Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30"

Transkript

1 Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, inngang Falbesgate 5, rom 113 Foto: Wera Sæther Rett til å delta på årsmøtet har alle som har ytt økonomisk støtte på 500 kroner eller mer i 2013 eller 2014, og som ikke har reservert seg mot formell registrering som medlem. Et kort årsmøte etterfølges av en Suno-kveld, der Wera Sæther og Hilde Haug forteller i ord og bilder om Arshi Nagar og konsertene i Dhaka i mars Det selges også CD-er og bøker. OBS: Fordi ytterdøra er låst, er det viktig å komme presis, eventuelt avtale et tidspunkt ved henvendelse til Av hensyn til en enkel bevertning, ville det også være fint om det sendes beskjed om deltakelse, men dette er ingen forutsetning. Ta også kontakt om du er i tvil om du har stemme- og talerett, men alle er velkomne til å overvære årsmøtet og ta del i Suno-kvelden. 1

2 Dagsorden for årsmøtet: 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Godkjenning av årsmelding og økonomisk oversikt 3) Valg (se nedenfor) 4) Innkomne saker 5) Eventuelt Valgkomiteens forslag til styre er Wera Sæther (gjv.), Hilde Haug (gjv.), Sheida Sangterash-Velde (gjv.), Tore Killingland (ny) og Karoline Kvellestad Isaksen (ny). Varamedlemmer: Kari Løvaas (gjv.) og Anne Hege Simonse (gjv.). Tilleggsforslag kan bli lagt fram på møtet. Styret konstituerer seg selv og fordeler sine arbeidsoppgaver. Forslag til ny valgkomité legges fram på møtet. 2

3 Årsmelding fra styret i Suno-Norge Innledning 2013 markerer det fjerde ordinære driftsåret for Suno-Norge. Organisasjonen ble formelt stiftet 11. februar 2010, etter mange års innsats gjennom uformelt grasrotarbeid. Formålet er å støtte organisasjonen Arshi Nagar som driver sangskoler og instrumentopplæring for barn og unge i den nordlige delen av Bangladesh. Suno-Norge har også til oppgave å bidra til kunnskap og engasjement i Norge om Arshi Nagars virksomhet. Fakta om Suno-Norge, herunder vedtekter, reisebrev fra Bangladesh samt bilder og lydfiler er tilgjengelige fra hjemmesida Styret Styret har etter årsmøtet 22. mai 2013 hatt følgende sammensetning. Tore Linné Eriksen, leder Wera Sæther, hovedkontakt med Arshi Nagar Agnete Eriksen, ansvarlig for medlemsregister og regnskapsoversikt Hilde Haug, ansvarlig for samarbeid med Rikskonsertene Trude Kleven, medlem Sheida Sangterash-Velde, medlem Anne Hege Simonsen, varamedlem Ellen Kristvik, varemedlem Ellen Alexandra Lothe, varamedlem Styremøter og andre møter Styret har hatt fire styremøter i Øvrig styrearbeid har skjedd via e-post/telefon og mindre arbeidsmøter. Det har også vært to samarbeidsmøter med Rikskonsertene. Årsmøtet ble avholdt 22. mai Utover årsmøtesaker holdt professor Arild Engelsen Ruud foredrag om den aktuelle situasjonen i Bangladesh. De som er interessert, kan få tilsendt godkjent protokoll. Som ansvarlig for kontakten med Arshi Nagar har Wera Sæther hatt to lengre opphold i Bangladesh, og har vært i hyppig telefonkontakt med Arshi Nagars daglige leder, Badsha Alam. Styreleder har ellers hatt utstrakt kontakt med Arshi Nagar om drift og økonomi. Flere styremedlemmer har også bidratt til å styrke kontakten mellom Suno-Norge, Arshi Nagar og Den norske ambassaden i Dhaka. 3

4 Sunos virksomhet: I 2013 har arbeidet med organisatorisk og økonomisk konsolidering, medlemskontakt og forbedring av samarbeidsrutinene med Arshi Nagar blitt ytterligere styrket. En satsing i 2013 har vært produksjon og distribusjon av den nye dobbelt-cden Songs of death and freedom in Bangladesh. Sangene er innspilt i Arshi Nagars lydstudio i samarbeid med flere av regionens beste musikere, som også er Arshi Nagars faste medarbeidere. CD-en har 22 spor, og tekstheftet har både fotografier og oversettinger av sangene fra bengali til engelsk, utført av Wera Sæther. 6. november 2013 holdt Suno et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo, der den nye CD-en fikk norsk lansering. Ca. 60 var til stede, og flere nye medlemmer og bidragsytere kom til. Møtet ble avholdt i samarbeid med Rikskonsertene var det andre året innenfor den treårige rammeavtalen med Rikskonsertene, som garanterer kroner årlig for perioden Avtalen er en del av Rikskonsertenes samarbeidsprogram med kulturinstitusjoner i Bangladesh, og går utelukkende til instrumentkjøp og instrumentopplæring. Det ble i 2013 også gitt en ekstraordinær støtte på kroner til en konsert med Arshi Nagar i Dhaka. Midlene var overførbare, og konserten ble avholdt 18. og 19. mars Som nevnt ovenfor, ble det i november 2013 også avholdt et åpent møte i samarbeid med Rikskonsertene. Som det vil bli gjort rede for i den økonomiske oversikten nedenfor, ble det i 2013 overført over kroner til Arshi Nagar. Dette omfatter både ordinære driftsmidler, støtten fra Rikskonsertene og to øremerkete ekstragaver. Høsten 2013 ble det lagd og distribuert en ny brosjyre som forteller om Sunos virksomhet. Denne la grunnlaget for en engelsk utgave, som ble ferdigstilt i februar Medlemmer Ved inngangen til 2013 var det registrert 85 betalende medlemmer og noen «usikre». Som medlemmer regnes alle som har oppfylt vedtektenes krav om innbetaling av 4

5 årlig kontingent på minst 500,- kroner i inneværende eller det foregående år, og som ikke har reservert seg mot medlemskap. Det er nå 85 som har betalt medlemskontingent for 2013 (noen i etterskudd), men det er håp om at ytterligere påminninger vil føre til at tallet kan krype oppover. Fem nye medlemmer har foreløpig kommet til i Selv om det har vært noen utmeldinger, har dette i de to siste åra blitt mer enn oppveid av nyrekruttering. Arshi Nagar I 2013 har den regulære aktiviteten til Arshi Nagar i all hovedsak fortsatt som tidligere, med en viss økning i antallet skoler og elever. Virksomheten omfattet bl.a.: Drift av 17 sangskoler med til sammen ca. 700 elever og 35 lærere. Internat med 9 barn og ungdommer Skolestøtte til ca. 250 elever. Instrumentopplæring for ca. 100 barn og unge. Det er innkjøpt over 150 instrumenter (bl.a. fløyte, ektara, khamak, tabla, sitar, sarinda, bena og esraj). Drift av lydstudio, der CD-en Songs of death and freedom ble produsert. Arshi Nagar ledes av et eget styre, og Badsha Alam er daglig leder for administrasjonen og sangskolene. Flere av elevene har i de siste åra mottatt priser for sang og instrumenter på både fylkesnivå og nasjonalt nivå. Informasjon om Arshi Nagars virksomhet er gitt av Wera Sæther på Suno-møter, gjennom reisebrev og e-poster til medlemmer og kontakter. Denne informasjonen vil bli oppdatert under årsmøtet. Økonomisk oversikt På årsmøtet legges fram en økonomisk oversikt, og ikke et regnskap i revidert forstand. Det stilles ikke krav om dette innenfor den avtalen vi har med Frivillighetsregisteret. Alle transaksjoner på Suno-Norges konti framgår oversiktlig av bankutskriftene, dvs. både innbetalte midler og overføringene til Arshi Nagar. Det er dette som også legges til grunn for medlemsregisteret. For bruken i Bangladesh av de overførte midlene foreligger det (se nedenfor) derimot et revidert regnskap, noe som hittil har vært ansett som tilstrekkelig. Medlemmer som ønsker det, kan be om å få se regnskap og revisjonsrapporter for Arshi Nagar. Med tanke på at Suno-Norge etter hvert mottar og viderefører større beløp enn tidligere, har styret vurdert det slik at det for 2014 bør stilles opp et formelt regnskap som er gjenstand for ekstern kontroll. 5

6 Gjennom Suno-Norge ble det til sammen skaffet til veie ca kroner i Dette inkluderer de ovennevnte midlene fra Rikskonsertene (80 000). Innsamlete midler ligger omtrent på det samme nivå som i 2012, som historisk var et rekordår. I denne summen ligger flere store enkeltbidrag fra medlemmer o.a., noe som utvilsomt skaper en sårbar situasjon. (Dette omtales i avsnittet om «Utfordringer i 2014»). Arshi Nagars drift er i sin helhet avhengig av overførte midler fra eller via Suno- Norge. Overføringene skjer i samsvar med budsjett som Suno-Norge forplikter seg til ved inngangen til et nytt år. For 2013 ble det til sammen overført kroner til Arshi Nagar. I tillegg til Rikskonsertenes beløp ( kroner), inkluderer overføringene to ekstraordinære gaver til øremerkete tiltak utenom regulært budsjett (minnegave etter Ellen Glåmseter til byggevirksomhet og en gave til dekning av motorsykler etter innbrudd). Utenom midler til internatdrift og Rikskonsertenes støtte, skjer hovedtyngden av overføringene fra Suno-Norge via det offentlige NGO-kontoret i Dhaka, der Arshi Nagar er registrert. Dette følger de nasjonale retningslinjer for organisasjoner med støtte fra utlandet. Arshi Nagar har detaljerte budsjetter og regnskaper, som er gjenstand for behandling av autorisert revisor. Revisjonsrapportene tar stilling både til regnskap, bilag, forretningsførsel og samsvar mellom formål, budsjetter og bruk av midlene. Alle disse områdene blir omtalt som meget tilfredsstillende.det føres egne regnskaper med revisjon for midlene fra Rikskonsertene, som også har funnet disse tilfredsstillende. Sunos styre oppfatter at det er god overensstemmelse mellom innsendte budsjetter og faktisk bruk, og avvik har vært avtalt underveis. Suno mottar også kvartalsvise statusrapporter. All Suno-Norges aktivitet drives på frivillig basis. Ingen av styremedlemmene mottar noen form for honorar eller andre ytelser, refusjoner eller godtgjørelser. Det har fram til ikke vært regnskapsført utgifter, ettersom disse har vært dekket av styremedlemmene selv. For 2013 har det imidlertid påløpt utgifter på til sammen kroner i forbindelse med produksjon av CD-er og et åpent møte på Litteraturhuset. I begge tilfeller var det tale om inntektsbringende virksomhet. Nedenfor følger en kort økonomisk oversikt for En relativt høy saldo på kr ved inngangen til 2014 er ikke et «overskudd», men har sammenheng med tidspunktene for overføring av midler til Arshi Nagar. F.eks. ble det allerede i januar 2014 overført kroner til delvis dekning av Arshi Nagars drift i 2014, dvs. at nesten hele inngående saldo har gått med. Det betyr at 2014-beløpene i hovedsak utbetales før pengene for dette året kommer inn fra våre kilder. For 2014 har vi 6

7 utenom midlene fra Rikskonsertene forpliktet oss til et ordinært driftsbudsjett på Det er ca kroner høyere enn forpliktelsene for OPPSUMMERING AV ØKONOMISK OVERSIKT 2013 Fra medlemmer i kontingent, faste trekk og ekstra gaver Andre givere +renter + CD-salg Rikskonsertene Totalt inn i Overført til Ashi Nagar /inkl. RK-bevilgning på Andre utgifter Saldo per Utfordringer i 2014 Hovedutfordringen er fortsatt å øke medlemsgrunnlaget, samt å få flere medlemmer og støttespillere til å betale kontingent og gi økonomiske bidrag for å sikre nødvendige overføringer til Arshi Nagar. Både for å trygge økonomien og å gjøre Arshi Nagars virksomhet mer kjent i Norge, bør det arbeides spesielt for å få en tilknytning til norske musikkmiljøer og skoler. Det økonomiske grunnlaget er svært sårbart fordi det bygger på et meget begrenset antall personer/fond som står for hovedtyngden av de innsamlete midler. Ved inngangen 2014 har vi forpliktet oss til å dekke Arshi Nagars godkjente budsjetter på ca (I tillegg kommer midler fra Rikskonsertene som i sin helhet skal gå til musikkinstrumenter og musikkopplæring.) Etter at driftsbudsjettene til Arshi Nagar i flere år har stått på omtrent det samme nivå, har det i 2013 og 2014 vært en merkbar økning. Dette avspeiler både økt virksomhet, høy prisstigning, en ytterst beskjeden lønnsjustering og kursfall. For 2015 og framover er det imidlertid høyst usikkert hva som vil skje med Rikskonsertenes bevilgninger, som har muliggjort konserter, festivaler og instrumentkjøp og opplæring er det siste året innenfor den nåværende rammeavtalen, og det er 1 Se kommentarer ovenfor. På en separat konto står kr som er forskuddsbetaling av gave til internatdrift i perioden

8 ikke avklart hva som skjer med denne formen for kultursamarbeid. Det er derfor nødvendig å få til avtaler med andre institusjonelle givere. Øvrig aktivitet i 2014 vil være årsmøte 6. mai, evt. supplert med et annet arrangement på høsten. Salg av CD-er og bøker er også viktig for å gjøre flere kjent med Arshi Nagars sang og musikk og å skaffe inntekter. Det samme gjelder videreutvikling av hjemmesida og arbeidet med å lage film/lyd-innslag som også kan legges ut på sosiale medier. Videre må det undersøkes hva som kan gjøre for å få til CD-distribusjon til et bredere publikum både i Norge og i utlandet. Arshi Nagar blir stadig mer kjent og det er ønske om å opprette flere skoler. Det er positivt, men samtidig krevende når det er begrenset tilgang på ressurser. Styret vil derfor legge til grunn Arshi Nagars arbeid videreføres på omtrent det samme nivå som tidligere. Oslo Wera Sæther (sign.), Tore Linné Eriksen (sign.), Hilde Haug (sign.) Agnete Eriksen (sign.), Trude Kleven (sign.), Sheida Sangterash- Velde (sign). Ellen Kristvik (sign.), Anne Hege Simonsen (sign.) 8

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer