MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: tirsdag kl H:? (mandag er 2. pinsedag) BL:? (mandag er 2. pinsedag) FRP: torsdag kl MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. GENERALFORSAMLING I NORDRE LAND ASVO AS KL SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 23/13 REFERATER 24/13 25/13 26/13 27/13 28/13 29/13 VALG TIL STYRET I VOKKS (Behandles i formannskapet den ) RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN (Behandles i hovedutvalg for levekår den ) KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 ÅRSMELDING 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. mai

2 Liv Solveig Alfstad ordfører

3 Lnr.: 4485/13 Arkivsaksnr.: 13/1282 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU REFERATER Administrasjonens innstilling: 1. Møteprotokoll Kontrollutvalgets møte NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. mai 2013 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

4 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 29. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Thor Lium (innvilget permisjon fra møtet kl. 1500) Kjartan Th. Stensvold Hans Moon Følgende medlem hadde meldt forfall: Ingen Ellers møtte: Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (sakene 14-16), kommunalsjef Strategi og økonomi John Løvmoen (sakene 14-16), fagsjef regnskap Tor Erik Haldsrud (sakene 14-16) og konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering Marit Strande (sak 16). Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig for forvaltingsrevisjon Reidun Grefsrud (sak 13), oppdragsansvarlig revisor/regnskapsrevisjon Heidi Holm Olafsen (sak 14) og revisor Solveig Holmen (sak 14). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 13, 16, 15, 14 og 17. Til behandling: SAK NR. 12/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 13/2013 AVGRENSNING REVISJONSPROSJEKTET OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK VALG AV POLITISKE VEDTAK TIL OPPFØLGING (STIKKPRØVE) Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS v/reidun Grefsrud gjennomgikk oversikt over vedtak i kommunestyret i perioden Med bakgrunn i gjennomgangen ble aktuelle vedtak til videre oppfølging drøftet. 1

5 Vedtak, enstemmig: 1. Følgende kommunestyrevedtak kontrolleres mht. etterlevelse/gjennomføring: Saksndato Møte- Tittel 11/ Søknad om kompensasjon for arbeidet med Dokkadeltaprosjektet i / Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune. Pkt. 2, 3, og 4 aktuelt å følge opp. 17/ Kjøkkendrift, brukerundersøkelse og status (pkt. 2 fulgt opp av rådmannen) 30/ Varmeplan for Dokka. Pkt. 2 76/ Omlegging av RV 250 mellom Storgata og Jevnakervegen langs Døhlsveita- fordeling av planleggingskostnader. 18/ Gårdskartprosessen i Nordre Land kommune 47/ Etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen 40/ Forebyggende tiltak i barnevern 45/ Kommunale veger vedlikeholdsbehov Plansaker gjennomgås særskilt der det bl.a. fokuseres på sammenheng mellom vedtatt planstrategi og vedtatte planer. Det overlates til revisor å avgrense denne delen av prosjektet med bakgrunn i drøftingen i møtet. 3. Følgende vurderes som eget revisjonsprosjekt på et senere tidspunkt: Etterlevelse av reguleringsplaner. Begrunnelse: Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Hvilke system har rådmannen/administrasjonen for å sikre at reguleringsplanene etterleves, og fungerer dette i praksis? 4. Kommunestyresak 02/2012 (sak: Makebytte av eiendommer Vokks nett AS og Nordre Land kommune) følges opp slik: Rådmannen inviteres til neste møte for å redegjøre for oppfølgingen av vedtaket og for det saksforberedende arbeidet. SAK NR. 14/2013 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 FOR NORDRE LAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Fra behandlingen: Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen og revisor Solveig Holmen Under andre del av saken presenterte rådmannen årsrapport og årsregnskap for 2012 med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Til stede fra administrasjonen var rådmann Jarle 2

6 Snekkestad, kommunalsjef Strategi og økonomi John Løvmoen og fagsjef regnskap Tor Erik Haldsrud. Vedtak, enstemmig: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og samtale med kommunens revisor/innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder. Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ren revisjonsberetning, dvs. ingen bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. Kontrollutvalget har følgende kommentarer: Økonomistyring og budsjettdisiplin: De ulike resultatenhetene går samlet med et overskudd på ca. 5,3 millioner kroner. Med unntak av merforbruk/overskridelser på enkelte enheter, synes det som om budsjettstyringen og budsjettdisiplinen er god. Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for SAK NR. 15/2013 MÅLSTYRING I NORDRE LAND KOMMUNE Fra behandlingen: Rådmannen innledet med en orientering om historikken og utviklingen av målstyringssystemet i Nordre Land kommune, herunder utfordringer med måling av kvalitet. Videre ble nye styringskort (fra 2013) presentert der målstyringen er endret under påvirking av Kommunebarometerets mål. Vedtak, enstemmig: Rådmannens orientering om utvikling av kommunens styringssystem (målstyring) tas til orientering. SAK NR. 16/2013 KOMMUNENS PRAKSIS VED TILDELING AV SYKEHJEMSPLASSER Fra behandlingen: Konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering, Marit Strande, orienterte bl.a. om prosessen fra søknad og behovsvurdering til 3

7 tildeling av tjeneste (hjemmehjelp eller korttidsplass/langtidsplass), og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef John Løvmoen supplerte. Vedtak, enstemmig: Rådmannens orientering om kommunens praksis ved tildeling av sykehjemsplasser, herunder håndtering av ventelister og kommunikasjon med søkere/pårørende som ikke får plass, tas til orientering. SAK NR. 17/2013 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 Fra behandlingen: Kontrollutvalgets Thor Lium ble innvilget permisjon fra møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer. Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. Dokka, 29. april RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 29. april Birgit Felde Sevaldrud leder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 4

8 NESTE MØTE Dato: MANDAG 17. JUNI 2013 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Oppfølging av k.sak 02/12 (Makebytte av eiendommer Vokks nett AS og Nordre Land kommune). Rådmannen inviteres. Orientering om Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS (jf. kusak 05/13) Korrupsjon i kommune-norge Orienteringssak: Tilstandsrapport 2012 for Nordre Land-skolen (jf. ku-sak 05/13) Orienteringssak: Justert prosjektplan for revisjonsprosjektet Oppfølging av politiske vedtak Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (jf. ku-sak 45/12 og 06/13) Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter Møteplan 2013: o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl o Mandag kl Saker til oppfølging senere: Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11) Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): Revisjonsprosjekt: Oppfølging av politiske vedtak (vedtak ku-sak 42/12) 5

9 Lnr.: 4142/13 Arkivsaksnr.: 13/1080 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LSA Utskrift til: VALG TIL STYRET I VOKKS Sammendrag: Rådmannen legger fram saken uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev dat fra VOKKS AS. Saksopplysninger: Generalforsamlingen i VOKKS avholdes i juni Følgende er på valg: som styremedlem: Liv Solveig Alfstad som styremedlem: Arnfinn Eng. som varamedlem: Mieke Punie som varamedlem: Nina Sveen Frøslid. Vurdering: Saken legges fram uten innstilling.

10 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Som styremedlem til styret i VOKKS AS velges: Som styremedlem til styret i VOKKS AS velges: 2. Som varamedlem til styret i VOKKS AS velges: Som varamedlem til styret i VOKKS AS velges: NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. april Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

11 Lnr.: 3037/13 Arkivsaksnr.: 13/917 Arkivnøkkel.: 143 F60 Saksbehandler: TMI Utskrift til: RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN Sammendrag: Kommuner skal etter alkoholloven 1-7d, ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Nordre Land har i perioden ikke hatt en selvstendig alkoholpolitisk handlingsplan. I inneværende periode har rusmiddelplanen vært en forskrift i kommunedelplan for helse, omsorg og rehabilitering. Formannskapet vedtok oppstart av ny rus- og kriminalpolitisk handlingsplan 15. februar Nordre Land har valgt å slå sammen rus- og kriminalitetsfeltet i samme plan. Begrunnelsen for dette er at det er mange sammenfallende problemstillinger. Planen har vært drøftet i Hovedutvalg levekår, formannskap og kommunestyre under prosjektperioden. Politirådet har vært styringsgruppe for handlingsplanen. Hovedpunktene i handlingsplanen er: Hvorfor en rus- og kriminalpolitisk handlingsplan? Beskrivelse og vurdering av kriminal og rusmiddelsituasjonen, nasjonalt. Rus- og kriminalsituasjonen i kommunen. Rus- og kriminalpolitiske mål og strategier. Gjennomføring og oppfølging av rus- og kriminalpolitisk handlingsplan Økonomiske konsekvenser. Vedlegg: Rus- og kriminalpolitisk handlingsplan, datert (legges ut senere). Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Arbeidet med planen har vært gjennomført med en arbeidsgruppe bestående av: Geir Steinar Loeng(kommunalsjef) Alf Harald Rosenberg(Ruskonsulent NAV) Rune Rønningen(Parken ungdomsklubb) Tove Lillejordet(ledende helsesøster) Mette Lillejordet(konst leder barnevern) Odd Johs Egset(rektor Dokka ungdomsskole) Roar Ødegård(politibetjent)

12 Stefan Løvsletten(kommunelege 1) Eva Siristuen(psykisk helse) Mona Sæther Harefallet(fellestjenesten) Tore Mikkelstuen(SLT- koordinator) Hovedutvalg levekår har vært referansegruppe for ny rus- og kriminalpolitisk handlingsplan, mens Politirådet har vært styringsgruppe. Utgangspunktet for arbeidet er å finne i merknadene til 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, der det bla. heter: «En ruspolitisk handlingsplan skal inneholde alkohol og kriminalpolitiske hovedmål og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene» Det er ingen krav til en kriminalpolitisk handlingsplan innenfor gjeldende lovverk. Begrunnelsen for å slå sammen rus- og kriminalpolitiske mål i samme plan er at det er mange sammenfallende problemstillinger. Hovedpunktene i handlingsplanen er: Hvorfor en rus- og kriminalpolitisk handlingsplan? Beskrivelse og vurdering av kriminal og rusmiddelsituasjonen, nasjonalt. Rus- og kriminalsituasjonen i kommunen. Rus- og kriminalpolitiske mål og strategier. Gjennomføring og oppfølging av rus- og kriminalpolitisk handlingsplan Økonomiske konsekvenser. Vurdering: Nordre Land har tidligere hatt alkoholpolitisk handlingsplan fra og fra 2008 har den innarbeidet som en forskrift i kommunedelplan for helse, omsorg og rehabilitering. Men ny rus- og kriminalpolitisk handlingsplan fra 2013 har vi fått en gjennomgang av tilstanden innenfor rus og kriminalfeltet nasjonalt og lokalt. Dette arbeidet med en gjennomgang og vurdering av status er i seg selv verdifullt. I handlingsplanen er det videre trukket opp mål, strategier og tiltak med bakgrunn i disse funnene. De økonomiske konsekvensene av handlingsplanen vil ikke gå ut over den totale økonomiske rammen i allerede vedtatte budsjett. Fram til 2013 har mange av tiltakene innenfor rusfeltet vært finansiert med eksterne tilskudd og prosjektmidler. Fra 2013 bortfaller de fleste tilskuddene og en lavere sum er lagt inn i kommunens rammen. Framtidig satsning og tiltak må bygges inn som en del av den ordinære driften. Vi må mao. være forberedt på en situasjon der eksterne bidrag blir mindre ift. dette arbeidet hvilket også var et signal fra starten av. Med handlingsplanen som et arbeidsdokument vil det legge føringer på hvordan kommunen skal jobbe med dette fagfeltet i årene framover. En særlig utfordring har vært å bygge de spesifikt kriminalitetsforebyggende tiltak inn i planen. Kommunen har en demografisk og sosiografisk sammensetning som er premissgiver for en del særskilte utfordringer også på dette feltet. Imidlertid er rus og kriminalitet så nært knyttet til hverandre at forebyggende tiltak innen rus i betydelig grad samtidig er kriminalitetsforebyggende. Et særlig fokus har det vært på «vold i nære relasjoner», hvilket regjeringen har kommet med en egen stortingsmelding på (St. Meld. 15( )Forebygging og bekjempelse av vold i

13 nære relasjoner). Et tiltak som anbefales her er at det utarbeides særskilte enhetsvise handlingsplaner ift. tematikken, hvilket anbefales gjennomført. Rus- og kriminalitetsforebyggendeplan vurderes årlig i henhold til revisjon av kommunens handlings-/økonomiplaner. Rådmannen viser ellers fullt ut til vedlagte plandokument som anbefales vedtatt. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for Levekår til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Nordre Land kommunestyre godkjenner rus- og kriminalpolitisk handlingsplan NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. april Jarle Snekkestad Rådmann Tore Mikkelstuen

14 Lnr.: 4569/13 Arkivsaksnr.: 13/1230 Arkivnøkkel.: 216 &14 Saksbehandler: JLM Utskrift til: Kontrollutvalget. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012 Sammendrag: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. Vedlegg: Årsrapport 2012 Kontrollutvalgets virksomhet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandlet saken i møte 29. april d.å. som sak 17/2013. Administrasjonens innstilling: Kontrollutvalget vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. mai Birgit Felde Sevaldrud Kontrollutvalgets leder Vigdis Hagenborg

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Lnr.: 4089/13 Arkivsaksnr.: 13/1171 Arkivnøkkel.: 200 Saksbehandler: HHO Utskrift til: KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Sammendrag: Rådmannen legger med dette fram rapporten for 1. kvartal Det er valgt å ikke gjengi styringskortene i denne rapporten, siden det er få nye resultater å presentere så tidlig på året. Etter at årets tre første måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Kultur har meldt opp utfordringer knyttet til lave billettinntekter på kino-området på grunn av svikt i publikumsfilmer. Kulturskolen ligger an til et merforbruk. Utfordringen på Plan og næring knyttet til lavere gebyrinngang fortsetter i 2013, noe som vil kunne gi et merforbruk. Området samhandlingsreformen vil kunne oppleve et merforbruk i Ellers melder skolene om utfordringer. Eiendomsskatten på kraftanleggene ligger an til å gi en merinntekt på ca. 1,1 mill. i Ellers er det for tidlig på året til å kunne se andre fellesinntekter og fellesutgifter som vil avvike vesentlig fra budsjettet. Rådmannen råder kommunestyret til å ta kvartalsrapporten til orientering. Vedlegg: Rapport pr. 1. kvartal Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Ingen enheter har gjennomført brukerundersøkelser i løpet av første kvartal Barnevern har hatt noen fristbrudd på grunn av lav bemanning den siste tiden, men det jobbes med å få ned antallet. Etter første kvartal er fristbruddene igjen 0. Omsorg og rehabilitering rapporterer om avvik knyttet til hendelser som vold og trusler. Her er det iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Gode rutine for avviksrapportering er nå godt kjent i både hjemmetjenesten, på sykehjemmet og i miljøarbeidertjenesten. Dette gir mange avvik. Et av avvikene var alvorlig. Ellers rapporterer enhetene om resultater som hovedsakelig er i tråd med målene i styringskortene. Sykefraværet i kommunen totalt sett var 11,8 % første kvartal Av dette var 2,9 % korttidsfravær innen for arbeidsgiverperioden på 16 dager og 8,9 % langtidsfravær utover 16

25 dager. Trenden følger landet for øvrig. Det er flere enheter som rapporterer om høyt sykefravær i perioden. Årsakene til sykefravær er sammensatte. Fravær som følge av alvorlig sykdom, samt sykdom og utfordringer i familien øker. Man kan heller ikke utelukke at høyt arbeidspress også kan være en faktor som bidrar til økt sykefraværet i enkelte enheter. Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. Etter budsjettvedtaket i desember, har det blitt klart at eiendomsskatten på kraftanleggene blir vesentlig høyere i 2013 enn det som lå til grunn for rapporten fra skattedirektoratet over inntektene for Første termin for eiendomsskatten for verker og bruk er fakturer ut, og støtter opp under bildet om en vesentlig økning i inntektene på dette området. Det ligger derfor an til en merinntekt på eiendomsskatteområdet på ca. 1,1 mill. i Denne inntektsøkningen er foreløpig de eneste merinntektene som er kjent etter første kvartal. Flere enheter rapporterer utfordringer i forhold til å oppnå balanse ved årets slutt. Skolene opplever usikkerhet rundt endrede behov både i gjennom året og i forbindelse med oppstart av nytt skoleår til høsten. Plan og næring ser ut til å få en lavere gebyrinngang enn budsjettert, men hvordan året blir totalt sett er for tidlig å anslå. Også i 2013 opplever kultur mindreinntekter på kinoområdet første kvartal, men hvordan dette ender for året totalt sett avhenger av hvilke filmer som kommer fremover. Også kulturskolen har tilsvarende utfordringer som i 2012 knyttet til en forestilling som gav merutgifter/mindreinntekter. På kultur og kulturskolen jobbes det med å redusere utgiftene for å oppnå balanse. Området samhandlingsreformen hvor medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og betaling for overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter regnskapsføres, vil kunne oppleve et merforbruk i Budsjettet for 2013 ble lagt etter erfaringstall fra Under forutsetning av at sykehusets akonto-tall gir en indikasjon på den kommunale medfinansieringen for 2013, vil dette kunne innebære en merutgift på ca ,-. Etter 1. kvartal et det allerede regnskapsført utgifter tilsvarende halvparten av budsjettet knyttet til overliggerdøgn. Dette kan ha med en influensaepidemi å gjøre. Det for tidlig på året til å kunne se andre områder vil avvike vesentlig fra budsjettet. I formannskapet administrative saker 17. april 2013 ble det vedtatt en økning av bemanningen i enheten omsorg og rehabilitering. Kr 1 mill. av økningen skal finansieres av økte inntekter fra eiendomsskatten på verker og bruk. Dette gjør at merinntektene på dette området vil gå til å dekke nye behov innen omsorg. Et eventuelt merforbruk på samhandlingsreform-området, samt skole og kultur/kultuskolen, vil da ikke kunne dekkes av merinntektene som foreløpig er kjent. Vurdering: Det er få innrapporterte avvik i forhold til målene i styringskortene. Et høyt antall avvik innen enheten omsorg og rehabilitering både når det gjelder avvik på vold og trusler og medisinering, er situasjoner som tas på alvor og som det jobbes systematisk for å redusere. Det er viktig å få avvikene registrert, så man kan ta tak i tilfellen og sette inn tiltak for å unngå at det skjer igjen. Rådmannen følger spesielt opp disse avvikene, og vil sette i verk ytterligere tiltak hvis det blir nødvendig.

26 I løpet av første kvartal har barnevernstjenesten gjennomført undersøkelser og lukket avvikene i forhold til fristbrudd. Rådmannen vil følger utviklingen i fristbruddene innen barnevern fremover. Det er tidlig på året ennå og vurdering av måloppnåelse i styringskortene er vanskelig på et så tidlig stadium. Det jobbes ut fra at enhetene skal nå målene som er satt i styringskortene. Kommunebarometret 2013 som er basert på KOSTRA-tallene for 2012, viser at det er utfordringer på flere områder. Utfordringene er spesielt store innenfor grunnskole, der læringsresultatene viser en nedadgående trend og de er lave sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er satt i gang flere prosjekter innen grunnskolen nå, og resultater fra disse antas å ville gi resultater på sikt. Rådmannen følger utviklingen her og er i dialog med skolene om det videre utviklingsarbeidet for å jobbe mot bedre læringsresultater i skolen. Mulig merforbruket innen skoleverket og kultur/kulturskolen som er blitt spilt inn i denne kvartalsrapporten, kan bli en utfordring. Det er løpende fokus på økonomistyring i enhetene og sentraladministrasjonen. På samhandlingsreform-området vil rådmannen følge utviklingen både når det gjelder medfinansiering og overliggerdøgn i kommende måneder for å se om dette er en varig økning, eller om forbruket av overliggerdøgn igjen vil stabilisere seg på samme nivå som for Imidlertid vil forbruket pr. nå indikere at det på området vil bli et merforbruk for Rådmannen følger den økonomiske utviklingen nøye gjennom månedlige rapporter fra enhetene og oppfølging på fellesområdene, og vil sette inn tiltak tidlig der det ligger an til merforbruk. Grunnskolene fikk en total ramme på kr ,- i budsjettet som ble vedtatt i desember. Dette var fordelt med kr ,- til Dokka barneskole, kr ,- til Dokka ungdomsskole og kr ,- til Torpa barne- og ungdomsskole. Etter en ny fordeling av den totale rammen til grunnskole på kr ,- ved hjelp av rammefordelingsmodellen som skolene har brukt i flere år, er det en gjensidig enighet skolene i mellom om at de nye rammene er: Dokka barneskole kr ,- Dokka ungdomsskole kr ,- Torpa barne- og ungdomsskole kr ,- Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar kvartalsrapporten til orientering. 2. Grunnskolens totalramme på kr ,- fordeles med Dokka barneskole kr ,-, Dokka ungdomsskole kr ,- og Torpa barne- og ungdomsskole kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. april Jarle Snekkestad

27 Rådmann Henriette Hovdelien

28 Behandling i Formannskapet: Innstilling/Vedtak: 1. Kommunestyret tar kvartalsrapporten til orientering. 2. Grunnskolens totalramme på kr ,- fordeles med Dokka barneskole kr ,-, Dokka ungdomsskole kr ,- og Torpa barne- og ungdomsskole kr ,-.

29 Lnr.: 4087/13 Arkivsaksnr.: 13/1170 Arkivnøkkel.: 210 Saksbehandler: HHO Utskrift til: ÅRSMELDING 2012 Sammendrag: 2012 var nok et år preget av høy aktivitet og levering av gode tjenester til kommunens innbyggere. Alle brukerundersøkelsene som ble gjennomført viser jevnt over god tilfredshet med de kommunale tjenestene. Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er meget fornøyde med kommunens sin. Resultatene er bedre enn gjennomsnittet av andre kommuner og det er en forbedring av innbyggernes tilfredshet på nesten alle områder sammenlignet med forrige undersøkelse. Sykefraværet var 9,6 % i Dette er økning fra 2011, og følger utviklingen på landsbasis. Medarbeiderundersøkelsen viste gode resultater og at medarbeidertilfredsheten i Nordre Land kommune er litt over landsgjennomsnittet. Vedlegg: Årsmelding 2012 Vedlegg til årsmelding Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Pr var det innbyggere i Nordre Land. Dette er 10 færre innbyggere enn det var ved inngangen til året. Etter tre år med befolkningsvekst, ble det altså en liten nedgang i Med et fødselsunderskudd på 44 personer, men nettoinnflytting på +33 gjør at det ble bare 10 færre nordrelendinger i Rådmannen oppsummerer innledningsvis i årsmeldinga hva som har vært viktige hendelser for Nordre Land kommune i 2012; Samhandlingsreformen Åpning av D-blokka og nye lokaler for Læringssenteret Barnehageutbyggingen på Dokka Bolystmidler og Ekte landsbyliv Ny kunstgressbane Lean i kommunen (effektivisering, kvalitetsheving)

30 Start på planlegging i Synnfjellet Fra 1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft, og kommunene fikk flere nye lovfestede oppgaver blant annet ansvar for medfinansiering av sykehusbehandling og ansvar for utskrivningsklare pasienter. Enhetene Omsorg og rehabilitering og Familie og helse, har jobbet godt med disse oppgavene. Omsorg og rehabilitering har hatt en spesielt stor utfordring med et vedvarende overbelegg på 6-8 personer i hele Ekstra bemanning ble satt inn for at beboere og pasienter skal få gode tjenester og god pleie. Brukerperspektivet: I året som gikk ble det gjennomført brukerundersøkelser i Torpa barnehage, Kulturskolen, PPT og Tilrettelagte Tjenester. Alle undersøkelsene viser jevnt over god tilfredshet med de kommunale tjenestene, men det er alltid områder for forbedring eller områder det er viktig å jobbe systematisk med videre for å opprettholde de gode resultatene. Høsten 2012 ble det igjen gjennomført en innbyggerundersøkelse i Nordre Land. Resultatene viser at innbyggerne i Nordre Land er meget fornøyde med kommunen sin. Man kan se forbedring i innbyggernes tilfredshet på nesten alle områder sammenlignet med resultatene i Resultatene er også bedre enn gjennomsnittet av andre kommuner som har gjennomført en tilsvarende undersøkelse. Tjenester som kommer best ut er bibliotek/bokbuss, servicetorget, fritidstilbudet til ungdom, barnehagetilbudet og grunnskolen. Av bostedskvaliteter får kommunen bedre resultat enn landsgjennomsnittet på 45 av 52 spørsmål. Nordre Land skiller seg positivt ut i forhold til landsgjennomsnittet i spørsmålet om "utviklingen av kommunesenteret", "næringsutviklingen", "folkeliv og aktivitet", "tilrettelegging for fotgjengere" og "tilrettelegging for syklister". Spørsmålene om hvor fornøyd du er med "standarden på veier og gater" og "kollektiv tilbudet innenfor kommunen" er de med lavest tilfredshet. Nordre Land gjennomførte også en landsbyundersøkelse etter Landsbyprosjektets første to år. Her fikk kommunen meget gode resultater, og scoret som ventet høyt på folkeliv og aktivitet. Det ble blant annet stilt spørsmål om «i hvilken grad folk var fornøyde med utviklingen av Landsbyen Dokka». Her svarte 88 % positivt. Mange av målene i styringskortene er oppnådd. For sentraladministrasjonen er ikke målene knyttet til betaling av fakturaer innenfor fristen og andel arbeidsgiverkontroll helt nådd. I grunnskolen viser elevundersøkelsen god trivsel, men resultatene på nasjonale prøver viser for stor andel av elevene på mestringsnivå 1 og for få elever på de høyeste nivåene. Også grunnskolepoengene er lave sammenlignet med målsetningen og snittet i fylket eller på landsbasis. Også på Læringssenteret er resultatene knyttet til resultater i norsk ikke så gode som målsetningen. Andelen av bosatte flyktninger som går over i tiltak i NAV er også for høy. Andelen elever både på barnetrinnet og ungdomstrinnet som har tilbud i kulturskolen, er lavere enn målsetningen og har også gått ned fra Innen enheten familie og helse har barnevernstjenesten ikke nådd målsetningen om null saker der undersøkelsesfristen på 3 måneder ikke blir overholdt. At målsetningen ikke er nådd, skyldes lav bemanning på grunn av høyt sykefravær. Etter første kvartal 2013 er fristbruddene igjen 0. Antall avvik knyttet til legemiddelhåndtering er høyt. Stort fokus har resultert i at flere avviksmeldinger blir skrevet. Dette er positivt for tjenesten kvalitetsmessig, og gir mulighet for endring av rutiner for å forebygge nye avvik.

31 Teknisk drift og eiendom hadde også i 2012 avvik på drikkevannsforsyningen knyttet til en vannlekkasje. Dårlig kvalitet på avløpsledningsnettet har gjort at mengden overvann inn til pumpestasjonene ble høyere enn målet. Innen plan og næring har andelen byggesaker og søknader uten ansvarsrett som blir behandlet innen fristen, ikke vært så høye som målet. Heller ikke andelen av eiendommer inne i det digitale kartverket og målebrev som er utarbeidet innenfor fristen, har vært så bra som målet. Medarbeiderperspektivet: I 2012 ble det også gjennomført en medarbeiderundersøkelse, som viste gode resultater. Medarbeidertilfredsheten er litt over landsgjennomsnittet i Nordre Land kommune. Sykefraværet i 2012 var på totalt 9,6 %, fordelt på 1, 9 % korttidsfravær og 7, 8 % langtidsfravær. Sykefraværet har igjen økt fra 2011 til 2012, men ligger fortsatt lavere enn det gjorde i Dette er samme tendens som i landet for øvrig. Økonomiperspektivet: 2012 har vært et år preget av god økonomisk kontroll i enhetene og administrasjonen. Budsjettet for 2012 var stramt, men god kontroll på driften, kombinert med større inntekter fra skatt /rammetilskudd og et positivt premieavvik, har ført til at Nordre Land kommune kan legge frem et regnskapsmessig resultat i balanse. Dette til tross for inntektstap fra konsesjonskraftsalg og store merkostnader innenfor pensjonsområdet. Regnskapet for 2012 viser balanse. Enhetene og administrasjonen hadde totalt sett et mindreforbruk på vel kr 5,6 mill. Inntekter fra skatt og rammetilskudd ble kr 5,3 mill. høyere enn budsjettert, mens svikten i inntektene fra salg av konsesjonskraft ble på kr 1,745 mill. Pensjonsområdet hadde en merutgift på kr 8,8 mill. Netto driftsresultat for 2012 er på vel kr 7,9 mill. eller 1,57 % av driftsinntektene. Nordre Land kommune har i 2012 klart å avsette kr 12,297 mill. av premieavviket innenfor pensjonsområdet på kr 14,4 mill. Disse midlene er budsjettert inn i budsjett 2013, for å dekke utgiftsføringen dette året var et nytt aktivt investeringsår, der barnehagene på Dokka har stått i fokus. Kommunen har økt lånegjelden med nesten 40 millioner kroner, og kommunen tærer merkbart på fondskapitalen på grunn av fondsfinansiering av driften. Nordre Land kommune har likevel kontroll på økonomien, men utfordringen i årene som kommer skal ikke undervurderes. Det må frigjøres betydelige driftsmidler for å kunne øke egenfinansieringen av investeringer og avvikle bruken av fond inn i driften. Vurdering: Kommunen har igjennom 2012 jobbet med store utfordrende nye oppgaver innenfor samhandlingsformen, samtidig som har drevet med et utviklingsarbeid innenfor tjenestene (Lean) og bidratt til å øke kommunens attraktivitet gjennom Ekte Landsbyliv. Kommunens virksomhet er mangslungen, kompleks og utfordrende. Men nivået på tjenestene i Nordre Land er gode, og økonomistyringen er god. Medarbeiderne gjør en solid innsats. Samtidig peker det seg ut noen områder som kommunen må prioritere å forbedre resultatene på. Grunnskole er en av disse. Og det er allerede i 2012 satt gang viktig satsninger innenfor grunnskolen.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer