Saksnr Innhald Arkivsaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhald Arkivsaknr"

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Kl kl Dialogmøte budsjett Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 06/48 PS 06/49 PS 06/50 Underskrift Godkjenning av protokoll Referatsaker PS 06/51 Gebyrregulativ byggesaksbehandling /611 PS 06/52 Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid /614 PS 06/53 Gebyr for renovasjon og slamtømming /621 PS 06/54 Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier i Midsund kommune /624 PS 06/55 Gebyrregulativ for vatn - og avløp /641 PS 06/56 Satsar for leige av landbruksvikar /623 Eventuelt Midsund, Helge Orten ordførar Ann Torill Vaksvik sekretær

2 PS 06/48 Underskrift PS 06/49 Godkjenning av protokoll

3 PS 06/50 Referatsaker

4 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/611-4 Arkiv: 152 Saksbeh: Mona Aagaard-Nilsen Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/47 Formannskapet /51 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Plan- og bygningslova 109, blir gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 godkjend slik dei ligg føre, jf. vedlagde oppdaterte satsar. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Plan- og bygningslova 109, blir gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 godkjend slik dei ligg føre, jf. vedlagde oppdaterte satsar. Saksutgreiing: Det blir lagt fram forslag om å auke satsane for byggesaksbehandling med om lag 5,0 % frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer med som prenta vedlegg. For dispensasjonar utan høyring til eksterne instansar, er det lagt fram forslag om halvt gebyr. Dette fordi denne typen dispensasjonar er mindre kostnadskrevjande. Nokre av satsane er auka med 50% frå Dette gjeld mellom anna meldingsgebyr. Gebyret er forslått auka frå kr 600 til kr 900 fordi kommunen i dag har direkte kostnader med behandlinga av denne typen saker.

5 Kommunane har ikkje høve til å ha full kostnadsdekking (sjølvkost) innanfor dette området. Vi har mellom anna ikkje høve til å ta gebyr for klagebehandling og generell publikumskontakt/service. VURDERING: Gebyrregulativ er utarbeidd etter mal frå nettverksgruppa for byggesaker i Romsdalsregionen. Erfaringane frå dette gebyrregulativet er gode, og utbyggjarane møter same oppbygginga på tvers av kommunegrensene. Prisane i regulativet er ikkje likt i kommunane. Samanlikna med dei andre kommunane, ligg Midsund kommune om lag på gjennomsnittleg nivå. Rådmannen ser derfor at satsane kan aukast utover normal prisstigning utan at vi får kunstig høge gebyr. Det er vanskeleg å vurdere budsjettkonsekvensane av foreslått auke fordi inntektene er avhengig av aktiviteten i marknaden. Eg vil rå til at gebyrregulativet for byggesaksbehandling 2007 blir godkjend slik det ligg no føre. Dagfinn Aasen Rådmann Mona Aagaard-Nilsen Vedlegg (prenta): Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2007 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe

6 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/614-2 Arkiv: 231 Saksbeh: Arnel Colic Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/48 Formannskapet /52 Kommunestyret Forslag til vedtak: Gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet vert utregna ut ifrå gjennomsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi legger på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet vert utregna ut ifrå gjennomsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi legger på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til 2007.

7 Saksutgreiing: Ved utregninga av det nye gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeidet for 2007, tar vi utgangspunktet i gjenommsnittsgebyret for alle kommunane i fylket for 2006, pluss at vi leggjar på 2% på dette gjennomsnittsgebyret frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer med som prenta vedlegg. Vurdering: Eg vil rå til at dei oppdaterte gebyrsatsane for kart- og oppmålingsarbeid i 2007, blir vedteke slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Arnel Colic ingeniør Vedlegg (prenta): Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid 2007 Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Økonomiavdelinga

8 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Gebyr for renovasjon og slamtømming 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/49 Formannskapet /53 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2007 og slamtømming 2007 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 Det vert teke atterhald om at forslag til gebyrsatsar frå RIR vert godkjent i representantskapsmøte Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2007 og slamtømming 2007 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 Det vert teke atterhald om at forslag til gebyrsatsar frå RIR vert godkjent i representantskapsmøte

9 Saksutgreiing: Midsund kommune skal etter abonnementstala for renovasjon betale i underkant av 1,7 mill. i driftstilskot til RIR i Eit standard RIR abonnement kostar kr ,-. Dette er ei stigning på om lag 4,18 % frå 2006 til Netto kommunalt påslag blir på 12,75 %. Det vil sei at prisen på eit standard abonnement i Midsund kommune vert kr ,- (kr ,- i 2006). Når det gjeld slamtømming, legg RIR opp til ein auke i gebyra på om lag 4 %. For tømming av ein slamavskiljar på inntil 6 m 3, vil gebyret til RIR vere kr ,-. Kommunalt påslag vert kr. 188,- pr. tank (kr. 229,- i 2006). Når det gjeld abonnementstypen storhushald kan det bli endringar frå når gjeldande avtale mellom RIR og Øverland Transport går ut. Endringane vil då gå ut på at storhushald går ut og blir erstatta av den vanlege matinnsamlinga. Vurdering: Forslag til gebyrsatsar frå RIR som vi har brukt, er ikkje endeleg vedteke. Saka skal behandlast i rep.skapet Vi må difor ta atterhald om at satsane frå RIR vert godkjent. Renovsjonsgebyr: Etter auken i driftstilskotet frå RIR legg rådmannen fram forslag om å auke eit standard abonnement renovasjon til kr ,- i 2007 inkl. netto kommunalt påslag. Slamtømmingsgebyr: Etter auken i satsane frå RIR for slamtømming legg rådmannen fram forslag om å auke gebyret til kr ,- for tankar inntil 6 m 3 inkl. netto kommunalt påslag (krone påslag pr. tank). Tømming av tankane skjer i hovudsak anna kvart år for bustadhus, og det årlege gebyret blir difor kr. 747,- i Med bakgrunn i budsjettet frå RIR og abonnementstala i Midsund kommune innafor renovasjon og slamtømming, vil eg rå til at Gebyr for renovasjon 2007 og Gebyr for slamtømming 2007 vert vedteke slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Gebyr for renovasjon 2007 Gebyr for slamtømming 2007 Gebyr for renovasjon 2006 Gebyr for slamtømming 2006

10 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: RIR, Årøseterv. 56, 6422 Molde Økonomiavdelinga

11 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: GEBYR FOR RENOVASJON 2007 Vedteke i Midsund Kommunestyre i møte K.sak nr Type abonnement Gebyr 2007 Standard abonnement Kr ,- Fritidsabonnement m/stativ Kr ,- Fritidsabonnement hyttecontainer Kr. 508,- Fellesabonnement standard Kr ,- Kompostabonnement Kr ,- Felles kompostabonnement Kr ,- Restavfall 100 l pr. 14. dag Kr. 973,- Restavfall 240 l pr. 14. dag Kr ,- Restavfall 400 l pr. 14. dag Kr ,- Restavfall 600 l pr. 14. dag Kr ,- Papir 100 l pr. 4. veke Kr. 189,- Papir 240 l pr. 4. veke Kr. 453,- Papir 400 l pr. 4. veke Kr. 755,- Papir 600 l pr. 4. veke Kr ,- Plast 100 l pr. 4. veke Kr. 112,- Plast 240 l pr. 4. veke Kr. 269,- Storhushald 80 l behaldar Kr ,- Storhushald 80 l frå behaldar nr. 2 Kr ,- Storhushald 80 l frå behaldar nr. 3 Kr ,- Storhushald 140 l behaldar Kr ,- Matrestar 20 l pr. veke Kr. 721,- Matrestar 80 l pr. veke Kr ,- Matrestar 140 l pr. veke Kr ,- Alle satsar er ekskl. mva.

12 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/621-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: GEBYR FOR SLAMTØMMING 2007 Vedteke i Midsund kommunestyre i møte K. sak nr. Type slamavskiljar Gebyr 2007 Tankar inntil 6 m 3 Kr. 747,- 7 m 3 Kr ,50 8 m 3 Kr ,- 10 m 3 Kr ,- 24 m 3 Kr ,- Tømming kvart år Tette tankar inntil 6 m 3 Kr ,- 7m 3 Kr ,- Ekstra tømming Inntil 6 m 3 Kr ,- Over 6 m 3 til og med 20 m 3 Kr ,- pluss kr. 469,- pr. m 3 over 6m 3 Over 20 m 3 Kr ,- pluss kr. 449,- pr. m 3 over 6 m 3 Alle satsane er ekskl. mva.

13 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/624-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier i Midsund kommune 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/50 Formannskapet /54 Kommunestyret Forslag til vedtak: Gebyrregulativet for kai og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune vert auke med 2% frå 2006 til 2007, jfr. vedlagte oppdaterte satsar. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Gebyrregulativet for kai og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune vert auke med 2% frå 2006 til 2007, jfr. vedlagte oppdaterte satsar.

14 Saksutgreiing: Midsund kommunestyre vedtok i K.sak 05/042 å gå inn i det interkommunale hamnesamarbeidet for Romsdal gjennom deltaking i Molde og Romsdal Havn IKS. Stormyra Industrikai vert drifta i forhold til dette vedtaket. ROR vil i løpet av første halvår 2007 gjennomføre ei evaluering av Molde og Romsdal Havn IKS og deltakarkommunane avventar difor si evaluering vedr. deltaking i hamnesamarbeidet inntil ROR si evaluering er ferdig. Det vil bli vurdert om gebyrregulativet for kai - og vareavgift for fiskerikaier i Midsund kommune skal endrast etter at denne evalueringa er gjort. Midsund kommune har 3 fiskerikaier som er i bruk. Dette er Ugelvik fiskerikai, Drønnesund fiskerikai og fiskerikaia i Midsund sentrum v/coop. Utanom fiskebåtar, som er unnateke for kai og vareavgift, er desse kaiene veldig lite i bruk. Det vert lagt fram forslag om å auke gebyret for Kai og vareavgift med 2% frå 2006 til Forslag til nye satsar følgjer som prenta vedlegg. Vurdering: Eg vil rå til at dei oppdaterte satsane for kai og vareavgift 2007 blir vedtekne slik dei ligg føre. Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Gebyrsatsar for kai og vareavgift 2006 Gebyrsatsar for kai og vareavgift for fiskerikaier I Midsund kommune 2007 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Økonomiavdelinga

15 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/624-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Kai - og vareavgift ved kommunale fiskerikaier 2007 Vedteke av Midsund kommunestyre i møte..k.sak. KAIAVGIFT Fiskefartøy skal ikkje betale kai og vareavgift når desse brukar fiskerikaia. 1. Ved bruk av kommunale fiskerikaier og fortøyningsinnretningar, skal fartøya betale kaiavgift pr. døgn etter følgjande takstar: Av dei første 500 BT 26,50 øre pr. tonn Av dei neste 500 BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre BT 26,50 øre Minste avgift skal reknast til kr. 31,60 pr. døgn. Det skal alltid betalast avgift for minst eitt døgn. For fartøy som ligg utover eitt døgn, skal kvart påbyrja døgn tilsvarande 6 timar eller mindre, reknast som eit halvt døgn. 2. For fartøy som gjer bruk av kommunale kaier og fortøynings-innretningar, vil det ved følgjande høve kunne reknast halv avgift: - når fartøyet bunkrar/fyller vatn - når fartøyet tek om bord/sett i land mannskap - når fartøyet ligg uverksam utan å losse/laste varer m.v, - når fartøyet ligg uverksam utan å ta ombord/setje i land passasjerar Dersom fartøy, etter ordre frå hamnestyresmakta, må gå frå kai for å gjere plass til anna fartøy, og deretter legg til kai igjen, skal det reknast avgift som om fartøyet hadde ligge ved kai kontinuerleg. 3. For fartøy som fortøyer utanfor anna fartøy, men likevel lossar varer m.v. eller tek om bord/sett i land passasjerar over kommunal kai, skal det reknast avgift etter pkt. 1.

16 4. Krigsfartøy, både norske og utanlandske, og fartøy tilhøyrande den norske stat som ikkje fraktar varer og/eller passasjerar mot betaling, eller blir drive av staten si forretningsmessige verksemd, skal ikkje betale kaiavgift. 5. Rabatt ved langtidsleige Første 30 døgn: 25 % rabatt av opprinneleg kaiavgift, jfr. pkt. 1. Frå og med 31 døgn og vidare: 40 % rabatt av opprinneleg kaiavgift, jfr. pkt. 1 (Dersom fartøyet ligg ved kai utover 31 døgn, vert det for dei første 30 døgn 25% rabatt. 40 % rabatt gjeld frå og med 31 døgn og vidare.) VAREAVGIFT 1. Avgift på vare som blir lossa/lasta i innanriks trafikk samt varer som blir lasta i utanriks trafikk over kommunal kai i Midsund kommune. Avgifta skal reknast ut frå bruttovekt på vektvare og bruttomål på kubikkvare. Forholdet mellom bruttovekt og volum er 1 : 2. 1 tonn = 2 m 3 1 m 3 = 30 fot 3 2. Avgift for samtlege varer med unnatak av dei som er nemnd i pkt. 3. skal vere: Kr. 5,05 pr. tonn for vektvarer Kr. 2,65 pr. m 3 for kubikkvarer 3. For spesielle varer som er unnateke frå hovudtariffen, er det bygd opp spesifiserte avgiftsklasser. Klassene byggjer på same forhold mellom volum og vekt som nemnd i pkt. 1. Ein tek i bruk avgiftsfaktorar for å kome fram til rett avgift. Faktorane refererer seg til satsane i pkt. 2. Det er gjort unnatak frå tariffen for enkelte sendingar der ein har valt å nytte avgift pr. stk. KLASSE 1 AVGIFTSFAKTOR 1,0 Gjeld for alle varer som ikkje er nemnd under klassane 2, 3, 4 eller 5: Kr. 5,05 Kr pr. tonn for vektvarer pr. m 3 for kubikkvarer KLASSE 2 AVGIFTSFAKTOR 0.75 Gjeld for jern og jernplater, armeringsjern, rujern, blikk, drensrør, massivt støypejern og klorkalsium. KLASSE 3 AVGIFTSFAKTOR 0,50

17 Gjeld for potet, salt, korn, mjøl, gjødsel, sement, alt som vert transportert i sekkar og alt avfall av blikk, jern og stål. KLASSE 4 AVGIFTSFAKTOR 0,25 Bulklaster av sand, singel, sement, asfalt, jord m.v. KLASSE 5 STK.PRISAR Person-/varebil Kr pr. stk. Traktor Kr. 30,50 pr. stk Lastebilar/bussar inntil 10 tonn Kr. 76,- pr. stk. Lastebilar/bussar over 10 tonn Kr. 8,- pr. tonn Båtar inntil 15 fot/5 m Kr. 24,90 pr. stk. Båtar over 15 fot/5 m Kr. 37,75 pr. stk. CONTAINERAR For containerar som blir plassert på kommunale kaier eller område, er dei tre første døgn gratis, deretter er avgifta: Kr. 31,60 pr. veke for 20 fots container Kr. 64,30 pr. veke for 40 fots container For container som blir stabla i høgda, blir det halvert for den containeren som er plassert over ein annan. Første container skal betale full avgift. FERSKVATN Ferskvatn blir levert for kr. 8,20 pr. m 3 ekskl. mva. Minstetakst er kr. 31,60. ELEKTRISK STRAUM Elektrisk straum blir levert for kr. 1,33 pr. kwt. Minstetakst er kr Ved langtidsleige utover 30 døgn skal det betalast etter faktiske utgifter som kommunen har. FRITAK FOR AVGIFT Følgjande grupper er fritekne frå avgift: 1. Passasjerar og bagasje. 2. Proviant, olje og annan skipsrekvisita som blir teken om bord for eige bruk. 3. Ballast. 4. Postsendingar

18 5. Varer som rutegåande lokaltransport skal frakte frå ein stad til ein annan innafor eige fylke. INNKREVJING AV AVGIFTER Nye varer som ikkje er tekne med under utarbeiding av reglementet, og som openbart ikkje kan plasserast i klasse 1, skal Midsund kommune plassere i den klassen der varene bør vere. For varer som blir lasta om frå eit fartøy til eit anna, utan å vere over kai, skal ein tredel av vareavgifta betalast dersom fartøya ligg ved kommunal kai. For levering som inneheld fleire varesortar med samla vekt, skal vareavgifta reknast etter den vara som gir høgast avgift, dersom det ikkje blir lagt fram spesifikasjon på varesortane når avgifta blir kravd inn. Avgifta blir innkrevd slik det blir vedteke av Midsund kommune. Midsund kommune skal organisere innkrevjinga av avgiftene slik dei finn det naturleg utan å opprette stillingar i administrasjonen. Teknisk sjef har fullmakt til å gi dispensasjon frå tariffen. Det skal betalast vareavgift for alle vareslag dersom anna ikkje kjem fram av reglementet.

19 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/641-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: Saksframlegg Gebyrregulativ for vatn - og avløp 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/51 Formannskapet /55 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp 2007 vedteke slik det ligg føre. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp 2007 vedteke slik det ligg føre.

20 Saksutgreiing: Ny forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune gjeld frå Abonnentane betaler no eit fast gebyr og eit forbruksgebyr. Forbruksgebyret blir rekna ut etter bruksareal eller målt forbruk. I gjeldande økonomiplan er det lagt opp til at gebyr for vatn og avløp skal gi full kostnadsdekning. Staten sitt mål innan avløpssektoren er at alt avløpsvatn skal vere reinsa før år Kommunar med store utslepp (over 1000 pe) har fått pålegg frå fylkesmannen om framdriftsplanar på saneringa av avløpsnettet og tal på utslepp. Midsund sine utslepp er alle under 1000 pe (Fylkesmannen godkjenner avløpsutslepp over 1000 pe). Alle avløpsutsleppa i Midsund kommune er det kommunestyret som skal godkjenne. Ny avløpsforskrift trer i kraft frå Her ligg også eit miljøaspekt overfor innbyggjarane. Ein har sett opp ei oversikt over fire år. Dette er gjort for at ein skal få meir oversikt over VAgebyra i planperioden. Tilknytingsgebyr Intensjonen i nasjonal forskrift er at tilknytingsgebyret skal dekkje ein forholdsmessig del av kommunen sine samla kostnader ved vatn og avløp. Dette inneber at gebyret ikkje skal knytast opp til nokon bestemt del av kommunen sine kostnader ved tilknyting. Minstearealet på tilkoplingsgebyr er 100 m 2. Midsund kommune har eit høgt tilknytingsgebyr, og det blir derfor lagt fram forslag om at gebyret ikkje blir auka frå 2006 til Tilknytingsgebyret blir då kr. 51,-/m 2 BRA (bruksareal), for vatn og avløp. Årsgebyr for vatn I den kommunale forskrifta er det lagt opp til at om lag 50% av totalkostnadene skal dekkjast gjennom abonnementsgebyr og om lag 50% gjennom forbruksgebyr. Følgjande budsjetterte utgifter blir lagt til grunn for utrekning av gebyr for vatn: Ved fordeling av dei faste kostnadene er det lagt til grunn at abonnementgebyret skal variere mellom dei ulike forbrukskategoriane. Satsane går fram av gebyrregulativet. For å sjå resultatet må ein finne kva utgifta er/skal vere. Så må ein fordele utgiftene etter gebyrregulativet for å finne kva kvar enkelt kategori skal betale. Forventa utgift i 2007 er utrekna til å vere kr For å unngå store sprang i gebyret legg ein opp til eit underskot inndekt ved bruk av bundne fond, då bli inntekta kr Investeringar i planperioden: Tekst Midsund sentrum Ei av utfordringane er bl.a å etablere ei ny vassforsyning som erstatning for den gamle eternittrøret som ligg i riksvegen og forsyner alt aust for Midsundelva. (Det er ei omkøyring via Bakken langs gangvegen (Sjøslettevegen)). Samt oppgradere enkeltstrekk saman med avløpsutbygginga. Tiltaka må og sjåast i samanheng med avløpsutbygginga slik at ein får fornye vassrøra der ein grev grøfter.

21 Prisstigninga for 2007 er sett til 2,0%. Med ei auking på 1 % + 2 % prisstigning= 3 % i 2007 Med ei auking på 1 % +? % prisstigning = 1 % + i Legg ein dette til grunn skal ein betale (alle prisar ekskl. mva.): Eksempel på årsgebyr vatn PROGNOSE Tekst Auke i % 3% 1% + 1% + 1% + Forbruksgebyr kr/m 3 8,33 8,42 8,50 8,58 Abonnementsgebyr, bustader kr Bustadhus på 200 m 2 (utan vassmålar) kr Fritidshus/hytte på 100 m 2 (utan vassmålar) kr Kontor/service og off. bygg med forbruk på 100m 3 kr Industribygg med eit forbruk på 500m Landbruksbygg, driftsb.. Fiske/fangst og lagerbygg med eit forbruk på m 3 kr Tilknytingspkt. Utan bygningsareal og naust kr Realauke eks. prisstigning. Det er lagt opp til svak realauke i planperioden, pga. investeringar i framtida som ikkje er avslutta samt usikker renteutvikling. I budsjettforslaget er der foreslått bruk av bundne fond med kr for å dekke inn utgiftene. Pr var det ein sum på kr på posten bundne fond til bruk for vassdrift. Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Med full kostnadsdekking medfører dette ei auke på 3,0% for Sjå vedlagte gebyrregulatliv Årsgebyr for avløp Følgjande budsjetterte utgifter blir lagt til grunn for utrekning av gebyr for avløp: Ved fordeling av dei faste kostnadane er det lagt til grunn at abonnementsgebyret skal variere mellom dei ulike forbrukarkategoriane. Satsane går fram av gebyrregulativet. For å sjå resultatet må ein finne kva utgifta er/skal vere. Så må ein fordele utgiftene etter Gebyrreulativet for å finne kva kvar enkelt kategori skal betale. Forventa utgift i 2007 er utrekna til å vere kr For å unngå store sprang i gebyret legg ein opp til eit underskot inndekt frå bundne fond til dekking av avløpsdrifta, då blir inntekta kr Investeringar i planperioden Tekst Midsund sentrum Avløpsplana av K.sak 97/90 er eit godt styringsverktøy innan avløpsutbygginga framover. Prisstigninga for 2007 er sett til 2,0% Med ei auking på 1% + 2% prisstigning = 3% i 2007 Med ei auking på 2% +?% prisstigning = 2% + i Legg ein dette til grunn skal ein betale (alle prisar eks.mva.):

22 Eksempel på årsgebyr avløp PROGNOSE Tekst Auke i % 3 % 2 % + 2 % + 2 % + Forbruksgebyr kr/m 3 11,20 11,42 11,65 11,88 Abonnementsgebyr bustader Bustadhus på 200 m 2 (utan vassmålar) Fritidshus/hytte på 100 m 2 (utan vassmålar) Kontor-/service og off. bygg med forbruk på 100 m Industribygg med eit forbruk på 500m Landbruksbygg, driftsbygn. Fiske/fangst og lagerbygg med eit forbruk på 200m 3 Tilknytingspkt. Utan bygnignsareal og naust Realauke eks. prisstigning Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Årsaka til realauke på 2 % + i er å opparbeide seg handlerom til å gjere dei nødvendige tiltaka innan avløp, jfr. Avløpsrammeplan av Framdrifta på investeringane blir vedteke i budsjettbehandling kvart år. Den usikre renta gjer at ein må ha litt realauke. Auka blir på 3% for Sjå vedlagte gebyrregulativ. Gebyr for leige av vassmålar Gebyret er skjønnsmessig fastsett og skal over fleire år dekkje kostnadene som kommunen har ved å kjøpe inn ein vassmålar. Ein rår til at gebyr for leige av vassmålar i 2007 blir sett til kr. 187,- ekskl. mva. Ei auke på 4 kr. frå Med heimel i Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt og Forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune blir gebyrregulativ for vatn og avløp for 2007 vedteke slik det ligg føre. Økonomiske / administrative konsekvensar: Økonomiske konsekvensar blir at ein får meir handlefridom til å utføre nye tiltak og drifte dagens anlegg. Administrative konsekvensar er ingen. Dagfinn Aasen rådmann Inge Rakvåg teknisk sjef Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

23 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/641-1 Arkiv: Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: GEBYRREGULATIV FOR VATN OG AVLØP 2007 Vedteke av Midsund kommunestyre i møte K.sak nr. Ramme for utrekning av avgiftene: Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine kostnader, og kan reknast over ein 4 (fire) års periode. Overslag over forventa kostnader (drifts-og kapitalkostnader) for dei næraste 4 (fire) åra skal liggje føre før gebyra blir fastsett. Utrekninga av gebyra baserer seg på Lov om kommunale vass og kloakkavgifter av 31. mai 1974, samt nasjonale og kommunale forskrifter om vass og avløpsgebyr. Alle prisar blir tillagt den til ei kvar tid gjeldande meirverdiavgift. 1. Tilknytingsgebyr Eingongsgebyr som skal betalast ved tilknyting til kommunal vass og/eller avløpsleidning, jfr. forskrift om vass og avløpsgebyr i Midsund kommune, 4. Tilknytingsgebyr Vatn Avløp Sprinkla anlegg 51,- kr/m 2 51,- kr/m 2 51,- kr/m2 Tilknytingsgebyret blir rekna ut frå bygningen sitt bruksareal (BRA) multiplisert med pris pr. m 2. Minstegebyr for tilknyting med bygningsareal er kr ,- (100 m 2 * 51,- kr/m 2 ) Minstegebyret for tilknyting utan bygningsareal er kr ,- (30m 2 * 51,-kr/m 2 ) 2. Årsgebyr 2.1. Abonnementsgebyr Kommunen sinte totale årsinntekter frå abonnementsgebyra skal dekkje følgjande del av kommunen sine samla årskostnader for både vass og avløpstenesta; Vatn om lag 50% Avløp om lag 50% Vatn Avløp 1. Bustader 2. Fritidshus/hytter kr 1.623,- kr 1.803,- 3. Kontor-/service-, og kr 5.410,- kr 5.626,- offentlege bygg 4. Industribygg kr 7.845,- kr 8.085,- 5. Landbruksbygg, driftsbygg fiske/fangst og lager kr 1.623,- kr 1.803,-

24 6. Tilknytingspkt. utan bygningsareal og naust 2.2. Forbruksgebyr Kommunen sine totale årsinntekter frå forbruksgebyra skal dekkje følgjande del av kommunen sine samla årskostnader for både vass- og avløpstenesta; Vatn om lag 50 % Avløp om lag 50 % Forbruksgebyret blir rekna ut på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Forbruksgebyr Forbruksgebyr vatn avløp 8,17 kr/m 3 11,20 kr/m 3 Følgjande modell blir brukt ved utrekninga; Målemetode kr 1.082,- kr 1.256,- Brukskategori Målt Forbruksgebyr forbruk 1. Bustader Bruksareafaktogrunnlag Forbruks- Gebyr- Valfritt Y m 2 0,75 m 3 / m 2 0,75 Z m 3 / år 3. Fritidshus/hytter Valfritt Y m 2 0,40 m 3 / m 2 0,40 Z m 3 / år 4. Kontor, service og Målar Z m 3 / år off. bygg påbode 5. Industribygg Målar Z m 3 / år påbode 6. Landbruksbygg, lagerbygg, og driftsbygg for fiske og fangst Målar påbode Z m 3 / år 7. Tilknytningspkt. utan bygningsareal og naust Målar påbode Z m 3 / år 3. Gebyr for leige av vassmålar For leige av vassmålar er årsgebyret kr 187,-.

25 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2006/623-1 Arkiv: V14 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Satsar for leige av landbruksvikar 2007 Utvalsak Utval Møtedato 06/52 Formannskapet /56 Kommunestyret Forslag til vedtak: Leige av landbruksvikaren 2007 vert auka med om lag 2 % frå 2006 til Det skal betalast slike satsar: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre oppdrag (ferie/fritid) mv.: 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Leige av landbruksvikaren 2007 vert auka med om lag 2 % frå 2006 til Det skal betalast slike satsar: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre oppdrag (ferie/fritid) mv.: 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva

26 Saksutgreiing: Satsane for 2006 er kr. 189,50/t ekskl. mva for sjukeavløysing og kr. 189,50t/ ekskl. mva for ferie og fritidsoppdrag. Landbruksvikaren har arbeidd i vedlikehaldsavdelinga når det ikkje har vore landbruksoppdrag og er tilsett i 76% stilling. Ved redusert stilling utover dette vil vi misse statstilskotet. Vurdering: Det vert lagt fram forslag om å auke satsane for landbruksvikaroppdrag med om lag 2 % frå 2006 til Med bakgrunn i ovannemnde vil eg rå til at det vert fastsett slike satsar for landbruksvikar oppdrag for 2007: Sjukeavløysing/særlege behov: Andre opprdag (ferie/fritid m.v.): 193,50 ekskl. mva 193,50 ekskl. mva Dagfinn Aasen rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandler Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Midsund Avløysarlag v/oddleiv Gangstad Midsund Bondelag v/sveinung Lillebø Økonomiavdelinga

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Ann Elin Høgset Nestleiar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

Tema: Orientering om hovudprinsipp for regnskap/budsjett/økonomiplan

Tema: Orientering om hovudprinsipp for regnskap/budsjett/økonomiplan Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund sjukeheim Dato: 08.11.2007 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 30.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret konstituerande møte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 04.10.2007 Tid: 15:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 068/15 SM Kommunestyret 10.12.2015 100/15 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding.

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 10.05.2012 Tid: 14:15 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll. Oppbygging av tørrmur mellom kommunal eigedom og" Krabbevikbua - Gnr 48 Bnr 4

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll. Oppbygging av tørrmur mellom kommunal eigedom og Krabbevikbua - Gnr 48 Bnr 4 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 27.06.2006 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding.

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Åshild Bergsvik Karlsen

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 26.11.2014 079/14 SM Kommunestyret 18.12.2014 078/14 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Osterøy kommune Politisk-adm.sekretariat GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Regulativet vart vedteke av Osterøy Heradstyre 13.12.17, sak 070/17, og gjeld frå 01.01.2018 - Vatn og avlaup

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 11.09.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: Tid: 15:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: Tid: 15:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: 15.10.2009 Tid: 15:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2016 vedtatt i kommunestyret den 15.12.2015 med iverksetting frå 01.01.2016. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2016 vedtatt i kommunestyret den 15.12.2015 med iverksetting frå 01.01.2016. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 23.09.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 30.11.2015 184/15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup

Detaljer

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år.

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år. FLORA HAMN KF VEDERLAG 2014 Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14 Vederlaget blir kravde ved alle Flora hamn KF sine kaier. Vederlaga er like for alle Flora hamn sine kaier Vederlaga skal godkjennast av

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V. Aslaug Jenset Sanden

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V. Aslaug Jenset Sanden Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Magne Reiten NESTL SP Frits

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.11.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

VOLDA KOMMUNE HAMNEREGULATIV MED BETALINGSSATSAR OG RETNINGSLINER VOLDA HAMN

VOLDA KOMMUNE HAMNEREGULATIV MED BETALINGSSATSAR OG RETNINGSLINER VOLDA HAMN 1 KAIVEDERLAG Alle fartøy som legg til kai i Volda Hamn plikter å registrere seg ved tilkomst til kaia. Alle fartøy plikter å betale kai vederlag med unntak nemnd i punkt 1.3. All informasjon om registrering

Detaljer

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå

SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR. Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte , K.sak 038/02, gjeldande frå SANDØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke av Sandøy Kommunestyre i møte 12.12.02, K.sak 038/02, gjeldande frå 01.01.2003 I GENERELT Sandøy kommune sine abonnentar betalar for vass- og avløpstenester

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten Nestleiar SP Arnstein Misund Medlem KRF Eli Linda Nesje Medlem KRF

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten Nestleiar SP Arnstein Misund Medlem KRF Eli Linda Nesje Medlem KRF Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 14.10.2010 Tid: 15:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Evy Mette Risvik Medlem

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 06.11.2013 Møtetid: 14:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M42 17/2799 Saksnr Utvalg Type Dato 137/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Slamgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte,

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 13.11.2008 Tid: 15:15 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Eva Tangen Medlem SP Ann-Heidi Paulsen

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 13.05.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Midsund kommunehus Dato: 03.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 138/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 138/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M30, FE - 231 17/2797 Saksnr Utvalg Type Dato 138/ Formannskapet PS 29.11. Kommunestyret PS Vass- og avlaupsavgifter 2018 Vedlegg: Forslag GEBYRREGULATIV

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret den 28.05.2002 i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10.

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 29.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 15:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 15:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 03.05.2007 Tid: 15:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Ann Elin Høgset Nestleiar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE vedtatt i kommunestyret den 24.04. 2008 i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 19.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad Medlem SP Bjørn Wang Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Kommunestyret MØTEINNKALLING

Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING MØTEDATO: 16.02.06 STAD: TID: 15:00 Kantina, Midsund sjukeheim Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf 71 27 05 00. Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette.

Detaljer

Generelle føresegner. 2 Forskrifta sitt virkeområde Forskrifta gjeld alle kommunen sine abonnentar, sjå definisjon i 3.

Generelle føresegner. 2 Forskrifta sitt virkeområde Forskrifta gjeld alle kommunen sine abonnentar, sjå definisjon i 3. FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I ÅSERAL KOMMUNE Vedteke av Åseral kommunestyre den xx.xx.201x med heimel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift 1. juni 2004 nr.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M50 17/2800 Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Renovasjonsgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Runar Vik Arkivsak: 2012/928 Løpenr.: 10841/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Runar Vik Arkivsak: 2012/928 Løpenr.: 10841/2014 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Runar Vik Arkivsak: 2012/928 Løpenr.: 10841/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/131 Ulstein formannskap 25.11.2014 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 24.08.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

Gebyrregulativ for vatn og avløp 2018 Hjelmeland kommune

Gebyrregulativ for vatn og avløp 2018 Hjelmeland kommune Gebyrregulativ for vatn og avløp 2018 Hjelmeland kommune Vedteke i kommunestyret med ikrafttredelse frå 01.01.2018, i hht. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hjelmeland kommune og ny forskrift om påslipp

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer