PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen Møteleder: André Ebert Referent: Svein Birkeland To personer til å undertegne protokollen: Terje Hunnestad og Svein Erik Schulze Sak Årsmelding for 2007 EFK/S Årsmeldingen ble gjennomgått av leder. Ole Marskar gikk inn i seksjonsstyret i 2007 og er medlem av anleggskomiteen. Gunnar Øxseth er fortsatt leder av anleggskomiteen. Årsmeldingen tas til etterretning med de endringer som framgår ovenfor. 3.2 Årsmelding for 2007 vinsjen Gjennomsnittlig flytid pr. vinsjstart gjelder kun klubbens fly. Eksterne brukere med lengre flytid pr. start er ikke med i statistikken. Det ble uttrykt ønske om at dette siste også bør komme fram i årsmeldingen. Årsmeldingen tas til etterretning Sak 4 Regnskap for 2007 Kasserer gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål. Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene. Utleieinntekter på flyene er ikke spesifisert pr. fly. En slik spesifisering vil medføre et betydelig merarbeid samtidig som det er vanskelig å spesifisere når flyene inngår i årskort og kurspakker. Disse underpostene i regnskapet vil derfor utgå i regnskapet for Årsmøtet ga kassereren honnør for meget godt utført arbeid. Regnskapet ble enstemmig godkjent Sak 5 Aktivitetsplan 2008 Vi har i år laget en aktivitetsplan som i tillegg til våre egne aktiviteter gir en oversikt over andre aktiviteter på plassen. Det er også laget plass for å føre opp hvem som har vinsjvakt og instruktørvakt. Vinsjansvarlig oppfordres til å avtale vakter med klubbens vinsjførere. Skolesjefen oppfordres til å avtale vakthelger med klubbens aktive instruktører. Aktivitetsuke / intensivkurs legges i år til siste uke av juni. Instruktørsituasjonen er langt bedre ved inngang til 2008 sesongen slik at vi nå legger opp til å kunne tilby instruktørvakt hver helg. Styrets forslag til aktivitetsplan: Se vedlegg

2 Noen av synspunktene som framkom: - Det bør settes opp vaktliste også for søndager merket med Klubbflyging alternativt Skoling/klubbflyging - Flyging på søndager utelukker ikke elevflyging selv om det ikke er satt opp vaktliste - Medlemmene må bli flinkere til å melde flyging via vår hjemmeside - De som akter å bruke lørdag eller søndag til flyging, må møte til briefing kl.10 - Det er oppsatt for få helger med LN-GBZ for HC-flyging Malen for aktivitetsplanen ble enstemmig godkjent. Planen bearbeides videre av styret tatt hensyn til de fremkomne kommentarene. Sak 6 Priser for aktiviteter i 2008, herunder brukertilskudd og selvassuranse (denne saken ble behandlet etter sak 8.3) Styrets forslag: Brukertilskudd 500,-/år. Årskort for GHO, GBY, GLU, GEL 3.000,- Årskort for GHO, GBY, GLU, GEL og GBZ (ASK21) 4.000,- Årskort vinsj ,- Årskort instruktører uten GBZ 1.000,- Årskort instruktører med GBZ 1.500,- Selvassuranse 300,- Flyleie og rabatter for elever som før. 1. Brukertilskuddet økes med kr 500 til kr Det innføres ett årskort på kr 4000 som omfatter alle fly og alle medlemmer inkl. elever 3. Årskort på vinsj beholdes uendret på kr Årskort for instruktører settes til kr 2000 som omfatter alle seilflyene 5. Selvassuransen beholdes uendret på kr Vinsjførere får kr 5 pr. start som før 7. Prisen for enkeltturer beholdes uendret Sak 7 Kontingent Luftsportstinget 18. mars 2007 vedtok endringer i inndelingen av medlemskategorier i nye aldersgrupper. Kategoriene er nå slik: Det er også gitt føringer fra det siste Luftsports Tinget om forholdet mellom kontingentsatsene for barn, ungdom og juniormedlemmer. Dette for å øke rekruttering i denne aldersgruppen. tråd med dette foreslår styret følgende kontingent for EFKS fra 2009: Medlemskategori Kontingent Barnemedlem Ungdomsmedlem Juniormedlem 125 NY Seniormedlem Spesialmedlem Familiemedlem Pensjonistmedlemmer Støttemedlemmer Sidemedlem De nye kontingentsatsene ble enstemmig godkjent med virkning fom 2009.

3 Sak 8 Innkomme saker : 8.1 Mikroflyging (Jan Arild Lindstad) Bakgrunn: I styremøte av , vedtak 1, vedtar det sittende styret følgende: Medlemmer i EFK/S kan fly mikrofly uten tilleggskostnader. Eventuell oppbevaring av rekvisita og utstyr må forhåndsavtales med styret. Mikroflyvirksomheten må ikke komme i veien for seilflyaktiviteten. Alle som ønsker det kan melde seg inn som medlem i EFK/S. Det stilles ikke krav til å fly bestemte kategorier fly, heller ikke seilfly. Dersom mikroflymiljøet i EFK/S vokser og kommer i konflikt med seilflyaktiviteten, må det vurderes å reaktivere den registrerte mikrogruppen. Aktive kjernemedlemmer med årskort på klubbens fly kan ved behov og ledig kapasitet benytte byggelokalet til privateide fly etter avtale med styret og innbetaling av et årskort på kr 500. Oppbevaring av utstyr må ikke komme i vegen for klubbens fellesutstyr. Klubbens rekvisita som polish, polergarn og lignende kan ikke benyttes til privateide fly. For å kunne ha privateide fly i hangaren må det opprettes en leieavtale. Argumentasjon: Styrets vedtak av , er ikke i tråd med intensjonen til EFKS og kan i verste fall ødelegge identiteten til seilflygruppa. Saken bringes derfor til årsmøtet for en presisering og avgjørelse. De som melder seg inn i en klubb gjør dette fordi de har interesse av klubbens aktiviteter. Noe av utfordringen for seilflyklubber er å holde fokus på egen aktivitet. De senere årene har det (blant noen) vært en trend til mer individualisering på bekostning av fellesskapet og klubbinteressen. En parallellaktivitet med mikrofly internt i klubben i tillegg, vil ta fokus ytterligere vekk fra det vi skal konsentrere oss om: Seilflyging og klubbdrift. Flygere i Elverum Flyklubb (EFK) er gruppert i motor-, modell og seilflygruppe. Grunnen til dette er at våre særinteresser best utvikles i et miljø hvor folk har felles interesser. Slik tar også flygerne ansvar for egen gruppeorganisering, økonomi, utvikling og beslutninger. Mikroflygerne oppfordres til å etablere sin egen gruppe snarest. I EFKS skal vi holde på med seilflyging. Medlemmer i EFKS skal ikke under påskudd av å være seilflygere bedrive aktivitet som er i konkurranse med seilflyaktiviteten. Dette handler om å være tydelig på hvilken hatt du som medlem tar på deg. Det skal ikke drives klubb i klubben. Mikroflygere som også flyr seilfly, er selvsagt hjertelig velkommen som medlemmer i EFKS, men det forventes da 100 % fokus på seilflyging. Det står fritt opp til medlemmer i EFKS om de også vil fly andre kategorier fly. Dette er EFKS uvedkommende, og slik aktivitet får da utøves der den hører hjemme. Forslag til vedtak: 1. EFKS er og skal forbli en seilflygruppe. Det skal derfor ikke bedrives annen organisert flyaktivitet som innebærer opplæring, rekruttering eller annen tilhørende aktivitet for disse, internt i seilflygruppa. Forslagstiller: Jan Arild Lindstad 20.januar 2008 Styrets kommentar og presisering av vedtaket av : - Noen av medlemmene har mikrofly eller bedriver mikroflyaktivitet og mener dette er EFKS uvedkommende. EFKS har ikke noe apparat for å støtte denne virksomheten. - Opplæring og rekruttering innenfor mikroflyging er ikke oppgaver for EFKS som heller ikke har skoletillatelse for en slik virksomhet.

4 - Dersom det skal settes i gang organisert skolevirksomhet, må det opprettes egen mikroflygruppe med nødvendige godkjenninger. - EFKS skal ikke fremme tiltak som støtter mikroflyaktiviteten. - Rene mikroflygere som ikke flyr seilfly kan ikke bli kjernemedlemmer i EFKS. - Foreløpig er mikroflyaktiviteten ikke noe problem for EFKS da det kun er ett privateid mikrofly tilhørende medlemmer i EFKS og dette ikke er stasjonert på Starmoen. - Ad første punkt i styrevedtaket fra møtet så gjelder uten kostnader brukertilskudd, dvs. de av medlemmene som allerede betaler brukertilskudd til EFKS, skal ikke betale noe ekstra brukertilskudd for å kunne fly eget mikrofly. Styrets innstilling: 1. Styrets oppfatning er at det pr. i dag ikke bedrives mikroflyging i regi av EFKS. 2. Mikroflygingen på Starmoen må være et forhold mellom mikroflygerne og ORS 3. Styret mener at vedtaket av er dekkende Jan Arild Lindstad innledet på saken. Selv om han var tilfreds med styrets vedtak, ønsket han en presisering. John Eirik Laupsa ga følgende presisering: - EFK er den juridiske enheten. Undergruppene har avtaler med NLF for sine aktiviteter. - En eventuell opprettelse av mikrogruppe på ORS må godkjennes av NLF. I dag må mikroflygere som benytter ORS ha en egen avtale med NLF. - ENHN er ikke godkjent for offentlig allment bruk. Tilfeldige gjesteflygere skal benytte PPR. Under den videre diskusjon var det enighet om intensjonene når det gjelder mikroflyging på ORS og at det ikke var noen uoverensstemmelse mellom forslaget til vedtak fra Jan Arild Lindstad og styrets forslag. Følgende ble enstemmig vedtatt: 1. Pr. i dag er det ingen organisert mikroflyging i regi av EFKS 2. EFKS skal forbli en seilflygruppe. Det skal derfor ikke bedrives organisert flyaktivitet som innebærer opplæring, rekruttering eller annen tilhørende aktivitet for disse, internt i seilflygruppa 3. Mikroflyging på Starmoen må være et forhold mellom mikroflygerne og ORS 8.2 LN-GBZ (Jan Arild Lindstad) Bakgrunn: EFKS er deleier i LN-GBZ. Det foreligger en bruksavtale som blant annet beskriver hvordan leieinntektene (og utgiftene) skal fordeles mellom SNLF og EFKS. Argumentasjon: Flyet (LN-GBZ) kan for sesongen 2007 vise til 697 starter og 278 timer. Av dette kunne EFKS loggføre 151 starter og 46 timer - en klubbaktivitet som vi har god oversikt og regnskap over. Som deleier i et kostbart og viktig fly, er det rett og rimelig at EFKS blirforelagt et årsregnskap for flyet. Det er i alles interesse at økonomien i dettefellesprosjektet er transparent. Den totale oversikten over inntekter og utgifter på flyet og hvordan disse er fordelt på eierne, skal derfor presenteres for årsmøtet. Forslag til vedtak: Det skal foreligge en detaljert oversikt over inntekter og utgifter på alle klubbens fly også de flyene klubben er deleiere i.

5 Forslagsstiller: Jan Arild Lindstad 20.januar 2008 Styrets kommentar: I regnskapsoversikten for 2007 er inntekter ikke spesifisert på hvert enkelt fly da bruken inngår i pakkeløsninger og årskort. Inntektsfordeling pr. fly bør av denne grunn utgå av regnskapet for Styret for Tilrettelagt Luftsport fører kapitalregnskap for flyet. Dette skal godkjennes av autorisert revisor og vil bli framlagt for eierne (EFKS, SNLF, SEND). For å finne inntekt pr. fly vil en kunne få et godt estimat ved å ta utgangspunkt i antall starter pr. fly (MELWIN) multiplisert med gjennomsnittlig inntekt pr. start. En annen måte å gjøre det på kan være å ta sum flyinntekter som fordeles på flyene forholdsmessig etter antall starter. Styret mener det blir uforholdsmessig arbeidskrevende å sette opp et inntekstregnskap pr. fly fra logglister. For å få oversikt over produksjon pr. fly foreslås derfor en gjennomsnittsberegning som nevnt over. Svein Birkeland og John Eirik Laupsa orienterte om samarbeidsavtalen mellom S/NLF, EFK/S og En Ny Dag, eierfordeling og ansvar for drift. Årsmøtet fikk utdelt investeringsregnskapet og en utregning av eierandeler. Jan Arild Lindstad ønsket en nærmere presisering av ekstern utleie. Det omfatter utleie til privatpersoner eller andre som ligger utenfor NLF-området. Når hovedfinansiering med eksterne tilskudd er på plass i løpet av 2008, vil slike utleieinntekter bli fordelt på en annen måte fom Årsmøtet godkjenner at regnskapet for EFKS fom 2008 føres uten inntekstfordeling spesifisert pr. fly inkl. LN-GBZ 2. Årsmøtet ber styret for Tilrettelagt Luftsport (TL) om å presisere hva som ligger i ekstern utleie 3. Årsmøtet ber styret for TL om å legge fram ny fordelingsnøkkel av eksterne leieinntekter når hovedfinansieringen er på plass. 8.3 Forslag til nytt prissystem og forslag til prisliste innsats - tjenester (Jan Arild Lindstad) Forslag til ny prisordning for aktive medlemmer i EFKS. Brukertilskuddet økes fra dagens kr 500,- til kr BAKGRUNN: Den klassiske måten å finansiere en klubb på, har bestått i en kombinasjon av medlemskontingent og utleie av klubbens fly til de samme medlemmene. Drift av en klubb, har typisk vært et spørsmål om hvordan finansiere driften av flyene. Prisen medlemmene har betalt for dette, har derfor gjenspeilt verdiene eller kostnadene på flyparken. En billig flypark har derfor medført billig flyleie og rimelig årskort på disse.det har vært få endringer i klubbens finansieringstankegang de siste 20 år.siden starten for snart 30 år siden, er det derimot mye som har endret seg i EFKS. Her er de viktigste argumentene som tilsier en omlegging av seilflygruppas finansiering: Seilflygruppa skal drifte klubbhus, hangar og vinsjutstyr. Seilflygruppa skal drifte flere fly enn tidligere. Seilflygruppas eiendeler må ajourføres og vedlikeholdes. Seilflygruppa klarer ikke å sette av penger til framtidige (fly-)investeringer. Seilflygruppas inntekter fra medlemmenes bruk av flyene, er synkende.

6 Seilflygruppas inntekter fra NAK i form av refundert medlemskontingent, utgjør bare en brøkdel av driftsutgiftene. Seilflygruppas medlemmer avsetter mindre tid til klubbdriften enn før. Driften av seilflygruppa må baseres på hva det koster, ikke på hvor mye vi flyr. KONKLUSJON: Det er et misforhold mellom hva medlemmene betaler inn og utgiftene seilflygruppa har ved å drive gruppa. Det må koste betydelig mye mer å være aktiv medlem i EFKS. NYE PRINSIPPER: Fra årskort fly til årskort seilflygruppa, hvor bruk av flyene er inkludert. Medlemmene skal drifte seilflygruppa ikke bare flyene. Kjernemedlemmer i EFKS skal grunnfinansiere driften av seilflygruppa. Innsats for gruppa ett år, gir prisreduksjon i årskortet det påfølgende året. Prisreduksjon baseres på godkjent innsats. Liste over slike tjenester i og for gruppa, godkjennes på årsmøtet i EFKS. HVORFOR? Seilflygruppa trenger mer penger for å kunne gjennomføre investeringsplaner for flyparken og videre drift av gruppa. Medlemmenes innsats i og for gruppa må belønnes på en bedre (rettferdig) måte enn i dag. Gruppas prissystem må gjøres enklere og tydeligere. Dagens ordning med billig medlemskap/flyging har ikke gitt flere medlemmer eller større aktivitet. HVORDAN: Som en overgangsordning økes dagens årlige brukertilskudd på kr 500,- til kr 6000,- fra og med sesongen Fra og med sesongen 2009 settes brukertilskuddet til kr 12000,-. Det gis fratrekk for innsats i 2008 med inntil kr 6000,- (kr 8400,- for juniorer) MÅLSETTING: Bedre klubbøkonomien (overskuddet) med minst 50 %. Oppnå større individuell medlemsfrihet. Du kan sjøl i større grad velge kostnadsnivå. Bedre klubbidentiteten og ansvarsbevissthet hos medlemmene. KONSEKVENSER FOR AKTIVE MEDLEMMER I EFKS: Dyrere. Kr 12000,- i årlig avgift fom år All bruk av flyene er inkludert. Alle vinsjopptrekk er inkludert. Overnatting i klubbhuset/campingvogn inkludert. Likt for alle. Ingen prisforskjell på elever sertifikatpiloter eller instruktører. Din innsats for seilflygruppa premieres i henholdt til vedtatt prisliste. FORSLAG TIL NYE FORORDNINGER MER SPESIFIKT: 1. For alle som er innmeldt som medlemmer i EFKS og som i tillegg ønsker: Å fly klubbens fly og bruke klubbens fasiliteter (ha nøkkel til huset). Årskort i EFKS vil da koste kr 12000,- fom (Kr 6000,- pr. år for 2008) 2. All bruk av flyene (flyging) er inkludert. 3. Alle vinsjopptrekk er inkludert. 4. Overnatting i klubbhuset/campingvogn inkludert. 5. Ingen kostnadsforskjell på elever sertifikatpiloter eller instruktører. 6. Det koster det samme uansett om du flyr mye eller lite. 6 turer i året vil koste kr 2000,- pr tur (+ eventuelt slepeutgifter til ORS). 60 turer i året vil da koste kr 200,- pr tur. (+ eventuelt slepeutgifter til ORS).

7 UTGIFTER SOM MEDLEMMENE MÅ PÅREGNE I TILLEGG: 1. Fuel og landingsavgifter på motorglider. 2. Kioskvarer i klubbhuset 3. Lager- og/eller hangarleie av private fly/ting i klubbhus/hangar. 4. Leie av byggelokalet til vedlikehold av private fly. 5. Leie/bruk av klubbhuset til aktiviteter/arrangementer som ikke er knyttet opp til seilflyaktivitet. 6. Flyslep kjøpt på ORS 7. Læremateriell i forbindelse med opplæring. 8. Uteblivelsesavgift for ikke deltakelse i et fastsatt minimum av vedlikehold på fly. Eks.: To (2) x kr 500,-. DEFINERT INNSATS FOR KLUBBEN: Som aktiv medlem i EFKS kan du påfølgende år få redusert dine årsutgifter med inntil 50 % ved å delta aktivt i diverse klubbarbeid. Her åpner det seg også muligheter til å differensiere denne prosentsatsen etter medlemsalder. F.eks junior <25 år (nye regler fra SNLF fom 2008), kan f.eks oppnå 70 %. Poenget bør være at definert innsats for klubben skal gi uttelling i form av billigere årskort. Definert innsats kan være: Dugnad på hus, hangar, ute område. Vedlikehold av fly Styreverv Vaktmestertjeneste klubbhuset Instruktør på vaktliste Vinsjførere får redusert utgiftene til årskortet med kr 5,- pr utført start. (som i dag) Aktiv deltakelse i inntektsgivende klubbarrangement (Mustangtreff, GAParrangement, m.m.). Skaffer inntekter til klubben i form av introturer, utdrikningslag, team-samlinger m.m. Klubbens styre utarbeider prisliste innsats for seilflygruppa. Slik liste skal godkjennes på årsmøtet. (se forslag til liste med eksempler) Aktivitet som IKKE gir fratrekk i årsavgiften til klubben: 1. Daglig vedlikehold av fly og utstyr. Herunder montering og demontering av fly. 2. Tilrettelegging av daglig aktivitet på plassen. (Utkjøring av vinsj/materiell, loggføring, opprydding ved dagens slutt). 3. Sjølpålagte oppgaver. ANDRE GULRØTTER : Noe av overskuddet i gruppa kan gis tilbake til medlemmene i form av subsidiering av f.eks klubbturer. ØVRIG: Det utarbeides egne pakkeløsninger for eksterne som vil benytte våre fly. Pensjonister halv pris. 2 årlige innsatsdager vedlikehold gjøres obligatoriske. Fast måneds- kvartals- eller års innbetaling av brukertilskudd. Følgende 3 medlemskategorier foreslås i en overgangsfase: Fullt brukertilskudd (årskort) seilflygruppa (fra 2009): kr 12000,- Som gir rett til: 1. prioritet til fri bruk av klubbens fly, klubbhus, vinsj. (sjølassuranse inkl.) 50 % (70 %) innsatsreduksjon for påfølgende år, er mulig. Redusert brukertilskudd (årskort) seilflygruppa: 6000,- Som gir rett til: 2.prioritet på flyene. Flyleie: Startavgift + minuttpris. Vinsjstart og sjølassuranse i tillegg. (priser som for år 2007). Innsatsreduksjon for påfølgende år, ikke mulig. Minimum brukertilskudd:

8 Brukertilskudd minimum 25 % av fullt årskort. Kr 1500,- (2008). Kr 3000,- (2009) Som gir rett til: 3.prioritet på leie av flyene. Flyleie: Startavg. 500,- + kr 10,- minuttpris. Vinsjstart og sjølassuranse i tillegg. (priser som for år 2007). Innsatsreduksjon for påfølgende år, ikke mulig. KONSEKVENSANALYSER: Sannsynligvis en forbigående nedgang i antall medlemmer. Større innsats og aktivitet hos de som blir igjen. Forslag til vedtak: 1. For 2008 foreslåes som en overgangsordning til nytt prissystem følgende: Brukeravgiften for år 2008 settes til kr 6000,-. 2. Medlemmene kan ved godkjent innsats i løpet av 2008, få opparbeidet seg en reduksjon i årskortet for Brukeravgiften for 2009 settes til kr 12000,-. Individuelt opptjent innsats i 2008, kommer til fratrekk. (Maks 50 % - 70 % for juniorer.) 4. Det avsettes en pot på kr 10000,- som styret disponerer som ekstra innsatspenger. Forslagsstiller: Jan Arild Lindstad 20. januar 2008 Styrets behandling av forslaget: Styret fant forslaget meget rosverdig og interessant. Et fastprissystem vil være enkelt å administrere og gi medlemmene et forutsigbart utgiftsnivå. I tillegg oppmuntrer systemet til å fly mye (mindre kostnad pr. tur) og til egeninnsats. På den annen side kan det tenkes at medlemmer som flyr heller lite, vil bli borte. Det var en felles oppfatning av at dette er en stor sak som krever modningstid. Styrets forslag: Styret foreslår at vi bruker 2008 som et tenke- og drøftingsår og at saken tas opp på nytt på årsmøtet Tiden bør benyttes til å analysere en ny prisstruktur samt konsekvensene av denne. Spesielt er det viktig at alle klubbens medlemmer gjør seg kjent med forslaget og kommenter dette. Det bør også konkretiseres tydelig for medlemmene hva man kan forvente seg av for eksempel fornyelse av flyparken ved et slikt nytt prissystem. Jan Arild Lindstad innledet på saken. Det ble en lang diskusjon pro et contra med mange positive uttalelser til forslaget. Alle konsekvenser må tenkes grundig gjennom. Forslaget trenger tid til modning blant medlemmene. Det kan være aktuelt å nedsette ei arbeidsgruppe for videre drøfting. Regnskapet viser at klubben bruker mye penger på bakkeanlegg. Disse investeringene gir ingen direkte inntekter. Det bør derfor vurderes å øke brukertilskuddet. Årsmøtet vedtok å oversende forslaget fra Jan Arild Lindstad til styret for videre bearbeiding tatt hensyn til kommentarene som framkom under møtebehandlingen. 8.4 Utvikling av vinsjaktiviteten (Ole Marskar) 1) Utvikle Vinsjaktiviteten vår Vinsjen er sentral for all klubbaktivitet, også økonomisk. Jeg foreslår derfor: i. Dialog med rikssenteret om sentrale kurs på lik linje med flytelefoni og oksygenkurs som leder frem til utstedelse av vinsjbevis ii. Utvidet åpningstid på vinsjopptrekk i høysesongen iii. Tilby å føre det sentrale grunnkurs med vinsj som avgangsmetode hvilket bør gi et betydelig billigere tilbud fra senteret og bidra til økt rekruttering. iv. Organisere klubben slik at vinsjens viktighet blir formelt ivaretatt, f.eks med en egen vinsjsjef som fast styremedlem.

9 Styrets kommentar: Styret peker på at EFKS har tatt opp med ORS at vinsj som startmetode bør inngå i sentrale kurs. Sentrale vinsjkurs vil måtte gjennomføres av personell fra EFKS da det er her kompetansen finnes. Inntil vi har kapasitet til å ta på oss kurs utenfor klubben bør vi prioritere kurs i egen regi der ORS elever kan delta. Målsettingen er, slik det framgår av Aktivitetsplanen, at vinsjen skal være operativ hver helg i sesongen Klubben bør arbeide for at vinsjstart blir et naturlig startalternativ for alle på plassen. Gjerne som et tilbud gjennom ORS. Når det gjelder organisering av vinsjaktiviteten mener styret at dette er godt ivaretatt v/styreleder/styret/vinsjansvarlig. Styrets uttalelse ble referert. John Eirik Laupsa opplyste at formålet med sentrale grunnkurs er å hjelpe klubber som ikke har kapsasitet til å arrangere egne kurs. Elevene på sentrale kurs skal tilbake til klubber som benytter flyslep. Derfor vil sentrale grunnkurs med vinsj som startmetode ikke være tjenlig. 1. Årsmøtet går inn for at vinsjkursene videreføres som EFKS-kurs 2. Årsmøtet slutter seg til styrets uttalelse når det gjelder organisering av vinsjaktiviteten. 8.5 Endring av flyparken (Ole Marskar) 1. LNGLU Rikssenteret har signalisert at de går med tanker om å selge LNGLU til Salangen i Troms. Dermed vil vi miste ett av 3 skolefly. Av de 2 gjenværende fly er BZ øremerket HC flyging. Vi må gå i dialog med senteret om å kjøpe en ASK-21 til med HC rigg slik at vi kan fortsette virksomheten med samme antall seter som tidligere. Jeg foreslår at vi signaliserer at vi ønsker å gå inn i et eierskap sammen med rikssenteret om innkjøp av en ny ASK-21. 2) LNGBE Jeg foreslår at vi selger motorglideren når den har fått gyldig luftdyktighetsbevis og går til anskaffelse av en Motorfalke i stedet. 3) Ny enseter Jeg foreslår at vi selger vår Astir (og evt LS3 for å skaffe finansiering), og går til innkjøp av en standardklasse maskin, fortrinnsvis LS4, DG300, LS7 eller LS8. Styrets kommentar: Dersom GLU blir solgt, sitter vi igjen med to to-setere, GEL og GBZ, sistnevnte i samarbeid med ORS. Situasjonen blir tilnærmet lik GEL pluss GLU. Økning av flyparken vil øke vedlikeholdsbehovet. Situasjonen er at kapasiteten allerede er sprengt og må reduseres kommende år. Foreløpig må vi konsolidere stillingen med to to-setere og våre en-setere. Med investeringer i ny hangar og motorglider har klubben heller ikke økonomi til å gå inn med halvparten av en ny ASK 21. Når det gjelder en-seterene så går begge lite og et salg vil absolutt være aktuelt. Situasjonen bør vurderes etter sesongen Da bør i tilfelle begge flyene selges for å finansiere ny en-seter. For GBE gjelder det å ha fokus på å få den luftdyktig innen St. Hans. Så vil bruken avgjøre om den skal beholdes eller legges ut for salg. Styrets innstilling: Styret mener at EFKS for tiden ikke tiden ikke har økonomi til store investeringer i nye fly. Eventuelle salg og utskiftinger i flyparken vurderes på

10 nytt etter sesongen John Eirik Laupsa opplyste at det ikke er aktuelt å avhende LN-GLU uten at det kommer en erstatning. Det kan imidlertid ble et tidsrom mellom eventuelt salg av GLU og anskaffelse av erstatningsfly. Årsmøtet slutter seg til følgende innstilling fra styret: EFKS har for tiden ikke økonomi til store investeringer i nye fly. Eventuelle salg og utskiftinger i flyparken vurderes på nytt etter sesongen Sak 9 Valg Det skal velges styre med vararepresentanter, revisorer og valgkomité.valgkomitéens innstilling er ikke klar i skrivende stund, men vil bli presentert på årsmøtet. Leder av valgkomiteen, Jan Arild Lindstad, la fram følgende forslag: - Leder: valgkomiteen hadde ikke lykkes å finne kandidat - Nye styremedlemmer: Knut Eggestad Anja Havelin - Vararepresentanter til styret: Ida Mellesdal André Ebert - Nytt medlem til valgkomiteen: Øyvind Habberstad - Revisorer: gjenvalg på Marit Lindstad og Åse Gunhild Flatner Kjell Pettersen opplyste at NIFs regler om kjønnsfordeling krever at to styrerepresentanter må være kvinner. I tillegg sto årsmøtet overfor en situasjon som kanskje ville kreve et ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder. I denne situasjonen satte Svein Birkeland fram forslag på Ida Mellesdal som leder. Dermed vil også kravet om kvinnerepresentasjon i styret være oppfylt. Videre la Birkeland fram forslag på Bernt Scheffler som ny vararepresentant til styret. Årsmøtet foretok følgende enstemmige valg: Leder for ett år: Ida Mellesdal Styremedlemmer for to år: Knut Eggestad Anja Havelin Vararepresentanter til styret for ett år: André Ebert Bernt Scheffler Nytt medlem av valgkomiteen: Øyvind Habberstad Revisorerfor ett år: Marit Lindstad Åse Gunhild Flatner Utsendinger til S/NLFs ledermøte 2008: Ida Mellesdal og André Ebert Svein Birkeland Referent Svein Erik Schulze Terje Hunnestad

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EFK/S 3.MARS 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EFK/S 3.MARS 2007 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EFK/S 3.MARS 2007 Frammøtte: Til sammen 18 personer, 14 stemmeberettigede. Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Sak 2 Valg av møteleder, referent,

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2006 STYRET: Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: André Ebert Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem:

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2010 STYRET: Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Ida Mellesdal Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Øivind Habberstad (sekretær)

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2008 STYRET: Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Ida Mellesdal Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Anja Havelin Styremedlem: Gunnar

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2007 STYRET: Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: André Ebert Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb Statutter for NTH Flyklubb NTH Flyklubb 2012 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA.

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. Sted: Klubbhuset Antall framm0tte med stemmerett: 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent. Sak 2: Valg av meteleder

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

Elverum Flyklubb Seilflygruppa ÅRSMELDING FOR 2005

Elverum Flyklubb Seilflygruppa ÅRSMELDING FOR 2005 Elverum Flyklubb Seilflygruppa ÅRSMELDING FOR 2005 1. STYRETS SAMMENSETNING i 2005 har vært: Leder: Svein Birkeland Nestleder: Geir Raudsandmoen Kasserer: Gunnar Øxseth Sekretær: André Ebert Styremedlem:

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2003

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2003 ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2003 Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning: Leder: Jan Arild Lindstad Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb

Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb Værnes 28.02.2012 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Alle fremmøtte godkjent som stemmeberettigede. 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

LN-GEL (Super Blanik L23): Vårt avgjort mest populære fly også i år. Flyets gode egenskaper i vinsj, høyner bruken ytterligere.

LN-GEL (Super Blanik L23): Vårt avgjort mest populære fly også i år. Flyets gode egenskaper i vinsj, høyner bruken ytterligere. ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2001 Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning: Leder: Jan Arild Lindstad Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

Leiepriser Nome Flyklubb

Leiepriser Nome Flyklubb Leiepriser Nome Flyklubb Gyldig fra og med 28.04.2016 1. Innbetalinger Oppgjør for flyging gjøres på følgende måter: Alle innbetalinger i forbindelse med flyging gjøres på eget initiativ til klubbens bankkonto:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2002

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2002 1 ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2002 Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Jan Arild Lindstad Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Deltagere: Meldt forfall: Jan Erik Kregnes Ida Mellesdal Ole Baartvedt Tommy Kristiansen Ole Andreas Marskar Michael Koch Steinar

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Velkommen til OAK og informasjonsmøte for seilflykurs

Velkommen til OAK og informasjonsmøte for seilflykurs Velkommen til OAK og informasjonsmøte for seilflykurs Agenda for kvelden: Litt om Os Aero Klubb Hva er seilflyging? Seilflykurs Veien videre som seilflyger Omvisning på Ulven Administrative forhold for

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Dato : 17. februar 2010 Tid: : kl. 18 22 Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Fraværende : Fred Karlsen, Svein Stensland, Owe

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar 31. desember).

Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar 31. desember). Til alle klubber tilsluttet NLF v/ klubbens leder Deres ref: Vår ref: SF37-11-449 06.10.2015 Klubbkontingenter 2016 Nye medlemmer som meldes inn etter 1. november skal betale kontingent som gjelder ut

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010 ^kpalsne^ SAKLISTE ÅRSMØTE FR ÅR 2010 Vertshuset Kilden, mandag 13. desember 2010 kl. 18.00 For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK Friggs klubbhus, Oslo, 25/3-2015, kl 19:00 Styrets leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Fremmøtte

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. mai 2011 NLFs lokaler, Oslo Møte 4/11

Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. mai 2011 NLFs lokaler, Oslo Møte 4/11 Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. mai 2011 NLFs lokaler, Oslo Møte 4/11 Deltagere: Med på skype: Meldt forfall: Jan Erik Kregnes Ida Mellesdal Ole Baartvedt Tommy Kristiansen Michael Koch John Eirik Laupsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2009

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2009 Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2009 Tirsdag 3. februar 2009 Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo kl 1900 Innkalling til årsmøte ble sendt ut uke 3. Her følger saksdokumentene til møte. Det

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

2014 Bremnes Grendehus

2014 Bremnes Grendehus 2014 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2014 Bremnes Grendehus Søndag 22.03.15 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Sak 3. Valg av 2 som skal underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører

Sak 3. Valg av 2 som skal underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører Tid Lørdag 24.4.2014, kl. 12.00 15.00 Sted Fagerhøy fjellstue, Myking Distribusjon: Nettside SAKER TIL BEHANDLING 1. Valg av møteleder 2. Valg av protokollfører 3. Valg av 2 som skal underskrive protokollen

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007

Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Informasjonskontoret for folkehøgskolen Protokoll fra styremøte 16. oktober 2007 Til stede: Erling O. Tvedten (leder), Brynjar Tollefsen, Bjørn Olav Nicolaisen, Lars Sigve Meling, Gry Husum (vara), Øyvind

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer