Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014."

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 204. Rosenholm Campus, Eurest Konferanse & Selskap kl.4.00

2 ÅRSMØTE 29. APRIL 204, Rosenholm Campus. Rosenholmveien 24, 44 Trollåsen. (Tidligere IBM) FORSLAG TIL DAGSORDEN. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets årsberetning for året Revidert regnskap for året Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7. Handlingsplan for kommende periode 8. Fastsettelse av kontingent for år 204/5 9. Budsjett for Valg av styre. Valg av revisor 2. Valg av valgkomite 3. Behandling av innkomne forslag Følgende er lagt ved: Til sak 4: Styrets årsberetning for år 203 Til sak 5: Revidert regnskap og noter for år 203 Revisjonsberetning for 203 Til sak 6: Forslag til styregodtgjørelse Til sak 7: Handlingsplan for 204 Til sak 8: Kontingentforslag for 204/5 Til sak 9: Budsjett for 204 Til sak 0: Valgkomiteens innstilling Til sak : Styrets forslag til valg av revisor Til sak 2: Styrets forslag til valgkomité Vedlegg: ) Vedtekter 2) Medlemsliste

3 Årsmøtesak 4/4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR AKERSHUS REISELIVSRÅD 203. Om Akershus Reiselivsråd Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivet i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Asker & Bærum, Visit Romerike og Visit Follo. Organisasjonens formål er utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. Medlemstallet i Akershus Reiselivsråd har de siste årene ligget stabilt på drøyt 0 medlemmer, men har i 203 økt medlemstallet til 49 hvor størstedelen kommer som en konsekvens av etableringen i Asker & Bærum. Akershus Reiselivsråd og de regionale enhetene skal fremstå som en viktig ressurs i utvikling og markedsføring av besøksnæringen i Akershus. Akershus Reiselivsråd ble etablert i 987. Bedriften har kontorer i Asker, Ås og på Gardermoen. Pr var det 3 ansatte i bedriften. RESULTATREGNSKAPET Inntekter Akershus Reiselivsrådets inntekter består av medlemskontingenter og prosjektinntekter, samt tilskudd fra Akershus Fylkeskommune. Medlemskontingent inntektsføres i hver av de tre avdelingene. Prosjektinntektene inntektsføres der prosjektarbeidet gjennomføres, for det meste i regionavdelingene. Tilskuddet fra Akershus Fylkeskommune er søknadsbasert og bevilges for et år av gangen. Akershus Reiselivsråd forplikter seg gjennom dette tilsagnet om støtte å være faglig rådgiver i reiselivsspørsmål for Akershus Fylkeskommune, samt bistå i reiselivsrelaterte prosjekter og samarbeidsfora i tillegg til å drive regionmarkedsføring av Akershus. Reiselivsrådets resultat Den samlede omsetningen var NOK og viser et negativt årsresultatet på NOK Likviditeten i selskapet har i 203 vært tilfredsstillende. Det negative årsresultatet skyldes bl.a. en ekstraordinær avskriving på utvikling av webløsningen for 202 og 203. Det var for 203 budsjettert med et lite underskudd. Styret er fornøyd med resultatet og selskapets utvikling. FINANSIELLE FORHOLD Balanse og finansiering Akershus Reiselivsråd hadde per en egenkapital på NOK og med NOK i bankinnskudd. Finansielle risikoforhold Akershus Reiselivsråd er avhengig at alle samarbeidspartnere fortsetter sitt engasjement. Dette gjelder både Akershus Fylkeskommune, regionråd, kommunene i regionene samt at medlemmer fortsetter å bidra og engasjere seg. Akershus Reiselivsråd etablerte et nytt regionskontor for Asker & Bærum i 203. Etableringen skjedde i tett samarbeid og med god finansiell støtte fra begge kommuner og i hht deres reiselivsstrategi. Kommunene fortsetter sitt engasjement også i 204 samtidig som Akershus Reiselivsråd jobber med å få medlemsmassen på plass. Fortsatt drift Basert på ovenstående redegjørelse for Akershus Reiselivsråds resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir et rett bilde av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat for Akershus Reiselivsråd.

4 ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL Akershus Reiselivsråd består av tre regionledere som har ansvar for henholdsvis Asker & Bærum, Romerike og Follo hvorav den ene også innehar ansvaret og oppgaven som daglig leder i Akershus Reiselivsråd. I tillegg hadde selskapet i første halvår en ekstra person inne på timebasis, i snitt en dag per uke. Bedriften hadde et marginalt sykefravær i 203. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. LIKESTILLING Akershus Reiselivsråd har ved utgangen av 203 en mannlig og to kvinnelige regionledere. MILJØ Det er ikke forhold som gir spesielle belastninger på det ytre miljø. UTFORDRINGER Styret har de siste årene fokus på økonomistyring og kostnadskontroll noe som har ført til at Akershus Reiselivsråd nå har en akseptabel økonomi og egenkapital. Med en relativt begrenset økonomi og med en liten organisasjon vil Akershus Reiselivsråd også fremover være sårbar for endringer av økonomisk karakter så vel som organisatorisk. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 203. Styrets oppfatning er at virksomheten vil fortsette gjennom de tre regionavdelingene. Styret diskuterer en eventuell ny organisering av reisemålsselskapene i hovedstadsregionen og er positive til en reorganisering til beste for næringen. Som en medlemsorganisasjon vil det alltid være viktig å ha fokus på medlemmenes behov og ønsker men med et såpass bredt spenn i næringer og bedrifter vil dette også i fremtiden være en balansegang og utfordring for Akershus Reiselivsråd. Utsikter for 204 Styret forventer for 204 et negativt resultat som følge av økt aktivitet og fortsatt oppbygning av avdelingen i Asker & Bærum. Styret er av den oppfatning at Reiselivsrådet er godt rustet til å møte utfordringene i 204 samtidig som egenkapitalen kommer ned på et mer normalisert nivå. Akershus Fylkeskommune vedtok i 20 en reiselivsstrategi for perioden der AR er nevnt som deres hovedsamarbeidspartner innenfor en del oppgaver knyttet til reiselivet i fylket, noe som gir en akseptabel forutsigbarhet for videre drift. Akershus Fylkeskommune har startet arbeidet med å revidere planen for perioden etter 204. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER Akershus Reiselivsråd Akershus Reiselivsråd har i 203 gjennomført aktiviteter i hht handlingsplanen. Akershus Reiselivsråd har som følge av den nye nettportalen som kom i 202 hatt en markant besøksvekst på egne sider. Nettportalen ble redesignet februar 204 for bedre å passe nye elektroniske flater som mobil og nettbrett. Den nye plattformen er et samarbeidsprosjekt mellom reisemålsselskapene i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. AR har deltatt på Reiselivsmessen på Fornebu samt Norwegian Travel Workshop. Akershus deltok også i Innovasjon Norges sommerkampanje for 203 samt kjørte en egen

5 aktivitet rettet mot Vest-, og Midt-Norge.. I tillegg er det gjennomført en felles julebordskampanje for hele Akershus som gikk til ca.000 bedrifter støttet av målrettet Facebook-annonsering. Det har blitt holdt Instagramkurs for medlemmer i tillegg har Akershus Reiselivsråd etablert egne profiler på Instagram og Facebook. Visit Asker & Bærum Visit Asker & Bærum har etter etableringen og ansettelse av regionleder jobbet med å levere aktiviteter i hht kommunenes samarbeidsavtale og prioriteringer. Regionleder har jobbet aktivt for å få på plass en medlemsmasse for videre drift. Regionen har per / betalende medlemmer, inkludert kommunene. Regionlederen har deltatt på mange lokale arrangement samt vært aktivt fremme i lokale aviser og magasiner for å fremme regionen. Det ble holdt 3 møter i ressursutvalget i tillegg til en åpen presentasjon for reiselivsnæringene i regionen. Ordførere fra begge kommuner stilte velvillig opp og bidro på presentasjonen. Visit Asker & Bærum sendte ut 4 nyhetsbrev til næringsaktørene og gjennomført to «bli kjent» tur for innbyggerne i Asker og Bærum. Aktiviteter er ellers gjennomført i hht. handlingsplan. Visit Romerike Visit Romerike har i 203 hatt en god tilvekst av nye medlemmer og har nå 87 medlemmer noe som gir en netto tilvekst på 0. Det ble hold 4 møter i ressursutvalget i tillegg til et medlems/nettverksmøte. Visit Romerike sendte ut 5 nyhets- /informasjonsbrev til medlemmer. Aktiviteter er ellers gjennomført i hht. handlingsplan. Av andre aktiviteter har det bl.a. vært gjennomført et stort kundearrangement på Losby Gods sammen med Asker & Bærum, stands for medlemmer på Byfesten i Lillestrøm og på Jessheimdagene. Visit Follo Visit Follo har hatt liten endring i medlemsmassen og hadde i medlemmer. Det ble gjennomført 2 møter i ressursutvalget hvor man på det siste besluttet å legge utvalget ned og i stedet la regionansvarlig invitere til temabaserte arbeidsmøter ved behov. Det ble gjennomført et medlemsmøte kombinert med Årsfest og kåring av Årets Reiselivsbedrift. Det ble sendt ut 5 nyhets- /informasjonsbrev til medlemmer og til kurs-/konferansebedrifter på Østlandet. Aktiviteter ellers er gjennomført i hht handlingsplan. Akershus, 20. mars 204 Sign. Sign. Sign Hildur Bernhoftsen Knut Stabæk Anna Kristine J. Røine Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign Carl Petter Andersen Gry Skådinn Toril Flåskjer Nestleder Styremedlem Styremedlem Sign Knut Aandal Daglig leder

6 Årsmøtesak 5/4

7

8

9

10

11

12 Årsmøtesak 6/4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET Det foreslås ingen endringer i retningslinjer for styrets godtgjørelse, som er; Godtgjørelse til styret gis innenfor en ramme på kr ,-. Godtgjørelse pr. møte; for styrets medlemmer kr 800,- for styrets leder kr.600,- Øvrige godtgjørelser innenfor rammen fordeles etter vedtak i styret ut fra det enkelte medlems oppgaver m.m. utover styremøtene. Rammen for godtgjørelse til styret er ikke økt, da dette ikke er nødvendig ut fra det som er brukt av rammen i tidligere år.

13 Årsmøtesak 7/4 HANDLINGSPLANER 204 AKERSHUS REISELIVSRÅD Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon hvor hovedaktivitetene er utvikling og markedsføring av Akershus som reisemål. Vi skal gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter bidra til å styrke næringens kompetanse og bærekraft samt fremstå som en ressurs innenfor reiselivsrelaterte spørsmål. Akershus Reiselivsråd har administrativt ansvar for regionsenhetene i Asker og Bærum, Follo og på Romerike. Akershus Reiselivsråd er å oppfylle tilskuddsavtalen med Akershus Fylkeskommune for 204 på følgende punkter: Generell turistinformasjon og svartjeneste i all hovedsak via nettbaserte løsninger Deltagelse på relevante reiselivsmesser Regionmarkedsføring/områdemarkedsføring for hele Akershus Fagressurs og dialogpartner i reiselivsrelaterte spørsmål og prosjekter Bindeledd til reiselivsnæringene Kartlegge kompetansebehov i næringen Stimulere nettverk og møteplasser som fremmer produktpakker og utvikling av nye opplevelsestilbud i fylket Bidra til reiselivsfaglig samarbeid over regiongrensene i Akershus samt over fylkesgrensene til andre regioner og fylker. Være Fylkeskommunens representant inn i Markedssamarbeidet for Østlandet (MØprosjektet) for å ivareta Akershus sine interesser. Sikre Akershus rolle og posisjon i Oslofjordprosjektet Videreføre arbeidet med å utvikle den nye nettplattformen, Østnett. Ansvar for gjennomføring av prosjekter eller tiltak med støtte fra fylkeskommunen. Aktiviteter Felles Aktivitet Kommentar PRIO Reiselivskonferanse Akershus Seminar, nettverkssamling for hele Akershus Helhetlig pakketilbud Oslofjorden (+Nasjonal booking) Rydde opp i eksisterende produkter og få inn turtips/"pakker" Nettkurs Facebook - hvorfor og hva? Kompetansekurs - Cruisepakketering IN kurs IN kompetansekurs "Bli god på nett" 2 "Turist i eget fylke" Åpen søndag, bruk nærmiljøet 2 Reiselivsmessen 204 Norgeskampanjen - Innovasjon Norge Nyhetsbrev NTW 204 Årsfest - Årets reiselivsbedrift Område og produktmarkedsføring sammen med næringen Områdemarkedsføring for hele Akershus. Oppdateringer av hva som skjer og aktiviteter Møter med ca 20 utenlandske turoperatører om hva Akershus har å tilby Kåring av Årets Reiselivsbedrift i Akershus 2 Julebordskampanje KK arrangement Arcus Destilieritur + Workshop på Gjelleråsen KK arrangement Expo for hele Akershus KK arrangement NocaTours Follo. Naturopplevelser og workshop

14 VISIT FOLLO Visit Follo skal iverksette og gjennomføre markedstiltak og aktiviteter, rettet mot definerte målgrupper, som bidrar til økt besøk i regionen. Visit Follo skal arbeide for å synliggjøre reiselivsnæringens betydning og gjennom det motivere det offentlige til å legge forholdene til rette for en positiv næringsutvikling. Aktiviteter Visit Follo Aktivitet Kommentar PRIO Medlemsverving Bgooke inn møter med potensielle nye medlemmer Lage fler pakker/forslag til produktsammensetning/turer som skal skape reiselyst NTW, Oslofjordplanleggeren og Sommerkampanje 204 Produktmarkedsføring sammen med aktørene. Munch utstilling i Tyskland Medlemsbrev 4 ganger i året KK "Taste Tour" Nettverksmøter/medlemsmøter Facebook/nettsiden Nyhetsbrev til KK Follo guiden 204 Nyhetsbrev til KK Lokale besøkstall Vise noe av det Follo har å by på. Gjenbruk av den utstillingen vi hadde i Berlin. Mulig Hamburg. Distribuere nyhetsbrev til alle medlemmer, kommuner, presse og andre reiselivsintresenter i regionen Ta med KK bestillere på en "Topptur i Follo" med smakebiter av mat og opplevlser. Møteplass/workshop/samarbeids arena Få flere likes på Follosiden poste 2 ting per uke Område og produktmarkedsføring rettet mot KK bedrifter på Østlandet. 2-4 ganger per år Utarbeide neste års guide klar til trykking /2 Område og produktmarkedsføring rettet mot KK bedrifter på Østlandet. 2-4 ganger per år Hvert kvartal distribuere besøk/overnattingstall til lokal presse med komentarer om utvikling

15 VISIT ROMERIKE Visit Romerike skal markedsføre destinasjonen Romerike og sine medlemmer innen det regionale og nasjonale konferanse- og messemarkedet, samt regionale dagsbesøk- og nasjonale kortferie markedet. Romerike skal være Norges mest attraktive møteplass! Aktiviteter Visit Romerike Aktivitet Kommentar PRIO Sommerkampanje for FF Samle tilbydere av aktviteter, hotell for å lage en sommerkampanje Sykkel"pakker"/kart/Mjøstråkk Fler tips legges ut fortløpende alt etter sesong 2 Nyhetsbrev Små og store nyheter - felles for AR og ekstra info fra Romerike, besøkstall Online booking, lage fler pakkeløsninger for severdigheter, opplevelser som kan være Jobbes med å få fler inn - 2 bookbare Lokalt KK møte Samle de store aktørene innen KK markedet Besøke Reisebyråer og PCO'er Markedsføre oss Minglemøte for medlemmer Eidsvoll 84 Golfpakker Vår sommer høst Invitere lokale bedrifter til Presetasjon av medlemmer med infomøte tanke på KK, andre aktiviteter Kurs for medlemsbedrifter Hvordan lage attraktive pakker til Cruise gjester Rebusløp - Kjenn ditt distrikt Bli kjent på Romerike 4 Kurs for medlemsbedrifter for medlemmer 204 pass 2 tilbud på trappene Facebook/instagram Aktivitet med sentrene Aktivitetskalender kulturhus/kommuner Få flere til å skrive og verve "venner" Markedsføres oss på Jessheim og Strømmen Få med fler av kommeunen på "laget" 2 2

16 VISIT ASKER OG BÆRUM Akershus Reiselivsråd har etablert en ny avdeling i Asker og Bærum for å øke kunnskapen og kjennskapen av hva som finnes i regionen samt bidra til å styrke reiselivets synlighet. Aktiviteter - Visit Asker/Bærum Aktivitet Kommentar PRIO Åpne opp for Frokostmøte for medlemmer på samarbeidplattformer på tvers i Torstad gård Asker og Bærum Ny bli kjent tur Samarbeid med Kjartan Fønstlien? og Schaus Buss eller VIP transport KK møte Samle de store aktørene innen KK markedet Stands på ulike arrangementer i kommunene Markedsføre seg ut til privatmarkedet Besøke Reisebyråer og PCO'er Markedsføre oss Sommerflyers - info - arrangement Info hjørne på Asker Kulturhus og Turistinformasjonen på Sandvika Storsenter Markedsføre Sykkelutleie fra Gatewayer Postkort Kart over Asker og Bærum Nye Medlemmer Nytt Nyhetsbrev og lokale besøkstall Lage sommerflyers på alt som skjer i Asker og Bærum i juni,juli,august Lage eget hjørne for medlemmer(gjelder hele Akershus) event se på digitale skjermer Lage en annonse i Budstikka, Bæringen, Asker avisen, Bærum avisn, nett? Ut fra en hendvendelse fra Lene Conradi om å relansere postkort har vi tatt opp ideen Få oversiktskart over Asker Sentrum og Sandvika Sentrum samt begge kommunene Booke møter med potensielle reiselivsbedrifter Skal ut 6 ganger i året 2 2 Produktpakking KK-arrangement for bestillere/kunder Utvikling av pakker og turforslag som inneholder f.eks overnatting, bespisning, aktiviteter og/eller attraksjoner Felles KK arrangement der deltagede medlemsbedrifter får presentere seg og sitt produkt for KK-bestillere i Oslo/Akershus 2

17 Årsmøtesak 8/4 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR Styret foreslår ingen endring av medlemskontingentene for Medlemskontingenten ble sist justert i 200. Medlemskontingent for : Kategori : ,- Kategori 2: ,- Kategori 3: 6.500,- Kategori 4: 0.000,- Kategori 5: 6.000,- Kategori 6: 2,8 pr innbygger, (maks per kommune). Kategori 7: Avtales i hvert enkelt tilfelle i hht styrets instruks. Kategori 8: 0,2% av omsetning, minimum 2.200,- og maks 6.000,-

18 Årsmøtesak 9/4 Driftsinntekter Budsjett 204 Salgsinntekt Budsjett 204 Medlemskontingent, avg. pliktig ( ) Andre Inntekter (00 000) Prosjektinntekter, avg. pliktig ( ) SUM - Salgsinntekt ( ) Annen driftsinntekt Statlig og kommunale inntekter ( ) Andre driftsinntekter (00 000) SUM - Annen driftsinntekt ( ) SUM - Driftsinntekter ( ) Driftskostnader Varekostnad (Prosjekt) Varekjøp Andre varekost - SUM - Varekostnad Lønnskostnad Lønn Annen personalkostnad SUM - Lønnskostnad Annen driftskostnad Regnskapshonorarer Revisjonshonorar Edb/datakostnad/lisenser EDB Konsulent Andre driftskostnader inkl reiskost SUM - Annen driftskostnad Salgs- og adm. kostnader Diverse Markedsføringskostnader Salgs- og adm. kostnader SUM - Salgs- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat

19 Årsmøtesak 0/4 VALG AV STYRE I henhold til Akershus Reiselivsråds vedtekter -9 velges styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år, styrets leder og nestleder velges for ett år. Følgende styremedlemmer er på valg: Toril Flåskjer Scandic Asker - Styremedlem Anna Kristine Jahr Røine - Fetsund Lenser - Styremedlem Knut Stabæk - OSL - Styremedlem Lasse Fjellheim - Quality Hotel Olavsgaard - Varamedlem Marit Solli - Follo Museum Varamedlem VALG AV LEDER/NESTLEDER (velges for et år av gangen) Valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet.

20 Årsmøtesak /4 VALG AV REVISOR Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fortsette avtale med autorisert revisor om bedriftens regnskaper for kommende periode. Akershus Reiselivsråd har de senere årene benyttet Mazars Revisjon AS.

21 Årsmøtesak 2/4 VALG AV VALGKOMITE Styrets forslag til valgkomite fremlegges på årsmøte.

22 Årsmøtesak 3/4 INNKOMNE SAKER Det er ikke meldt inn noen saker under punktet Innkomne saker innen fristens utløp.

23 VEDLEGG ) Vedtekter for Akershus Reiselivsråd Vedtatt på stiftelsesmøtet. oktober 987, med endringer vedtatt på årsmøtet 28. april 988, 4. april 989, ekstraordinært årsmøte 8. oktober 989, årsmøtet 9. april 990, årsmøtet 9. april 99, årsmøtet 7. april 992, årsmøtet 30. april 996, årsmøtet 6. april 998, ekstraordinært årsmøte 5.november 2009, årsmøtet 22. april 200 og på årsmøtet 6. april 203. : Navn Organisasjonens navn er Akershus Reiselivsråd. 2: Formål Akershus Reiselivsråd er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Akershus, herunder også fylkeskommunen og kommunene. Akershus Reiselivsråd skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen i fylket, og medvirke til samarbeid mellom reiselivsnæringen i Akershus og nabofylkene, spesielt Oslo til beste for næringen, arbeidstakerne og samfunnet. 3: Virksomhet Akershus Reiselivsråd er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Akershus. Det skal skje ved å yte utviklingsbistand og bidra til markedstilgang for reiselivsbedrifter og offentlige myndigheter i Akershus. Akershus Reiselivsråds virksomhet skal være tilpasset de behov medlemmene har for rådgivning, hjelp til egenutvikling, prosjektstyring, og bistand ved informasjons, profilerings og salgsforberedende tiltak, samt vertskapsoppgaver. Gjennom nettverksarbeid og andre aktiviteter i utviklings- og markedsføringssammenheng skal nyetablerte og mindre reiselivstilbud knyttes sammen med større og etablerte bedrifter i et fellesskap. Sammen med andre aktører i næringen skal de etter hvert danne et spekter av tilbud som vil gjøre reiselivsnæringen i Akershus konkurransedyktig i årene fremover. Gjennom dette virkeområdet skal Akershus Reiselivsråd utvikles til reiselivsnæringens kompetanseog markedsføringsorgan for næringsaktører og offentlige myndigheter. Akershus Reiselivsråd skal tilrettelegge sin daglige og praktiske virksomhet slik at ovennevnte formål og oppgaver blir ivaretatt enten gjennom egen virksomhet, gjennom samarbeid med andre organisasjoner eller ved etablering av dertil egnede organer. Akershus Reiselivsråd har ikke erverv til formål.

24 4: Medlemskap a) Som medlemmer av Akershus Reiselivsråd kan opptas enhver privat eller offentlig virksomhet som tilfredsstiller betingelsene i 3 ovenfor, og som anerkjenner Akershus Reiselivsråds vedtekter og forskrifter som bindende for medlemmene. b) Utmelding av Akershus Reiselivsråd kan bare skje ved skriftlig melding senest 6 måneder før det kalenderår utmeldingen skal gjelde. 5: Medlemskategorier. Akershus Reiselivsråds medlemmer inndeles i 8 medlemskategorier: Kategori : Hoteller med mer enn 00 rom og andre store bedrifter innen reiseliv Kategori 2: Hoteller med rom og andre mellomstore bedrifter innen reiseliv Kategori 3: Mindre hoteller, pensjonater, gjestgiverier, appartementer, m.v. Kategori 4: Butikksentra, større bedrifter innen varehandel, bil- og båtbransjen Kategori 5: Campingplasser, vandrerhjem, hyttesentra, spisesteder, reisebyråer, aktivitetsanlegg, kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner, bedrifter og organisasjoner innen varehandel, andre organisasjoner m.v. Kategori 6: Kommuner og fylkeskommunen. Kategori 7: Regionale bedriftssammenslutninger, lokale reiselivslag og lignende. Kategori 8: Mindre bedrifter innen servering, natur- og kulturbaserte opplevelser som for eksempel barer, kafeer, restauranter, gallerier og gårdsturisme med brutto omsetning mindre enn et av styret fastsatt beløp. Akershus Reiselivsråds styre avgjør i tvilstilfeller hvilken medlemskategori den enkelte bedrift/ organisasjon skal tilhøre. 6: Medlemsforholdet. a) Alle medlemmer med publikumsrettet aktivitet og omsetning forplikter seg til å sende tallmatriale som viser oversikt over: Antall besøkende og brutto omsetning Antall personer for servering og brutto omsetning Antall gjeste- eller leiedøgn og brutto omsetting og sysselsetting b) Alle medlemmer forplikter seg til å informere Akershus Reiselivsråd om endringer i tilbudsinnhold fortløpende c) Deltagelse i markedstiltak og bruk av Akershus Reiselivsråds materiell i egen markedsføring er åpent for tilbud som tilfredsstiller gjeldende offentlige lover og forskrifter. d) Medlemmenes økonomiske ansvar er begrenset til medlemskontingent og markedsbidrag, eventuelt tilleggskontingent vedtatt av årsmøtet, samt de prosjektbidrag medlemmet har akseptert. 7: Økonomi a) Akershus Reiselivsråds grunnfinansiering er bidrag fra medlemmene i form av kontingenter og markedsbidrag. Dette skal minst dekke kostnader til den løpende administrative drift av Akershus Reiselivsråd og den avtalebaserte medlemsrettede aktiviteten. b) Akershus Reiselivsråds øvrige virksomhet skal prosjektfinansieres ved medlemmer og andres kjøp av tjenester, ved disponering av tidligere års eventuelle overskudd, eller via andre finansieringskilder. c) Akershus Reiselivsråd kan ikke yte lån eller stille garanti for lån.

25 8: Kontingenter og markedsbidrag a) Medlemskontingenten og markedsbidrag fastsettes av årsmøtet. b) Kontingenten for medlemmer i kategori -5 er fastsatt etter følgende forholdstall: Kategori : Forholdstall 0 Kategori 2: Forholdstall 7 Kategori 3: Forholdstall 5 Kategori 4: Forholdstall 3 Kategori 5: Forholdstall c) Kontingenten for kategori 6 regnes etter folketall pr. januar samme år. Kontingenten for kategori 7 og 8 fastsettes av styret. 9: Årsmøte a) Akershus Reiselivsråds høyeste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av april måned. b) Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmer i kategori -5 har stemmerett lik forholdstallet, jfr. 7, maksimalt 0 stemmer pr. medlem. Kommuner og fylkeskommunen har stemmerett som medlemmer i kategori. For å kunne avgi stemme må vedkommende medlem være godkjent og være ført i medlemsoversikten, og ha meldt seg som deltager på årsmøtet. Det gjelder også for fullmakter. c) Årsmøtet innkalles av styret med minst åtte 8 ukers skriftlig varsel. Fullstendig saksliste vedlagt de nødvendige dokumenter utsendes til medlemmene senest to 2 uker før årsmøtet. d) Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire 4 uker før fastsatt dato for møtet. Forslagsberettigede er medlemmer og tillitsvalgte. e) Årsmøtet skal:. Godkjenne de fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge møteleder og referent, samt to 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Behandle årsmelding 5. Behandle revidert årsregnskap 6. Vedta arbeidsprogram og budsjett 7. Fastsette årlig kontingent og markedsbidrag 8. Behandle innkomne forslag 9. Velge styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år. Minst to 2 er på valg hvert år, første gang etter loddtrekning. Velge styrets leder og nestleder for ett år. 0. Velge valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.. Velge revisor. 0: Ekstraordinært årsmøte a) Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak på ordinært årsmøte, etter vedtak i styret eller etter krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede medlemmer. b) Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, med minst to 2 ukers varsel. c) Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen. For øvrig gjelder regler som for ordinært årsmøte.

26 : Styret Styret er Akershus Reiselivsråds høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet og består av mellom fem 5 og syv - 7 medlemmer med to 2 til fire - 4 valgte varamedlemmer. Minst halvdelen av styremedlemmene velges fra næringen (transport, overnatting, servering, formidling, handels- og servicetilbud, eller kultur- og opplevelsesarenaer). Styret skal: a) Lede Akershus Reiselivsråds virksomhet og forvalte rådets midler i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. b) Behandle årsberetninger, årsregnskap og budsjett, og fremlegge disse for årsmøtet. c) Utarbeide arbeidsplan for de nærmeste år og legge denne frem for årsmøtet. d) Avgi innstilling i saker som skal forelegges årsmøtet. e) Representere Akershus Reiselivsråd utad, og utøve faglig myndighet. f) Fastsette instrukser for utvalg, komiteer, administrative organ og ansatte. g) Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer, etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret finner påkrevet. h) Ta initiativ til tiltak med sikte på å ivareta direkte eller indirekte de formål og oppgaver som er bestemt i vedtektenes 3 og 4. i) Behandle øvrige saker som forelegges av medlemmene, styrets medlemmer eller administrasjonen. j) Ansette administrasjon, fastsette lønn og arbeidsinstruks. 2: Styremøter a) Styremøter avholdes etter behov og innkalles når lederen eller et flertall av styret bestemmer det. b) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene/varamedlemmene er til stede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmer. c) Det skal føres protokoll. 3: Valgregler a) Valg skal skje skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis en representant krever det. b) En kandidat må oppnå over halvparten av gitte stemmer for å ansees som valgt. Blanke stemmer ansees ikke for å være gitt. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning. c) I hvert av Akershus Reiselivsråds organer kan det ikke velges mer enn en representant for hvert medlem. 4: Administrasjon Styret skal påse at Akershus Reiselivsråd har en forsvarlig administrasjon i forhold til de oppgaver og forpliktelser organisasjonen påtar seg. Administrativ leder deltar i alle møter i styret og på årsmøtet uten stemmerett. 5: Regnskap og årsberetning revisjon Regnskapet skal følge kalenderåret. Styret er ansvarlig for at regnskap og årsberetning blir utarbeidet innen utgangen av mars måned det etterfølgende år. Regnskapet føres for hele virksomheten og må oppfylle de krav som følger av gjeldende regnskapslov. For øvrig kommer aksjeloven til anvendelse så langt det passer. Akershus Reiselivsråds regnskap og årsberetning revideres av autorisert revisor.

27 6: Stemmegivning og beslutningsdyktighet Alle vedtak i Akershus Reiselivsråds organer avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Hvis ingen forslag oppnår alminnelig flertall ved førstegangs stemmegivning, foretas omvalg mellom de to 2 forslag som har oppnådd flest stemmer. 7: Suspensjon Styret kan vedta å suspendere et medlem som står til rest med kontingentinnbetaling, eller ved forhold som styret mener kan gi grunnlag for eksklusjon. Står et medlem til rest med mer enn kontingentinnbetaling, annulleres medlemskapet automatisk, uten at Akershus Reiselivsråds kontingentkrav dermed frafalles. 8: Eksklusjon Eksklusjon kan foretas dersom et medlem ikke overholder de for Akershus Reiselivsråds gjeldende vedtekter og bestemmelser, eller ellers handler på en måte som må ansees å være til skade for Akershus Reiselivsråd eller Akershus Reiselivsråds virksomhet. Eksklusjon kan besluttes av enstemmig styre eller av årsmøtet. En av styret vedtatt eksklusjon kan av gjeldende medlem kreves overprøvd av årsmøtet. Eksklusjonene gis i så fall suspenderende virkning inntil årsmøtet har behandlet saken. 9: Vedtektsendringer Endringer i vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte når forslag er fremsatt i samsvar med gjeldende frister og bestemmelser, og når minst to tredjedeler av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter er enige i en slik endring. 20: Oppløsning a) Vedtak om oppløsning av Akershus Reiselivsråd kan kun fattes når forslaget er fremmet forskriftmessig for ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst tre fjerdedelers flertall av de fremmøtte stemmer. b) Ved vedtak om oppløsning velges et avviklingsstyre bestående av fem 5 representanter blant medlemmene. Avviklingsstyret legger frem forslag til eventuell fordeling av overskudd (se punkt d) eller nedbetaling av gjeld. c) Vedtak om oppløsning og fordeling av overskudd (se punkt d) eller gjeld må endelig godkjennes med tilsvarende flertall stemmer (tre fjerdedeler av fremmøtte stemmer) på et derpå følgende ekstraordinært årsmøte. d) Et eventuelt overskudd i Akershus Reiselivsråd skal ikke kunne tilbakeføres til rådets medlemmer, og ved en eventuell fremtidig nedleggelse av rådet, skal midlene gå til å dekke transportkostnader for skoleklasser slik at de skal få muligheten til å oppleve regionsmuseene i Akershus.

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING 1 Navn Norsk Lyme Borreliose-Forening 2 Formål Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er blitt langvarig/kronisk

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtatt under stiftelsesmøtet, 15.06.2009 1 Formål Gjemnes Næringsforum (her etter omtalt som GN) har som formål å være et samarbeids-,

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer