Telio Oppsummering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telio 2004 - Oppsummering"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2004

2 Telio Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser i slutten av februar 2004, og opplevde en eksplosiv vekst gjennom året. Annet halvår representerte 82 % av årets inntekter, og inntektene i fjerde kvartal var 877 % høyere enn i første kvartal. Veksten synes å fortsette i 2005 med inntekter for første kvartal som forventes ligge betydelig høyere enn fjerde kvartal Telio genererer sine inntekter fra tre forretningsområder : Salg av rene IP-baserte kommunikasjons-tjenester til sluttkunder Lisensiering av teknologiplattform på OEM basis til operatører med sluttkunder Salg av tilgang til PSTN nett til sluttkunder I 2004 var det salg av IP-kommunikasjonstjenester til sluttkunder, samt salg av tilgang til PSTN-nett til sluttkunder som genererte hoveddelen av inntektene i konsernet. Telio har imidlertid som målsetning at inntektene fra lisensiering av selskapets teknologiplattform skal øke i betydning i årene fremover. Telio er den av tilbyderne av IP-kommunikasjon i Norge som har den høyeste grad av egenutviklet teknologiinnhold i tjenestene som tilbys kunde. I selskapets tekniske ledelse og rådgivende styre finner man en rekke av verdens fremste eksperter innenfor IP-kommunikasjon. Denne plattformen medfører at konsernet kan vokse sin kundebase på en avansert plattform uten store lisensavgifter. Telios plattform, kombinerte med selskapets kommersielle suksess, medførte at selskapet allerede i 2004 fikk tildels betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt kan nevnes : I september ble Telio inkludert som ett av få skandinaviske selskaper på Pulver 100 listen. Dette er en liste som Pulver.com publiserer hvert år og som ifølge Pulver.com includes private companies in the communications sector that have substantial real-world deployments and enjoy significant growth rates. I november inngikk Telio kontrakt med InternNLnet, en Nederlandsk ISP, om levering og drift av Telios teknologiplattform på OEM basis. I desember ble Telio tildelt prisen Årets dataprodukt fra magasinet PCWorld. Telio er godt fornøyd med at man allerede i første ordinære driftsår oppnådde lønnsom drift. Den kundebase selskapet hadde ved utgangen av 2004 genererte en god kontantstrøm. Selskapet har fra slutten av 2004 kunnet finansiere alle investeringer knyttet til den kraftige veksten gjennom den kontantstrøm som driften genererer.

3 Å R S B E R E T N I N G Telio AS Telio AS utvikler og selger IP baserte telefoniløsninger og tjenester. Selskapets virksomhet er lokalisert i Oslo. Det er etablert datterselskaper med virksomhet i Sverige, Danmark, Sveits og Nederland. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for Til grunn for denne forutsetningen ligger en egenkapitalandel på 69 % for konsernet og 71% for morselskapet, tilfredsstillende likviditet og positive budsjetter og prognoser for 2005 og årene fremover. Virksomhetens bransje medfører verken direkte forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Arbeidsmiljøet anses som godt og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Sykefraværet var kun 22 dager i 2004, tilsvarende 0,3 % av tilgjengelig arbeidstid. Av selskapets 43 ansatte er 4 kvinner. Ingen kvinner har ledende posisjoner i selskapet. Styret består av 3 menn og ingen kvinner. Avlønning, posisjoner og verv bestemmes på grunnlag av kvalifikasjoner og erfaring. Telio AS med datterselskaper oppnådde i 2004 en omsetning på NOK 42,8 millioner og et driftsresultat på NOK 2,8 millioner. Tilsvarende tall for 2003 var henholdsvis NOK 0,05 millioner og NOK -1,3 millioner. Årsresultatet for 2004 ble NOK 1,9 millioner mot NOK -1,3 millioner i Selskapet startet kommersiell drift i februar 2004 og opplever sterk vekst i antall kunder og stadig økende interesse for sine tjenester. Veksten har vært finansiert gjennom drift og seks egenkapitalutvidelser som netto har tilført selskapet NOK 25,7 millioner. Selskapet har investert NOK 24,9 millioner i IT utstyr, programvare og andre immaterielle eiendeler. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det knytter seg vesentlig usikkerhet til årsregnskapet eller at det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet utover det som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen. et Telio AS oppnådde i 2004 et årsoverskudd på NOK Styret foreslår at årsoverskuddet i sin helhet overføres annen egenkapital. Selskapet har ingen fri egenkapital. Selskapet er gjennom sin virksomhet eksponert for kreditrisiko med hensyn til dets mellomværende med kunder og samarbeidspartnere. Rutinene for kreditvurdering og overvåkning har blitt forbedret gjennom regnskapsåret og selskapet vurderer risikoen for betydelige tap på kundefordringer som lav. Selskapet er videre eksponert for valutarisiko som følge av virksomhet i flere land med ulike valuta. Selskapet har i 2004 ikke inngått sikringsforretninger, men det skjer like fullt en implisitt sikring ved at datterselskapene gjør forretninger i lokal valuta. Netto valutaeksponering er følgelig begrenset. Som følge av størrelsen på selskapets likviditetsbeholdning og rentebærende gjeld, er renterisikoen vurdert som liten. Selskapet forventer fortsatt sterk vekst i 2005 og årene fremover. Prognosene indikerer tilfredsstillende lønnsomhet og styret forventer at selskapet vil oppnå en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Oslo, 18. mai 2005 Aril Resen Styrets leder Terje Hamre Styremedlem Arild Nilsen Styremedlem Espen Fjogstad Daglig leder

4 Telio AS RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK ) Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Vare- og trafikkostnad Lønnskostnad Avskrivning 3, Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

5 Telio AS Balanse pr 31. desember (Beløp i NOK ) Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler IT plattform og andre immatrielle rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, anlegg, driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

6 Telio AS Balanse pr 31. desember (Beløp i NOK) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 15, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, xx mai 2005 Aril Resen Styreformann Terje Hamre Arild Nilsen Espen Fjogstad Administrerende direktør

7 Telio KONTANTSTRØMOPPSTILLING - DEN INDIREKTE MODELL (Beløp i NOK ) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Endring utsatt skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immatrielle driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Innbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

8 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for mellomstore foretak. Salgsinntekter Salgsinntekter består primært av etableringsgebyr, abonnementsinntekter, trafikkinntekter og termineringsinntekter. Etableringsgebyr inntektsføres når kunden har tegnet abonnement og har betalt etableringsgebyret. Adapter og annen nødvendig infrastruktur stilles ikke til kundens disposisjon før etableringsgebyret er betalt. Abonnementet er ikke gjenstand for binding. Abonnementsinntekten faktureres månedlig og opptjenes lineært. Trafikkinntekter som er taksert regnskapsføres på grunnlag av målt trafikk i nettverket og standard minuttpriser for ulik typer trafikk. Ut fra konkurransemessige årsaker takseres ikke trafikk til nærmere bestemte nettverk. Telio mottar en avtalt pris pr trafikkminutt for trafikk som er originert hos andre operatører og er terminert hos Telios kunder. Vare- og trafikkostnader Trafikkostnader består kostnader knyttet til leid kapasitet og trafikkostnader som er avhengig av trafikkvolum. Trafikkostnader sammenstilles med tilhørende trafikkinntekter og regnskapsføres den perioden trafikken har funnet sted. Trafikkostnadene estimeres på grunnlag av målt trafikk. Eventuelle avvik mellom avregnet trafikkostnad og estimat regnskapsføres påfølgende periode. Andre driftskostnader Driftskostnader kostnadsføres i samme periode som tilhørende driftsinntekter (sammenstillingsprinsippet) eller behandles som en periodekostnad og kostnadsføres i den perioden leveransen vedrører. Som periodekostnader menes bl.a. husleie, forsikringer, lønnskostnader, arbeidsgiveravgift, ulike typer abonnement etc. Opsjoner Styremedlemmer, ledelse og andre ansatte er tildelt opsjoner som gir rett til å tegne aksjer i selskapet. Lønnselementet beregnes på tildelingstidspunktet som forskjellen mellom aksjenes markedsverdi og innløsningskurs. I henhold til selskapets standard opsjonskontrakt er det arbeidstager som skal bære selskapets kostnad knyttet til arbeidsgiveravgift. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at forsknings- og utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet levetid Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som

9 sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. bidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kostpris for aksjene. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

10 Note 1 Driftsinntekter Salgsinntekt Norge Danmark Sveits Sum Annen driftsinntekt Purregebyr internt salg av kundebase Sum Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Telio AS Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret Ytelser til ledende personer Selskapets administrerende direktør er innleid i stillingen. Se note 17 for transaksjoner med nærstående parter for utfyllende informasjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det foreligger ingen avtaler om etterlønn etc. ved øpphøt av ansettelsesforhold. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i regnskapsåret var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr 0. Note 3 Immaterielle eiendeler IT plattform Telefonnummer Sum Anskaffelseskost Tilgang Skattefunn Avgang Anskaffelseskost Akkumulertre avskrivninger Årets avskrivning Avgang 0 0 Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Forventet økonomisk levetid 5 år Udefinert Avskrivningsplan Lineær Ingen

11 Note 3 Immaterielle eiendeler, forts. IT plattform Telefonnummer Sum Anskaffelseskost Tilgang Skattefunn Avgang Anskaffelseskost Akkumulertre avskrivninger Årets avskrivning Avgang 0 0 Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Forventet økonomisk levetid 5 år Udefinert Avskrivningsplan Lineær Ingen Note 4 Varige driftsmidler Maskiner Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulertre avskrivninger Årets avskrivning Avgang Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse (23 974) (23 974) Balanseført verdi Forventet økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Årlig leie Leieperiode 36 mnd Maskiner Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulertre avskrivninger Årets avskrivning Avgang Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Forventet økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Årlig leie Leieperiode 36 mnd

12 Note 5 Annen Driftskostnad Frakt Kontorlokaler IT drift, kontorrekvisita og lignende kontorkostnader Fremmede tjenester Tap på krav Reisekostnader Reklame-, agent- og salgskostnader Andre kostnader Sum Note 6 Poster som er slått sammen i regnskapet Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 7 Skatt Spesifikasjon av skattekostnaden Betalbar skatt Norge Utlandet Endring utsatt skatt Norge Utlandet Sum Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller: Varige driftsmidler Finansielle leieavtaler vedr. varig driftsmiddel Utestående fordringer Annet Netto midlertidige resultatforskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel % utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen Grunnlag betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag betalbar skatt Fremføring/(anvendelse) av skattemessig underskudd og godtgjørelse til fremføring Skattepliktig inntekt Betalbar skatt

13 Note 7 Skatt, forts. Forklaring av skattekostnaden Resultat før skatt Nominell skatt (28%) Skatteeffekt av permanente forskjeller Ikke balanseført utsatt skattefordel Reversering av ikke balanseført utsatt skattefordel Effekt av ulike skattesatser i datterselskapene Regnskapsført skattekostnad Effektiv skattesast (i prosent av resultat før skatt) 23 % 15 % 0 % Skattemessig underskudd til fremføring Spesifikasjon av beløp og fremføringsperiode: Etter Sum underskudd til fremføring Note 8 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden. Egenkap. Forretningsk siste år (100 Resultat siste Datterselskap ontor Eierandel %) år (100 %) Balanseført verdi Telio NOC Oslo Telio APS København Telio AB Stockholm Telio SIP Services SA Fribourgh Telio BV Amsterdam Balanseført verdi Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning for påregnelige tap Netto kundefordringer Note 10 Andre Fordringer Forskuddsbetalinger mellomværende Mva til gode Skattefunn Forskudd ansatte Sum Note 11 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Bevilgede trekkrettigheter et har ingen avtale om kassekreditt.

14 Note 12 Egenkapital Aksje-kapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Emisjoner Emisjonskostnad Årsresultat Valutaomregning konsern Egenkapital Aksje-kapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Emisjoner Emisjonskostnader Årets resultat Egenkapital Note 13 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr. 0,01. Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene pr 31. desember 2005 Ordinære aksjer Eierandel Aril Resen ,8 % Espen Fjogstad ,0 % Alan Duric ,0 % Saamand AS ,8 % Gambak ,9 % Lime Venture AS ,4 % Per Andreas Sveum ,3 % Indigo Invest AS ,2 % Pluton AS ,9 % Cat Invest I ,6 % Violina AS ,5 % Veen AS ,4 % TV 2 Invest AS ,2 % Creo Ventures AS ,2 % Hammersborg Invest AS ,2 % Thomas Philipp Fleischer ,0 % Sirius AS ,0 % Moga AS ,9 % Hodne Holding AS ,9 % Formel Norge ASA ,8 % Øvrige ,0 % Totalt antall aksjer ,0 % Styret har i samsvar med fullmakt gitt av generalforsamlingen i Telio AS tildelt følgende opsjoner: Hver opsjon gir rett til tegning av en aksje. Antall opsjoner Innløsningskurs Opptjeneningsperiode Utløp , Ingen utløpsdato Ingen utløpsdato Ingen utløpsdato Totalt antall utestående aksjeopsjoner er pr 31. desember Utøvelseskurs er satt til aksjens markedsverdi på tidspunktet for tildeling av opsjonen. Opsjonenes indre verdi, dvs. forskjellen mellom markedsverdi på tildelingstidspunktet og utøvelseskurs, er følgelig null.

15 Note 13 Aksjekapital og aksjonærinformasjon, forts. Ledende ansatte og medlemmer av styret eier følgende aksjer og opsjoner i selskapet pr 31. desember 2004: Navn Funksjon Antall Antall aksjer opsjoner Utøvelses-kurs Aril Resen Styreformann Terje Hamre Styremedlem Arild Nilsen Styremedlem ,5 Espen Fjogstad Adm. direktør Allan Duric Cheif techtincal officer Rune Strømmen Vise adm. Dir ,5 Arve Haug Vise adm. Network operation ,5 og 10 Note 14 Langsiktig gjeld Leasinggjeld Sum Note 15 Annen kortsiktig gjeld Lån Telio NOC Feriepenger avsatt Avsetning for påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum Note 16 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 0 0 Leverandørgjeld 0 0 Annen kortsiktig gjeld Datterselskapene er stiftet i 2004 og Telio AS var følgelig ikke et konsern i Note 17 Transaksjoner med nærtstående parter Selskapets gründere, tre største aksjonærer og medlemmer av selskapets ledergruppe - Aril Resen, Espen Fjogstad og Alan Duric - leverer ulike administrative, operative og tekniske tjenester gjennom private selskaper. Eiernes private selskaper fakturer Telio i henhold til avtaler mellom partene. Betingelsene bygger på prinsippet om armlengdes avstand Fakturert beløp fra nevnte nærstående parter

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer