Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014"

Transkript

1 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark Vi ønsker representanter og gjester velkommen til vårt ting som avholdes lørdag 26.april 2014 på Skagerak Arena VPI lokaler 3.etg., Skien. Vi ser frem til et effektivt ting, gode innlegg og frisk debatt, samt utdeling av priser og utmerkelser. Vi håper dere vil ha en grundig behandling av sentrale tingdokumenter i eget organisasjonsledd, slik at vi oppnår en best mulig forankring helt ut til det ytterste og viktigste leddet idrettslagene. Revidert Strategidokument (tidl. Handlingsplan ) har allerede vært til høring hos organisasjonsleddene, og innkomne innspill er innarbeidet i fremlagte dokumenter. Idrettskretstinget vil innledes med et miniseminar hvor tema vil være Frivillighet. Lokale idrettslag og representant fra Idrettsstyret i NIF vil stå for foredrag/innlegg. Skulle det være noe du trenger hjelp til eller har spørsmål om i forkant av tinget, er vi tilgjengelige og ønsker å utøve den beste service. Ta kontakt med oss på telefon eller per e-post til Vel møtt! Med vennlig hilsen Telemark idrettskrets styre Trond Inge Haugen Leder Sondre Fjelldalen Organisasjonssjef

2 PROGRAM Lørdag 26.april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frammøte registrering og enkel bevertning Miniseminar Prisutdeling og utmerkelser Lunsj Idrettskretstinget settes av styreleder TIK Hilsninger og konstituering Tingforhandlinger 2

3 Åpning ved styreleder Trond Inge Haugen Hilsninger Sak 1: Opprop og godkjenning av representanter Opprop av registrerte stemmeberettigede representanter De fremmøtte representanter godkjennes i henhold til TIK s lover. Sak 2: Innkalling Innkalling ble sendt ut iht. NIF s lov 5-7 Innkalling til Telemark idrettskrets ting 2014 godkjennes 3

4 Sak 3: Sakliste Styrets forslag til sakliste: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Åpning og hilsninger Opprop / godkjenning av representanter Godkjenne innkalling Godkjenning av sakliste Godkjenning av forretningsorden Konstituering - valg av tingfunksjonærer Sak 6: Behandle beretning og regnskap TIK Sak 6a: Beretning for tingperioden Sak 6b: Regnskap for tingperioden Sak 7: Sak 7a: Sak 7b: Innkomne forslag Egenkapital Telemark idrettskrets Kriterier og fordeling av tilskudd til særidretter Sak 8: Telemark idrettskrets Strategidokument Sak 9: Langtidsbudsjett for perioden Sak 10: Engasjement av revisor Sak 11: Årsberetning ISF Telemark - tingperioden Sak 12: Valg Sak 13: Tid og sted for Telemark idrettskrets ting 2016 Idrettskretsstyrets forslag til sakliste godkjennes. 4

5 Sak 4: Forretningsorden 1. Til å lede forhandlingene velges 2 dirigenter. Til å føre tingprotokollene velges 2 sekretærer. Til å undertegne protokollene velges 2 representanter. Som redaksjonskomite velges 3 personer og som tellekorps velges 3 personer. 2. Representantene forlanger ordet ved fremvisning av sine nummerskilt. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigentene, når de finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN har 1. min. taletid. 3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med organisasjonsleddets og representantens navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. 5. I tingprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med de avgitte stemmene. 6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive - etter tingets avslutning. 7. Idrettskretsens og ISF Telemarks tingforhandlinger er offentlige. 8. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde. Idrettskretsstyrets forslag til foretningsorden godkjennes 5

6 Sak 5: Konstituering - valg av tingfunksjonærer Idrettskretsstyret foreslår: A: som dirigenter Ole-Henrik Lund Arnt Olav Brødsjø B: som sekretærer Therese Husby Loni Pedersen C: som underskrivere av protokollen 2 personer D: som redaksjonskomité 3 personer E: som tellekorps Valgkomiteens representanter Styrets forslag på dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps godkjennes. 6

7 Sak 6: Årsberetning og Regnskap Årsberetning og regnskap er sendt organisasjonsleddene i tråd med NIF s lov 5-7 Sak 6a Beretning for tingperioden Styrets beretning for tingperioden følger i saksdokumentene. Idrettskretsstyrets beretning for tingperioden godkjennes. Sak 6b Regnskap for tingperioden Idrettskretsstyret legger frem balanse, resultatrapport og prosjektrapport for årene 2012 og 2013, i tillegg til uttalelser fra ledelsen, økonomisk beretninger, kontrollkomiteens uttalelser og revisjonsberetninger for begge år Årsregnskap og signerte beretninger for 2012 og 2013 følger i saksdokumentene Fremlagte årsregnskap for 2012 og 2013 godkjennes. 7

8 Sak 7: Innkomne forslag Ingen innkomne forslag fra organisasjonsledd Saker fra Telemark idrettskrets styre Sak 7a Egenkapital Telemark idrettskrets Telemark idrettskrets følger oppfordringen fra NIF om å bygge opp et minimum av egenkapital for å sikre drift for en gitt periode. Telemark idrettskrets styres forslag er at det innen 2016 bygges opp en minimum egenkapital på kr ,- IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING Idrettskretsstyrets forslag om å sikre en minimum egenkapital på kr ,- vedtas Sak 7b Kriterier og fordeling av tilskudd til særidretter Tilskudd til særidretter forbeholdt idretter med krets eller regionsledd har over flere år blitt fordelt etter kriterier sist revidert og vedtatt i TIK styremøte nr / mars Tilskuddet har vært knyttet til det årlige fylkeskommunale grunntilskuddet til idrettskretsen. Erfaringen er at ordningen har fungert dårlig med bakgrunn i at flere særkretser og regioner ikke har fulgt opp kravet om årlig rapportering. I tillegg har mange av særidrettene over tid omorganisert seg ved at særkretser har blitt regionalisert eller at særkrets- og/eller regioner har blitt lagt ned. Dette har vært en utfordring å følge opp for idrettskretsen. Årlig har ikke utbetalte tilskudd, avsatt to år tilbake, blitt overført idrettskretsens egenkapital eller avsatt til andre formål. I praksis er midlene fordelt som et administrativt tilskudd uten føringer på bruk. For enkelte særidretter har også tilskuddet vært av en slik størrelse at dette ikke har vært aktuelt. Det har i årlige forum, for organisasjonssjefer i idrettskretser og generalsekretærer i særforbund, vært diskutert muligheter/åpning for at alle særidretter uavhengig av organisasjonsform skal kunne få mulighet til å få tilgang til søke på tilskudd fra disse midlene. 8

9 Eksisterende kriterier per 23.mars 2009 er som følger: Minimum 5 lag Vurdering av totalt antall aktive medlemmer Minimum kr. 3000,- pr. særidrett Utvidet tilskudd til særidretter som leier ved Idrettens Hus Forslag til nye kriterier som foreslåes fremmes for Telemark idrettskrets Ting 2014 og vil gjelde fra 2015: Motiveringen for styrets forslag til endrede kriterier og fordeling - Å gjøre aktivitetstilskuddet til et reelt aktivitets- og kompetansetilskudd, uavhengig av organisering. Hvordan særidrettene organiserer seg nasjonalt, regionalt og lokalt er opp til den enkelte særidrett - Å bringe regionale kriterier i samsvar med nasjonale kriterier, jamfør aktivitetsmidlene for barn og ungdom som tildeles som post 3 i den årlige spillemiddeltildelingen: o Aktivitetsutvikling o Kompetanseutvikling (trener- og leder) o Klubbutvikling - Opprettholde integrering og inkludering som gjennomgående satsingsområde - Et ungdomsløft som prioriterer ungdom både i topp og bredde Forslag til vedtak: 1. Aktivitetstilskuddet omfatter målgruppene 6-12 år og år 2. Ungdomsgruppa år prioriteres særskilt 3. Stimulering av aktivitet-, kompetanse- og klubbutvikling i Telemark. 4. Integrering og inkludering som gjennomgående satsingsområde, der aldersgrensene er fleksible i forhold til pkt Ungdomsløft med fokus på allsidig aktivitetstilbud, kompetanse og medvirkning, og morgendagens utøvere 6. Særidrettenes nasjonale, regionale og lokale organisering er særidrettenes eget ansvar 7. Utlysning av tilskudd 1.oktober med søknadsfrist 31.desember. 8. Svar på søknad og bekreftelse om tilsagn 1.februar 9. Utbetaling til tiltak som har mottatt tilsagn, skjer fortløpende når tiltakene er gjennomført og rapportert med siste frist 1.desember 10. Telemark idrettskrets kvalitetssikrer og følger opp rutiner for søknader og rapportering 11. Telemark idrettskrets er ansvarlig for forvaltning og rapportering overfor Telemark fylkeskommune IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING Idrettskretsstyrets forslag til nye kriterier og fordeling av tilskudd til særidretter vedtas. 9

10 Sak 8: Strategidokument Telemark idrettskrets gjennomfører sin virksomhet i henhold til lovpålagte oppgaver. Videre ligger NIF`s vedtatte «Idrettspolitisk dokument » til grunn. Telemark idrettskrets Ting 2012 vedtok at Handlingsplan skulle revideres til idrettskretstinget i Telemark idrettskrets styre legger frem forslag til revidert plan hvor «nåsituasjon» er synliggjort og planens navn og lengde er endret til Strategidokument Det er naturlig at Telemark idrettskrets sin overordnede plan rulleres hvert 4.år etter at NIF s idrettspolitiske dokument er vedtatt og ferdigstilt året før idrettskretstinget. Forslag til Strategidokument følger i saksdokumentene Strategidokument for perioden vedtas Sak 9: Langtidsbudsjett Forslag til Langtidsbudsjett følger i saksdokumentene Langtidsbudsjett for perioden vedtas. Idrettskretsstyret gis fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer fra NIF 10

11 Sak 10: Engasjement av autorisert revisor for revisjon av idrettskretsens regnskap Telemark idrettskrets har engasjert og brukt Revisjonsselskapet AS som revisor over flere år. Telemark idrettskrets styre erfarer samarbeidet med Revisjonsselskapet AS som godt og foreslår et engasjement av disse også for kommende tingperiode. Telemark idrettskrets engasjerer Revisjonsselskapet AS for revisjon av idrettskretsens regnskap for tingperioden Sak 11: Årsberetning og regnskap ISF Idrettens Studieforbund Telemark ISF Telemark har ikke hatt ansatte eller aktivitet i tingperioden i Telemark. ISF er nå kun et sentralt ledd som administrerer VO midlene som kanaliseres ut til idretten. Alt som ble gjennomført av utdanningstiltak i perioden er bakt inn i de totale tallene og aktiviteten som fremkommer av TIK s beretning for perioden Regnskap for ISF inngår i TIK sitt regnskap Sak 12: Valg Valgkomiteen har bestått av: Ole-Henrik Lund, leder Anne Berit Smith, medlem Hans Erik Utne, medlem Karin Kristiansen, varamedlem Forslag til det nye styre i Telemark Idrettskrets for tingperioden , er på bakgrunn av følgende målsetting: - Det burde være en viss utskifting/fornying i styre og komiteer - Vurdere yngre/nye tillitsvalgte (minst ett av styremedlemmene under 25 år (lovpålagt) - Det skulle også tas noe geografisk hensyn - Den samlede kompetansen i det nye styret var viktig - Begge kjønn skulle være representert både i styret og varamedlemmer (lovpålagt) 11

12 I tillegg: - Ha tid og interesse - Motivert for oppgavene - Besittelse av nytenking /kreativitet. Ha visjoner og klare meninger - Representere i lag, råd og særkrets ta ordet i forsamlinger - Politisk erfaring gjerne på fylkesplan - Erfaring fra særidrettsledd på krets eller forbundsplan - Andre kvalifikasjoner som kan komme hele Teleidretten til gode Valgkomiteens forslag: Idrettskretsstyret Verv Navn Idrettslag Leder: Trond Inge Haugen 56 år Kroken IL Gjenvalg Nestleder: Sven Tore Løkslid 30 år Hjartdal IL Ny Styremedlem: Heidi Ysen 53 år Gjerpen IF Allianse Gjenvalg Styremedlem: Eli-Jeanette Olsen 27 år IL Hei Gjenvalg Styremedlem: Guri Ramtoft 21 år Nome Rideklubb Ny 1. varamedlem: Dag Nielsen 53 år Ørn IF Gjenvalg 2. varamedlem: Reidun Martinsen 69 år Rjukan IL Gjenvalg Kontrollkomité Verv Navn Idrettslag Medlemmer: Jan Ove Hansen 64 år Pors IF Gjenvalg Wivy A. Skotnes 66 år Stathelle og omegn IL Gjenvalg Varamedlemmer: Anne Britt Paulsen 67 år Skotfoss Turn & IF Ny Ole-Arne Søli 48 år IF Ørn Ny Idrettskretsstyrets forslag: Valgkomité Verv Navn: Idrettslag Leder: Ole-Henrik Lund 72 år Sportsklubben Snøgg Gjenvalg Medlem: Anne Berit Smith 70 år Brevik IL Gjenvalg Medlem Hans Erik Utne 53 år Skidar IF Gjenvalg Varamedlem: Karin Kristiansen 67 år Pors IF Gjenvalg VALGKOMITEENS OG Framlagt innstilling til styre og komiteer vedtas 12

13 Sak 13: Telemark idrettskrets ting 2016 Idrettkretstinget 2014 gir det nye idrettskretsstyret fullmakt til å finne tid og sted for Idrettskretstinget 2016 i samsvar med TIK`s lover Utdeling av oppmerksomheter Idrettskretstinget avsluttes 13

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer