SAMMENDRAG BAKGRUNN... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3"

Transkript

1

2 INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN AKTUELLE STØYGRENSER ANBEFALTE STØYGRENSER I T VEILEDER TA Forholdet til ny og gammel bebyggelse Utbedring av vei grunnlag for tiltak GRENSER I TEKNISK BYGGEFORSKRIFT Generelt Støy ved boliger... 6 Utendørs støy - boliger MÅLSETTING GENERELT HOVEDMÅLSETTING PLANBESKRIVELSE - DAGENS SITUASJON GENERELT INDUSTRIAKTIVITET BEREGNINGSFORUTSETNINGER METODEBESKRIVELSE BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR INDUSTRISTØY STØY FRA VENTILASJON BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR VEITRAFIKK PÅ NÆRINGSOMRÅDE VURDERING AV STØY FRA INDUSTRIOMRÅDE STØY FRA INDUSTRI OG ADKOMST DAGENS SITUASJON STØY FRA VENTILASJON STØY FRA INDUSTRI FREMTIDIG SITUASJON STØY FRA ADKOMST FREMTIDIG SITUASJON Side 2 av 13

3 1 BAKGRUNN Dimensjon AS har bedt Sinus om å foreta en utredning av de støymessige konsekvensene ved en videreutvikling av eksisterende industriområder i Joavegen i Sola kommune. I gjeldende kommuneplan er område satt av til næring og friområde. Figur 1: Gjeldende planområde med forslag til ny adkomst (alternativ 1). Sola kommunes anlegg er merket med lyseblått, NSL-eiendom er merket med grått, Byggservice AS er merket med rødt og Lyses kontor og lagerlokale er merket med oransje. (Boligen helt i nordøst som er merket med gult, og skal omreguleres til næring.) Den nye Flyplassvegen vises også som grå streker, mens den nye innkjørselen til områdene vises med svart siplet linje. Etableringen av ny industri vil kunne medføre en økning av trafikken på omliggende veinett, samt også en økning i tungtrafikkandelen. Det er derfor utført beregninger for mulige nye innkjørselsveier til området. NSL-eiendom antar imidlertid at det vil i hovedsak være aktuelt å etablere flere kontor og lager bedrifter. Det er vanskelig å tallfeste eksakt fremtidig støysituasjon for både veitrafikkstøy og industri støy, ettersom ulike aktiviteter kan generere svært ulike støynivå. En del prinsipper for å unngå konflikt med eksisterende utredningslinje kan likevel beskrives. Vurderingen omfatter delbidraget som skyldes industristøy og veegtrafikkstøy. Flystøy er ikke tatt med siden denne er upåvirket av tiltaket. Side 3 av 13

4 2 AKTUELLE STØYGRENSER 2.1 Anbefalte støygrenser i T-1442 Miljøverndepartementet Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, (januar 2005) angir veiledende grenseverdier for utendørs støy. Retningslinjen er ikke rettslig bindende, men vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelser fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen. Retningslinjen bygger på EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. T-1442 skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støykoter rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Tabell 1. Grenseverdier T-1442: Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i db, frittfeltsverdier. Støykilde GUL SONE Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl RØD SONE Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei 55 L den 70 L 5AF 65 L den 85 L 5AF Industri, havner og terminaler Uten impulslyd: 55 L den Med impulslyd: 50 L den 45 L night, 60 L 5AF Uten impulslyd: 65 L den Med impulslyd: 60 L den 55 L night, 80 L 5AF T-1442 åpner for at det i situasjoner med støy fra flere kilder kan gis en skjerpelse av grensen for hver enkelt kilde på inntil 3 db. Dette for å sikre at den samlede støybelastningnen ikke skal overskride anbefalt nivå. Side 4 av 13

5 Stille områder: Generelt anbefaler T-1442 at kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fra T-1442 angis følgende: Områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser og er ønskelige å bevare som stille og lite støypåvirkete, eller områder en har som mål å utvikle til stille områder. Støygrensen for slike områder er i tettstedsbebyggelse satt til under 50 L den. Utenfor tettbebyggelse gjelder dette områder hvor støypåvirkningen er under 40 L den. 2.2 Veileder TA Forholdet til ny og gammel bebyggelse Veileder til støyretningslinjen, TA-2115 (Statens Forurensningstilsyn, 2005), gir en mer utfyllende beskrivelse og råd om hvordan støy i arealplanlegging bør håndteres. I kapittel står det følgende om nye anlegg: En hovedregel i retningslinjen er at kommunene bør så langt det er mulig ikke tillate etablering av ny støyende virksomhet som medfører at eksisterende bygninger blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene i tabell 1 (dvs. nedre grense i gul sone). Der prognoser for framtidig støybelastning viser økende støy, bør tiltak dimensjoneres for å tilfredsstille støygrensene minimum 10 år frem i tid Utbedring av vei grunnlag for tiltak Ved utbedring av eksisterende vei bør det i hht. veiledning alltid gjennomføres avbøtende tiltak dersom utbedringen gir merkbart økt støynivå og i tillegg medfører at de anbefalte støygrensene overskrides. Med merkbar økning menes normalten økning på mer enn 3 db. Imidlertid bør det likevel gjennomføres tiltak for eksisterende bebyggelse hvor støygrensene fra før er overskredet, selv om utbedringen ikke gir merkbar støyøkning. Tiltak skal alltid utredes dersom støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone. 2.3 Grenser i teknisk byggeforskrift Generelt Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (2005) anfører at byggverk skal utføres slik at de beskytter brukerne i eller nær byggverket mot støy. Spesifikke tallkrav er definert i norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper. Generelle lydkrav til byggverk er angitt i Norsk Standard NS Her er spesifisert fire lydklasser; A, B, C og D. Klasse A - C gjelder for nybygg mens klasse D er ment for bruk under rehabilitering av eksisterende bebyggelse. I veiledningen til Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven er det til 8-4 angitt at lydklasse C anses å være tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriftenes krav for nye boliger. Side 5 av 13

6 2.3.2 Støy ved boliger Utendørs støy - boliger NS 8175, klasse C, anbefaler nedre grenseverdi for gul sone som øvre grense for støynivå på utendørs oppholdsplass. I klasse D kan det aksepteres at støynivået på utendørs oppholdsplass er i gul sone. 3 MÅLSETTING 3.1 Generelt Støytil omliggende bebyggelse rundt industriområdet ligger i dag i gul flystøysone med novåer omkrign L den = 60 db. Støy fra eksisterende vei og ny riksvei vil også kunne gi nivåer i gul sone for noen av boligene. Denne vurderingen begrenses til å omfatte støy fra industriområdet. Vurderingene søker å gi svar på følgende forhold: 1. De støymessige konsekvensene av endret trafikkmønster, knyttet til industriområdet. 2. De støymessige konsekvensene av eksisterende og ny næringsvirksomhet. 3. Støy på tursti og friluftsområde. 4. Eventuelt behov for avbøtende tiltak. 3.2 Hovedmålsetting Etableringen av ny industri bør ikke medføre overskridelse av grensen i gul sone i T Dette innebærer at hver bolig skal ha minst en uteplass med støy under 52 L den. Grensen er satt til L den = 52 db og ikke L den = 55 db grunnet sumstøy problematikk. Denne uteplassen skal ha gode solforhold, dvs. at den fortrinnsvis skal være sør- eller vestvendt. Støygrensen for natur og friluftsområder er i tettstedsbebyggelse satt til 50 L den (dette er i henhold til L paeq = 55 db dersom det kun er drift på dagtid). Utenfor tettbebyggelse er grensen satt til 40 L den. For turstien og friluftsområdet bør det derfor være en målsetting at støynivået her ikke overskrider 50 L den, da denne målsettingen anses som mer naturlig ut fra beliggenhet av blant annet Flyplassvegen og Sola lufthavn. Utbygging av planområdet på Joa omfatter ikke store utbedringer av selve Joaveien, men på grunn av endret trafikkmengde og kjøremønster vil støynivået endres. Det er derfor mest nærliggende å benytte prinsippene fra punktet i TA-2115 om utbedring av eksisterende veg, selv om ubyggingen av næringsområdet på Joa ikke faller direkte under dette punktet. Målsettingen blir da at eksisterende bolighus langs Joaveien er tiltaksberettiget dersom planen medfører en endring i støynivå på 3 db eller mer for boliger i gul sone. Side 6 av 13

7 4 PLANBESKRIVELSE - DAGENS SITUASJON 4.1 Generelt Vurderingen av trafikkstøy bygger på anslått økning og fordeling av tungtrafikken og personbiltrafikken til og fra industriområdet. For støy fra industri er det benyttet målinger på stedet og erfaringsdata, for dagens situasjon siden fremtidig situasjon støymessig er foholdsvis lik denne. 4.2 Industriaktivitet Per dags dato er det registrert 10 ulike private og offentlige bedrifter/etater i dagens planområde for industri. Dette gjelder adresser i Joavegen med numrene 48 og 58. Tabell 2: Liste over bedrifter med antall ansatte kommer fra NSL eiendom. Antall kunder er estimert ut fra samtaler med tilhørende bedrifter og er gitt under: Bedrift Aktivitet på område Antall Kunder Utstyr ansatte daglig Alustar Produksjon av stillas Ca 10 - Produksjonslokale/ Truck /Varebiler Alustar services Stillas entreprenør 15 - Truck/Varebiler Norisol Maling/Lakkering 10 3 Lakkeringsverksted/ Truck/Vareleveranse Norsk Industripersonell Kontorer/Kurs 50/(20 besøkende 5 - Bygg Service Trelasthandel/ Trevare produksjon per dag) 49 (10 ansatte på indistriom rådet) 50 Lastebil/Truck/ Produksjonslokale Rogaland Lager trading Jær Glass AS Lager Sola kommune, Lager/Kontor Lette og tunge kjøretøy eiendom Sola kommune, Lager Lette og tunge kjøretøy Lyse Lager/Pauserom Aktivitet på natt kan forekomme 15 2 Varebil/Lastebil med kran Side 7 av 13

8 5 BEREGNINGSFORUTSETNINGER 5.1 Metodebeskrivelse Beregningene av støy er utført etter Nordisk beregningsmetode for industristøy og Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Beregning er foretatt med programmet Cadna versjon 4.2. Tegninger av reguleringsplan og digitale kart er mottatt fra Dimensjon Rådgivning. Det digitale kartet brukes direkte i beregningsprogrammet. Alle bygninger er lagt inn med en normal absorpsjon. Bakken er også lagt inn med absorpsjon på 0,2 i næringsområdet, utenfor næringsområdet er absorpsjonen satt til 0,75. Alle beregninger er gjort med 2 refleksjoner og med en oppløsning på 10 x 10 meter. Beregningene er foretatt med en mottakerhøyde på 4 meter som anbefalt i T Beregningsforutsetninger for industristøy For bedrifter som kun har kontorlokaler er trafikk med personbiler regnet som eneste støykilde. For kontorlokalet er det også identifisert ventilasjonsvifter på utsiden av bygget. Disse støykildene er dermed tatt med i støysonekartet. For de resterende bedriftene i området er det forventet noe anleggsvirksomhet i form av lasting og lossing av diverse materialer, slagstøy på aluminium og sveising kutting av metaller. Typiske verdier for slike støykilder er lagt inn med plassering rundt lagringssteder, og ved utkjørsler fra haller. Det er også lagt inn to truckkjøringsområder (en for de to store truckene og en for de mindre truckene) i sonen mellom haller. For hver av truck banene er det lagt inn 20 hendelser i timen i snitt, på dagtid mellom kl Det er forutsatt at aktiviteten i området ikke har varighet utover tidsrommet mellom kl for bedrifter på NSL eiendom eller Byggservice AS. Aktivitet på natt kan likevel forekomme sporadisk ved eiendommene til Lyse og Sola kommune. Det er imidlertid antatt at dette kun skjer unntaksvis og at det er mindre enn 10 hendelser i løpet av en natt. Det er derfor ikke beregnet maksimalt støynivå for noen bedriftene i Joa Næringsområde. Sporadiske manuell lasting og flytting av metallisk avfall og utstyr må påregnes og er tatt med i beregningen. Side 8 av 13

9 Tabell 3: Oversikt over lydkilder som er brukt i beregningen er oppgitt under med tilhørende lydeffekt nivå. Kildetype Plassering Driftstid Ekvivalent ID Truck liten NSL/Diverse 8 timer** 95 TL Truck middels NSL/Diverse 8 timer** 107 TS Ventilasjon Byggservice 8 timer 76 V1 kontor Ventilasjon Byggservice 8 timer 88 K2 produksjon Ventilasjon* NIP 8 timer 76 V1 Ventilasjon Sola kontor 8 timer 66 V3 Ventilasjon Sola lager 8 timer 87 V2 Ventilasjon Lyse lager 8 timer 74 V4 Lakkerings Norisol 4 timer dagtid 109 K1 kompressor Slag/lasting/rydding NSL/Sola/Lyse 15 min per 104 aluminium/annet lettmetall lastingspunkt*** *Denne var ikke i drift under besøk, kildetall for denne er dermed basert på tilsvarende ventilasjonsvifte som på Byggservice kontorbygg. **Truck kjøring er antatt til 20 hendelser per time i snitt (i samråd med oppdragsgiver). ***Lasting og flytting av aluminium er lagt inn til 15 min per beregningspunkt, og det er lagt inn totalt 9 lastepunkter fordelt i NSLs området. 2 punkter er lagt inn ved Lyses lager. L w 5.3 Støy fra ventilasjon Ventilasjonsvifter er underlagt strengere grenser dersom disse er regnet for å være en teknisk installasjon for bygning og skal da tilfredsstille grenseverdier i NS 8175 klasse C. Det er i beregningene gått ut fra at ventilasjonssystemet sviver 8 timer på dagtid og stenges av på kveld- og nattestid. For støysonekartene er imidlertid alle støykildene fra ventilasjon ansett som industristøy. Støy fra vifter er nærmere kommentert i avsnitt 6.2. Side 9 av 13

10 5.4 Beregningsforutsetninger for veitrafikk på næringsområde Eksisterende situasjon: Trafikktall er bestemt ut fra antall bilturer for hvert kontor, antall ansatte og antall kunder som kommer til bedriften hver dag. Vareleveranser er inkludert i tabell 4 som tungtrafikk. Trafikktall for Sola kommunes to avdelinger (eiendom og kommunaltekninkk) er antatt å være 200 turer per dag. Dette trafikktallet er estimert i samråd med Arne Sandvik (Sola kommune, kommunalteknikk). Tabell 4: Trafikktall for dagens situasjon. Trafikk, ÅDT Næringsområde Næringsområde (Sør Sola kommune) Lyse [kjt./døgn] Hastighet [km/t] Andel tungtrafikk [%] I vurderingene forutsettes det at trafikken til næringsområdet i all hovedsak utgjør trafikkmengden på Joavegen. Skiltet hastighet på denne vegen er 40 km/t. Fremtidig situasjon: Som en del av utbyggingen av området vil det bli etablert en felles innkjøring til området. Det er to alternativer til innkjørsel som skal vurderes. Den ene er vist i figur 1 og blir videre omtalt som alternativ 1. Det andre forslaget blir videre omtalt som alternativ 2 og er vist i figur 2. Ved full utbygging av Joa Næringsområde er trafikkmengden i følge oppdragsgiver beregnet til å være omtrent 1410 kjt/døgn. Imidlertid er det sannsynlig at det i første omgang kun er NSL sin eiendom som blir utbygd. Trafikkmengden da blir på 600 kjt/døgn. Beregningene av fremtidig situasjon med full utbygging er foretatt for begge alternativene. For alternativ 1 er det i tillegg foretatt en beregning for situasjon med utbygging av kun NSL sin eiendom. Side 10 av 13

11 For alle situasjoner er det forutsatt trafikkfordeling over døgnet som for vanlige riks- og fylkesveier, dvs: Tabell 5: Antatt trafikkfordeling over døgnet. Tidssone Trafikk i prosent av døgnet Dag (kl ) 75 Kveld (kl ) 15 Natt (kl ) 10 Dersom aktivitet kun foregår på dagtid, som man kan anta her, vil dette føre til at beregningsresultatet for veitrafikk er til sikker side. Figur 2: Planområdet med forslag til adkomst (alternativ 2). Side 11 av 13

12 6 VURDERING AV STØY FRA INDUSTRIOMRÅDE 6.1 Støy fra industri og adkomst dagens situasjon Resultatet fra beregning av støy fra samtlige av aktørene i Joa Næringsområde er vist i vedlegg 1. Støysonene viser at størstedelen av området langs sjøkanten ikke er berørt av støynivåer over L den = 50 db for tursti. Unntaket er imidlertid helt ved elveutløpet til sjøkanalen. Overskridelsene er imidlertid relativt små, og nesten all drift av anlegget stenger kl 1600 (med unntak av overtidsarbeid for Norisol samt arbeid på lørdag). Dette trenger derfor ikke ansees som problematisk selv om den anbefalte grenseverdien er overskredet. Alle boliger har støynivå rundt eller under L den = 52 db fra industri og vegtrafikk. Det er antatt at krav til støy innendørs er tilfredstilt (forutsatt normal fasadeisolasjon for boligene), dersom kravene er tilfredsstilt utendørs. Nattlige aktiviteter kan skje sporadisk for Lyses og Sola kommunes lokaler i forbindelse med skader på infrastruktur og i forbindelse med korrektiv vedlikehold utenfor selve industriområdet. Sola kommune oppgir brudd på vannledninger som fører til at de må hente materiell fra lageret, og Lyse har brudd på strømnett og lignende som grunnlag for å hente materiell. Samlet sett er det i Joa næringsområde ikke forventet å overstige 10 hendelser per natt. Disse er ikke tatt med i beregningene, siden de kun ville påvirke vurderingen av maksimalnivåer. Med så få hendelser er det ikke krav til maksimalnivå på natt. Det er forutsatt innendørs aktiviteter i næringsområdet ikke forårsaker støynivåer som overstiger L den = 50 db utenfor boliger. Dette er basert på at arbeidsmiljøloven er tilfredsstilt for innendørs aktivitet (lavere enn 85 dba for en 8 timer arbeidsøkt) og at fasaden gir en reduksjon av innvendig nivå med minimum 25 dba. Avstandsdempningen mellom arbeidslokalene og boligene kommer i tillegg. 6.2 Støy fra ventilasjon Støy fra eksisterende ventilasjon vil kunne overskride grensen for støy fra tekniske installsjoner gjengitt i NS 8175 ved boliger dersom de nærmeste viftene er i drift på natten. Eksisterende vifter bør derfor stenges på natt ( ), eller skiftes ut. 6.3 Støy fra industri fremtidig situasjon Det er planer om å utvide virksomheten med noen flere bedrifter. Dersom aktivitet blir flyttet nærmere boligene vil dette kunne ha negative konsekvenser for utendørs aktivitet fra industri. Tilsvarende vil dette få positive konsekvenser dersom de samlede utendørs aktivitetene flyttes lengre vekk fra industrien. Side 12 av 13

13 For eventuell utendørs aktiviteter til nye bedrifter og/eller bygg må det imidlertid utføres mer detaljerte beregninger. Tilsvarende aktivitet på NSL eiendom, slik det drives i dag kan økes, mens økt aktivitet ved Sola kommune og Byggservice er mer kritisk for boligbebyggelse. 6.3 Støy fra adkomst fremtidig situasjon Vedlegg 2 4 viser beregnet støy fra Joa næringsområde for de ulike alternative adkomstløsningene og utbyggingsalternativene. Av vedlegg 2 og 3 kommer det klart frem at den støymessig mest gunstige løsningen er alternativ 2, innkjørsel fra sør. Det vil si at adkomsten plasseres nærmest mulig avkjørnigen fra Solasplitten (dette er vist i vedlegg 3). For dette alternativet vil det etter målsettingen ikke bli utløst krav om tiltak ved noen boliger langs Joaveien. Med avkjørsel fra øst, lenger nord i Joaveien, og med full utbygging av hele næringsområdet (vedlegg 2) vil Joavegen 45, 47, 49 og 51 kunne være berettiget tiltak mot støy. Dersom det kun foretas utbygging av NSL sin tomt vil støynivået fra Joaveien være vesentlig lavere enn ved full utbygging. Støysituasjonen med utbygging av NSL sin tomt og adkomstløsning nord i Joaveien er vist i vedlegg 4. For denne situasjonen er kun Joavegen 49 berettiget tiltak. Side 13 av 13

14 V TL TL TL TS K V2 K2 V V V Vedlegg 1 Joa Næringsområde Støysonekart Lden Eksisterende industri Dagens adkomst Beregningshøyde 4 meter > 50.0 > 52.0 > 58.0 > 63.0 Dato: Målestokk: 1:1500 Point Source Line Source Road Building Ground Absorption Contour Line Building Evaluation Calculation Area Oppdragsgiver: Dimensjon AS v/helene Østmoe Utarbeidet av: EJA Kontrollert av: TAO

15 V TL TL TL TS K V2 K2 V V V Vedlegg 2 Joa Næringsområde Støysonekart Lden Eksisterende industri Med adkomstløsning 1 Beregningshøyde 4 meter > 50.0 > 52.0 > 58.0 > 63.0 Dato: Målestokk: 1:1500 Point Source Line Source Road Building Ground Absorption Contour Line Building Evaluation Calculation Area Oppdragsgiver: Dimensjon AS v/helene Østmoe Utarbeidet av: EJA Kontrollert av: TAO

16 V TL TL TL TS K V2 K2 V V V Vedlegg 3 Joa Næringsområde Støysonekart Lden Eksisterende industri Med adkomstløsning 2 Beregningshøyde 4 meter > 50.0 > 52.0 > 58.0 > 63.0 Dato: Målestokk: 1:1500 Point Source Line Source Road Building Ground Absorption Contour Line Building Evaluation Calculation Area Oppdragsgiver: Dimensjon AS v/helene Østmoe Utarbeidet av: EJA Kontrollert av: TAO

17 V TL TL TL TS K V2 K2 V V V Vedlegg 4 Joa Næringsområde Støysonekart Lden Eksisterende industri Med adkomstløsning 1 Kun utbygging av NSL sitt område Beregningshøyde 4 meter > 50.0 > 52.0 > 58.0 > 63.0 Dato: Målestokk: 1:1500 Point Source Line Source Road Building Ground Absorption Contour Line Building Evaluation Calculation Area Oppdragsgiver: Dimensjon AS v/helene Østmoe Utarbeidet av: EJA Kontrollert av: TAO

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer