Kontoradressee : Postvegen Sand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand"

Transkript

1 Årsmelding Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks Sand Kontoradressee : Postvegen Sand Telefon : Telefaks : Org.nr:

2 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 MARKNADSTILHØVE... 6 PERSONALTILHØVE... 6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 7 SAMFUNNSANSVAR... 7 INNKJØP... 7 DET LOKALE ELTILSYN (DLE)... 8 KRAFTSTASJONEN... 8 SMÅKRAFTVERK... 8 BREIBAND... 9 DRIFTS- OG PLANAVDELINGA... 9 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV ÅRSREKNESKAP.12 2

3 INNLEIING 2010 var prega av to lange kuldeperiodar. Ein i starten av året og o ein i slutten. I tillegg var det vesentleg mindre nedbør enn normalt. Dette førte både til høgee straumprisar og låg magasinfylling og frisk debattt om straumprisane både nasjonalt og lokalt.. Rekneskapen for 2010 viser eit overskot på 4,6 mill. Budsjettert resultat var 5 mill. Suldal Elverk distribuerte 95 mill. kilowattimar i 2010, dette er 11 % auke frå året før.. Ved utgangen av året hadde elverket 3684 nettkundar, som er ein auke a på 106. Rutinane for forvaltning av kommunen sii konsesjonskraft vart lagt l om med verknad frå f Omlegginga inneber at konsesjonskraftinntektene går direkte til Suldal Kommune og ikkje blir bokført i Suldal Elverk sin rekneskap slik som tidlegare. Dettee forklarer den store resultatnedgangen frå 2009 til Resultatet i 2009 var på 20,22 mill. Dersom hadde vore ført på same måten som i 2009, villee resultatett ha vore 38,7 mill. Suldal Kommune har i 2010 fått overført 34,1 millionar i konsesjonskraftinntekter. Nettdrifta har vore stabil og talet på feil og avbrot er på same nivå n som i Kvart år får vi tildelt ei inntektstramme frå NVE. NVE fastset inntektsramma slik at inntekta over tid skal dekkee kostnadane ved drift og avskrivning av nettet, samt gi ei rimeleg avkasting på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. n Storleiken på inntektsramma bestemmer kor mykje Suldal Elverk kan ta inn frå kundanee i nettleige.. For 2010 var ramma 34,4 mill. Dette er ein auke på 4,8 mill. frå året før. Kommunestyret ynskjer at Suldal Elverk engasjerer seg sterkaree i utbygging av småkraftverk i kommunen. Dette for å medverka til størst mogleg lokal verdiskapning ogg sikring av lokalt eigarskap. I 2010 har Suldal Elverk jobbaa aktivt med kartlegging og planlegging for at småkraftutbyggingg i Øvre Suldal skal kunne bli realisert. I starten av 2011 har vi for første f gang gått inn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk. Breibandutbygginga har halde fram i 2010, og mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsingaa med mål om 90 % fiberdekning innann utgangen av HMS-arbeidet har hatt auka fokus i HMS er tatt inn som fast punkt på alle drift-, personal-, og styremøter. Sand Egil Bakke 3

4 OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innanfor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningslinjer frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, medd det samfunnsmessigee ansvar forr kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundarr i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRE FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiarr og tre styremedlemerr valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret har i 2010 hatt fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Tone Mari Sand (nestleiar) Arild Hebnes Nina Østebø Kjell Egil Sandvik Terje Bråtveit Olav Vemund Stråpa REVISJON Haugaland Kommunerevisjon Rådhuset 4250 KOPERVIK 4

5 STYRETT SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettertt med eit resultat på 5 mill. kr for Det bokførte resultatet vart 4,6 mill. Da er mindreinntekt inntektsført med 0,99 mill. Dettee er kommentert nedanføre. Omsetning og resultat for aktivitetsområda: Kraftomsetning Nettdrift Kraftstasjon Breiband Sal av tenester Finansinntekter 52,6 37,9 3,0 4,7 3,0 1,2 mill 4,0 mill 0,9 mill -1,9 mill 0,5 mill -0,1 mill I 2010 har marknadsprisane på straum vore høgare enn året før i engros-marknaden, av kommunen si som og slår ut i høgare prisar til kundane våre, og kraftsalett (inkl. forvaltning konsesjonskraft) viser eit historisk godt resultat. Den delen av konsesjonskrafta som vi etter regelverket kan ta ut, og som ikkje vart nytta av våre eigne sluttkundar, vart seld ut i engrosmarknaden. Nettdrifta, som utgjer hovudtyngda av aktiviteten, har gjeve eit resultat påå 4,0 mill. Det har vore eit mål at nettleiga skal tilpassast slik at nettdrifta over tidd skulle gå nokolunde i balanse og vere sjølvfinansierande. Inntektene ogg oppfylgingg av kostnader på denne delen av verksemda er strengt regulerte og kontrollerte, sidan det er ei monopolverksemd. Kvart år får vitildelt ei maksimal ramme frå NVE for kor mykje vikan ta inn i nettleige, rekna ut frå det linjenettet vihar, og dei geografiske tilhøva. I 2010 har viteke inn ca 0,9 mill mindre frå kundane enn det vihadde høve til. I samsvar med regelverket er e dette bokført som ei mindreinntekt, og er bokført som eit kravv som kan kan hentastt inn frå kundane dei 3 komande åra. Styret foreslår at utbyttet vert tillagt eigenkapitalen realisert gevinst på 0,9 mill. Resultatet på 4,6 mill inneheld ein ikkje Investeringar i anlegg i 2010 har vore 13,8 mill. kr. Av dettee er 10,7 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 3,1 mill til breibandutbygging. 5

6 MARKNADSTILHØVE Vi transporterte i 2010 ei kraftmengde påå totalt 95 GWh, det err 11 prosent meir enn året før. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,27 øre pr. kwh. (opp frå 9,70 året før). Hovudmengda av energi som vert levert i vårt område frå andree leverandørar, gjeld kundar som er med i felles innkjøpsordningar, og som difor vert bundne av sentrale avtalar med landsdekkande leverandørar. Framandleverandørar leverte i ,5 GWh, ei lita auke frå året før (5,0). Kraftprisane i marknaden har svinga sterkt gjennom året. Gjennomsnittlegg kraftpris på kraftbørsen Nordpool var 40,7 øre pr. KWh eks. mva. Dette er den d nest høgste kraftprisen gjennom tidene. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore v i dei siste åra: MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Distribuert kraftmengde PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft ca. 26 årsverk, fordelt på 27 tilsette ( inkl. ein lærling), av desse 3 kvinner Totale personalkostnader Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. For å motivere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid, har vi i 2010 innført seniorpolitiske tiltak. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vihittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. 6

7 HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetanee er forbunde med forholdsvis høgg grad av risiko. Sikkerhetsarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidett høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeiningf g og Verneombud. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å haldaa folk i arbeid lengst råd, m.a. vedd å unngå belastningsskader. HMS system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året. Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i Det totale sjukefråveret var i ,7 % inkl. korttidsfråvær, SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk ønskjer å framstå som ein lokal medspelar. Vi støtter opp omm aktivitetarr innanfor idrett, kultur og ideelle organisasjonar i Suldal. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt p syn på Suldal Elverk som ein ansvarlig samfunnsaktør. Samfunnsansvar og sponsing var eit sentralt tema på elverket sitt s årlige strategimøte hausten INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. I 2010 har vi fokusert på å få på plass rammeavtaler innan dei viktigaste innkjøpsområda, som til dømes entreprenørtenestar og elverksmateriell. Vidare har vi blitt medlem i Innkjøpsassistansee Vest, og frå våren 2011 også blitt medlem i Kjøpekraft Vest. 7

8 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for intern kontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i (2009): Bustader/hytter: Næringsverksemder Driftsbygningar/gardsbruk: 125 kontrollertee (157) 43 kontrollertee ( 39) 36 kontrollerte. ( 33) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB gjennomførte tilsyn ved Suldal Elverk si tilsynsavdeling i Hovudkonklusjonen til DSB var: DLE ved Suldal Elverk KF har gode innarbeidede rutiner. Vårt hovedinntrykk er at DLE jobber målrettet, og ivaretar sikkerhetsarbeidet i sitt område på en god måte. KRAFTSTASJONEN Produksjonen i 2010 var på 7.5 GWh (12.3 året før). Nedgangenn skuldast at det i 2010 var svært lite tilsig. Ser ein på heile Norge under et var tilsiget det lågaste sidan SMÅKRAFTVERK Utbygging av småkraftverk er ei stadig utfordring for linjenettet. Ved utgangen av 2010 er det i alt 30 slike i drift i vårt konsesjonsområde, 1 fleire enn året å før. Installert effekt er i alt 35,6 MW, og det vart i 2010 produsert 67,5 mill kwh i desse, ein nedgang på 32,5 % frå året før. Det er framleis mange småkraftver rk i ulike stadier av planlegging og førebuing. Dette gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar. Øvre deler av a kommunen er no stengt for utbygging av småkraft til ein finn løysningar på å føra straumen inn på nettet. Dei avgjerande flaskehalsane her er ikkje i vårt eige nett, men i tilknytinga til sentralnettes et, der vier avhengige av tiltak frå andre. I starten av 2011 har vi for første gang gått innn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk gjennom kjøpet av 70 % av aksjane i Steine Kraft AS. 8

9 BREIBAND Mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsinga med mål om 90 % fiberdekning innan utgangen av Ved utgangen av 2010 var dett inngått over 500 kontraktar om levering av fibertenester, noko som er om lag på det nivået ein venta dåå utbygginga vart planlagd. Rekneskapet for 2010 viser underskot var 2,0 mill. eit underskot på 1,9 mill. for breibandsavdelinga. Budsjettert DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for f drift, vedlikehald og utbyggingg av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står veglysnettet i Suldal kommune. elverket for drift og vedlikehald av det offentlege Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlagaa har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tilleggg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2010 planlagt ca. 85 større og mindre prosjekt, litt fleire enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt ogg småkrafttilknytingarr er dei største og mest og arbeidskrevjande delane av aktiviteten. I 2010 var det 85 nytilknytingar (71), av desse 16 bustader, 49 hytter og 1 småkraftverk. 9

10 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftledning (nettnivå 1) 42,,1 km (uendra) Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/222 kv (byttett i 2010) Distribusjonsnettett (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftledning : 258,9 km (258,9) Jord- og sjøkablar : 74,2 km (74,1) Totalt : km (333,0) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnettt : samla lengde Samla lengde 227,5 km 233,6 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr stk kvaa 10

11

12 Resultat og Balanse 2010 ALLE TAL I 1000 Tekst Rekneskap Budsjett Noter DRIFTSINNTEKTER 1 Energisalg Nettleie Tilskot til utjamning av nettleige Andre driftsinntekter Mindreavkastning Inntekt ved sal av anleggsmidler - - Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Nettkjøp Kostnad arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar 4, Tap på fordringar Tap ved avgang anleggsmidler Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Utbytte Avsatt til anna eigenkapital

13 EIGEDOM Noter ANLEGGSMIDLER Tomter, bygningar og anna fast eigedom Overføringsnett og kraftstasjon Fiberanlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Sum 2, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringar Obligasjonar og andre fordringar Sum Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdning FORDRINGARR Kundefordringar Investeringar finansielle Mindreavkastning Sum fordringar Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL GJELD Avsatt til utbytte Pensjonsforpliktelser Andre avsetningar KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

14 REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2010 til 31.desember NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr Løn Sum NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi.

15 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskostnad Kraftstasjon Inventar Transport midlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Reg.nett Distr.nett Fibernett Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostnad Samla avskrivn Ord. avskrivn.i året Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk.tilsk. årets avgang 8 Akk.avskr. årets avgang Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskr. pr Bokf. verdi pr

16 NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile kr.) Total eigenkapital pr Kapitalkonto Fonds Eigenkapital pr NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i kr. Tekst Fordeling høgspent Fordeling lågspent Fordeling trafo/kiosk Kraftstasjon Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr Bygningar Fellesanlegg, tomt 155 Fiberanlegg/breiband Sum NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år

17 NOTE 11 PENSJONSFORPLIKTELSER

18 Note 12 Skattenote Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forkjeller Permanente forskjeller Udekket underskudd 0, Grunnlag betalbar skatt ,00 Betalbar skatt på årets ordinære resultat 0 0 Sum betalbar skatt ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 0,00 0,00 Skyldig ilignet skatt fra tidligere år 0,00 0,00 Sum betalbar skatt i balansen 0,00 0,00 Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats: 28,00 Utsatt skatt er ikke balanseført

19 . NOTE 13 LØN m.m. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytingar 463 Sum Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn Anna godtgjersle Kostnader til revisor: Revisjonshonorar

20 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/Gevinst salg anleggsmidler Ordinære avskrivinger Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensinger = Netto kontantstrøm fra operative aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetlinger fra salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld Innbetlinger ved opptak ny kortsiktig gjeld - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter ved per. begynnelse = Beh av kont og kontantekvivalenter ved per slutt

21 MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2010 Distrib. nett 2010 Sum nett 2010 RESULTAT Driftsinntekt Driftskostnader* Driftsresultat MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt i regnskapsåret Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret Kostnader overliggjande nett Justert faktisk inntekt Justert tillaten inntekt Berekna mindreinntekt Justert fordeling Akkumulert mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 0 5,33 4,91 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader

22 Hauoaland EOKN. ÊTNE. KARMøY. SAUOA. SULDAL. SVEIO. TYSVÆR. UTSIRA. VINDAFJORD Til kommunestyret i SULDAL kommune Kontrollutvalget Formannskapet Adm in istrasjonssj efen REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Suldal Elverk KF, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr , kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fflkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et sænegnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særegnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene kever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentl i g fei I informasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særegnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors s(ønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særegnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er særegnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Suldal Elverk KF per 31. desember 2010, og av resultater, endringer i egenkapitalen og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fulkeskommunale foretak og god regnskapsskikk inorge.

23 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on om særbudsj ett Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særegnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. Konklusj on om årsberetningen Basert på vår revisjon av sæn'egnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjond, mener vi at ledelsen har oppfolt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Voss, ç.4,4f Odd J. Stírebø S?o kvq Statsautorisert rev isor

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2010 Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har tatt mykje fokus også i 2010. Turbinhjulet til Generator

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer