Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014."

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 204. Rosenholm Campus, Eurest Konferanse & Selskap kl.4.00

2 ÅRSMØTE 29. APRIL 204, Rosenholm Campus. Rosenholmveien 24, 44 Trollåsen. (Tidligere IBM) FORSLAG TIL DAGSORDEN. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets årsberetning for året Revidert regnskap for året Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7. Handlingsplan for kommende periode 8. Fastsettelse av kontingent for år 204/5 9. Budsjett for Valg av styre. Valg av revisor 2. Valg av valgkomite 3. Behandling av innkomne forslag Følgende er lagt ved: Til sak 4: Styrets årsberetning for år 203 Til sak 5: Revidert regnskap og noter for år 203 Revisjonsberetning for 203 Til sak 6: Forslag til styregodtgjørelse Til sak 7: Handlingsplan for 204 Til sak 8: Kontingentforslag for 204/5 Til sak 9: Budsjett for 204 Til sak 0: Valgkomiteens innstilling Til sak : Styrets forslag til valg av revisor Til sak 2: Styrets forslag til valgkomité Vedlegg: ) Vedtekter 2) Medlemsliste

3 Årsmøtesak 4/4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR AKERSHUS REISELIVSRÅD 203. Om Akershus Reiselivsråd Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivet i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Asker & Bærum, Visit Romerike og Visit Follo. Organisasjonens formål er utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. Medlemstallet i Akershus Reiselivsråd har de siste årene ligget stabilt på drøyt 0 medlemmer, men har i 203 økt medlemstallet til 49 hvor størstedelen kommer som en konsekvens av etableringen i Asker & Bærum. Akershus Reiselivsråd og de regionale enhetene skal fremstå som en viktig ressurs i utvikling og markedsføring av besøksnæringen i Akershus. Akershus Reiselivsråd ble etablert i 987. Bedriften har kontorer i Asker, Ås og på Gardermoen. Pr var det 3 ansatte i bedriften. RESULTATREGNSKAPET Inntekter Akershus Reiselivsrådets inntekter består av medlemskontingenter og prosjektinntekter, samt tilskudd fra Akershus Fylkeskommune. Medlemskontingent inntektsføres i hver av de tre avdelingene. Prosjektinntektene inntektsføres der prosjektarbeidet gjennomføres, for det meste i regionavdelingene. Tilskuddet fra Akershus Fylkeskommune er søknadsbasert og bevilges for et år av gangen. Akershus Reiselivsråd forplikter seg gjennom dette tilsagnet om støtte å være faglig rådgiver i reiselivsspørsmål for Akershus Fylkeskommune, samt bistå i reiselivsrelaterte prosjekter og samarbeidsfora i tillegg til å drive regionmarkedsføring av Akershus. Reiselivsrådets resultat Den samlede omsetningen var NOK og viser et negativt årsresultatet på NOK Likviditeten i selskapet har i 203 vært tilfredsstillende. Det negative årsresultatet skyldes bl.a. en ekstraordinær avskriving på utvikling av webløsningen for 202 og 203. Det var for 203 budsjettert med et lite underskudd. Styret er fornøyd med resultatet og selskapets utvikling. FINANSIELLE FORHOLD Balanse og finansiering Akershus Reiselivsråd hadde per en egenkapital på NOK og med NOK i bankinnskudd. Finansielle risikoforhold Akershus Reiselivsråd er avhengig at alle samarbeidspartnere fortsetter sitt engasjement. Dette gjelder både Akershus Fylkeskommune, regionråd, kommunene i regionene samt at medlemmer fortsetter å bidra og engasjere seg. Akershus Reiselivsråd etablerte et nytt regionskontor for Asker & Bærum i 203. Etableringen skjedde i tett samarbeid og med god finansiell støtte fra begge kommuner og i hht deres reiselivsstrategi. Kommunene fortsetter sitt engasjement også i 204 samtidig som Akershus Reiselivsråd jobber med å få medlemsmassen på plass. Fortsatt drift Basert på ovenstående redegjørelse for Akershus Reiselivsråds resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir et rett bilde av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat for Akershus Reiselivsråd.

4 ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL Akershus Reiselivsråd består av tre regionledere som har ansvar for henholdsvis Asker & Bærum, Romerike og Follo hvorav den ene også innehar ansvaret og oppgaven som daglig leder i Akershus Reiselivsråd. I tillegg hadde selskapet i første halvår en ekstra person inne på timebasis, i snitt en dag per uke. Bedriften hadde et marginalt sykefravær i 203. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. LIKESTILLING Akershus Reiselivsråd har ved utgangen av 203 en mannlig og to kvinnelige regionledere. MILJØ Det er ikke forhold som gir spesielle belastninger på det ytre miljø. UTFORDRINGER Styret har de siste årene fokus på økonomistyring og kostnadskontroll noe som har ført til at Akershus Reiselivsråd nå har en akseptabel økonomi og egenkapital. Med en relativt begrenset økonomi og med en liten organisasjon vil Akershus Reiselivsråd også fremover være sårbar for endringer av økonomisk karakter så vel som organisatorisk. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 203. Styrets oppfatning er at virksomheten vil fortsette gjennom de tre regionavdelingene. Styret diskuterer en eventuell ny organisering av reisemålsselskapene i hovedstadsregionen og er positive til en reorganisering til beste for næringen. Som en medlemsorganisasjon vil det alltid være viktig å ha fokus på medlemmenes behov og ønsker men med et såpass bredt spenn i næringer og bedrifter vil dette også i fremtiden være en balansegang og utfordring for Akershus Reiselivsråd. Utsikter for 204 Styret forventer for 204 et negativt resultat som følge av økt aktivitet og fortsatt oppbygning av avdelingen i Asker & Bærum. Styret er av den oppfatning at Reiselivsrådet er godt rustet til å møte utfordringene i 204 samtidig som egenkapitalen kommer ned på et mer normalisert nivå. Akershus Fylkeskommune vedtok i 20 en reiselivsstrategi for perioden der AR er nevnt som deres hovedsamarbeidspartner innenfor en del oppgaver knyttet til reiselivet i fylket, noe som gir en akseptabel forutsigbarhet for videre drift. Akershus Fylkeskommune har startet arbeidet med å revidere planen for perioden etter 204. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER Akershus Reiselivsråd Akershus Reiselivsråd har i 203 gjennomført aktiviteter i hht handlingsplanen. Akershus Reiselivsråd har som følge av den nye nettportalen som kom i 202 hatt en markant besøksvekst på egne sider. Nettportalen ble redesignet februar 204 for bedre å passe nye elektroniske flater som mobil og nettbrett. Den nye plattformen er et samarbeidsprosjekt mellom reisemålsselskapene i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. AR har deltatt på Reiselivsmessen på Fornebu samt Norwegian Travel Workshop. Akershus deltok også i Innovasjon Norges sommerkampanje for 203 samt kjørte en egen

5 aktivitet rettet mot Vest-, og Midt-Norge.. I tillegg er det gjennomført en felles julebordskampanje for hele Akershus som gikk til ca.000 bedrifter støttet av målrettet Facebook-annonsering. Det har blitt holdt Instagramkurs for medlemmer i tillegg har Akershus Reiselivsråd etablert egne profiler på Instagram og Facebook. Visit Asker & Bærum Visit Asker & Bærum har etter etableringen og ansettelse av regionleder jobbet med å levere aktiviteter i hht kommunenes samarbeidsavtale og prioriteringer. Regionleder har jobbet aktivt for å få på plass en medlemsmasse for videre drift. Regionen har per / betalende medlemmer, inkludert kommunene. Regionlederen har deltatt på mange lokale arrangement samt vært aktivt fremme i lokale aviser og magasiner for å fremme regionen. Det ble holdt 3 møter i ressursutvalget i tillegg til en åpen presentasjon for reiselivsnæringene i regionen. Ordførere fra begge kommuner stilte velvillig opp og bidro på presentasjonen. Visit Asker & Bærum sendte ut 4 nyhetsbrev til næringsaktørene og gjennomført to «bli kjent» tur for innbyggerne i Asker og Bærum. Aktiviteter er ellers gjennomført i hht. handlingsplan. Visit Romerike Visit Romerike har i 203 hatt en god tilvekst av nye medlemmer og har nå 87 medlemmer noe som gir en netto tilvekst på 0. Det ble hold 4 møter i ressursutvalget i tillegg til et medlems/nettverksmøte. Visit Romerike sendte ut 5 nyhets- /informasjonsbrev til medlemmer. Aktiviteter er ellers gjennomført i hht. handlingsplan. Av andre aktiviteter har det bl.a. vært gjennomført et stort kundearrangement på Losby Gods sammen med Asker & Bærum, stands for medlemmer på Byfesten i Lillestrøm og på Jessheimdagene. Visit Follo Visit Follo har hatt liten endring i medlemsmassen og hadde i medlemmer. Det ble gjennomført 2 møter i ressursutvalget hvor man på det siste besluttet å legge utvalget ned og i stedet la regionansvarlig invitere til temabaserte arbeidsmøter ved behov. Det ble gjennomført et medlemsmøte kombinert med Årsfest og kåring av Årets Reiselivsbedrift. Det ble sendt ut 5 nyhets- /informasjonsbrev til medlemmer og til kurs-/konferansebedrifter på Østlandet. Aktiviteter ellers er gjennomført i hht handlingsplan. Akershus, 20. mars 204 Sign. Sign. Sign Hildur Bernhoftsen Knut Stabæk Anna Kristine J. Røine Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign Carl Petter Andersen Gry Skådinn Toril Flåskjer Nestleder Styremedlem Styremedlem Sign Knut Aandal Daglig leder

6 Årsmøtesak 5/4

7

8

9

10

11

12 Årsmøtesak 6/4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET Det foreslås ingen endringer i retningslinjer for styrets godtgjørelse, som er; Godtgjørelse til styret gis innenfor en ramme på kr ,-. Godtgjørelse pr. møte; for styrets medlemmer kr 800,- for styrets leder kr.600,- Øvrige godtgjørelser innenfor rammen fordeles etter vedtak i styret ut fra det enkelte medlems oppgaver m.m. utover styremøtene. Rammen for godtgjørelse til styret er ikke økt, da dette ikke er nødvendig ut fra det som er brukt av rammen i tidligere år.

13 Årsmøtesak 7/4 HANDLINGSPLANER 204 AKERSHUS REISELIVSRÅD Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon hvor hovedaktivitetene er utvikling og markedsføring av Akershus som reisemål. Vi skal gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter bidra til å styrke næringens kompetanse og bærekraft samt fremstå som en ressurs innenfor reiselivsrelaterte spørsmål. Akershus Reiselivsråd har administrativt ansvar for regionsenhetene i Asker og Bærum, Follo og på Romerike. Akershus Reiselivsråd er å oppfylle tilskuddsavtalen med Akershus Fylkeskommune for 204 på følgende punkter: Generell turistinformasjon og svartjeneste i all hovedsak via nettbaserte løsninger Deltagelse på relevante reiselivsmesser Regionmarkedsføring/områdemarkedsføring for hele Akershus Fagressurs og dialogpartner i reiselivsrelaterte spørsmål og prosjekter Bindeledd til reiselivsnæringene Kartlegge kompetansebehov i næringen Stimulere nettverk og møteplasser som fremmer produktpakker og utvikling av nye opplevelsestilbud i fylket Bidra til reiselivsfaglig samarbeid over regiongrensene i Akershus samt over fylkesgrensene til andre regioner og fylker. Være Fylkeskommunens representant inn i Markedssamarbeidet for Østlandet (MØprosjektet) for å ivareta Akershus sine interesser. Sikre Akershus rolle og posisjon i Oslofjordprosjektet Videreføre arbeidet med å utvikle den nye nettplattformen, Østnett. Ansvar for gjennomføring av prosjekter eller tiltak med støtte fra fylkeskommunen. Aktiviteter Felles Aktivitet Kommentar PRIO Reiselivskonferanse Akershus Seminar, nettverkssamling for hele Akershus Helhetlig pakketilbud Oslofjorden (+Nasjonal booking) Rydde opp i eksisterende produkter og få inn turtips/"pakker" Nettkurs Facebook - hvorfor og hva? Kompetansekurs - Cruisepakketering IN kurs IN kompetansekurs "Bli god på nett" 2 "Turist i eget fylke" Åpen søndag, bruk nærmiljøet 2 Reiselivsmessen 204 Norgeskampanjen - Innovasjon Norge Nyhetsbrev NTW 204 Årsfest - Årets reiselivsbedrift Område og produktmarkedsføring sammen med næringen Områdemarkedsføring for hele Akershus. Oppdateringer av hva som skjer og aktiviteter Møter med ca 20 utenlandske turoperatører om hva Akershus har å tilby Kåring av Årets Reiselivsbedrift i Akershus 2 Julebordskampanje KK arrangement Arcus Destilieritur + Workshop på Gjelleråsen KK arrangement Expo for hele Akershus KK arrangement NocaTours Follo. Naturopplevelser og workshop

14 VISIT FOLLO Visit Follo skal iverksette og gjennomføre markedstiltak og aktiviteter, rettet mot definerte målgrupper, som bidrar til økt besøk i regionen. Visit Follo skal arbeide for å synliggjøre reiselivsnæringens betydning og gjennom det motivere det offentlige til å legge forholdene til rette for en positiv næringsutvikling. Aktiviteter Visit Follo Aktivitet Kommentar PRIO Medlemsverving Bgooke inn møter med potensielle nye medlemmer Lage fler pakker/forslag til produktsammensetning/turer som skal skape reiselyst NTW, Oslofjordplanleggeren og Sommerkampanje 204 Produktmarkedsføring sammen med aktørene. Munch utstilling i Tyskland Medlemsbrev 4 ganger i året KK "Taste Tour" Nettverksmøter/medlemsmøter Facebook/nettsiden Nyhetsbrev til KK Follo guiden 204 Nyhetsbrev til KK Lokale besøkstall Vise noe av det Follo har å by på. Gjenbruk av den utstillingen vi hadde i Berlin. Mulig Hamburg. Distribuere nyhetsbrev til alle medlemmer, kommuner, presse og andre reiselivsintresenter i regionen Ta med KK bestillere på en "Topptur i Follo" med smakebiter av mat og opplevlser. Møteplass/workshop/samarbeids arena Få flere likes på Follosiden poste 2 ting per uke Område og produktmarkedsføring rettet mot KK bedrifter på Østlandet. 2-4 ganger per år Utarbeide neste års guide klar til trykking /2 Område og produktmarkedsføring rettet mot KK bedrifter på Østlandet. 2-4 ganger per år Hvert kvartal distribuere besøk/overnattingstall til lokal presse med komentarer om utvikling

15 VISIT ROMERIKE Visit Romerike skal markedsføre destinasjonen Romerike og sine medlemmer innen det regionale og nasjonale konferanse- og messemarkedet, samt regionale dagsbesøk- og nasjonale kortferie markedet. Romerike skal være Norges mest attraktive møteplass! Aktiviteter Visit Romerike Aktivitet Kommentar PRIO Sommerkampanje for FF Samle tilbydere av aktviteter, hotell for å lage en sommerkampanje Sykkel"pakker"/kart/Mjøstråkk Fler tips legges ut fortløpende alt etter sesong 2 Nyhetsbrev Små og store nyheter - felles for AR og ekstra info fra Romerike, besøkstall Online booking, lage fler pakkeløsninger for severdigheter, opplevelser som kan være Jobbes med å få fler inn - 2 bookbare Lokalt KK møte Samle de store aktørene innen KK markedet Besøke Reisebyråer og PCO'er Markedsføre oss Minglemøte for medlemmer Eidsvoll 84 Golfpakker Vår sommer høst Invitere lokale bedrifter til Presetasjon av medlemmer med infomøte tanke på KK, andre aktiviteter Kurs for medlemsbedrifter Hvordan lage attraktive pakker til Cruise gjester Rebusløp - Kjenn ditt distrikt Bli kjent på Romerike 4 Kurs for medlemsbedrifter for medlemmer 204 pass 2 tilbud på trappene Facebook/instagram Aktivitet med sentrene Aktivitetskalender kulturhus/kommuner Få flere til å skrive og verve "venner" Markedsføres oss på Jessheim og Strømmen Få med fler av kommeunen på "laget" 2 2

16 VISIT ASKER OG BÆRUM Akershus Reiselivsråd har etablert en ny avdeling i Asker og Bærum for å øke kunnskapen og kjennskapen av hva som finnes i regionen samt bidra til å styrke reiselivets synlighet. Aktiviteter - Visit Asker/Bærum Aktivitet Kommentar PRIO Åpne opp for Frokostmøte for medlemmer på samarbeidplattformer på tvers i Torstad gård Asker og Bærum Ny bli kjent tur Samarbeid med Kjartan Fønstlien? og Schaus Buss eller VIP transport KK møte Samle de store aktørene innen KK markedet Stands på ulike arrangementer i kommunene Markedsføre seg ut til privatmarkedet Besøke Reisebyråer og PCO'er Markedsføre oss Sommerflyers - info - arrangement Info hjørne på Asker Kulturhus og Turistinformasjonen på Sandvika Storsenter Markedsføre Sykkelutleie fra Gatewayer Postkort Kart over Asker og Bærum Nye Medlemmer Nytt Nyhetsbrev og lokale besøkstall Lage sommerflyers på alt som skjer i Asker og Bærum i juni,juli,august Lage eget hjørne for medlemmer(gjelder hele Akershus) event se på digitale skjermer Lage en annonse i Budstikka, Bæringen, Asker avisen, Bærum avisn, nett? Ut fra en hendvendelse fra Lene Conradi om å relansere postkort har vi tatt opp ideen Få oversiktskart over Asker Sentrum og Sandvika Sentrum samt begge kommunene Booke møter med potensielle reiselivsbedrifter Skal ut 6 ganger i året 2 2 Produktpakking KK-arrangement for bestillere/kunder Utvikling av pakker og turforslag som inneholder f.eks overnatting, bespisning, aktiviteter og/eller attraksjoner Felles KK arrangement der deltagede medlemsbedrifter får presentere seg og sitt produkt for KK-bestillere i Oslo/Akershus 2

17 Årsmøtesak 8/4 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR Styret foreslår ingen endring av medlemskontingentene for Medlemskontingenten ble sist justert i 200. Medlemskontingent for : Kategori : ,- Kategori 2: ,- Kategori 3: 6.500,- Kategori 4: 0.000,- Kategori 5: 6.000,- Kategori 6: 2,8 pr innbygger, (maks per kommune). Kategori 7: Avtales i hvert enkelt tilfelle i hht styrets instruks. Kategori 8: 0,2% av omsetning, minimum 2.200,- og maks 6.000,-

18 Årsmøtesak 9/4 Driftsinntekter Budsjett 204 Salgsinntekt Budsjett 204 Medlemskontingent, avg. pliktig ( ) Andre Inntekter (00 000) Prosjektinntekter, avg. pliktig ( ) SUM - Salgsinntekt ( ) Annen driftsinntekt Statlig og kommunale inntekter ( ) Andre driftsinntekter (00 000) SUM - Annen driftsinntekt ( ) SUM - Driftsinntekter ( ) Driftskostnader Varekostnad (Prosjekt) Varekjøp Andre varekost - SUM - Varekostnad Lønnskostnad Lønn Annen personalkostnad SUM - Lønnskostnad Annen driftskostnad Regnskapshonorarer Revisjonshonorar Edb/datakostnad/lisenser EDB Konsulent Andre driftskostnader inkl reiskost SUM - Annen driftskostnad Salgs- og adm. kostnader Diverse Markedsføringskostnader Salgs- og adm. kostnader SUM - Salgs- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat

19 Årsmøtesak 0/4 VALG AV STYRE I henhold til Akershus Reiselivsråds vedtekter -9 velges styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år, styrets leder og nestleder velges for ett år. Følgende styremedlemmer er på valg: Toril Flåskjer Scandic Asker - Styremedlem Anna Kristine Jahr Røine - Fetsund Lenser - Styremedlem Knut Stabæk - OSL - Styremedlem Lasse Fjellheim - Quality Hotel Olavsgaard - Varamedlem Marit Solli - Follo Museum Varamedlem VALG AV LEDER/NESTLEDER (velges for et år av gangen) Valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet.

20 Årsmøtesak /4 VALG AV REVISOR Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fortsette avtale med autorisert revisor om bedriftens regnskaper for kommende periode. Akershus Reiselivsråd har de senere årene benyttet Mazars Revisjon AS.

21 Årsmøtesak 2/4 VALG AV VALGKOMITE Styrets forslag til valgkomite fremlegges på årsmøte.

22 Årsmøtesak 3/4 INNKOMNE SAKER Det er ikke meldt inn noen saker under punktet Innkomne saker innen fristens utløp.

23 VEDLEGG ) Vedtekter for Akershus Reiselivsråd Vedtatt på stiftelsesmøtet. oktober 987, med endringer vedtatt på årsmøtet 28. april 988, 4. april 989, ekstraordinært årsmøte 8. oktober 989, årsmøtet 9. april 990, årsmøtet 9. april 99, årsmøtet 7. april 992, årsmøtet 30. april 996, årsmøtet 6. april 998, ekstraordinært årsmøte 5.november 2009, årsmøtet 22. april 200 og på årsmøtet 6. april 203. : Navn Organisasjonens navn er Akershus Reiselivsråd. 2: Formål Akershus Reiselivsråd er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Akershus, herunder også fylkeskommunen og kommunene. Akershus Reiselivsråd skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen i fylket, og medvirke til samarbeid mellom reiselivsnæringen i Akershus og nabofylkene, spesielt Oslo til beste for næringen, arbeidstakerne og samfunnet. 3: Virksomhet Akershus Reiselivsråd er et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Akershus. Det skal skje ved å yte utviklingsbistand og bidra til markedstilgang for reiselivsbedrifter og offentlige myndigheter i Akershus. Akershus Reiselivsråds virksomhet skal være tilpasset de behov medlemmene har for rådgivning, hjelp til egenutvikling, prosjektstyring, og bistand ved informasjons, profilerings og salgsforberedende tiltak, samt vertskapsoppgaver. Gjennom nettverksarbeid og andre aktiviteter i utviklings- og markedsføringssammenheng skal nyetablerte og mindre reiselivstilbud knyttes sammen med større og etablerte bedrifter i et fellesskap. Sammen med andre aktører i næringen skal de etter hvert danne et spekter av tilbud som vil gjøre reiselivsnæringen i Akershus konkurransedyktig i årene fremover. Gjennom dette virkeområdet skal Akershus Reiselivsråd utvikles til reiselivsnæringens kompetanseog markedsføringsorgan for næringsaktører og offentlige myndigheter. Akershus Reiselivsråd skal tilrettelegge sin daglige og praktiske virksomhet slik at ovennevnte formål og oppgaver blir ivaretatt enten gjennom egen virksomhet, gjennom samarbeid med andre organisasjoner eller ved etablering av dertil egnede organer. Akershus Reiselivsråd har ikke erverv til formål.

24 4: Medlemskap a) Som medlemmer av Akershus Reiselivsråd kan opptas enhver privat eller offentlig virksomhet som tilfredsstiller betingelsene i 3 ovenfor, og som anerkjenner Akershus Reiselivsråds vedtekter og forskrifter som bindende for medlemmene. b) Utmelding av Akershus Reiselivsråd kan bare skje ved skriftlig melding senest 6 måneder før det kalenderår utmeldingen skal gjelde. 5: Medlemskategorier. Akershus Reiselivsråds medlemmer inndeles i 8 medlemskategorier: Kategori : Hoteller med mer enn 00 rom og andre store bedrifter innen reiseliv Kategori 2: Hoteller med rom og andre mellomstore bedrifter innen reiseliv Kategori 3: Mindre hoteller, pensjonater, gjestgiverier, appartementer, m.v. Kategori 4: Butikksentra, større bedrifter innen varehandel, bil- og båtbransjen Kategori 5: Campingplasser, vandrerhjem, hyttesentra, spisesteder, reisebyråer, aktivitetsanlegg, kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner, bedrifter og organisasjoner innen varehandel, andre organisasjoner m.v. Kategori 6: Kommuner og fylkeskommunen. Kategori 7: Regionale bedriftssammenslutninger, lokale reiselivslag og lignende. Kategori 8: Mindre bedrifter innen servering, natur- og kulturbaserte opplevelser som for eksempel barer, kafeer, restauranter, gallerier og gårdsturisme med brutto omsetning mindre enn et av styret fastsatt beløp. Akershus Reiselivsråds styre avgjør i tvilstilfeller hvilken medlemskategori den enkelte bedrift/ organisasjon skal tilhøre. 6: Medlemsforholdet. a) Alle medlemmer med publikumsrettet aktivitet og omsetning forplikter seg til å sende tallmatriale som viser oversikt over: Antall besøkende og brutto omsetning Antall personer for servering og brutto omsetning Antall gjeste- eller leiedøgn og brutto omsetting og sysselsetting b) Alle medlemmer forplikter seg til å informere Akershus Reiselivsråd om endringer i tilbudsinnhold fortløpende c) Deltagelse i markedstiltak og bruk av Akershus Reiselivsråds materiell i egen markedsføring er åpent for tilbud som tilfredsstiller gjeldende offentlige lover og forskrifter. d) Medlemmenes økonomiske ansvar er begrenset til medlemskontingent og markedsbidrag, eventuelt tilleggskontingent vedtatt av årsmøtet, samt de prosjektbidrag medlemmet har akseptert. 7: Økonomi a) Akershus Reiselivsråds grunnfinansiering er bidrag fra medlemmene i form av kontingenter og markedsbidrag. Dette skal minst dekke kostnader til den løpende administrative drift av Akershus Reiselivsråd og den avtalebaserte medlemsrettede aktiviteten. b) Akershus Reiselivsråds øvrige virksomhet skal prosjektfinansieres ved medlemmer og andres kjøp av tjenester, ved disponering av tidligere års eventuelle overskudd, eller via andre finansieringskilder. c) Akershus Reiselivsråd kan ikke yte lån eller stille garanti for lån.

25 8: Kontingenter og markedsbidrag a) Medlemskontingenten og markedsbidrag fastsettes av årsmøtet. b) Kontingenten for medlemmer i kategori -5 er fastsatt etter følgende forholdstall: Kategori : Forholdstall 0 Kategori 2: Forholdstall 7 Kategori 3: Forholdstall 5 Kategori 4: Forholdstall 3 Kategori 5: Forholdstall c) Kontingenten for kategori 6 regnes etter folketall pr. januar samme år. Kontingenten for kategori 7 og 8 fastsettes av styret. 9: Årsmøte a) Akershus Reiselivsråds høyeste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av april måned. b) Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmer i kategori -5 har stemmerett lik forholdstallet, jfr. 7, maksimalt 0 stemmer pr. medlem. Kommuner og fylkeskommunen har stemmerett som medlemmer i kategori. For å kunne avgi stemme må vedkommende medlem være godkjent og være ført i medlemsoversikten, og ha meldt seg som deltager på årsmøtet. Det gjelder også for fullmakter. c) Årsmøtet innkalles av styret med minst åtte 8 ukers skriftlig varsel. Fullstendig saksliste vedlagt de nødvendige dokumenter utsendes til medlemmene senest to 2 uker før årsmøtet. d) Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire 4 uker før fastsatt dato for møtet. Forslagsberettigede er medlemmer og tillitsvalgte. e) Årsmøtet skal:. Godkjenne de fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge møteleder og referent, samt to 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Behandle årsmelding 5. Behandle revidert årsregnskap 6. Vedta arbeidsprogram og budsjett 7. Fastsette årlig kontingent og markedsbidrag 8. Behandle innkomne forslag 9. Velge styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år. Minst to 2 er på valg hvert år, første gang etter loddtrekning. Velge styrets leder og nestleder for ett år. 0. Velge valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.. Velge revisor. 0: Ekstraordinært årsmøte a) Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak på ordinært årsmøte, etter vedtak i styret eller etter krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede medlemmer. b) Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, med minst to 2 ukers varsel. c) Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen. For øvrig gjelder regler som for ordinært årsmøte.

26 : Styret Styret er Akershus Reiselivsråds høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet og består av mellom fem 5 og syv - 7 medlemmer med to 2 til fire - 4 valgte varamedlemmer. Minst halvdelen av styremedlemmene velges fra næringen (transport, overnatting, servering, formidling, handels- og servicetilbud, eller kultur- og opplevelsesarenaer). Styret skal: a) Lede Akershus Reiselivsråds virksomhet og forvalte rådets midler i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. b) Behandle årsberetninger, årsregnskap og budsjett, og fremlegge disse for årsmøtet. c) Utarbeide arbeidsplan for de nærmeste år og legge denne frem for årsmøtet. d) Avgi innstilling i saker som skal forelegges årsmøtet. e) Representere Akershus Reiselivsråd utad, og utøve faglig myndighet. f) Fastsette instrukser for utvalg, komiteer, administrative organ og ansatte. g) Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer, etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret finner påkrevet. h) Ta initiativ til tiltak med sikte på å ivareta direkte eller indirekte de formål og oppgaver som er bestemt i vedtektenes 3 og 4. i) Behandle øvrige saker som forelegges av medlemmene, styrets medlemmer eller administrasjonen. j) Ansette administrasjon, fastsette lønn og arbeidsinstruks. 2: Styremøter a) Styremøter avholdes etter behov og innkalles når lederen eller et flertall av styret bestemmer det. b) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene/varamedlemmene er til stede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmer. c) Det skal føres protokoll. 3: Valgregler a) Valg skal skje skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis en representant krever det. b) En kandidat må oppnå over halvparten av gitte stemmer for å ansees som valgt. Blanke stemmer ansees ikke for å være gitt. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning. c) I hvert av Akershus Reiselivsråds organer kan det ikke velges mer enn en representant for hvert medlem. 4: Administrasjon Styret skal påse at Akershus Reiselivsråd har en forsvarlig administrasjon i forhold til de oppgaver og forpliktelser organisasjonen påtar seg. Administrativ leder deltar i alle møter i styret og på årsmøtet uten stemmerett. 5: Regnskap og årsberetning revisjon Regnskapet skal følge kalenderåret. Styret er ansvarlig for at regnskap og årsberetning blir utarbeidet innen utgangen av mars måned det etterfølgende år. Regnskapet føres for hele virksomheten og må oppfylle de krav som følger av gjeldende regnskapslov. For øvrig kommer aksjeloven til anvendelse så langt det passer. Akershus Reiselivsråds regnskap og årsberetning revideres av autorisert revisor.

27 6: Stemmegivning og beslutningsdyktighet Alle vedtak i Akershus Reiselivsråds organer avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Hvis ingen forslag oppnår alminnelig flertall ved førstegangs stemmegivning, foretas omvalg mellom de to 2 forslag som har oppnådd flest stemmer. 7: Suspensjon Styret kan vedta å suspendere et medlem som står til rest med kontingentinnbetaling, eller ved forhold som styret mener kan gi grunnlag for eksklusjon. Står et medlem til rest med mer enn kontingentinnbetaling, annulleres medlemskapet automatisk, uten at Akershus Reiselivsråds kontingentkrav dermed frafalles. 8: Eksklusjon Eksklusjon kan foretas dersom et medlem ikke overholder de for Akershus Reiselivsråds gjeldende vedtekter og bestemmelser, eller ellers handler på en måte som må ansees å være til skade for Akershus Reiselivsråd eller Akershus Reiselivsråds virksomhet. Eksklusjon kan besluttes av enstemmig styre eller av årsmøtet. En av styret vedtatt eksklusjon kan av gjeldende medlem kreves overprøvd av årsmøtet. Eksklusjonene gis i så fall suspenderende virkning inntil årsmøtet har behandlet saken. 9: Vedtektsendringer Endringer i vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte når forslag er fremsatt i samsvar med gjeldende frister og bestemmelser, og når minst to tredjedeler av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter er enige i en slik endring. 20: Oppløsning a) Vedtak om oppløsning av Akershus Reiselivsråd kan kun fattes når forslaget er fremmet forskriftmessig for ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst tre fjerdedelers flertall av de fremmøtte stemmer. b) Ved vedtak om oppløsning velges et avviklingsstyre bestående av fem 5 representanter blant medlemmene. Avviklingsstyret legger frem forslag til eventuell fordeling av overskudd (se punkt d) eller nedbetaling av gjeld. c) Vedtak om oppløsning og fordeling av overskudd (se punkt d) eller gjeld må endelig godkjennes med tilsvarende flertall stemmer (tre fjerdedeler av fremmøtte stemmer) på et derpå følgende ekstraordinært årsmøte. d) Et eventuelt overskudd i Akershus Reiselivsråd skal ikke kunne tilbakeføres til rådets medlemmer, og ved en eventuell fremtidig nedleggelse av rådet, skal midlene gå til å dekke transportkostnader for skoleklasser slik at de skal få muligheten til å oppleve regionsmuseene i Akershus.

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer