Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet 24.11.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i Brev fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon av Åpning av friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde. Brev fra Klima- og miljødepartementet av Skatteinngang i Karmøy oktober Notat fra kemneren av Nedleggelse av bussruter i utkant-karmøy. E-post fra Haugesund og omland lokallag av Norges Blindeforbud av

2 1:1 (-4 n o... Dokd ) SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 1012k. Z. TIL BRUKERMEDVIRKNING I 2015 Karmøy kommune Statsråd Vinjes gate KOPERVIK s*n-q) Lg 0--,s/f,{ Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 3. november 2014 Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i 2015 SLIK AT VI SANMEN KAN UTVIKLE PAVIRKE TIL R1)51-415BRUKERE

3 Denne søknaden inneholder: Søknadsadresse og kontaktopplysninger Side 3 Søknadssum og kontonummer Side 3 Innledning Side 4 RIOs formål Side 4 Viktige mål Side 4 RIOs målgrupper Side 4 Hva gjør RIO? Side 4 Fokusområder Side 5 Omfang og organisering Side 5 Tiltak, prosjekter og satsinger Side 6 Kontrollrutiner Side 6 Medlemmer Side 6 Sammendrag Side 6 2

4 Søker: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Postboks 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo Kontaktperson: Daglig leder, Jon Storaas Telefon: E- post: jon.storaas(drio.no Kontonummer: Søknadsbeløp: Kr , - Søknaden gjelder: Støtte til RIOs arbeid på kommunalt nivå Påvirkning av ruspolitiske handlingsplaner V I CDNISKER FoRw1pLE var I IN5KI=13:' 1L VIKTIGE GRUPPER 591-1FUNWE1... 3

5 Innledning RIO består av tidligere rusmisbrukere med stor kompetanse innen rusfeltet. Vi har lært av egne erfaringer, gjennom utdanning og kontinuerlig kontakt med rusmiljøet og fagmiljøer. Vi ønsker å formidle vår kunnskap til våre målgrupper i samfunnet. Dette for at vi kan utvikle og påvirke til at rusmisbrukere får de tjenestene de trenger, når de trenger dem. RIO har aktive brukermedvirkere i hele landet. RIOs formål Å påvirke slik at rusmisbrukere får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess. Viktige mål i 2015 Å sikre bred brukermedvirkning på alle tjenestenivåer. Ingen ventetid og ingen fristbrudd innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten Helhetlige og sammenhengende behandlingsforløp med tilstrekkelig oppfølging etter behandling, i et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, NAV, kommuner og det øvrige samfunnet Gode kommunale tjenester med mål og mening Ingen bostedsløse i Norge RIOs målgrupper Helse- og sosialfaglig personell Byråkrater Politikere Brukere og pårørende Media Hva gjør RIO? Politisk påvirkningsarbeid Holder foredrag og seminar Underviser på høgskoler og universiteter Deltar i arbeidsgrupper Deltar i styringsgrupper Deltar i referansegrupper Deltar i planarbeid Deltar i brukerutvalg og brukerråd Integrerer tidligere rusavhengige tilbake til et ordinært arbeidsliv gjennom NAV-tiltak 4

6 Fokusområder Brukermedvirkning Samhandling Individuell plan Helhetlige tjenester Hvordan møte brukeren Motivasjon og motstand Pårørendeperspektivet Boligsosiale utfordringer Rus og psykiske lidelser Selvhjelp og likemannsarbeid Mestring og empowerment Rus på arbeidsplassen Aktivitet som suksessfaktor Rusfrihet og skadereduksjon Rus og kriminalitet Integrerte tjenester Omfang og organisering I utgangspunktet samhandler RIO med alle på rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om og ser uenigheter som et utviklingspotensial. Som tidligere nevnt er vi opptatt av samhandling mellom nivåene, og mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og det sivile samfunnet. Derfor er vårt arbeid på ett nivå viktig for andre nivåer. RIO reiser rundt i hele landet og bidrar på konferanser og seminarer. Vi samarbeider tett med fylkesmenn om kompetanseheving og påvirker på denne måten alle landets kommuner. Videre underviser vi på universiteter og høgskoler og arrangerer heldagskurs for NAV og andre kommunale tjenester, i tillegg til å delta i ansvarsgrupper og oppfølging av brukere og pårørende på individnivå. RIO deltar i brukerutvalg/brukerråd, brukerforum og fagråd på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten. Vi sitter i utvalg i Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF og mange av brukerutvalgene på HF-, klinikk og avdelingsnivå. Sammenlagt sitter vi i 20 brukerutvalg, 2 brukerforum og 5 fagråd i spesialisthelsetjenesten. Vårt arbeid berører tjenester som omfatter ca oppholdsdøgn, innleggelser og polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Vårt arbeid berører også brukere av psykisk helsevern tjenester i spesialisthelsetjenesten om omfatter 3857 døgnplasser psykisk helsevern voksne og polikliniske konsultasjoner. RIO sitter i styret til Actis -rusfeltets samarbeidsorgan og i Stiftelsen Solliakollektivet. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse, narkotikapolitiske plattform, forebyggingsplattform og handlingsplan. Vi er med i NordAN, Nordisk alkohol- og narkotikapolitisk nettverk, sammen med mange andre medlemmer fra de Nordiske og Baltiske landene. Vi er også medlem av European Action on Drugs (EURAD), Recovered Users Network (RUN) og EuroCare som er NGOer med forebyggings- og rehabiliteringsperspektiv på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er opptatt av å formidle kunnskap og meninger fra kommuner i bygd og by opp til storting, regjering og andre viktige organ. Våre ansatte er ikke bundet til ett sted og derfor er vi i stand til å bringe kommunale perspektiver og utfordringer opp til relevante politiske nivåer. 5

7 Tiltak, prosjekter og satsinger Hepatitt C behandling til rusavhengige er et RIO-prosjekt der vi samarbeider med medisinsk divisjon A-hus. RIO ReStart er et fullverdig og individuelt tilrettelagt etterverntilbud for rusavhengige som har mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten eller etter soning. KafS X, vår nettverkskafe i Tromsø. Kafé X har et omfattende samarbeid med NAV for å videreføre brukerne til jobb, skole og annen meningsfull aktivitet. Barneblikk er et flimprosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Barn av Rusmisbrukere og RIO for å belyse barneperspektivet i helse- og omsorgstjenesten. RIO Rusfri bolig og likemanns/selvhjelpsarbeid i flere kommuner videreføres i Idrett MOT rus er fremdeles en viktig del av vårt arbeid og ble arrangert over hele landet for 15. gang i Vi vil fortsette med dette i årene som kommer. Cannabisproblematikk. Vi vil fortsette å bruke vår spisskompetanse om skadevirkninger og behandlingsmuligheter på dette området inn i et ungdoms- og forebyggingsperspektiv. Kontrollrutiner Våre interne kontrollrutiner gir oss månedlige og årlige målinger på aktiviteten vår slik at vi kontinuerlig evaluerer hvordan vi treffer de ulike målgruppene og oppnår de vedtatte målene i organisasjonen. Vi har HMS system. Vi bruker autorisert revisor BDO AS. Medlemmer RIO har valgt å ikke registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange tidligere rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. Vi har lagt oss på en linje der vi ønsker å måles på aktivitet. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for deres rettigheter, og er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra saksbehandlere i kommunene, helsepersonell innen både spesialist- og kommunehelsetjenester, fra direktorat- og departement og politikere. Disse er ikke medlemmer, men bruker RIO daglig. Sammendrag RIO utfører arbeid på alle nivåer av tjenesteapparatet som berører rus og psykisk helse samt i internasjonale fora. Vi jobber også med pårørende. Vi vil i 2015 fortsatt være en viktig premissleverandør og bidra til bedre samhandling, økt brukermedvirkning, bedre bruk av ressurser og en bedre og mer treffsikker hjelp, samt høyere kvalitet på tjenestene til alle som lider med rusproblemer. Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. Rusfeltet er i stadig endring og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring vi mener er til det beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige. 6

8 Dokld ( ) AR APNING AV FRILUFTSLIVETS OM A KARE 2015 OG OPPFORDRING LIEST ATTRAKTIVE KOMMUNENS DET KONGELIGE KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT Statsråden Alle landets kommuner v/ordfører Deresref Vårref Dato 0 6 NOV /4283- Åpning av Friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde I 2015 skal Friluftslivets år arrangeres. I løpet av året vil det bli gjennomført en rekke friluftslivsaktiviteter og ulike arrangement over hele landet. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper, men Regjeringen ønsker at hele befolkningen skal delta aktivt i friluftsliv gjennom året, og at alle finner arrangement og aktiviteter som de har lyst til å delta på. I tillegg til å skape aktivitet og oppmerksomhet om friluftsliv, er en viktig målsetning med året at enda flere oppdager friluftslivets gleder og positive verdi for helsen, og dermed fortsetter med et aktivt friluftsliv på egen hånd også etter at året er over. Året skal særlig inspirere flest mulig til å oppleve naturen nær der de bor. Vi vil vise at friluftsliv er for alle, og at friluftsliv også kan utøves i naturområdene i nærmiljøet. På den måten får vi alle med, og terskelen for å utøve friluftsliv blir lav. Dette er positivt for den enkelte og for folkehelsen. Året åpnes offisielt den 13. januar, med en rekke markeringer rundt om i landet. Som en del av åpningen av Friluftslivets år vil det gå ut en oppfordring til hele befolkningen om å sove ute fra den 13. til den 14. januar. Selv tar jeg utfordringen fra Norsk Friluftsliv om å tilbringe en vinternatt ute i naturen i hovedstaden. Det kan gi en sjelden flott opplevelse av nærkontakt med natur, dyr og stjernehimmelen. Jeg håper du som ordfører i anledning åpningen av Friluftslivets år 13. januar vil bidra til å skape oppmerksomhet rundt friluftsliv som en positiv fritidsaktivitet. Gjerne ved å delta i en friluftsaktivitet i din kommune, for eksempel ved å overnatte ute i naturen. Det er selvfølgelig helt opp til deg om og på hvilken måte du vil delta, men jeg håper at du gjennom en slik aktivitet enten knyttet til åpningen 13. januar eller senere i løpet av Friluftslivets år kan sette Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Kongens gate 20 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

9 friluftsliv på dagsorden i kommunen, og inspirere flest mulig i din kommune til å delta i friluftsliv. Kommunensmestattraktivefriluftslivsområde Som del av Friluftslivets år vil jeg også oppfordre samtlige kommuner til å utpeke sitt mest attraktive friluftslivsområde. Dette friluftslivsområdet bør omtales og presenteres på ulike måter, for eksempel på kommunens nettsider. I tillegg vil vi gjerne publisere disse områdene på de offisielle nettsidene til Friluftslivets år. Slik tilbakemelding kan sendes direkte til Du kan lese mer om Friluftslivets år på Med hilsen Tine Sundtoft Til: Kopi: Alle landets kommuner v/ordfører Fylkeskommunene Miljødirektoratet Norsk Friluftsliv Friluftsrådenes Landsforbund Side 2

10 Sentraladministrasjonen Notat til orientering Til: Kopi: Fra Kristine Tveit Sigurd Eikje Morten Sørensen Øystein Hagerup Trond Skancke Cathrine Ellingsen Gunnfrid Stavland Ingjerd Jelsa Johnsen : Michael Werner Kolbeinsen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato / / SKATTEINNGANG I KARMØY - OKTOBER 2014 Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune for oktober ble på kr 9,4 millioner. Totalt ligger skatteinntektene frem til utgangen av oktober på kr 772,9 millioner. Skatteinngangen har så langt en økning på 3,1 % i forhold til samme periode i Konklusjon Pr. utgangen av oktober ligger skatteinngangen på kr 3,9 millioner, eller 0,5 %, over budsjett. Økonomiavdelingen, kemneren Michael W. Kolbeinsen

11 KARMØY KOMMUNE (hele tusen) Totalt Totalt SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT BUDSJETT Ajour per inngått inngått Forskuddstrekk Forskuddskatt Restskatt/renter/margin TOTALT Måned Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Inngått % - Inngått Endring Budsjett Tilleggs- %-avvik avvik avvik avvik regulert budsjett Januar % % % ,0 % ,1% Februar % % % ,2 % ,9% SUM % % % ,0 % ,1% Mars % % % ,7 % ,4% SUM % % % ,4 % ,2% April % % % ,6 % ,9% SUM ### % % % ,7 % ,8% Mai % % % ,8 % ,4% SUM % % % ,3 % ,6% Juni % % % ,4 % ,8% SUM % % % ,0 % ,1% Juli % % % ,9 % ,0% SUM % % % ,0 % ,1% August % % % ,1 % ,9% SUM % % % ,1 % ,2% September % % % ,7 % ,9% SUM % % % ,1 % ,6% Oktober % % % ,4 % ,1% SUM % % % ,1 % ,5% November % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,5 % ,3% Desember % % % 0-100,0 % ,0% SUM % % % ,0 % ,9% mos\data\regnskap\skatt\skatt skjema for skatteinngang oktober.xls

12 Fra: "bernt elde" Til: Sendt: 3. november :31:09 Emne: Nedleggelse av bussruter i utkant-karmøy Til ordfører Åse Simonsen Haugesund og Omland lokallag av Norges Blindeforbund er dypt bekymret over de signaler som er kommet om nedleggelse av bussruter i utkantene av kommunen. Dette gjelder særlig rutene til/fra Røyksund/Fosen, Kolnes og Torvastad. Vi har forståelse for at trafikkgrunnlaget er lite i disse områdene, men det blir etter vår oppfatning helt feil at satsingen på Haugesund/Norheimområdet skal gjøres på bekostning av rutetilbudet i utkantene. Hvis nedleggelsene blir gjennomført slik som vi leser i avisene, vil det medføre at flere av våre medlemmer vil bli avskåret fra å delta på blindeforbundets aktiviteter i Haugesund, blant annet det ukentlige aktivitetssenteret som er en viktig arena for felleskap med andre synshemmede. Vi forventer at Karmøy kommune gjør det de kan for at de foreslåtte rutekuttene blir stoppet, og at kommune dermed viser at også utkanten av kommune vår er viktig. Bernt Elde Nestleder Haugesund og omland lokallag av Norges Blindeforbund

13 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 125/14 Behandling: Punkt 1-4 enstemmig tatt til etterretning. Ordfører foreslo at pkt 5 ble tatt opp som sak, og at formannskapet bevilget inntil kroner fra formannskapets disposisjonspost for å dekke kostnader knyttet til nyttårsmottakelsen Enstemmig tatt opp som sak. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Ordfører foreslo at pkt 5 ble oversendt rådmannen. Enstemmig oversendt rådmannen. Vedtak: 1. Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i Brev fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon av Til etterretning. 2. Åpning av friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde. Brev fra Klima- og miljødepartementet av Til etterretning. 3. Skatteinngang i Karmøy oktober Notat fra kemneren av Til etterretning. 4. Nedleggelse av bussruter i utkant-karmøy. E-post fra Haugesund og omland lokallag av Norges Blindeforbud av Til etterretning. 5. Protokoll fra møte i planleggingskomité Karmøy kommune 50 år Vedtak: Formannskapet bevilger inntil kroner fra post Tilleggsbevilgninger formannskap/kommunestyre til å dekke kostnader knyttet til nyttårsmottakelsen Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour des Fjords Brev av Oversendt rådmannen.

14

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer