Rom Eiendom AS. Noter Note 2 Varige driftsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom Eiendom AS. Noter 2014. Note 2 Varige driftsmidler"

Transkript

1 Note 2 Varige driftsmidler MORSELSKAPET Maskiner Anlegg u. Sum og utstyr utførelse Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (84 096) - (84 096) Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (3 975) - (3 975) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (88 071) - (88 071) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (10) (10) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til utviklingseiendommer - (54 151) (54 151) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 461) - (4 461) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (92 532) - (92 532) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid 2-10 år Kostnader knyttet til leieavtaler for fast eiendom utgjør TNOK (2013: TNOK ).

2 KONSERN Maskiner Anlegg u. Sum og utstyr utførelse Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (84 397) - (84 397) Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Overgang til EK-metoden på SP selskaper (2 686) (23 585) (26 271) Korrigert balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (6 500) (6 500) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 033) (6 726) (10 759) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (88 430) (6 726) (95 156) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang - (10) (10) Overført til investeringseiendommer - ( ) ( ) Overført til utviklingseiendommer - (54 151) (54 151) Overført til eiendommer holdt for salg Årets avskrivninger (4 571) - (4 571) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (93 001) - (93 001) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid 2-10 år Kostnader knyttet til leieavtaler for fast eiendom utgjør TNOK (2013: TNOK ).

3 Note 3 Kundefordringer og andre fordringer MORSELSKAPET Kundefordringer eksternt Kundefordringer NSB konsern Avsetning for tap (18 119) (5 218) Kundefordringer netto Forskuddsbetaling Lån til nærstående parter Andre fordringer Sum Fordringer på andre nærstående parter utgjør Langsiktige andre fordringer Kortsiktige kundefordringer og andre fordringer Sum Alle langsiktige fordringer forfaller innen 5 år fra balansedatoen. Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger: Kundefordringer Forskuddsbetalinger Lån til nærstående parter Andre fordringer Sum KONSERN Kundefordringer eksternt Kundefordringer NSB konsern Avsetning for tap (8 929) (5 218) Kundefordringer netto Forskuddsbetaling Lån til nærstående parter - - Andre fordringer Sum Fordringer på andre nærstående parter utgjør - - Langsiktige andre fordringer - - Kortsiktige kundefordringer og andre fordringer Sum Alle langsiktige fordringer forfaller innen 5 år fra balansedatoen. Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger: Kundefordringer Forskuddsbetalinger Lån til nærstående parter - - Andre fordringer Sum

4 Note 4 Utviklingseiendommer under utvikling for salg MORSELSKAPET Utviklingseiendommer under utvikling for salg Sum Årets kapitaliserte låneutgifter er TNOK (2013: TNOK 0). Gjennomsnittlig benyttet rentesats er 3,70% (2013: 4,22%). KONSERN Utviklingseiendommer under utvikling for salg Sum Årets kapitaliserte låneutgifter er TNOK (2013: TNOK ). Gjennomsnittlig benyttet rentesats er 3,70% (2013: 4,22%). Note 5 Egenregiprosjekter for salg KONSERN Prosjekter under utførelse (inkludert i kundefordringer og andre fordringer) - - Prosjekter under utførelse består av boliger under oppføring som ikke er overlevert til kunden. Note 6 Kontanter og kontantekvivalenter MORSELSKAPET Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og kontantekvivalenter I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende: Kontanter og bankinnskudd Kassekreditt (note 9) - (30 846) (24 259) Bundne midler utgjør TNOK per Rom Eiendom har etablert trekkrettigheter hos NSB konsern. KONSERN Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og kontantekvivalenter I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende: Kontanter og bankinnskudd Kassekreditt (note 9) - (30 846) Bundne midler utgjør TNOK per Note 7 Aksjekapital og overkurs MORSELSKAPET OG KONSERN Ant. aksjer Ordinære Overkurs Sum aksjer Per 1. januar Kapitalendringer Per 31. desember Kapitalendringer Per 31. desember NSB AS eier alle aksjene i Rom Eiendom AS. Aksjekapitalen er fordelt på aksjer, hver pålydende NOK Alle aksjene har lik stemmerett. Note 8 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld MORSELSKAPET Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Offentlige avgifter Forskuddsbetalte inntekter Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum Andel av gjeld til andre nærstående parter - - KONSERN Leverandørgjeld Leverandørgjeld konsern Offentlige avgifter Forskuddsbetalte inntekter Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum Andel av gjeld til andre nærstående parter - -

5 Note 9 Lån MORSELSKAPET Langsiktige lån Gjeldsbrevlån fra NSB AS Sum Selskapet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur: 6 måneder eller mindre måneder Forfall for langsiktige lån er som følger: Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 5 år Over 5 år Alle selskapets lån er i NOK. Effektiv rente på balansedagen var som følger: Gjeldsbrev fra NSB AS 3,70 % 4,22 % KONSERN Langsiktige lån Gjeldsbrevlån fra NSB AS Pantelån - - Andre lån Sum Kortsiktige lån Kassakredit (note 6) - - Andre lån - - Sum - - Konsernet er eksponert for renteendringer på lånene basert på følgende reprisingsstruktur: 6 måneder eller mindre måneder Forfall for langsiktige lån er som følger: Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 5 år Over 5 år Alle selskapets lån er i NOK. Effektiv rente på balansedagen var som følger: Gjeldsbrev fra NSB AS 3,70 % 4,22 % Pantelån Andre lån Rentebetingelsene på lån fra NSB AS tar utgangspunkt i 3 års swaprente per september året før renteberegning, med tillegg av en margin. Rentebetingelsen ligger fast gjennom hele kalenderåret. Det er ingen avdragsstruktur på lånene slik at lånene forfaller i sin helhet ved løpetidens utløp.

6 Note 10 Skatter MORSELSKAPET Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skattekostnad Skatt på avgitt konsernbidrag - - For lite/mye avsatt skatt tidligere år Betalbar skatt i balansen Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %) Skatteeffekten av følgende poster: Skattefritt utbytte - - Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) Andre ikke fradragsberettigede kostnader Andre ikke skattepliktige inntekter Årets underskudd uten utsatt skattefordel - - Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel Virkning av endringer i skatteregler og -satser For lite avsatt tidligere år Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 5 % -2 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til Fordel (+) / Forpliktelse (-) Driftsmidler Immaterielle eiendeler - - Finansielle anleggsmidler - - Varer - - Fordringer Verdiendring investeringseiendom - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Overføring fra NSB AS Øvrig kortsiktig gjeld - - Pensjonsforpliktelse Avsetning for forpliktelser Nedskrivninger - - Øvrig langsiktig gjeld - - Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring - - Annet Sum Ikke balanseført utsatt skattefordel - - Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder Sum Utsatt skatt Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder - - Sum Utsatt skatt i balansen Endring i balanseført utsatt skatt Balanseført verdi 1. januar Kjøp av datterselskap - - Resultatført i perioden Resultatført i perioden i utvidet resultat Effekt av endret skattesats Effekt av endret skattesats ført direkte mot egenkapitalen - - Skatteeffekt konsernbidrag - - Sum

7 KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Årets betalbare skattekostnad Skatt på avgitt konsernbidrag - - For lite/mye avsatt skatt tidligere år Betalbar skatt i balansen Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %) Skatteeffekten av følgende poster: Skattefritt utbytte - - Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) Andre ikke fradragsberettigede kostnader/konsernposter Andre ikke skattepliktige inntekter Årets underskudd uten utsatt skattefordel - - Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel - - Virkning av endringer i skatteregler og -satser For lite avsatt tidligere år - Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel - Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 4 % -7 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til Fordel (+) / Forpliktelse (-) Driftsmidler Immaterielle eiendeler - - Finansielle anleggsmidler - - Varer - - Fordringer Verdiendring investeringseiendom - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Overføring fra NSB AS Øvrig kortsiktig gjeld - - Pensjonsforpliktelse Avsetning for forpliktelser Nedskrivninger - - Øvrig langsiktig gjeld - - Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Annet Sum Ikke balanseført utsatt skattefordel - - Netto utsatt fordel/forpl. i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skattefordel som reverserer innen 12 måneder Sum Utsatt skatt Utsatt skatt som reverserer om mer enn 12 måneder Utsatt skatt som reverserer innen 12 måneder - - Sum Utsatt skatt i balansen Endring i balanseført utsatt skatt Balanseført verdi 1. januar Kjøp av datterselskap - - Resultatført i perioden Resultatført i perioden i utvidet resultat Effekt av endret skattesats Effekt av endret skattesats ført direkte mot egenkapitalen - - Skatteeffekt konsernbidrag Sum Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført da det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.

8 Note 11 Pensjoner og lignende forpliktelser Selskapet og konsernet har etablert en pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. MORSELSKAPET OG KONSERN Spesifikasjon av netto innregnet ytelsesbasert pensjonsforpliktelse Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger Virkelig verdi på pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger Planendring leveandersjustering Ikke resultatført aktuarielle tap og gevinster (estimatavvik) - - Netto pensjonsforpliktelse i balansen Bevegelse i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse gjennom året Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per Økning i forpliktelser ved nytt datterselskap/nye medlemmer - - Nåverdien av årets pensjonsopptjening Rentekostnader Aktuarielle tap på forpliktelsen Planendring levealdersjustering Utbetalte ytelser Brutto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser per Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger Virkelig verdi på pensjonsmidler per Innbetalinger i løpet av året Utbetalinger i løpet av året Overtagelse/oppkjøp - - Forventet avkastning på pensjonsmidlene Aktuarielle gevinster pensjonsmidler Virkelig verdi på pensjonsmidler per Bevegelse i aktuarielle gevinster og tap innregnet i utvidet resultat Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat Innregnet i utvidet resultat i perioden Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat før skatt Utsatt skatt releatert til aktuarmessige tap innregnet i utvidet resultat Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat etter skatt Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet Ytelsesplaner Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resulatført estimatavvik - - Medarbeidertilskudd til ordningene - - Pensjonskostnad ytelsesplaner Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Økning i G Sensitivitetsanalyse ved endring i forutsetninger 1 % -1 % 1 % -1 % 1 % -1 % Økning (+)/reduksjon (-) periodens netto pensjonskostnad Økning (+)/reduksjon (-) netto pensjonsforpliktelse per De siste års års utvikling i pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse viser følgende: omarbeidet Resultatregnskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Sum pensjonskostnad Balanse Beregnet totale pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Beregnet netto pensjonsforpliktelse Følgende parametre er benyttet ved beregninene de siste årene: Diskonteringsrente 2,80 % 3,90 % 3,80 % 2,80 % 3,80 % 4,50 % Forventet avkastning 2,80 % 3,90 % 3,80 % 4,00 % 4,60 % 5,60 % Gjennomsnittlig lønnsvekst 2,70 % 3,45 % 3,70 % 3,30 % 3,50 % 4,25 % G-regulering 1,95 % 3,50 % 3,50 % 3,20 % 3,75 % 4,25 % Korridor 10 % av max (PBO/ pensjonsmidler) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % Årlig regulering av pensjoner 2,70 % 2,75 % 2,75 % 2,45 % 3,00 % 4,25 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % Anvendelse av alternative forutsetninger med redusjon av diskonteringsrente med 0,5 % og tilsvarende endringer i øvrige forutsetninger tilpasset selskapets bestand ville gitt en økning i selskapets pensjonsforpliktelse på TNOK

9 Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser MORSELSKAPET Uopptjent Miljø Annet Sum inntekt forplikt. Per 1. januar Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Klassifikasjon i balansen: Andel langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld - - Sum Avsetning gjelder kartlegging av mulig forurensning av tomter. KONSERN Uopptjent Miljø Annet Sum inntekt forplikt. Per 1. januar Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Endring avsetning i løpet av året Avsetninger benyttet i løpet av året Per 31. desember Klassifikasjon i balansen: Andel langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld - - Sum Note 13 Andre kostnader MORSELSKAPET Salgs- og administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum Honorar til revisor: Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning - - Andre tjenester - - Sum Beløpene er eksklusive merverdiavgift KONSERN Salgs- og administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum Honorar til revisor: Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning - - Andre tjenester - - Sum Beløpene er eksklusive merverdiavgift

10 Note 14 Personalkostnader MORSELSKAPET Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 11) Andre personalkostnader Sum Administrerende direktør har en avtale om pensjon etter reglene i Statens Pensjonskasse (SPK). Administrerende direktør har i 2014 hatt en lønn på TNOK Dette inkluderer en bilgodtgjørelse på TNOK 10 per måned. Selskapets administrerende direktør ble ansatt den 1. mars Generalforsamlingen i Rom Eiendom AS har vedtatt at det ikke skal utbetales styrehonorar for styremedlemmer som er ansatt i NSB - konsernet. Det betales styrehonorar til styremedlemmer som ikke er ansatt i NSB - konsernet. Total godtgjørelse til styret i 2014 utgjør TNOK 370 (TNOK 370 i 2013). KONSERN Lønn, inkludert arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 12) Andre personalkostnader Sum Note 15 Finansielle poster MORSELSKAPET Renteinntekter Gevinst salg aksjer i FKV/datterselskap Utbytte fra felleskontrollert virksomhet - - Rentekostnader (83 381) ( ) Kapitaliserte låneutgifter - - Nedskrivning aksjer i felleskontrollert virksomhet (18 860) - Andre finanskostnader (3) - Sum finansielle poster ( ) KONSERN Renteinntekter Gevinst salg aksjer i FKV/datterselskap - - Utbytte fra felleskontrollert virksomhet - - Rentekostnader (76 203) ( ) Kapitaliserte låneutgifter Andre finanskostnader (18 863) - Verdiendring rentesikringsinstrumenter - - Sum finansielle poster (83 767) ( )

11 Note 16 Investeringseiendom MORSELSKAPET Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Korrigering av inngående balanse anskaffelseskost - Akkumulerte avskrivninger ( ) Korrigering av inngående balanse avskrivninger - Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang (3 878) Overført fra anlegg under utførelse - Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (53 289) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang ( ) Avgang (3 959) Overført fra anlegg under utførelse Overført til/fra utviklingseiendommer Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (5 984) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid år Følgende beløp knyttet til investeringseiendommene er inkludert i resultatregnskapet Leieinntekter Direkte driftskostnader knyttet til inv.eiendom som genererte inntekter

12 KONSERN Per 1. januar 2013 Anskaffelseskost Korrigering av inngående balanse anskaffelseskost - Akkumulerte avskrivninger ( ) Korrigering av inngående balanse avskrivninger - Balanseført verdi 1. januar Regnskapsåret 2013 Balanseført verdi 1. januar Overgang til EK-metoden for SP selskaper (17 931) Omarbeidet balanseført verdi 1. januar Tilgang Avgang (3 878) Overført fra anlegg under utførelse (20 000) Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (61 571) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2013 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Regnskapsåret 2014 Balanseført verdi 1. januar Tilgang (30 857) Avgang ( ) Overført fra anlegg under utførelse Overført til/fra utviklingseiendommer (58 953) Overført til eiendommer holdt for salg - Årets avskrivninger ( ) Årets nedskrivninger (25 901) Balanseført verdi 31. desember Per 31. desember 2014 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) Balanseført verdi 31. desember Avskrivningstid år Følgende beløp knyttet til investeringseiendommene er inkludert i resultatregnskapet Leieinntekter Direkte driftskostnader knyttet til inv.eiendom som genererte inntekter Rom konsernet har innhentet en verdivurdering av konsernets portefølje av investeringseiendommer og utviklingseiendommer. Verdivurderingene er basert på markedsverdi. Samlet portefølje for Rom konsernet var per vurdert til å ha en virkelig verdi på MNOK (MNOK per ). Konsernets utviklingseiendommer er vurdert til å ha en verdi på MNOK Ved en økning av avkastningskravet på 0,5% vil verdien reduseres til MNOK Ved en reduksjon av avkastningskravet med 0,5% vil verdien økes til MNOK Følgende faktorer vurderes ved verdsettelsen av investeringseiendommene: * Eiendommenes markedsposisjon * Leieinntekter - kontraktsleie vs markedsleie * Eierkostnader * Ledighet * Leietakertilpasninger * Kontraktens løpetid * Nylig omsatte sammenlignbare eiendommer * Prosjekter på eiendommene Basisen for verdifastsettelsen er et forventet reelt avkastningskrav. De fremtidige kontantstrømmene er imidlertid nominelle tall, hvor man hensyntar ev eventuell kortsiktig fravikelse fra langsiktig KPI-fastsettelse på 2,5%. I tillegg til dagens markedssituasjon er spesielt utløpsprofilen og det lokale markedet viktige fakturer som hensyntas når avkastningskravet fastsettes. For prosjekter er det alltid et risikoelement. Dette uttrykkes i verdivurderingen ved en prosentvis nedjustering av sannsynlig prosjektverdi for eiendommen som innebærer at faktisk verdi typisk ligger mellom 15% og 75 % av "ideell verdi" for en regulert tomt, avhengig av markedsforhold.

13 Note 17 Kontantstrømmer fra driften MORSELSKAPET Årsresultat Justering for: - Skattekostnad (3 083) - Avskrivninger Nedskrivning aksjer i FKV Gevinst/tap på salg av varige driftsmidler ( ) (67 007) - Gevinst ved salg aksjer ( ) - - Mottatt utbytte (50 141) ( ) - Rentekostnader Netto endring i avsetning for forpliktelser 918 (18 619) - Utv.eiendom under utv. for salg (2 771) (89 131) - Kundefordringer og andre fordringer ( ) (92 602) - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (38 765) Kontantstrømmer fra driften ( ) KONSERN Årsresultat Justering for: - Skattekostnad (19 407) - Avskrivninger Nedskrivning aksjer i FKV Gevinst/tap på salg av varige driftsmidler ( ) (63 354) - Gevinst ved salg aksjer ( ) - - Rentekostnader Netto endring i avsetning for forpliktelser 918 (18 619) - Tap (inkludert tap ved salg) på andre finansielle eiendeler til virkelig verdi Andel resultat i tilknyttede selskaper (77 201) ( ) - Utv.eiendom under utv. for salg ( ) Kundefordringer og andre fordringer ( ) Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld ( ) (41 304) Kontantstrømmer fra driften ( )

14 Note 18 Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet MORSELSKAPET Datterselskap Ansk.- Kontor Stemme-/ Bokført Årets Bal.verdi tidspunkt adresse res. andel egenkap. resultat 31. des. Sundland Eiendom AS 2000 Oslo Malmskriverveien AS 2000 Oslo Inkubator Sundland 2001 Drammen 95,6 9 (1) 400 Rom Parkering AS 2002 Oslo (288) Filipstad Utvikling AS 2006 Oslo Trondheim Sentralstasjon Utv. AS 2010 Oslo Alfaset Eiendom AS 2011 Oslo Rutebilstasjonen AS 2011 Oslo Rom Schweigaardsgate 51 I AS (A) 2012 Oslo 100 (3 914) (820) 30 Rom Schweigaardsgate 51 II AS (B) 2012 Oslo 100 (1 253) (60) 30 Rom Schweigaardsgate 51 III AS (C ) 2012 Oslo 100 (789) (77) 30 Rom Schweigaardsgate 51 IV AS (D) 2012 Oslo 100 (1 474) (90) 30 Rom Schweigaardsgate 33-1 AS 2012 Oslo (14 515) Rom Schweigaardsgate 33-2 AS 2012 Oslo (10) 100 Grønland 21 AS 2012 Oslo (145) Rom M62 AS 2013 Oslo (23) Rom Zander Kaaes gate AS 2013 Oslo (354) Trolløya Eiendom AS 2013 Oslo (76) Fosnagaten 12 AS 2013 Oslo Rom Sogndal AS 2013 Oslo (297) Jernbaneveien 27 AS 2013 Oslo Grenstølveien 40 AS 2013 Oslo 100 (1 806) (682) (1 260) Rom Cecilienborg AS 2013 Oslo 100 (5 341) (5 177) 50 Rom Frodegaten 23 AS 2013 Oslo 100 (240) (259) 50 Rom Orkanger AS 2013 Oslo 100 (233) (260) 50 Rom Strømmen AS 2013 Oslo Rom 247 Vikersund AS 2014 Oslo Rom Riverside AS 2014 Oslo Rom Kløfta Bolig AS 2014 Oslo Gulskogen Hage-By Utvikling AS 2013/2014 Drammen (21) Rom Paradis 1 AS 2014 Oslo Rom Ganddal AS 2014 Oslo (12) Rom Lierstranda AS 2014 Oslo Rom Økern AS 2014 Oslo Rom Kanalhotellet AS 2014 Oslo Rom X6 AS 2014 Oslo Rom Brueland AS 2014 Oslo Rom Schweigaardsgate AS 2014 Oslo Snipetorp AS 2013/2014 Oslo (107) Quadrum AS 2005/2014 Oslo 100 (11 618) (49) SUM (15 330) Felleskontrollert virksomhet Ansk.- Kontor Stemme-/ Bokført Årets Bal.verdi tidspunkt adresse res. andel egenkap. resultat 31. des. Oslo S Utvikling AS 2000 Oslo 33 % Alfheim Utvikling AS 2000 Oslo 50 % 119 (51) 100 Alf Bjerckes vei 30 AS 2000 Oslo 50 % (82) Grefsen Utvikling AS 2000 Bærum 50 % Alfheim Bolig AS 2006 Oslo 50 % 688 (44) 108 Bellevue Utvikling AS 2006 Fredrikstad 50 % Strandsonen Utvikling AS 2007 Hamar 50 % (44) Jessheim Byutvikling AS 2007 Ullensaker 50 % Jernbanebrygga 63 AS 2011 Skien 50 % Lilleelva Parkering AS 2011 Oslo 50 % Lagårdsveien Utvikling AS 2012 Oslo 50 % (45) Trondheim Stasjonssenter AS 2013 Trondheim 40 % (89) Gjøvik Utvikling AS 2013 Gjøvik 50 % Hokksund Vest Utvikling AS 2013 Oslo 50 % (332) SUM

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm Regnskap konsern 112 regnskap konsern 113 Resultatregnskap 114 116 117 118 noter konsern 118 Note 1 Overordnet informasjon 118 Note 2 Rammeverk for utarbeidelsen av årsregnskapet 119 Note 3 Segmentinformasjon

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2014 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2014 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer