N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte 31.10.13 SAKSLISTE"

Transkript

1 STEIGEI{ KOMMUNE N'{ØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfiord 17.r2.20r3 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil Ë nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. Orienteringssak: o J0-års jubileum for kommunen - (se vedlegg) SAKSLISTE referat fra felleskomiteens møte Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS PS s3l13 s4n3 13l1r71 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN t3lrt6t BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAN OG BYGNINGSLOYEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 PS s5lt3 13/1158 GEBYRSATSER 2014 PS s6l13 t3l1t75 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2014 PS FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RESSURSBRUK OG SAKSBEHANDLING PLEIE- OG OMSORG PS s8i 13 t3llt95 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I2OI4 TIL VIDERE UTLÅN Postadresse: Rådhuset 8281 LEINESFJORD Besøksadresse: Leinesfiord LEINESFJORD Telefon: Telefaks:

2 PS PS PS PS /t3 6t/13 621t3 t3ltt97 STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 13lt029 KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV BYGGEPROSJEKT ALLHUSET 13l1203 TIPPEMIDLERSØKNADER 2014 t3lt200 BUDSJETTRE,GULERING Dersom tiden tillater det vil vi starte med behandlingen av budsjett2014 denne dagen. Eventuelt. Side 2

3 En fest for folket S0-årsiubitet m for kommunen, feíring av Allhuset og kultursalen Referat fra møte T'iI stede: Fred Eliassen, Camilla Andersen, Evy RØymo, Anne-Sofie Skoryold, Aslaug Bartholsen, Kjell Fredrilsen, KjerstiOlsen, BjØrn Stemland, Guri Falch lkke til stede; BjØrg Olsen, Morgan Nygård, Dag Robertsen, Ann-Merethe Willumsen Det foreslås ett felles jubileum til høsten. Jubileet kan godt gå over flere dager. Slutten av september vil være ideelt. Det er en forutsetning at kultursalen er ferdig. Det er viktig at alle deler av kommunen deltar og foreninger og lag av alle slag får mulighet til å bidra. Aslaug utarbeîder en invitasjon til foreninger og lag om hva de kan bidra med. Brevet sendes ut før jul, og med svarfrist i beg. av januar (sendes ikke til idrettslagene, de tar Evy seg av gjennom idrettsrådet) Jubileet bør finansieres av Steigen kommune, Nordland fylkeskommune og næringsliv Åpningen av Allhuset skal være med en gang huset er ferdig - i løpet av seinsommeren' En nedtont seremoni med snorklipping og middag for utval4e giester. Når datoen for ju bileet er bestemt, bør det være nedtelling dag for dag på kommunens hjemmeslde. Underkomiteer 50-årsjubileum: Kjell Fredriksen, Kjersti Olsen, Guri Falch, Ann-Sofie Skogvold, Ungdom - eldre - fest: Aslaug Bartholsen, Camilla Andersen, BjØrg Olsen ldrett: EW Røymo, Morgan NYgård Revy- prosjektet: Bidrn Stemland, Dag Robertsen Fred avklarer med Ann-Merethe om hvilken komíté hun ønsker å være i. Neste møte i felleskomíteen blir î midten av januar. Det er víktíg at alle får oversikt over de innspillene som kommer, og hvilke en lander på og arbeider videre med 4,it, ij \-. :l. ^J*/*( o.!

4 Sak 53/13 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Per Løken t3l1t7l Arkiv: U64 Saksnr.: /13 Utvalg Steigen formannskap Steigen kommunestyre Møtedato t Forslag til vedtak: Steigen kommune slutter seg til vedtak i Salten Regionråd og ber om at ei felles organisering av reiselivet i Salten utredes i henhold til framlagt skisse og utredning/vedtak i sak SR-sak 4st13. Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 83/13 Vedtak: Enstemmig som innstillingen. Saksutredning: Det vises til vedlagt saksframleggfra Salten Regionråd i sak SR-sak Regionrådet tok i møte den 19. september 2013 et initiativ til utforming av et prosjekt for utforming av en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Målet er å bidra til økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. Visit Bodø er sekretariat for arbeidet. Utredningen er tenkt å foregå gjennom äret2014. Det blir nedsatt ei styringsgruppe som vil bestå av et utvidet Arbeidsutvalg, evt. at Regionrådet oppnevner representanter til en styringsgruppe. Det vil også bli oppnevnt ei arbeidsgruppe hvor kommunene deltar. Prosjektet er kostnadsberegnet til1,4 mil. kr. Det er foreslått finansiert etter følgende modell: Nærings- og handelsdepartementet: 50 o/o Nordland fulkeskommune 25 % Regionalt næringsfond 25 % Regionrådet har i sak SR-sak gjort følgende vedtak: 1. Salten regionråd tar initiativ til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Prosjektet settes i gang under forutsetning at finansiering kommer på plass. 3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike 4, Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskisse og finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg til prosjektskissen Side I av 14

5 PROSJEKTBESKRIVELSE Organisering av reiselivet i Salten

6 1" lnnlednin 2., illàndat 9, FasehndelÏng av 4, P kiaflngi 5, Fremdrlfi og rarhøidedelíng 6. Ø-konomi 7. Rapporioring /ievaluoring

7 1. Innledning Salten Regionråd har med forankring i Saltenstrategiene tatt initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten, herunder kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskå, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Tysfjord. Prosjektets arbeid følger et mandat gitt av Salten Regionråd og kommunene i Salten. Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensialfor videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vilfå betydning for kommunene i Salten når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. Det skal gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Mandat Salten Regionråd har vedtatt følgende mandat for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten" i SR-sak xx/13: Salten Regionråd og kommunene i Salten har besluttet at det skal settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten. Prosjektet skal være en nasjonal pilot hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og prosessen skalvære tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet skal også ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skalforankres i hele Salten. Prosjektet skal: a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet. b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, herunder i. Marked ii. Produktutvikling iii. Vertskapsrollen d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres e. Etablere forslag til finansieringsmodell 3. Faseinndeling av prosjektet Fase 1: Oppstart / forankring Fase 2: Prosess, her skal alle kommunene involveres, samt relevante fagmiljø og aktører Fase 3: Høringsfase - kommunene, næringen, fagmiljøer Fase 4: Sluttbehandling isalten Regionråd og i kommunestyrene isalten

8 4. Prosjektorganisering Prosjektet er organisert på følgende måte Oppdragsgiver: Salten Regionråd Prosjektansvarlig: Visit Bodø på vegne av alle kommunene Prosjektleder: Avklares av prosjekansvarlig Styringsgruppe Arbeidsgruppe Referansegr./ interessenter Kontaktpersoner Styringsgruppe Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg. Arbeidsg ru ppe/kontaktpersoner Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mf. Refe ranseg ru ppe/i nteressenter Oppnevnes etter behov. 5. Fremdrift og arbe dsdeling 5.1. Tidsrom Prosjektperioden er fra fl Arbeidsdeling Salten Regionråd ber om at Visit Bodø på vegne av kommunene påtar seg å være prosjektansvarlig. Det er viktig at alle kommunene og reiselivsnæringen, samt relevante kompetansemiljøer involveres i prosessen. En eksakt prosjektplan utarbeides underveis isamråd med styringsgruppen. 6. Økonomi Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fflkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass. Økonomisk ramme: 1,4 mill NOK med følgende fordelingsnøkkel: NHD: 50 % NFK: 25 % RNF: 25 %

9 Reise-/arbeidsutgifter i prosjektet: 1. De av styringsgruppens medlemmer som ikke har frikjøp til dette arbeidet kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste etter KS satser. 2. For reiser gjelder dekning etter statens satser. Føf gende kostnader Íølger prosjektet: 3. Kostnader til ekstern bistand 4. Kostnader til prosessgjennomføring 7. Rapportering/Evaluering Prosjektansva rl ig ska I Rapportere underveis i prosessen til relevante aktører. Utarbeide en endelig rapport o Presentere resultat av rapporten etter avtale Arbeidet skal lede fram til et forslag til organisasjonsmodell som regionrådets medlemmer skal få til vurdering. Et siktemål er at man går inn for å etablere et felles destinasjonsselskap etter en utarbeidet modell. En foreløpig rapport med forslag legges frem for kommunestyrene for innspill før sluttrapport med forslag forelegges Salten Regionråd og kommunestyrene for behandling.

10 Salúen Regionråd Saksframlegg Møte november 2013 Side: 1 av 3 SR-sak 45/13 PROSJEKTET "ORGANISERING AV REISELIVET I SAITEA' lnnledning: I regionrädsmøtet den 19. september 2013 tok regionrådet initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Det legges nå frem et utkast til prosjektskisse for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten". Gjennom dette initiativet skal det gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er à gjennomføre en prosess for ä bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. Beskrivelse: Prosjektet skal: a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart pà prosjektet. b. Utvikle en mulighefsskrsse over ulike tiltauforretningsomräder som kan løses i fellesskap, öäde eksrsterende og eventuelle nye oppgaver c. Vurdere hvilket apparat / destrnast'onsselskap som er mest hensikfsmessþ i Salten, herunder i. Marked ii. Produktutvikling ii. Vertskapsrollen d. Skrssere hvordan se/skapef kan organiseres e. Etablere forslag til finansieringsmodell Prosjektperioden fores/ás à ha en varighet til til Forslag til organisering : Oppdragsgiver: Sa/fen Regionräd Prosjektansvarlig: Visit Bodø pâ vegne av alle kommunene Prosjektleder: Avklares med prosjektansvarlig Stvrinosoruppe Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg, eventuelt at regionràdet oppnevner representanter til en styringsgruppe. Ar b e i d so r u p p e/ Ko nta kt pe r so n e r Arbeidsgruppen kan öesfá av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Sa/fen Regionräd, kommunene mfl. Refe r a n se g r u p pe / i nte re s se nte r Oppnevnes etter behov. Arkiv: sr-sak feiles rer.se/iyssafsing i salten.doc Utskriftsdato: Sign: pl

11 SR-sak 45/13 Side: 2 av 3 Budsjett og finansiering: Det tas sikte pâ ä finansiere prosjektet gjennom ef sp/eise/ag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på p/ass. Det legges inn midler til et ârsverk, herunder lønn og sosra/e kostnader, kontorkostnader, reisekostnader, midler til ekstern bistand ved behov, midler til planlegging og gjennomføring av en reiselivskonferanse og øvrige kostnader. Eksakt prosjekt seffes opp av prosjektansvarlig. Økonomisk ramme: 1,4 mill. NOK med følgende fordelingsnøkkel: NHD: 50 % NFK: 25 % RNF: 25 % Vurdering: Reise/ivsnæringen er en av verdens raskesf voksende næringer, og Salten har gode muligheter for ä ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt ä safse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort pä bakgrunn av reiselivsnæringens potensialfor videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og n æ ri n ge n s store betyd n i n g so m d i stri ktsn æri n g. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vilfä betydning for kommunene i Salten när det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. NHD har tilgjengelige midler til en slik prosess som her skrssereg og kan derfor være med som finansiør. Det anbefales af det nä seffes igang en felles safsrng omkring reiselivet i Salten gjennom et nasjonalt pilotprosjekt hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og hvor prosessen skalvære tuftet pâ nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet må ogsä ses i sammenheng med landsdelsse/skapet og skalforankres i hele Salten. Visit Bodø oppfordres til ä påta seg á være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Dette er forankret hos kommunene gjennom deres reiselivsrepresentanter. Som prosjektansvarlig mâ Visit Bodø päta seg à utarbeide en endelig prosjektskisse, sarnú sende søknad til relevante aktører om finansiering av prosessen. Sa/fen Regionràd kan bidra økonomisk gjennom regionalt næringsfond när det foreligger en søknad. Prosjektansvarlig mä rapportere undervers i prosessen og fär ansvaret for å utarbeide en endelig rapport med en anbefaling om hvordan man kan fä til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Arbeid s utva I gets beh a n d I i n g Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 73/13, og legger den frem for Regionrädet med følgende Arkiv: sr-sak felles rersellvssafsrng i salten.docutskriftsdato: Sign: pl

12 SR-sak 45/13 Side: 3 av 3 Forslag til vedtak: 1. Sa/fen Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er ä gjennomføre en prosess for â bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i rei sel iv snæringe n i S alte n. 2. Prosjektet setfes i gang under forutsetning av at finansiering kommer pä p/ass. 3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike. 4. Visit Bodø oppfordres til ä päta seg á være prosjektansvarlig pä vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig mâ Visit Bodø päta seg ä utarbeide en endelig prosjektskisse og søknad om finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Sa/fen Regionräd ber om at kommunestyrene sl utter seg ti I prost'ekfskrssen. Tryktvedlegg: Pros1êkfskrsse Bodø, den KjerstiBye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak felles rer'selivssafsrng i salten.docutskriftsdato: Signr p/

13 Þ Regilonñdet Dokument: vedlak sr-sak organisering av reiselivet i salten Sicle: I av 1 Utskrift fra møtep rotokol I Møte i: Salúen Regionråd Dato: 22. november 2013 Sak; SR-sak 45/13 Prosjekt "organisering av reiselivet i Salten" Enstemmig vedtak: 1. Salten Regionräd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er ä gjennomføre en prosess for à bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produldivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Prosjektef seffes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 3. Tysfjord kommune inviteres til â deltai prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike. 4. Visit Bodø oppfordres til à påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig mä Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskrsse og søknad om finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Sa/fen Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg fl/ prosiekfskrssen. Rett utskrifr: HR Dalo:

14 Sak 54/13 BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Helge Skram t3ltr61 Arkiv: L40 Saksnr.: 80/ Utvalg Steigen formannskap Steigen kommunestyre Møtedato 04.r t7.t Forslag til vedtak: Steigen kommune vedtar nytt gebynegulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, oppmålingsgebyr etter Matrikkelloven og andre gebyrer med virkning fra i hht. vedlagt forslag. Med virkning fra samme dato oppheves gebyrregulativ vedtatt med senere endringer. Behandling/vedtak Í Steigen formannskap den sak 80/13 Vedtak: Enstemmig som innstillingen. Saksutredning: Gjeldende gebynegulativ ble vedtatt av kommunestyret i Steigen den Det nye gebyrregulativet er basert på tidligere regulativ, men er justert opp med 35% for byggesaksrelaterte saker, 30Yo for oppmålingsarbeider og30vo for plansaker. Regulativet omfatter behandlingsgebyrer etter plan- og bygningsloven, delingsloven, eierseksjonsloven, jordloven, konsesjonsloven og forurensingsloven. Eldre gebynegulativ for byggesaker mm oppheves fra saírme dato som nye gebyrsatser iverksettes. Lovgrunnlag For fastsetting av gebyr for slik saksbehandling finner vi i plan- og bygningsloven$ Gebyr Kommunestyret selv kan giforskrift om gebyr til kommunenfor behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester ogfor andre arbeid som det etter denne lov eller forskrifi påhviler kommunen å utþre, herunder behandling øv privøte planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakþndig bistand under tilsyn. Andelen øv gebyr som innkrevesfor tilsyn skalframgå øv regulativet. Tiltal<shover kan selv sørgefor de nødvendige utredninger. Eier skal betale gebyrfor kostnadenefor behandling av søknad om driftstillatelse ogfor driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. Tilføyd ved lov 8. mai 2009 nr.27 I kraft fra 20 I 0. Vedlegg: Revidert gebyrforslag Side 2 av 14

15 Steigen kommune Gebyrregulativ Gjeldende fra og med xx.xx.2014 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx.xx.2013 Saksnr:m/13 Innholdfortegnelse:

16 Gebyrregulativ for Steigen kommune A. GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG ETTER PLAN. OG BYGNTNGSLOVEN (PBL.) AV AI. REGULERINGSPLANER... B. GENERELLE BESTEITIII/IELSER OM GEBYRREGULATIV. BYGGESAKER... B. GEBYRSATSER FOR BYGGESAKER ETTER PBL. Bl. PBL. $ 20-1 PRIVAT 82. PBL $ 20 - I LANDBRUK, INDUSTRI, FORRETNING B3.PBL $ 20-1 REISELIV, HOTELL OG RESTAURANTBYGNINGER OG LIGN PBL TILTAK UTEN ANSVARSRETT ANSVARSRETTER PBL $ 20 ANDRE TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 87. DISPENSASJONS SØKNADER B8. DELING ETTER PBL $ 20-1m) 89. UTSLIPPSTILLATELSER C. ARBEIDER TILKNYTTET OPPMALING M.V. Cl. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... C2. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT FORRETNING... C3. GRENSEruSTERING C4. AREALOVERFØRING C5. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE... C6. PRIVAT GRENSEAVTALE C7. AVBRUDD I OPPMÄLINGSFORRETNINGEN ELLER MATRIKULERING... C8. URIMELIG GEBYR C9. BETALINGSTIDSPUNKT.. ClO. UTSENDELSE AV MATRIKKELBREV... CI1. UTARBEIDING AV DOKUMENTER TIL TINGLYSNING.. Cl 2. MEGLERPAKKE... D. ANDRE KART- OG OPPMALINGSOPPGAVER, JF. PBL S 33-1 Dl. KOPIER AV KOMMUNENS KARTVERK... D2. DIGITALE KARTDATA E. KONSESJONS. OG DELINGSSAKER... E 1 KONSESJONSGEBYR... E2 DELINGSGEBYR... F. FELLES BESTEMMELSER... Fl GEBYR PÅ GRUNNLAG AV MEDGÄTT TID... G.IKRAFTTREDEN 3 J I t0 l0 10 l0 1l 11 l1 11 l1 1l t t2 r l3 13 l3 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 2 av 13

17 Gebynegulativ for Steigen kommune Generelle forutsetninger: o Dersom et gebyr etter dette regulativet anses å bli urimelig, kan rådmann fastsette gebyret. Plan- og ressursutvalget er klageinstans. o Alle gebyr skal betales i henhold til faktura fra Steigen kommune. o Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. o Utgifter til sakkyndig bistand kommer i tillegg til vedtatte gebyr for plansaker, bygningssaker o g fradelingssaker. A. GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG ETTER PLAN- OG BycNtNcSLOVEN (pbl.) AV REGULERINGSPLANER l. Enkle planer ll. Sammensatt plan lll. Komplisert plan Kr ,- Kr ,- Kr ,- a) Gebyret dekker kommunens annonsering av høringsutkast og kunngjøring, samt saksbehandling. Saksbehandlingen omfatter bl.a. oppstartsmøte, kontroll av digitale plandata, utsending av høringsforslag, merknadsbehandling, befaring, avklaringsmøter, saksfremlegg, politisk behandling og etterarbeid. Punktene I - lll. gjelder for forslag til reguleringsplaner med inntill 20 enheter (tomter, boenheter). For planer av et omfang utover dette faktureres kr ,- i tillegg pr. enhet utover 20 enheter. b) Ved eventuelt 2. gangs høring kommer ett gebyrtillegg på 30% i forhold til gjeldene gebyr under punktene I - lll. c) Gebyret for behandling av privat planforslag til reguleringsplan skal ikke overstige kr ,-. Enkel plan Sammensatt Þlan Komplisert plan Al.1 Reduksjon i gebyret lngen eller marginale manglende rammeavklaringer iforhold til gjeldende planer, samt inqen eller små konflikter Omfatter et privat planforslag også områder/saksfelt av stor offentlig interesse, kan gebyrene etter søknad reduseres med inntil 50%. Hvis saken trekkes etter at det har vært til offentlig ettersyn ogfør saksbehandling har startet beregnes T.gebyr. A-1.2 Faktura etter medgått tid I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Flere eller store konflikter I komplekse og omfattende saker faktureres tiltakshaver for medgått tid til saksbehandling, Jfr. Pkt. F1 Al.3 Mindre reguleringsendring av reguler ngsplan For søknad om endring av godkjent plan skal det betales følgende gebyr: l. Enkel reguleringsendring kr ,- ll. Sammensatt reguleringsendring kr ,- lll. Komplisert reguleringsendring Gebyret beregnes som for ny sak Vedtatt av Steigen kommunesfyre den xx i sak xx Side 3 av 13

18 Gebynegulativ for Steigen kommune l.1.4 Konsekvensutredn ng I de tilfeller hvor kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredning etter Pbl kapittel 4 skal det for kommunes arbeider betales gebyr. Gebyret betales etter medgått t d Jfr. Punkt F1, med tillegg for eventuelle utgifter kommunen har til fagkyndig bistand. Minstegebyret pr. utredet forhold er: kr , Forlengelse av detaljreguleringsplan Forlengelse av detaljreguleringsplan (5 års frist) Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak or Side 4 av 13

19 Gebynegulativ for Steigen kommune B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV. BYGGESAKER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrsatsene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens $ 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAKIO. Gebynegulativet tar utgangspunkt i de bygningstypene som er definert i Matrikkelen (GABregisteret) og gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet som de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer: Basisgebyr er et fast gebyr uavhengig av behandlingstype og avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse. Arealgebyr beregnes i tillegg til basisgebyret og e Arealgebyret regnes etter NS 3490 (bruksareal) og BRA. Nærmere oversikt over berørte tiltak er vist i tabeller for beregningsgrunnlag. Utover Basis- og Areal- gebyr kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige foretak samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. $ I Gebyret innbefatter I totalt gebyr inngår: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, elt. tilsyn og nødvendige attester. Gebyret utstedes til tiltakshaver. $ 2 Betalingspl kt Alle som far ufførttjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. $ 3 GebyrberegningstidspunkUAvregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. $ 4 Fakturer ngs- og betalingstidspunkt 1. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt 50 %o av fullt gebyr (basis- og arealgebyr). De resterende 50 o/o faktureres etter at igangsettingstillatelse som 1. trinn er gifi. Ved trinnvis igangsetting betales et ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med2. trinn. Gebyr for dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse. 2. For ettrinnsbehandling faktureres hele gebyret under ett. Samlet gebyr under kr 5 000,- skal ikke deles. $ 5 Kombinerte bygg Bestar bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal. Vedtatt av Steigen kommunesty'e den xx i sak xx Side 5 av 13

20 $ 6 Bruksendr nger. Gebyrregulativ for Steigen kommune Ved bruksendringer der det ikke foretas ombygging betales 25 Yo av fullt gebyr for den kategori som bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det foretas ombygging, betales det gebyr etter regulativ for ombygging. $ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets høgste tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker). $ 8 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon, betales fulltgebyr. $ 9 Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan 'rådmann fastsette passende gebyr. $ l0 Klageadgang Rådmann avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. $ I I Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid. Jfr. egen bestemmelse om timesats. Minstegebyr for ulovlige tiltak settes til2 ganger basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid. $ l2 Gebyr for medgått t d For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Jfr. eget punkt. $ 13 Tillegg for mangelfull søknad For søknader etter pbl $ 20-1 økes basisgebyret med 20 % i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad/melding. Dvs. saker hvor det må skrives brev til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaringfør søk'nad behandles. For tilsvarende søknader innsendt av tiltakshaver etter pbl. $ 20-2, økes basisgebyret med5 %o. Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 6 av 13

21 Gebynegulativ for Steigen kommune B. GEBYRSATSER FOR BYGGESAKER ETTER PBL. Tiltaks-klasse (Tk.) Tk.1 Tk.2 Tk PBL. S 20-1 PRTVAT Basisgebyr: Privatboliger og hytter Tillegg for utleieenheter knyttet til tiltaket Bofellesskap, flermanns-, trygde- og alders- boliger Tillesq pr boenhet Brakkerigg 0-10 enheter Brakkeriqq > 10 enheter Garasje, uthus, naust, car-port, Fellesgarasier Mindre tiltak på bolis- os fritidseiendom Tekniske installasjoner som pipe, fyrkjel, ventilasjon, slamavskiller og våtrom Basseng, btønn, dam, konstruksjoner, veier og større terrengarbeid Tilbygg med 1 etasje inkl. kjeller Tilbygg > 1 etasie (underetasie, hovedetasier, loft) Ombygging / bruksendring < 50% av totalt BRA Ombygging / bruksendring > 50% av totalt BRA 82. PBL S 20-1 LANDBRUK, NDUSTR, FORRETN NG Basisgebyr: Driftsbygninger i landbruket < 1000 Íì21m/kontrol sak S3-2) Driftsbygninger i landbruket >1 000 m Verkstedbyqn inger, Produksion oq Kontorbvq n inoer Lagerbygning Kraftstasjon Transformatorkiosk EL < = 25 m2 BYA Transformatorkiosk EL > 25 m'bya Telekommunikasjonsbygning < = 25 m' BYA Telekommunikasjonsbygning > 25 m2 BYA Tilbygs BYA < 100 m' Tilbygg BYA > 100 m'< 500 m' Tilbyqq BYA > 500 m' Ombygging / Bruksendring < 50 % av totalt BRA Ombygsinq / Bruksendrinq > 50 % av totalt BRA Utomhusplaner pr.plan < = 5000 m' pr. plan 3375 Utomhusplaner pr.plan > 5000 m2 pr. plan 6750 B3.PBL S 20-1 RE SEL V, HOTELL OG RESTAURANTBYGNINGER OG LIGN. Basisgebyr: Reiselivsanlegg for overnatting Tillegg pr. boenhet Restaurant, kafé, gatekjøkken ol ldrettsbyqq, samfunnshus, skole oq lionende Andre bygninger Tilbygg, ombygging Som 82 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 7 av 13

Steigen kommune. Gebyrregulativ Gjeldende fra og med 15.02.2012. (Vedtatt av Steigen kommunestyre den 28.02.2011) Saksnr: 5/11

Steigen kommune. Gebyrregulativ Gjeldende fra og med 15.02.2012. (Vedtatt av Steigen kommunestyre den 28.02.2011) Saksnr: 5/11 Steigen kommune Gebyrregulativ Gjeldende fra og med 15.02.2012 (Vedtatt av Steigen kommunestyre den 28.02.2011) Saksnr: 5/11 Med endringer vedtatt av Steigen kommunestyre den 31.01.2012 Saksnr:15/12 Innholdfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V.

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. GEBYRER FOR: -BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING -DISPENSASJONER -GODKJENNING AV FORETAK M.V. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. GEBYRER FOR - BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING - DISPENSASJONER - GODKJENNING AV FORETAK M.V. Hjemmel:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 FOR FØLGENDE SAKSOMRÅDER: AREALPLANER BYGGESAKER KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER KONSESJONSSAKER M.V. SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONER SAKER

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 13.12.2011 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 13.12.2011 Tid: 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 13.12.2011 Tid: 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

MØTBPROTOKOLL. Steigen formannskap. Fred Eliassen ble erklært inhabil i sak 78/13 og79ll3 og fratrådte. Torbjørn }Jjertø tiltrådte i disse sakene.

MØTBPROTOKOLL. Steigen formannskap. Fred Eliassen ble erklært inhabil i sak 78/13 og79ll3 og fratrådte. Torbjørn }Jjertø tiltrådte i disse sakene. Steigen kommune MØTBPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested Møtedato Rådhuset, Leinesfiord 04.12.2013 Tid: Kl. 09:00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Schrøder (sp), Fred

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING Gebyrer fastsettes årlig av kommunestyret. GEBYR FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVEN 32 OG LOV OM EIERSEKSJONER, MM

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07.

NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07. NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07.2010 Vedtatt av Hammerfest kommunestyre, med hjemmel i Plan og

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014 Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 24 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08 Gjeldende fra 1.1.24. Regulativet erstatter tidligere gjeldende

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Vedtak i representantskapet i Salten Forvaltning IKS i møte 5. L L.2010.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Vedtak i representantskapet i Salten Forvaltning IKS i møte 5. L L.2010. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/9887 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/2428 I Saksbehandler: Margareth Mathisen Slutlbehandlede vedtaksinstas: Koinmunestye Sak nr.: 077/10 DRIFTSUTVALG Dato: 17.11.2010 113/10

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer