Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: Saksnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865"

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: Saksnr: Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: E-post: Sentralbord: Telefaks: Org.nr STATSBUDSJETTET 2015, KAP 821, POST 62 KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK UTVIKLINGSMIDLER TIL KOMMUNENE 1. Innledning Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen med utviklingsmidler til kommunene. I statsbudsjettet for 2015 er det satt av 32 millioner kroner til tilskuddsordningen. Dette rundskrivet fastsetter mål og kriterier for tilskuddsordningen. Av disse skal inntil 1,3 millioner brukes til prosjekter knyttet til Tiltak 3 i handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse. Søknadsfristen er 9. februar Svar på søknaden gis innen 6. mars Formål Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap- og metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner. 3. Hvilke kommuner kan søke? Kommuner som faller inn under ett eller flere av følgende kriterier kan søke om tilskudd: Kommuner hvor minimum 5 prosent av befolkningen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Oseania unntatt Australia 1

2 og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS) per , i følge SSBs befolkningsstatistikk. Kommuner der det bor minimum 100 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger, og som har mindre enn 5 års botid per , i følge SSBs befolkningsstatistikk. Kommuner som ikke faller inn under ett av de to første punktene, kan fremme søknad i samarbeid med flere kommuner. Forutsetningen er at de til sammen oppfyller ett av de to kriteriene. Søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar. Se vedlegg 1. for liste over kommuner som tilfredsstiller de to første kriteriene. For kommuner som må gå sammen med andre kommuner for å oppfylle kriteriene, jamfør punkt tre ovenfor, er det lagt ved relevant befolkningsstatistikk fra SSB. Se vedlegg 2 og Målgruppe for prosjekt Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av introduksjonsloven (jf. 2 og 17) blir prioritert, særlig kvinner og personer med ingen eller liten skolebakgrunn. 5. Hva kommunen kan få støtte til? Kommunen kan søke om midler til forprosjekt, nye prosjekt, videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før eller til hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt året før. Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Det kan søkes om ettårig eller flerårige prosjekt. Maksimum prosjektperiode er 3 år. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift. 6. Hvilke områder som skal prioriteres? Prosjekter og tiltak som har klare og målbare resultatmål og som retter seg mot ett eller flere av følgende elementer vil bli prioritert: bedre kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen 2

3 bedre sammenhengen mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud, herunder grunnskole for voksne og videregående opplæring arbeidsrette norskopplæringen, både når det gjelder innhold, metoder og organisering arbeidsrette introduksjonsprogrammet, herunder å sikre sammenheng mellom ulike tilbud for kvalifisering/opplæring, ta hensyn til lokale arbeidskraftsbehov og inkludere NAV sitt virkemiddelapparat Prosjekt og tiltak som bedrer norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning, jf. tiltak 3 i handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse skal også prioriteres. Det er avsatt 1,3 millioner til dette formålet. Vox vil vurdere søknader som gjelder dette tiltaket. Se vedlegg 4. for egen veiledning. Det forutsettes at alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være iht. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 7. Kvalifiseringskrav For at søknaden kan behandles av IMDi må alle følgende krav være oppfylt: Søknaden skal leveres via IMDis nettside (tilskuddsweb) Søknaden skal leveres innen fristen Kommunen skal bidra med egenfinansiering. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med kronebeløp i søknaden. Søknaden vedlegges bekreftelse på søknaden fra Rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo Prosjektet skal inngå i et tverretatlig samarbeid Alle rapporter for tidligere prosjekt skal være levert 8. Vurderingskriterier Søknader som oppfyller alle kvalifiseringskrav blir vurdert etter følgende kriterier: Behov Adresserer prosjektet et tydelig behov i kommunen? I hvor stor grad inngår prosjektet i et langsiktig integreringsarbeid? Mål og leveranser I hvor stor grad er prosjektets mål tydelig uttrykt? I hvor stor grad er det samsvar mellom prosjektets mål og de behov som er beskrevet? I hvor stor grad er prosjektets mål målbare? 3

4 Er prosjektets leveranser tydelig beskrevet? I hvor stor grad korresponderer prosjektet med prioriterte område(r)? Gjennomføringsevne I hvor stor grad har kommunen utvist god gjennomføringsevne tidligere? I hvor stor grad har prosjektet en realistisk fremdriftsplan? Hvor godt er det avklart hvilke ressurser som skal benyttes? Hvor godt kommer det fram at prosjektet er forankret i kommunens ledelse? I hvor stor grad har prosjektet identifisert relevante samarbeidspartnere? I hvor stor grad har kommunen forankret prosjektet med sine samarbeidspartnere og skissert hvordan samarbeidet skal foregå? I hvor stor grad er søknadssummen i samsvar med prosjektets leveranser? Overføringsverdi I hvor stor grad kan prosjektets leveranser overføres til ordinær drift? Hvor stor overføringsverdi til andre kommuner kan prosjektet ha? 9. Hvordan søke om tilskudd? Søknaden leveres via nettbasert søknadsskjema som vil være tilgjengelig på IMDis nettsider (tilskuddswebb) fra 9. januar Der finnes det også brukerveiledning. 10. Vilkår Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Tilskuddsmidlene skal benyttes og regnskapsføres i det året de er tildelt for. Eventuelle ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres IMDi. Det forutsettes at prosjekter som gis støtte er forankret i kommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Det forutsettes at prosjektmidlene skal bidra til å etablere forpliktende samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, samt privat næringsliv og lokale frivillige organisasjoner hvis relevant. Prosjektsøknadene skal synliggjøre hvordan forpliktende samarbeid med ulike parter er planlagt ivaretatt. Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen. 4

5 Kommunene skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen. 11. Oppfølging For å bidra til best mulig effekt av tilskuddsordningen ønsker IMDi å følge opp prosjekter det gis tilskudd til gjennom samarbeid med kommunene. Det vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommunene som innvilges støtte. Vox skal følge opp prosjekter knyttet til tiltak 3 i handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse. 12. Rapportering Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås. Frister for rapportering: statusrapport om gjennomføring av prosjektet tilskuddsrapport og prosjektregnskap Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/ utfordringer. Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte. 13. Kontroll og klageadgang Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet 10 annet ledd og riksrevisjonsloven 12 tredje ledd. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl 3, første ledd og 28. 5

6 Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi: IMDi Øst: IMDi Indre Øst: mailto:binh Nguyen, , Hege Aspelund, , Jo Håkon Blindheim, , IMDi Sør: Joseph Salomonsen, , IMDi Vest: Brita Bolstad, , mailto:kristin Bach Skaset, , IMDi Midt-Norge: Ta kontakt med din kontaktperson ved IMDi Midt-Norge IMDi Nord: Gry Brækmo, , Lars Erik Lillefloth, , IMDi sentralbord: VOX: Kari Gregersen, , (gjelder prosjekt under tiltak 3 i handlingsplan :Vi trenger innvandrernes kompetanse) Med hilsen for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Geir Barvik direktør Marit Elin Eide regiondirektør 6

7 STATSBUDSJETTET 2015, KAP 821, POST 62 KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK UTVIKLINGSMIDLER TIL KOMMUNENE Følgende kommuner tilfredsstiller ett eller begge kriteriene for å søke IMDi om tilskudd i 2015: IMDi region Fylke Kommune IMDi Øst Østfold 0101 Halden IMDi Øst Østfold 0104 Moss IMDi Øst Østfold 0105 Sarpsborg IMDi Øst Østfold 0106 Fredrikstad IMDi Øst Østfold 0123 Spydeberg IMDi Øst Østfold 0124 Askim IMDi Øst Østfold 0125 Eidsberg IMDi Øst Østfold 0128 Rakkestad IMDi Øst Østfold 0136 Rygge IMDi Øst Østfold 0138 Hobøl IMDi Øst Akershus 0211 Vestby IMDi Øst Akershus 0213 Ski IMDi Øst Akershus 0214 Ås IMDi Øst Akershus 0217 Oppegård IMDi Øst Akershus 0219 Bærum IMDi Øst Akershus 0220 Asker IMDi Øst Akershus 0226 Sørum IMDi Øst Akershus 0227 Fet IMDi Øst Akershus 0228 Rælingen IMDi Øst Akershus 0229 Enebakk IMDi Øst Akershus 0230 Lørenskog IMDi Øst Akershus 0231 Skedsmo IMDi Øst Akershus 0233 Nittedal IMDi Øst Akershus 0235 Ullensaker IMDi Øst Akershus 0236 Nes (Ak.) IMDi Øst Akershus 0237 Eidsvoll IMDi Øst Akershus 0238 Nannestad IMDi Øst Oslo 0301 Oslo kommune IMDi Indre øst Hedmark 0402 Kongsvinger IMDi Indre øst Hedmark 0403 Hamar IMDi Indre øst Hedmark 0412 Ringsaker IMDi Indre øst Hedmark 0417 Stange IMDi Indre øst Hedmark 0425 Åsnes

8 IMDi Indre øst Hedmark 0427 Elverum IMDi Indre øst Hedmark 0430 Stor-Elvdal IMDi Indre øst Hedmark 0436 Tolga IMDi Indre øst Oppland 0501 Lillehammer IMDi Indre øst Oppland 0502 Gjøvik IMDi Indre øst Oppland 0517 Sel IMDi Indre øst Oppland 0528 Østre Toten IMDi Indre øst Oppland 0529 Vestre Toten IMDi Indre øst Oppland 0533 Lunner IMDi Indre øst Oppland 0534 Gran IMDi Indre øst Oppland 0541 Etnedal IMDi Indre øst Buskerud 0602 Drammen IMDi Indre øst Buskerud 0604 Kongsberg IMDi Indre øst Buskerud 0605 Ringerike IMDi Indre øst Buskerud 0616 Nes (Busk.) IMDi Indre øst Buskerud 0617 Gol IMDi Indre øst Buskerud 0623 Modum IMDi Indre øst Buskerud 0624 Øvre Eiker IMDi Indre øst Buskerud 0625 Nedre Eiker IMDi Indre øst Buskerud 0626 Lier IMDi Indre øst Buskerud 0627 Røyken IMDi Øst Vestfold 0701 Horten IMDi Øst Vestfold 0704 Tønsberg IMDi Øst Vestfold 0706 Sandefjord IMDi Øst Vestfold 0709 Larvik IMDi Øst Vestfold 0720 Stokke IMDi Øst Vestfold 0722 Nøtterøy IMDi Sør Telemark 0805 Porsgrunn IMDi Sør Telemark 0806 Skien IMDi Sør Telemark 0807 Notodden IMDi Sør Telemark 0814 Bamble IMDi Sør Telemark 0815 Kragerø IMDi Sør Telemark 0819 Nome IMDi Sør Telemark 0821 Bø (Telem.) IMDi Sør Telemark 0822 Sauherad IMDi Sør Telemark 0826 Tinn IMDi Sør Aust-Agder 0904 Grimstad IMDi Sør Aust-Agder 0906 Arendal IMDi Sør Aust-Agder 0911 Gjerstad IMDi Sør Aust-Agder 0926 Lillesand IMDi Sør Aust-Agder 0928 Birkenes IMDi Sør Aust-Agder 0929 Åmli IMDi Sør Aust-Agder 0937 Evje og Hornnes IMDi Sør Aust-Agder 0940 Valle IMDi Sør Aust-Agder 0941 Bykle IMDi Sør Vest-Agder 1001 Kristiansand

