Nyhetsbrev nr 1 / januar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr 1 / 2007 2. januar 2007"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr 1 / januar 2007 Endringer i skatte- og avgiftsaker I det følgende gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2007 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter og avgifter. Skatter Skjermingsmetoden for deltakerlignede selskaper er gevinster/tap ved realisasjon av aksjer/eierandeler likestilt med utbytte, slik at også slik avkastning i deltakerlignede selskaper unntas fra løpende beskatning hos deltakerne, inntil det eventuelt deles ut til personlige deltakere. Endringen gjelder med virkning fra 12. mai 2006, for å unngå uønskede tilpasninger. Fra og med 1. januar 2007 trer den nye ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i kraft. Den viktigste endringen er at den generelle ordningen med differensierte satser, som gjaldt før 2004, i hovedsak blir gjeninnført. For øvrig blir det geografiske virkeområdet blir noe innskrenket. Flere næringssektorer blir inkludert, og lokaliseringskriteriet endres fra arbeidstakerens bosted til arbeidsgivervirksomhetens registreringssted. Ny de minimis-forordning (EU-regler for bagatellmessig støtte) ble vedtatt av Kommisjonen 12. desember. Ny beløpsgrense for de minimis er euro over en treårsperiode, slik som forutsatt i det norske avgiftsvedtaket for De nye reglene innebærer videre at transportsektoren skal kunne motta bagatellmessig støtte fra neste år. Taket for slik støtte er for veitransport euro over en treårsperiode, for annen transport gjelder den alminnelige begrensningen på euro. Dette innebærer at unntaket for transport i bagatellstøtteordningen i sone Ia vil bli fjernet når forordningen er inkorporert i EØS-avtalen (dvs. at transport vil bli omfattet av fribeløpsordningen). Det må imidlertid innføres en ny beløpsbegrensning som bare gjelder for veitransport. Taket for bagatellmessig støtte til veitransport vil formodentlig bli kroner per år, mens øvrig transport følger det ordinære fribeløpet på kroner per år. Det gjøres endringer i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. etter utflytting. I tillegg til utfyllende regler som varslet i Ot.prp. nr. 1 ( ), foreslås det regler om kreditfradrag, fastsettelse av ny inngangsverdi, heving av terskelbeløp til kroner og endring i beskatningstidspunktet og objektavgrensningen Reglene om fradrag for innskudd til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) er opphevet med virkning fra og med 12. mai Fritaket for formuesskatt på verdien av individuelle livrenter oppheves. Det innføres skatteplikt på arbeidsgiverens betaling av premie til kollektive livrenter. Dette innebærer at arbeidstaker vil bli skattlagt for premiebeløpet som lønn. Utbetalinger fra kollektive livrenter hvor premien i sin helhet er skattlagt som lønn skal

2 skattlegges på samme måte som utbetalinger fra individuelle livrenter. Det vil si at det bare er avkastningen som beskattes. Denne beskattes som alminnelig inntekt med en sats på 28 %.. Det er innført et tak ved beregning av personal- og indirekte kostnader som kan inngå i skattefradraget for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag). Endringen innebærer at ved beregningen av personal- og indirekte kostnader begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1850 timer pr år, og timesatsen begrenses til maksimum 500 kroner pr time. Det er innført fradragsrett etter skatteloven 6-46 tredje ledd for pensjonsinnskudd til frivillig sparing for selvstendig næringsdrivende, personlig deltaker i deltakerliknet selskap og for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter innskuddspensjonsloven 2-3 annet ledd. Det er videre gitt bestemmelser om fastsetting av beregningsgrunnlaget for premie/innskudd etter foretakspensjonsloven 1-2 første ledd bokstav h og innskuddspensjonsloven 1-2 bokstav i. Endringene har virkning fra og med inntektsåret Skattebegrensningsregelen og skattefritaket for AFP-tillegget for tidligpensjonister mellom 62 og 64 år videreføres frem til 1. januar Grensen for fritak fra plikten til å innberette lønnsutbetalinger heves til kroner for arbeid i tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig fra og med inntektsåret Lønnsutbetalinger som er fritatt fra innberetningsplikt er også skattefrie for mottakeren. Satsen i formuestillegget i skattebegrensningsregelen reduseres fra to pst. til en og en halv pst. Skatteloven endres slik at det er adgang til å verdsette annen fast eiendom lavere enn omsetningsverdi. Det innføres maksimalgrense for ligningsverdi for annen fast eiendom på 80 pst. av markedsverdi. Ligningsloven 9-11 endres slik at skattytere som får medhold i domstolsavgjørelse kan tilkjennes dekning av sakskostnader for forutgående klagebehandling for overligningsnemnd eller høyere nemnd. Endringen trer i kraft straks med virkning for saker som bringes inn for domstolen etter ikrafttredelsestidspunktet. Oppgave- og betalingsfristen for 3. termin merverdiavgift forlenges med 10 dager, dvs fra 10. til 20. august, jf. endring i merverdiavgiftsloven 33 Årsoppgave- og betalingsfristen for merverdiavgift for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning forelenges med 1 måned, dvs fra 10. februar til 10. mars, jf. endring i merverdiavgiftsloven 31a og 34 Betaling av etterskuddsskatten fremskyndes slik at den i sin helhet skal betales i to like store terminer med forfall 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret, jf. endring av skattebetalingsloven 27 nr. 2, 3, 7 og 9. Den såkalte aksjerabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og aksjefondsandeler reduseres fra 20 prosent til 15 prosent med virkning for inntektsåret Med virkning fra inntektsåret 2006, fjernes verdsettelsesrabatten ved formuesskatteligningen for andeler i andre verdipapirfond enn aksjefond (dvs. pengemarkedsfond m.m.)... Det er foretatt endringer i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Fra og med 2007 kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller følge de någjeldende kriteriene om utskriving innenfor områder som er "utbygd på byvis" samt på "verk og bruk". Det tidligere frivillige - 2 -

3 fritaket for jord- og skogbrukseiendom er gjort om til et obligatorisk fritak innenfor begge alternativene. Satsen i formuestillegget i skattebegrensningsregelen reduseres fra to pst. til en og en halv pst. Avgifter Det innføres en NOx-avgift på 15 kroner pr kg NOx fra 1. januar Avgiften omfatter skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane, samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien. Les egen omtale her. Arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere eldre enn 62 år økes med 4 prosentpoeng, til samme nivå som for andre arbeidstakere. Merverdiavgiftssatsen på omsetning av mat- og drikkevarer økes fra 13 til 14 prosent fra 1. januar Informasjon om periodisering mv. i forbindelse med økningene finner du hos. Det innføres merverdiavgift på infrastrukturtjenester i kommunale havner fra 1. januar Utleie av kommunale båtplasser til fritidsbåter berøres ikke. Særavgifter I engangsavgiften erstatter CO2-utslipp slagvolum som avgiftsgrunnlag. Les mer om dette på tolletatens nettsider. Engangsavgiften på varebiler klasse 2 og lette lastebiler økes fra 20 til 22 pst. av personbilavgiften. Engangsavgiften på campingbiler økes fra 13 til 22 pst. av personbilavgiften. Engangsavgiften på minibusser økes fra 35 til 40 pst. av personbilavgiften. Lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg fritas for engangsavgift dersom godsrom/lasteplan er lengre enn 300 cm og bredere enn 190 cm. Kombinerte biler fjernes som egen avgiftsgruppe i engangsavgiften. Forfallsdato for årsavgiften utsettes fra 15. mars til 20. mars. Det innføres avgift på utslipp av NOx. Det innføres fritak for CO2-avgift for andel bioetanol i bensin. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer mv. endres slik at kun drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff avgiftslegges. Tog og andre skinnegående transportmiddel gis fritak fra forbruksavgift på elektrisk kraft. Fritaket omfatter også trolleybuss. Det innføres fritak for dokumentavgift for samboere ved salg av felles bolig partene i mellom ved samlivsbrudd. Fusjon mellom norske og utenlandske selskaper Regjeringen har sendt på høring forslag om nye regler i allmennaksjeloven og aksjeloven slik at norske selskaper kan fusjonere med selskaper i EØS-landene. Reglene foreslås som ledd i gjennomføringen i norsk rett av et EU-direktiv om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar

4 Det er i dag ikke adgang til å gjennomføre en fusjon, i ordets rettslige forstand, mellom et norsk og et utenlandsk selskap. Et unntak gjelder for europeiske selskaper og europeiske samvirkeforetak, der det er egne særregler. Etter de foreslåtte nye reglene i allmennaksjeloven og aksjeloven vil et norsk selskap kunne fusjonere med et selskap som hører hjemme i en annen EØS-stat. Det foreslås i tråd med direktivet en særskilt prosedyre som skal gjelde for slike fusjoner, og det foreslås regler blant annet om ikrafttredelse av fusjonen og om rettsvirkninger om fusjonen. Direktivet har egne regler som skal sikre arbeidstakernes innflytelse i det fusjonerte selskapet. I høringsnotatet er det lagt opp til at disse reglene skal gjennomføres i en forskrift, på samme måte som de tilsvarende reglene som gjelder for europeiske selskaper og europeiske samvirkeforetak. Direktivet gjelder bare fusjon over landegrensene, ikke fisjon. I høringsnotatet foreslås likevel regler som skal legge til rette også for internasjonale fisjoner. Formålet med direktiv 2005/56/EF om fusjon over landegrensene er å tilrettelegge for samarbeid og konsolidering av selskaper med begrenset ansvar i ulike EØS-stater. Direktivet inngår som en del av EUs generelle selskapsrettslige prosjekt i oppfølgningen av Kommisjonens "Action Plan on company law and corporate governance in the Euopean Union". Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar Det nye regelverket for offentlige anskaffelser trer som planlagt i kraft 1. januar. Elektroniske kommunikasjonsmidler likestilles med tradisjonelle innkjøpsmetoder, og samtlige anskaffelser vil kunne gjennomføres ved bruk av elektroniske midler. Videre innføres det egne regler om gjennomføring av elektroniske auksjoner og rammeavtaler, samt en egen prosedyre for spesielt kompliserte anskaffelser (konkurransepreget dialog). Den nye forskriften innfører en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over kroner. Ved anskaffelser over dette beløpet kreves det også at alle tilbydere leverer skatteattest, samt at den leverandøren som får kontrakten leverer HMS-egenerklæring. Den nye bestemmelsen om overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser trer også i kraft 1. januar Det innebærer at oppdragsgiveren kan straffes med et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsesverdien hvis kunngjøringsplikten brytes. Varsling om kritikkverdige forhold Nye regler fra 1. januar Arbeidsmiljøloven har fått nye regler om arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten der de arbeider. Varslingsretten er styrket ved at vi har fått nye regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle, som styrker vernet mot gjengjeldelser og som pålegger arbeidsgivere å legge forholdene til rette for varsling i virksomheten. Reglene ble vedtatt ved lov av 1. desember 2006 og trer i kraft 1. januar

5 Ny byggeforskrift vil tre i kraft 1. februar 2007 Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med ny byggeforskrift til plan- og bygningsloven. De viktigste endringene er knyttet til byggeforskriftens krav til energibruk i bygg. Forslag ble sendt på bred høring i juni 2006 med høringsfrist 15. september Nye regler fastsettes på nyåret med ikrafttreden 1. februar Forskrift om renter ved forsinket betaling Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr I Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 10,5 prosent p.a. II Forskriften trer i kraft 1. januar Fra sammen tidspunkt oppheves forskrift av 30. juni 2006 nr. 752 om renter ved forsinket betaling. De beste ønsker om et godt nytt år! Foreningen Næringseiendom Arne Slettebøe Daglig leder Sekretariat: Essendrops gate 3. Postboks 7187 Majorstuen Oslo Daglig leder: Arne Slettebøe: tlf Adm. sekr. Ingvild B. Aune: tlf Telefaks:

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer