PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen Møteleder: André Ebert Referent: Svein Birkeland To personer til å undertegne protokollen: Terje Hunnestad og Svein Erik Schulze Sak Årsmelding for 2007 EFK/S Årsmeldingen ble gjennomgått av leder. Ole Marskar gikk inn i seksjonsstyret i 2007 og er medlem av anleggskomiteen. Gunnar Øxseth er fortsatt leder av anleggskomiteen. Årsmeldingen tas til etterretning med de endringer som framgår ovenfor. 3.2 Årsmelding for 2007 vinsjen Gjennomsnittlig flytid pr. vinsjstart gjelder kun klubbens fly. Eksterne brukere med lengre flytid pr. start er ikke med i statistikken. Det ble uttrykt ønske om at dette siste også bør komme fram i årsmeldingen. Årsmeldingen tas til etterretning Sak 4 Regnskap for 2007 Kasserer gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål. Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene. Utleieinntekter på flyene er ikke spesifisert pr. fly. En slik spesifisering vil medføre et betydelig merarbeid samtidig som det er vanskelig å spesifisere når flyene inngår i årskort og kurspakker. Disse underpostene i regnskapet vil derfor utgå i regnskapet for Årsmøtet ga kassereren honnør for meget godt utført arbeid. Regnskapet ble enstemmig godkjent Sak 5 Aktivitetsplan 2008 Vi har i år laget en aktivitetsplan som i tillegg til våre egne aktiviteter gir en oversikt over andre aktiviteter på plassen. Det er også laget plass for å føre opp hvem som har vinsjvakt og instruktørvakt. Vinsjansvarlig oppfordres til å avtale vakter med klubbens vinsjførere. Skolesjefen oppfordres til å avtale vakthelger med klubbens aktive instruktører. Aktivitetsuke / intensivkurs legges i år til siste uke av juni. Instruktørsituasjonen er langt bedre ved inngang til 2008 sesongen slik at vi nå legger opp til å kunne tilby instruktørvakt hver helg. Styrets forslag til aktivitetsplan: Se vedlegg

2 Noen av synspunktene som framkom: - Det bør settes opp vaktliste også for søndager merket med Klubbflyging alternativt Skoling/klubbflyging - Flyging på søndager utelukker ikke elevflyging selv om det ikke er satt opp vaktliste - Medlemmene må bli flinkere til å melde flyging via vår hjemmeside - De som akter å bruke lørdag eller søndag til flyging, må møte til briefing kl.10 - Det er oppsatt for få helger med LN-GBZ for HC-flyging Malen for aktivitetsplanen ble enstemmig godkjent. Planen bearbeides videre av styret tatt hensyn til de fremkomne kommentarene. Sak 6 Priser for aktiviteter i 2008, herunder brukertilskudd og selvassuranse (denne saken ble behandlet etter sak 8.3) Styrets forslag: Brukertilskudd 500,-/år. Årskort for GHO, GBY, GLU, GEL 3.000,- Årskort for GHO, GBY, GLU, GEL og GBZ (ASK21) 4.000,- Årskort vinsj ,- Årskort instruktører uten GBZ 1.000,- Årskort instruktører med GBZ 1.500,- Selvassuranse 300,- Flyleie og rabatter for elever som før. 1. Brukertilskuddet økes med kr 500 til kr Det innføres ett årskort på kr 4000 som omfatter alle fly og alle medlemmer inkl. elever 3. Årskort på vinsj beholdes uendret på kr Årskort for instruktører settes til kr 2000 som omfatter alle seilflyene 5. Selvassuransen beholdes uendret på kr Vinsjførere får kr 5 pr. start som før 7. Prisen for enkeltturer beholdes uendret Sak 7 Kontingent Luftsportstinget 18. mars 2007 vedtok endringer i inndelingen av medlemskategorier i nye aldersgrupper. Kategoriene er nå slik: Det er også gitt føringer fra det siste Luftsports Tinget om forholdet mellom kontingentsatsene for barn, ungdom og juniormedlemmer. Dette for å øke rekruttering i denne aldersgruppen. tråd med dette foreslår styret følgende kontingent for EFKS fra 2009: Medlemskategori Kontingent Barnemedlem Ungdomsmedlem Juniormedlem 125 NY Seniormedlem Spesialmedlem Familiemedlem Pensjonistmedlemmer Støttemedlemmer Sidemedlem De nye kontingentsatsene ble enstemmig godkjent med virkning fom 2009.

3 Sak 8 Innkomme saker : 8.1 Mikroflyging (Jan Arild Lindstad) Bakgrunn: I styremøte av , vedtak 1, vedtar det sittende styret følgende: Medlemmer i EFK/S kan fly mikrofly uten tilleggskostnader. Eventuell oppbevaring av rekvisita og utstyr må forhåndsavtales med styret. Mikroflyvirksomheten må ikke komme i veien for seilflyaktiviteten. Alle som ønsker det kan melde seg inn som medlem i EFK/S. Det stilles ikke krav til å fly bestemte kategorier fly, heller ikke seilfly. Dersom mikroflymiljøet i EFK/S vokser og kommer i konflikt med seilflyaktiviteten, må det vurderes å reaktivere den registrerte mikrogruppen. Aktive kjernemedlemmer med årskort på klubbens fly kan ved behov og ledig kapasitet benytte byggelokalet til privateide fly etter avtale med styret og innbetaling av et årskort på kr 500. Oppbevaring av utstyr må ikke komme i vegen for klubbens fellesutstyr. Klubbens rekvisita som polish, polergarn og lignende kan ikke benyttes til privateide fly. For å kunne ha privateide fly i hangaren må det opprettes en leieavtale. Argumentasjon: Styrets vedtak av , er ikke i tråd med intensjonen til EFKS og kan i verste fall ødelegge identiteten til seilflygruppa. Saken bringes derfor til årsmøtet for en presisering og avgjørelse. De som melder seg inn i en klubb gjør dette fordi de har interesse av klubbens aktiviteter. Noe av utfordringen for seilflyklubber er å holde fokus på egen aktivitet. De senere årene har det (blant noen) vært en trend til mer individualisering på bekostning av fellesskapet og klubbinteressen. En parallellaktivitet med mikrofly internt i klubben i tillegg, vil ta fokus ytterligere vekk fra det vi skal konsentrere oss om: Seilflyging og klubbdrift. Flygere i Elverum Flyklubb (EFK) er gruppert i motor-, modell og seilflygruppe. Grunnen til dette er at våre særinteresser best utvikles i et miljø hvor folk har felles interesser. Slik tar også flygerne ansvar for egen gruppeorganisering, økonomi, utvikling og beslutninger. Mikroflygerne oppfordres til å etablere sin egen gruppe snarest. I EFKS skal vi holde på med seilflyging. Medlemmer i EFKS skal ikke under påskudd av å være seilflygere bedrive aktivitet som er i konkurranse med seilflyaktiviteten. Dette handler om å være tydelig på hvilken hatt du som medlem tar på deg. Det skal ikke drives klubb i klubben. Mikroflygere som også flyr seilfly, er selvsagt hjertelig velkommen som medlemmer i EFKS, men det forventes da 100 % fokus på seilflyging. Det står fritt opp til medlemmer i EFKS om de også vil fly andre kategorier fly. Dette er EFKS uvedkommende, og slik aktivitet får da utøves der den hører hjemme. Forslag til vedtak: 1. EFKS er og skal forbli en seilflygruppe. Det skal derfor ikke bedrives annen organisert flyaktivitet som innebærer opplæring, rekruttering eller annen tilhørende aktivitet for disse, internt i seilflygruppa. Forslagstiller: Jan Arild Lindstad 20.januar 2008 Styrets kommentar og presisering av vedtaket av : - Noen av medlemmene har mikrofly eller bedriver mikroflyaktivitet og mener dette er EFKS uvedkommende. EFKS har ikke noe apparat for å støtte denne virksomheten. - Opplæring og rekruttering innenfor mikroflyging er ikke oppgaver for EFKS som heller ikke har skoletillatelse for en slik virksomhet.

4 - Dersom det skal settes i gang organisert skolevirksomhet, må det opprettes egen mikroflygruppe med nødvendige godkjenninger. - EFKS skal ikke fremme tiltak som støtter mikroflyaktiviteten. - Rene mikroflygere som ikke flyr seilfly kan ikke bli kjernemedlemmer i EFKS. - Foreløpig er mikroflyaktiviteten ikke noe problem for EFKS da det kun er ett privateid mikrofly tilhørende medlemmer i EFKS og dette ikke er stasjonert på Starmoen. - Ad første punkt i styrevedtaket fra møtet så gjelder uten kostnader brukertilskudd, dvs. de av medlemmene som allerede betaler brukertilskudd til EFKS, skal ikke betale noe ekstra brukertilskudd for å kunne fly eget mikrofly. Styrets innstilling: 1. Styrets oppfatning er at det pr. i dag ikke bedrives mikroflyging i regi av EFKS. 2. Mikroflygingen på Starmoen må være et forhold mellom mikroflygerne og ORS 3. Styret mener at vedtaket av er dekkende Jan Arild Lindstad innledet på saken. Selv om han var tilfreds med styrets vedtak, ønsket han en presisering. John Eirik Laupsa ga følgende presisering: - EFK er den juridiske enheten. Undergruppene har avtaler med NLF for sine aktiviteter. - En eventuell opprettelse av mikrogruppe på ORS må godkjennes av NLF. I dag må mikroflygere som benytter ORS ha en egen avtale med NLF. - ENHN er ikke godkjent for offentlig allment bruk. Tilfeldige gjesteflygere skal benytte PPR. Under den videre diskusjon var det enighet om intensjonene når det gjelder mikroflyging på ORS og at det ikke var noen uoverensstemmelse mellom forslaget til vedtak fra Jan Arild Lindstad og styrets forslag. Følgende ble enstemmig vedtatt: 1. Pr. i dag er det ingen organisert mikroflyging i regi av EFKS 2. EFKS skal forbli en seilflygruppe. Det skal derfor ikke bedrives organisert flyaktivitet som innebærer opplæring, rekruttering eller annen tilhørende aktivitet for disse, internt i seilflygruppa 3. Mikroflyging på Starmoen må være et forhold mellom mikroflygerne og ORS 8.2 LN-GBZ (Jan Arild Lindstad) Bakgrunn: EFKS er deleier i LN-GBZ. Det foreligger en bruksavtale som blant annet beskriver hvordan leieinntektene (og utgiftene) skal fordeles mellom SNLF og EFKS. Argumentasjon: Flyet (LN-GBZ) kan for sesongen 2007 vise til 697 starter og 278 timer. Av dette kunne EFKS loggføre 151 starter og 46 timer - en klubbaktivitet som vi har god oversikt og regnskap over. Som deleier i et kostbart og viktig fly, er det rett og rimelig at EFKS blirforelagt et årsregnskap for flyet. Det er i alles interesse at økonomien i dettefellesprosjektet er transparent. Den totale oversikten over inntekter og utgifter på flyet og hvordan disse er fordelt på eierne, skal derfor presenteres for årsmøtet. Forslag til vedtak: Det skal foreligge en detaljert oversikt over inntekter og utgifter på alle klubbens fly også de flyene klubben er deleiere i.

5 Forslagsstiller: Jan Arild Lindstad 20.januar 2008 Styrets kommentar: I regnskapsoversikten for 2007 er inntekter ikke spesifisert på hvert enkelt fly da bruken inngår i pakkeløsninger og årskort. Inntektsfordeling pr. fly bør av denne grunn utgå av regnskapet for Styret for Tilrettelagt Luftsport fører kapitalregnskap for flyet. Dette skal godkjennes av autorisert revisor og vil bli framlagt for eierne (EFKS, SNLF, SEND). For å finne inntekt pr. fly vil en kunne få et godt estimat ved å ta utgangspunkt i antall starter pr. fly (MELWIN) multiplisert med gjennomsnittlig inntekt pr. start. En annen måte å gjøre det på kan være å ta sum flyinntekter som fordeles på flyene forholdsmessig etter antall starter. Styret mener det blir uforholdsmessig arbeidskrevende å sette opp et inntekstregnskap pr. fly fra logglister. For å få oversikt over produksjon pr. fly foreslås derfor en gjennomsnittsberegning som nevnt over. Svein Birkeland og John Eirik Laupsa orienterte om samarbeidsavtalen mellom S/NLF, EFK/S og En Ny Dag, eierfordeling og ansvar for drift. Årsmøtet fikk utdelt investeringsregnskapet og en utregning av eierandeler. Jan Arild Lindstad ønsket en nærmere presisering av ekstern utleie. Det omfatter utleie til privatpersoner eller andre som ligger utenfor NLF-området. Når hovedfinansiering med eksterne tilskudd er på plass i løpet av 2008, vil slike utleieinntekter bli fordelt på en annen måte fom Årsmøtet godkjenner at regnskapet for EFKS fom 2008 føres uten inntekstfordeling spesifisert pr. fly inkl. LN-GBZ 2. Årsmøtet ber styret for Tilrettelagt Luftsport (TL) om å presisere hva som ligger i ekstern utleie 3. Årsmøtet ber styret for TL om å legge fram ny fordelingsnøkkel av eksterne leieinntekter når hovedfinansieringen er på plass. 8.3 Forslag til nytt prissystem og forslag til prisliste innsats - tjenester (Jan Arild Lindstad) Forslag til ny prisordning for aktive medlemmer i EFKS. Brukertilskuddet økes fra dagens kr 500,- til kr BAKGRUNN: Den klassiske måten å finansiere en klubb på, har bestått i en kombinasjon av medlemskontingent og utleie av klubbens fly til de samme medlemmene. Drift av en klubb, har typisk vært et spørsmål om hvordan finansiere driften av flyene. Prisen medlemmene har betalt for dette, har derfor gjenspeilt verdiene eller kostnadene på flyparken. En billig flypark har derfor medført billig flyleie og rimelig årskort på disse.det har vært få endringer i klubbens finansieringstankegang de siste 20 år.siden starten for snart 30 år siden, er det derimot mye som har endret seg i EFKS. Her er de viktigste argumentene som tilsier en omlegging av seilflygruppas finansiering: Seilflygruppa skal drifte klubbhus, hangar og vinsjutstyr. Seilflygruppa skal drifte flere fly enn tidligere. Seilflygruppas eiendeler må ajourføres og vedlikeholdes. Seilflygruppa klarer ikke å sette av penger til framtidige (fly-)investeringer. Seilflygruppas inntekter fra medlemmenes bruk av flyene, er synkende.

6 Seilflygruppas inntekter fra NAK i form av refundert medlemskontingent, utgjør bare en brøkdel av driftsutgiftene. Seilflygruppas medlemmer avsetter mindre tid til klubbdriften enn før. Driften av seilflygruppa må baseres på hva det koster, ikke på hvor mye vi flyr. KONKLUSJON: Det er et misforhold mellom hva medlemmene betaler inn og utgiftene seilflygruppa har ved å drive gruppa. Det må koste betydelig mye mer å være aktiv medlem i EFKS. NYE PRINSIPPER: Fra årskort fly til årskort seilflygruppa, hvor bruk av flyene er inkludert. Medlemmene skal drifte seilflygruppa ikke bare flyene. Kjernemedlemmer i EFKS skal grunnfinansiere driften av seilflygruppa. Innsats for gruppa ett år, gir prisreduksjon i årskortet det påfølgende året. Prisreduksjon baseres på godkjent innsats. Liste over slike tjenester i og for gruppa, godkjennes på årsmøtet i EFKS. HVORFOR? Seilflygruppa trenger mer penger for å kunne gjennomføre investeringsplaner for flyparken og videre drift av gruppa. Medlemmenes innsats i og for gruppa må belønnes på en bedre (rettferdig) måte enn i dag. Gruppas prissystem må gjøres enklere og tydeligere. Dagens ordning med billig medlemskap/flyging har ikke gitt flere medlemmer eller større aktivitet. HVORDAN: Som en overgangsordning økes dagens årlige brukertilskudd på kr 500,- til kr 6000,- fra og med sesongen Fra og med sesongen 2009 settes brukertilskuddet til kr 12000,-. Det gis fratrekk for innsats i 2008 med inntil kr 6000,- (kr 8400,- for juniorer) MÅLSETTING: Bedre klubbøkonomien (overskuddet) med minst 50 %. Oppnå større individuell medlemsfrihet. Du kan sjøl i større grad velge kostnadsnivå. Bedre klubbidentiteten og ansvarsbevissthet hos medlemmene. KONSEKVENSER FOR AKTIVE MEDLEMMER I EFKS: Dyrere. Kr 12000,- i årlig avgift fom år All bruk av flyene er inkludert. Alle vinsjopptrekk er inkludert. Overnatting i klubbhuset/campingvogn inkludert. Likt for alle. Ingen prisforskjell på elever sertifikatpiloter eller instruktører. Din innsats for seilflygruppa premieres i henholdt til vedtatt prisliste. FORSLAG TIL NYE FORORDNINGER MER SPESIFIKT: 1. For alle som er innmeldt som medlemmer i EFKS og som i tillegg ønsker: Å fly klubbens fly og bruke klubbens fasiliteter (ha nøkkel til huset). Årskort i EFKS vil da koste kr 12000,- fom (Kr 6000,- pr. år for 2008) 2. All bruk av flyene (flyging) er inkludert. 3. Alle vinsjopptrekk er inkludert. 4. Overnatting i klubbhuset/campingvogn inkludert. 5. Ingen kostnadsforskjell på elever sertifikatpiloter eller instruktører. 6. Det koster det samme uansett om du flyr mye eller lite. 6 turer i året vil koste kr 2000,- pr tur (+ eventuelt slepeutgifter til ORS). 60 turer i året vil da koste kr 200,- pr tur. (+ eventuelt slepeutgifter til ORS).

7 UTGIFTER SOM MEDLEMMENE MÅ PÅREGNE I TILLEGG: 1. Fuel og landingsavgifter på motorglider. 2. Kioskvarer i klubbhuset 3. Lager- og/eller hangarleie av private fly/ting i klubbhus/hangar. 4. Leie av byggelokalet til vedlikehold av private fly. 5. Leie/bruk av klubbhuset til aktiviteter/arrangementer som ikke er knyttet opp til seilflyaktivitet. 6. Flyslep kjøpt på ORS 7. Læremateriell i forbindelse med opplæring. 8. Uteblivelsesavgift for ikke deltakelse i et fastsatt minimum av vedlikehold på fly. Eks.: To (2) x kr 500,-. DEFINERT INNSATS FOR KLUBBEN: Som aktiv medlem i EFKS kan du påfølgende år få redusert dine årsutgifter med inntil 50 % ved å delta aktivt i diverse klubbarbeid. Her åpner det seg også muligheter til å differensiere denne prosentsatsen etter medlemsalder. F.eks junior <25 år (nye regler fra SNLF fom 2008), kan f.eks oppnå 70 %. Poenget bør være at definert innsats for klubben skal gi uttelling i form av billigere årskort. Definert innsats kan være: Dugnad på hus, hangar, ute område. Vedlikehold av fly Styreverv Vaktmestertjeneste klubbhuset Instruktør på vaktliste Vinsjførere får redusert utgiftene til årskortet med kr 5,- pr utført start. (som i dag) Aktiv deltakelse i inntektsgivende klubbarrangement (Mustangtreff, GAParrangement, m.m.). Skaffer inntekter til klubben i form av introturer, utdrikningslag, team-samlinger m.m. Klubbens styre utarbeider prisliste innsats for seilflygruppa. Slik liste skal godkjennes på årsmøtet. (se forslag til liste med eksempler) Aktivitet som IKKE gir fratrekk i årsavgiften til klubben: 1. Daglig vedlikehold av fly og utstyr. Herunder montering og demontering av fly. 2. Tilrettelegging av daglig aktivitet på plassen. (Utkjøring av vinsj/materiell, loggføring, opprydding ved dagens slutt). 3. Sjølpålagte oppgaver. ANDRE GULRØTTER : Noe av overskuddet i gruppa kan gis tilbake til medlemmene i form av subsidiering av f.eks klubbturer. ØVRIG: Det utarbeides egne pakkeløsninger for eksterne som vil benytte våre fly. Pensjonister halv pris. 2 årlige innsatsdager vedlikehold gjøres obligatoriske. Fast måneds- kvartals- eller års innbetaling av brukertilskudd. Følgende 3 medlemskategorier foreslås i en overgangsfase: Fullt brukertilskudd (årskort) seilflygruppa (fra 2009): kr 12000,- Som gir rett til: 1. prioritet til fri bruk av klubbens fly, klubbhus, vinsj. (sjølassuranse inkl.) 50 % (70 %) innsatsreduksjon for påfølgende år, er mulig. Redusert brukertilskudd (årskort) seilflygruppa: 6000,- Som gir rett til: 2.prioritet på flyene. Flyleie: Startavgift + minuttpris. Vinsjstart og sjølassuranse i tillegg. (priser som for år 2007). Innsatsreduksjon for påfølgende år, ikke mulig. Minimum brukertilskudd:

8 Brukertilskudd minimum 25 % av fullt årskort. Kr 1500,- (2008). Kr 3000,- (2009) Som gir rett til: 3.prioritet på leie av flyene. Flyleie: Startavg. 500,- + kr 10,- minuttpris. Vinsjstart og sjølassuranse i tillegg. (priser som for år 2007). Innsatsreduksjon for påfølgende år, ikke mulig. KONSEKVENSANALYSER: Sannsynligvis en forbigående nedgang i antall medlemmer. Større innsats og aktivitet hos de som blir igjen. Forslag til vedtak: 1. For 2008 foreslåes som en overgangsordning til nytt prissystem følgende: Brukeravgiften for år 2008 settes til kr 6000,-. 2. Medlemmene kan ved godkjent innsats i løpet av 2008, få opparbeidet seg en reduksjon i årskortet for Brukeravgiften for 2009 settes til kr 12000,-. Individuelt opptjent innsats i 2008, kommer til fratrekk. (Maks 50 % - 70 % for juniorer.) 4. Det avsettes en pot på kr 10000,- som styret disponerer som ekstra innsatspenger. Forslagsstiller: Jan Arild Lindstad 20. januar 2008 Styrets behandling av forslaget: Styret fant forslaget meget rosverdig og interessant. Et fastprissystem vil være enkelt å administrere og gi medlemmene et forutsigbart utgiftsnivå. I tillegg oppmuntrer systemet til å fly mye (mindre kostnad pr. tur) og til egeninnsats. På den annen side kan det tenkes at medlemmer som flyr heller lite, vil bli borte. Det var en felles oppfatning av at dette er en stor sak som krever modningstid. Styrets forslag: Styret foreslår at vi bruker 2008 som et tenke- og drøftingsår og at saken tas opp på nytt på årsmøtet Tiden bør benyttes til å analysere en ny prisstruktur samt konsekvensene av denne. Spesielt er det viktig at alle klubbens medlemmer gjør seg kjent med forslaget og kommenter dette. Det bør også konkretiseres tydelig for medlemmene hva man kan forvente seg av for eksempel fornyelse av flyparken ved et slikt nytt prissystem. Jan Arild Lindstad innledet på saken. Det ble en lang diskusjon pro et contra med mange positive uttalelser til forslaget. Alle konsekvenser må tenkes grundig gjennom. Forslaget trenger tid til modning blant medlemmene. Det kan være aktuelt å nedsette ei arbeidsgruppe for videre drøfting. Regnskapet viser at klubben bruker mye penger på bakkeanlegg. Disse investeringene gir ingen direkte inntekter. Det bør derfor vurderes å øke brukertilskuddet. Årsmøtet vedtok å oversende forslaget fra Jan Arild Lindstad til styret for videre bearbeiding tatt hensyn til kommentarene som framkom under møtebehandlingen. 8.4 Utvikling av vinsjaktiviteten (Ole Marskar) 1) Utvikle Vinsjaktiviteten vår Vinsjen er sentral for all klubbaktivitet, også økonomisk. Jeg foreslår derfor: i. Dialog med rikssenteret om sentrale kurs på lik linje med flytelefoni og oksygenkurs som leder frem til utstedelse av vinsjbevis ii. Utvidet åpningstid på vinsjopptrekk i høysesongen iii. Tilby å føre det sentrale grunnkurs med vinsj som avgangsmetode hvilket bør gi et betydelig billigere tilbud fra senteret og bidra til økt rekruttering. iv. Organisere klubben slik at vinsjens viktighet blir formelt ivaretatt, f.eks med en egen vinsjsjef som fast styremedlem.

9 Styrets kommentar: Styret peker på at EFKS har tatt opp med ORS at vinsj som startmetode bør inngå i sentrale kurs. Sentrale vinsjkurs vil måtte gjennomføres av personell fra EFKS da det er her kompetansen finnes. Inntil vi har kapasitet til å ta på oss kurs utenfor klubben bør vi prioritere kurs i egen regi der ORS elever kan delta. Målsettingen er, slik det framgår av Aktivitetsplanen, at vinsjen skal være operativ hver helg i sesongen Klubben bør arbeide for at vinsjstart blir et naturlig startalternativ for alle på plassen. Gjerne som et tilbud gjennom ORS. Når det gjelder organisering av vinsjaktiviteten mener styret at dette er godt ivaretatt v/styreleder/styret/vinsjansvarlig. Styrets uttalelse ble referert. John Eirik Laupsa opplyste at formålet med sentrale grunnkurs er å hjelpe klubber som ikke har kapsasitet til å arrangere egne kurs. Elevene på sentrale kurs skal tilbake til klubber som benytter flyslep. Derfor vil sentrale grunnkurs med vinsj som startmetode ikke være tjenlig. 1. Årsmøtet går inn for at vinsjkursene videreføres som EFKS-kurs 2. Årsmøtet slutter seg til styrets uttalelse når det gjelder organisering av vinsjaktiviteten. 8.5 Endring av flyparken (Ole Marskar) 1. LNGLU Rikssenteret har signalisert at de går med tanker om å selge LNGLU til Salangen i Troms. Dermed vil vi miste ett av 3 skolefly. Av de 2 gjenværende fly er BZ øremerket HC flyging. Vi må gå i dialog med senteret om å kjøpe en ASK-21 til med HC rigg slik at vi kan fortsette virksomheten med samme antall seter som tidligere. Jeg foreslår at vi signaliserer at vi ønsker å gå inn i et eierskap sammen med rikssenteret om innkjøp av en ny ASK-21. 2) LNGBE Jeg foreslår at vi selger motorglideren når den har fått gyldig luftdyktighetsbevis og går til anskaffelse av en Motorfalke i stedet. 3) Ny enseter Jeg foreslår at vi selger vår Astir (og evt LS3 for å skaffe finansiering), og går til innkjøp av en standardklasse maskin, fortrinnsvis LS4, DG300, LS7 eller LS8. Styrets kommentar: Dersom GLU blir solgt, sitter vi igjen med to to-setere, GEL og GBZ, sistnevnte i samarbeid med ORS. Situasjonen blir tilnærmet lik GEL pluss GLU. Økning av flyparken vil øke vedlikeholdsbehovet. Situasjonen er at kapasiteten allerede er sprengt og må reduseres kommende år. Foreløpig må vi konsolidere stillingen med to to-setere og våre en-setere. Med investeringer i ny hangar og motorglider har klubben heller ikke økonomi til å gå inn med halvparten av en ny ASK 21. Når det gjelder en-seterene så går begge lite og et salg vil absolutt være aktuelt. Situasjonen bør vurderes etter sesongen Da bør i tilfelle begge flyene selges for å finansiere ny en-seter. For GBE gjelder det å ha fokus på å få den luftdyktig innen St. Hans. Så vil bruken avgjøre om den skal beholdes eller legges ut for salg. Styrets innstilling: Styret mener at EFKS for tiden ikke tiden ikke har økonomi til store investeringer i nye fly. Eventuelle salg og utskiftinger i flyparken vurderes på

10 nytt etter sesongen John Eirik Laupsa opplyste at det ikke er aktuelt å avhende LN-GLU uten at det kommer en erstatning. Det kan imidlertid ble et tidsrom mellom eventuelt salg av GLU og anskaffelse av erstatningsfly. Årsmøtet slutter seg til følgende innstilling fra styret: EFKS har for tiden ikke økonomi til store investeringer i nye fly. Eventuelle salg og utskiftinger i flyparken vurderes på nytt etter sesongen Sak 9 Valg Det skal velges styre med vararepresentanter, revisorer og valgkomité.valgkomitéens innstilling er ikke klar i skrivende stund, men vil bli presentert på årsmøtet. Leder av valgkomiteen, Jan Arild Lindstad, la fram følgende forslag: - Leder: valgkomiteen hadde ikke lykkes å finne kandidat - Nye styremedlemmer: Knut Eggestad Anja Havelin - Vararepresentanter til styret: Ida Mellesdal André Ebert - Nytt medlem til valgkomiteen: Øyvind Habberstad - Revisorer: gjenvalg på Marit Lindstad og Åse Gunhild Flatner Kjell Pettersen opplyste at NIFs regler om kjønnsfordeling krever at to styrerepresentanter må være kvinner. I tillegg sto årsmøtet overfor en situasjon som kanskje ville kreve et ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder. I denne situasjonen satte Svein Birkeland fram forslag på Ida Mellesdal som leder. Dermed vil også kravet om kvinnerepresentasjon i styret være oppfylt. Videre la Birkeland fram forslag på Bernt Scheffler som ny vararepresentant til styret. Årsmøtet foretok følgende enstemmige valg: Leder for ett år: Ida Mellesdal Styremedlemmer for to år: Knut Eggestad Anja Havelin Vararepresentanter til styret for ett år: André Ebert Bernt Scheffler Nytt medlem av valgkomiteen: Øyvind Habberstad Revisorerfor ett år: Marit Lindstad Åse Gunhild Flatner Utsendinger til S/NLFs ledermøte 2008: Ida Mellesdal og André Ebert Svein Birkeland Referent Svein Erik Schulze Terje Hunnestad

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer