteville Jensen, Forskningsleder, SIRUS Fra mandatet: «Plassmangel ved gravplasser

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet 19.11.2008 08/169 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet 19.11.2008 08/169 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2008 63032/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet 19.11.2008 08/169 Bystyret 11.12.2008 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/3766-1 DRAMMEN 24.03.2014 RAVFERDSFORVALTNIN - PRISER Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste:

A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: Moldegårdsvegen 5-6415 Molde Telefon: 71 25 14 08 Internet: www.mordal.no E-post: post@mordal.no 12.01.2015 A. Mordal Begravelsesbyrå AS Prisliste: **** Kister: T3 og T4 standard/heltre/hvitmalt/200 cm

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige fellesråd Torsdag 22.10.2015 Møtetid: 16.00-18.00 Møtested: Kirkekontoret

Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige fellesråd Torsdag 22.10.2015 Møtetid: 16.00-18.00 Møtested: Kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Våler kirkelige fellesråd Kirkekontoret 2436 VÅLER I SOLØR Tlf: 62424095 Faks: 62424071 Innkalling til møte i Våler kirkelige fellessråd Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige

Detaljer

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. Dato: 25. september 2004 /04 Fullmaktssak Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200402412-4 Hva saken gjelder:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012.

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56544/2012 2012/6785 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret 24.10.2012 Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Sammendrag

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Kjellaug Flakstad Bunes Ingjerd Martinsen Vibeke Ringvej Holm Kirsti Vian Sverdrup - forfall Weronika Olsen Inger

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Mysen kapell / Mysen nye kirkegård. Diskusjonsgrunnlag

Mysen kapell / Mysen nye kirkegård. Diskusjonsgrunnlag Mysen kapell / Mysen nye kirkegård Diskusjonsgrunnlag Innledning: Mysen kapell / Mysen nye kirkegård. Området som benevnes Mysen kapell/ Mysen nye kirkegård består av et område ved Nordre Mysen og som

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim INNKALLING Råd/utvalg Dato/tid: Sted: Ullensaker kirkelige 19.06.14 Mogreina menighetshus fellesråd Kl. 1800 12.06.14

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 16. januar 2014 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Kirken vår. Kunst og utstyr i kirken Sign.: Gjenstand Arkitekt/kunstner Kjennetegn Fra (årstall) Kirken vår. Alterduk/ løper. Alterring.

Kirken vår. Kunst og utstyr i kirken Sign.: Gjenstand Arkitekt/kunstner Kjennetegn Fra (årstall) Kirken vår. Alterduk/ løper. Alterring. Kirken vår Kunst og utstyr i kirken Reg. dato: Sign.: Gjenstand Arkitekt/kunstner Kjennetegn Fra (årstall) Kirken vår Alterduk/ løper Alterring Altersølv Altertavle/ utsmykning alter Antependium Brudestoler

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Driftsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum/snitt Forutsetninger: Innbyggertall pr. 30.06.2015 2 616 19 555 14 865 37 036 Sats festeavg. pr. år uforandret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

PRISINFORMASJON BERGEN. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

PRISINFORMASJON BERGEN. Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. PRISINFORMASJON BERGEN Generell informasjon om priser Priseksempler Prislister Informasjon om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 2015 I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN DRAMMEN, 14.07.2014 Var ref: 2014/239 Sak 2014/93 Ark.111 Budsjettforslag for 2015-2018 fra Drammen kirkelige fellesråd

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDSMØTE 30.JANUAR 2014 Kl 10 14. Til stede: Domkirken Elverhøy Grønnåsen Hillesøy Kroken Kvaløy Sandnessund Tromsøysund Ullsfjord Domprosten Kommunens repr. Vilgunn Gregusson Sverre

Detaljer