N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte 31.10.13 SAKSLISTE"

Transkript

1 STEIGEI{ KOMMUNE N'{ØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfiord 17.r2.20r3 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil Ë nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. Orienteringssak: o J0-års jubileum for kommunen - (se vedlegg) SAKSLISTE referat fra felleskomiteens møte Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS PS s3l13 s4n3 13l1r71 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN t3lrt6t BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAN OG BYGNINGSLOYEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 PS s5lt3 13/1158 GEBYRSATSER 2014 PS s6l13 t3l1t75 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2014 PS FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RESSURSBRUK OG SAKSBEHANDLING PLEIE- OG OMSORG PS s8i 13 t3llt95 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I2OI4 TIL VIDERE UTLÅN Postadresse: Rådhuset 8281 LEINESFJORD Besøksadresse: Leinesfiord LEINESFJORD Telefon: Telefaks:

2 PS PS PS PS /t3 6t/13 621t3 t3ltt97 STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 13lt029 KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV BYGGEPROSJEKT ALLHUSET 13l1203 TIPPEMIDLERSØKNADER 2014 t3lt200 BUDSJETTRE,GULERING Dersom tiden tillater det vil vi starte med behandlingen av budsjett2014 denne dagen. Eventuelt. Side 2

3 En fest for folket S0-årsiubitet m for kommunen, feíring av Allhuset og kultursalen Referat fra møte T'iI stede: Fred Eliassen, Camilla Andersen, Evy RØymo, Anne-Sofie Skoryold, Aslaug Bartholsen, Kjell Fredrilsen, KjerstiOlsen, BjØrn Stemland, Guri Falch lkke til stede; BjØrg Olsen, Morgan Nygård, Dag Robertsen, Ann-Merethe Willumsen Det foreslås ett felles jubileum til høsten. Jubileet kan godt gå over flere dager. Slutten av september vil være ideelt. Det er en forutsetning at kultursalen er ferdig. Det er viktig at alle deler av kommunen deltar og foreninger og lag av alle slag får mulighet til å bidra. Aslaug utarbeîder en invitasjon til foreninger og lag om hva de kan bidra med. Brevet sendes ut før jul, og med svarfrist i beg. av januar (sendes ikke til idrettslagene, de tar Evy seg av gjennom idrettsrådet) Jubileet bør finansieres av Steigen kommune, Nordland fylkeskommune og næringsliv Åpningen av Allhuset skal være med en gang huset er ferdig - i løpet av seinsommeren' En nedtont seremoni med snorklipping og middag for utval4e giester. Når datoen for ju bileet er bestemt, bør det være nedtelling dag for dag på kommunens hjemmeslde. Underkomiteer 50-årsjubileum: Kjell Fredriksen, Kjersti Olsen, Guri Falch, Ann-Sofie Skogvold, Ungdom - eldre - fest: Aslaug Bartholsen, Camilla Andersen, BjØrg Olsen ldrett: EW Røymo, Morgan NYgård Revy- prosjektet: Bidrn Stemland, Dag Robertsen Fred avklarer med Ann-Merethe om hvilken komíté hun ønsker å være i. Neste møte i felleskomíteen blir î midten av januar. Det er víktíg at alle får oversikt over de innspillene som kommer, og hvilke en lander på og arbeider videre med 4,it, ij \-. :l. ^J*/*( o.!

4 Sak 53/13 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Per Løken t3l1t7l Arkiv: U64 Saksnr.: /13 Utvalg Steigen formannskap Steigen kommunestyre Møtedato t Forslag til vedtak: Steigen kommune slutter seg til vedtak i Salten Regionråd og ber om at ei felles organisering av reiselivet i Salten utredes i henhold til framlagt skisse og utredning/vedtak i sak SR-sak 4st13. Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 83/13 Vedtak: Enstemmig som innstillingen. Saksutredning: Det vises til vedlagt saksframleggfra Salten Regionråd i sak SR-sak Regionrådet tok i møte den 19. september 2013 et initiativ til utforming av et prosjekt for utforming av en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Målet er å bidra til økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. Visit Bodø er sekretariat for arbeidet. Utredningen er tenkt å foregå gjennom äret2014. Det blir nedsatt ei styringsgruppe som vil bestå av et utvidet Arbeidsutvalg, evt. at Regionrådet oppnevner representanter til en styringsgruppe. Det vil også bli oppnevnt ei arbeidsgruppe hvor kommunene deltar. Prosjektet er kostnadsberegnet til1,4 mil. kr. Det er foreslått finansiert etter følgende modell: Nærings- og handelsdepartementet: 50 o/o Nordland fulkeskommune 25 % Regionalt næringsfond 25 % Regionrådet har i sak SR-sak gjort følgende vedtak: 1. Salten regionråd tar initiativ til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Prosjektet settes i gang under forutsetning at finansiering kommer på plass. 3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike 4, Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskisse og finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg til prosjektskissen Side I av 14

5 PROSJEKTBESKRIVELSE Organisering av reiselivet i Salten

6 1" lnnlednin 2., illàndat 9, FasehndelÏng av 4, P kiaflngi 5, Fremdrlfi og rarhøidedelíng 6. Ø-konomi 7. Rapporioring /ievaluoring

7 1. Innledning Salten Regionråd har med forankring i Saltenstrategiene tatt initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten, herunder kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskå, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Tysfjord. Prosjektets arbeid følger et mandat gitt av Salten Regionråd og kommunene i Salten. Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensialfor videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vilfå betydning for kommunene i Salten når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. Det skal gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Mandat Salten Regionråd har vedtatt følgende mandat for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten" i SR-sak xx/13: Salten Regionråd og kommunene i Salten har besluttet at det skal settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten. Prosjektet skal være en nasjonal pilot hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og prosessen skalvære tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet skal også ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skalforankres i hele Salten. Prosjektet skal: a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet. b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, herunder i. Marked ii. Produktutvikling iii. Vertskapsrollen d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres e. Etablere forslag til finansieringsmodell 3. Faseinndeling av prosjektet Fase 1: Oppstart / forankring Fase 2: Prosess, her skal alle kommunene involveres, samt relevante fagmiljø og aktører Fase 3: Høringsfase - kommunene, næringen, fagmiljøer Fase 4: Sluttbehandling isalten Regionråd og i kommunestyrene isalten

8 4. Prosjektorganisering Prosjektet er organisert på følgende måte Oppdragsgiver: Salten Regionråd Prosjektansvarlig: Visit Bodø på vegne av alle kommunene Prosjektleder: Avklares av prosjekansvarlig Styringsgruppe Arbeidsgruppe Referansegr./ interessenter Kontaktpersoner Styringsgruppe Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg. Arbeidsg ru ppe/kontaktpersoner Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mf. Refe ranseg ru ppe/i nteressenter Oppnevnes etter behov. 5. Fremdrift og arbe dsdeling 5.1. Tidsrom Prosjektperioden er fra fl Arbeidsdeling Salten Regionråd ber om at Visit Bodø på vegne av kommunene påtar seg å være prosjektansvarlig. Det er viktig at alle kommunene og reiselivsnæringen, samt relevante kompetansemiljøer involveres i prosessen. En eksakt prosjektplan utarbeides underveis isamråd med styringsgruppen. 6. Økonomi Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fflkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass. Økonomisk ramme: 1,4 mill NOK med følgende fordelingsnøkkel: NHD: 50 % NFK: 25 % RNF: 25 %

9 Reise-/arbeidsutgifter i prosjektet: 1. De av styringsgruppens medlemmer som ikke har frikjøp til dette arbeidet kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste etter KS satser. 2. For reiser gjelder dekning etter statens satser. Føf gende kostnader Íølger prosjektet: 3. Kostnader til ekstern bistand 4. Kostnader til prosessgjennomføring 7. Rapportering/Evaluering Prosjektansva rl ig ska I Rapportere underveis i prosessen til relevante aktører. Utarbeide en endelig rapport o Presentere resultat av rapporten etter avtale Arbeidet skal lede fram til et forslag til organisasjonsmodell som regionrådets medlemmer skal få til vurdering. Et siktemål er at man går inn for å etablere et felles destinasjonsselskap etter en utarbeidet modell. En foreløpig rapport med forslag legges frem for kommunestyrene for innspill før sluttrapport med forslag forelegges Salten Regionråd og kommunestyrene for behandling.

10 Salúen Regionråd Saksframlegg Møte november 2013 Side: 1 av 3 SR-sak 45/13 PROSJEKTET "ORGANISERING AV REISELIVET I SAITEA' lnnledning: I regionrädsmøtet den 19. september 2013 tok regionrådet initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Det legges nå frem et utkast til prosjektskisse for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten". Gjennom dette initiativet skal det gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er à gjennomføre en prosess for ä bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. Beskrivelse: Prosjektet skal: a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart pà prosjektet. b. Utvikle en mulighefsskrsse over ulike tiltauforretningsomräder som kan løses i fellesskap, öäde eksrsterende og eventuelle nye oppgaver c. Vurdere hvilket apparat / destrnast'onsselskap som er mest hensikfsmessþ i Salten, herunder i. Marked ii. Produktutvikling ii. Vertskapsrollen d. Skrssere hvordan se/skapef kan organiseres e. Etablere forslag til finansieringsmodell Prosjektperioden fores/ás à ha en varighet til til Forslag til organisering : Oppdragsgiver: Sa/fen Regionräd Prosjektansvarlig: Visit Bodø pâ vegne av alle kommunene Prosjektleder: Avklares med prosjektansvarlig Stvrinosoruppe Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg, eventuelt at regionràdet oppnevner representanter til en styringsgruppe. Ar b e i d so r u p p e/ Ko nta kt pe r so n e r Arbeidsgruppen kan öesfá av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Sa/fen Regionräd, kommunene mfl. Refe r a n se g r u p pe / i nte re s se nte r Oppnevnes etter behov. Arkiv: sr-sak feiles rer.se/iyssafsing i salten.doc Utskriftsdato: Sign: pl

11 SR-sak 45/13 Side: 2 av 3 Budsjett og finansiering: Det tas sikte pâ ä finansiere prosjektet gjennom ef sp/eise/ag mellom Nærings- og handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på p/ass. Det legges inn midler til et ârsverk, herunder lønn og sosra/e kostnader, kontorkostnader, reisekostnader, midler til ekstern bistand ved behov, midler til planlegging og gjennomføring av en reiselivskonferanse og øvrige kostnader. Eksakt prosjekt seffes opp av prosjektansvarlig. Økonomisk ramme: 1,4 mill. NOK med følgende fordelingsnøkkel: NHD: 50 % NFK: 25 % RNF: 25 % Vurdering: Reise/ivsnæringen er en av verdens raskesf voksende næringer, og Salten har gode muligheter for ä ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt ä safse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort pä bakgrunn av reiselivsnæringens potensialfor videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og n æ ri n ge n s store betyd n i n g so m d i stri ktsn æri n g. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vilfä betydning for kommunene i Salten när det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. NHD har tilgjengelige midler til en slik prosess som her skrssereg og kan derfor være med som finansiør. Det anbefales af det nä seffes igang en felles safsrng omkring reiselivet i Salten gjennom et nasjonalt pilotprosjekt hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og hvor prosessen skalvære tuftet pâ nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet må ogsä ses i sammenheng med landsdelsse/skapet og skalforankres i hele Salten. Visit Bodø oppfordres til ä påta seg á være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Dette er forankret hos kommunene gjennom deres reiselivsrepresentanter. Som prosjektansvarlig mâ Visit Bodø päta seg à utarbeide en endelig prosjektskisse, sarnú sende søknad til relevante aktører om finansiering av prosessen. Sa/fen Regionràd kan bidra økonomisk gjennom regionalt næringsfond när det foreligger en søknad. Prosjektansvarlig mä rapportere undervers i prosessen og fär ansvaret for å utarbeide en endelig rapport med en anbefaling om hvordan man kan fä til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Arbeid s utva I gets beh a n d I i n g Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 73/13, og legger den frem for Regionrädet med følgende Arkiv: sr-sak felles rersellvssafsrng i salten.docutskriftsdato: Sign: pl

12 SR-sak 45/13 Side: 3 av 3 Forslag til vedtak: 1. Sa/fen Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er ä gjennomføre en prosess for â bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i rei sel iv snæringe n i S alte n. 2. Prosjektet setfes i gang under forutsetning av at finansiering kommer pä p/ass. 3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike. 4. Visit Bodø oppfordres til ä päta seg á være prosjektansvarlig pä vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig mâ Visit Bodø päta seg ä utarbeide en endelig prosjektskisse og søknad om finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Sa/fen Regionräd ber om at kommunestyrene sl utter seg ti I prost'ekfskrssen. Tryktvedlegg: Pros1êkfskrsse Bodø, den KjerstiBye Pedersen sekretariatsleder Arkiv: sr-sak felles rer'selivssafsrng i salten.docutskriftsdato: Signr p/

13 Þ Regilonñdet Dokument: vedlak sr-sak organisering av reiselivet i salten Sicle: I av 1 Utskrift fra møtep rotokol I Møte i: Salúen Regionråd Dato: 22. november 2013 Sak; SR-sak 45/13 Prosjekt "organisering av reiselivet i Salten" Enstemmig vedtak: 1. Salten Regionräd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er ä gjennomføre en prosess for à bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produldivitet i reiselivsnæringen i Salten. 2. Prosjektef seffes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 3. Tysfjord kommune inviteres til â deltai prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike. 4. Visit Bodø oppfordres til à påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig mä Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskrsse og søknad om finansiering av prosessen. 5. Saken oversendes kommunene hvor Sa/fen Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg fl/ prosiekfskrssen. Rett utskrifr: HR Dalo:

14 Sak 54/13 BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Helge Skram t3ltr61 Arkiv: L40 Saksnr.: 80/ Utvalg Steigen formannskap Steigen kommunestyre Møtedato 04.r t7.t Forslag til vedtak: Steigen kommune vedtar nytt gebynegulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, oppmålingsgebyr etter Matrikkelloven og andre gebyrer med virkning fra i hht. vedlagt forslag. Med virkning fra samme dato oppheves gebyrregulativ vedtatt med senere endringer. Behandling/vedtak Í Steigen formannskap den sak 80/13 Vedtak: Enstemmig som innstillingen. Saksutredning: Gjeldende gebynegulativ ble vedtatt av kommunestyret i Steigen den Det nye gebyrregulativet er basert på tidligere regulativ, men er justert opp med 35% for byggesaksrelaterte saker, 30Yo for oppmålingsarbeider og30vo for plansaker. Regulativet omfatter behandlingsgebyrer etter plan- og bygningsloven, delingsloven, eierseksjonsloven, jordloven, konsesjonsloven og forurensingsloven. Eldre gebynegulativ for byggesaker mm oppheves fra saírme dato som nye gebyrsatser iverksettes. Lovgrunnlag For fastsetting av gebyr for slik saksbehandling finner vi i plan- og bygningsloven$ Gebyr Kommunestyret selv kan giforskrift om gebyr til kommunenfor behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester ogfor andre arbeid som det etter denne lov eller forskrifi påhviler kommunen å utþre, herunder behandling øv privøte planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakþndig bistand under tilsyn. Andelen øv gebyr som innkrevesfor tilsyn skalframgå øv regulativet. Tiltal<shover kan selv sørgefor de nødvendige utredninger. Eier skal betale gebyrfor kostnadenefor behandling av søknad om driftstillatelse ogfor driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. Tilføyd ved lov 8. mai 2009 nr.27 I kraft fra 20 I 0. Vedlegg: Revidert gebyrforslag Side 2 av 14

15 Steigen kommune Gebyrregulativ Gjeldende fra og med xx.xx.2014 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx.xx.2013 Saksnr:m/13 Innholdfortegnelse:

16 Gebyrregulativ for Steigen kommune A. GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG ETTER PLAN. OG BYGNTNGSLOVEN (PBL.) AV AI. REGULERINGSPLANER... B. GENERELLE BESTEITIII/IELSER OM GEBYRREGULATIV. BYGGESAKER... B. GEBYRSATSER FOR BYGGESAKER ETTER PBL. Bl. PBL. $ 20-1 PRIVAT 82. PBL $ 20 - I LANDBRUK, INDUSTRI, FORRETNING B3.PBL $ 20-1 REISELIV, HOTELL OG RESTAURANTBYGNINGER OG LIGN PBL TILTAK UTEN ANSVARSRETT ANSVARSRETTER PBL $ 20 ANDRE TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 87. DISPENSASJONS SØKNADER B8. DELING ETTER PBL $ 20-1m) 89. UTSLIPPSTILLATELSER C. ARBEIDER TILKNYTTET OPPMALING M.V. Cl. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... C2. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT FORRETNING... C3. GRENSEruSTERING C4. AREALOVERFØRING C5. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE... C6. PRIVAT GRENSEAVTALE C7. AVBRUDD I OPPMÄLINGSFORRETNINGEN ELLER MATRIKULERING... C8. URIMELIG GEBYR C9. BETALINGSTIDSPUNKT.. ClO. UTSENDELSE AV MATRIKKELBREV... CI1. UTARBEIDING AV DOKUMENTER TIL TINGLYSNING.. Cl 2. MEGLERPAKKE... D. ANDRE KART- OG OPPMALINGSOPPGAVER, JF. PBL S 33-1 Dl. KOPIER AV KOMMUNENS KARTVERK... D2. DIGITALE KARTDATA E. KONSESJONS. OG DELINGSSAKER... E 1 KONSESJONSGEBYR... E2 DELINGSGEBYR... F. FELLES BESTEMMELSER... Fl GEBYR PÅ GRUNNLAG AV MEDGÄTT TID... G.IKRAFTTREDEN 3 J I t0 l0 10 l0 1l 11 l1 11 l1 1l t t2 r l3 13 l3 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 2 av 13

17 Gebynegulativ for Steigen kommune Generelle forutsetninger: o Dersom et gebyr etter dette regulativet anses å bli urimelig, kan rådmann fastsette gebyret. Plan- og ressursutvalget er klageinstans. o Alle gebyr skal betales i henhold til faktura fra Steigen kommune. o Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. o Utgifter til sakkyndig bistand kommer i tillegg til vedtatte gebyr for plansaker, bygningssaker o g fradelingssaker. A. GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG ETTER PLAN- OG BycNtNcSLOVEN (pbl.) AV REGULERINGSPLANER l. Enkle planer ll. Sammensatt plan lll. Komplisert plan Kr ,- Kr ,- Kr ,- a) Gebyret dekker kommunens annonsering av høringsutkast og kunngjøring, samt saksbehandling. Saksbehandlingen omfatter bl.a. oppstartsmøte, kontroll av digitale plandata, utsending av høringsforslag, merknadsbehandling, befaring, avklaringsmøter, saksfremlegg, politisk behandling og etterarbeid. Punktene I - lll. gjelder for forslag til reguleringsplaner med inntill 20 enheter (tomter, boenheter). For planer av et omfang utover dette faktureres kr ,- i tillegg pr. enhet utover 20 enheter. b) Ved eventuelt 2. gangs høring kommer ett gebyrtillegg på 30% i forhold til gjeldene gebyr under punktene I - lll. c) Gebyret for behandling av privat planforslag til reguleringsplan skal ikke overstige kr ,-. Enkel plan Sammensatt Þlan Komplisert plan Al.1 Reduksjon i gebyret lngen eller marginale manglende rammeavklaringer iforhold til gjeldende planer, samt inqen eller små konflikter Omfatter et privat planforslag også områder/saksfelt av stor offentlig interesse, kan gebyrene etter søknad reduseres med inntil 50%. Hvis saken trekkes etter at det har vært til offentlig ettersyn ogfør saksbehandling har startet beregnes T.gebyr. A-1.2 Faktura etter medgått tid I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Flere eller store konflikter I komplekse og omfattende saker faktureres tiltakshaver for medgått tid til saksbehandling, Jfr. Pkt. F1 Al.3 Mindre reguleringsendring av reguler ngsplan For søknad om endring av godkjent plan skal det betales følgende gebyr: l. Enkel reguleringsendring kr ,- ll. Sammensatt reguleringsendring kr ,- lll. Komplisert reguleringsendring Gebyret beregnes som for ny sak Vedtatt av Steigen kommunesfyre den xx i sak xx Side 3 av 13

18 Gebynegulativ for Steigen kommune l.1.4 Konsekvensutredn ng I de tilfeller hvor kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredning etter Pbl kapittel 4 skal det for kommunes arbeider betales gebyr. Gebyret betales etter medgått t d Jfr. Punkt F1, med tillegg for eventuelle utgifter kommunen har til fagkyndig bistand. Minstegebyret pr. utredet forhold er: kr , Forlengelse av detaljreguleringsplan Forlengelse av detaljreguleringsplan (5 års frist) Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak or Side 4 av 13

19 Gebynegulativ for Steigen kommune B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV. BYGGESAKER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrsatsene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens $ 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAKIO. Gebynegulativet tar utgangspunkt i de bygningstypene som er definert i Matrikkelen (GABregisteret) og gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet som de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer: Basisgebyr er et fast gebyr uavhengig av behandlingstype og avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse. Arealgebyr beregnes i tillegg til basisgebyret og e Arealgebyret regnes etter NS 3490 (bruksareal) og BRA. Nærmere oversikt over berørte tiltak er vist i tabeller for beregningsgrunnlag. Utover Basis- og Areal- gebyr kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige foretak samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. $ I Gebyret innbefatter I totalt gebyr inngår: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, elt. tilsyn og nødvendige attester. Gebyret utstedes til tiltakshaver. $ 2 Betalingspl kt Alle som far ufførttjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. $ 3 GebyrberegningstidspunkUAvregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. $ 4 Fakturer ngs- og betalingstidspunkt 1. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt 50 %o av fullt gebyr (basis- og arealgebyr). De resterende 50 o/o faktureres etter at igangsettingstillatelse som 1. trinn er gifi. Ved trinnvis igangsetting betales et ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med2. trinn. Gebyr for dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse. 2. For ettrinnsbehandling faktureres hele gebyret under ett. Samlet gebyr under kr 5 000,- skal ikke deles. $ 5 Kombinerte bygg Bestar bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal. Vedtatt av Steigen kommunesty'e den xx i sak xx Side 5 av 13

20 $ 6 Bruksendr nger. Gebyrregulativ for Steigen kommune Ved bruksendringer der det ikke foretas ombygging betales 25 Yo av fullt gebyr for den kategori som bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det foretas ombygging, betales det gebyr etter regulativ for ombygging. $ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets høgste tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker). $ 8 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon, betales fulltgebyr. $ 9 Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan 'rådmann fastsette passende gebyr. $ l0 Klageadgang Rådmann avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. $ I I Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid. Jfr. egen bestemmelse om timesats. Minstegebyr for ulovlige tiltak settes til2 ganger basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid. $ l2 Gebyr for medgått t d For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Jfr. eget punkt. $ 13 Tillegg for mangelfull søknad For søknader etter pbl $ 20-1 økes basisgebyret med 20 % i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad/melding. Dvs. saker hvor det må skrives brev til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaringfør søk'nad behandles. For tilsvarende søknader innsendt av tiltakshaver etter pbl. $ 20-2, økes basisgebyret med5 %o. Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 6 av 13

21 Gebynegulativ for Steigen kommune B. GEBYRSATSER FOR BYGGESAKER ETTER PBL. Tiltaks-klasse (Tk.) Tk.1 Tk.2 Tk PBL. S 20-1 PRTVAT Basisgebyr: Privatboliger og hytter Tillegg for utleieenheter knyttet til tiltaket Bofellesskap, flermanns-, trygde- og alders- boliger Tillesq pr boenhet Brakkerigg 0-10 enheter Brakkeriqq > 10 enheter Garasje, uthus, naust, car-port, Fellesgarasier Mindre tiltak på bolis- os fritidseiendom Tekniske installasjoner som pipe, fyrkjel, ventilasjon, slamavskiller og våtrom Basseng, btønn, dam, konstruksjoner, veier og større terrengarbeid Tilbygg med 1 etasje inkl. kjeller Tilbygg > 1 etasie (underetasie, hovedetasier, loft) Ombygging / bruksendring < 50% av totalt BRA Ombygging / bruksendring > 50% av totalt BRA 82. PBL S 20-1 LANDBRUK, NDUSTR, FORRETN NG Basisgebyr: Driftsbygninger i landbruket < 1000 Íì21m/kontrol sak S3-2) Driftsbygninger i landbruket >1 000 m Verkstedbyqn inger, Produksion oq Kontorbvq n inoer Lagerbygning Kraftstasjon Transformatorkiosk EL < = 25 m2 BYA Transformatorkiosk EL > 25 m'bya Telekommunikasjonsbygning < = 25 m' BYA Telekommunikasjonsbygning > 25 m2 BYA Tilbygs BYA < 100 m' Tilbygg BYA > 100 m'< 500 m' Tilbyqq BYA > 500 m' Ombygging / Bruksendring < 50 % av totalt BRA Ombygsinq / Bruksendrinq > 50 % av totalt BRA Utomhusplaner pr.plan < = 5000 m' pr. plan 3375 Utomhusplaner pr.plan > 5000 m2 pr. plan 6750 B3.PBL S 20-1 RE SEL V, HOTELL OG RESTAURANTBYGNINGER OG LIGN. Basisgebyr: Reiselivsanlegg for overnatting Tillegg pr. boenhet Restaurant, kafé, gatekjøkken ol ldrettsbyqq, samfunnshus, skole oq lionende Andre bygninger Tilbygg, ombygging Som 82 Vedtatt av Steigen kommunestyre den xx i sak xx Side 7 av 13

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 17.12.2013 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: II: Varamedlemmer: II: Fra adm. (evt.

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer