RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK"

Transkript

1 STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing Verkeområde Formål Prinsipp for verkemiddelbruken Tiltak med stønadsrett Kaianlegg Flytande bølgjedempar/molo Utdjuping Kostnader ein kan få tilskot til Kostnader ein ikkje kan få tilskot til Stønadssatsar Krav til søknaden Generell informasjon om søknadsprosessen Søknadsmal Grunnlagsdata Kostnadsoverslag Tekniske planar Opplysingar om tiltaket med omsyn til kommunale og fylkeskommunale planar Opplysingar om eigedomsforhold og tilkomst Finansieringsplan Sakshandsaming og administrative prosedyrar Saksgang Fråsegner frå fagmyndigheiter Tilsegnsbrev Kommunalt budsjettvedtak og framdriftsplan Oppfølging og kontroll Tida tilsegna gjeld for Utbetaling og rekneskap Bindingstid Overordna kontroll Økonomireglementet for staten... 8

2 1 Innleiing Retningslinene for tilskot til kommunale fiskerihamnetiltak over kap. 1360, post 60 i statsbudsjettet er reviderte pr. 1. juli 2014 med verknad frå søknadsprosessen i 2015 for tiltak frå Informasjon om tilskotsordninga er tilgjengeleg på Kystverket.no. I tillegg får alle kystkommunar i Noreg årleg informasjon om ordninga i eige skriv. 2 Verkeområde Tilskotsordninga er eit verkemiddel for å realisere fiskerihamnetiltak som kommunane meiner er samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevjande at dei vanskeleg lar seg gjennomføre utan statleg stønad. Statlege verkemiddel frå kap. 1360, post 60 skal hjelpe til med å oppnå prioriterte mål i tråd med nasjonale mål for maritim næringsutvikling, regionale utviklingsprogram og/eller kommunale prioriteringar i samsvar med formålet med tilskotsposten. Norske kommunar har søknadsrett. 3 Formål Formålet med stønadsordninga er å stimulere kystkommunar til utbygging og utbetring av infrastruktur i fiskerihamner. Dei kommunale fiskerihamnetiltaka er viktige bidrag i prosessen med å betre rammevilkåra for fiskeri- og oppdrettsnæringa i kommunane. Den statlege tilskotsordninga skal vere med på å tryggje eksisterande næringsaktivitet i kystkommunane og bidra til å skape ny næringsaktivitet. 4 Prinsipp for verkemiddelbruken Midlar frå kap. 1360, post 60 går til kommunale fiskerihamnetiltak. Det er eit krav om at anlegg som blir bygde med statleg tilskot, skal ha kommunalt eigarskap og vere offentleg tilgjengelege i tråd med formålet for den aktuelle utbygginga. Prosjekta som får stønad, skal ikkje gi enkeltbrukarar eksklusive rettar. Ein må kunne sannsynleggjere at prosjektet som får statleg økonomisk stønad, har ein openberr positiv samfunnsøkonomisk verknad, og at det fører til samla verdiskaping i kommunane. Kriteria for at staten skal gå inn i eit prosjekt vil fyrst og fremst vere knytt til kva for verknad prosjektet vil ha for fiskerinæringa. Det vil seie i kva for grad prosjektet vil skape ny næringsaktivitet i kommunen og/eller om utbygginga er ein føresetnad for å tryggje eksisterande næringsaktivitet. Ein kan ikkje rekne med å få tilskot til prosjekt som kan sjølvfinansierast gjennom eit marknadsbasert avgiftsnivå.

3 Fellesprosjekt der både fritidsbåtar og fiskebåtar dreg nytte av tiltaket, kan få tilskot, men berre for den delen som er direkte fiskerirelatert. Tilsegner som blir gitt til eitt byggjetrinn i eit tiltak, bind ikkje staten til å yte tilskot til seinare byggjetrinn. For at ein søknad om statleg økonomisk stønad skal kome til vurdering, er det ein føresetnad at prosjektet ikkje er sett i gang. Ein kan søkje om godkjenning til å forsere / starte opp prosjektet før søknaden er ferdighandsama, men søkjaren har det økonomiske ansvaret ved eit eventuelt avslag. Ein kommune som får løyve til å setje i gang, men som ikkje når opp i fyrste handsamingsrunde, kan oppretthalde søknaden i ytterlegare eitt år. Prosjekt som er sett i gang, men som ikkje har fått tildeling etter to handsamingsrundar, får avslag. Ein kommune som har fått avslag på søknad om tilskot, men som elles oppfyller alle krava i retningslinene, kan oppretthalde søknaden i inntil to år etter avslaget. Søknader kan bli avvist dersom dei ikkje er i tråd med formål og tildelingskriterium. 5 Tiltak med stønadsrett 5.1 Kaianlegg Omgrepet kaianlegg er ei fellesnemning på dei ulike kaiane som har stønadsrett under dette kapittelet. Tyngre flyteanlegg kan ha fleire funksjonar, både som bølgjedempar og som kai. Fiskerikaiomgrepet delast opp etter bruksområde, slik som: a) Liggjekaiar (faste liggjekaiar / flytande liggjekaiar) b) Utrustings-/servicekaiar c) Losse-/lastekaiar Ofte har ein kai to eller fleire funksjonar, og kaien blir då kalla fleirbrukskai. Dei fleste fiskerikaiar er fleirbrukskaiar. Når det gjeld kaiane under punkt b) og c), blir dei fleste bygd som faste kaiar, men det vil òg vere mogleg å få stønad til flytande kaiar til dette formålet viss det ut frå ei heilskapsvurdering kan dokumenterast at dette er den beste løysinga. 5.2 Flytande bølgjedempar/molo Ein kan få tilskot til alle typar moloar, flytande og faste. Slike anlegg kan òg vere ein kombinasjon av fortøyingsanlegg for båtar og bølgjedemparar. 5.3 Utdjuping Ein kan få tilskot til alle typar utdjuping for å betre forholda i fiskerihamner. Slike utdjupingsprosjekt skal som regel grunngjevast i allmenn framkomelegheit og sikkerheit. 6 Kostnader ein kan få tilskot til Reine utbyggingskostnader (kaianlegg, bølgjedempar, utdjuping). Plastring av skråning under kai og nødvendig utfylling relatert til kaien. Kai- og redningsutstyr på kaiar, i samsvar med gjeldande forskrifter og regelverk.

4 Vass- og strauminstallasjonar som inngår i sjølve konstruksjonen (kai/flytebryggje). Ekstern konsulentbistand og planleggingskostnader. Må berre omfatte den delen av utbygginga som ein får tilskot til. Beløpet blir vurdert ut frå kva ein meiner er rimeleg. Skal maksimalt utgjere 10 % av kostnadene. I dei tilfella der det berre finst kostnadsoverslag, vil ein kunne akseptere ein upårekna post. Skal maksimalt utgjere 15 % av kostnadene. 7 Kostnader ein ikkje kan få tilskot til Framføring av veg, vatn, kloakk og straum. Bygningar. Anskaffing av landareal. Refinansiering. Utgifter til grunnerverv/erstatningar. Planlegging i eigen kommunal regi og kommunale administrasjonskostnader. Kapitalkostnader. 8 Stønadssatsar Ein kan få tilskot på opptil 50 % av tilskotsgrunnlaget. Med tilskotsgrunnlag meiner ein den delen av kostnadene for prosjektet som har tilskotsrett etter punkt 5. Med dei stønadssatsane som er nemnde over, meiner ein total statleg stønad til prosjektet. Dette inneber at eventuelle andre statlege tilskot blir vurderte saman med stønad frå kap. 1360, post 60 ved utmåling av tilskot. 9 Krav til søknaden 9.1 Generell informasjon om søknadsprosessen Kystverket tildeler årleg tilskot over kap. 1360, post 60 til kommunale fiskerihamnetiltak. Det blir gitt tilskot for komande budsjettår, og det kan bli gitt tilsegn om tilskot påfølgjande år. Søknaden skal vere skriftleg, og må sendast til Kystverket elektronisk eller med brev innan 1. mars. Søknadene vil bli handsama samla i samband med statsbudsjettet for påfølgjande år. Kystverket vil så langt som mogleg hjelpe søkjarane med råd og rettleiing i arbeidet med å utarbeide søknaden. 9.2 Søknadsmal Ein kan laste ned søknadsmalen frå Kommunen skal mellom anna skildre prosjektet og gjere greie for eksisterande forhold, behov, mål og nytte/effekt av tiltaket.

5 9.3 Grunnlagsdata Kommunen må skildre og dokumentere behovet for og nytta av utbygginga i fiskerisamanheng. Ein må gi ei spesifisert orientering om eksisterande forhold; slik som offentlege kaiar, fiskemottak, fiskebåtanlegg, fiskebåtbelegg og båtstorleikar pluss andre hamneforhold. Vidare må ein gjere greie for staden si utvikling over dei siste tre åra og forventa vidare utvikling. Opplysingane skal fyllast inn i skjema nr. 1 og leggjast ved søknaden. 9.4 Kostnadsoverslag Skjemaet inneheld spesifisert kostnadsoverslag basert på kostnader som har tilskotsrett, jf. punkt 5. Postane i overslaget skal også nyttast ved rekneskapsføring, jf. punkt 10.6, Utbetaling og rekneskap. Ein må opplyse om kostnadsoverslaget byggjer på kalkulerte kostnader eller anbod. Viss det er knytt stor usikkerheit til kostnadsoverslaget som er lagt fram, skal Kystverket krevje at det blir innhenta anbod før søknaden blir handsama. 9.5 Tekniske planar Oversiktskart. Kartet skal vise tiltaket det er søkt om stønad til. Kartet skal også vise trasear for planlagde og eksisterande vegar, vatn og avløpsleidningar. Ev. tidlegare utførte byggjetrinn der det har blitt gitt statstilskot, skal også merkast av på kartet. Teikningar. Til søknader om tilskot til kaiar og moloar skal ein leggje ved plan- og snitteikningar som viser dimensjonar og konstruksjonsløysingar. Når ein skal velje konstruksjonsløysingar, skal ein vektleggje både funksjonelle og økonomiske forhold. For søknader om utdjuping skal det aktuelle arealet merkast av og målsetjast på djupnekart i riktig målestokk. Gjeldande regelverk og norske standardar må leggjast til grunn for prosjekteringa. 9.6 Opplysingar om tiltaket med omsyn til kommunale og fylkeskommunale planar Ein må opplyse om utbygginga sitt forhold til kommunale arealplanar og fylkesplan. Utbyggingstiltaket må samsvare med formåla i gjeldande kommune- og/eller reguleringsplan. For å få innvilga tilskot må ein normalt sett kunne vise til ein reguleringsplan som sikrar bruk av infrastruktur i samsvar med bruken av dei målretta verkemidla. Arealformåla skal ha føremålstenlege reglar knytt til fiskeriverksemd. Vedteken reguleringsplan skal sendast til Kystverket før oppmoding om utbetaling av tilskot. 9.7 Opplysingar om eigedomsforhold og tilkomst Ein skal gi ei orientering om eigedomsforholda og behov for eventuelt grunnerverv. Eigedomsforholdet skal gå gram av kartmaterialet. Utbyggingstiltaket ein søkjer om tilskot til, må anten liggje på kommunalt eigd grunn, eller det må finnast ein langsiktig kommunal leigeavtale for grunnen som står i forhold til levetida for tiltaket. I tilfelle der det finst festeavtalar for areal, skal kommunen leggje ved kopiar av festeavtalen og gjere greie for årsaka til denne forma for grunnavtale. Handgjevingsavtalar blir vurdert som mellombelse avtalar om kjøp/leige av grunn. I spesielle tilfelle kan ein

6 godta ein slik avtale inntil kjøp er gjennomført, for eit tidsrom på høgst eitt år. I slike tilfelle vil det bli lagt vekt på at avtalen sikrar ein fast tomtepris. Handgjevingsavtalen skal vere tinglyst. 9.8 Finansieringsplan Finansieringsplanen skal vise kor stor del av investeringa som skal finansierast med høvesvis avgifter, vederlag, kommunale tilskot, m.m. Bidrag frå brukarar eller private føretak kan inngå i den kommunale finansieringsdelen. I finansieringsplanen skal ein opplyse om andre statlege organ er med på å finansiere prosjektet. Ein kan bruke midlar frå kap. 1360, post 60 til samfinansiering med andre aktørar, både offentlege, statlege og private, under føresetnad av at det er i samsvar med gjeldande regelverk for kap. 1360, post 60, jf. punkt 8, Stønadssatsar. 10 Sakshandsaming og administrative prosedyrar 10.1 Saksgang Kommunen sender søknad om tilskot, elektronisk eller med brev, til Kystverket sitt postmottak. Kystverket sitt regionkontor gjennomfører den førebuande sakshandsaminga, før søknad med innstilling blir sendt over til Kystverket sitt hovudkontor for sentral handsaming og prioritering. Hovudkontoret fremjar dei prioriterte anlegga som innspel til Samferdselsdepartementet i samband med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett Fråsegner frå fagmyndigheiter Kystverket sender over søknadene til aktuelle fylkeskommunar og Fiskeridirektoratet sine regionkontor for vurdering og fråsegn. Fylkeskommunen si oppgåve blir i fyrste rekkje å vurdere tiltaka med omsyn til generell næringsutvikling lokalt og regionalt. Tiltaka skal mellom anna vurderast med omsyn til annan hamneutbygging i regionen. Fylkeskommunen skal også vurdere tiltaket med omsyn til gjeldande fylkesplan og relevante regionalplanar og fylkesdelplanar. Fiskeridirektoratet sitt regionkontor vil i fyrste rekkje gjere ei vurdering og prioritering av prosjekta med omsyn til utvikling og struktur i fiskerinæringa. Vidare skal dei vurdere om ei utbygging vil fremje næringspolitiske mål innan fiskerinæringa lokalt og sentralt Tilsegnsbrev Innvilga søknad skal stadfestast med tilsegnsbrev. Tilsegnsbrevet skal innehalde følgjande: Formål med og skildring av tiltak midla skal nyttast til. Spesifisert tilskotsgrunnlag og finansieringsplan. Tidsfrist for bortfall av tilsegna. Vilkår som er knytt til bruken av midlane, irekna krav til dokumentasjon før tilskotet blir utbetalt. Utbetalingstidspunkt og utbetalingsrutinar. Krav til rapportering. Krav om prosjektrekneskap stadfesta av autorisert revisor.

