Kulturarenaplan Høringsuttalelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser"

Transkript

1 Kulturarenaplan Høringsuttalelser

2

3

4

5

6

7 Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon til høringsuttalelse fra MUST- Museum Stavanger. MUST ønsker å berømme det grundige arbeidet som er utført i forbindelse med det omfattende planarbeidet og gir sin tilslutning til de overordnede føringer for utvikling av kulturtyngdepunkter, produksjons -og visningssteder for kunst og kultur som høringsutkastet vektlegger. I anledning høringsutkastet til ny kulturarenaplan har MUST følgende kommentarer: 4.4 Kategori C: Utendørs kulturarenaer MUST foreslår at det gis fast plass for veteranskipet M/S Rogaland i vågen. M/S Rogaland kan bli brukt av Stavanger maritime museum i forbindelse med formidling. Skipet er et syn for øye, og synliggjør den maritime historie fra gammel storhetstid til våre dager. MUST foreslår å lyssette og istandsette terrassehagene i Nedre Strandgate som en naturlig del av vitaliseringen og utvidelsen av Stavanger maritime museum. Museet har i dag tatt i bruk fasaden mot Nedre Strandgate på nye måter, bla med etableringen av MUST antikvariske snekkerverksted, ny inngang til kontorer som åpner opp for inngang til museet gjennom kramboden o.l Foreløpig uprioriterte kulturarenaprosjekter MUST gjør oppmerksom på at museet har tre tiltak som bes prioritert i et korttidsperspektiv og innenfor perioden Norsk grafisk museum MUST har i tidligere møter fått beskjed fra Stavanger kommune at Norsk grafisk museum som holder til i Sandvigå 27, må flytte i løpet av MUST har på denne bakgrunn utarbeidet et romprogram og bestilt et skisseprosjekt for Norsk grafisk museum. Målet er å samlokalisere dette museet med Norsk Hermetikkmuseum ved å bygge et nytt museumsbygg i hermetikkmuseets bakhage. Breidablikk Breidablikk ble for tre år siden rammet av et større angrep av ekte hussopp. Soppangrepet ble stanset, men de bygningsmessige skadene ble ikke utbedret. Som et

8 første ledd i den planlagte restaureringen av denne bygningen bør disse arbeidene utføres snarest. Stavanger maritime museum: Utvidelse med nye lokaler i Nedre Strandgt. 21. Det er foreløpig bevilget 3. millioner til etablering av ny resepsjon og inngang til museet. Renovering av 1 etg er planlagt gjennomført i 12/2013. Det videre arbeid med total renovering av bygget som en del av utvidelsen av Stavanger Maritime Museum bes prioritert i perioden. kulepunkt 3 ( s. 36) MUST foreslår følgende tillegg: Naust visningssted for museets båter på Natvigs Minde, samarbeid med Engøyholmen Kystkultursenter Museumsprosjekt i kø Utover de allerede nevnte prosjekter foreslår MUST at det i teksten under Museumsprosjekter i kø også tas inn Stavanger skolemuseum. Dette med bakgrunn i at det er gitt signaler om mulig flytting tidligere, men at museet foreløpig kan beholde museet i nåværende bygg. En mulig flytting til museumsparken på sikt kan styrke den samlede formidlingen og fokuset på barnekultur. Side 40 under kulepunkter: MUST foreslår følgende omformuleringer under kulepunktene: ( øvrige kulepunkter beholdes slik de står) Kulepunkt 1: Stavanger museum: Realisering av Museumsparkvisjonen med nytt inngangsparti og nytt administrasjonsbygg, sammenknytning av Museumsparken med Sykehusparken, eventuell overtakelse og rehabilitering av enkelte bygg i Sykehusparken og/eller Rogaland teaters bygningsmasse til museumsformål ( ikke avklart) Kulepunkt 2: Stavanger maritime museum: Utvidelse med nye lokaler i Nedre Strandgt. 21. Det er foreløpig bevilget 3. millioner til etablering av ny resepsjon og inngang til museet. Renovering av 1 etg på kort sikt, total renovering på lang sikt. Kulepunkt 4: Breidablikk ble for tre år siden rammet av et større angrep av ekte hussopp. Soppangrepet ble stanset, men de bygningsmessige skadene ikke utbedret. Som et første ledd i den planlagte restaureringen av denne bygningen bør disse arbeidene utføres snarest. På bakgrunn av det omfattende behovet for oppgradering, rehabilitering og nybygg som MUST har vil museet i inneværende år igangsette arbeidet med et overordnet strategidokument som synliggjør nye tiltak og prioriteringer i perioden på kort og lang sikt i Etterlysning: Utradisjonelle løsninger samlokalisering og sambruk I forbindelse med utvikling av Kiellandsenter/litteraturhus kan det være naturlig å se på ulike samarbeidsformer mellom Norsk grafisk museum, avdeling for sjøfart og industri og kulturhistorisk avdeling ved MUST. Det bemerkes at Norsk grafisk museum skal være en arena for kulturelt mangfold i dialog med publikum og andre

9 institusjoner. Tidsspennet, den teknologiske utviklingen og betydningen av det skrevne og trykte ord i samfunnet, skal fanges opp i nye utstillinger, forskning og formidling. Et samarbeid mellom disse institusjonene kan bidra til økt fokus på samfunnsaktuelle og kritiske spørsmål rundt temaer som ytringsfrihet, fordelingen av kunnskap i vår samtid samt konsekvensen av utvikling av teknologi innen digitale verktøy. Museet kan på sikt utvikles til et mediemuseum. Dette og de nevnte grep som samlokalisering mellom Grafisk museum og Hermetikkmuseet med nybygg i Hermetikkmuseets bakhage kan gi nye utradisjonelle løsninger og samarbeid. Det samme gjelder Museumsparkvisjonen som vil konkretiseres nærmere i den overordnete strategiplanen som vil bli fulgt av delplaner som presiserer tiltak og virksomhetsområder. 5.3 Kulturakser og tyngdepunkter MUST foreslår at en under kulturaksen tar med Natvigs Minde som visningssted for kunst og kultur, formidling til skoler og visning av museets båter gjennom et samarbeid mellom Engøyholmen kystkultursenter og Stavanger maritime museum. Side 44. Etter andre avsnitt: Flette inn Natigs Minde som utendørs anlegg som kan styrke kulturaksen sentrum kulturhistorisk havnelandskap. Andre merknader: Stavanger sjøfartsmuseum skifter navn til Stavanger maritime museum, 1.juli Vi ber om at det nye navnet brukes i planen. MUST anbefaler at det i første avsnitt under oppsummeringen s 24 tas inn universell utforming. Stavanger 25.juni 2012 Siri Aavitsland Adm. direktør

10

11

12

13

14

15

16 Til Kopi Kultursjef Rolf Norås, Stavanger kommune Representantskap og styret, Rogaland Kunstsenter Styremedlem for Rogaland, Karen Erland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Styreleder Gunhild Moe, Bildende Kunstneres Forening Rogaland Martyn Reed, Numusic/Nuart Verksmester Solveig Landa, Grafisk Verksted Rektor Jan Aase, Fiuni Kultursjef John Gunnar Johnsen, Rogaland fylkeskommune Forvaltningsleder Olav Strede, Stavanger Eiendom Stavanger, 31. mai 2012 Høringssvar Rogaland Kunstsenter KULTURARENAPLAN Viser til brev om høring, kulturarenaplan , med høringsfrist Som kultursjefen kjenner til sluttet daværende daglig leder Martin Worts 30. april. Frem til ny daglig leder er ansatt har dessverre ikke RKS samme kapasitet som tidligere og må prioritere vår aktivitet. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i kategori A, her eget behov, og har dermed ikke satt oss inn i øvrige momenter. Vi ber om forståelse for dette. Det presiseres også at høringssvaret kun tar utgangspunkt i nåværende plassering og bygningsmasse, samt dens muligheter, og ikke diskuterer andre evt. lokaliteter. En annen plassering av virksomheten enn Nytorget 17 kan først realitetsbehandles av styret når det kommer brev om oppsigelse/flytting fra eier eller som følge av politiske vedtak. Slike signaler foreligger ikke per dags dato. RKS kulturarena har en kompleks problemstilling da byggets fremtid har vært uavklart siden Stavanger eiendom foreslo å rive bygget og legge tomten ut for salg i Etter perioder med usikkerhet og utredning av alternativer vedtok styret i 2009 at RKS ønsker å være en del av fremtidens Kulturtorg på Nytorget, og foreslår også at jugendbygget renoveres til galleri og kulturformål. RKS ønsker a) å vise forståelse for kompleksiteten i kommunale byutviklingsprosesser for Nytorget, og b) å vektlegge innhold fremfor plassering. Vi har derfor tidligere inntatt en avventende og fleksibel holdning i forhold til våre kulturarenabehov. 1

17 Vi opplever imidlertid nå, åtte år etter konkret forslag om riving ble gitt fra Stavanger eiendom, at det er umiddelbare behov for vedlikehold og opprustning, og ber om kultursjefens støtte overfor huseier Stavanger eiendom i utbedring av disse. Vi planlegger også et kommende utredningsarbeid i forhold til lokaler og fasiliteter, og ber kultursjefen om bidrag til et slikt utredningsarbeid, og høy prioritering av dette på vegne av de mange kulturbrukerne både på Nytorget 17, Nytorget forøvrig og kulturaksen Nytorget-Østre bydel. På følgende sider oppsummeres større og kostnadskrevende tiltak utenfor ordinært driftsbudsjett. Punktene er sortert som umiddelbare (2012), nødvendige ( ) og framtidige ( ). Tiltakene er definert i henhold til eksterne krav fra publikum og bransje, samt lovpålagte felt som arbeidsmiljø, HMS og universell utforming. Deler av tiltakene er tidligere meldt inn til eier Stavanger eiendom, men per dags dato ikke utbedret eller prioritert. Mindre løpende vedlikehold som maling, renhold etc. er utelatt. Oversikten er satt opp ut i fra en virksomhet og utvikling av Nytorget 17 som kulturarena. Punktene erstatter/supplerer tidligere registerte opplysninger. Umiddelbare behov Følgende er umiddelbare behov innenfor en ramme på 6-12 måneder: Oppvarming Gallerilys Toaletter Vannlekkasje Nødvendige tiltak Følgende er nødvendige tiltak innen fire år: Utbedring av fasade Utbedring av publikumsareal Prosjektere totalrehabilitering og nybygg Framtidige utviklingsplaner Følgende er nødvendige tiltak innen åtte år: Total rehabilitering inkl. nytt sidebygg Se kap. 4 for detaljer, samt kap. 1-3 for bakgrunn, argumentasjon etc. For øvrig støtter RKS helhjertet de tiltak som er foreslått prioritert , her atelierhus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk og prøvelokaler for dansekunst. Med vennlig hilsen Trond Hugo Haugen Styreleder Torunn Larsen Fungerende daglig leder 2

18 1. RKS SOM KULTURARENA Kort historisk tilbakeblikk Rogaland Kunstsenter (RKS), den gang hetende Rogaland Kunstnersenter, ble opprettet i Som et resultat av kunstneraksjonen i 1974 ble det opprettet 5 sentre i landet, hvor de andre var: Trøndelag (Trondheim), Møre og Romsdal (Molde), Hordaland (Bergen) og Nordnorsk (Svolvær). Opprettelsen var opprinnelig en 3-årig forsøksordning finansiert av Norsk kulturråd og et resultat av kunstnerorganisasjonenes forhandling med staten om å få sine egne, selvstyrte institusjoner. Dette som en motvekt til offentlige museer, medlemsbaserte kunstforeninger og private gallerier der kunstnerne selv hadde liten innflytelse på den kunstneriske profileringen. Etter hvert har flere kommet til, i dag er det 15 sentre som i all hovedsak er fordelt fylkesvis. Fra 1981 har Rogaland Kunstsenter hatt virksomhet på Nytorget i en jugendbygning fra 1906 som tidligere har tjent som Stavangers første varemagasin med kolonialutsalg, stort manufakturutsalg og et da moderne bakeri. Bygningen er i dag eid av Stavanger kommune gjennom Stavanger eiendom. Et annet resultat av kunstneraksjonen var etablering av Norske Kunsthåndverkere i Fra og med 1983 kom organisasjonen med i kunstnersentrene hvorpå RKS fikk følgende eiere: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). I motsetning til fagorganisasjonene var ikke RKS åpen for medlemskap fra enkeltpersoner. I dag er BKFR og NKVN-R ikke lengre eiere, men foreningen RKS sine to eneste medlemmer. I 1995 fikk kunstnersentrene status som regionale formidlingsinstitusjoner med fylkeskommunen som hovedsamarbeidspartner. Samme år gjorde RKS større vedtektsendringer og det ble blant annet etablert et representantskap som øverste kontrollorgan og gjort endring av navn til dagens Rogaland Kunstsenter. Aktiviteten til RKS har over flere år involvert sterke kunstprosjekter som sammen har formet og styrket senterets faglige og institusjonelle status. Programmet har vært et samspill med overvekt av utstillinger i eget galleri, uteromsaktiviteter og eksterne samarbeidsprosjekter, i tillegg til rollen som rådgiver for kunst i offentlig rom og en arena for seminarer og debatter. RKS deltok med fem prosjekter som del av Europeisk kulturhovedstad i I perioden gjennomførte styret en opprydding og klargjøring av organisasjon og drift. Som del i dette var en bevisstgjøring av økonomiske rammer og en oppdatering av styringsverktøy. Arbeidet har tydeliggjort RKS ovenfor både brukere og bevilgende myndigheter, og resulterte i en tilråding om aktivitet og styringsform som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 13. april 2011 med virkning fra RKS er medlem av landsforeningen Kunstsentrene i Norge, etablert i RKS har over flere år vært en av pådriverne for å etablere et landsomfattende nettverk bestående av alle dagens 15 kunstsentre med mål å samle, heve og utvikle kunstsentrene. 3

19 Kulturarena i dag RKS er en betydelig kulturarena i dag, både fysisk og ikke-fysisk. Nytorget 17 huser også Grafisk Verksted, Trykk 17, Fiuni arkitektskole, Numusic og Nuart. RKS står som hovedansvarlig overfor Stavanger Eiendom. Alle byggets kulturaktører har felles interesse av et godt vedlikeholdt bygg som virker inviterende og inkluderende for alle brukere, samarbeidspartnere og publikum. Gjennomført større vedlikehold Vedlikehold i perioden må skilles mellom tiltak utført av eier etter initiativ fra RKS og tiltak RKS selv har finansiert. I perioden ble det gjennomført minimalt med vedlikehold pga. signaler om riving etc. RKS: 2008 Maling av fasade, 1. etasje Oppussing av uterom (beplantning og opparbeiding av parkanlegg) 2010 Oppussing av innvendig inngangsparti og nødvendig oppussing av trappeløp 2011 Oppussing av langvegg i galleriet iht. bransjekrav Stavanger eiendom: 2009 Installasjon av brannvernanlegg for hele bygget, ny rømningsvei 3. etasje 2012 Utbedring av lekkasjer i taket, og i 1. etasje Utbedring av gammelt, delvis defekt lysanlegg 1. etasje (Grafisk Verksted) iht. bransjekrav. Lekkasje 3. etasje vurdert i perioden, men ikke utbedret. 4

20 2. TIDLIGERE UTTALELSER OG MELDINGER Styrevedtak 2009: Innhold fremfor bygg. Kultursjefen er kjent med at det over flere år, siden 2004, har vært en negativ usikkerhet knyttet til hva som skal skje med bygningen RKS holder til i. I 2009 valgte styret aktivt å parkere debatten og usikkerheten rundt lokalisering av RKS. Dette fordi det var en økonomisk og menneskelig belastning som preget institusjonen, arbeidsmiljø og kunstmiljøet. Styret fant situasjonen uholdbar både som arbeidsgiver og som formidlingsinstitusjon. Med bakgrunn i styrets overordnede ansvar å påse at institusjonen har et sted å være ble følgende vedtatt: - RKS skal ligge synlig i sentrum av Stavanger. - RKS ønsker å være en del av fremtidens Kulturtorg på Nytorget. - RKS kan drifte et renovert Nytorget 17, med tilknyttet nybygg, som en portal til Østre bydel. Dette vedtaket er tidligere formidlet til kultursjefen, politikere etc, og har stått gjennom ulike skiftninger som riving, hotell, kino, parkering, Internasjonalt hus eller andre forslag. Siden styrevedtak i 2009, og i påvente av varslet kulturarenaplan, har RKS konsentrert seg om innhold fremfor bygg, som resulterte i en endret driftsplattform fra Vårt mantra har vært at et aktuelt innhold gir en aktuell plassering. Når vi nå har lagt vår struktur for kommende år, kan igjen se på lokaler og plassering igjen. Grafisk Verksted og Nytorget RKS har støttet nye lokaler til Grafisk Verksted som del av Tou-visjonen helt siden oppkjøp av bryggerianlegget. Dette både fordi kunstmiljøet og verkstedet har et klart behov jf. HMS etc. og fordi dette åpner opp for RKS på gateplan. Parallelt har RKS gjennom kunstprosjekt og annen aktivitet støttet opp om arbeidet for Nytorget som et kulturtorg, uavhengig av vår skjebne, fordi torget i seg selv er en inngangsport til Østre bydel. Kommunedelplanen for kunst og kultur Som del av høringen til Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger skrev vi følgende om lokaliteter: - RKS har ligget på Nytorget siden 1981, og anser at Nytorget har en viktig posisjon i å binde sammen Sentrum og Urban Sjøfront, som en del av et kulturtorg mellom øst og vest. RKS støtter med det at Nytorget blir opparbeidet som en Kulturpark/Kulturtorg, og har tidligere spilt dette inn i arbeidet mot ny kommuneplan ( ) og direkte til Kommunalstyret for Byutvikling ved leder Christine Sagen Helgø. Vi ber SK ta dette med videre i arbeidet med kulturarenaplanen. - RKS ønsker å beholde sin nåværende lokalisering i Art Nouveauhuset fra Vi anser at bygningen har historiske, miljømessige og arkitektoniske kvaliteter, og anmoder om at det gjøres en mer grundig vurdering av disse. Vi ønsker å ta over ansvaret for bygningen i sin helhet og gjøre det om til et kulturhus for samtidskunst gjennom at huset får en enkel opprustning, oppgradert inngangsparti og universell tilkomst. - Nytorget og Pedersgata er preget av et uformelt, folkelig og flerkulturelt miljø. Her ligger ikke bare RKS, men også kulturkirken St. Petri, ungdomskulturhuset Metropolis, mediehuset Stavanger Aftenblad, samt byens eneste konsentrasjon av internasjonale butikker og sosiale treffsteder. Vi anser at Nytorget har et urbant tilbud og miljø som er unikt, og bør finnes i Stavanger sentrum. Utvikling av Nytorget bør søke å bevare eksisterende miljø, bebyggelse og struktur. 5

21 I kommuneplan ble RKS satt opp som en av aktørene som skal finne sin avklaring i løpet av perioden Stortingsmelding om visuell kunst Nylig kom Storingsmeldingen om visuell kunst (Meld. St. 23) hvor kunstsentrene løftes frem som et av hovedsatsningsområdene. Parallelt har alle kunstsentrene dannet landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN), med støtte fra Kulturdepartementet. Nettverket skal først samle alle de femten aktørene, deretter vedta en strategi- og handlingsplan for å heve og utvikle sentrene som landsomfattende formidlingsnettverk. Det varsler et senter i vekst, også i vår region. Første konkrete tiltak er at KiN fra 2013 overtar støtteordningen Statens utstillingsstipend på 3,8 mill. kr. fra Norsk kulturråd. 6

22 3. DAGENS SITUASJON Kulturarenaplanens refleksjon og dilemma Kulturarenaplanen legger opp et spenn mellom det som eksisterer og kommende/varslede nybygg. I planen savnes en tydeligere refleksjon rundt: Store, tunge aktører Mindre aktører Lokaler for visning Lokaler for ny produksjon Realistisk behov Ønsket situasjon Store, tunge aktører Mindre aktører Det legges et stort fokus på størrelse i Stavanger: Nye Tou, Stavanger Forum, Stavanger kunstmuseum, Stavanger konserthus og Stavanger Domkirke er særlig nevnt i planen. I så måte er det hyggelig lesing at foreløpig prioriterte områder er mindre tiltak atelierhus, øvingsfelleskap og prøvelokaler for dansekunst selv om de to første også er del av Tou. Det er likevel en realitet at statlig tilskudd eller politiske vedtak fort kan endre denne prioriteringen. Lokaler for visning Lokaler for ny produksjon Likeså er det valgt å prioritere lokaler for ny produksjon av visuell kunst, musikk og dans fremfor lokaler for visning. Det virker logisk å starte investeringer i produksjon for deretter å oppgradere scener, visnings- og framvisningsrom. Kun i denne rekkefølgene får vi ny produksjon å sende ut, kunstnere gode produksjonsvilkår og publikum positiv motstand i samtidens kunstuttrykk. Realistisk behov Ønsket situasjon Når registreringsskjema ble levert i 2011 var det med en viss skepsis, skulle man levere realistiske behov eller en ønsket situasjon? Om RKS hadde betalt et konsulentfirma for å kalkulere en total rehabilitering av nåværende arena, inkludert et nybygg reist over nabolagsparken, ville vi da blitt vurdert annerledes? Og ville kultursjefen akseptert at vi holdt stengt for publikum og brukere i 4-6 måneder for å få råd til en slik grundig prosjektering inkl. alle kostnader for arkitekt, byggtekniske konsulenter, design etc? Spørsmålene reiser et dilemma: når man ikke er kalkulert er man heller ikke med. Som teateret har også vi mangler, men enda viktigere: vi har ikke økonomi, utover at det går på bekostning av aktivitet. Det koster å ansette en prosjektleder, til å argumentere på trykt papir, til å sette av tid til politisk forankring etc. Det er en frustrasjon mange mindre aktører bærer på, som vi selv må ta ansvar for. Tre utgangspunkt: eksisterende aktivitet, institusjonens innhold og dens størrelse Utgangspunktet for vårt svar er følgende: Eksisterende fremfor nytt RKS støtter prioriteringen av atelierhus og Tou-visjonen som uttalt i planen fordi disse tiltak vil bidra til å løfte hele det visuelle feltet. Samtidig må vi tillate å si at RKS siden 1978 har vært en faktor i utviklingen av det visuelle feltet, som nå fører frem til nevnte løft. I dette perspektivet skal ikke kultursjefen bare gå over bekken, men også sørge for at det som eksisterer, som fungerer, er vitalt og institusjonskritisk, også på egne vegne, gis mulighet til utvikling. Innhold fremfor bygg Kultursjefen har flere ganger offentlig påpekt at vi nå må sette innhold fremfor bygg. Dette er en holdning RKS har holdt siden opprettelsen i Som institusjon har vi alltid prioritert ny produksjon og formidling av kunst fremfor kostbar kontorinnreding og dyre lokaler. Vi har drevet nøkternt, ærlig og realistisk. Det koster ikke titalls millioner å oppjustere våre lokaler til en standard vi kan leve med. For små kulturkroner utgjør RKS en stor aktør på det visuelle feltet. 7

23 1200 besøkere som er registrert i 2010 gir, som kultursjefen vet, et ukorrekt bilde av både vårt daglig arbeid og aktivitet siste ti år. Smått fremfor stort Særlig etter det europeiske kulturhovedstadsåret har det vært synlig at det er de store aktørene som stadig vinner økonomisk terreng. Statlige overføringer er en grunn, en annen er at de har mannskap og økonomi til også å drive utstrakt formidling, markedsføring, presentasjon og påvirkning. Det vinner de på. Samtidig taper underskogen, de mindre aktørene uansett felt de som skaper vibrasjonene og med sine prosjekter bidrar til at byen blir attraktiv for kunstnere. Driftkostnadene presser midler til aktivitet. For RKS sin del kan vedlikeholdskostnader legges til. Hadde målet vært å lage en attraktiv by for publikum alene, så holder det med større scener, eventer og arrangement, men Stavanger har valgt en annen vei. Nå som nye prestige prosjekter presser opp, må også kultursjefen holde sideblikket. RKS, et prioritert kulturarenaprosjekt RKS er listet blant de 11 tiltak som skal gjennomføres eller finne sin avklaring i perioden: Rogaland Kunstsenters framtidige eksistens på Nytorget. Vi frykter at dette punktet treneres. Dels fordi politikerne ikke har, frem til nå, greid å enes om Nytorget, samt at vi påvirkes av progresjonen til TOU så lenge dette inkluderer Grafisk Verksted. Vi mener selv vi har behov som ligger før store nye prosjekter som nytt teater og nye MUST. Hovedargumentet her er: en langvarig og solid betydning siden 1978 tilstand på nåværende bygningsmasse den uavklarte situasjonen som har vært siden 2004 jf. langsiktig investering, arbeidsmiljø/hms og offentlig lovverk, samt presentasjon og tilgang for brukere og publikum. Vi ber om å bli inkludert som del av prioriterte kulturarenaprosjekt i forhold til: reelle behov: dekke våre umiddelbare vedlikeholdsbehov kulturplanen: bidra til en konstruktiv og avklart løsning på RKS fremtidige eksistens kulturpolitisk: RKS representerer et produksjonsløft for kunstfeltet i Stavanger strategi: vi må ligge i forkant av andre kommunale tiltak som kan bidra til at RKS uansett må ut, midlertidig eller ikke, av eksisterende kommunalt eide lokale. I planen er RKS listet blant foreløpige uprioriterte kulturarenaprosjekter : RKS rehabilitering av nåværende lokaler på Nytorget, evt. flytting til nytt lokale. For en totalrehabilitering og nybygg ønskes en analyse av publikums- og brukergrunnlag, arealbehov og romprogram, prosjektering, avklaring om samarbeidspartene og mulig finansieringskilder. Bakgrunnen for at dette ikke er prioritert er en politisk uavklart beslutning rundt Nytorget og at RKS selv ikke kan utføre dette økonomisk utenom å kutte i aktivitet. Tiden tvinger frem handling. Styret vil allerede for 2013 vurdere å holde stengt i perioder for å kunne finansiere egne tiltak vedr. både behovsanalyse og teknisk oppgradering. 8

24 Umiddelbare behov Følgende er umiddelbare behov innenfor en ramme på 6-12 måneder: Oppvarming Gallerilys Toaletter Vannlekkasje Nødvendige tiltak Følgende er nødvendige tiltak innen fire år: Utbedring av fasade Utbedring av publikumsareal Prosjektere totalrehabilitering og nybygg Vannlekkasje Framtidige utviklingsplaner Følgende er nødvendige tiltak innen åtte år: Total rehabilitering inkl. nytt sidebygg Kultursjefen som dialogpartner Stavanger Eiendom er gjort oppmerksom på flere punkter, men har per dags dato ikke prioritert tiltak utover de sikkerhetsmessig prekære (vann, brann, strøm). RKS trenger her kultursjefen som dialogpartner for å vektlegge vedlikeholdsbehovet overfor Stavanger eiendom. Så lenge det ikke er gitt en konkret dato for totalrehabilitering eller annen endring av bygget må dagens situasjon utbedres i forhold til HMS, bransjekrav, lovverk etc. Avklart tidsramme RKS har behov for en gitt tidsramme for bruk av lokaler for å forsvare egne investeringer og avskrivning på disse. Dette gjelder også midlertidig flytting ved eventuell totalrehabilitering. Slik bygningen forvaltes av Stavanger Eiendom i dag kreves det løpende vedlikehold utover innmeldte prekære behov. Dette går på slitasje i forhold til bruk/aktivitet på bygget. Skal RKS selv bekoste dette slik det er gjort med inngangsparti og gallerivegg så må vi planlegge dette i våre budsjetter. Dette kan virke som bagateller når vi argumenterer i forhold til byggeprosjekter til flere hundre millioner kroner, men for vår økonomi med drøyt kr. til aktivitet i året etter helt ordinære drifts- og lønnskostnader eks. vedlikehold er trukket fra, sier det seg selv at løpende vedlikehold får konsekvenser for aktivitet. Totalrehabilitering og nytt sidebygg RKS har i dag ikke tilfredsstillende universell utforming og har ikke tekniske fasiliteter som tilfredsstiller det som kan oppfattes som bransjekrav ifht. lager, logestikk etc. eller lett visuell og fysisk tilgang for brukere og publikum. Dette bilde kan kun endres ved en totalrehabilitering og nytt sidebygg. Styret vil starte opp en prosess når ny daglig leder ansettes for å se på utnyttelse av sidetomt for et nøkternt tilbygg for universell adkomst, generell adkomst fra gateplan, visningsrom over to etasjer, heis etc. Intensjonene i nåværende nabolagshage vil bli ivaretatt i form av kombinasjonen innvendig/utvendig hage, hengende hage på fasaden eller andre grep. 9

25 Renovert hovedbygg kan da inneholde verksted/visningsrom/prosjektrom, kontorer etc. Samlet grunnflate over 4. etasjer eks. eksterne leietakere burde tilfredsstille RKS sitt behov for visnings- og produksjonslokaler for å kunne drive en møteplass med høy aktivitet. I dette ligger inkludert økt status og aktivitet gjennom statlig prioritering/omfordeling ref. Stortingsmeldingen om visuell kunst og gjennom arbeidet til KiN. Andre kunstsentre i Norge Det er ikke bare i Stavanger og Rogaland et kunstsenter er i bevegelse. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter fikk nytt tilbygg som del av 2. byggetrinn i 2003 med funksjon som inngang, ventilasjon, heis, trappeløp, rømningsveier etc. 1. byggetrinn var rehabilitering av Hamars gamle Norges Bank, tatt i bruk Kunstbanken har i dag 8 ulike utstillingsrom med til sammen 440 m2, eget formidlingsrom og restaurant. Kunstbanken er en modell for RKS med en eldre historisk bygning tilknyttet et mindre nybygg. Hordaland kunstsenter, som i drift og faginnhold er mest lik vår nye plattform, holder hus i et renovert skolebygg, Bergens eldste, plassert på Klosteret, Nordnes. I Karasjok åpner Samisk kunstsenter nytt bygg i september, i Sogn & Fjordane er kunstsenteret del av nytt museumsbygg som er under bygging og i Lillestrøm prosjekteres nytt bygg eller tilbygg til eksisterende for Akershus Kunstsenter. I Trondheim har Trøndelag Senter for Samtidskunst nye gallerilokaler på 140 m 2 grunnflate med 6 meter takhøyde på gateplan. Slik kan vi fortsette reisen rundt landet. RKS skiller seg negativt ut, og dermed også Stavanger som kunstmiljø og kulturby. Kapasitetsutnyttelse i eksisterende anlegg Kapasitetsutnyttelse kan ses fra flere sider. På den ene har ikke RKS lager, heis, universell adkomst etc, som tilfredsstiller dagens lovverk og bransjekrav og har dermed for små lokaler. Samtidig framleier RKS lokaler til andre kulturaktører av flere grunner. Dels for å øke knappe driftsmidler slik at RKS får gjennomført løpende vedlikehold, sikre aktivitet etc, men også med tanke på et større fagmiljø, Nytorget 17 som kulturarena etc. Utleide lokaler løser heller ikke utfordringen med universell utforming, heis, publikumsadkomst etc. Grafisk Verksted har en historisk og kunstfaglig naturlig tilknytning til bygget. Ved utflytting til Tou vil RKS få tilgang til gateplan som vil øke kapasitetsutnyttelsen av bygget jf. vår virksomhet. Med større driftsbudsjett er det, utover tidligere varslet overtakelse av 1. etasje, også mulig å overta øvrige lokaler i bygget, her deler av 3. og 4. etasje for eget bruk. Dette kan være gjesteatelier, prosjektrom, formidlingslokaler, spesialrom for visning av film/kamerabasert kunst bokhandel etc. Mulighetene er mange, men evt. eget bruk må først sikres gjennom økt offentlig tilskudd og i dialog med nåværende leietakere. 10

26 4. UMIDDELBARE, NØDVENDIGE OG FRAMTIDIGE TILTAK Nedenfor oppsummeres større og kostnadskrevende tiltak utenfor ordinært driftsbudsjett. Punktene er sortert som umiddelbare (2012), nødvendige ( ) og framtidige ( ). Tiltakene er definert i henhold til eksterne krav fra publikum og bransje, samt lovpålagte felt som arbeidsmiljø, HMS og universell utforming. Deler av tiltakene er tidligere meldt inn til eier Stavanger eiendom, men per dags dato ikke utbedret eller prioritert utover det mest prekære. Mindre løpende vedlikehold som maling, renhold etc. er utelatt. Oversikten er satt opp ut i fra en virksomhet og utvikling av Nytorget 17 som kulturarena. Punktene erstatter/supplerer tidligere registerte opplysninger. UMIDDELBARE BEHOV FOR OPPGRADERING/REHABILITERING 2012 Bedre oppvarming Installering av varmepumper for bedre og rimeligere oppvarming av bygningsmasse. Nytt gallerilys Innkjøp og montering av nytt lys i galleri/visningsrom, inkl. strømkurser, samt generell oppryding av takinstallasjoner, for å tilfredsstille dagens bransjekrav. Nye toaletter Innkjøp og montering av 4 nye toaletter (vannklosetter) som erstatter dagens toaletter som i enkelte tilfeller er 50 år gamle. Vannlekkasje Utbedre all vannlekkasje og eventuell tilhørende råte. NØDVENDIGE TILTAK Utbedring av fasade Utbedre fasaden, inkl. tak og takvinduer, på et minimumsnivå, ikke byggteknisk endring: ny puss og maling. Utskifting av noen kjellervinduer. Se over vinder etc. Utbedring av publikumsareal Når Grafisk Verksted flytter til Tou må deler eller hele vegger og gulv utbedres, samt tekniske installasjoner gjennomgås etc, for å etablere nytt publikumsareal/adkomst. Prosjektere totalrehabilitering og nybygg Byggeprosjekt må kartlegges og planlegges ut fra arealbehov og romprogram i henhold til fremtidige bransjekrav og lovverk, samt behov og forventinger til brukere og publikum. Finansiering og politisk prioritering avklares. Arkitektkonkurranse. FRAMTIDIGE UTVIKLINGSPLANER Total rehabilitering inkl. nytt sidebyg Bygningsmassen totalrehabiliteres for å tilfredsstille et minimumskrav som kulturarena for visning og formidling av visuell kunst. Et nybygg på sidetomt mot øst (dagens park på Nytoget og parkeringsplasser i Nedre Dalgate) i forlengelse av dagens bygning dekker krav til ny adkomst fra Nytorget som tilfredsstiller universell utforming, samt nødvendige installasjoner som ventilasjon, heis, rømningsvei etc. samt lager og mulig dobbelthøyt visningsrom (over to etasjer). 11

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Stavanger2008 European Capital of Culture Registrering av status og behov 1. Status 2011 tilstand og belegg 2. Behov og planer for

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saken omfatter en prosjektbeskrivelse som omfatter følgende delprosjekter:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saken omfatter en prosjektbeskrivelse som omfatter følgende delprosjekter: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-2 45543/14 02.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 1 Illustrasjoner og design: Egil Bjørøen. Foto: Siv Egeli (hvor ikke annet er angitt). Trykk: Gunnarshaug AS 2 Kulturarenaplan 2013-2025

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Delta i oppbyggingen av et unikt kunstmiljø i Fredrikstad! 2800 kvadratmeter er klar

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 04.10.2010 Møtested: Møterom Rygg Til stede: Medlemmer: Forfall: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling

kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling 10.15-10.35 Presentasjon av Modul i VK! 10.35-10.55 Hvordan gjør vi det i TKK! 10.55-11.15 Hvordan gjør dere det? Kulturskolebanken er en del

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Saknr. 15/3622-5 Saksbehandler: Bjørn Westad Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Dialog STAVANGER KOMMUNE

Dialog STAVANGER KOMMUNE Dialog Mål Hvordan omtaler vi disse utfordringene i konkurranseprogrammet? A. Nytt tinghus på Nytorget B. Nytorget som kulturtorg C. Parkering og trafikk på Nytorget Metode 1. Introduksjon utfordring (3

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014

På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014 På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014 05/09 Infobrev til ansatte ved Bergen Museum onsdag 23. desember 2009 Museumsprosjektet 2014 God Jul & Godt Nyttår!

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRLI-10/3814-12 46359/12 10.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett 107/10 13.09.2010

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn»

Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn» Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn» KORO kunst i offentlig rom i Norge Kommune Norge har tilsvarende ordninger, tilpasset KORO sitt regelverk eller tilpasset Trondheimsmodellen Trondheim

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet)

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) US-SAK NR: 11/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, ARKIVSAK NR: 12/2061 Revidert vedlikeholdsbudsjett

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961

Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Granvegen 6 2322 RIDABU Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer