Saksnr Innhald Arkivsaknr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhald Arkivsaknr"

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Kl kl Dialogmøte budsjett Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 06/48 PS 06/49 PS 06/50 Underskrift Godkjenning av protokoll Referatsaker PS 06/51 Gebyrregulativ byggesaksbehandling /611 PS 06/52 Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid /614 PS 06/53 Gebyr for renovasjon og slamtømming /621 PS 06/54 Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier i Midsund kommune /624 PS 06/55 Gebyrregulativ for vatn - og avløp /641 PS 06/56 Satsar for leige av landbruksvikar /623 Eventuelt Midsund, Helge Orten ordførar Ann Torill Vaksvik sekretær

2 PS 06/48 Underskrift PS 06/49 Godkjenning av protokoll

3 PS 06/50 Referatsaker

4 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/611-4 Arkiv: 152 Saksbeh: Mona Aagaard-Nilsen Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/47 Formannskapet /51 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Plan- og bygningslova 109, blir gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 godkjend slik dei ligg føre, jf. vedlagde oppdaterte satsar. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Plan- og bygningslova 109, blir gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 godkjend slik dei ligg føre, jf. vedlagde oppdaterte satsar. Saksutgreiing: Det blir lagt fram forslag om å auke satsane for byggesaksbehandling med om lag 5,0 % frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer med som prenta vedlegg. For dispensasjonar utan høyring til eksterne instansar, er det lagt fram forslag om halvt gebyr. Dette fordi denne typen dispensasjonar er mindre kostnadskrevjande. Nokre av satsane er auka med 50% frå Dette gjeld mellom anna meldingsgebyr. Gebyret er forslått auka frå kr 600 til kr 900 fordi kommunen i dag har direkte kostnader med behandlinga av denne typen saker.

5 Kommunane har ikkje høve til å ha full kostnadsdekking (sjølvkost) innanfor dette området. Vi har mellom anna ikkje høve til å ta gebyr for klagebehandling og generell publikumskontakt/service. VURDERING: Gebyrregulativ er utarbeidd etter mal frå nettverksgruppa for byggesaker i Romsdalsregionen. Erfaringane frå dette gebyrregulativet er gode, og utbyggjarane møter same oppbygginga på tvers av kommunegrensene. Prisane i regulativet er ikkje likt i kommunane. Samanlikna med dei andre kommunane, ligg Midsund kommune om lag på gjennomsnittleg nivå. Rådmannen ser derfor at satsane kan aukast utover normal prisstigning utan at vi får kunstig høge gebyr. Det er vanskeleg å vurdere budsjettkonsekvensane av foreslått auke fordi inntektene er avhengig av aktiviteten i marknaden. Eg vil rå til at gebyrregulativet for byggesaksbehandling 2007 blir godkjend slik det ligg no føre. Dagfinn Aasen Rådmann Mona Aagaard-Nilsen Vedlegg (prenta): Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe

6 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/614-2 Arkiv: 231 Saksbeh: Arnel Colic Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/48 Formannskapet /52 Kommunestyret Forslag til vedtak: Gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet vert utregna ut ifrå gjennomsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi legger på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet vert utregna ut ifrå gjennomsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi legger på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til 2007.

7 Saksutgreiing: Ved utregninga av det nye gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet for 2007, tar vi utgangspunktet i gjenommsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi leggjar på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer med som prenta vedlegg. Vurdering: Eg vil rå til at dei oppdaterte gebyrsatsane for kart- og oppmålingsarbeid i 2007, blir vedteke slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Arnel Colic ingeniør Vedlegg (prenta): Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid 2007 Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Økonomiavdelinga

8 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Gebyr for renovasjon og slamtømming 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/49 Formannskapet /53 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2007 og slamtømming 2007 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 Det vert teke atterhald om at forslag til gebyrsatsar frå RIR vert godkjent i representantskapsmøte Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2007 og slamtømming 2007 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 Det vert teke atterhald om at forslag til gebyrsatsar frå RIR vert godkjent i representantskapsmøte

9 Saksutgreiing: Midsund kommune skal etter abonnementstala for renovasjon betale i underkant av 1,7 mill. i driftstilskot til RIR i Eit standard RIR abonnement kostar kr ,-. Dette er ei stigning på om lag 4,18 % frå 2006 til Netto kommunalt påslag blir på 12,75 %. Det vil sei at prisen på eit standard abonnement i Midsund kommune vert kr ,- (kr ,- i 2006). Når det gjeld slamtømming, legg RIR opp til ein auke i gebyra på om lag 4 %. For tømming av ein slamavskiljar på inntil 6 m 3, vil gebyret til RIR vere kr ,-. Kommunalt påslag vert kr. 188,- pr. tank (kr. 229,- i 2006). Når det gjeld abonnementstypen storhushald kan det bli endringar frå når gjeldande avtale mellom RIR og Øverland Transport går ut. Endringane vil då gå ut på at storhushald går ut og blir erstatta av den vanlege matinnsamlinga. Vurdering: Forslag til gebyrsatsar frå RIR som vi har brukt, er ikkje endeleg vedteke. Saka skal behandlast i rep.skapet Vi må difor ta atterhald om at satsane frå RIR vert godkjent. Renovsjonsgebyr: Etter auken i driftstilskotet frå RIR legg rådmannen fram forslag om å auke eit standard abonnement renovasjon til kr ,- i 2007 inkl. netto kommunalt påslag. Slamtømmingsgebyr: Etter auken i satsane frå RIR for slamtømming legg rådmannen fram forslag om å auke gebyret til kr ,- for tankar inntil 6 m 3 inkl. netto kommunalt påslag (krone påslag pr. tank). Tømming av tankane skjer i hovudsak anna kvart år for bustadhus, og det årlege gebyret blir difor kr. 747,- i Med bakgrunn i budsjettet frå RIR og abonnementstala i Midsund kommune innafor renovasjon og slamtømming, vil eg rå til at Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 vert vedteke slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Gebyr for renovasjon 2007 Gebyr for slamtømming 2007 Gebyr for renovasjon 2006 Gebyr for slamtømming 2006

10 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: RIR, Årøseterv. 56, 6422 Molde Økonomiavdelinga

11 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: GEBYR FOR RENOVASJON 2007 Vedteke i Midsund Kommunestyre i møte K.sak nr Type abonnement Gebyr 2007 Standard abonnement Kr ,- Fritidsabonnement m/stativ Kr ,- Fritidsabonnement hyttecontainer Kr. 508,- Fellesabonnement standard Kr ,- Kompostabonnement Kr ,- Felles kompostabonnement Kr ,- Restavfall 100 l pr. 14. dag Kr. 973,- Restavfall 240 l pr. 14. dag Kr ,- Restavfall 400 l pr. 14. dag Kr ,- Restavfall 600 l pr. 14. dag Kr ,- Papir 100 l pr. 4. veke Kr. 189,- Papir 240 l pr. 4. veke Kr. 453,- Papir 400 l pr. 4. veke Kr. 755,- Papir 600 l pr. 4. veke Kr ,- Plast 100 l pr. 4. veke Kr. 112,- Plast 240 l pr. 4. veke Kr. 269,- Storhushald 80 l behaldar Kr ,- Storhushald 80 l frå behaldar nr. 2 Kr ,- Storhushald 80 l frå behaldar nr. 3 Kr ,- Storhushald 140 l behaldar Kr ,- Matrestar 20 l pr. veke Kr. 721,- Matrestar 80 l pr. veke Kr ,- Matrestar 140 l pr. veke Kr ,- Alle satsar er ekskl. mva.

12 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: GEBYR FOR SLAMTØMMING 2007 Vedteke i Midsund kommunestyre i møte K. sak nr. Type slamavskiljar Gebyr 2007 Tankar inntil 6 m 3 Kr. 747,- 7 m 3 Kr ,50 8 m 3 Kr ,- 10 m 3 Kr ,- 24 m 3 Kr ,- Tømming kvart år Tette tankar inntil 6 m 3 Kr ,- 7m 3 Kr ,- Ekstra tømming Inntil 6 m 3 Kr ,- Over 6 m 3 til og med 20 m 3 Kr ,- pluss kr. 469,- pr. m 3 over 6m 3 Over 20 m 3 Kr ,- pluss kr. 449,- pr. m 3 over 6 m 3 Alle satsane er ekskl. mva.

13 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/624-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier i Midsund kommune 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/50 Formannskapet /54 Kommunestyret Forslag til vedtak: Gebyrregulativet for kai og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune vert auke med 2% frå 2006 til 2007, jfr. vedlagte oppdaterte satsar. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Gebyrregulativet for kai og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune vert auke med 2% frå 2006 til 2007, jfr. vedlagte oppdaterte satsar.

14 Saksutgreiing: Midsund kommunestyre vedtok i K.sak 05/042 å gå inn i det interkommunale hamnesamarbeidet for Romsdal gjennom deltaking i Molde og Romsdal Havn IKS. Stormyra Industrikai vert drifta i forhold til dette vedtaket. ROR vil i løpet av første halvår 2007 gjennomføre ei evaluering av Molde og Romsdal Havn IKS og deltakarkommunane avventar difor si evaluering vedr. deltaking i hamnesamarbeidet inntil ROR si evaluering er ferdig. Det vil bli vurdert om gebyrregulativet for kai - og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune skal endrast etter at denne evalueringa er gjort. Midsund kommune har 3 fiskerikaier som er i bruk. Dette er Ugelvik fiskerikai, Drønnesund fiskerikai og fiskerikaia i Midsund sentrum v/coop. Utanom fiskebåtar, som er unnateke for kai og vareavgift, er desse kaiene veldig lite i bruk. Det vert lagt fram forslag om å auke gebyret for Kai og vareavgift med 2% frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer som prenta vedlegg. Vurdering: Eg vil rå til at dei oppdaterte satsane for kai og vareavgift 2007 blir vedtekne slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Gebyrsatsar for kai og vareavgift 2006 Gebyrsatsar for kai og vareavgift for fiskerikaier I Midsund kommune 2007 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Økonomiavdelinga

15 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/624-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier 2007 Vedteke av Midsund kommunestyre i møte..k.sak. KAIAVGIFT Fiskefartøy skal ikkje betale kai og vareavgift når desse brukar fiskerikaia. 1. Ved bruk av kommunale fiskerikaier og fortøyningsinnretningar, skal fartøya betale kaiavgift pr. døgn etter følgjande takstar: Av dei første 500 BT 26,50 øre pr. tonn Av dei neste 500 BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre Minste avgift skal reknast til kr. 31,60 pr. døgn. Det skal alltid betalast avgift for minst eitt døgn. For fartøy som ligg utover eitt døgn, skal kvart påbyrja døgn tilsvarande 6 timar eller mindre, reknast som eit halvt døgn. 2. For fartøy som gjer bruk av kommunale kaier og fortøynings-innretningar, vil det ved følgjande høve kunne reknast halv avgift: - når fartøyet bunkrar/fyller vatn - når fartøyet tek om bord/sett i land mannskap - når fartøyet ligg uverksam utan å losse/laste varer m.v, - når fartøyet ligg uverksam utan å ta ombord/setje i land passasjerar Dersom fartøy, etter ordre frå hamnestyresmakta, må gå frå kai for å gjere plass til anna fartøy, og deretter legg til kai igjen, skal det reknast avgift som om fartøyet hadde ligge ved kai kontinuerleg. 3. For fartøy som fortøyer utanfor anna fartøy, men likevel lossar varer m.v. eller tek om bord/sett i land passasjerar over kommunal kai, skal det reknast avgift etter pkt. 1.

16 4. Krigsfartøy, både norske og utanlandske, og fartøy tilhøyrande den norske stat som ikkje fraktar varer og/eller passasjerar mot betaling, eller blir drive av staten si forretningsmessige verksemd, skal ikkje betale kaiavgift. 5. Rabatt ved langtidsleige Første 30 døgn: 25 % rabatt av opprinneleg kaiavgift, jfr. pkt. 1. Frå og med 31 døgn og vidare: 40 % rabatt av opprinneleg kaiavgift, jfr. pkt. 1 (Dersom fartøyet ligg ved kai utover 31 døgn, vert det for dei første 30 døgn 25% rabatt. 40 % rabatt gjeld frå og med 31 døgn og vidare.) VAREAVGIFT 1. Avgift på vare som blir lossa/lasta i innanriks trafikk samt varer som blir lasta i utanriks trafikk over kommunal kai i Midsund kommune. Avgifta skal reknast ut frå bruttovekt på vektvare og bruttomål på kubikkvare. Forholdet mellom bruttovekt og volum er 1 : 2. 1 tonn = 2 m 3 1 m 3 = 30 fot 3 2. Avgift for samtlege varer med unnatak av dei som er nemnd i pkt. 3. skal vere: Kr. 5,05 pr. tonn for vektvarer Kr. 2,65 pr. m 3 for kubikkvarer 3. For spesielle varer som er unnateke frå hovudtariffen, er det bygd opp spesifiserte avgiftsklasser. Klassene byggjer på same forhold mellom volum og vekt som nemnd i pkt. 1. Ein tek i bruk avgiftsfaktorar for å kome fram til rett avgift. Faktorane refererer seg til satsane i pkt. 2. Det er gjort unnatak frå tariffen for enkelte sendingar der ein har valt å nytte avgift pr. stk. KLASSE 1 AVGIFTSFAKTOR 1,0 Gjeld for alle varer som ikkje er nemnd under klassane 2, 3, 4 eller 5: Kr. 5,05 Kr pr. tonn for vektvarer pr. m 3 for kubikkvarer KLASSE 2 AVGIFTSFAKTOR 0.75 Gjeld for jern og jernplater, armeringsjern, rujern, blikk, drensrør, massivt støypejern og klorkalsium. KLASSE 3 AVGIFTSFAKTOR 0,50

17 Gjeld for potet, salt, korn, mjøl, gjødsel, sement, alt som vert transportert i sekkar og alt avfall av blikk, jern og stål. KLASSE 4 AVGIFTSFAKTOR 0,25 Bulklaster av sand, singel, sement, asfalt, jord m.v. KLASSE 5 STK.PRISAR Person-/varebil Kr pr. stk. Traktor Kr. 30,50 pr. stk Lastebilar/bussar inntil 10 tonn Kr. 76,- pr. stk. Lastebilar/bussar over 10 tonn Kr. 8,- pr. tonn Båtar inntil 15 fot/5 m Kr. 24,90 pr. stk. Båtar over 15 fot/5 m Kr. 37,75 pr. stk. CONTAINERAR For containerar som blir plassert på kommunale kaier eller område, er dei tre første døgn gratis, deretter er avgifta: Kr. 31,60 pr. veke for 20 fots container Kr. 64,30 pr. veke for 40 fots container For container som blir stabla i høgda, blir det halvert for den containeren som er plassert over ein annan. Første container skal betale full avgift. FERSKVATN Ferskvatn blir levert for kr. 8,20 pr. m 3 ekskl. mva. Minstetakst er kr. 31,60. ELEKTRISK STRAUM Elektrisk straum blir levert for kr. 1,33 pr. kwt. Minstetakst er kr Ved langtidsleige utover 30 døgn skal det betalast etter faktiske utgifter som kommunen har. FRITAK FOR AVGIFT Følgjande grupper er fritekne frå avgift: 1. Passasjerar og bagasje. 2. Proviant, olje og annan skipsrekvisita som blir teken om bord for eige bruk. 3. Ballast. 4. Postsendingar

18 5. Varer som rutegåande lokaltransport skal frakte frå ein stad til ein annan innafor eige fylke. INNKREVJING AV AVGIFTER Nye varer som ikkje er tekne med under utarbeiding av reglementet, og som openbart ikkje kan plasserast i klasse 1, skal Midsund kommune plassere i den klassen der varene bør vere. For varer som blir lasta om frå eit fartøy til eit anna, utan å vere over kai, skal ein tredel av vareavgifta betalast dersom fartøya ligg ved kommunal kai. For levering som inneheld fleire varesortar med samla vekt, skal vareavgifta reknast etter den vara som gir høgast avgift, dersom det ikkje blir lagt fram spesifikasjon på varesortane når avgifta blir kravd inn. Avgifta blir innkrevd slik det blir vedteke av Midsund kommune. Midsund kommune skal organisere innkrevjinga av avgiftene slik dei finn det naturleg utan å opprette stillingar i administrasjonen. Teknisk sjef har fullmakt til å gi dispensasjon frå tariffen. Det skal betalast vareavgift for alle vareslag dersom anna ikkje kjem fram av reglementet.

19 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/641-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ for vatn - og avløp 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/51 Formannskapet /55 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp 2007 vedteke slik det ligg føre. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp 2007 vedteke slik det ligg føre.

20 Saksutgreiing: Ny forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune gjeld frå Abonnentane betaler no eit fast gebyr og eit forbruksgebyr. Forbruksgebyret blir rekna ut etter bruksareal eller målt forbruk. I gjeldande økonomiplan er det lagt opp til at gebyr for vatn og avløp skal gi full kostnadsdekning. Staten sitt mål innan avløpssektoren er at alt avløpsvatn skal vere reinsa før år Kommunar med store utslepp (over 1000 pe) har fått pålegg frå fylkesmannen om framdriftsplanar på saneringa av avløpsnettet og tal på utslepp. Midsund sine utslepp er alle under 1000 pe (Fylkesmannen godkjenner avløpsutslepp over 1000 pe). Alle avløpsutsleppa i Midsund kommune er det kommunestyret som skal godkjenne. Ny avløpsforskrift trer i kraft frå Her ligg også eit miljøaspekt overfor innbyggjarane. Ein har sett opp ei oversikt over fire år. Dette er gjort for at ein skal få meir oversikt over VAgebyra i planperioden. Tilknytingsgebyr Intensjonen i nasjonal forskrift er at tilknytingsgebyret skal dekkje ein forholdsmessig del av kommunen sine samla kostnader ved vatn og avløp. Dette inneber at gebyret ikkje skal knytast opp til nokon bestemt del av kommunen sine kostnader ved tilknyting. Minstearealet på tilkoplingsgebyr er 100 m 2. Midsund kommune har eit høgt tilknytingsgebyr, og det blir derfor lagt fram forslag om at gebyret ikkje blir auka frå 2006 til Tilknytingsgebyret blir då kr. 51,-/m 2 BRA (bruksareal), for vatn og avløp. Årsgebyr for vatn I den kommunale forskrifta er det lagt opp til at om lag 50% av totalkostnadene skal dekkjast gjennom abonnementsgebyr og om lag 50% gjennom forbruksgebyr. Følgjande budsjetterte utgifter blir lagt til grunn for utrekning av gebyr for vatn: Ved fordeling av dei faste kostnadene er det lagt til grunn at abonnementgebyret skal variere mellom dei ulike forbrukskategoriane. Satsane går fram av gebyrregulativet. For å sjå resultatet må ein finne kva utgifta er/skal vere. Så må ein fordele utgiftene etter gebyrregulativet for å finne kva kvar enkelt kategori skal betale. Forventa utgift i 2007 er utrekna til å vere kr For å unngå store sprang i gebyret legg ein opp til eit underskot inndekt ved bruk av bundne fond, då bli inntekta kr Investeringar i planperioden: Tekst Midsund sentrum Ei av utfordringane er bl.a å etablere ei ny vassforsyning som erstatning for den gamle eternittrøret som ligg i riksvegen og forsyner alt aust for Midsundelva. (Det er ei omkøyring via Bakken langs gangvegen (Sjøslettevegen)). Samt oppgradere enkeltstrekk saman med avløpsutbygginga. Tiltaka må og sjåast i samanheng med avløpsutbygginga slik at ein får fornye vassrøra der ein grev grøfter.

21 Prisstigninga for 2007 er sett til 2,0%. Med ei auking på 1 % + 2 % prisstigning= 3 % i 2007 Med ei auking på 1 % +? % prisstigning = 1 % + i Legg ein dette til grunn skal ein betale (alle prisar ekskl. mva.): Eksempel på årsgebyr vatn PROGNOSE Tekst Auke i % 3% 1% + 1% + 1% + Forbruksgebyr kr/m 3 8,33 8,42 8,50 8,58 Abonnementsgebyr, bustader kr Bustadhus på 200 m 2 (utan vassmålar) kr Fritidshus/hytte på 100 m 2 (utan vassmålar) kr Kontor/service og off. bygg med forbruk på 100m 3 kr Industribygg med eit forbruk på 500m Landbruksbygg, driftsb.. Fiske/fangst og lagerbygg med eit forbruk på m 3 kr Tilknytingspkt. Utan bygningsareal og naust kr Realauke eks. prisstigning. Det er lagt opp til svak realauke i planperioden, pga. investeringar i framtida som ikkje er avslutta samt usikker renteutvikling. I budsjettforslaget er der foreslått bruk av bundne fond med kr for å dekke inn utgiftene. Pr var det ein sum på kr på posten bundne fond til bruk for vassdrift. Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Med full kostnadsdekking medfører dette ei auke på 3,0% for Sjå vedlagte gebyrregulatliv Årsgebyr for avløp Følgjande budsjetterte utgifter blir lagt til grunn for utrekning av gebyr for avløp: Ved fordeling av dei faste kostnadane er det lagt til grunn at abonnementsgebyret skal variere mellom dei ulike forbrukarkategoriane. Satsane går fram av gebyrregulativet. For å sjå resultatet må ein finne kva utgifta er/skal vere. Så må ein fordele utgiftene etter Gebyrreulativet for å finne kva kvar enkelt kategori skal betale. Forventa utgift i 2007 er utrekna til å vere kr For å unngå store sprang i gebyret legg ein opp til eit underskot inndekt frå bundne fond til dekking av avløpsdrifta, då blir inntekta kr Investeringar i planperioden Tekst Midsund sentrum Avløpsplana av K.sak 97/90 er eit godt styringsverktøy innan avløpsutbygginga framover. Prisstigninga for 2007 er sett til 2,0% Med ei auking på 1% + 2% prisstigning = 3% i 2007 Med ei auking på 2% +?% prisstigning = 2% + i Legg ein dette til grunn skal ein betale (alle prisar eks.mva.):

22 Eksempel på årsgebyr avløp PROGNOSE Tekst Auke i % 3 % 2 % + 2 % + 2 % + Forbruksgebyr kr/m 3 11,20 11,42 11,65 11,88 Abonnementsgebyr bustader Bustadhus på 200 m 2 (utan vassmålar) Fritidshus/hytte på 100 m 2 (utan vassmålar) Kontor-/service og off. bygg med forbruk på 100 m Industribygg med eit forbruk på 500m Landbruksbygg, driftsbygn. Fiske/fangst og lagerbygg med eit forbruk på 200m 3 Tilknytingspkt. Utan bygnignsareal og naust Realauke eks. prisstigning Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Årsaka til realauke på 2 % + i er å opparbeide seg handlerom til å gjere dei nødvendige tiltaka innan avløp, jfr. Avløpsrammeplan av Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Den usikre renta gjer at ein må ha litt realauke. Auka blir på 3% for Sjå vedlagte gebyrregulativ. Gebyr for leige av vassmålar Gebyret er skjønnsmessig fastsett og skal over fleire år dekkje kostnadene som kommunen har ved å kjøpe inn ein vassmålar. Ein rår til at gebyr for leige av vassmålar i 2007 blir sett til kr. 187,- ekskl. mva. Ei auke på 4 kr. frå Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp for 2007 vedteke slik det ligg føre. Økonomiske / administrative konsekvensar: Økonomiske konsekvensar blir at ein får meir handlefridom til å utføre nye tiltak og drifte dagens anlegg. Administrative konsekvensar er ingen. Dagfinn Aasen rådmann Inge Rakvåg teknisk sjef Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

23 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/641-1 Arkiv: Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: GEBYRREGULATIV FOR VATN OG AVLØP 2007 Vedteke av Midsund kommunestyre i møte K.sak nr. Ramme for utrekning av avgiftene: Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine kostnader, og kan reknast over ein 4 (fire) års periode. Overslag over forventa kostnader (drifts-og kapitalkostnader) for dei næraste 4 (fire) åra skal liggje føre før gebyra blir fastsett. Utrekninga av gebyra baserer seg på Lov om kommunale vass og kloakkavgifter av 31. mai 1974, samt nasjonale og kommunale forskrifter om vass og avløpsgebyr. Alle prisar blir tillagt den til ei kvar tid gjeldande meirverdiavgift. 1. Tilknytingsgebyr Eingongsgebyr som skal betalast ved tilknyting til kommunal vass og/eller avløpsleidning, jfr. forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune, 4. Tilknytingsgebyr Vatn Avløp Sprinkla anlegg 51,- kr/m 2 51,- kr/m 2 51,- kr/m2 Tilknytingsgebyret blir rekna ut frå bygningen sitt bruksareal (BRA) multiplisert med pris pr. m 2. Minstegebyr for tilknyting med bygningsareal er kr ,- (100 m 2 * 51,- kr/m 2 ) Minstegebyret for tilknyting utan bygningsareal er kr ,- (30m 2 * 51,-kr/m 2 ) 2. Årsgebyr 2.1. Abonnementsgebyr Kommunen sinte totale årsinntekter frå abonnementsgebyra skal dekkje følgjande del av kommunen sine samla årskostnader for både vass og avløpstenesta; Vatn om lag 50% Avløp om lag 50% Vatn Avløp 1. Bustader 2. Fritidshus/hytter kr 1.623,- kr 1.803,- 3. Kontor-/service-, og kr 5.410,- kr 5.626,- offentlege bygg 4. Industribygg kr 7.845,- kr 8.085,- 5. Landbruksbygg, driftsbygg fiske/fangst og lager kr 1.623,- kr 1.803,-

24 6. Tilknytingspkt. utan bygningsareal og naust 2.2. Forbruksgebyr Kommunen sine totale årsinntekter frå forbruksgebyra skal dekkje følgjande del av kommunen sine samla årskostnader for både vass- og avløpstenesta; Vatn om lag 50 % Avløp om lag 50 % Forbruksgebyret blir rekna ut på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Forbruksgebyr Forbruksgebyr vatn avløp 8,17 kr/m 3 11,20 kr/m 3 Følgjande modell blir brukt ved utrekninga; Målemetode kr 1.082,- kr 1.256,- Brukskategori Målt Forbruksgebyr forbruk 1. Bustader Bruksareafaktogrunnlag Forbruks- Gebyr- Valfritt Y m 2 0,75 m 3 / m 2 0,75 Z m 3 / år 3. Fritidshus/hytter Valfritt Y m 2 0,40 m 3 / m 2 0,40 Z m 3 / år 4. Kontor, service og Målar Z m 3 / år off. bygg påbode 5. Industribygg Målar Z m 3 / år påbode 6. Landbruksbygg, lagerbygg, og driftsbygg for fiske og fangst Målar påbode Z m 3 / år 7. Tilknytningspkt. utan bygningsareal og naust Målar påbode Z m 3 / år 3. Gebyr for leige av vassmålar For leige av vassmålar er årsgebyret kr 187,-.

25 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/623-1 Arkiv: V14 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Satsar for leige av landbruksvikar 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/52 Formannskapet /56 Kommunestyret Forslag til vedtak: Leige av landbruksvikaren 2007 vert auka med om lag 2 % frå 2006 til Det skal betalast slike satsar: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre oppdrag (ferie/fritid) mv.: 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Leige av landbruksvikaren 2007 vert auka med om lag 2 % frå 2006 til Det skal betalast slike satsar: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre oppdrag (ferie/fritid) mv.: 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva

26 Saksutgreiing: Satsane for 2006 er kr. 189,50/t ekskl. mva for sjukeavløysing og kr. 189,50t/ ekskl. mva for ferie og fritidsoppdrag. Landbruksvikaren har arbeidd i vedlikehaldsavdelinga når det ikkje har vore landbruksoppdrag og er tilsett i 76% stilling. Ved redusert stilling utover dette vil vi misse statstilskotet. Vurdering: Det vert lagt fram forslag om å auke satsane for landbruksvikaroppdrag med om lag 2 % frå 2006 til Med bakgrunn i ovannemnde vil eg rå til at det vert fastsett slike satsar for landbruksvikar oppdrag for 2007: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre opprdag (ferie/fritid m.v.): 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Midsund Avløysarlag v/oddleiv Gangstad Midsund Bondelag v/sveinung Lillebø Økonomiavdelinga

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kontrollutvalsvedtak 008/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel.

Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel. 3 HAMNEAVGIFTER FOR PERIODEN 01.01.13-31.12.13 Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel. Avgiftsregulativet

Detaljer