7 Opplysingar om kontrolltiltak som kan eller skal setjast i verk. Opplysingar om moglege reaksjonsformer dersom tilskotsmottakaren ikkje opptrer i samsvar med føresetnadene i retningslinene og i tilsegnsbrevet. Tilsegnsbrevet skal signerast og sendast tilbake til Kystverket innan 1. mai Kommunalt budsjettvedtak og framdriftsplan Kommunalt budsjettvedtak om finansiering og framdriftsplan skal leggjast ved det signerte tilsegnsbrevet til Kystverket. Framdriftsplanen skal innehalde: Planlagt oppstartstidspunkt, milepålar og dato for ferdigstilling og utbetalingar Oppfølging og kontroll I samsvar med løyvereglementet i staten 10 andre ledd kan tilskotsforvaltaren føre kontroll med at midla blir brukt etter føresetnadene. Kystverket, eller den som får fullmakt, har til ei kvar tid lov til å setje i verk kontroll for å sjå til at vilkåra for statstilskotet blir overhaldne. Eventuelle endringar i tiltaket skal vere i samsvar med formåla og vere godkjende av Kystverket før oppstart av prosjektet. Tilsegna vil kunne falle heilt eller delvis bort dersom stønadsmottakaren utan skriftleg førehandssamtykke frå Kystverket, endrar planen som ligg til grunn for tilsegna. Ein kan ikkje rekne med å få tilskot til finansiering av kostnadsoverskridingar. Meirkostnader utover tilskotsgrunnlaget vil kommunen difor måtte dekke sjølv, medan lågare kostnader fører til reduksjon av tilskotet tilsvarande tilskotsprosenten. I særskilde tilfelle der kostnadsauken kan knytast til forhold kommunen ikkje kan lastast for, kan ein søkje om auka statleg tilskot ved neste søknadsfrist. Dersom stønadsmottakaren ikkje oppfyller dei vilkåra som ligg til grunn for tilsegna, kan tilsegna falle bort eller bli redusert. Dersom tilskot er utbetalt, kan Kystverket krevje tilbakebetaling av delar av eller heile tilskotet Tida tilsegna gjeld for Eit tilskot det er gitt tilsegn om, skal utbetalast det året det er løyvd. Etter skriftleg søknad kan ei tilsegn bli forlenga i inntil eitt budsjettår. Søknad om forlenging skal vere sendt til Kystverket sitt regionkontor innan 30. november same år som tilsegna gjeld for. Tilsegna fell bort og vil bli trekt tilbake dersom prosjektet ikkje er ferdigstilt innan avtalt frist Utbetaling og rekneskap. Det skal førast spesifisert rekneskap for arbeida. Rekneskapen skal setjast opp slik at ein kan samanlikne han med dei enkelte postane i kostnadsoverslaget som ligg til grunn for statstilskotet. Oppmoding om utbetaling av tilskot skal sendast til Kystverket. Det kan bli utført delutbetalingar, i samsvar med påkomne utgifter, på inntil 75 % av tilsegna. Tilskotet skal berre utbetalast etterskotsvis. Tilskot og delutbetalingar på inntil kr ,- skal utbetalast som eitt beløp dersom ikkje noko anna er bestemt. Det skal maksimalt skje to utbetalingar per prosjekt med mindre tilskotet er fordelt over fleire år.

8 Utbetaling av siste del av tilskotet må vere basert på revisorstadfesta rekneskap for prosjektet. Når alle andre vilkår er oppfylte og ferdigattest i samsvar med plan- og bygningslova ligg klar, vil resttilskotet, ev. heile tilskotet, bli utbetalt Bindingstid Kystverket si bindingstid er som følgjer: Molo, kaianlegg (faste) og utdjuping: 20 år Kaianlegg (flytande) / bølgjedempar: 15 år Tiltaket skal reserverast til formålet i bindingstida. Tiltaket kan ikkje seljast eller overdragast til andre i bindingstida. Viss anlegget blir fjerna eller ikkje er tilgjengeleg til avtalt formål, er kommunen pliktig til å betale tilbake resttilskot, lineært avskrive over avtalt bindingstid. Bindingstida reknast ut avrunda til næraste heile år frå datoen for kommunen sitt utbetalingskrav til Kystverket. 11 Overordna kontroll Riksrevisjonen kan setje i verk kontroll for å finne ut om midlane blir brukt i samsvar med vilkåra, jf. lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Økonomireglementet for staten Tilskotsordninga er underlagd regelverket for økonomistyring i staten, fastsett 12. desember 2003 med endringar seinast 8. juni Regelverket for økonomistyring i staten omfattar reglementet for økonomistyring i staten og føresegnene om økonomistyring i staten, med underliggjande rundskriv og rettleiingar.

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (Førebels utgåve) Finansdepartementet Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Førebels utgåve) Finansdepartementet

Detaljer