MØTEINNKALLING. Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: Tid: kl. 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: 28.11.2008 Tid: kl. 10:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorget på tlf NB. Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste tilsendt. SAKSLISTE Saksnr. Tittel 43/08 REGIONRÅDET - ORIENTERINGSSAKER /08 REGIONRÅDET - REFERATSAKER /08 EVALUERING OG FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDETS ARBEID. JUSTERING AV REGLEMENTET. 46/08 REGIONALT HANDLINGSPLAN FOR FOR OG GJENNOMFØRINGSAVTALE MED OPPLAND FYLKESKOMMUNE. 47/08 KONSEPTUTVALGUTREDNING RINGERIKSBANEN HØRINGSUTTALELSE. 48/08 "BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL" FINANSIERING AV OPPFØLGENDE TILTAK. 49/08 MØTEPLAN 2009 Gran Rådhus, Kirsten Jåvold Hagen

2 Sak 43/08 REGIONRÅDET - ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 08/334 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 43/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Saksdokumenter: Vedlagt: Saksopplysninger: Innledningsvis vil det bli gitt orientering om følgende saker. Forslag til ny teatermodell for Teater Innlandet. Orientering v/ leder for Regionalkomiteen Anne Marie Bagstad Jøranli Transportordning for ungdom. Side 2

3 Sak 44/08 REGIONRÅDET - REFERATSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 08/335 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 44/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering. Saksdokumenter: Vedlagt: Referat fra møte mellom rådmennene og regionkoordinator Referat fra styremøte i Osloregionen Buskerud Fylkeskommune - Ptotokoll fra møte i hovedutvalget for samferdselsektoren Utredning om flybuss Ringerike - Hadeland Gardermoen Strategisk utviklingsplan Sykehuset Innlandet Brev fra Sykehuset Innlandet av Side 3

4 Sak 45/08 EVALUERING OG FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDETS ARBEID. JUSTERING AV REGLEMENTET. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 08/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 45/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til nytt reglement. Regionrådet ønsker å få en nærmere vurdering av de forhold som er nevnt i referatet fra møtet mellom rådmennene og regionkoordinator 18. nov. Rådmennene, sammen med regionkoordinator, bes utarbeide en slik vurdering til neste møte. Saksdokumenter: Vedlagt: Regionrådet for Hadeland - Forslag til nytt reglement. (Datert ) Regionrådet for Hadeland Reglement. (Datert ) Kartlegging av interkommunalt samarbeid Gran og Lunner kommuner. Kap. 5 Rapport utarbeidet av Asplan Analyse, datert Referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator Sak 44/08 Ref. fra møtet mellom ordførere, rådmenn og regionkoordinator Ref. fra møte mellom ordførere og regionkoordinator Reg.råd saker 29/07, 10/08, 30/08 og 39/08, Vurdering kontorsted for regionrådet. Av rådmann Arne skogsbakken Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 27. Saksopplysninger: Om bakgrunn og framdrift: Det er i høst gjennomført en prosess hvor regionrådets virksomhet og organisering er vurdert. Bakgrunnen for dette er bl.a. følgende vedtak som regionrådet fattet 12. okt. i fjor: 1. Regionrådet for Hadeland vedtar at kontorsted for regionrådets sekretariat skal være Gran kommune t.o.m. første halvår Framtidig lokalisering blir å avklare gjennom den forestående evalueringen av regionrådet. P.g.a. sykdom og andre praktiske årsaker har evalueringsprosessen tatt lengre tid enn planlagt. Sentralt i arbeidet som er gjennomført står evalueringskonferansen som ble holdt på Randsvangen 29. august i år. Ellers er saken behandlet på møtene regionrådet har hatt i høst (19. sept. og 31. okt) og på møtet 14. mars i år. Det er i tillegg avholdt flere drøftingsmøter om saken mellom ordførerne, rådmennene og regionkoordinator. Som en del av prosessen har rådmannen i Gran; Arne Skogsbakken, utarbeidet et dokument med tittel Vurdering kontorsted for regionrådet. Dokumentet ble lagt fram for regionrådet i forbindelse med som ble foretatt på møtet 19. sept. 31. okt. vedtok regionrådet følgende vdr. framdrift og avslutning av prosessen: Endelig behandling av saken, med forslag til justert reglement, vil bli lagt fram på neste møte. Kort oppsummering av de vedtak regionrådet har gjort i løpet av høsten: Side 4

5 Sak 45/08 Fast kontorsted: Ved behandling av saken 19. sept. besluttet regionrådet at det skulle arbeides for å finne fram til et fast kontorsted. Med utgangspunkt i de drøftinger som var gjennomført og de vurderingene som framkom i saksframlegg til møtet 31. okt. vedtok regionrådet følgende: Gran rådhus velges som fast kontorsted for regionrådets administrasjon. En tydeligere samfunnsutviklerrolle. 19. sept. svarte regionrådet ja på at en ønsket at rådet skulle ha en tydeligere samfunnsutviklerrolle. Med utgangspunkt i dokumentet utarbeidet av rådmannen i Gran, og drøftinger med ordførere og rådmenn, har en forsøkt å innarbeide dette i forslaget til nytt reglement. Innstillingsretten. Bl.a. med bakgrunn i dokumentet fra rådmannen i Gran vedtok regionrådet 19. sept at de også ville vurdere hvem som skulle ha innstillingsrett i saker rådet behandler. Ordførerne drøftet saken i møte 3. okt. Saken ble også drøftet i møte mellom ordførere og rådmenn 13.okt. Da saken ble lagt fram for regionrådet 31. okt. ble følgende vedtak fattet: Innstillingsretten legges til regionkoordinator. o Dette forutsetter at innstillingen i viktige saker legges fram og drøftes i rådmannsmøter. Er det uenighet i rådmannsgruppa må dette synliggjøres i saksframlegget. Møteform. Møteform har også vært tema under evalueringsprosessen som er gjennomført. Regionrådet gav 19. sept. tilbakemelding om at en ønsker en møteform som i større grad åpner for politiske initiativ slik at dagsaktuelle problemstillinger kan settes på dagsorden. 31. okt. vedtok regionrådet følgende: For å legge til rette for en møteform som i større grad åpner for politiske initiativ vil det i tilknytning til regionrådets orienteringssaker åpnes for spørsmål og presentasjon av aktuelle saker fra regionrådets medlemmer. Samspill med kommunestyrer og formannskap. Samspill med kommunestyrer og formannskap er også behandlet på møtene som er gjennomført i høst. Det har vært enighet om at dette samspillet ikke har vært godt nok. Følgende ble vedtatt 31.okt: Det innføres en ordning med felles formannskapsmøte lagt til våren, fortrinnsvis mai. Representasjon fra fylkesmannen. Hvor vidt fylkesmannen skal inviteres til møtene i regionrådet er drøftet ved flere anledninger. På forringe møte vedtok regionrådet at de ønsket dette nærmere vurdert. Slik vurdering er gjennomført og i forslaget til nytt reglement som nå legges fram åpnes det for at fylkesmannen inviteres. Interkommunale ordninger som bør knyttes til regionrådet. Med utgangspunkt i orientering fra Jørund K. Nilsen fra NIVI-Analyse er det vurdert om det er interkommunale ordninger som bør knyttes opp mot regionrådets arbeid. 31. okt. konkluderte regionrådet med at det ikke er aktuelt å gå videre med en slik vurdering. Innspill fra drøftingsmøte mellom rådmennene og regionkoordinator 18. nov. Det vises til referat fra møtet vedlagt sak 44/98 til dagens møte. På dette møtet var det enighet om at en burde vurdere nærmere de innspill til forbedring av samarbeid mellom kommunene som framkommer i rapporten Kartlegging av interkommunalt samarbeid Gran og Lunner kommuner utarbeidet av Asplan Analyse i januar i år. Side 5 av 14

6 Sak 45/08 (Se. Rapportens kap. 5 Hvordan bedre forutsetningene for samarbeid mellom kommunene?, som ligger vedlagt) En for tre samarbeidet i Lillehammerregionen bør også være aktuelt å vurdere. Dersom ikke alle kommunene finner det naturlig å delta i et slikt samarbeid kan et en for to samarbeid være et alternativ. Forholdene nevnt over kan ikke inngå i den pågående evalueringsprosessen uten at saken blir gjenstand for nærmere vurdering/utreding. Det innstilles derfor på at rådmennene, sammen med regionkoordinator, til neste møte får i oppdrag å vurdere dette forholdet nærmere. Forslag til nytt reglement Kommentarer til punkter som er foreslått justert/endret. I forhold til tidligere reglement er følgende pkt. i praksis uendret: 1. Samarbeidsorgan. 3. Ledelse. 6. Beslutningsorgan for partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune. 8. Møteplan Frist for utsending av dokumenter. 13. Utmelding. Numrene over refererer seg til forslag til nytt reglement. I tidligere reglement hadde punktene annet nummer. Kort om punktene hvor det er foreslått endringer. 2. Sammensetning. Tidligere omtalte dette punktet bare den politiske sammensetningen av rådet. Nå er også rådmennenes møterett foreslått flyttet til dette punktet. I tillegg er punktet om å invitere fylkesmannen tatt inn her, samt en henvisning til fylkeskommunens representasjon som framkommer i eget punkt. (Pkt 6. Beslutningsorgan for partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune). 4. Formål. At regionrådet skal ha en tydelig samfunnsutviklerrolle er forsøkt dekket gjennom følgende tillegg som er innarbeidet i slutten av første setning: være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. I tillegg er utviklingsarbeid tatt med i nest siste setning. I forhold til tidligere formulering er følgende setning tatt ut: Regionrådet har et spesielt ansvar for å medvirke til at regionale tiltak og målsettinger innarbeidet i fylkeskommunale og statlige planer realiseres. En er av den oppfatning at dette forholdet er ivaretatt av andre formuleringer i samme punkt, hvor det framgår at det skal være et prioritert område å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer. 5. Sekretariatet. I det alt vesentligste et nytt punkt. Innstillingsretten, slik regionrådet tidligere i høst har uttalt at denne skal utøves, er innarbeidet i punktet. I tillegg omhandler punktet det ansvaret regionkoordinator har i forhold til saksforberedelse og oppfølging av saker. Det er også tatt inn en formulering som beskriver kommunal bistand til saksforberedelse når dette er hensiktsmessig. I dokumentet fra rådmannen i Gran, som ble lagt fram for regionrådet 19. sept. etterlyses det en bedre beskrivelse av sekretariatets samfunnsutviklerrolle. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom siste setning i forslag nytt pkt Møtene. Nytt punkt som legitimerer at regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling. Gjennom et slikt reglement kan en ivareta ønsket om en møteform som i større grad åpner for politiske initiativ. Side 6 av 14

7 Sak 45/08 9. Felles formannskapsmøter. Nytt punkt, som beskriver hvordan en skal gjennomføre forhold regionrådet har vedtatt. 10. Handlingsplan Årsmelding. Endringen her er at en foreslår at regionrådet selv vedtar rådets handlingsplan. Tidligere formulering innebar at denne skulle sendes kommunene til uttalelse hvert år, senest 1. nov. Siden vår handlingsplan i stor grad omhandler bruk av midler fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune og den årlige gjennomføringsavtalen med fylkeskommunen, som først foreligger like før budsjettbehandling i desember, har slik høringsrunde vært svært vanskelig å gjennomføre. Det foreslås derfor at punktet får en formulering i tråd med den praksis som er gjennomført de siste årene. 11. Lokalisering. Nytt punkt i tråd med regionrådets vedtak 31, okt. i år. 12. Økonomiske forhold. Nytt punkt. Innarbeidet med utgangspunkt i de minimumskrav kommunelovens 27 setter. Denne paragrafen regulerer interkommunalt samarbeid av denne typen. Dette forholdet er ikke tidligere innarbeidet i reglementet. 14. Kommuneloven. Tatt med for å dekke opp for forhold ut over minimumsbestemmelsene. Sluttkommentar: Men utgangspunkt i innspillet fra møtet mellom rådmennene og regionkoordinator innstilles det på at regionrådet slutter seg til forslag til justert reglement slik det nå foreligger. En vil imidlertid ikke foreslå at reglementet oversendes kommunen til endelig behandling før en har gjennomført en vurdering av de forhold som er tatt opp. Dersom en slik vurdering ender opp med at nye oppgaver foreslås lagt til regionrådet vil dette få konsekvenser for reglementet. Det vil da være behov for å vurdere flere av punktene i reglementet på nytt. Side 7 av 14

8 Sak 46/08 REGIONALT HANDLINGSPLAN FOR FOR OG GJENNOMFØRINGSAVTALE MED OPPLAND FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 08/2545 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 46/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Vedlagt forslag til Regional handlingsplan for Hadeland 2009 vedtas. Utkast til Oppland fylkeskommunes regionale tiltak på Hadeland tas til orientering. Regionrådet for Hadeland vil ta endelig stilling til Regional gjennomføringsavtale for Hadeland på første møte i 2009 Saksdokumenter: Regional Handlingsplan for Hadeland Oppland fylkeskommunes regionale tiltak på Hadeland Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland, datert april/mai Regional gjennomføringsavtale for Hadeland 2008 Reg. råd sak 28/08, 37/08 og 40/08 Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland Vedlagt: Saksopplysninger: Partnerskapsavtalen mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland forutsetter at det utarbeides årlige utviklingskontrakter. Denne kontrakten har de siste årene fått benevnelsen gjennomføringsavtale. Avtalene har bestått av to dokumenter: Regional handlingsplan for Hadeland Oppland fylkeskommunes regionale tiltak på Hadeland. Disse dokumentene er tenkt å utfylle hverandre og er å betrakte som planverktøyet som legges til grunn for bruk av partnerskapsmidler og øvrig samarbeid med utgangspunkt i partnerskapsavtalen som er inngått. Prosessen med å utvikle disse dokumentene må også sees i sammenheng med den årlige revisjonen av Regionalt handlingsprogram (RHP). Regionrådet avga høringsuttalelse til forslag til RHP for Oppland fylkeskommune på forrige møte. I dette saksframlegget ble det redegjort for at det var gjennomført kafèdialog med regionene Forslaget til høringsuttalelse til RHP dannet grunnlag for regionkoordinators innspill på kafèdialogen. Vedlagt første utkast til Oppland fylkeskommunes regionale tiltak på Hadeland 2009 er et resultat av kafèdialogen. Endelig versjon av denne avtalen vil først foreligge etter at fylkeskommunen har foretatt sitt budsjettvedtak i desember. Regionrådet vil således først få alle dokumenter til endelig behandling på første møtet i Side 8

9 Sak 46/08 Regional handlingsplan for Hadeland Regionrådet er gjennom orienteringer på møtene og holdt informert om utarbeidelse av planen, og har hatt anledning til å komme med innspill til denne. Den regionale handlingsplanen danner grunnlagt for bruk av midler fra Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland. Bruk av disse midlene reguleres av en firårig avtale inngått i De viktigste vilkårene for bruk av midlene er at: - de skal brukes til utviklingsprosjekter i samsvar med fylkesplanen og RHP. - de skal ikke brukes til å løse oppgaver kommunene tradisjonelt har ansvaret for. - de kan ikke brukes til å subsidiere enkeltbedrifter. - Prinsippet om bærekraftig utvikling blir lagt til grunn. Flere dataljer framgår av avtalen som er vedlagt. Forslag til Regional handlingsplan for Hadeland 2009 som nå legges fram er en videreføring av hva som er presentert for regionrådet tidligere i høst. Forandringene som er foretatt siden forrige møte er: Hadeland Bergverksmuseum. Avsatt beløp til utviklingsprosjekt foreslått satt til kr. Hadelandsmessa. Ført opp som nytt aktuelt punkt. Eventuelt behov avklares etter evaluering av årets messe. Beløp må i tilfelle tas fra reserve / udisponerte midler Rammen for 2009 er avklart. Ubenyttede midler i 2008 er på kr. Dette har sin bakgrunn i følgende prosjekter som er gjennomført innenfor en kostnadsramme lavere enn budsjettert: o Barn og unge på Hadeland. o Bo- og etablerregionen Hadeland. o Utdanningsprosjekter kompetansemotor. I tillegg er det ikke utbetalt midler til følgende planlagte prosjekter: o Flybussen. Har ventet på avklaring med Buskerud/Ringerike. (Se ref. sak dagens møte.) o Stedsutvikling Nesbakken. Prosjektene Bronsebukkene og Desentral utdanning er tildelt noe større beløp enn hva som var forutsatt i Regional handlingsplan for Hadeland Sammen med en ubenyttet reserve fra 2008 på kr utgjør justeringene over et mindreforbruk i 2008 på kr. Den disponible ramma for bruk av partnerskapsmidler i 2009 blir som følge av dette på kr. En ber regionrådet ta stilling til det framlagte forslaget. Oppland fylkeskommunes regionale tiltak på Hadeland i Denne delen omfatter fylkeskommunens forpliktelser i gjennomføringsavtalen. Vedlagt ligger et første utast til en slik avtale. Tiltakene som er foreslått er et resultat av tilsvarende avtale for 2008, regionrådets høringsuttalelse til RHP for 2009 og regionkoordinators kafèdialog med fagetatene i Oppland fylkeskommune Som det går fram av vedlegget er dette langt fra et ferdig dokument. Dette er fylkeskommunens første skriftelige utspill. Regionkoordinators kommentarer til disse framgår av dokumentet. En ber om regionrådets synspunkter på de tiltak som er beskrevet. Spesielt om viktige forhold er utelatt eller om noen av punktene bør utgå. Side 9 av 14

10 Sak 47/08 KONSEPTUTVALGUTREDNING RINGERIKSBANEN HØRINGSUTTALELSE. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: Q60 Arkivsaksnr.: 08/2751 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 47/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Vedlagt høringsuttalelse vedtas. Saksdokumenter: KS1 Ringeriksbanen. Konseptvalgutredning, datert KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted, 20. og 21. nov KS1 Ringeriksbanen. Konseptvalgutredning. Vedlegg. Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen. Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket av Ringeriksbanen KVU/KS1. Kvalitetssikring i tidlig planfase konseptvalgutredning (KVU) til uttalelse. Høringsbrev fra Jernbaneverket av Vedlagt:.. Bakgrunn: I forbindelse med revisjon av NTP for perioden , har regjeringen bestemt at det skal gjennomføres kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) med tilhørende konseptvalgutredning (KVU) for flere samferdselsprosjekter som er kommet langt i planleggingen. Ett av disse prosjektene er Ringeriksbanen. Planlegging av Ringeriksbanen har en lang forhistorie. De eldste planene kan dateres tilbake til I 1892 vedtok Stortinget imidlertid at hovedretning for Bergensbanen fra Hønefoss skulle gå via Roa til Gjøvikbanen. Begrunnelsen var delvis militær, men også i at Drammensbanen den gang ikke var utbygd for normalspor. Den nyere historien til Ringeriksbanen er et resultat av et forseringsvedtak gjort av Stortinget i 1992 (Forlik i forbindelse med vedtak av Lærdalstunnelen). Konsekvensutredinger på 90-tallet endte ut med to aktuelle alternativer. (Åsa og Kroksund.). Dette førte fram til at Stortinget i 2006 fattet følgende vedtak (St. prp. nr ) Stortinget samtykker i at videre planlegging av Bergensbanens forkortelse Ringeriksbanen tar utgangspunkt i korridor over Åsa. Det har ikke vært mulig å realisere Ringeriksbanen innenfor de økonomiske rammer som har vært stilt til rådighet for Jernbaneverket i perioden etter stortingsvedtaket. Om konseptvalgutredningen. Når regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres ny planprosess for Ringeriksbanene er det en forutsetning at KVU skal være gjennomført før prosjektet omtales i St.prp. for NTP En viktig del av arbeidsformen for KVU er å samle aktuelle interessenter til et verksted (arbeidsseminar). Verkstedet ble gjennomført over to hele dager, 20. og 21. november 2007, og har gitt innspill til og grunnlag for vurdering av om prosjektene dekker samfunnets behov for transporter på strekningen. Til KVU-arbeidet er det også knyttet en egen prosjektgruppe. Innholdet i utredningen inklusive konklusjonen står imidlertid Jernbaneverket for. Side 10

11 Sak 47/08 Utgangspunktet for KVU har vært å vurdere mulige konsept basert på transportbehovet i korridoren. Det betyr at ikke bare den vedtatte traseen for Ringeriksbanen om Åsa, er vurdert, men også andre mulige traseer, samt mulige veialternativer, enten som tillegg til, eller i stedet for jernbaneutbygging. Som samfunnsmål for utbyggingen har Jernbaneverket satt: "Effektiv, sikker og miljøvennlig transport på strekningen Oslo - Hønefoss/Hallingdal og Bergen" Følgende er utformet som absolutte krav til transportsystemet: Redusert reisetid slik at persontrafikken mellom Ringerike og Oslo er på samme nivå som i øvrige transportkorridorer inn mot det sentrale byområdet rundt Oslo Økt kapasitet for godstransport med bane for gods fra Bergensbanen inn mot Alnabru slik at flaskehalser fjernes og jernbanen kan møte fremtidig etterspørsel for godstransporter fram mot 2040 Bedre trafikksikkerhet slik at ulykker minst kommer ned på et gjennomsnittlig nivå for tilsvarende veier med tilsvarende trafikk, dette gjelder veitrafikken på E16 Med utgangspunkt i tidligere prosjektidéer, gjennomført verksted, og arbeid i prosjektgruppa, er følgende konsepter vurdert: Konsept 0: Referansealternativ dagens trafikksystem med vedtatte infrastrukturtiltak. Konsept A: Reduksjon av transportbehovet, og mer effektiv bruk av dagens transportnett. Konsept B: Vegalternativ: Utbedring av E16 i og nær dagens korridor (moderate infrastrukturtiltak). Konsept C: Vegalternativ: Firefelts E16 Sandvika Hønefoss. Konsept D: Jernbane: Utbedring av jernbanenettet kryssingsspor, mindre linjeutrettinger, nedlegging av planoverganger etc. Konsept E Jernbane: Sandvika-Hønefoss via Kroksund eller via Åsa. Konsept F: Jernbane: Oslo - Hønefoss, korteste linje. Konsept G: Jernbane: Oslo sør/drammen Hønefoss. Konsept H: Jernbane: Oslo sør/drammen - Numedal-Geilo (utenom Hønefoss). Konsept I: Jernbane: Oslo - Hønefoss, via Gardermobanen. Konsept J: Jernbane: Oslo - Hønefoss, via Nittedal og dagens Gjøvikbane: (se s. 44 f.f) : Med utgangspunkt i de konsepter som er valgt er det definert et planområde som avgrenses av Gardermobanen i øst, Oslofjorden/Drammen i sør, Hokksund/Krødsherad i vest og en avgrensning nordover som i vårt område medfører at Jevnaker og Lunner ligger innenfor planområdet, mens Gran ligger utenfor. (Se figur 2.1, s.9 i vedlag utredning). Influensområdet er betydelig større. Hoved-influensområdet er definert til i første rekke å gjelde korridoren vestover til Bergen langs Bergensbanen, inkludert Hallingdal og Numedal. Videre kan også en korridor nordover langs Gjøvikbanen berøres av tiltak. Prioritering av tiltak. Etter en siling av konseptene, og sammenstilling av ulike kombinasjonsalternativer, er Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen kommet fram til at det er nødvendig å prioritere tiltak både på vei og bane. Følgende anbefales: A. Kapasitetsøkende tiltak for godstransporten som inngår i utredningens konsept E, det vil si krysningsspor og sikkerhetstiltak ved bl.a. å sanere planovergangene Alnabru Roa på Gjøvikbanen og på Roa Hønefosslinjen. Tiltaket svarer i stor grad ut tiltaksutløsende behov for økt kapasitet for fremføring av godstransport, effektmål om effektiv transport og sikker transport, samt absolutt krav om økt kapasitet for godstransport med bane. A. Utbygging av Ringeriksbanen etter konsept E, Sandvika Hønefoss via Kroksund eller Åsa. Tiltaket svarer særlig ut prosjektutløsende behov om redusert reisetid for persontransport Side 11 av 14

12 Sak 47/08 mellom Oslo, Hønefoss, Hallingdal og Bergen og bidrar til å oppfylle alle effektmålene. Ringeriksbanen vil gi den største innkorting av reisetid i korridoren. B. Utbygging av E16 i korridoren. Tiltaket svarer ut prosjektutløsende behov om økt trafikksikkerhet på veg og den delen av prosjektutløsende behov for redusert reisetid for persontrafikk som dekkes med vegtransport. Tiltaket bidrar til oppfyllelse av effektmålene om effektiv transport og sikker transport. Trafikkutviklingene tilsier at langsiktig utvikling bør sikte mot utredningens konsept C med firefelts veg. Vurdering: Å gjennomføre en KVU for jernbane- og vegprosjekter er en tung faglig prosess. Det er på denne bakgrunn vanskelig å kunne dokumentere eller argumentere for at andre tiltak enn de som er foreslått burde vært prioritert. Det kan imidlertid være grunn til å påpeke følgende: Innledende arbeidsseminar. En viktig del av arbeidsformen for KVU er å samle aktuelle interessenter til et innledende verksted (arbeidsseminar). Her gis innspill til å vurdere om prosjektene dekker samfunnets behov for transporter på strekningen. Store deler av Hadeland og Romerike inngår i planområdet. At ingen representanter herfra er invitert til det innledende arbeidsseminaret framstår som en er en mangel ved utredningen. Samferdselsdepartementet har pålagt Jernbaneverket å vurdere sammenhengen mellom bane og veg på strekningen Sandvika Hønefoss. At vegkorridoren til Bergen, E 16 gjennom Valdres, ikke inngår i influensområdet for KVU-arbeidet, framstår på denne bakgrunn som merkelig. Av deltakerlista fra arbeidsseminaret som ble holdt Klækken Hotell 20. og 21. november i fjor framgår det at 48 personer deltok. 17 av disse var fra kommuner i Buskerud eller fra Buskerud fylkeskommune, 3 var fra Hordaland. Ingen fra Hadeland eller Oppland for øvrig var invitert. Konsept J Nittedalsbanen. En registrerer at dette konseptet kommer best ut når det gjelder gods til Bergen. Konseptet forkastes imidlertid fordi det er kalkulert å være 4,5 mrd. dyrere enn alternativ E over Kroksund/Åsa. Alternativet vil heller ikke være det beste for pendlere fra Ringerike til Asker og Bærum. Dessuten er kjøretiden fra Hønefoss til Oslo beregnet å være 7. min lengre enn over Kroksund/Åsa. Dette alternativet ville imidlertid være det beste for regional utvikling på Hadeland og kjøretiden på Gjøvikbanen. I Jernbaneverkets stamnettutredning Mer på skinner fram mot 2040 er dobbeltspor Grefsen Nittedal presentert som et tiltak som bør gjennomføres i løpet av de kommende tiår. Med bygging av en moderne Nittedalsbane vil behovet for denne investeringen bortfalle Krysningsspor og sikkerhetstiltak på Gjøvikbanen og på Roa Hønefosslinjen. At utredningen har kapasitetsøkende tiltak for godstransporten, med bygging av krysningsspor og sikkerhetstiltak på strekningen Alnabru Roa på Gjøvikbanen og på Roa Hønefosslinjen, som sitt første prioriterte tiltak oppleves som positivt. Slikte tiltak vil også være helt nødvendige for å øke persontrafikken på Gjøvikbanen og helt i tråd med det planarbeidet som nå gjennomføres i regi av Jernbaneforum Gjøvikbanen og Oppland og Akershus fylkeskommune. Det er avgjørende viktig at de krysningssporene som nå skal planlegges legges slik at effekten blir maksimal både for godstrafikk til Bergen og for persontrafikken på Gjøvikbanen.. Side 12 av 14

13 Sak 48/08 "BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL" FINANSIERING AV OPPFØLGENDE TILTAK. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: C14 &17 Arkivsaksnr.: 07/502 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 48/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2008 bevilges ,- til oppfølgende tiltak etter prosjekt Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil. Saksdokumenter: Vedlagt: Sluttrapport. Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil. s.36 og 37 Regional handlingsplan for Hadeland 2008 Reg. råd sak 15/07 og 23/09 Partnerskapsmidler. Oversikt over forbruk på Hadeland i Regnskapsoversikt Gran kommune pr Prosjekt 181 Barn og unge på Hadeland. Saksopplysninger: Sluttrapporten for prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil beskriver en del oppfølgende tiltak som bør videreføres/gjennomføres i den enkelte kommune. Se vedlagte sider fra sluttrapporten. Da regionrådet behandlet sluttrapporten i sak 17/08, 9. mai i år, ble bl.a. følgende vedtatt: I tråd med sluttrapport fra prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil, stilles kr til disposisjon for hver av kommunene på Hadeland. Midlene vil bli overført kommunene når prosjektbeskrivelse i samsvar med sluttrapportens anbefaling er oversendt regionrådet. I Regional handlingsplan for Hadeland 2008, som regionrådet vedtok 1. februar i år, er det avsatt inntil kr. til oppfølgende tiltak. Midlene forutsettes tatt fra Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland. Se vedlegg. Fordi prosjektleder av helsemessige årsaker arbeidet i redusert stilling deler av siste prosjektår, er prosjektet gjennomført innefor en noe redusert kostnadsramme. Ved avslutning av prosjektet viser det seg at det står igjen ca ,- som ikke er benyttet. Det blir derfor ikke nødvendig å benytte seg fult ut av den rammen på ,- kr. som er avsatt til oppfølgende tiltak Å bevilge ,- kr vil være tilstrekkelig til å følge opp de tiltakene en har forpliktet seg til å finansiere i kommunene. Side 13

14 Sak 48/08 MØTEPLAN 2009 Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 08/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 49/08 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Framlagt forslag til møteplan for regionrådet vedtas. Saksdokumenter: Ingen Vedlagt: Saksopplysninger: Forslag til møteplan for Regionrådet for 2009: , , , , , og Fredag som møtedag foreslås opprettholdt. Side 14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN.

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. SAK 74/08 UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. Saksopplysingar Jernbaneverket har utarbeida konseptvalutgreiing for Ringeriksbanen. Den 9.10.2008 har Jernbaneverket sendt ut Ringeriksbanen

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/2097 Lnr.: 18700/17 Ark.: 038 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommunestyre slutter

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 13.12. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2012 kl. 10:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud,

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst Formannskapene på Hadeland Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17 026 26.06.2012 edst Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Møtested: Lunner rådhus Tid: Fredag 1. juni, kl. 8.30 14.30 8.30 10.00

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus Møtt: Kristin Myrås, Lunner kommune Halvor Bratlie, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Randi Thorsen, Gran kommune

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 OPPSUMMERING VEIEN VIDERE Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 Samarbeidsallianse for kommunene i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Nittedal. Formål 2016-2017: «Stor-Oslo Nord er samarbeidskommunenes verktøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 Saken sluttbehandles i Regionrådet. AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN HØRING Rådmannens innstilling: 1. Regionrådet

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/898 Lnr.: 7874/16 Ark.: 113 N00 Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029 Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 11.11.14. GODKJENT I MØTE 20.01.15. Til stede: Edvin Straume (Hadelandsregionen) Elisabet Frøyland (ØRU) Ellen Korvald (Buskerud fk) Frode

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15. Gran rådhus, 2770 Jaren. Anders Larmerud, Lunner kommune

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15. Gran rådhus, 2770 Jaren. Anders Larmerud, Lunner kommune Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 1.11. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Anders Larmerud, Lunner kommune Møtte ikke: Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.11.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførar sitt møterom Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 Det vil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Vang gård. Sted: Øvre. Forfall: Olaf. forr Ivar Oddness. Gerd. Presse: Gjøvikbanene og. utdelt i møtet.

Utvalg: Hadeland. Vang gård. Sted: Øvre. Forfall: Olaf. forr Ivar Oddness. Gerd. Presse: Gjøvikbanene og. utdelt i møtet. Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 14.05 Sted: Forfall: Møtte ikke: Øvre Vang gård Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune Hegee Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Oddnes,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer