Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene."

Transkript

1 INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 2. DRIFTSRAMME 2011 Hovedtall driftsramme 2011: Basert på økonomiplanen , samt bystyrets vedtatte budsjett for Opprinnelig driftsramme 2010 kr Endringer tertialrapport 1/10 kr Driftsramme 2010 kr Beregnet lønnsvekst 3,7 % kr Beregnet prisvekst 1,6 % kr Krav til inntektsvekst kr A. Kirketjener- og renholdsressurs kr B. Kirkegårdsområdet kr C. Offentlige anskaffelser økt krav kr D. Bønes kirke driftsutgifter iht øko.pl. kr Sum ny driftsramme 2011 kr Kalkulatoriske kostnader etter tjenesteytingsavtalen inngår ikke i disse beløpene. I tillegg til lønns- og prisvekst søker BKF om følgende nye tiltak i prioritert rekkefølge:

2 A. Kirketjener- og renholdsressurs De 25 menighetene i Bergen har kun hver sin 50 % kirketjener. For de største kirkene med mest aktivitet er dette ikke nok. Forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger må prioriteres med det resultat at andre gudstjenester og åpne arrangement må gjennomføres uten forsvarlig bemanning. Denne manglende ressursen fører også til renholdet i flere av kirkene ikke er godt nok i forhold til bruk. I de fleste kirkene i Bergen er bemanningen på kirketjener 1/4 av presteressursene, mens det i kirkene med mest aktivitet kun er 1/6 kirketjener i forhold til presteressursen. Dette gjør at BKF ikke har mulighet til å følge opp det statsfinansierte aktivitetsnivået, og gjør at byens innbyggere ikke får de tjenester de bør kunne forvente. For å styrke kirketjener- og renholdsressursen i kirkene i Bergen med størst aktivitet anslås det behov foren økning i årlig ramme på kr 2,75 mill. (Det ble bevilget kr i tertialrapport 1/10.) B. Kirkegårdsområdet BKF er kirkegårdsmyndighet i Bergen og er ansvarlig for alle innbyggere når det gjelder kirkegårder og gravplasser. I de 13 år fellesrådet har eksistert har vi gjort det som er mulig for å ivareta ansvaret på en best mulig måte. Men siden utskillelsen fra Bergen kommune i 1997 har kravene til BKF endret seg betydelig. Spesielt gjør dette seg gjeldende på kirkegårdsområdet. Stadig oppleves det klager om manglende betjening og for dårlig holdte kirkegårder. Dette skyldes økt arbeidsmengde på grunn av befolkningsvekst, større andel eldre og økt krav fra våre brukere. Det kan nevnes at det i 2008 var 250 flere kremasjoner og 200 flere dødsfall pr år enn i BKF har flere ganger omorganisert og effektivisert driften av kirkegårdene, men dette er ikke tilstrekkelig. Man er nå kommet i en situasjon der de kommunale bevilgninger ikke er store nok for å dekke den mest nødvendige bemanning og et minimum av driftsutgifter. BKF er helt avhengig av en styrket overføring fra Bergen kommune for å kunne ivareta ansvaret på en forsvarlig og god måte. Det må i denne forbindelse opplyses om at hvis dagens utvikling fortsetter med for små rammer til driftsutgifter, vil det om få år blir vanskelig å få gjennomført begravelser og urnenedsettelser etter de pårørendes ønsker. For å opprettholde den nødvendige standard på kirkegårdene i Bergen må vedlikeholdsbudsjettet også styrkes. Vi opplever nå etter hvert store behov for rehabilitering av vannposter, veger, murer, gjerder og lignende. Alt dette kunne vært forhindret med et jevnt årlig vedlikehold. BKF ber om en økning i årlig ramme til bruk på kirkegårdsområdet med kr 3,8 mill. C. Offentlige anskaffelser BKF er, som kommunen, et offentlig organ underlagt reglene om offentlig innkjøp. Lov om offentlige anskaffelser er innført etter BKF ble etablert som egen organisasjon i BKF fikk følgelig ingen midler med seg i utskillelsen fra kommunen til å ivareta dette. I dag bruker BKF Bergen kommunes innkjøpsavdeling til rådgivning, jfr. Tjenesteytingsavtalen, men dette er ikke nok for å sikre forsvarlige innkjøp. BKF må ha en stilling i organisasjonen som kan ivareta at alt innkjøp BKF foretar blir gjort korrekt. Kostnad til dette beløper seg til ca kr pr år. 2

3 D. Bønes kirke driftsutgifter Bønes kirke ble åpnet 6. desember I tråd med vedtatt økonomiplan, ber Bergen kirkelige fellesråd om årlig styrking av driftsrammen med det budsjetterte beløp kr fra Dette skal dekke driftsutgifter som strøm, vedlikehold og lignende. 3. INVESTERINGSRAMME BEVILGEDE OG FORSLAG NYE INVESTERINGER (i prioritert rekkefølge) Prosjekt Prosjekt- Tidligere Drifts Kirker kostnad bevilget kons. A Mariakirken, restaurering 80,0 40,0 20,0 20,0 40,0 B Rehabilitering kirker 26,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 C Ytrebygda nærkirke 35,0 25,5 9,5 9,5 0,8 D Birkeland kirke, tilbygg/kirketun 20,0 5,0 10,0 5,0 20,0 0,4 E Nattland/Sædalen nærkirke 35,0 0,25 4,75 10,0 20,0 34,8 0,8 F Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken 5,0 2,5 2,5 2,5 G Åsane kirke, tilbygg 8,0 3,0 5,0 8,0 0,1 H Universell utforming av kirkene i Bergen 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 I Haukås nærkirke 35,0 5,0 10,0 20,0 35,0 0,8 J Kunst og tekstilregistrering 1,1 0,5 0,6 1,1 K St. Jakob kirke, restaurering 45,0 5,0 5,0 5,0 15,0 30,0 L Olsvik kirke, kontorfløy 10,0 5,0 5,0 10,0 0,1 M Bergen domkirke, restaurering 220,0 20,0 20,0 40,0 N Flaktveit nærkirke 35,0 5,0 5,0 0,8 Sum kirker 579,1 99,25 64,8 75,5 80,6 75,0 295,9 3, Kirkegårder, kapell og krematorie A Øvsttun kirkegård, utvidelse 65,0 22,0 15,0 13,0 15,0 43,0 0,5 B Åsane kgr, utvidelse eksist. Kirkegård 30,0 12,0 6,0 12,0 18,0 0,5 C Fyllingsdalen kirkegård, utvidelse 25,0 12,5 12,5 25,0 0,5 D Rehabilitering kirkegårder/gravplasser 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 E Fana kirkegård, nye urnefelt 3,0 3,0 3,0 F Kirkegårdssystem/webbasert bestilling 1,75 1,75 1,8 G Storetveit kirkegård, utvidelse trinn 1 6,0 3,0 3,0 6,0 0,3 H Øvsttun kapell, rehabilitering 7,5 2,5 5,0 7,5 I Solheim kapell, rehabilitering 25,0 5,0 10,0 10,0 25,0 J Mjeldheim kgr, kjøp av grunn til utvidelse 2,6 2,6 2,6 K Loddefjord kirkegård, utvidelse 19,0 6,5 12,5 19,0 0,5 L Åsane kgr, utvidelse på "IKEA tomten" 42,0 12,0 30,0 42,0 1,0 M Masseutskiftning kirkegårder 50,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 N Fana kapell, rehabilitering 10,0 10,0 10,0 Sum Kirkegårder, kapell og krematorie 286,9 44,0 58,9 67,0 62,0 55,0 242,9 3,3 Sum og ,0 143,3 123,6 142,5 142,6 130,0 538,7 7,1 3

4 Overgang til rammetilskudd for investeringer BKF vil foreslå at Bergen kommunes tilskudd til investeringer endres fra å være prosjektvise tildelinger, til å være årlige rammetildelinger som tillegges årlig pris- og lønnsvekst. Dette vil tydeliggjøre BKFs selvstendige ansvar for kirkene og kirkegårdene i Bergen. I tillegg gis BKF, med en slik løsning, ansvaret for å finne inndekning ved eventuelle prosjektoverskridelser innenfor rammetildelingen, uten at det må bevilges ekstra midler fra Bergen kommune. Ut ifra de siste års tildelinger og for å dekke de mest prekære behov, bør rammetildeling være kr 60 mill i 2011, med følgende fordeling; kr 20 mill kirkegårder og kapell, kr 20 mill kirker og kr 20 mill til vernede kirkebygg. Rammetildeling er fordelt da kirkegårder og kapell og vernede kirkebygg omfatter alle Bergens innbyggere uavhengig av medlemskap i Den norske kirke, jfr. "Forskrift om tilskot til livsynssamfunn" 9". HOVEDFORMÅL 042 Kirker A. Mariakirken, restaurering Mariakirken ble bygget første halvdel av 1100-tallet, ca 1125, og er Bergens eldste soknekirke og samtidig byens eldste bevarte bygning. Dette gjør at Mariakirken er i en særstilling som en av Bergens og Norges viktigste bygg. Restaurering av Mariakirken er fullfinansiert i økonomiplanen med kr 80 mill, med siste bevilgning i B. Rehabilitering kirker Gjennom en årrekke har vedlikeholdet av Bergenskirkene vært mangelfullt, og det er nå et stort etterslep på vedlikehold. Det er nok å vise til Søreide og Fyllingsdalen kirke for å dokumentere dette. Bergen kommunes bevilgninger til dette formålet de senere år har gjort BKF i stand til å foreta helt nødvendige tiltak på flere kirker. Dette gir håp om at etterslepet en dag skal kunne tas igjen. Kirkene der det er gjennomført rehabiliteringstiltak er Arna, Landås, Årstad, Fridalen, Birkeland, Slettebakken, Ytre Arna, Åsane gamle og Nygård. Det er viktig at nivået på bevilgningene opprettholdes da utfordringene fortsatt er mange og store. Kirkene det særlig gjelder er; Biskopshavn, Eidsvåg, Fridalen, Loddefjord, Salhus, Sandvikskirken, Solheim, St. Markus og Storetveit. I tillegg har Johanneskirken i lang tid hatt problemer med fuktinntrengning. BKF Byggs murere har forsøkt ut metoder som man med hell har prøvd andre steder. Dette viser at behovet for midler ikke er så stort for murveggen som først anslått av eksterne konsulenter. Men kirken har store lekkasjer i taket og vinduer og det er fare for at vinduene faller ut. Total anslår nå BKF at rehabilitering av Johanneskirken alene vil beløpe seg til ca kr 25 mill. I økonomiplanen foreslår BKF avsatt kr 10 mill hvert år. C. Ytrebygda nærkirke Befolkningen i Ytrebygda antas å øke med nesten 30 % de neste 20 årene og i Fana blir befolkningsøkningen trolig på hele 40 %. Ytrebygda kyrkjelag skaffet seg allerede rundt 1970 en kirketomt i Blomsterdalen. Laget har lagt ned en stor innsats i innsamling av midler til kirke. 4

5 BKF ønsker ikke å bygge fullstendige kirkebygg som tilsvarer soknekirken, men vil i stedet prioritere nærkirker/flerbrukshus der menighetens aktiviteter kan få plass. Nærkirkene vil ikke koste like mye som en fullverdig kirke. Ytrebygda nærkirke er fullfinansiert, kr 35 mill, i økonomiplanen, og på bakgrunn av dette har BKF fullført detaljprosjektering og håper på byggestart i løpet av sommer D. Birkeland kirke, tilbygg/kirketun Birkeland kirke er for liten til å tilfredsstille lovens krav om sitteplass til 10 % av medlemmene i soknet. Det finnes heller ikke noe tilliggende menighetssaler og lignende som det er krav om i norm for kirkebygg i Bergen. Arbeidstilsynet har i tillegg til dette bedt om at Birkeland kirke bygges ut for å sikre forsvarlige hygieniske forhold. Sammen med Birkeland menighetsråd har fellesrådet kommet til at løsningen for Birkeland er å bygge et hus i tilknytning til kirken og menighetskontoret. Disse tre bygningen vil da utgjøre et kirketun, som vil være pulsen og samlingspunktet i menigheten. Skisser og detaljert kalkyle for kirketunet vil foreligge om kort tid. BKF har beregnet et hus med menighetssal og toalettanlegg til å koste kr 20 mill. E. Nattland/Sædalen nærkirke Presset på Birkeland menighet og kirke som også har Sædalenområdet i sitt sokn er svært stort. I tillegg er den geografiske avstanden fra Sædalen til Birkeland for stor. Det må så snart som mulig bevilges midler til å bygge en nærkirke for Nattland/Sædalen området. Slettebakken og Birkeland menighetsråd har sammen med Bjørgvin bispedømme allerede etablert et aktivt menighetsarbeid i området. BKF bør be om at det avsattes kr 35 mill i økonomiplanperioden til bygging av nærkirken. F. Sandvikskirken, toalettanlegg For besøkende i Sandvikskirken har fellesrådet i dag ikke en toalettløsning i kirken tilgjengelig. Dette er ikke godt nok i et offentlig bygg. Nytt toalettanlegg er fullfinansiert i økonomiplanperioden, med siste bevilgning i G. Åsane kirke, tilbygg Da Åsane kirke ble bygget i 1993, ble det ikke tatt høyde for nok kontorer for de ansatte som i dag har arbeidsplass i kirken. Det er blant annet opprettet nye statlige stillinger, som BKF i følge Kirkeloven har ansvar for å stille kontor til disposisjon for. Behovet for utvidelse av romkapasiteten vil koste kr 8 mill. H. Universell utforming av kirkene i Bergen Alle offentlige bygg skal være universelt utformet. Dette er en svært vanskelig utforming i kirkene våre. De nyeste kirkene; Sælen og Skjold er bygget med dette i grunn, mens de 30 andre kirkene ikke har hatt dette med i planleggingen. Forholdene for blant annet adkomst til våre kirker er kritikkverdige. Det arbeides med å sette i gang tiltak i flere av kirkene. BKF har mottatt henvendelser fra Rådet for funksjonshemmede om behovet for å utbedre situasjonen ved kirkene og kirkegårdene. For universell utforming av kirken i Bergen trenger fellesrådet rundt kr 50 mill. BKF er svært glad for de foreløpige bevilgninger, kr 5 mill i 4 år, til et svært viktig tiltak. I. Haukås nærkirke Til tross for at Åsane fikk ny kirke i 1993, er kirkedekningen i landets største menighet, 5

6 fremdeles lav. Det forventes en befolkningsvekst på 6500 mennesker i Åsane i de neste 20 årene, og størstedelen av veksten vil komme i Haukås Breistein Hylkje området. BKF ber om totalt kr 35 mill til nærkirke på Haukås. J. Kunst og tekstilregistrering Kirkene i Bergen er svært viktige kulturbærere. Dette gjelder også kunst og tekstiler som er samlet i kirkene opp gjennom generasjoner. BKF ønsker å sette i gang en kartlegging og registrering av all kunst og alle tekstiler som er i kirkene og kapellene i Bergen. Det er grunn til å tro at mange gjenstander er i dårlig stand og oppbevares uforsvarlig. Kartlegging av tilstand og utreding av mulige tiltak vil ta ca 2 år og skal munne ut i en rapport for det videre bevaringsarbeidet. For å sette i gang dette viktige arbeidet ber BKF om en bevilgning fra Bergen kommune på kr 1,1 mill. K. St. Jakob kirke, restaurering St. Jakob, som er bygget i 1921, er en av de første arbeidskirkene i Norge. Kirken er nå i så dårlig forfatning at den ikke kan brukes. Blant annet er den angrepet av sopp som er farlig for mennesker. For øvrig er det grunn og tak som må restaureres først for å hindre ytterligere forfall. Restaureringsarbeidet vil ta flere år og bevilgningen kan derfor med fordel fordeles over tid. Det viktigste er å komme i gang med de mest nødvendige tiltak så fort som mulig. Totalt restaurering vil beløpe seg til kr 45 mill. L. Olsvik kirke, kontorfløy Som ved andre kirkeprosjekter ble det ikke tatt høyde for nok kontorer for de ansatte da Olsvik kirke ble bygget i Det er nå behov for en utvidelse av kontorkapasiteten. BKF har selv tegnet skisser for tilbygget og har kalkulert det til å koste kr 10 mill. M. Bergen domkirke, restaurering Første del av domkirken er oppført rundt år Manglende vedlikehold over lang tid gjør at kirken nå er i en svært dårlig forfatning. Blant annet opplevde vi i påsken 2009 at stein falt ned fra veggene. Heldigvis ble ingen skadet og BKF Bygg fikk plassert steinen forsvarlig i muren igjen. Man sliter også med store lekkasjer og settes det ikke i gang tiltak i løpet av kort tid står vi i fare for å miste en viktig del av vår kulturarv. Bergen domkirke er også svært mye brukt. I tillegg til stor gudstjenesteaktivitet er kirke en viktig konsertarena og hovedkirke for Bjørgvin bispedømme. Foreløpig kalkyle, basert på rapporter utarbeidet av eksterne konsulenter, beløper seg til rundt kr 220 mill. Med bakgrunn i sin etter hvert brede erfaring med tilsvarende arbeider vil BKF Bygg utarbeide en egen kalkyle for restaureringen. BKF ber om at oppstart restaurering av Bergen domkirke innarbeides i økonomiplanen. N. Flaktveit nærkirke Åsane er landets største menighet og har et stort behov for mindre kirkebygg i flere områder for å avlaste hovedkirken. Flaktveit er et slikt område hvor det må bygges en nærkirke/flerbrukshus. Totalt bes det om kr 35 mill til nærkirke på Flaktveit. 6

7 HOVEDFORMÅL 043 Kirkegårder A. Øvsttun kirkegård, utvidelse Øvsttun kirkegård ble tom for festegraver i Dette gir et ekstra press på Fana kirkegård som er den eneste kirkegården i distriktet som har festegraver. Øvsttun er også per dags dato den eneste kirkegården i Fana kirkegårdsdistrikt som har mulighet for utvidelse. I tillegg er situasjonen både på Fana og Øvsttun at det begynner å bli svært få ledige graver igjen generelt. Dette betyr at utvidelse må startes i løpet av få år. BKF har foretatt en ny grundig gjennomgang av prosjektet, som har stått på planen i nesten 15 år. Det viser seg at man i tidligere beregninger ikke har tatt med hele arealet for utvidelsen som totalt er ca 22 da. Den oppdaterte kalkyle for utvidelse av Øvsttun kirkegård gir et anslag for utvidelsen til totalt kr 65 mill. B. Åsane kirkegård, utvidelse av eksisterende kirkegårdsareal Åsane kirkegård er tom for både festegraver og nye enkle graver. Gjenbruk av graver dekker behovet i et år til, og BKF har derfor satt i gang utvidelsen. Totalt vil utvidelsen koste kr 30 mill og den er fullfinansiert i økonomiplanen. C. Fyllingsdalen kirkegård, utvidelse Det bør bes om midler til å starte opp arbeidet med 2. byggetrinn for Fyllingsdalen kirkegård. Fyllingsdalen kirkegård er nærmest tom for både enkle graver og festegraver og det haster med en utvidelse. Areal for utvidelse er tilgjengelig. Totalt vil utvidelsen koste kr 25 mill D. Rehabilitering kirkegårder/gravplasser BKF må med bekymring melde at det, som for kirkene i Bergen, er et stort vedlikeholdsetterslep på kirkegårdene i Bergen. Dette skyldes for små driftsbudsjetter og manglende planmessig organisering av feltet. BKF har derfor sett seg nødt til å omorganisere arbeidet på kirkegårdene i Bergen og har nå en organisering som er klar for å ta tak i utfordringene. Det eneste som nå mangler er midler til å rehabiliteringen. Det jobbes med egne tilstandsrapporter for alle de 27 kirkegårdene i Bergen. De første vil foreligge i løpet av et års tid, men det kan allerede nå meldes om følgende akutte behov for rehabilitering: Utskiftning rørsystem På Solheim og Møllendal kirkegård er det svært gamle rørsystemer som trengs skiftes ut. Dette arbeidet haster da hele nettverket er i ferdig med å kollapse med en omfattende konsekvenser for kirkegården og bebyggelsen rundt. Omramming Svært mange av kirkegårdene i Bergen begynner å bære preg av manglende vedlikehold når det gjelder gjerder og lignende. De verste eksemplene er Solheim kirkegård smijernsgjerde mot Løbergsveien og muren langs Fjøsangerveien, gjerdene på Møllendal kirkegård og gjerdene på Assistentkirkegården. Dette er ikke verdig for våre ellers så vakre kirkegårder. Mange steder er dette så graverende at det utgjør en sikkerhetsrisiko. Veidekke og gelender Mange steder er asfaltering på hovedveiene så gammel at det er stor snublefare, og i tillegg mangler det gelender ved trapper og bakker. Dette gjør det spesielt farlig for eldre og bevegelseshemmede å ferdes på mange av kirkegårdene i Bergen. 7

8 I økonomiplanen bør det avsattes kr 5 mill hvert år. E. Fana kirkegård, nye urnefelt BKF har på grunn av et akutt behov måttet utvide urnegravkapasiteten på Fana kirkegård med egne midler. Dette hjelper kun for et par år og fellesrådet er nå avhengig av bevilgninger fra Bergen kommune. Totalt vil etablering av nye urnefelt koste kr 3 mill. F. Kirkegårdssystem/webbasert bestilling Siden 2004 har BKF jobbet med å etablere et kirkegårdssystem som erstatter all bruk av skriftlige protokoller og kart på papir. Kun få ting gjenstår før arbeidet er fullført. For å kunne betjene byråer, pårørende og andre godt nok må dette systemet være tilgjengelig på internett. Når løsningen er fullt rullet ut på nettet vil pårørende, steinhuggere, begravelsesbyråer og andre selv kunne finne beliggenhet for gravstedene og bestille gravferd og andre tjenester fra BKF. Løsningen har en totalkostnad på kr 1,75 mill. G. Storetveit kirkegård, utvidelse trinn 1 Kirkegården er fullt belagt innen ca 1 år. Areal for utvidelse er tilgjengelig, men krever endring av reguleringsplan. På Slettebakken er det ikke utvidelsesmuligheter, og dødsraten i befolkningsgrunnlaget er høy. Utvidelse bør igangsettes senest Erfaring fra andre prosjekter sier at det er viktig å få planleggingen i gang i tide slik at ikke lokalbefolkningen må benytte kirkegårder i lang avstand fra lokalmiljøet og samtidig øke belastningen på andre kirkegårder. Kostnadsanslag for prosjektet er kr 6 mill. H. Øvsttun kapell, rehabilitering I likhet med mange av våre andre bygg er Øvsttun kapell klart for rehabilitering. Øvsttun kapell er brukt nesten daglig til gravferder. Beregninger viser at en total oppussing av kapellet vil koste ca kr 7,5 mill. I. Solheim kapell, rehabilitering Solheim kapell er i svært dårlig forfatning. Det er grunnmuren som svikter flere steder og i tillegg er taket i Columbariet nær ved å kollapse. Solheim kapell har svært mange seremonier i løpet av året og er i tillegg reserve for krematoriet på Møllendal. Total kostnad er anslått til kr 25 mill. J. Mjeldheim kirkegård, kjøp av grunn til utvidelse Bergen kirkelige fellesråd ønsker allerede nå å sikre seg deler av området som er avsatt i kommuneplanens arealdel til utvidelse av Mjeldheim kirkegård. Det foreligger takst for tomten på kr 2,6 mill. K. Loddefjord kirkegård, utvidelse Loddefjord kirkegård vil være belagt innen 2 år og vil i tillegg få press på festegraver fra Gravdalspollen kirkegård og Nygård kirkegård når de snart er belagt. Erfaring fra andre prosjekter sier at det er viktig å få planleggingen i gang i tide slik at ikke lokalbefolkningen må benytte kirkegårder i lang avstand fra lokalmiljøet og samtidig øke belastningen på andre kirkegårder. Total kostnad er anslått til kr 19 mill. 8

9 L. Åsane kirkegård, utvidelse på IKEA tomten Videre utvidelse av Åsane kirkegård er planlagt på IKEA tomten, men grunnforholdene her er slik at opparbeiding vil bli et omfattende arbeid. Dagens masse kan ikke brukes og må derfor skiftes ut, og kirkegårdsarealet må sikres mot vanninntregning fra elv. På grunn av det omfattende og dels kompliserte arbeidet burde anlegging av kirkegården gjøres samtidig med varehusutbyggingen. BKF ber derfor om kr 42 mill til utvidelse av Åsane kirkegård. M. Masseutskifting ved eksisterende kirkegårder. Ved noen av de nyere kirkegårdene har vi store problemer med vannsig og manglende drenering, da massene som er brukt har et for høyt innhold av finstoff og ikke slipper vann og luft gjennom. Det fører til uverdige forhold for både publikum og arbeidere, og nedbrytingen i jorden går så langsomt at felt ikke kan brukes om igjen på år. På felt som ikke er tatt i bruk er det fremdeles anledning til å skifte til permeable masser. Forholdene er verst i Fyllingsdalen, Loddefjord, Mjeldheim og Eidsvåg, men også andre steder er det sporadiske behov for drenering. Det bør avsettes kr 10 mill pr år i økonomiplanen. N. Fana kapell, rehabilitering Fana kapell har behov for opprustning. Kappellet er ukentlig i bruk til gravferd. BKF ber om kr 10 mill til rehabiliteringen. 4. GRAVFERDSAVGIFTER 2011 Vedlagt følger forslag til endring i gravferdsavgiftene, jfr. Gravferdsloven 21, 2. ledd 5. BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS VEDTAK BKF sak 008/10: Bergen kirkelige fellesråd vedtar Kirkevergens forslag til innspill til budsjett 2011 og økonomiplan Bergen, 13. august 2010 Kjell Bertel Nyland kirkeverge Ove-Christian Fredriksen økonomisjef 9

10 Avgiftstype Diverse avgifter knyttet til Bergen kirkelige fellesråd - Leie av kapell- innenbys boende - Leie av kapell -utenbys boende - Kremasjonsavgift 1) - Festeavgift for reservert grav 2) - Festeavgift for festegravsted pr. m 2 pr. år 3) Festeavgift frigraver utover fredningstid: - festeavgift - grav voksen pr. år - festeavgift - kistegrav barn pr. år Satser i 2010 (kr) Forslag til satser Endring i beløp (kr) Merknader 1) Gjelder bare utenbys beboere. 2) For reservert grav ved siden av ny frigrav (kiste) betales det festeavgift i 20 år for den ene graven. 3) For festegravsted utover 20 år betales det pr m 2.

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år 1860-2010 Årsrapport 2010 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer