Årsmøte Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Follo krets av Norges speiderforbund Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo - Kretstingsreferat - Vedlegg 1 Liste over fremmøtte - Vedlegg 2 Årsrapport - Vedlegg 3 Budsjett og regnskap

2 Presentasjon Rikets tilstand Follo krets av NSF grafisk fremstilling. Fordeling av utgifter per enhet: 2009 Rover Leder Speider administra sjon Småspeid Kretsstyre er t Organisasj on Økonomisk utvikling Likviditet Over / Underskudd Medlemsutvikling og overnattingsdøgn Betalende medlemmer under Overnattingsdøgn

3 Referat kretsting Follo krets onsdag 6. Mars 2013 Sted: Furuly menighetssenter, Råde Tilstede 45 stemmeberettigede (se vedlegg1) Sak 1/2013 Konstituering Bemerkning til innkalling ingen Godkjenning av forretningsorden - godkjent Valg av møteleder Vigleik Lutnæs valgt Valg av referent Marit Carlsen valgt Valg av tellekorps - speiderombudet Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Jorunn Smestad Bråthen, Lars Erik Norman Det er 48 delegater til stede. Orienteringssaker: Rikets tilstand, orientering ved kretsleder Informasjon om jamboree i 2015 ved Peik Næsje Informasjon om kretskonk ved speiderombudet Tjernsbåtan, Nesodden. Sak 2/2013 Årsrapport 2012 (se vedlegg2) Godkjent med disse kommentarene: Ønskelig at alle patruljene som deltok i NM føres inn. Vinteraktivitetsdagen for småspeiderne har endret navn til Vinterlekene. Tid og sted, samt vinner av Småspeiderdagene føres inn. Sak 3/ Regnskap 2012 (se vedlegg3) Godkjent. Ingen innkomne spørsmål til regnskapet. Revisjonsberetning lagt frem, revisor godkjenner regnskapet. Sak 4/2013 Budsjett 2013 (se vedlegg4) Vedtatt med endringer for NM/kretskonk, se sak 7. Spørsmål om midler til kretsleir. Ikke tenkt som utlån til leir, men som midler til aktiviteter opp mot leiren. Renteinntekter på ,- legges inn i budsjett. Ønskelig med mer midler til leder og rover kurs og aktiviteter i fremtiden. Sak 5/2013 Målsettinger Lederkvalitet roverløft og ungdomsforum. Målsettinger: Kretsstyret vi jobbe for at alle grupper har en plan for hvordan færre skal slutte i speideren som en del av vår nye vekst strategi. Kretsen vil bidra til dette ved å tilby best mulig arrangementer for speidere over 13 år. I tillegg jobber styret med en ny aktiv plan for kretsens rovere. Både for rovere og eldre speidere ønsker styret at vi innen ett år har både roverforum og ungdomsforum tilbake på terminlisten. Lederkvalitet: Få enda flere ledere i Follo til å ta kurs. Jobber for at alle grupper skal ha en plan for drift av sin lederpatrulje og lokal lederpleie. Styret vil ha økt kontakt med gruppene og gruppelederne for å bidra til dette. Follo krets vil viderefør det fruktbare arbeidet med

4 våre 6 nabokretser for å lage et enda bedre tilbud. Målene og virkemidlene er i tråd med NSF s strategiske plan. Sak 6/2013 Valg ved valgkomiteen Kjersti Gjendem Valg av visekretsleder for 2 år Marit Carlsen (gjenvalg) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: 3 kandidater Rose Marie Lystad Svendstad (ny), Knut Mæhlum (gjenvalg), Ole Kristian Merli (gjenvalg). Valgkomiteen foreslå at alle 3 velges, styret gis fullmakt til å beslutte hvem som skal sitte i 1 år, godkjent. Valg av 2 til valgkomite, Kjersti Gjendem, Hilde Andreassen og Torbjørn Nygård. Valg av regnskapsfører for 1 år, autorisert byrå etter avtale med kretsstyret. Valg av revisor for 1 år, Anders Bakke Sandaker (autorisert revisor) Kommentar: Når det benyttes autorisert regnskapsfirma trenger man ikke velge regnskapsfører, dette administreres av kretsstyret. Sak 7/2013 Innkomne forslag behandles før budsjett. Forslag fra kretsstyret. Det er pr i dag et vedtak om at kretsen ordner fellers transport for patruljene som reiser til NM i Speiding. Dette kan være upraktisk hvis for eksempel NM arrangeres veldig nære, eller om gruppene som skal delta faktisk har andre ønsker enn det som blir lagt opp i fellesskap. Kretsstyret foreslår derfor at hver NM patrulje mottar en støtte på kr 4000,- som er lagt inn i kretskonkurranse budsjettet. Styrets innstilling: Forslaget vedtas. Godkjent. Forslag fra kretsstyret: Styret kan omdisponere budsjettet innenfor de totalrammer som er gitt av kretstinget. Grunnlag: Vi har fortsatt et detaljert regnskaps oppsett for å tydeliggjøre driften for kretsen. Dette er viktig for at kretsens medlemmer skal ha god oversikt. Allikevel kan det vøre behov for å flytte midler underveis i året. Godkjent. Styrets innstilling: Forslaget vedtas. Sak 8/2013 Henstillinger Bedre veiforklaring til kretstinget. Ved planlegging at kretsleir bør det tas hensyn til dato for jamboreen. Marit Carlsen Jorunn Smestad Bråthen Lars Erik Norman Referent

5 Vedlegg1 Liste over fremmøtte kretsting Follo krets Kretsstyret: Vidar Falck-Muus, Andreas Myrer, Marit Carlsen. Ikke møtt: Knut Mæhlum, Ole Kristian Merli Grupper: Siggerud Speidergruppe: 1.Jeløy Speidergruppe: Myrvoll Speidergruppe: Thorbjørn Elvestad Peik Næsje, Marlene Sandal, Vigleik Lutnæs, Lars Børnes, André Børnes Elias G. Huseby, Axel Nybo Skaar, Mads Wisløff, Ole Kristian Hamre Sørlie, Eirik Jåstad, Lars Eirk Aasen, Jon Martin Langemyr, Sverre Knudsen, Kjersti Gjendem Fagerstrand Speidergruppe: Paul Henrik (uleselig), Thomas Slette 1.Råde Speidergruppe: 8.Moss Speidergruppe: 1.Nesodden / Jaer: Vestby Speidergruppe: 1.Kolbotn Speidergruppe: Drøbak/Frogn: 1.Ås Speidergruppe: 1.Langhus Speidergruppe: Trond Oven Hilde Andreassen, Siv Amundsen, Hans Andreassen Eilif Lande Wekre Nils Beisland Beth Svendsen, Tonje Kårevik, Håkon Ahrén Heløe Terje Hagen, Lars Alm, Mads Ankarstrand, Hans Marius Ødegårdstuen, Per Eivind Hagen Hansen Rose Marie L Svendstad, Anna Birgitte K. Moser, Adrian Sørensen, Jon Anders Fløistad, uleselig Fløistad May-Britt Johansen Nekstad, Markus M. Wang, Solveig Svennevik, Jakob Notland, Jorunn S. Bråthen, Vemund Santi, Therese Kristiansen, Steinar Torgersen Ikke møtt: Ekholt Speidergruppe, Sofiemyr Speidergruppe, Nesoddtangen Speidergruppe, Moss FA Speidergruppe, 2. Rygge Speidergruppe, Bjørnemyr Speidergruppe, Nordby 1. Speidergruppe, 1. Ski Speidergruppe, Oppegård Speidergruppe, 1. Son Sjø Speidergruppe, Øståsen MS Speidergruppe, 1. Våler Speidergruppe.

6 Vedlegg2 Årsrapport Follo krets av Norges speiderforbund Kretsstyrets arbeid Kretsstyret har hatt 5 møter i Vi har i tillegg hatt tett kontakt på e-post og telefon. Det store antall møter vi gjennomførte tidligere har i stor grad blitt erstattet av arbeidsmøter/økter. Styret har i tillegg deltatt aktiv i NSF via KL-møter, regionsmøter og bred deltagelse på speiderting. Kretsnett Det har over lengre tid vært jobbet med informasjon i kretsen og i 2012 valgte styret å satse seg på en helt ny nettside. Vi har blitt aktive på facebook. Nettsidene er det fortsatt litt jobb med i bakgrunn, men dette er et kontinuerlig arbeid webmaster og kretsstyret jobber sammen om. Minileir 2012 Minileiren ble arrangert i Nesparken i Moss, stor deltagelse og et meget vellykket arrangement. Vi hadde 113 deltagere. Jeløy roverlag bidro med et godt program og det meste av speiderombudsstaben drev kro og underholdning i innleid dobbeltlavvo. Kretskonkurranse Kretskonkurransen ble avholdt på Ødemark ved Kambo med 142 og 17 personer i stab. Nok et godt arrangement som speiderombudet med sin stab har lagt mye jobb i. Lederkurs Lederkurs var den store satsningen i Follo i I budsjettet satt vi av over ,- I tillegg til ordinære lederkurs hadde vi Camp Education for rovere dette er en utvidet trening 1. I tillegg samarbeidet vi med de øvrige kretsene i region om å arrangere en stor lederkurshelg på Sørmarka kurs og konferansesenter november. Vi fikk med 163 deltagere fra regionen hvorav 37 var fra Follo. Det har også vært holdt 4 førstehjelpskurs med til sammen 67 deltagere i regi av Marit Carlsen. Peffkurs Det er fortsatt god interesse for å delta på våre peffkurs, også fra andre kretser. Speiderombudet har jobbet med nye stabsmedlemmer og instruktører, samt brukt mye tid på kvalitetssikring og utvikling av kursene. Speidertinget Speidertinget ble avholdt i Geiranger og vi var 5 delegater fra Follo. I tillegg var det mange andre Follofolk på plass for å bidra i NSF. Herunder; ordstyrer, leder komité speiding, medlem i komité speiding, leder i valgkomiteen og ikke minst avtroppende visespeidersjef og speidersjef. Kretsstyret takker for bred og god innsats. Speider / Roverforum Follo deltok med to speidere og 2 rovere. Speider og roverforum deltok aktivt på speidertinget i Geiranger. NM i Speiding 2012 Follo krets deltok med 4 patruljer. Beste patrulje fra Follo var 8. plassen til Røyskatt 1. Langhus. Medlemsutviklingen Pr hadde vi 1267 medlemmer. Pr hadde vi 1362 medlemmer. Pr hadde vi 1308.

7 Vedlegg3 Regnskap 2012 for Follo Krets av NSF Regnskap Budsjett Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 1 Kretskontingent Stønad fra Fylket (ABUR og ØBUR) Stønad Lederfondet Refusjon mva Kretsleir 0 17 Diverse inntekter 0 Sum inntekter/utgifter Administrasjon/Organisasjon 24 Regnskapshonorar Grupperettede tiltak Inventar/utstyr Drift Follo Krets Kretsting Informasjon/kommunikasjon Reiser Sum admin/org Småspeiderombud 34 Drift Småspeiderombud Småspeidernes Dag Flokkledersamling Vinteraktivitetsdag 5599 Sum Småspeiderombud Speiderombudet 36 Drift Speiderombud Kretskonkurranse / NM Volleyball-cup 9 Minileir Peffkurs Camp Winter Snøhulekurs/Vinterspeidingskurs

8 Vedlegg3 13 Follotroppen Sum Speiderombud Roverombudet 39 Drift Roverombud 5000 Roverarrangementer/turer Isklatringskurs Sum Roverombud Lederombud Drift lederombud Grautfest og andre fellessamlinger Lederkurs Kurs 1 Hjelp Regionalt kurs Sum Lederombud SUM ALLE AKTIVITETER Finansinntekter (renter) Finanskostnader (gebyrer) Tap på fordringer 4257 Sum Finansposter Sum alle poster Overskudd/underskudd Eiendeler Andeler ,00 Fordringer ,38 Kontanter 0 0 Driftskonto ,40 Plasseringskonto ,02 Fastrentekonto ,61 Sum eiendeler Leverandørgjeld ,60 Annen Gjeld ,00 Annen Egenkapital ,15 Resultat i år Sum Egenkapital og Gjeld

9 Vedlegg4 Budsjett 2013 for Follo krets av NSF Regnskap 2012 Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 1 Kretskontingent Stønad fra Fylket (ABUR og ØBUR) Stønad Lederfondet 0 48 Refusjon mva Kretsleir Diverse inntekter 0 Sum inntekter/utgifter Administrasjon/Organisasjon 24 Regnskapshonorar Grupperettede tiltak Inventar/utstyr Drift Follo Krets Kretsting Informasjon/kommunikasjon Reiser Sum admin/org Småspeiderombud 34 Drift Småspeiderombud Småspeidernes Dag Flokkledersamling Vinteraktivitetsdag Sum Småspeiderombud Speiderombudet 36 Drift Speiderombud Kretskonkurranse / NM Volleyball-cup Minileir Peffkurs Camp Winter Snøhulekurs/Vinterspeidingskurs

10 Vedlegg4 13 Follotroppen Sum Speiderombud Roverombudet 39 Drift Roverombud Roverarrangementer/turer Isklatringskurs Sum Roverombud Lederombud Drift lederombud Grautfest og andre fellessamlinger Lederkurs Kurs 1 Hjelp Regionalt kurs Sum Lederombud SUM ALLE AKTIVITETER Finansinntekter (renter) Finanskostnader (gebyrer) Tap på fordringer Sum Finansposter Sum alle poster Overskudd/underskudd

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer