Rom Eiendom AS. Noter Note 2 Varige driftsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom Eiendom AS. Noter 2014. Note 2 Varige driftsmidler"

Transkript

1 Note 2 Varige driftsmidler MORSELSKAPET Maskiner Anlegg u. Sum og utstyr utførelse Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (84 096) - (84 096) Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (3 975) - (3 975) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (88 071) - (88 071) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (10) (10) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til utviklingseiendommer - (54 151) (54 151) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 461) - (4 461) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (92 532) - (92 532) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid 2-10 år Kostnader knyttet til leieavtaler for fast eiendom utgjør TNOK (2013: TNOK ).

2 KONSERN Maskiner Anlegg u. Sum og utstyr utførelse Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (84 397) - (84 397) Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Overgang til EK-metoden på SP selskaper (2 686) (23 585) (26 271) Korrigert balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (6 500) (6 500) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 033) (6 726) (10 759) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (88 430) (6 726) (95 156) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (10) (10) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til utviklingseiendommer - (54 151) (54 151) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 571) - (4 571) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (93 001) - (93 001) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid 2-10 år Kostnader knyttet til leieavtaler for fast eiendom utgjør TNOK (2013: TNOK ).

3 Note 3 Kundefordringer og andre fordringer MORSELSKAPET Kundefordringer eksternt Kundefordringer NSB konsern Avsetning for tap (18 119) (5 218) Kundefordringer netto Forskuddsbetaling Lån til nærstående parter Andre fordringer Sum Fordringer på andre nærstående parter utgjør Langsiktige andre fordringer Kortsiktige kundefordringer og andre fordringer Sum Alle langsiktige fordringer forfaller innen 5 år fra balansedatoen. Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger: Kundefordringer Forskuddsbetalinger Lån til nærstående parter Andre fordringer Sum KONSERN Kundefordringer eksternt Kundefordringer NSB konsern Avsetning for tap (8 929) (5 218) Kundefordringer netto Forskuddsbetaling Lån til nærstående parter - - Andre fordringer Sum Fordringer på andre nærstående parter utgjør - - Langsiktige andre fordringer - - Kortsiktige kundefordringer og andre fordringer Sum Alle langsiktige fordringer forfaller innen 5 år fra balansedatoen. Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger: Kundefordringer Forskuddsbetalinger Lån til nærstående parter - - Andre fordringer Sum

4 Note 4 Utviklingseiendommer under utvikling for salg MORSELSKAPET Utviklingseiendommer under utvikling for salg Sum Årets kapitaliserte låneutgifter er TNOK (2013: TNOK 0). Gjennomsnittlig benyttet rentesats er 3,70% (2013: 4,22%). KONSERN Utviklingseiendommer under utvikling for salg Sum Årets kapitaliserte låneutgifter er TNOK (2013: TNOK ). Gjennomsnittlig benyttet rentesats er 3,70% (2013: 4,22%). Note 5 Egenregiprosjekter for salg KONSERN Prosjekter under utførelse (inkludert i kundefordringer og andre fordringer) - - Prosjekter under utførelse består av boliger under oppføring som ikke er overlevert til kunden. Note 6 Kontanter og kontantekvivalenter MORSELSKAPET Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og kontantekvivalenter I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende: Kontanter og bankinnskudd Kassekreditt (note 9) - (30 846) (24 259) Bundne midler utgjør TNOK per Rom Eiendom har etablert trekkrettigheter hos NSB konsern. KONSERN Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og kontantekvivalenter I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende: Kontanter og bankinnskudd Kassekreditt (note 9) - (30 846) Bundne midler utgjør TNOK per Note 7 Aksjekapital og overkurs MORSELSKAPET OG KONSERN Ant. aksjer Ordinære Overkurs Sum aksjer Per 1. januar Kapitalendringer Per 31. desember Kapitalendringer Per 31. desember NSB AS eier alle aksjene i Rom Eiendom AS. Aksjekapitalen er fordelt på aksjer, hver pålydende NOK Alle aksjene har lik stemmerett. Note 8 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld MORSELSKAPET Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Offentlige avgifter Forskuddsbetalte inntekter Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum Andel av gjeld til andre nærstående parter - - KONSERN Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Offentlige avgifter Forskuddsbetalte inntekter Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum Andel av gjeld til andre nærstående parter - -

5 Note 9 Lån MORSELSKAPET Langsiktige lån Gjeldsbrevlån fra NSB AS Sum Selskapet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur: 6 måneder eller mindre måneder Forfall for langsiktige lån er som følger: Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 5 år Over 5 år Alle selskapets lån er i NOK. Effektiv rente på balansedagen var som følger: Gjeldsbrev fra NSB AS 3,70 % 4,22 % KONSERN Langsiktige lån Gjeldsbrevlån fra NSB AS Pantelån - - Andre lån Sum Kortsiktige lån Kassakredit (note 6) - - Andre lån - - Sum - - Konsernet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur: 6 måneder eller mindre måneder Forfall for langsiktige lån er som følger: Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 5 år Over 5 år Alle selskapets lån er i NOK. Effektiv rente på balansedagen var som følger: Gjeldsbrev fra NSB AS 3,70 % 4,22 % Pantelån Andre lån Rentebetingelsene på lån fra NSB AS tar utgangspunkt i 3 års swaprente per september året før renteberegning, med tillegg av en margin. Rentebetingelsen ligger fast gjennom hele kalenderåret. Det er ingen avdragsstruktur på lånene slik at lånene forfaller i sin helhet ved løpetidens utløp.

6 Note 10 Skatter MORSELSKAPET Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skattekostnad Skatt på avgitt konsernbidrag - - For lite/mye avsatt skatt tidligere år Betalbar skatt i balansen Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %) Skatteeffekten av følgende poster: Skattefritt utbytte - - Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) Andre ikke fradragsberettigede kostnader Andre ikke skattepliktige inntekter Årets underskudd uten utsatt skattefordel - - Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel Virkning av endringer i skatteregler og -satser For lite avsatt tidligere år Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 5 % -2 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til Fordel (+) / Forpliktelse (-) Driftsmidler Immaterielle eiendeler - - Finansielle anleggsmidler - - Varer - - Fordringer Verdiendring investeringseiendom - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Overføring fra NSB AS Øvrig kortsiktig gjeld - - Pensjonsforpliktelse Avsetning for forpliktelser Nedskrivninger - - Øvrig langsiktig gjeld - - Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring - - Annet Sum Ikke balanseført utsatt skattefordel - - Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder Sum Utsatt skatt Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder - - Sum Utsatt skatt i balansen Endring i balanseført utsatt skatt Balanseført verdi 1. januar Kjøp av datterselskap - - Resultatført i perioden Resultatført i perioden i utvidet resultat Effekt av endret skattesats Effekt av endret skattesats ført direkte mot egenkapitalen - - Skatteeffekt konsernbidrag - - Sum

7 KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skattekostnad Skatt på avgitt konsernbidrag - - For lite/mye avsatt skatt tidligere år Betalbar skatt i balansen Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %) Skatteeffekten av følgende poster: Skattefritt utbytte - - Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) Andre ikke fradragsberettigede kostnader/konsernposter Andre ikke skattepliktige inntekter Årets underskudd uten utsatt skattefordel - - Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel - - Virkning av endringer i skatteregler og -satser For lite avsatt tidligere år - Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel - Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 4 % -7 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til Fordel (+) / Forpliktelse (-) Driftsmidler Immaterielle eiendeler - - Finansielle anleggsmidler - - Varer - - Fordringer Verdiendring investeringseiendom - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Overføring fra NSB AS Øvrig kortsiktig gjeld - - Pensjonsforpliktelse Avsetning for forpliktelser Nedskrivninger - - Øvrig langsiktig gjeld - - Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Annet Sum Ikke balanseført utsatt skattefordel - - Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder Sum Utsatt skatt Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder - - Sum Utsatt skatt i balansen Endring i balanseført utsatt skatt Balanseført verdi 1. januar Kjøp av datterselskap - - Resultatført i perioden Resultatført i perioden i utvidet resultat Effekt av endret skattesats Effekt av endret skattesats ført direkte mot egenkapitalen - - Skatteeffekt konsernbidrag Sum Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført da det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.

8 Note 11 Pensjoner og lignende forpliktelser Selskapet og konsernet har etablert en pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. MORSELSKAPET OG KONSERN Spesifikasjon av netto innregnet ytelsesbasert pensjonsforpliktelse Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger Virkelig verdi på pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger Planendring leveandersjustering Ikke resultatført aktuarielle tap og gevinster (estimatavvik) - - Netto pensjonsforpliktelse i balansen Bevegelse i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse gjennom året Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per Økning i forpliktelser ved nytt datterselskap/nye medlemmer - - Nåverdien av årets pensjonsopptjening Rentekostnader Aktuarielle tap på forpliktelsen Planendring levealdersjustering Utbetalte ytelser Brutto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger Virkelig verdi på pensjonsmidler per Innbetalinger i løpet av året Utbetalinger i løpet av året Overtagelse/oppkjøp - - Forventet avkastning på pensjonsmidlene Aktuarielle gevinster pensjonsmidler Virkelig verdi på pensjonsmidler per Bevegelse i aktuarielle gevinster og tap innregnet i utvidet resultat Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat Innregnet i utvidet resultat i perioden Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat før skatt Utsatt skatt releatert til aktuarmessige tap innregnet i utvidet resultat Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat etter skatt Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet Ytelsesplaner Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resulatført estimatavvik - - Medarbeidertilskudd til ordningene - - Pensjonskostnad ytelsesplaner Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Økning i G Sensitivitetsanalyse ved endring i forutsetninger 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 % Økning (+)/reduksjon (-) periodens netto pensjonskostnad Økning (+)/reduksjon (-) netto pensjonsforpliktelse per De siste års års utvikling i pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse viser følgende: omarbeidet Resultatregnskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Sum pensjonskostnad Balanse Beregnet totale pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Beregnet netto pensjonsforpliktelse Følgende parametre er benyttet ved beregninene de siste årene: Diskonteringsrente 2,80 % 3,90 % 3,80 % 2,80 % 3,80 % 4,50 % Forventet avkastning 2,80 % 3,90 % 3,80 % 4,00 % 4,60 % 5,60 % Gjennomsnittlig lønnsvekst 2,70 % 3,45 % 3,70 % 3,30 % 3,50 % 4,25 % G-regulering 1,95 % 3,50 % 3,50 % 3,20 % 3,75 % 4,25 % Korridor 10 % av max (PBO/ pensjonsmidler) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % Årlig regulering av pensjoner 2,70 % 2,75 % 2,75 % 2,45 % 3,00 % 4,25 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % Anvendelse av alternative forutsetninger med redusjon av diskonteringsrente med 0,5 % og tilsvarende endringer i øvrige forutsetninger tilpasset selskapets bestand ville gitt en økning i selskapets pensjonsforpliktelse på TNOK

9 Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser MORSELSKAPET Uopptjent Miljø Annet Sum inntekt forplikt. Per 1. januar Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Klassifikasjon i balansen: Andel langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld - - Sum Avsetning gjelder kartlegging av mulig forurensning av tomter. KONSERN Uopptjent Miljø Annet Sum inntekt forplikt. Per 1. januar Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Klassifikasjon i balansen: Andel langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld - - Sum Note 13 Andre kostnader MORSELSKAPET Salgs- og administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum Honorar til revisor: Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning - - Andre tjenester - - Sum Beløpene er eksklusive merverdiavgift KONSERN Salgs- og administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum Honorar til revisor: Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning - - Andre tjenester - - Sum Beløpene er eksklusive merverdiavgift

10 Note 14 Personalkostnader MORSELSKAPET Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 11) Andre personalkostnader Sum Administrerende direktør har en avtale om pensjon etter reglene i Statens Pensjonskasse (SPK). Administrerende direktør har i 2014 hatt en lønn på TNOK Dette inkluderer en bilgodtgjørelse på TNOK 10 per måned. Selskapets administrerende direktør ble ansatt den 1. mars Generalforsamlingen i Rom Eiendom AS har vedtatt at det ikke skal utbetales styrehonorar for styremedlemmer som er ansatt i NSB - konsernet. Det betales styrehonorar til styremedlemmer som ikke er ansatt i NSB - konsernet. Total godtgjørelse til styret i 2014 utgjør TNOK 370 (TNOK 370 i 2013). KONSERN Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 12) Andre personalkostnader Sum Note 15 Finansielle poster MORSELSKAPET Renteinntekter Gevinst salg aksjer i FKV/datterselskap Utbytte fra felleskontrollert virksomhet - - Rentekostnader (83 381) ( ) Kapitaliserte låneutgifter - - Nedskrivning aksjer i felleskontrollert virksomhet (18 860) - Andre finanskostnader (3) - Sum finansielle poster ( ) KONSERN Renteinntekter Gevinst salg aksjer i FKV/datterselskap - - Utbytte fra felleskontrollert virksomhet - - Rentekostnader (76 203) ( ) Kapitaliserte låneutgifter Andre finanskostnader (18 863) - Verdiendring rentesikringsinstrumenter - - Sum finansielle poster (83 767) ( )

11 Note 16 Investeringseiendom MORSELSKAPET Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Korrigering av inngående balanse anskaffelseskost - Akkumulerte avskrivninger ( ) Korrigering av inngående balanse avskrivninger - Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang (3 878) Overført fra anlegg under utførelse - Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (53 289) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang ( ) Avgang (3 959) Overført fra anlegg under utførelse Overført til/fra utviklingseiendommer Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (5 984) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid år Følgende beløp knyttet til investeringseiendommene er inkludert i resultatregnskapet Leieinntekter Direkte driftskostnader knyttet til inv.eiendom som genererte inntekter

12 KONSERN Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Korrigering av inngående balanse anskaffelseskost - Akkumulerte avskrivninger ( ) Korrigering av inngående balanse avskrivninger - Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Overgang til EK-metoden for SP selskaper (17 931) Omarbeidet balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang (3 878) Overført fra anlegg under utførelse (20 000) Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (61 571) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang (30 857) Avgang ( ) Overført fra anlegg under utførelse Overført til/fra utviklingseiendommer (58 953) Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (25 901) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid år Følgende beløp knyttet til investeringseiendommene er inkludert i resultatregnskapet Leieinntekter Direkte driftskostnader knyttet til inv.eiendom som genererte inntekter Rom konsernet har innhentet en verdivurdering av konsernets portefølje av investeringseiendommer og utviklingseiendommer. Verdivurderingene er basert på markedsverdi. Samlet portefølje for Rom konsernet var per vurdert til å ha en virkelig verdi på MNOK (MNOK per ). Konsernets utviklingseiendommer er vurdert til å ha en verdi på MNOK Ved en økning av avkastningskravet på 0,5% vil verdien reduseres til MNOK Ved en reduksjon av avkastningskravet med 0,5% vil verdien økes til MNOK Følgende faktorer vurderes ved verdsettelsen av investeringseiendommene: * Eiendommenes markedsposisjon * Leieinntekter - kontraktsleie vs markedsleie * Eierkostnader * Ledighet * Leietakertilpasninger * Kontraktens løpetid * Nylig omsatte sammenlignbare eiendommer * Prosjekter på eiendommene Basisen for verdifastsettelsen er et forventet reelt avkastningskrav. De fremtidige kontantstrømmene er imidlertid nominelle tall, hvor man hensyntar ev eventuell kortsiktig fravikelse fra langsiktig KPI-fastsettelse på 2,5%. I tillegg til dagens markedssituasjon er spesielt utløpsprofilen og det lokale markedet viktige fakturer som hensyntas når avkastningskravet fastsettes. For prosjekter er det alltid et risikoelement. Dette uttrykkes i verdivurderingen ved en prosentvis nedjustering av sannsynlig prosjektverdi for eiendommen som innebærer at faktisk verdi typisk ligger mellom 15% og 75 % av "ideell verdi" for en regulert tomt, avhengig av markedsforhold.

13 Note 17 Kontantstrømmer fra driften MORSELSKAPET Årsresultat Justering for: - Skattekostnad (3 083) - Avskrivninger Nedskrivning aksjer i FKV Gevinst/tap på salg av varige driftsmidler ( ) (67 007) - Gevinst ved salg aksjer ( ) - - Mottatt utbytte (50 141) ( ) - Rentekostnader Netto endring i avsetning for forpliktelser 918 (18 619) - Utv.eiendom under utv. for salg (2 771) (89 131) - Kundefordringer og andre fordringer ( ) (92 602) - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (38 765) Kontantstrømmer fra driften ( ) KONSERN Årsresultat Justering for: - Skattekostnad (19 407) - Avskrivninger Nedskrivning aksjer i FKV Gevinst/tap på salg av varige driftsmidler ( ) (63 354) - Gevinst ved salg aksjer ( ) - - Rentekostnader Netto endring i avsetning for forpliktelser 918 (18 619) - Tap (inkludert tap ved salg) på andre finansielle eiendeler til virkelig verdi Andel resultat i tilknyttede selskaper (77 201) ( ) - Utv.eiendom under utv. for salg ( ) Kundefordringer og andre fordringer ( ) Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld ( ) (41 304) Kontantstrømmer fra driften ( )

14 Note 18 Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet MORSELSKAPET Datterselskap Ansk.- Kontor Stemme-/ Bokført Årets Bal.verdi tidspunkt adresse res. andel egenkap. resultat 31. des. Sundland Eiendom AS 2000 Oslo Malmskriverveien AS 2000 Oslo Inkubator Sundland 2001 Drammen 95,6 9 (1) 400 Rom Parkering AS 2002 Oslo (288) Filipstad Utvikling AS 2006 Oslo Trondheim Sentralstasjon Utv. AS 2010 Oslo Alfaset Eiendom AS 2011 Oslo Rutebilstasjonen AS 2011 Oslo Rom Schweigaardsgate 51 I AS (A) 2012 Oslo 100 (3 914) (820) 30 Rom Schweigaardsgate 51 II AS (B) 2012 Oslo 100 (1 253) (60) 30 Rom Schweigaardsgate 51 III AS (C ) 2012 Oslo 100 (789) (77) 30 Rom Schweigaardsgate 51 IV AS (D) 2012 Oslo 100 (1 474) (90) 30 Rom Schweigaardsgate 33-1 AS 2012 Oslo (14 515) Rom Schweigaardsgate 33-2 AS 2012 Oslo (10) 100 Grønland 21 AS 2012 Oslo (145) Rom M62 AS 2013 Oslo (23) Rom Zander Kaaes gate AS 2013 Oslo (354) Trolløya Eiendom AS 2013 Oslo (76) Fosnagaten 12 AS 2013 Oslo Rom Sogndal AS 2013 Oslo (297) Jernbaneveien 27 AS 2013 Oslo Grenstølveien 40 AS 2013 Oslo 100 (1 806) (682) (1 260) Rom Cecilienborg AS 2013 Oslo 100 (5 341) (5 177) 50 Rom Frodegaten 23 AS 2013 Oslo 100 (240) (259) 50 Rom Orkanger AS 2013 Oslo 100 (233) (260) 50 Rom Strømmen AS 2013 Oslo Rom 247 Vikersund AS 2014 Oslo Rom Riverside AS 2014 Oslo Rom Kløfta Bolig AS 2014 Oslo Gulskogen Hage-By Utvikling AS 2013/2014 Drammen (21) Rom Paradis 1 AS 2014 Oslo Rom Ganddal AS 2014 Oslo (12) Rom Lierstranda AS 2014 Oslo Rom Økern AS 2014 Oslo Rom Kanalhotellet AS 2014 Oslo Rom X6 AS 2014 Oslo Rom Brueland AS 2014 Oslo Rom Schweigaardsgate AS 2014 Oslo Snipetorp AS 2013/2014 Oslo (107) Quadrum AS 2005/2014 Oslo 100 (11 618) (49) SUM (15 330) Felleskontrollert virksomhet Ansk.- Kontor Stemme-/ Bokført Årets Bal.verdi tidspunkt adresse res. andel egenkap. resultat 31. des. Oslo S Utvikling AS 2000 Oslo 33 % Alfheim Utvikling AS 2000 Oslo 50 % 119 (51) 100 Alf Bjerckes vei 30 AS 2000 Oslo 50 % (82) Grefsen Utvikling AS 2000 Bærum 50 % Alfheim Bolig AS 2006 Oslo 50 % 688 (44) 108 Bellevue Utvikling AS 2006 Fredrikstad 50 % Strandsonen Utvikling AS 2007 Hamar 50 % (44) Jessheim Byutvikling AS 2007 Ullensaker 50 % Jernbanebrygga 63 AS 2011 Skien 50 % Lilleelva Parkering AS 2011 Oslo 50 % Lagårdsveien Utvikling AS 2012 Oslo 50 % (45) Trondheim Stasjonssenter AS 2013 Trondheim 40 % (89) Gjøvik Utvikling AS 2013 Gjøvik 50 % Hokksund Vest Utvikling AS 2013 Oslo 50 % (332) SUM

15 Konsernets felleskontrollerte virksomheter består av utvikling og salg av eiendomsporsjekter i samarbeid med andre eksterne aktører som er organisert i single purpose selskaper. Nedenfor følger en kort presentasjon av de vesentligste pågående prosjektene. Utvikling av eiendommer i Bjørvika Oslo S Utvikling AS (OSU) er et utviklingsselskap stiftet med formål å bygge ut eiendommer i Bjørvika i Oslo. Nedenfor følger en beskrivelse av pågående prosjekter i regi av Oslo S Utvikling AS. Næringsbygg Alt areal under bakken for utleie av lager, parkeringsplasser og tekniske fasiliteter/rom for byggende over i i Bjørvika i Oslo ble ferdigstilt i Ved utgangen av 2014 er det meste av arealene under bakken fra vest (under PwC-bygget) til og med DNB-byggene ferdigstilt og det meste er utleid. Resterende arealer ferdigstilles i løpet av I 2014 har arbeidet med utleie av forretningslokalene på bygulvet i Barcode vært intensivert. Det har resultert i flere leiekontrakter og åpning av flere forretninger. Boliger I 2014 er første bygg i det siste boligtrinnet i Barcode rekken ferdigstilt. Resterende del av siste boligtrinn ferdigstilles i Infrastrukturprosjekter OSU drifter sammen med andre grunneiere utbygging av deler av infrastrukturen i Bjørvika. Kostnadene dekkes av utbyggerne samt med et bidrag fra Oslo kommune. All infrastruktur skal ved ferdigstillelse av Bjørvikautbyggingen overføres til Oslo kommune uten vederlag. Boligområde på Grefsen Gjennom utviklingsselskapet Grefsen Utvikling AS blir det utviklet et større boligområde på Grefsen i Oslo. Prosjektet omfatter ca boliger. Byggingen av de første byggene startet i 2011 og overlevering av de første to leilighetsbyggene skjedde i løpet av Salget i 2014 var svært bra, og selskapet endte på 126 solgte enheter. Det var pr ingen usolgte ferdigstilte enheter. Bolig- og næringsområde på Jessheim Gjennom utviklingsselskapet Jessheim Byutvikling AS skal det utvikles et kombinert bolig- og næringsområde i Jessheim kommune. Totalt skal det bygges ca 850 boliger. Første byggetrinn ble overlevert i Salgssstart på neste byggetrinn forventes å bli i januar Salgsprosess av næringsdelen i første byggetrinn Saga Senter er igangsatt i januar Boligområde i Fredrikstad Gjennom utviklingsselskapet Bellevue Utvikling AS er det utviklet et boligprosjekt i Fredrikstad. Pr utgangen av 2014 var prosjektet ferdigstilt og overlevert iht plan. Det var pr usolgte enheter i prosjektet. Kombinasjonsbygg i Alf Bjerckes vei 30 Gjennom utviklingsselskapet Alf Bjerckes vei 30 AS utvikles et kombinasjonsbygg. Hoveddelen av bygget er leid ut til Jungheinrich, og det arbeides med å leie ut resterende arealer. Note 19 Eiendeler for salg MORSELSKAPET Eiendeler for salg Investeringseiendom/utviklingseiendommer KONSERN Eiendeler for salg Investeringseiendom/utviklingseiendommer Forpliktelser knyttet til eiendeler for salg Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - - Note 20 Betingede utfall MORSELSKAPET OG KONSERN Forurenset grunn - utviklingseiendommer Undersøkelser av konsernets eiendomsmasse indikerer latente miljøforpliktelser. Ved identifisering av utviklingsprosjekter hensyntas kostnader til klargjøring av grunn, herunder kostnader relatert til forurensede masser. Disse kostnadene inngår i prosjektkostnadene. Det er av denne årsak ikke foretatt avsetninger for forurensinger relater til forurenset grunn vedrørende utviklingseiendom under utvikling for salg. Hjemmelsoverføring Ved selskapsdannelsen i 1996 overtok NSB BA eiendommer fra staten ved forvaltningsbedriften NSB. Eiendommer ble så overført til Rom Eiendom AS den Arbeidet med hjemmelsoverføring er ikke fullført og forventes å ta flere år. For å overføre hjemmel for solgte eiendommer har det i enkelte tilfeller vært nødvendig å innhente Jernbaneverkets samtykke til de enkelte overdragelsene.

16 Note 21 Forpliktelser MORSELSKAPET Investeringsforpliktelser Inngåtte kontrakter pr. balansedagen for investeringer som ikke er medtatt i årsregnskapet er som følger: Varige driftsmidler - - Investeringseiendommer - - Sum - - Investeringseiendom - reparasjon og vedlikehold Kontraktsmessige forpliktelser for utbedring, reparasjon og vedlikehold av inv.eiendom - - Operasjonelle leieavtaler Selskapet har kontrakter for leie av fast eiendom som er uoppsigelige. Årets regnskapsførte leiekostnader er er vist i note 2. Fremtidige akkumulerte minimumsbetalinger knyttet til uoppsigelige leieavtaler er som følger: Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år Sum KONSERN Investeringsforpliktelser Inngåtte kontrakter pr. balansedagen for investeringer som ikke er medtatt i årsregnskapet er som følger: Varige driftsmidler - - Investeringseiendommer - - Sum - - Investeringseiendom - reparasjon og vedlikehold Kontraktsmessige forpliktelser for utbedring, reparasjon og vedlikehold av inv.eiendom - - Operasjonelle leieavtaler Selskapet har kontrakter for leie av fast eiendom som er uoppsigelige. Årets regnskapsførte leiekostnader er er vist i note 2. Fremtidige akkumulerte minimumsbetalinger knyttet til uoppsigelige leieavtaler er som følger: Forfall innen 1 år Forfall mellom 1 og 5 år Forfall senere enn 5 år Sum

17 Note 22 Nærstående parter Rom Eiendom AS (selskapet og konsernet) er en del av NSB-konsernet. NSB AS er 100% eid av Den norske Stat ved Samferdselsdept. NSB-konsernet definerer nærstående parter som: - Den norske Stat ved Samferdselsdept. med underliggende selskaper og etater. Den eneste enheten som vurderes å ha relasjoner av vesentlig betydning til NSB-konsernet er Jernbaneverket. Transaksjoner med andre aktuelle selskaper og etater er ikke vurdert som vesentlige i denne sammenheng. - Selskaper innad i NSB-konsernet, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. - Styrerepresentanter og medlemmer i ledergruppen. Det er egne avtaler/instrukser for transaksjoner med nærstående parter basert på prinsippet om markedsmessig prissetting i alle transaksjoner. MORSELSKAPET Selskapet har vært involvert i følgende transaksjoner med nærstående parter: Driftsinntekter Kjøp av varer og tjenester Balanseposter ved årsslutt som følge av kjøp og salg av varer og tjenester: Fordringer på: Selskap i samme konsern Felleskontrollert virksomhet - - Virksomheter eid av Samferdselsdept. ved Den norske Stat (JBV) Sum Gjeld til: Selskap i samme konsern Felleskontrollert virksomhet - - Styret og ledende ansatte - - Virksomheter eid av Samferdselsdept. ved Den norske Stat (JBV) Sum Lån til: Selskap i samme konsern Felleskontrollert virksomhet Sum Lån fra: Selskap i samme konsern

18 KONSERN Konsernet har vært involvert i transaksjoner med følgende nærstående parter: Driftsinntekter Kjøp av varer og tjenester Balanseposter ved årsslutt som følge av kjøp og salg av varer og tjenester: Fordringer på: Selskap i samme konsern Felleskontrollert virksomhet - - Styret og ledende ansatte - - Virksomheter eid av Samferdselsdept. ved Den norske Stat (JBV) Sum Gjeld til: Selskap i samme konsern Felleskontrollert virksomhet - - Styret og ledende ansatte - - Virksomheter eid av Samferdselsdept. ved Den norske Stat (JBV) Sum Lån til: Selskap i samme konsern - - Felleskontrollert virksomhet Sum Lån fra: Selskap i samme konsern Note 23 Risikoanalyser KONSERN Tabellen viser fremtidige forfall for konsernets balanseførte forpliktelser per Likviditetsrisiko per < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år Lån Leverandørgjeld og annen gjeld Varige driftsmidler Investeringseiendommer Rom Eiendom AS har som et heleid datterselskap i NSB AS inngått avtale om deltagelse i konsernkontosystemet. Selskapet har tilgang på finansiering gjennom NSB-konsernets sentrale finansfunksjon og har per et langsiktig lån fra NSB AS på MNOK 871. Note 24 Segmenter Konsernet driver kun med eiendomsrelatert virksomhet i Norge.

19 Note 25 Finansiell instrumenter etter kategori MORSELSKAPET Utlån og fordringer Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater benyttet for sikringsformål Til-gjengelig for salg Eiendeler 31. desember 2013 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum Sum Forpliktelser 31. desember 2013 Lån ekskl. finansielle leieavtaler Finansielle leieavtaler Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum Følgende tabell viser selskapets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013 Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Derivater benyttet for sikringsformål Andre forpliktelser til amortisert kost Finansiell eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler Sum Finansielle forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Lån ekskl. finansielle leieavtaler Finansielle leieavtaler Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum forpliktelser Utlån og fordringer Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater benyttet for sikringsformål Til-gjengelig for salg Eiendeler 31. desember 2014 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum Sum

20 Forpliktelser 31. desember 2014 Lån ekskl. finansielle leieavtaler Finansielle leieavtaler Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum Følgende tabell viser selskapets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2014 Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Derivater benyttet for sikringsformål Andre forpliktelser til amortisert kost Finansiell eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler Sum Finansielle forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Lån ekskl. finansielle leieavtaler Finansielle leieavtaler Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum forpliktelser KONSERN Eiendeler til Derivater Utlån og virkelig verdi benyttet for Til-gjengelig fordringer over sikringsformål for salg Sum Eiendeler 31. desember 2013 resultatet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum Forpliktelser 31. desember 2013 Lån ekskl. finansielle leieavtaler Finansielle leieavtaler Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum Følgende tabell viser konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013 Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Derivater benyttet for sikringsformål Andre forpliktelser til amortisert kost Finansiell eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler Sum

Områder hvor bruk av estimater og forutsetninger er vesentlige for konsernregnskapet:

Områder hvor bruk av estimater og forutsetninger er vesentlige for konsernregnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper Generell informasjon Rom Eiendom AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Rom Eiendom AS (selskapet) og dets datterselskaper (samlet konsernet) driver med forvaltning, utleie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer