Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar"

Transkript

1 NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport om administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen. Når Bybanen opnar for ordinær drift 22. juni 2010, er det Hordaland fylkeskommune som har ansvar for drift og vedlikehald. I tillegg vil ansvaret for vidare utbygging Hggje til fylkeskommunen. Ei rekkje administrative einingar både i og utanfor HFK vil vere involverte i utbygging og drifting av Bybanen. har sett eit behov for å kartleggje og systematisere det arbeidet som er gjort for å førebu fylkeskommunen sitt nye ansvarsområde i høve til Bybanen. Ei eige prosjektgruppe har utarbeidd ein rapport som er meint å fungere som reiskap i det vidare arbeidet. Prosjektgruppa har hatt følgjande samansetjing: Magnus Vestrheim, samferdselsavdelinga (leiar) Oddmund Sylta, Skyss Johnny Stiansen, økonomiavdelinga Gerd Ingunn Opdal, organisasjonsavdelinga Svein Åge Nottveit, organisasjonsavdelinga (it-seksjonen) Geir Davidsen, organisasjonsavdelinga (personalseksjonen) Johan Meyer, organisasjonsavdelinga (personalseksjonen) Øivind Støle, samferdselsavdelinga (sekretær) Føremålet med arbeidet har vore å fastleggje ein føremålsteneleg organisasjonsstruktur med tilhøyrande rolledeling for dei involverte aktørane. I tillegg har det vore avgjerande å synleggjere den styringsstrukturen som skal liggje til grunn for fylkeskommunen si handtering av Bybanen. presiserer at rapporten er å rekne som eit arbeidsdokument og ein statusrapport for prosjektet per dato. Rapporten vil bli justert framover ved behov. Vedlegg: Prosjekt Bybanen - Administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse; Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Prosjekt Bybanen Administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen Versjon 10. desember 2009

3 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og føremål Bybanen er eit prosjekt som fylkeskommunen vil bli målt på i tida framover. Det er derfor svært viktig å ta gode organisatoriske grep og leggje til rette for gode administrative rutinar som bidreg til at Bybanen vert ei suksesshistorie. Bybanen er som kjent eit av dei store utbyggingsprosjekta i Bergensprogrammet, eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (HFK) og Statens vegvesen (Svv). Bergen kommune er byggherre for 1. byggjesteg på Bybanen, strekninga Kaigaten-Nesttun som skal opne sommaren perioden var Bergen kommune og ansvarleg for drift av kollektivtrafikken som eit statleg initiert forsøk med alternativ forvaltningsorganisering. I brev av 19. januar 2007 informerte Samferdselsdepartementet om at forsøket vart avslutta, og at HFK frå 2008 vart ansvarleg for drift av kollektivtransporten i Bergen, inkludert Bybanen.' Som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken vert og ansvaret for vidare utbygging av Bybanen lagt til HFK.^ HFK har oppretta eit internt prosjekt for å førebu oppgaver knytt til drift og utbygging av Bybanen. Det er utarbeidd eit prosjektmandat^ med definering av produkt- og effektmål. I mandatet ligg følgjande hovudmålsetjingar til grunn for arbeidet: Produktmål: Effektmål: Presentasjon av samla administrativ struktur for drift, vedlikehald og utbygging av Bybanen i Bergen. Fylkeskommunen driftar og vedlikeheld Bybanen byggjesteg 1 Kaigaten-Nesttun i samsvar med fastsette føresetnader og krav. Fylkeskommunen byggjer (og driftar/vedlikeheld) Bybanen byggjesteg 2 Nesttun-Rådal i samsvar med fastsette føresetnader og krav Dette dokumentet skal leggje forholda til rette for å oppfylle målsetjingane ved å kartleggje og systematisere kunnskap om: Føremålsteneleg organisasjonsstruktur med tilhøyrande rolledeling Styringsrutinar Identifisering av ressursbehov HFK har allereie sett i verk mange ulike prosessar og aktivitetar i samband med ansvaret for bybaneprosjektet. Det er såleis kontinuerleg aktivitet, noko som gjer det naturleg å sjå på dette notatet ' Jf. brev frå Samferdselsdepartementet av om avslutning av forsøk med alternativ forvaltningsorganisering. ^ Jf. brev frå Bergen kommune til Samferdselsdepartementet av , brev frå Hordaland fylkeskommune til Samferdselsdepartementet av og St.prp. nr. 1 ( ). Sjå og kapittel 3.3. ' Notat frå organisasjonsdirektøren av 26. februar 2009.

4 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 Revidert dato: Arkivsak: 1 som eit levande dokument. På noverande tidspunkt er det ikkje mogleg å ha svar på alle spørsmål - ei heller å vite om alle dei riktige spørsmåla. 1.2 HFK sin bybaneorganisasjon Hordaland fylkeskommune ved fylkesrådmannen vil i praksis vere prosjekteigar for bybaneprosjektet. Dette er eit komplekst prosjekt med behov for å identifisere og klargjere ei rekkje ulike behov og roller. Fleire administrative einingar i og utanfor HFK vil derfor ha ulike roller og ansvar i arbeidet med å drifte, vedlikehalde og byggje ut Bybanen i Bergen. Dei viktigaste er: Samferdselsavdelinga: Fagavdeling og ansvarleg forvaltningseining for samferdsel i HFK. Skyss: Ytre eining i HFK som er ansvarleg for drift av kollektivtrafikken. Bybanen AS: Heileigd fylkeskommunalt aksjeselskap, ansvarleg for drift og vedlikehald av infrastrukturen. Bybanekontoret/Bybanen utbygging'': Byggherre, fylkeskommunalt tilsette ved vidare utbygging. Stadier GmbH: Leverandør av rullande materiell, hovudansvarleg for vedlikehald. Fjord 1 Partner: Operatør av rullande materiell, ansvarleg for dagleg drift og vedlikehald. Statens jembanetilsyn er og ein sentral aktør i bybaneprosjektet. Dette skuldast at det i jembanelov^evinga er sett krav om at den som skal forvalte skinneanlegg med tilhøyrande innretningar må ha løyve. For å bli godkjent som infrastrukturforvaltar av Statens jembanetilsyn må ein oppfylle dei krav som vert stilt for å bli godkjent som jembaneverksemd. Både Bybanen AS og Fjordl Partner må ha godkjenning frå jembanetilsynet før prøvedrift av Bybanen kan starte opp. Avtaleverk og grensesnitt mellom dei ulike einingar og selskap vert presentert seinare i dette dokumentet. 2 Drift og vedlikehald HFK vil ha ansvar og oppgaver for drift og vedlikehald av Bybanen, både for infrastruktur og rullande materiell, både før og etter offisiell opning, både for byggjesteg 1, 2 og eventuell vidare utbygging. Planlegging av organisering, rutinar, m.m. for drift og vedlikehald av byggjesteg 1 er under arbeid. Driftsoppgaver vil og gjelde testdrift og prøvedrift frå januar/februar For å ha best mogleg oversikt over dei ulike fasar og oppgaver, er kapittelet strukturert med ei deling mellom infrastruktur og rullande materiell. Kvar av desse delkapitla er igjen delt inn i omtale før og etter Bybanen opnar for ordinær drift. Organisasjonsstrukturen for drift og vedlikehald av Bybanen kan synast komplisert, med mange aktørar og skilje mellom infrastruktur og rullande materiell. Dette er tilhøve som formelt sett er viktige, mellom anna på grunn av: Forslag til nytt namn frå det tidspunkt HFK overtek arbeidsgivaransvar for byggherreorganisasjonen.

5 9 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Statens jembanetilsyn har gitt sterke føringar om at forvaltar av infrastrukturen ikkje bør vere ein del av den fylkeskommunale administrasjonen, men organisert som aksjeselskap Organiseringa skal vere innretta slik at ho ikkje fører til kumulering av meirverdiavgift Deling av oppgaver mellom fleire aktørar tilseier samtidig at det vil vere eit tett samspel og mange grensesnitt mellom HFK, Skyss, Bybanen AS og Fjordl Partner. I den vidare omtalen er det gjort forsøk på å synleggjere forholdet mellom dei viktigaste aktørane og dei mest sentrale avtalane mellom partane. 2.1 Drift og vedlikehald - infrastruktur Roller og organisering HFK står som eigar av all infrastruktur. For å ivareta det direkte driftsansvaret for infrastrukturen har HFK oppretta selskapet Bybanen AS. Styret vart oppnemnt av generalforsamlinga (fylkesordføraren) 30. mars Bybanen AS er eit lokalt "jernbaneverk", eit selskap som skal forvalte skinnegang med tilhøyrande innretningar. I tillegg har selskapet fagansvar for tryggleik, bane, elektro, signal/tele og skinnegåande materiell for Bybanen i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter. Bybanen AS er organisert som eit heileigd fylkeskommunalt aksjeselskap. Fylkesordføraren som generalforsamling har fastsett vedtekter (vedlegg 1). Selskapet er inne i ein oppbyggingsfase og tal tilsette vil bli tilpassa dei krav som vert sett frå jembanetilsynet og andre behov som oppstår. Overordna styringsstruktur HFK - Bybanen AS - Budsjettet for Bybanen AS vert vedteke av fylkestinget som del av samferdselsbudsjettet. Rapportering til eigar skjer med dette gjennom samferdselsavdelinga, jf prinsipp om at kontroll av infrastruktur følgjer linjestyringa. - Organiseringa med aksjeselskap tilseier at styringa av Bybanen AS vil vere på eit overordna nivå, fastsett av generalforsamlinga gjennom vedtekter. I det daglege arbeidet vil selskapet ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, Fjordl Partner som operatør av rullande materiell og Stadier som hovudansvarleg for vedlikehald av vognene. Finansiering Finansieringa av Bybanen AS vil vere todelt: HFK betalar for den daglege drifta av selskapet i form av løn og administrasjonskostnader m.m. gjennom tilskot til selskapet på bakgrunn av fakturerte kostnader. Bybanen AS si verksemd vert elles finansiert ved at operatør (Fjordl Partner) betalar avgift for bmk av infrastmktur og leige av sporvogner. Operatør mottar refusjon frå HFK v/skyss for infrastrukturavgifta. Sjå kap nedanfor for nærmare omtale Før banen opnar For å bli godkjent som infrastrukturforvaltar må Bybanen AS oppfylle dei krav som vert stilt for å bli godkjent som jembaneverksemd. Godkjenning frå Statens jembanetilsyn er eit krav ved oppstart av prøvedrift.

6 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 "Statens jembanetilsyn gir tillatelse til å drive jernbanevirksomhet til virksomhet som er etablert i Norge, oppfyller kravene til vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet, forsikring/garanti. Virksomheten må også ha et sikkerhetsstyringssystem og kunne sannsynliggjøre at krav fastsatt i eller i medhold av jernbaneloven vil bli oppfylt."^ Bybanen AS sitt arbeid i oppstartsfasen handlar mellom anna om å førebu søknad om verksemdsgodkjenning som jernbaneselskap for infrastrukturforvaltning Søknad frå Bybanen AS vart sendt til jembanetilsynet 19. juni Hausten 2009 vert det sendt søknad om å ta i bruk infrastrukturen og rullande materiell. Etablering av sikkerheitssystem og styring av dette, samt etablering av beredskapsplanar er sentrale element i søknaden til jembanetilsynet av 19. juni Prøvedrift Den første testinga av Bybanen skjer gjennom ein fase med testdrift. Dette er eit viktig element i utprøving av infrastmktur og rullande materiell og er del av arbeidet med å fa godkjenning frå Statens jembanetilsyn til å starte prøvedrift. Bybanen AS er ansvarleg for gjennomføring av sjølve prøvedrifta. Prøvedrifta kan som nemnt starte opp når Statens jembanetilsyn har gitt si godkjenning av søknader frå både Bybanen AS (infrastruktur) og Fjordl Partner (operatør). Gjennom prøvedrifta skal Bybanen AS, i tett samarbeid med operatør, kontrollere at føresetnadene for å setje Bybanen i ordinær drift er til stades, det vil seie at alle delar av infrastmktur og rullande materiell fungerer som planlagt. Eit viktig element i prøvedriftsperioden er å kontrollere at utbyggar har levert eit tilfredsstillande produkt. Kontakten mellom Bybanen AS og Bybanekontoret som byggherre for byggjesteg 1 er derfor sentralt - eventuelle manglar ved den utbygginga som Bybanekontoret har stått ansvarleg for må rettast opp før Bybanen AS avsluttar prøvedrifta og formelt overtek ansvaret for drift av anlegget frå utbyggar (Bergen kommune, Bybanekontoret) Etter opning - ordinære oppgaver I normal driftssituasjon vil viktige oppgaver for Bybanen AS vere vedlikehald av spor, signal, kontaktledningar, haldeplassar, m.m. Det vil ikkje vere selskapet sjølv som utfører desse oppgavene, primært vil selskapet inngå kontraktar med underleverandørar etter bruk av anbod.^ I det daglege arbeidet vil selskapet ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, Fjordl Partner som operatør av rullande materiell og Stadier som hovudansvarleg for vedlikehald av vognene. Behov for administrative tenester som sentralbord, sentralarkiv, IKT, økonomisk og juridisk bistand vert dekka av HFK sine eksisterande ressursar. Forskrift om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften). * Som heileigd offentleg selskap er Bybanen AS underlagt regelverket om offentlege anskaffingar.

7 Prosjekt Bybanen HOI idaland FYLKE SKOMMUNE Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Driftssentral/verkstad for Bybanen vil vere på Kronstad - både Fjordl Partner og Stadier vil vere lokalisert her. Bybanen AS skal etter planen flytte frå noverande lokalitetar i Øvre Dreggsalmenningen til Aasegarden (forretningskontor) og Kronstad (driftsavdeling) Forhold til andre involverte aktørar Som ansvarleg for drift av infrastrukturen er Bybanen AS ein sentral aktør i gjennomføringa av bybaneprosjektet med koplingar til fleire av dei andre aktørane i prosjektet. For fullstendig oversikt over avtaleverk, sjå kapittel 2.3. Det er her naturleg å omtale tre forhold særskilt: forhold til HFK, Fjordl Partner og Stadier. A. Forhold 1: HFK-Bybanen AS HFK er som nemnt eigar av Bybanen AS og har definert selskapet sitt formål og rammer for drifta gjennom vedtekter. Det er i tillegg utarbeidd ein særskilt forvaltningsavtale mellom HFK og Bybanen AS, med nærmare detaljering av plikter og rettar for begge parter. Avtalen ligg ved dette dokumentet (vedlegg 2). Det er spesielt tre forhold som er viktige i denne samanhengen. 1. Gjennom avtalen vert det bestemt at Bybanen AS skal forvalte andre avtalar på vegner av HFK. Dette gjeld kjøpsavtale mellom HFK og Stadier datert IS.januar 2008 om sporvogner samt vedlikehaldsavtale knytt til denne. 2. Med bakgrunn i punkt 1 skal Bybanen AS ha eigen avtale med operatør om leige av vogner. Vognleiga skal omfatte både ein fastsum på 12,5 mill kroner pr år samt variable kostnader knytt til vedlikehald av sporvogner. Avtalen slår fast at den faste summen på 12,5 mill kroner skal setjast på fond i HFK for kjøp av nye vogner. 3. Avtalen definerer Bybanen AS sin bruk av fylkeskommunale fellestenester, mellom anna innanfor samferdsel, IT, personal, arkiv, eigedom, m.m. Nærmare detaljering av samarbeidet mellom selskapet og ulike avdelingar i HFK må spesifiserast nærmare etter kvart som behova tilseier dette. B. Forhold 2: Bybanen AS - Fjordl Partner AS Som omtalt over er inntekter frå operatør ein viktig del av finansieringsgrunnlaget for Bybanen AS. Det er utarbeidd to avtalar mellom Bybanen AS og Fjordl Partner AS. Desse regulerer høvesvis tilgang til infrastruktur og leige av vogner. For omtale av sistnemnte avtale, sjå kapittel 2.2. Førstnemnte avtale inneber at Fjordl Partner AS betalar Bybanen AS for tilgang til infrastrukturen. Kostnaden for Fjordl Partner AS skal svara til det reelle behovet for vedlikehald av infrastrukturen. Avgifta vert refundert av HFK v/skyss gjennom driftsavtalen. C. Forhold 3: Bybanen AS - Stadier Bybanen AS skal som vist over forvalte HFK sin kjøps- og vedlikehaldsavtale av rullande materiell med Stadier. Denne avtalen slår fast at Stadier er hovudansvarleg for vedlikehaldet av vognene.

8 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: Oppsummering - involverte aktørar Bybanen AS er den sentrale aktøren med omsyn til drift og vedlikehald av infrastmkturen. Selskapet er eigd av HFK og forholdet til HFK vert styrt av vedtekter og eigen avtale. Selskapet rapporterer til fylkeskommunen gjennom Samferdselsavdelinga. Bybanen AS vil og ha koplingspunkt mot andre einingar i HFK, til dømes eigedom (drift og vedlikehald av kontor/verkstad på Kronstad) og organisasjonsavdelinga (bmk av administrative fellestenester innanfor personal, IT, HMT). Bybanen AS vil og ha eit tett samarbeid med Fjordl Partner som operatør av rullande materiell, og Stadier som leverandør av vogner og ansvarleg for vedlikehald av desse. Bybanen AS vil i tillegg ha løpande kontakt med Skyss som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken, inkludert infrastruktur for billetteringssystem og sanntidsinformasjon. 2.2 Drift og vedlikehald - rullande materiell Roller og organisering HFK har som nemnt kjøpt inn vogner frå Stadier (skal leverast f.o.m. desember 2009) og eig alt rullande materiell. Som ansvarleg for drift av kollektivtrafikken i Hordaland, har Skyss og driftsansvaret for Bybanen. Selskapet Fjordl Partner vart som kjent tildelt anbodet som operatør av Bybanen på strekninga Kaigaten-Nesttun for perioden Driftsavtalen vart underteikna 14. mai Bybanen AS er og ein sentral aktør her, ettersom selskapet på vegne av HFK forvaltar eigarskapet over det rullande materiellet og stiller det til disposisjon til Fjordl Partner mot vederlag. Overordna styringsstruktur for drift av rullande materiell: Driftsavtalen mellom HFK v/skyss og Fjordl partner er det sentrale styringsdokumentet for drifta av rullande materiell. Avtalen regulerer drift av persontransport på Bybanen, og definerer dei ulike partane sine rettar og plikter. Finansiering investering og drift HFK har stått for innkjøp av 12 vogner til ein samla kostnad på vel 220 mill kroner (ekskl. mva), jf kjøpsavtale med Stadier. Fjordl Partner betalar Bybanen AS for leige av vogner, jf tidlegare omtale av Bybanen AS si rolle som forvaltar av avtalen mellom HFK og Stadier. Ein fast del av leiga, 12,5 mill kroner pr år, vert sett på fond i HFK til kjøp av nye vogner. I tillegg kjem variable kostnader knytt til vedlikehald av sporvognene Før banen opnar Skyss og Fjordl Partner vil gjere nødvendige førebuingar til testdrift og prøvedrift i samarbeid med Bybanen AS, som er ansvarleg i høve til Statens jembanetilsyn som skal godkjenne prøvedrifta og dermed gje klarsignal til ordinær drift. Det er eit krav at Fjordl Partner, til liks med Bybanen AS

9 Prosjekt Bybanen Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: (infrastruktur) sender inn nødvendig dokumentasjon i forkant for å få godkjenning til prøvedrift av mllande materiell. Søknad frå Fjordl Partner til jembanetilsynet vart sendt 12. august Etter opning - ordinære oppgaver Skyss har rolla som driftsansvarleg for kollektivtrafikken i fylket, og vil gjennom denne funksjonen og ha ansvaret for å forvalte driftsavtalen med Fjordl Partner. Skyss vil i tillegg ha dei same oppgavene som dei i dag har i høve til buss- og båttrafikken, mellom anna: mteplanlegging marknadsføring billettering sal av reiseprodukt publikumsinformasjon Skyss vil altså i liten grad fa nye oppgaver, men rolla som driftsansvarleg for kollektivtrafikken vil sjølvsagt fa størte omfang. Det vil bli gjort vurderingar av eventuelt ekstra ressursbehov i Skyss i oppstartsfasen Forhold mellom involverte aktørar HFK v/skyss, Fjordl Partner og Stadier er dei sentrale einingane i drift og vedlikehald av rullande materiell. Samarbeidet mellom Skyss og Fjordl Partner er regulert gjennom driftsavtale mellom partane. I tillegg vil Fjordl Partner vere kunde av Bybanen AS ved å kjøpe tilgang til spor og leige av vogner. Fjordl Partner vil og samarbeide tett med Stadier som leverandør av rullande materiell og ansvarleg for tyngre vedlikehald. For fullstendig oversikt over avtaleverk, sjå kapittel 2.3 under. 2.3 Oversyn over avtalar Skisse og forklaringar nedanfor er henta frå Bybanen AS sin søknad til Statens jembanetilsyn om godkjenning til å drive jembaneverksemd - infrastruktur og arbeidskjøring (datert 19. juni 2009). Vedlikeholder Vedlikehokf Infrastruktur inkl. bygninger Kronstad Bybanen AS infrastruktur Verkstedsbygg Beredskap ulykke Teknisk utrykning Tilsyn leverandører Tilsyn videre utbygging Informasjon Samsplllsavtaler Økonomi F7 ^ F5 Vedtekter og FO avtale F1 Stadier Vedlikehold vogner F2 Hordaland fylkeskommune Skyss Rutepianlegglng Awiksrapporteringssysteni Publikumsinfoimasjon F4 Lov og forskrifter F6 F3 Statens jembanetilsyn t Lov og forskrifter Fjordl Partner Trafikkledelse Orifl av trafikk Teknisk kontroll

10 ^PH Prosjekt Bybanen 1 kx HOI IDALAND FYLKE SKOMMUNE Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 Avtaleforhold mellom Operatør og Bybanen AS Fl Leige og vedlikehaldsavtale sporvogner Bybanen AS forvaltar eigarskapet over det rullande materiellet som skal nyttast på Bybanen og stiller dette materiellet med gitte spesifikasjonar og eigenskapar til operatør sin disposisjon iht. leige- og vedl ikehaldsavtalen. Avtalen inneheld og omtale av leigeobjekt og vedlikehaldsavtale med F2 Avtale om tilgang til infrastruktur Stadier Bybanen AS har ansvar for drifta av infrastmkturen inklusiv vedlikehaldsanlegg på vegne av Hordaland fylkeskommune som er eigar av infrasfrukturen. Avtalen inneheld teknisk omtale av anlegga samt risikoanalysar og sikkerheitsplan. Operatør betaler vederlag for tilgang til infrastruktur og mottek refusjon frå HFK/Skyss. Avtaleforhold mellom Operatør og HFK/Skyss F3 Avtale om leige Inneheld i tillegg til avtalen også omtale av leigeobjektet 1 av driftshall, depot og kontorlokale på Kronstad F6 Driftsavtale Avtalen regulerer drifta av persontransport på Bybanen. Avtaleforhold mellom Operatør og Stadier - rapportering til Statens jembanetilsyn Formålet med avtalen er å bidra til best mogleg samspel mellom Partane for å sikre optimal drift av sporvognene på Bybanen, samt sikre at operatør kan stille dei krav til Stadier som er nødvendige for å oppretthalde sitt løyve til å drive jembaneverksemd (ref. tillatelsesforskriften) på Bybanen. Innafor dette løyvet ligg ansvaret for vedlikehald av rullande materiell (ref kravforskriften). Avtaleforhold mellom Bybanen AS og HFK/Skyss F5 Vedtekter Bybanen sitt formål er å forvalte og drifte infrastruktur for "Bybanen" herunder også banen sitt skinnegåande materiell. Bybanen AS har for Bybanen fagansvar for sikkerheit, bane, elektro, signal/tele og skinnegåande materiell i samsvar med dei til einkvar tid gjeldande lover og forskrifter. FO Forvaltningsavtale HFK er formell eigar av infrastruktur og rullande materiell. Gjennom forvaltningsavtalen med Hordaland fylkeskommune om drift og vedlikehald av infrastrukturen inklusiv vedlikehaldsanlegg / verkstad samt eigaransvar for sporvogner er ansvaret overført til Bybanen AS. Avtaleforhold mellom HFK/Bybanen AS og Stadier F7 Kjøp av vogner og vedlikehald Kjøp og vedl ikehaldsavtalen med Stadier er signert av Hordaland fylkeskommune. I denne kjøpsavtalen inngår det også ein vedlikehaldsavtale. Gjennom forvaltningsavtalen med HFK er ansvaret overført til Bybanen AS.

11 Prosjekt Bybanen Utarbeidd av; Revidert dato: Tal sider: 15 Arkivsak: 3 Byggherreansvar - byggjesteg Innleiing Bergen kommune er som kjent byggherre for byggjesteg 1 Kaigaten-Nesttun. Det er lagt opp til at HFK er byggherre for byggjesteg 2 og eventuell vidare utbygging. HFK er allereie no involvert i denne funksjonen ved at førebuingar til byggjesteg 2 har starta opp. 3.2 Status framdrift Det er viktig for prosjektet at byggjesteg 2 kan gjennomførast som direkte vidareføring av byggjesteg 1, som skal vere avslutta sommaren Nødvendige aktivitetar for å starte opp byggjesteg 2 - med planarbeid, forskottering, grunnkjøp og ekstern kvalitetssikring - er gjennomført. Reguleringsplan for byggjesteg 2 Nesttun-Rådal er godkjent, jf. vedtak i bystyret i Bergen kommune 24. juni Gjennom St.prp. nr. 1 ( ) har staten gitt sin tilslutning til å nytta om lag 100 mill kroner til å gjennomføre planlegging og prosjektering av 2. byggjesteg i 2009 og Gjennom St.prp. nr. 72 ( ) har staten gitt sin tilslutning til at løyvet til å starte opp førebuande arbeid for byggjesteg 2, jf førre punkt, vert utvida til også å gjelde grunnkjøp. Ekstem kvalitetssikring (KS 2) v/metier er ferdigstilt Finansiering er som kjent ikkje endeleg avklart. Sak om bompengesøknad for vidareføring av Bergensprogrammet vart vedteke i bystyret i Bergen kommune 25. mai 2009 og i fylkestinget 10. juni. Saka er sendt over til Statens vegvesen for vidare handsaming. Det vert arbeidd for å få fram ein stortingsproposisjon om bompengesøknad så snart som mogleg. 3.3 Status organisatoriske forhold Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er samde om at HFK skal vere byggherre for 2. (og seinare) byggjesteg - departementet har og gitt sin tilslutning - men det ligg ikkje føre politiske vedtak eller andre typar formalisering av forholdet. Eit organisatorisk hovudgrep i samband med skifte av byggherre gjeld arbeidsgivaransvar for tilsette ved Bybanekontoret. Desse er i dag tilsett gjennom BK, men frå 1. januar 2010 vil HFK formelt overta arbeidsgivaransvaret. I praksis arbeider tilsette ved Bybanekontoret både med byggjesteg 1 og 2 (regulering/prosjektering). Overgangen mellom byggjesteg 1 og 2 vert handtert i tett dialog mellom Bergen kommune og HFK. Det vert gjennomført faste møte med løpande vurdering av behovet for ressursar og kompetanse i høve til ulike arbeidsoppgaver innanfor høvesvis byggjesteg 1 og 2. Mellom anna er fleire tilsette ved Bybanekontoret allereie overført til Bybanen AS. I tillegg er det innført delt økonomirapportering for aktivitetar knytt til dei ulike byggjestega KS 2-rapporten om organisering og styring Firmaet Metier har gjennomført ei ekstem kvalitetssikring av Bybanen, byggjesteg 2 på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune. I konklusjonane i rapporten ligg nokre tilrådingar knytt til organisering og 10

12 Prosjekt Bybanen Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 styring for å sikre ei vellukka overføring av byggherrefunksjonen og tilfredsstillande framdrift i prosjektet. Dei mest relevante forslaga frå Metier til prosjekteigar (HFK) innafor området organisering og styring, er: 1. Metier tilrår at HFK som prosjekteigar definerer prosjekteigarrolla og at roller og ansvar vert dokumentert. Ein bør vurdere å opprette eit prosjektstyre. 2. Metier tilrår at det vert utarbeidd ein plan for korleis overføring av prosjektet frå Bergen kommune til HFK skal gjennomførast. Ein slik plan bør omtale når og på kva måte overføringa skal skje, kva oppgaver som skal overførast til HFK, vidare involvering av Bergen kommune, erfaringsoverføring m.m. 3. I samband med finansieringa av prosjektet tilrår Metier at det vert utarbeidd ein plan som omtalar sentrale aktivitetar med klare ansvarslinjer for kva bybanekontoret, kommune, fylke. Statens vegvesen og Vegdirektoratet skal gjere for å få prosjektet handsama i Stortinget innan juni Denne planen må følgjast tett opp av prosjekteigar og rutine for dette bør etablerast. Det er eit mål at dette dokumentet skal følgje opp og gje svar på punkt 1 og 2 ovanfor, jf kapittel 3.4. Forslag 3 er ikkje oppdatert i høve til status for arbeidet med bompengesøknaden, og vert ikkje rekna som del av dette prosjektet. Metier har og nokre forslag knytt til utvikling og oppdatering av styringsdokumentet. Dette er råd av meir prosjektteknisk karakter som vil vere naturleg å følgje opp i dialog med prosjektdirektør. HFK legg førebels til grunn det eksisterande styringsdokumentet, og vurderer oppdateringar etter at HFK sitt byggherreansvar for byg^esteg 2 er stadfesta, sjå nedanfor. 3.4 Vurderingar knytt til HFK si rolle som byggherre - organisatoriske forhold Byggjesteg 1 - før overtaking av byggherreansvar Om tilrådingar frå Metier om overføring av prosjektet (punkt 2): I perioden fram til byggjesteg 1 er ferdig, er det viktig at arbeid med byggjesteg 1 og 2 vert halde frå kvarandre og at HFK ivaretek si rolle som byggherre for aktivitetar knytt til byggjesteg 2 med omsyn til prosjekt- og økonomistyring. Vidare er det viktig å sikre erfaringsoverføring og plan for vidare involvering av Bergen kommune. Dette er etter HFK sitt syn godt ivareteke gjennom rutinar som allereie er etablerte. For å sikre vidareføring av kompetanse og kontinuitet i prosjektet, og for å gje tilsette ved Bybanekontoret føreseielege arbeidsforhold, er det avklart at Hordaland fylkeskommune overtek arbeidsgivaransvaret frå 1. januar Tiltak for å sikre god overføring av prosjektet frå Bergen kommune: Det er sett i verk tiltak for å sikre ein smidig overgang mellom byggjesteg 1 og 2 gjennom eit samarbeid med Bergen kommune. Dei etablerte rutinane tilfredsstillar etter HFK sitt syn behov for å skilje aktivitetar knytt til byggjesteg 1 og 2 (med omsyn til prosjekt- og 11

13 9 Prosjekt Bybanen 1 Tal sider: 15 1 Revidert dato: Arkivsak: 1 økonomistyring). Vidare sikrar desse mtinane nødvendig erfaringsoverføring og vidare involvering av Bergen kommune. HFK sitt byggherreansvar vert stadfesta i samband med framlegging av stortingsproposisjon om bompengesøknaden Byggjesteg 2 - definering av byggherrerolla Innleiing Som vist i kapittel 2, er fleire ulike aktørar sentrale i drift og vedlikehald av Bybanen. På investeringsog utbyggingssida vil HFK sitt utbyggaransvar bli ivareteke gjennom ein byggherre som vert plassert som ei eining i HFK (sjå nærmare omtale nedanfor). Mens grensesnitta er mange mellom dei ulike aktørane på driftssida, vil det vere eit klarare skilje mellom aktørane med investerings- og utbyggingsansvar og aktørane med drifts- og vedlikehaldsansvar. Eit døme kan vere at det er HFK ved Bybanen utbygging' som vil stå ansvarleg for innkjøp av nye vognsett i samband med ferdigstilling av byggjesteg 2 og eventuelle seinare byggjesteg. Dette er fylkeskommunale investeringar som det ikkje er naturleg at selskap med driftsansvar har ansvar for. Dette inneber at avtalen mellom HFK og Bybanen AS som mellom anna gjeld forvaltning av kjøps- og vedlikehaldsavtalen med Stadier, er avgrensa til å gjelde kjøp av vogner som er nødvendige på strekninga Kaigaten-Nesttun (byggjesteg I). Svar på tilrådingar frå Metier om å definere prosiekteigartolla (punkt 1): Dette handlar i stor grad om å definere styringsstrukturen - kven som skal ha ansvar for kva i HFK og forholdet mellom prosjekteigar (HFK) og prosjektorganisasjonen (Bybanen utbygging). Overtakinga av Bybanekontoret som prosjektorganisasjon frå Bergen kommune er å rekne som ein premiss for dette prosjektet. I Metier-rapporten er overtakinga definert som ein kritisk suksessfaktor for prosjektet i byggjesteg 2, og prinsippet om kort veg frå prosjektorganisasjon til beslutningstakar er spesielt framheva. Ved å leggje til grunn tilrådingane frå Metier, er allereie mykje av styringsstrukturen lagt. I korte trekk kan ein føremålstenleg styringsstruktur presenterast slik: Byggherre (etter fullmakt): Bybanen utbygging v/bybanedirektør (prosjektdirektør) Prosjektdirektør rapporterer direkte til fylkesrådmannen Faste møter med fylkesrådmannen med deltaking frå samferdsel og økonomi Faste møter med kontaktutval og ressursgruppe (jf byggjesteg 1) Dette inneber at det ikkje vil vere aktuelt å opprette eit eige prosjektstyre i fylkesadministrasjonen, slik Metier tilrår. Styringa i HFK vil skje gjennom linja, og elles er fokus på å vidareføre styringsstrukturen frå byggjesteg 1, med kort veg frå prosjektet til beslutningstakar. Kontaktutvalet og ressursgmppa er del av strukturen i byggjesteg 1.1 kontaktutvalet deltek Bergen kommune, HFK v/fylkesrådmann, samferdselssjef og direktør i Skyss, samt Bybanen utbygging ' Nytt namn på byggherreorganisasjonen frå det tidspunkt HFK overtek arbeidsgivaransvaret. 12

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget

Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget SAMFERDSELSAVDELINGA SKYSS Notat Dato: 11.11.2014 Arkivsak: 2014/1328-15 Saksbehandlar: oddsylt Til: Frå: Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Fylkesrådmannen 18.11.2014 19./20.11.2014

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD

SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD Notat Dato: 30.01.2017 Arkivsak: 2017/895-1 Saksbehandlar: mattorg Til: Utval for miljø og samferdsel, Fylkesutvalet Frå: Fylkesrådmannen Organisering

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Endring i sonestruktur

Endring i sonestruktur SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15892-2 Saksbehandlar: Tom Arne Steinstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Endring

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/791-25 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.11.2014 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Kjøp av bussanlegg

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-17 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR

Detaljer

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3117-5 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Servicebygg Jondal ferjekai

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.08.2011 45828/2011 Arild Fuglseth Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget

Detaljer

Kommunale næringsfond

Kommunale næringsfond Kommunale næringsfond 3.september 2015 Gloppen Hotell Vi vil gå gjennom Evaluering av kommunale næringsfond Retningsliner for kommunale næringsfond Retningsliner frå fylkeskommunen Rolledeling i finansieringssaker

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert...

EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE. mellom. Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... EKSEMPEL - ANLEGGSBIDRAGSAVTALE mellom Namn: Eid kommune Org.nr.: og Namn: Org.nr.: 1. BAKGRUNN Utbyggar skal bygge ut området..som er regulert i utbyggingsavtale datert... Infrastruktur som skildra nedanfor

Detaljer