9 IMDi Sør Vest-Agder 1002 Mandal IMDi Sør Vest-Agder 1003 Farsund IMDi Sør Vest-Agder 1014 Vennesla IMDi Sør Vest-Agder 1017 Songdalen IMDi Sør Vest-Agder 1032 Lyngdal IMDi Vest Rogaland 1101 Eigersund IMDi Vest Rogaland 1102 Sandnes IMDi Vest Rogaland 1103 Stavanger IMDi Vest Rogaland 1106 Haugesund IMDi Vest Rogaland 1120 Klepp IMDi Vest Rogaland 1121 Time IMDi Vest Rogaland 1124 Sola IMDi Vest Rogaland 1127 Randaberg IMDi Vest Rogaland 1130 Strand IMDi Vest Rogaland 1133 Hjelmeland IMDi Vest Rogaland 1146 Tysvær IMDi Vest Rogaland 1149 Karmøy IMDi Vest Rogaland 1151 Utsira IMDi Vest Hordaland 1201 Bergen IMDi Vest Hordaland 1219 Bømlo IMDi Vest Hordaland 1221 Stord IMDi Vest Hordaland 1235 Voss IMDi Vest Hordaland 1246 Fjell IMDi Vest Hordaland 1247 Askøy IMDi Vest Sogn og Fjordane 1401 Flora IMDi Vest Sogn og Fjordane 1420 Sogndal IMDi Vest Sogn og Fjordane 1429 Fjaler IMDi Vest Sogn og Fjordane 1432 Førde IMDi Vest Sogn og Fjordane 1438 Bremanger IMDi Midt Møre og Romsdal 1502 Molde IMDi Midt Møre og Romsdal 1504 Ålesund IMDi Midt Møre og Romsdal 1505 Kristiansund IMDi Midt Møre og Romsdal 1516 Ulstein IMDi Midt Møre og Romsdal 1517 Hareid IMDi Midt Møre og Romsdal 1519 Volda IMDi Midt Møre og Romsdal 1528 Sykkylven IMDi Midt Møre og Romsdal 1534 Haram IMDi Midt Møre og Romsdal 1563 Sunndal IMDi Midt Sør-Trøndelag 1601 Trondheim IMDi Midt Sør-Trøndelag 1638 Orkdal IMDi Midt Nord-Trøndelag 1702 Steinkjer IMDi Midt Nord-Trøndelag 1703 Namsos IMDi Midt Nord-Trøndelag 1711 Meråker IMDi Midt Nord-Trøndelag 1714 Stjørdal IMDi Midt Nord-Trøndelag 1719 Levanger IMDi Midt Nord-Trøndelag 1721 Verdal

10 IMDi Midt Nord-Trøndelag 1742 Grong IMDi Nord Nordland 1804 Bodø IMDi Nord Nordland 1805 Narvik IMDi Nord Nordland 1820 Alstahaug IMDi Nord Nordland 1822 Leirfjord IMDi Nord Nordland 1824 Vefsn IMDi Nord Nordland 1826 Hattfjelldal IMDi Nord Nordland 1828 Nesna IMDi Nord Nordland 1833 Rana IMDi Nord Nordland 1840 Saltdal IMDi Nord Nordland 1849 Hamarøy IMDi Nord Nordland 1851 Lødingen IMDi Nord Nordland 1860 Vestvågøy IMDi Nord Nordland 1865 Vågan IMDi Nord Nordland 1866 Hadsel IMDi Nord Nordland 1870 Sortland IMDi Nord Nordland 1871 Andøy IMDi Nord Troms 1901 Harstad IMDi Nord Troms 1902 Tromsø IMDi Nord Troms 1911 Kvæfjord IMDi Nord Troms 1923 Salangen IMDi Nord Troms 1927 Tranøy IMDi Nord Troms 1929 Berg IMDi Nord Troms 1931 Lenvik IMDi Nord Finnmark 2003 Vadsø IMDi Nord Finnmark 2004 Hammerfest IMDi Nord Finnmark 2012 Alta IMDi Nord Finnmark 2028 Båtsfjord IMDi Nord Finnmark 2030 Sør-Varanger

11 Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler (Østf.) : 0138 Hobøl Frogn Nesodden Aurskog-Høland Sørum Fet Enebakk Nittedal Gjerdrum Eidsvoll Nannestad Hurdal Løten Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Våler (Hedm.) : 0428 Trysil Åmot Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os (Hedm.) Dovre 48

12 0512 Lesja : 0513 Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Jevnaker Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Hole Flå Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Holmestrand Svelvik Sande (Vestf.) Hof : 0716 Re Andebu Tjøme Lardal Siljan Drangedal Hjartdal Seljord Kviteseid : 0830 Nissedal Fyresdal Tokke 0

13 0834 Vinje Risør Vegårshei Tvedestrand Froland Mykland (-1966) Iveland Bygland Flekkefjord Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Hægebostad Kvinesdal Sirdal Sokndal Lund Bjerkreim : 1119 Hå Gjesdal Forsand Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Vindafjord Etne Sveio Fitjar : 1223 Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Fusa : 1242 Samnanger Os (Hord.) 48

14 1244 Austevoll : 1245 Sund Vaksdal Modalen Osterøy : 1256 Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen : 1412 Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Gaular Jølster Naustdal : 1439 Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Vanylven Sande (M. og R.) Herøy (M. og R.) Ørsta Ørskog Norddal Stranda : 1526 Stordal : 1529 Skodje : 1531 Sula Giske Vestnes 62

15 1539 Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord : 1632 Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Frosta Leksvik Verran Namdalseid : 1736 Snåase Snåsa Lierne : 1739 Raarvihke Røyrvik 0

16 1740 Namsskogan Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Bindal : 1812 Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy (Nordl.) Grane Dønna Hemnes Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Fauske Sørfold Steigen Divtasvuodna 18 Tysfjord 1852 Tjeldsund : 1853 Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Bø (Nordl.) Øksnes Moskenes Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Målselv Sørreisa 16

17 1926 Dyrøy Torsken Balsfjord Karlsøy Lyngen : 1939 Omasvuotna 38 Storfjord Omasvuonon 1940 Gáivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Vardø Guovdageaidnu 0 Kautokeino 2014 Loppa Hasvik : 2016 Sørøysund (-1991) Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Porsángu 41 Porsanki 2021 Kárásjohka Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Deatnu Tana Unjárga Nesseby 7 : mangler data Kilde: SSB

18 Prosentandel av innvandrerbefolkning og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Oceania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS) per kommuner med andel under 5 prosent 0111 Hvaler 2, Aremark 1, Marker 3, Rømskog 0, Trøgstad 2, Skiptvet 3, Råde 3, Våler 3, Frogn 4, Nesodden 4, Aurskog-Høland 2, Gjerdrum 3, Hurdal 2, Løten 3, Nord-Odal 1, Sør-Odal 2, Eidskog 2, Grue 3, Våler 1, Trysil 2, Åmot 1, Rendalen 1, Engerdal 4, Tynset 4, Alvdal 3, Folldal 1, Os 3, Dovre 3, Lesja 0, Skjåk 2, Lom 2, Vågå 2, Nord-Fron 2, Sel 3, Sør-Fron 1, Ringebu 3, Øyer 4, Gausdal 2, Jevnaker 3, Søndre Land 3,6

19 0538 Nordre Land 2, Sør-Aurdal 2, Nord-Aurdal 3, Vestre Slidre 3, Øystre Slidre 2, Vang 4, Hole 4, Flå 1, Hemsedal 4, Ål 3, Hol 3, Sigdal 1, Krødsherad 1, Hurum 3, Flesberg 3, Rollag 3, Nore og Uvdal 2, Holmestrand 4, Svelvik 3, Sande 4, Hof 1, Re 3, Andebu 3, Tjøme 3, Lardal 2, Siljan 4, Drangedal 2, Hjartdal 0, Seljord 2, Kviteseid 1, Nissedal 1, Fyresdal 2, Lårdal 2, Vinje 2, Risør 4, Vegårshei 3, Tvedestrand 4, Froland 2, Iveland 3, Bygland 3, Flekkefjord 4, Søgne 4, Marnardal 4, Åseral 4, Audnedal 1,4

20 1029 Lindesnes 4, Hægebostad 2, Kvinesdal 4, Sirdal 2, Sokndal 2, Lund 4, Bjerkreim 2, Hå 4, Gjesdal 3, Forsand 1, Suldal 3, Sauda 3, Finnøy 1, Rennesøy 2, Kvitsøy 2, Bokn 1, Vindafjord 2, Etne 1, Sveio 3, Fitjar 1, Tysnes 1, Kvinnherad 3, Jondal 1, Odd 4, Ullensvang 4, Eidfjord 3, Ulvik 2, Granvin 0, Kvam 4, Fusa 1, Samnanger 2, Os 3, Austevoll 1, Sund 4, Vaksdal 3, Modalen 1, Osterøy 1, Meland 3, Øygarden 4, Radøy 2, Lindås 2, Austerheim 2, Fedje 1, Masfjorden 0, Gulen 2,2

21 1412 Solund 2, Hyllestad 1, Høyanger 4, Vik 1, Balestrand 4, Leikanger 2, Aurland 1, Lærdal 1, Årdal 4, Luster 1, Askvoll 1, Gaular 0, Jølster 3, Naustdal 1, Vågsøy 3, Selje 2, Eid 2, Hornindal 1, Gloppen 3, Stryn 3, Vanylven 1, Sande 1, Herøy 3, Ørsta 3, Ørskog 4, Norddal 1, Stranda 2, Stordal 2, Skodje 2, Sula 3, Giske 3, Vestnes 3, Rauma 1, Nesset 1, Midsund 3, Sandøy 2, Aukra 3, Fræna 2, Eide 2, Averøy 2, Gjemnes 2, Tingvoll 3, Surnadal 1, Rindal 0, Halsa 1,3

22 1573 Smøla 1, Aure 3, Hemne 3, Snillfjord 0, Hitra 4, Frøya 2, Ørland 1, Agdenes 2, Rissa 1, Bjugn 1, Åfjord 1, Roan 1, Osen 0, Oppdal 3, Rennebu 0, Meldal 1, Røros 2, Holtålen 1, Midtre Gauldal 2, Melhus 2, Skaun 2, Klæbu 2, Malvik 2, Selbu 1, Tydal 0, Frosta 1, Leksvik 3, Verran 2, Namdalseid 1, Snåsa 1, Lierne 0, Røyrvik 1, Namsskogan 1, Høylandet 0, Overhalla 2, Fosnes 1, Flatanger 1, Vikna 3, Nærøy 2, Leka 1, Inderøy 1, Bindal 0, Sømma 3, Brønnøy 4, Vega 1,6

23 1816 Vevelstad 1, Herøy 3, Grane 1, Dønna 1, Hemnes 2, Lurøy 1, Træna 4, Rødøy 2, Meløy 2, Gildeskål 4, Beiarn 2, Fauske 3, Sørfold 1, Steigen 3, Tysfjord 2, Tjeldsund 2, Evenes 3, Ballangen 4, Røst 3, Værøy 1, Flakstad 1, Bø 3, Øksnes 2, Moskenes 1, Skånland 3, Ibestad 3, Gratangen 2, Lavangen 1, Bardu 4, Målselv 2, Sørreisa 2, Dyrøy 1, Torsken 1, Balsfjord 1, Karlsøy 2, Lyngen 1, Storfjord 3, Kåfjord 3, Skjervøy 2, Nordreisa 2, Kvænangen 1, Vardø 3, Kautokeino 1, Loppa 2, Hasvik 3,0

24 2017 Kvalsund 1, Måsøy 3, Nordkapp 4, Porsanger 4, Karasjok 1, Lebesby 3, Gamvik 4, Berlevåg 2, Tana 3, Nesseby 4,8 Kilde: SSB

25 Vedlegg til rundskriv 6/2015 fra IMDi om kommunale utviklingsmidler Veiledning til søknad om midler til tiltaket: «Bedre tilpasset norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning» 1. Bakgrunn og formål Innvandrere med høyere utdanning fra utlandet må ofte dokumentere norskferdigheter på et høyt nivå for å få arbeid i samsvar med utdanningen sin i Norge. Mange innvandrere i denne målgruppen får ikke en norskopplæring som er godt nok tilpasset deres behov i dag. Et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud i norsk for innvandrere med høyere utdanning vil kunne gi mer effektive læringsløp, se Tiltak 3 i handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse. Formålet med tiltaket er å gi en mer tilpasset norskopplæring til innvandrere med høyere utdanning slik at de kan bruke og bygge videre på den utdanning de har med seg til Norge. Det er satt av inntil 1,3 mill kr av de kommunale utviklingsmidlene til formålet. Vox vil følge opp prosjektene som får tildelt støtte. 2. Hva det kan søkes midler til Hensikten med å prøve ut alternative opplæringsmodeller til innvandrere med høyere utdanning er å skaffe et grunnlag for å vurdere hvordan slike tilbud kan utformes og tilbys innenfor den ordinære norskopplæringen. Ved søknadsbehandlingen vil følgende bli lagt til grunn: Midlene skal benyttes til å prøve ut alternative modeller for et norskopplæringstilbud med rask progresjon. Modeller som tar i bruk digitale læringsressurser og arenaer vil bli prioritert. Opplæringen skal være tilpasset deltakernes behov. Systematisk trening i muntlige ferdigheter er like sentralt som opplæring i skriftlige ferdigheter. Sluttmålet for kursdeltakerne skal være Test i norsk - høyere nivå («Bergenstesten»). Tilbudet skal rettes mot innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Dersom det er ledige plasser, kan en mindre andel av kursplassene gis til deltakere uten rett. Modellen, tidsplan, bruk av digitale læringsressurser og arenaer og hvordan opplæringen skal tilpasses deltakernes behov, må beskrives i søknaden. Det kan være aktuelt å kombinere norskopplæringen med relevant arbeidspraksis.

26 Hvordan dette tenkes løst og aktuelle samarbeidspartnere må i tilfelle beskrives i søknaden. Det er ønskelig å få bredde og variasjon i prosjektene, og ved tildelingen vil det derfor legges vekt på å få ulike modeller representert. 3. Hvem kan søke midler Kommuner som er i målgruppen for kommunale utviklingsmidler, jfr. rundskriv 06/2015 fra IMDi, kan søke om midler til tiltaket. Tilskuddsmottakere må delta i erfaringssamlinger og levere rapport. De må også formidle erfaringer og resultater til andre kommuner. Dette vil bli nærmere beskrevet i tilskuddsbrevet til de kommuner som innvilges støtte. For nærmere opplysninger, kontakt Vox v/ Kari Gregersen, tlf , eller e-post

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 RAPPORT NR. 1 2014 Juni 2014 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal Side 1 av 5 Fra: Postmottak[postmottak@mattilsynet.no] Dato: 08.05.2015 15:12:40 Til: 'Alstahaug'; 'Andøy'; 'Ballangen'; 'Beiarn'; 'Bindal'; 'Bodø'; 'Brønnøy'; 'Bø'; 'Dønna'; 'Evenes'; 'Fauske'; 'Flakstad';

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 14 % av kommunenes kulturbudsjett går til bibliotek 4 % kultur Samlet kommunebudsjett 0101 Halden 197 184 806 1260 29% 14% -50% 0104 Moss 239 256 1241 2178 24%

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016

Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016 Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016 Søker Tittel Østfold Østfold fylkebibliotek Arenautvikling Østfold Halden Halden bibliotek: Møteplassen i sentrum Moss Biblioteket - en

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio

Frekvensoversikt FM lokalradio Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn Radio Prime AS Aremark, Halden 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn Radio Prime Fredrikstad, Hvaler 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Planlagt tildeling 2015-2017

Planlagt tildeling 2015-2017 Søkere som tas opp i Utviklingsprogrammet for byregioner i fase 2, med antall kommuner, fordeling av planlagte tildelinger for hele perioden 2015 2017, og tema for utviklingsarbeid. Totalt planlagt beløp

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

monica.sande@bremanger.kommune.no

monica.sande@bremanger.kommune.no Havn/kommune Epost Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no Alstahaug post@ath-havnevesen.no Alstahaug kommune post@alstahaug.kommune.no Alta Havn post@altahavn.no Alta kommune postmottak@ alta.kommune.no

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering. Saksliste Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 15:15 Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Fylke Kommune Virksomhet Leverer til Påpekning av plikt Varsel om vedtak Distriktskontor Regionkontor Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Reviderte vannverk fordelt

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Dekning, 2 Mbit/s Fylke Kommune 2/0,25

Dekning, 2 Mbit/s Fylke Kommune 2/0,25 AKERSHUS ASKER 100 % AKERSHUS AURSKOG-HØLAND 100 % AKERSHUS BÆRUM 99 % AKERSHUS EIDSVOLL 100 % AKERSHUS ENEBAKK 96 % AKERSHUS FET 100 % AKERSHUS FROGN 99 % AKERSHUS GJERDRUM 100 % AKERSHUS HURDAL 100 %

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

NTP 2018-2029 Regional utvikling

NTP 2018-2029 Regional utvikling NTP 2018-2029 Regional utvikling KS/transportetatenes formidlingsseminar 11. mars 2016 Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen 1 Regional utvikling =? Foto: Jan Fredrik Lund Byene vokser 2 Arbeidsmarkedet Måsøy

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

1 Helsedireit-Bi-di. dt"ni91 4-1- do,v/ 1V2,1D({ s-letsj. ut- KVÆFJORD KOMMUNE. Bygdevegen 26 9475 BORKENES

1 Helsedireit-Bi-di. dtni91 4-1- do,v/ 1V2,1D({ s-letsj. ut- KVÆFJORD KOMMUNE. Bygdevegen 26 9475 BORKENES do,v/ 1 Helsedireit-Bi-di dt"ni91 1V2,1D({ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato. KVÆFJORD Bygdevegen 26 9475 BORKENES Utbetaling av tilskudd til etablering kommunen nye søkere i 2014 og drift av øyeblikkelig

Detaljer

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo.

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo. 1 Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 2 Alstahaug kommune Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 3 Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 4 Aurskog-Høland Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN kommune 5 Austevoll kommune

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer