Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar"

Transkript

1 NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport om administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen. Når Bybanen opnar for ordinær drift 22. juni 2010, er det Hordaland fylkeskommune som har ansvar for drift og vedlikehald. I tillegg vil ansvaret for vidare utbygging Hggje til fylkeskommunen. Ei rekkje administrative einingar både i og utanfor HFK vil vere involverte i utbygging og drifting av Bybanen. har sett eit behov for å kartleggje og systematisere det arbeidet som er gjort for å førebu fylkeskommunen sitt nye ansvarsområde i høve til Bybanen. Ei eige prosjektgruppe har utarbeidd ein rapport som er meint å fungere som reiskap i det vidare arbeidet. Prosjektgruppa har hatt følgjande samansetjing: Magnus Vestrheim, samferdselsavdelinga (leiar) Oddmund Sylta, Skyss Johnny Stiansen, økonomiavdelinga Gerd Ingunn Opdal, organisasjonsavdelinga Svein Åge Nottveit, organisasjonsavdelinga (it-seksjonen) Geir Davidsen, organisasjonsavdelinga (personalseksjonen) Johan Meyer, organisasjonsavdelinga (personalseksjonen) Øivind Støle, samferdselsavdelinga (sekretær) Føremålet med arbeidet har vore å fastleggje ein føremålsteneleg organisasjonsstruktur med tilhøyrande rolledeling for dei involverte aktørane. I tillegg har det vore avgjerande å synleggjere den styringsstrukturen som skal liggje til grunn for fylkeskommunen si handtering av Bybanen. presiserer at rapporten er å rekne som eit arbeidsdokument og ein statusrapport for prosjektet per dato. Rapporten vil bli justert framover ved behov. Vedlegg: Prosjekt Bybanen - Administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse; Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Prosjekt Bybanen Administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen Versjon 10. desember 2009

3 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og føremål Bybanen er eit prosjekt som fylkeskommunen vil bli målt på i tida framover. Det er derfor svært viktig å ta gode organisatoriske grep og leggje til rette for gode administrative rutinar som bidreg til at Bybanen vert ei suksesshistorie. Bybanen er som kjent eit av dei store utbyggingsprosjekta i Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (HFK) og Statens vegvesen (Svv). Bergen kommune er byggherre for 1. byggjesteg på Bybanen, strekninga Kaigaten-Nesttun som skal opne sommaren perioden var Bergen kommune og ansvarleg for drift av kollektivtrafikken som eit statleg initiert forsøk med alternativ forvaltningsorganisering. I brev av 19. januar 2007 informerte Samferdselsdepartementet om at forsøket vart avslutta, og at HFK frå 2008 vart ansvarleg for drift av kollektivtransporten i Bergen, inkludert Bybanen.' Som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken vert og ansvaret for vidare utbygging av Bybanen lagt til HFK.^ HFK har oppretta eit internt prosjekt for å førebu oppgaver knytt til drift og utbygging av Bybanen. Det er utarbeidd eit prosjektmandat^ med definering av produkt- og effektmål. I mandatet ligg følgjande hovudmålsetjingar til grunn for arbeidet: Produktmål: Effektmål: Presentasjon av samla administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen. Fylkeskommunen driftar og vedlikeheld Bybanen byggjesteg 1 Kaigaten-Nesttun i samsvar med fastsette føresetnader og krav. Fylkeskommunen byggjer (og driftar/vedlikeheld) Bybanen byggjesteg 2 Nesttun-Rådal i samsvar med fastsette føresetnader og krav Dette dokumentet skal leggje forholda til rette for å oppfylle målsetjingane ved å kartleggje og systematisere kunnskap om: Føremålsteneleg organisasjonsstruktur med tilhøyrande rolledeling Styringsrutinar Identifisering av ressursbehov HFK har allereie sett i verk mange ulike prosessar og aktivitetar i samband med ansvaret for bybaneprosjektet. Det er såleis kontinuerleg aktivitet, noko som gjer det naturleg å sjå på dette notatet ' Jf. brev frå Samferdselsdepartementet av om avslutning av forsøk med alternativ forvaltningsorganisering. ^ Jf. brev frå Bergen kommune til Samferdselsdepartementet av , brev frå Hordaland fylkeskommune til Samferdselsdepartementet av og St.prp. nr. 1 ( ). Sjå og kapittel 3.3. ' Notat frå organisasjonsdirektøren av 26. februar 2009.

4 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 Revidert dato: Arkivsak: 1 som eit levande dokument. På noverande tidspunkt er det ikkje mogleg å ha svar på alle spørsmål - ei heller å vite om alle dei riktige spørsmåla. 1.2 HFK sin bybaneorganisasjon Hordaland fylkeskommune ved fylkesrådmannen vil i praksis vere prosjekteigar for bybaneprosjektet. Dette er eit komplekst prosjekt med behov for å identifisere og klargjere ei rekkje ulike behov og roller. Fleire administrative einingar i og utanfor HFK vil derfor ha ulike roller og ansvar i arbeidet med å drifte, vedlikehalde og byggje ut Bybanen i Bergen. Dei viktigaste er: Samferdselsavdelinga: Fagavdeling og ansvarleg forvaltningseining for samferdsel i HFK. Skyss: Ytre eining i HFK som er ansvarleg for drift av kollektivtrafikken. Bybanen AS: Heileigd fylkeskommunalt aksjeselskap, ansvarleg for drift og vedlikehald av infrastrukturen. Bybanekontoret/Bybanen utbygging'': Byggherre, fylkeskommunalt tilsette ved vidare utbygging. Stadier GmbH: Leverandør av rullande materiell, hovudansvarleg for vedlikehald. Fjord 1 Partner: Operatør av rullande materiell, ansvarleg for dagleg drift og vedlikehald. Statens jembanetilsyn er og ein sentral aktør i bybaneprosjektet. Dette skuldast at det i jembanelov^evinga er sett krav om at den som skal forvalte skinneanlegg med tilhøyrande innretningar må ha løyve. For å bli godkjent som infrastrukturforvaltar av Statens jembanetilsyn må ein oppfylle dei krav som vert stilt for å bli godkjent som jembaneverksemd. Både Bybanen AS og Fjordl Partner må ha godkjenning frå jembanetilsynet før prøvedrift av Bybanen kan starte opp. Avtaleverk og grensesnitt mellom dei ulike einingar og selskap vert presentert seinare i dette dokumentet. 2 Drift og vedlikehald HFK vil ha ansvar og oppgaver for drift og vedlikehald av Bybanen, både for infrastruktur og rullande materiell, både før og etter offisiell opning, både for byggjesteg 1, 2 og eventuell vidare utbygging. Planlegging av organisering, rutinar, m.m. for drift og vedlikehald av byggjesteg 1 er under arbeid. Driftsoppgaver vil og gjelde testdrift og prøvedrift frå januar/februar For å ha best mogleg oversikt over dei ulike fasar og oppgaver, er kapittelet strukturert med ei deling mellom infrastruktur og rullande materiell. Kvar av desse delkapitla er igjen delt inn i omtale før og etter Bybanen opnar for ordinær drift. Organisasjonsstrukturen for drift og vedlikehald av Bybanen kan synast komplisert, med mange aktørar og skilje mellom infrastruktur og rullande materiell. Dette er tilhøve som formelt sett er viktige, mellom anna på grunn av: Forslag til nytt namn frå det tidspunkt HFK overtek arbeidsgivaransvar for byggherreorganisasjonen.

5 9 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Statens jembanetilsyn har gitt sterke føringar om at forvaltar av infrastrukturen ikkje bør vere ein del av den fylkeskommunale administrasjonen, men organisert som aksjeselskap Organiseringa skal vere innretta slik at ho ikkje fører til kumulering av meirverdiavgift Deling av oppgaver mellom fleire aktørar tilseier samtidig at det vil vere eit tett samspel og mange grensesnitt mellom HFK, Skyss, Bybanen AS og Fjordl Partner. I den vidare omtalen er det gjort forsøk på å synleggjere forholdet mellom dei viktigaste aktørane og dei mest sentrale avtalane mellom partane. 2.1 Drift og vedlikehald - infrastruktur Roller og organisering HFK står som eigar av all infrastruktur. For å ivareta det direkte driftsansvaret for infrastrukturen har HFK oppretta selskapet Bybanen AS. Styret vart oppnemnt av generalforsamlinga (fylkesordføraren) 30. mars Bybanen AS er eit lokalt "jernbaneverk", eit selskap som skal forvalte skinnegang med tilhøyrande innretningar. I tillegg har selskapet fagansvar for tryggleik, bane, elektro, signal/tele og skinnegåande materiell for Bybanen i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter. Bybanen AS er organisert som eit heileigd fylkeskommunalt aksjeselskap. Fylkesordføraren som generalforsamling har fastsett vedtekter (vedlegg 1). Selskapet er inne i ein oppbyggingsfase og tal tilsette vil bli tilpassa dei krav som vert sett frå jembanetilsynet og andre behov som oppstår. Overordna styringsstruktur HFK - Bybanen AS - Budsjettet for Bybanen AS vert vedteke av fylkestinget som del av samferdselsbudsjettet. Rapportering til eigar skjer med dette gjennom samferdselsavdelinga, jf prinsipp om at kontroll av infrastruktur følgjer linjestyringa. - Organiseringa med aksjeselskap tilseier at styringa av Bybanen AS vil vere på eit overordna nivå, fastsett av generalforsamlinga gjennom vedtekter. I det daglege arbeidet vil selskapet ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, Fjordl Partner som operatør av rullande materiell og Stadier som hovudansvarleg for vedlikehald av vognene. Finansiering Finansieringa av Bybanen AS vil vere todelt: HFK betalar for den daglege drifta av selskapet i form av løn og administrasjonskostnader m.m. gjennom tilskot til selskapet på bakgrunn av fakturerte kostnader. Bybanen AS si verksemd vert elles finansiert ved at operatør (Fjordl Partner) betalar avgift for bmk av infrastmktur og leige av sporvogner. Operatør mottar refusjon frå HFK v/skyss for infrastrukturavgifta. Sjå kap nedanfor for nærmare omtale Før banen opnar For å bli godkjent som infrastrukturforvaltar må Bybanen AS oppfylle dei krav som vert stilt for å bli godkjent som jembaneverksemd. Godkjenning frå Statens jembanetilsyn er eit krav ved oppstart av prøvedrift.

6 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 "Statens jembanetilsyn gir tillatelse til å drive jernbanevirksomhet til virksomhet som er etablert i Norge, oppfyller kravene til vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet, forsikring/garanti. Virksomheten må også ha et sikkerhetsstyringssystem og kunne sannsynliggjøre at krav fastsatt i eller i medhold av jernbaneloven vil bli oppfylt."^ Bybanen AS sitt arbeid i oppstartsfasen handlar mellom anna om å førebu søknad om verksemdsgodkjenning som jernbaneselskap for infrastrukturforvaltning Søknad frå Bybanen AS vart sendt til jembanetilsynet 19. juni Hausten 2009 vert det sendt søknad om å ta i bruk infrastrukturen og rullande materiell. Etablering av sikkerheitssystem og styring av dette, samt etablering av beredskapsplanar er sentrale element i søknaden til jembanetilsynet av 19. juni Prøvedrift Den første testinga av Bybanen skjer gjennom ein fase med testdrift. Dette er eit viktig element i utprøving av infrastmktur og rullande materiell og er del av arbeidet med å fa godkjenning frå Statens jembanetilsyn til å starte prøvedrift. Bybanen AS er ansvarleg for gjennomføring av sjølve prøvedrifta. Prøvedrifta kan som nemnt starte opp når Statens jembanetilsyn har gitt si godkjenning av søknader frå både Bybanen AS (infrastruktur) og Fjordl Partner (operatør). Gjennom prøvedrifta skal Bybanen AS, i tett samarbeid med operatør, kontrollere at føresetnadene for å setje Bybanen i ordinær drift er til stades, det vil seie at alle delar av infrastmktur og rullande materiell fungerer som planlagt. Eit viktig element i prøvedriftsperioden er å kontrollere at utbyggar har levert eit tilfredsstillande produkt. Kontakten mellom Bybanen AS og Bybanekontoret som byggherre for byggjesteg 1 er derfor sentralt - eventuelle manglar ved den utbygginga som Bybanekontoret har stått ansvarleg for må rettast opp før Bybanen AS avsluttar prøvedrifta og formelt overtek ansvaret for drift av anlegget frå utbyggar (Bergen kommune, Bybanekontoret) Etter opning - ordinære oppgaver I normal driftssituasjon vil viktige oppgaver for Bybanen AS vere vedlikehald av spor, signal, kontaktledningar, haldeplassar, m.m. Det vil ikkje vere selskapet sjølv som utfører desse oppgavene, primært vil selskapet inngå kontraktar med underleverandørar etter bruk av anbod.^ I det daglege arbeidet vil selskapet ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, Fjordl Partner som operatør av rullande materiell og Stadier som hovudansvarleg for vedlikehald av vognene. Behov for administrative tenester som sentralbord, sentralarkiv, IKT, økonomisk og juridisk bistand vert dekka av HFK sine eksisterande ressursar. Forskrift om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften). * Som heileigd offentleg selskap er Bybanen AS underlagt regelverket om offentlege anskaffingar.

7 Prosjekt Bybanen HOI idaland FYLKE SKOMMUNE Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Driftssentral/verkstad for Bybanen vil vere på Kronstad - både Fjordl Partner og Stadier vil vere lokalisert her. Bybanen AS skal etter planen flytte frå noverande lokalitetar i Øvre Dreggsalmenningen til Aasegarden (forretningskontor) og Kronstad (driftsavdeling) Forhold til andre involverte aktørar Som ansvarleg for drift av infrastrukturen er Bybanen AS ein sentral aktør i gjennomføringa av bybaneprosjektet med koplingar til fleire av dei andre aktørane i prosjektet. For fullstendig oversikt over avtaleverk, sjå kapittel 2.3. Det er her naturleg å omtale tre forhold særskilt: forhold til HFK, Fjordl Partner og Stadier. A. Forhold 1: HFK-Bybanen AS HFK er som nemnt eigar av Bybanen AS og har definert selskapet sitt formål og rammer for drifta gjennom vedtekter. Det er i tillegg utarbeidd ein særskilt forvaltningsavtale mellom HFK og Bybanen AS, med nærmare detaljering av plikter og rettar for begge parter. Avtalen ligg ved dette dokumentet (vedlegg 2). Det er spesielt tre forhold som er viktige i denne samanhengen. 1. Gjennom avtalen vert det bestemt at Bybanen AS skal forvalte andre avtalar på vegner av HFK. Dette gjeld kjøpsavtale mellom HFK og Stadier datert IS.januar 2008 om sporvogner samt vedlikehaldsavtale knytt til denne. 2. Med bakgrunn i punkt 1 skal Bybanen AS ha eigen avtale med operatør om leige av vogner. Vognleiga skal omfatte både ein fastsum på 12,5 mill kroner pr år samt variable kostnader knytt til vedlikehald av sporvogner. Avtalen slår fast at den faste summen på 12,5 mill kroner skal setjast på fond i HFK for kjøp av nye vogner. 3. Avtalen definerer Bybanen AS sin bruk av fylkeskommunale fellestenester, mellom anna innanfor samferdsel, IT, personal, arkiv, eigedom, m.m. Nærmare detaljering av samarbeidet mellom selskapet og ulike avdelingar i HFK må spesifiserast nærmare etter kvart som behova tilseier dette. B. Forhold 2: Bybanen AS - Fjordl Partner AS Som omtalt over er inntekter frå operatør ein viktig del av finansieringsgrunnlaget for Bybanen AS. Det er utarbeidd to avtalar mellom Bybanen AS og Fjordl Partner AS. Desse regulerer høvesvis tilgang til infrastruktur og leige av vogner. For omtale av sistnemnte avtale, sjå kapittel 2.2. Førstnemnte avtale inneber at Fjordl Partner AS betalar Bybanen AS for tilgang til infrastrukturen. Kostnaden for Fjordl Partner AS skal svara til det reelle behovet for vedlikehald av infrastrukturen. Avgifta vert refundert av HFK v/skyss gjennom driftsavtalen. C. Forhold 3: Bybanen AS - Stadier Bybanen AS skal som vist over forvalte HFK sin kjøps- og vedlikehaldsavtale av rullande materiell med Stadier. Denne avtalen slår fast at Stadier er hovudansvarleg for vedlikehaldet av vognene.

8 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Oppsummering - involverte aktørar Bybanen AS er den sentrale aktøren med omsyn til drift og vedlikehald av infrastmkturen. Selskapet er eigd av HFK og forholdet til HFK vert styrt av vedtekter og eigen avtale. Selskapet rapporterer til fylkeskommunen gjennom Samferdselsavdelinga. Bybanen AS vil og ha koplingspunkt mot andre einingar i HFK, til dømes eigedom (drift og vedlikehald av kontor/verkstad på Kronstad) og organisasjonsavdelinga (bmk av administrative fellestenester innanfor personal, IT, HMT). Bybanen AS vil og ha eit tett samarbeid med Fjordl Partner som operatør av rullande materiell, og Stadier som leverandør av vogner og ansvarleg for vedlikehald av desse. Bybanen AS vil i tillegg ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, inkludert infrastruktur for billetteringssystem og sanntidsinformasjon. 2.2 Drift og vedlikehald - rullande materiell Roller og organisering HFK har som nemnt kjøpt inn vogner frå Stadier (skal leverast f.o.m. desember 2009) og eig alt rullande materiell. Som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken i Hordaland, har Skyss og driftsansvaret for Bybanen. Selskapet Fjordl Partner vart som kjent tildelt anbodet som operatør av Bybanen på strekninga Kaigaten-Nesttun for perioden Driftsavtalen vart underteikna 14. mai Bybanen AS er og ein sentral aktør her, ettersom selskapet på vegne av HFK forvaltar eigarskapet over det rullande materiellet og stiller det til disposisjon til Fjordl Partner mot vederlag. Overordna styringsstruktur for drift av rullande materiell: Driftsavtalen mellom HFK v/skyss og Fjordl partner er det sentrale styringsdokumentet for drifta av rullande materiell. Avtalen regulerer drift av persontransport på Bybanen, og definerer dei ulike partane sine rettar og plikter. Finansiering investering og drift HFK har stått for innkjøp av 12 vogner til ein samla kostnad på vel 220 mill kroner (ekskl. mva), jf kjøpsavtale med Stadier. Fjordl Partner betalar Bybanen AS for leige av vogner, jf tidlegare omtale av Bybanen AS si rolle som forvaltar av avtalen mellom HFK og Stadier. Ein fast del av leiga, 12,5 mill kroner pr år, vert sett på fond i HFK til kjøp av nye vogner. I tillegg kjem variable kostnader knytt til vedlikehald av sporvognene Før banen opnar Skyss og Fjordl Partner vil gjere nødvendige førebuingar til testdrift og prøvedrift i samarbeid med Bybanen AS, som er ansvarleg i høve til Statens jembanetilsyn som skal godkjenne prøvedrifta og dermed gje klarsignal til ordinær drift. Det er eit krav at Fjordl Partner, til liks med Bybanen AS

9 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: (infrastruktur) sender inn nødvendig dokumentasjon i forkant for å få godkjenning til prøvedrift av mllande materiell. Søknad frå Fjordl Partner til jembanetilsynet vart sendt 12. august Etter opning - ordinære oppgaver Skyss har rolla som driftsansvarleg for kollektivtrafikken i fylket, og vil gjennom denne funksjonen og ha ansvaret for å forvalte driftsavtalen med Fjordl Partner. Skyss vil i tillegg ha dei same oppgavene som dei i dag har i høve til buss- og båttrafikken, mellom anna: mteplanlegging marknadsføring billettering sal av reiseprodukt publikumsinformasjon Skyss vil altså i liten grad fa nye oppgaver, men rolla som driftsansvarleg for kollektivtrafikken vil sjølvsagt fa størte omfang. Det vil bli gjort vurderingar av eventuelt ekstra ressursbehov i Skyss i oppstartsfasen Forhold mellom involverte aktørar HFK v/skyss, Fjordl Partner og Stadier er dei sentrale einingane i drift og vedlikehald av rullande materiell. Samarbeidet mellom Skyss og Fjordl Partner er regulert gjennom driftsavtale mellom partane. I tillegg vil Fjordl Partner vere kunde av Bybanen AS ved å kjøpe tilgang til spor og leige av vogner. Fjordl Partner vil og samarbeide tett med Stadier som leverandør av rullande materiell og ansvarleg for tyngre vedlikehald. For fullstendig oversikt over avtaleverk, sjå kapittel 2.3 under. 2.3 Oversyn over avtalar Skisse og forklaringar nedanfor er henta frå Bybanen AS sin søknad til Statens jembanetilsyn om godkjenning til å drive jembaneverksemd - infrastruktur og arbeidskjøring (datert 19. juni 2009). Vedlikeholder Vedlikehokf Infrastruktur inkl. bygninger Kronstad Bybanen AS infrastruktur Verkstedsbygg Beredskap ulykke Teknisk utrykning Tilsyn leverandører Tilsyn videre utbygging Informasjon Samsplllsavtaler Økonomi F7 ^ F5 Vedtekter og FO avtale F1 Stadier Vedlikehold vogner F2 Hordaland fylkeskommune Skyss Rutepianlegglng Awiksrapporteringssysteni Publikumsinfoimasjon F4 Lov og forskrifter F6 F3 Statens jembanetilsyn t Lov og forskrifter Fjordl Partner Trafikkledelse Orifl av trafikk Teknisk kontroll

10 ^PH Prosjekt Bybanen 1 kx HOI IDALAND FYLKE SKOMMUNE Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 Avtaleforhold mellom Operatør og Bybanen AS Fl Leige og vedlikehaldsavtale sporvogner Bybanen AS forvaltar eigarskapet over det rullande materiellet som skal nyttast på Bybanen og stiller dette materiellet med gitte spesifikasjonar og eigenskapar til operatør sin disposisjon iht. leige- og vedl ikehaldsavtalen. Avtalen inneheld og omtale av leigeobjekt og vedlikehaldsavtale med F2 Avtale om tilgang til infrastruktur Stadier Bybanen AS har ansvar for drifta av infrastmkturen inklusiv vedlikehaldsanlegg på vegne av Hordaland fylkeskommune som er eigar av infrasfrukturen. Avtalen inneheld teknisk omtale av anlegga samt risikoanalysar og sikkerheitsplan. Operatør betaler vederlag for tilgang til infrastruktur og mottek refusjon frå HFK/Skyss. Avtaleforhold mellom Operatør og HFK/Skyss F3 Avtale om leige Inneheld i tillegg til avtalen også omtale av leigeobjektet 1 av driftshall, depot og kontorlokale på Kronstad F6 Driftsavtale Avtalen regulerer drifta av persontransport på Bybanen. Avtaleforhold mellom Operatør og Stadier - rapportering til Statens jembanetilsyn Formålet med avtalen er å bidra til best mogleg samspel mellom Partane for å sikre optimal drift av sporvognene på Bybanen, samt sikre at operatør kan stille dei krav til Stadier som er nødvendige for å oppretthalde sitt løyve til å drive jembaneverksemd (ref. tillatelsesforskriften) på Bybanen. Innafor dette løyvet ligg ansvaret for vedlikehald av rullande materiell (ref kravforskriften). Avtaleforhold mellom Bybanen AS og HFK/Skyss F5 Vedtekter Bybanen sitt formål er å forvalte og drifte infrastruktur for "Bybanen" herunder også banen sitt skinnegåande materiell. Bybanen AS har for Bybanen fagansvar for sikkerheit, bane, elektro, signal/tele og skinnegåande materiell i samsvar med dei til einkvar tid gjeldande lover og forskrifter. FO Forvaltningsavtale HFK er formell eigar av infrastruktur og rullande materiell. Gjennom forvaltningsavtalen med Hordaland fylkeskommune om drift og vedlikehald av infrastrukturen inklusiv vedlikehaldsanlegg / verkstad samt eigaransvar for sporvogner er ansvaret overført til Bybanen AS. Avtaleforhold mellom HFK/Bybanen AS og Stadier F7 Kjøp av vogner og vedlikehald Kjøp og vedl ikehaldsavtalen med Stadier er signert av Hordaland fylkeskommune. I denne kjøpsavtalen inngår det også ein vedlikehaldsavtale. Gjennom forvaltningsavtalen med HFK er ansvaret overført til Bybanen AS.

11 Prosjekt Bybanen Utarbeidd av; Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: 3 Byggherreansvar - byggjesteg Innleiing Bergen kommune er som kjent byggherre for byggjesteg 1 Kaigaten-Nesttun. Det er lagt opp til at HFK er byggherre for byggjesteg 2 og eventuell vidare utbygging. HFK er allereie no involvert i denne funksjonen ved at førebuingar til byggjesteg 2 har starta opp. 3.2 Status framdrift Det er viktig for prosjektet at byggjesteg 2 kan gjennomførast som direkte vidareføring av byggjesteg 1, som skal vere avslutta sommaren Nødvendige aktivitetar for å starte opp byggjesteg 2 - med planarbeid, forskottering, grunnkjøp og ekstern kvalitetssikring - er gjennomført. Reguleringsplan for byggjesteg 2 Nesttun-Rådal er godkjent, jf. vedtak i bystyret i Bergen kommune 24. juni Gjennom St.prp. nr. 1 ( ) har staten gitt sin tilslutning til å nytta om lag 100 mill kroner til å gjennomføre planlegging og prosjektering av 2. byggjesteg i 2009 og Gjennom St.prp. nr. 72 ( ) har staten gitt sin tilslutning til at løyvet til å starte opp førebuande arbeid for byggjesteg 2, jf førre punkt, vert utvida til også å gjelde grunnkjøp. Ekstem kvalitetssikring (KS 2) v/metier er ferdigstilt Finansiering er som kjent ikkje endeleg avklart. Sak om bompengesøknad for vidareføring av Bergensprogrammet vart vedteke i bystyret i Bergen kommune 25. mai 2009 og i fylkestinget 10. juni. Saka er sendt over til Statens vegvesen for vidare handsaming. Det vert arbeidd for å få fram ein stortingsproposisjon om bompengesøknad så snart som mogleg. 3.3 Status organisatoriske forhold Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er samde om at HFK skal vere byggherre for 2. (og seinare) byggjesteg - departementet har og gitt sin tilslutning - men det ligg ikkje føre politiske vedtak eller andre typar formalisering av forholdet. Eit organisatorisk hovudgrep i samband med skifte av byggherre gjeld arbeidsgivaransvar for tilsette ved Bybanekontoret. Desse er i dag tilsett gjennom BK, men frå 1. januar 2010 vil HFK formelt overta arbeidsgivaransvaret. I praksis arbeider tilsette ved Bybanekontoret både med byggjesteg 1 og 2 (regulering/prosjektering). Overgangen mellom byggjesteg 1 og 2 vert handtert i tett dialog mellom Bergen kommune og HFK. Det vert gjennomført faste møte med løpande vurdering av behovet for ressursar og kompetanse i høve til ulike arbeidsoppgaver innanfor høvesvis byggjesteg 1 og 2. Mellom anna er fleire tilsette ved Bybanekontoret allereie overført til Bybanen AS. I tillegg er det innført delt økonomirapportering for aktivitetar knytt til dei ulike byggjestega KS 2-rapporten om organisering og styring Firmaet Metier har gjennomført ei ekstem kvalitetssikring av Bybanen, byggjesteg 2 på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune. I konklusjonane i rapporten ligg nokre tilrådingar knytt til organisering og 10

12 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 styring for å sikre ei vellukka overføring av byggherrefunksjonen og tilfredsstillande framdrift i prosjektet. Dei mest relevante forslaga frå Metier til prosjekteigar (HFK) innafor området organisering og styring, er: 1. Metier tilrår at HFK som prosjekteigar definerer prosjekteigarrolla og at roller og ansvar vert dokumentert. Ein bør vurdere å opprette eit prosjektstyre. 2. Metier tilrår at det vert utarbeidd ein plan for korleis overføring av prosjektet frå Bergen kommune til HFK skal gjennomførast. Ein slik plan bør omtale når og på kva måte overføringa skal skje, kva oppgaver som skal overførast til HFK, vidare involvering av Bergen kommune, erfaringsoverføring m.m. 3. I samband med finansieringa av prosjektet tilrår Metier at det vert utarbeidd ein plan som omtalar sentrale aktivitetar med klare ansvarslinjer for kva bybanekontoret, kommune, fylke. Statens vegvesen og Vegdirektoratet skal gjere for å få prosjektet handsama i Stortinget innan juni Denne planen må følgjast tett opp av prosjekteigar og rutine for dette bør etablerast. Det er eit mål at dette dokumentet skal følgje opp og gje svar på punkt 1 og 2 ovanfor, jf kapittel 3.4. Forslag 3 er ikkje oppdatert i høve til status for arbeidet med bompengesøknaden, og vert ikkje rekna som del av dette prosjektet. Metier har og nokre forslag knytt til utvikling og oppdatering av styringsdokumentet. Dette er råd av meir prosjektteknisk karakter som vil vere naturleg å følgje opp i dialog med prosjektdirektør. HFK legg førebels til grunn det eksisterande styringsdokumentet, og vurderer oppdateringar etter at HFK sitt byggherreansvar for byg^esteg 2 er stadfesta, sjå nedanfor. 3.4 Vurderingar knytt til HFK si rolle som byggherre - organisatoriske forhold Byggjesteg 1 - før overtaking av byggherreansvar Om tilrådingar frå Metier om overføring av prosjektet (punkt 2): I perioden fram til byggjesteg 1 er ferdig, er det viktig at arbeid med byggjesteg 1 og 2 vert halde frå kvarandre og at HFK ivaretek si rolle som byggherre for aktivitetar knytt til byggjesteg 2 med omsyn til prosjekt- og økonomistyring. Vidare er det viktig å sikre erfaringsoverføring og plan for vidare involvering av Bergen kommune. Dette er etter HFK sitt syn godt ivareteke gjennom rutinar som allereie er etablerte. For å sikre vidareføring av kompetanse og kontinuitet i prosjektet, og for å gje tilsette ved Bybanekontoret føreseielege arbeidsforhold, er det avklart at Hordaland fylkeskommune overtek arbeidsgivaransvaret frå 1. januar Tiltak for å sikre god overføring av prosjektet frå Bergen kommune: Det er sett i verk tiltak for å sikre ein smidig overgang mellom byggjesteg 1 og 2 gjennom eit samarbeid med Bergen kommune. Dei etablerte rutinane tilfredsstillar etter HFK sitt syn behov for å skilje aktivitetar knytt til byggjesteg 1 og 2 (med omsyn til prosjekt- og 11

13 9 Prosjekt Bybanen 1 Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 økonomistyring). Vidare sikrar desse mtinane nødvendig erfaringsoverføring og vidare involvering av Bergen kommune. HFK sitt byggherreansvar vert stadfesta i samband med framlegging av stortingsproposisjon om bompengesøknaden Byggjesteg 2 - definering av byggherrerolla Innleiing Som vist i kapittel 2, er fleire ulike aktørar sentrale i drift og vedlikehald av Bybanen. På investeringsog utbyggingssida vil HFK sitt utbyggaransvar bli ivareteke gjennom ein byggherre som vert plassert som ei eining i HFK (sjå nærmare omtale nedanfor). Mens grensesnitta er mange mellom dei ulike aktørane på driftssida, vil det vere eit klarare skilje mellom aktørane med investerings- og utbyggingsansvar og aktørane med drifts- og vedlikehaldsansvar. Eit døme kan vere at det er HFK ved Bybanen utbygging' som vil stå ansvarleg for innkjøp av nye vognsett i samband med ferdigstilling av byggjesteg 2 og eventuelle seinare byggjesteg. Dette er fylkeskommunale investeringar som det ikkje er naturleg at selskap med driftsansvar har ansvar for. Dette inneber at avtalen mellom HFK og Bybanen AS som mellom anna gjeld forvaltning av kjøps- og vedlikehaldsavtalen med Stadier, er avgrensa til å gjelde kjøp av vogner som er nødvendige på strekninga Kaigaten-Nesttun (byggjesteg I). Svar på tilrådingar frå Metier om å definere prosiekteigartolla (punkt 1): Dette handlar i stor grad om å definere styringsstrukturen - kven som skal ha ansvar for kva i HFK og forholdet mellom prosjekteigar (HFK) og prosjektorganisasjonen (Bybanen utbygging). Overtakinga av Bybanekontoret som prosjektorganisasjon frå Bergen kommune er å rekne som ein premiss for dette prosjektet. I Metier-rapporten er overtakinga definert som ein kritisk suksessfaktor for prosjektet i byggjesteg 2, og prinsippet om kort veg frå prosjektorganisasjon til beslutningstakar er spesielt framheva. Ved å leggje til grunn tilrådingane frå Metier, er allereie mykje av styringsstrukturen lagt. I korte trekk kan ein føremålstenleg styringsstruktur presenterast slik: Byggherre (etter fullmakt): Bybanen utbygging v/bybanedirektør (prosjektdirektør) Prosjektdirektør rapporterer direkte til fylkesrådmannen Faste møter med fylkesrådmannen med deltaking frå samferdsel og økonomi Faste møter med kontaktutval og ressursgruppe (jf byggjesteg 1) Dette inneber at det ikkje vil vere aktuelt å opprette eit eige prosjektstyre i fylkesadministrasjonen, slik Metier tilrår. Styringa i HFK vil skje gjennom linja, og elles er fokus på å vidareføre styringsstrukturen frå byggjesteg 1, med kort veg frå prosjektet til beslutningstakar. Kontaktutvalet og ressursgmppa er del av strukturen i byggjesteg 1.1 kontaktutvalet deltek Bergen kommune, HFK v/fylkesrådmann, samferdselssjef og direktør i Skyss, samt Bybanen utbygging ' Nytt namn på byggherreorganisasjonen frå det tidspunkt HFK overtek arbeidsgivaransvaret. 12

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer