KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING"

Transkript

1 KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO: VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET ER UTARBEIDET AV: Feste Grenland as

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Formål og bakgrunn PLANSTATUS Overordnede planer Nasjonale føringer Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Lokale føringer Gjeldende reguleringsplaner BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Eiendomsstatus Beliggenhet Landskap og grønnstruktur Eksisterende bebyggelse Naturmiljø Kulturminner og kulturlandskap Grunnforhold Veg- og trafikkforhold Vann, avløp, overvann og renovasjon Støy PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Medvirkning INNKOMNEFORHÅNDSMERKNADER Liste over innspill med kommentarer: PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Plandokumenter Planens innhold Beskrivelse av tiltaket Bebyggelse og anlegg...16 Boligbebyggelse...16 Undervisning (UND) Samferdsel Hensynssoner VURDERING AV TILTAKET Landskapsbilde Klima og energi Universell utforming Uteområde Naturmiljø og forholdet til naturmangfoldloven Støy Trafikk...21 Parkering og «kiss&run»...22 Varelevering...23 Trafikkløsning...23 Trafikksikkerhet VA SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) Metode Risikovurderinger, konsekvenser og forslag til tiltak Oppsummering REFERANSER...28 Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 2

3 1 INNLEDNING Reguleringsplanen fremmes av Feste Grenland AS på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF. Planen er en detaljreguleringsplan. Reguleringsformål er i hovedsak offentlig tjenesteyting/undervisning. 1.1 Formål og bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge foren moderne og fleksibel 2-parallell skole, med mulighet for utvidelse til 3-parallell, trinn. Dagens skolebygg vil være for liten i forhold til antall fremtidige elever. Dagens skolebygg skal brukes frem til ny skole står ferdig, da den skal rives. Det er også behov for å se på nye løsninger for infrastrukturen innenfor planområdet. Området som skal reguleres er i hovedsak allerede regulert til offentlig bebyggelse og samferdsel (gjeldende reguleringsplan fra 2002) og tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan. Ny 2-parallell skole vil ha et areal på ca 5.200m2, en 3-parallell ca 6.950m2. Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger faller planen inn under 3.b.vedlegg II, som sier at planer og tiltak med bygg for privat eller offentlig tjenesteyting med bruksareal på mer enn 5.000m2 skal vurderes etter 4 i forskriften. 4 inneholder kriterier for vesentlige virkninger på miljø og samfunn. På bakgrunn av kjent kunnskap er det vurdert at nytt skolebygg ikke vil være i konflikt med kriteriene for vesentlige virkninger på miljø og samfunn. I samråd med Kongsberg kommune er det derfor konkludert med at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer Nasjonale føringer Plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli Denne er førende for planarbeidet. Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Forskrift om konsekvensutredning Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Forskriften om konsekvensutredninger av skal følges. Konsekvensutredninger skal sikre at planens og tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen og i beslutningsprosessen. Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om konsekvensene av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 3

4 konsekvenser for omgivelsene. Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet, er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven 110b) Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Naturmangfoldloven (LOV nr. 100) Den europeiske landskapskonvensjonen RPR for å styrke barn og unges interesser MD støyretningslinje T1442/2012 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging Lokale føringer Kommuneplanenmed bestemmelser for Kongsberg kommune , vedtatt I kommuneplanens arealdel er området avsatt til offentlig formål. Boligtomten som ligger midt inne i det offentlige formålet, er eid av kommunen og er fram til nå brukt til boligformål. Leiekontrakten er sagt opp og det er vedtatt at boligområdet skal innlemmes ioffentlig formål og benyttes til skoleområde. Ny kommuneplan er under revisjon, og nytt utkast legges ut til offentlig ettersyn i løpet av Planforslaget vil i hovedsak samsvare med foreslått arealformål. Kommunedelplanen Kulturanleggsplan (2010) Kulturanleggsplanen skal tilrettelegge og styre utvikling og utnyttelse av områder og anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Ny kommunedelplan er under revisjon Gjeldende reguleringsplaner Foreslått reguleringsplan vil erstatte deler av gjeldene reguleringsplan, 222R Kongsgårdmoen skoleområde med idrettshall og kommuneidretttsanlegg ( ). Overlappende reguleringsplaner: 349 Barnehage Fleischersvei ( ) 387R Skrim idrettspark ( ) Tilstøtende reguleringsplaner: 340R Arsenalet, Kongsgårdmoen ( ) 400R Skalstadlund boliger ( ) Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 4

5 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Eiendomsstatus Planområdet ligger innenfor følgende eiendommene: Gnr./bnr: 110/101, 110/330, 110/103, 110/276, 110/87,230 alle eies av Kongsberg kommune 3.2 Beliggenhet Planområdet ligger ca.4 km sør for Kongsberg sentrum. Området består i hovedsak av boliger, idrettsanlegg, skoler og næringsarealer omkranset av friområder. I nær beliggenhet finnesskrim ungdomsskole og Skrimtrollet barnehage i tillegg til idrettshaller. I området er det stor aktivitet både på dag- og kveldstid. Området omkranses av store skogområder, men har utsyn motskrimfjellene i syd. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 5

6 Figur 1: Kongsgårdmoen skole(markert med rød sirkel). 3.3 Landskap og grønnstruktur Terrengog vegetasjon Planområder et i hovedsak flatt med noe terreng ned mot Skrim ungdomsskole og boligene i sør-øst. Skoletomten omkranses av vegetasjonsbånd med varierende bredde. Vegetasjonen består i hovedsak av større furutrær og gran. Også inne på selve skoletomten, inne blant byggene, finnes det flere bestander av trær, da i hovedsak furu. Solforhold og klima Skoletomten ligger godt til med tanke på soleksponering. Uteområdene har fine solfylte områder,samtidigsom kantvegetasjonener med på å lage svalere oppholdssoner på varme Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 6

7 dager. Vegetasjonen er også med på å dempe vind og lager et gunstigere lokalklima på tomten. 3.4 Eksisterende bebyggelse Dagens barneskole er for klasse med ca 230 elever og 30 ansatte. Dersom Kongsgårdmoen skole utvides fra 2-parallell til 3-parallell vil det bli ca 630 elever og 90 ansatte. Prognoser viser imidlertid 380 elever i dagens skolekrets i Den eksisterende skolen skal anvendes i byggefasen og den skal rives i sin helhet når nybygget står ferdig. Innenfor planområdeter det flere bygg i tillegg til eksisterende skole; tannklinikken, gymsal og en kommunal tomannsbolig. Det er usikkert hva som vil skje med tannklinikken, men mye tyder på at denne vil fjernes. Den kommunale tomannsboligen er vedtatt revet for å få plass til nytt skolebygg. Gymsalen vil bestå og på sikt er det mulig å utvide denne. 3.5 Naturmiljø I henhold til naturbasen til direktoratet for naturforvaltning) er det innenfor planområdet ikke registrert leveområder for sjeldne, sårbare eller truede dyre- og plantearter. Området fungerer heller ikke som hekke- eller yngleområde, beite-, skjulområder og lignende, eller gir grunnlag for rik biologisk produksjon. Det er et sikra friluftslivsområde nord for planområdet. Figur 2: Kartutsnitt fra naturbasen. Artskart fra områdethttp://artskart.artsdatabanken.no viserheller ingen registrerte forekomster innenfor planområdet. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 7

8 3.6 Kulturminner og kulturlandskap Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og planen er derfor ikke i konflikt med kulturminner jmf. innspill fra BuskerudFylkeskommune (vedlegg 8). 3.7 Grunnforhold Figur 3: Løsmassekart fra NGU Løsmassekart fra NGU viser at planområdet ligger på breelvavsetning. Sedimentene består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellige kornstørrelser fra fin sand til stein og blokk. Berggrunnskart fra NGU viser at området rundt Kongsgårdmoen består av gneis og amfibolitt som hovedbergarter. 3.8 Veg- og trafikkforhold Skolen ligger langs fv. 40 Lågendalsveien og har atkomst fra både denne vegen og Fleischers vei. Fleischers vei er en kommunal vei som er atkomstvei til Skrim ungdomsskole, Skrimtrollet barnehage og Skrimhalleni tilleggtil Kongsgårdsmoen skole. Veien har fartsgrense 30 km/t og det er gang-/sykkelvei på sørsiden av veien fra fylkesveien, langs hele skoleeiendommen og fram til snuplassen ved ungdomsskolen. Lågendalsveien er fylkesvei med fartsgrense 40 km/t sør for Fleichers vei og 60 km/t nord for krysset. Turer per hverdag (YDT): Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 8

9 Lågendalsveien: 2900 Flesichersvei: 950 Det er gang-/sykkelvei på østsiden av Lågendalsveien sør for krysset med Fleischers vei samt på vestsiden sør for Fleischers vei med forbindelse til gang-/sykkelveien i Bergmannsveien. Det er to opphøyde gangfelt i tilknytning til skolen. Nord for Fleischers vei er det ikke tilrettelagt for gående eller syklende langs fylkesveien. Det antas at elever som bor nord for skolen og i gangavstand, går langs Skrimveien som er en roligere boliggate øst for Lågendalsveien. En del av elevene ved Kongsgårdmoen skole får skoleskyss ca27 % - på grunn av lang skolevei. Det er også mange elever ved Skrim ungdomsskole som får skoleskyss og de kjører i samme busser som elevene ved barneskolen. Skoleåret 2013/2014 er det satt opp fem busser og fire taxier for skoleskyss til Kongsgårdmoen skole og Skrim ungdomsskole. Noen elever reiser også med ordinær rutebuss, linje 403, som stopper på bussholdeplassene i Lågendalsveien. Denne bussen har for øvrig avgang hver time mellom Kongsberg knutepunkt og Kongsgårdmoen skole. Fire av skolebussene kommer samtidig og det er derfor tilrettelagt fire holdeplasser utenfor skolen. Bussene snur i rundkjøringen ved barnehagen etter av- eller påstigning. Taxiene kjører inn ved tannlegebygget fra Lågendalsveien og setter av og henter elever der. Det er et godt utbygd gang- og sykkelveinett fram til området og også internt på Kongsgårdmoen. I enkelte punkter er det imidlertid mangler som bør utbedres for å bedre trafikksikkerheten. Dette gjelder behov for fortau fra bussholdeplassen retning Kongsberg sentrum til gangfelt i Fleischers vei samt bedre sikring av dette gangfeltet. Dagens kiss&ride løsning er uheldig trafikksikkerhetsmessig da biler kjører inn på gang-/sykkelveien for å slippe av elever. Ved bussholdeplassene i Fleischers vei er det utfordrende at mange elever venter på busser langs et smalt fortau og at elevene ikke vet hvor sin buss stopper og dermed løper en del fram og tilbake her. Situasjonen er noe bedre etter at det ble satt opp gjerder langs fortauet ut mot holdeplassene. Det er ikke registrert noen ulykker verken i Fleischers vei eller i Lågendalsveien i perioden Vann, avløp, overvann og renovasjon Hovedledning for vann og avløp ligger rett vest for dagens skolebygg og ligger også i Fleischersvei. Området består av mye grus, noe som er gunstig for infiltrasjon av overvann. Kommunen ønsker å gå over til opplegg for nedgravde løsninger for renovasjon. En slik løsning skal avklares politisk. Vann- og avløpsanleggene skal detaljprosjekteres etter Kongsberg kommunens VA-norm og i samarbeid med teknisk avdeling for videre avklaringer Støy Brekke og Strand akustikk har bistått med støyfaglig kompetanse i denne reguleringsplanen. (vedlegg 12). Miljøverndepartementets planretningslinje T 1442 legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan og bygningsloven. Anbefalt støygrense fra vei er 55 Lden. På Kongsgårdmoen er det beregnet et mindre avvik sør-vest på tomten hvor støynivået ligger mellom 55 og 60Lden. Støyrapporten konkluderer med at planlagt ny skole oppfyller retningslinjene i T Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 9

10 4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartmøte ble avholdt med Kongsberg kommune (vedlegg 6) Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i Laagendalsposten og ved brev (vedlegg 5). 4.1 Medvirkning Adresseliste for høringsinstanser og parter som er varslet om igangsatt planlegging ligger vedlagt som vedlegg 4. 5 INNKOMNEFORHÅNDSMERKNADER Innen høringsfristen ( ) var det kommet inn 2høringsuttalelser: Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Etter fristens utløp kom det inn 3 nye innspill: Statens vegvesen Funksjonshemmedes råd Kongsberg Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) 5.1 Liste over innspill med kommentarer: Fylkesmannen i Buskerud Innspill: Ber om at forhold knyttet til klima og energi, natur, landskap, støy og trafikksikkerhet med spesiell fokus på myke trafikanter blir vurdert og ivaretatt. Ber om at støysituasjonen i området blir kartlagt. Kommentar: De nevnte temaene er beskrevet og vurdert i planarbeidet. Det er foretatt støyvurderinger. Buskerud fylkeskommune Innspill: Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 10

11 Det er ikke registrert automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet og fylkeskommunen ser ikke behov for å iverksette en arkeologisk registrering i det aktuelle planområdet. Det foreslås en tekst som kan legge inn i bestemmelsene knyttet til anleggsarbeidet og mulighet for funn under kommende gravinger i grunnen. Kommentar: Foreslått tekst fra fylkeskommunen er lagt inn i bestemmelsene. Statens vegvesen Innspill: De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Ber om at forhold knyttet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. Informerer om at normal byggegrense for riks- og fylkesveger er 50 m. Ber om at støysituasjonen i området blir dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Kommentar: Trafikksituasjonen er dokumentet og planforslaget vurdert. Byggegrensen er lagt inn i planen. Støysituasjonen er dokumentert og avbøtende tiltak ervurdert. Funksjonshemmedes råd Kongsberg Innspill: Informerer om at Sosial- og helsedirektoratets tilgjengelighetsmal for uteområder, bygninger og anlegg ligger ute på nett og er et hjelpemiddel i prosessen. Informerer om at kommunen har som målsetning å legge forholdene best mulig til rette med tanke på universell utforming. Og de ønsker å få være med i planprosessen fra et tidlig stadie. Kommentar: Funksjonshemmedes råd vil bli tatt med i videre utarbeidelse av planene, i detaljeringsfasen. Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) Innspill: For busser med endeholdeplass på skolen trengs det snuplass dimensjonert for buss, samt muligheterfor å slippe av og ta på passasjerer i Fleischers vei. Snumuligheten for buss bør ligge i den første rundkjøringen i Fleischers vei, nærmest Lågendalsveien. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 11

12 For busser som passerer området på Fv 40 (Lågendalsveien) trengs det stoppesteder i begge retninger. Dette er tilsvarende dagens situasjon. Det er behov for plass til en buss i gangen per stoppested.ved nyanlegg må stoppestedene tilfredsstille krav til universell utforming. Kommentar: Det er lagt til rette for at busser kan snu i begge rundkjøringene i Fleischers vei i henhold til plasskravene i Håndbok 017. Dagens situasjon i Lågendalsvegen berøres ikke av denne planen og foreslås opprettholdt som i dag. 6 PLANFORSLAGET 6.1 Avgrensning av planområdet Figur 4: Kartutsnittet viser plangrensen Planområdet utgjør ca 35,4 daa 6.2 Plandokumenter Planforslaget består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 12

13 Juridisk bindende Vedlegg 1 Reguleringsplankart, Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, Ikke juridisk bindende Vedlegg 3 Alternative trafikkløsninger 1-3 Vedlegg 4 Illustrasjonsplan, utomhus Vedlegg 5 Liste over varslede Vedlegg 6 Kopi av varslingsbrev, Vedlegg 7 Referat fraoppstartsmøte, Motatte merknader til varslingen Vedlegg 8 Fylkesmannen i Buskerud Vedlegg 9 Buskerud fylkeskommune Vedlegg 10 Statens vegvesen Vedlegg 11 Funksjonshemmedes råd Kongsberg Vedlegg 12 Buskerud kolletivtrafikk AS (Brakar) Andre: Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Vedlegg 16 Vedlegg 17 Støyberegning - Brekke og Strand AS Trafikkanalyse Rabøll Utkast til mobilitetsplan - Rambøll Vinnerutkast i arkitektkonkurransen; «Kongene på haugen» - Enerhaugen arkitektkontor Sjekkliste ved planlegging 6.3 Planens innhold Planen inneholder følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. 12-5, nr.1) Boligbebyggelse Undervisning SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, nr.2) Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg Annen veggrunn, Teknisk anlegg Annen veggrunn, Grøntareal Kollektivholdeplass Parkering Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 13

14 HENSYNSSONER (pbl 12-6 og 11-8a) A Sikringssone Frisiktsone (H140_1-2) B Støysone Gul sone (H210) 6.4 Beskrivelse av tiltaket Forslag til reguleringsplan for Kongsgårdmoendekker totalt et areal på 35,4 daa Figur 5:Reguleringsplan (Feste Grenland AS, 2013) Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 14

15 Figur 6: Illustrasjonsplan (Feste Grenland AS, 2013) Figur 7.Fasader (Enerhaugen Arkitektkontor AS, 2013) Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 15

16 6.4.1 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Gjelder dagens boliger som ligger i frisiktsonen ved innkjøring til Skrimvegen. Undervisning (UND) Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen ligger til grunn for denne reguleringsplanen (vedlegg 14) Bygget Det foreslåtte bygget har en enkel organisering og er inndelt i tre fløyer. En hovedfløy med fellesfunksjoner og to sidefløyer med klasserom og SFO. Hovedinngangen er lagt mot nord og skal benyttes av lærere og besøkende til skolen. Lengst øst i hovedfløyen er økonomiinngangen samlet. Her foregår varelevering, søppelhenting og liknende. Kontor- og verksted til vaktmester er plassert her for å ha oversikt over vareinngangen trinnsavdelingen er lokalisert i østfløyen hvor 1. og 2. trinn er plassert i 1. etasje. Og 3. og 4. trinn er i 2. etasjen. Inngangene til årstrinnsbasene er plassert i fløyene fra det indre gårdsrommet klassetrinnene er plassert i vestfløyen over to plan. Klasserommene er ensidig plassert mot vest, og garderobe, innganger og bifunksjoner er plassert mot det indre gårdsrommet.. SFO ligger som en integrert del av 1-4 trinn og er inndelt i 3 like store rom. Når man beveger seg gjennom vestibylen, åpner rommet seg over to plan i allrommet som er skolens samlingssted. Hovedtrappa er plassert her. Denne er også tenkt som et sosialt samlingssted og fungerer som en tribune mot scenen på motsatt side av rommet. Administrasjonen er plassert i hovedfløyen på andre plan, og er det første man møter når man kommer opp hovedtrappen. Kontorene er plassert på hver side av denne fløyen.lærerarbeidsplassene er plassert noe mer skjermet mot nord. Skolehelsetjenesten befinner seg innerst i denne fløyen. Fellesfunksjonene til elevene er også plassert i nordfløyen. Biblioteket befinner seg i andre etasje, sentralt i bygget, men likevel skjermet. Musikkrommet, Kunst og håndtverk, teknologi og design og naturfag er plassert på første plan. Takflatene foreslås å bli som en kombinasjon av tradisjonelle saltak og pulttak som settes sammen og dermed gir et moderne uttrykk. I den sørvendte fasaden som åpner seg opp mot utsikten skal det legges inn større glassflater. Vindusfeltene generelt holdes relativt enkle for å gi en stramhet og struktur til den organiske hovedformen. Eksisterende skole skal være operativ i byggefasen. Noe av bygget rives ved byggestart og erstattes med brakker. Skolen rives helt ved avsluttes skoleår, våren Innflytting i ny skole vil skje ved skolestart Det skal foreligge godkjente planer ved søknad om tiltaket, som viser hvordan midlertidige løsninger for trafikk og uteoppholdsarealer er tenkt under byggeperioden. Uteområde Det nye skolebygget foreslås å legges nordøst på tomta og danner en bakvegg sammen med eksisterende bygg, slik at skolegården åpner seg opp mot sør og vest. For uteområdet Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 16

17 er dette gunstig med tanke på soleksponeringen. Uteområdet rammes inn av vegetasjon, gjerde og ved bruk av eksisterende og nye bygg, slik at uterommet blir mer skjermet. Den foreløpige illustrasjonsplanen som ble utarbeidet til arkitektkonkurransen viser at det er tenkt å legge opp til gode og varierte aktiviteter i skolegården.småbarnas lekeområder ligger hovedsakelig i det indre gårdsrommet, mens aktiviteter for de større barna forgår i større grad i randsonen av skoleområdet Samferdsel Kjøreveg (KV) Dagens av- og påstigning i Lågendalsvegen er ikke en god løsning i forhold til trafikksikkerhet, hvor foreldre med skolebarn kommer kjørende opp på gang- og sykkelvegen for å sette av barna. Det foreslås å avvikle denne og etablere på- og avstingning i Fleischers vei. Annen veggrunn, grøntområde (VG) Annen veggrunn er lagt inn som grøntrabatter i overganger mellom kjøreareal og gangsykkelveg. Det er i hovedsak tenkt at dette arealet kan sås til med gress og det kan etableres trerekker der det er plass. Annen veggrunn, tekniske anlegg (VT) Annen veggrunn er område hvor adkomsten for varelevering vil foregå. Området legges med asfalt. Kollektivholdeplass (KHP) Det er i dag tilrettelagt fire busstopp som benyttes av skolebussene i Fleischers vei.i reguleringsplanen foreslås det å legge opp til av- og påstigning for buss nord for Fleischers vei på dagens parkeringsplass. Fortau (FAT) Dagens fortausløsnings langs Fleischers vei opprettholdes slik den ligger i dag. Gang- og sykkelveg (GS) Det er i dag gang-/sykkelvei eller fortau langs alle veiene inn mot skolen, bortsett fra i Lågendalsvegen nord for Fleischers vei. Skrimvegen som går parallelt med Lågendalsveien er en rolig boligvei som er trafikksikker og trygg for elevene å bruke. Dette systemet foreslås å opprettholdes i ny plan. Det foreslås å regulere inn ny g/s veg på vestsiden i Lågendalsveien som sikrer gangatkomst fra bussholdeplassen og fram til inngangen ved Arsenalet. Parkering (P) Foreldreparkering for henting og levering av barn foreslås plassert i Fleischers vei. Plassen bør tilrettelegges med plass for parkeringsplasser for korttidsparkering. Skolen har krav på 25 parkeringsplasser på dagens parkering ves Skrimtrollet barnehage i tillegg til at det etableres plasser på dagens parkeringsplass i tilknytting til Skrimvegen. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 17

18 Eksisterende parkeringsplass ved tannlegekontoret foreslås stengt og besøkende og ansatte henvises til parkering på plassen nord for Fleischers vei. Det legges opp til HC parkering i tilknytting til hovedinngangen Hensynssoner Frisiktsone (H140) I frisiktsonen skal det ikke etableres elementer/vegetasjon som ligger 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten, kan tillates. Støysone (H 220) Innenfor planområdet er det beregnet at støynivået vil ligge noe over anbefalte grenser i henhold til T Gult område er beregnet å ligge i sørvestre del av uteområdet. 7 VURDERING AV TILTAKET 7.1 Landskapsbilde I forhold til dagens situasjon vil det i hovedsak være plassering og utforming av nytt skolebygg som endrer landskapsbildet. Skolebygget er plassert i det nord-østre hjørnet på tomten og legger opp til at det kan etableres gode uteområder mot sør-vest. Nytt skolebygg forsterker Fleishers vei ved at skolens rygg og hovedinngang plasseres opp mot denne. Veien får tilført et nytt element og sammenhengen mellom undervisningsfunksjonene forsterkes dermed. Den tydelig markerte hovedinngangen signaliserer bygningens adkomstområde og trekker mennesker naturlig inn i skolen. Gaten forholder seg til bygningens «offentlig side». Byggegrensen er foreslått 11 meter fra midtlinje veg. Dette avviker fra kommunens krav og retningslinjer for veg, med det er vurdert at det er viktig å forsterke fasaderekken i Fleischers veg. I tillegg er det viktig at nytt skolebygg plasseres i tilstrekkelig avstand fra dagens skolebygg, slik at det ikke oppstart arealkonflikt i byggeperioden. Byggets plassering gjør at solinnfallet på tomta optimaliseres. Bygningskroppen omfavner det eksisterende grønne uteområdet og skjermer det mot trafikk i nord og nord-vest. Byggets plassering sikrer i stor grad bevaring av de eksisterende trærne som i hovedsak befinner seg på tomtas søndre del. Skolens store uterom og bygning knyttes til grøntarealet og fremhever dets karakter, samtidig som det legger til rette for å ta trær og skog aktivt i bruk. Eksisterende vegetasjon mot boligområdet nord for skoletomten danner en grønn omramming av tomten. Ved å trekke taket ned mot bakken, bringes bygget nærmere barnas skala og gir anledning til å se alle byggets varierte flater. Bygget blir en organisk form som knyttes til terrenget. Takflatene som skal kles med sedum, gjenspeiler Skrimfjellenes form, mens den stående fasadekledningen i tre gjenspeiler furutrærne på tomta. 7.2 Klima og energi Bygget skal tilfredsstille kravet til passivhusstandard. Det er tenkt å bruke en blanding av massive bærende vegger kombinert med søylekonstruksjon. Ytterveggene blirhøyisolerte. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 18

19 Gulv på grunn og etasjeskiller i betong. Sammen med massive vegger, gir dette en termisk masse som både kan lagre og avgi termisk energi etter behov. På tak og fasader brukes det lokale materialer som bidrar til en god energibalanse. Det skal tilrettelegges for jordvarme. Det legges vekt på gode detaljer som minimerer kuldebroer, og minimal luftlekkasje. Det er forholdsvis få inntrukne eller utspringende elementer i fasaden slik at fasadearealet ikke økes unødvendig. Bygningens kropp er så kompakt som mulig i forhold til ønsket areal langs fasaden for å optimalisere innfall av dagslys. Innvendig brukes det primært slitesterke, brannsikre og miljøvennlige materialer. For vinduer benyttes selvrensende og solreflekterende glass. Vinduer og dører har høy isoleringsevne. Taket mot syd krager ut. Dette skaper dermed en passiv solavskjerming for sydfasaden, særlig om sommeren. Bruk av ytterligere utvendig solavskjerming må vurderes. Åpninger i nordfasaden er mindre og færre enn mot syd. Det skal brukes balansert behovsstyrt ventilasjon med høy virkningsgrad og vannbåren oppvarming. Det legges også til rette for bruk av solfanger på taket og mulighet for bruk av varmepumpe. Det foreslås å benytte sedum på takene for å ta opp regnvann, slik at mengden av overflatevann reduseres inne i skolegården. 7.3 Universell utforming Bygningen og uteområdene prosjekteres i henhold til gjeldende krav om universell utforming. 7.4 Uteområde I veilederen til Helsedirektoratet stilles et generelt minimumskrav på 50m2 nettoareal pr. elev når det gjelder uteområde. Det er og krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse. Minimumsareal ved stor skole (flere enn 300 elever) er ca m2. For hver elev over 300 kommer det et tillegg på 25m2. Areal ved 2-paralell: Areal til Undervisning m2 - støysone 2.286m2 - Bygd areal 5.200m2 / 420 ant elever = 39,3m2 uteareal pr. elev. Totalt m2 krav til uteoppholdsareal ved 420 elever: m2. Totalt tilgjengelig uteoppholdsareal på Kongsgårdmoen: m2 Areal ved 3-paralell: Areal til Undervisning m2 - støysone 2.286m2 - Bygd areal 6350m2 / 630 ant elever = 24,5m2 uteareal pr. elev. Totalt m2 krav til uteoppholdsareal ved 630 elever: m2. Totalt tilgjengelig uteoppholdsareal på Kongsbergmoen: m2 Kravet til ant m2 uteoppholdsareal er ikke tilfredsstilt på Kongsgårdmoen skole. I skolens nærområde er det mye areal som er tilgjengelig, for eksempel Skrimidrettsanalegg som ligger ca 100 meter unna skolenog skogsområdet nord for Fleischers vei, som brukes av Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 19

20 elevene i dag under visse forutsetninger. De mindre barna følges av voksne ut av skoleområdet og opp til skogen, mens de større barna kan gå alene opp i skogsområdet om de har med seg tillatelse hjemmefra. For å komme til Skrim idrettspark kan barna enten gå via gangveg på Skrimungdomsskole, eller benytte gangvegen langs Fleischersvei (universelt utformet). For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 meter fra skolebygningen (Helsedirektoratet).Kongsgårdmoen skole kan da oppfylle kravet til uteoppholdsareal uten trafikkfarlige løsninger. Innholdet i uteområdene skal : gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet gi rom for ulike typer sosial aktivitet gi trygghet og være trivselskapende gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet Uteområdet legger opp til varierte og gode aktivitetstilbud for barna. Samtidig skal det legges til rette for ulike læringsformer, konsentrert lek og et aktivt utemiljø med mulighet for uteskole året rundt. I lekeområdet for de minste legges det til rette for sandkasse, lekeutstyr, sittekanter og balansemiljø. I skolegårdens randsone legges lek med et høyere aktivitetsnivå, slik som ballspill, skating, hinderløype og klatring. I området mot ungdomsskolen kan det plantes en blomstereng, og evt. noen frukttrær. Mot veien i vest plantes stedstypiske planter og busker som en buffer. Gangsoner kan få fast dekke av betongmateriale og kantes av granittelementer som bidrar til å gi tilstrekkelig høyde for vekstmasser i grøntarealene. Rom for lagring av redskaper kan plasseres under bygningens skrånende sør-østre hjørne. Ved hovedinngangen foreslås å legge et dekke som fortsetter langs byggets nordre side slik at aktiviteter i forbindelse med spesialrommene kan trekkes ut ved uteundervisning. Et tilsvarende dekke legges inn mot skolegården slik at man også her kan trekke undervisningen ut. Utenfor mat og helse, kan det anlegges en kjøkkenhage til bruk i undervisning. Det er også lagt opp til uteundervisning på to takterrasser i forlengelse av klasseromsfløyene i 2. etasje. Varelevering har direkte adkomst til økonomiinngangen i byggets nord-østre hjørne. Her skal også avfallsbilen kunne parkere. 7.5 Naturmiljø og forholdet til naturmangfoldloven Naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget er basert på kjent kunnskap hentet fra naturbasen, artsbanken og miljøregistrering i skog. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. Planbeskrivelse Kongsgårdmoen skole 20

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag Kongsgårdmoen skole trafikkfaglige vurderinger og veisystem Kunde Kongsberg kommunale Eiendom Notat nr. 1 Dato 2.10.2013 Til Therese Hagen, Feste Grenland as Fra Sigrun Dalen Ganz og Elin

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune kirstine.karlsaune@innherred-samkommune.no 74 04 82 73 Arkivref: 2010/3200

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer