Kontoradressee : Postvegen Sand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand"

Transkript

1 Årsmelding Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks Sand Kontoradressee : Postvegen Sand Telefon : Telefaks : Org.nr:

2 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 MARKNADSTILHØVE... 6 PERSONALTILHØVE... 6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 7 SAMFUNNSANSVAR... 7 INNKJØP... 7 DET LOKALE ELTILSYN (DLE)... 8 KRAFTSTASJONEN... 8 SMÅKRAFTVERK... 8 BREIBAND... 9 DRIFTS- OG PLANAVDELINGA... 9 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV ÅRSREKNESKAP.12 2

3 INNLEIING 2010 var prega av to lange kuldeperiodar. Ein i starten av året og o ein i slutten. I tillegg var det vesentleg mindre nedbør enn normalt. Dette førte både til høgee straumprisar og låg magasinfylling og frisk debattt om straumprisane både nasjonalt og lokalt.. Rekneskapen for 2010 viser eit overskot på 4,6 mill. Budsjettert resultat var 5 mill. Suldal Elverk distribuerte 95 mill. kilowattimar i 2010, dette er 11 % auke frå året før.. Ved utgangen av året hadde elverket 3684 nettkundar, som er ein auke a på 106. Rutinane for forvaltning av kommunen sii konsesjonskraft vart lagt l om med verknad frå f Omlegginga inneber at konsesjonskraftinntektene går direkte til Suldal Kommune og ikkje blir bokført i Suldal Elverk sin rekneskap slik som tidlegare. Dettee forklarer den store resultatnedgangen frå 2009 til Resultatet i 2009 var på 20,22 mill. Dersom hadde vore ført på same måten som i 2009, villee resultatett ha vore 38,7 mill. Suldal Kommune har i 2010 fått overført 34,1 millionar i konsesjonskraftinntekter. Nettdrifta har vore stabil og talet på feil og avbrot er på same nivå n som i Kvart år får vi tildelt ei inntektstramme frå NVE. NVE fastset inntektsramma slik at inntekta over tid skal dekkee kostnadane ved drift og avskrivning av nettet, samt gi ei rimeleg avkasting på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. n Storleiken på inntektsramma bestemmer kor mykje Suldal Elverk kan ta inn frå kundanee i nettleige.. For 2010 var ramma 34,4 mill. Dette er ein auke på 4,8 mill. frå året før. Kommunestyret ynskjer at Suldal Elverk engasjerer seg sterkaree i utbygging av småkraftverk i kommunen. Dette for å medverka til størst mogleg lokal verdiskapning ogg sikring av lokalt eigarskap. I 2010 har Suldal Elverk jobbaa aktivt med kartlegging og planlegging for at småkraftutbyggingg i Øvre Suldal skal kunne bli realisert. I starten av 2011 har vi for første f gang gått inn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk. Breibandutbygginga har halde fram i 2010, og mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsingaa med mål om 90 % fiberdekning innann utgangen av HMS-arbeidet har hatt auka fokus i HMS er tatt inn som fast punkt på alle drift-, personal-, og styremøter. Sand Egil Bakke 3

4 OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innanfor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningslinjer frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, medd det samfunnsmessigee ansvar forr kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundarr i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRE FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiarr og tre styremedlemerr valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret har i 2010 hatt fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Tone Mari Sand (nestleiar) Arild Hebnes Nina Østebø Kjell Egil Sandvik Terje Bråtveit Olav Vemund Stråpa REVISJON Haugaland Kommunerevisjon Rådhuset 4250 KOPERVIK 4

5 STYRETT SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettertt med eit resultat på 5 mill. kr for Det bokførte resultatet vart 4,6 mill. Da er mindreinntekt inntektsført med 0,99 mill. Dettee er kommentert nedanføre. Omsetning og resultat for aktivitetsområda: Kraftomsetning Nettdrift Kraftstasjon Breiband Sal av tenester Finansinntekter 52,6 37,9 3,0 4,7 3,0 1,2 mill 4,0 mill 0,9 mill -1,9 mill 0,5 mill -0,1 mill I 2010 har marknadsprisane på straum vore høgare enn året før i engros-marknaden, av kommunen si som og slår ut i høgare prisar til kundane våre, og kraftsalett (inkl. forvaltning konsesjonskraft) viser eit historisk godt resultat. Den delen av konsesjonskrafta som vi etter regelverket kan ta ut, og som ikkje vart nytta av våre eigne sluttkundar, vart seld ut i engrosmarknaden. Nettdrifta, som utgjer hovudtyngda av aktiviteten, har gjeve eit resultat påå 4,0 mill. Det har vore eit mål at nettleiga skal tilpassast slik at nettdrifta over tidd skulle gå nokolunde i balanse og vere sjølvfinansierande. Inntektene ogg oppfylgingg av kostnader på denne delen av verksemda er strengt regulerte og kontrollerte, sidan det er ei monopolverksemd. Kvart år får vitildelt ei maksimal ramme frå NVE for kor mykje vikan ta inn i nettleige, rekna ut frå det linjenettet vihar, og dei geografiske tilhøva. I 2010 har viteke inn ca 0,9 mill mindre frå kundane enn det vihadde høve til. I samsvar med regelverket er e dette bokført som ei mindreinntekt, og er bokført som eit kravv som kan kan hentastt inn frå kundane dei 3 komande åra. Styret foreslår at utbyttet vert tillagt eigenkapitalen realisert gevinst på 0,9 mill. Resultatet på 4,6 mill inneheld ein ikkje Investeringar i anlegg i 2010 har vore 13,8 mill. kr. Av dettee er 10,7 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 3,1 mill til breibandutbygging. 5

6 MARKNADSTILHØVE Vi transporterte i 2010 ei kraftmengde påå totalt 95 GWh, det err 11 prosent meir enn året før. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,27 øre pr. kwh. (opp frå 9,70 året før). Hovudmengda av energi som vert levert i vårt område frå andree leverandørar, gjeld kundar som er med i felles innkjøpsordningar, og som difor vert bundne av sentrale avtalar med landsdekkande leverandørar. Framandleverandørar leverte i ,5 GWh, ei lita auke frå året før (5,0). Kraftprisane i marknaden har svinga sterkt gjennom året. Gjennomsnittlegg kraftpris på kraftbørsen Nordpool var 40,7 øre pr. KWh eks. mva. Dette er den d nest høgste kraftprisen gjennom tidene. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore v i dei siste åra: MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Distribuert kraftmengde PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft ca. 26 årsverk, fordelt på 27 tilsette ( inkl. ein lærling), av desse 3 kvinner Totale personalkostnader Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. For å motivere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid, har vi i 2010 innført seniorpolitiske tiltak. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vihittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. 6

7 HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetanee er forbunde med forholdsvis høgg grad av risiko. Sikkerhetsarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidett høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeiningf g og Verneombud. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å haldaa folk i arbeid lengst råd, m.a. vedd å unngå belastningsskader. HMS system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året. Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i Det totale sjukefråveret var i ,7 % inkl. korttidsfråvær, SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk ønskjer å framstå som ein lokal medspelar. Vi støtter opp omm aktivitetarr innanfor idrett, kultur og ideelle organisasjonar i Suldal. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt p syn på Suldal Elverk som ein ansvarlig samfunnsaktør. Samfunnsansvar og sponsing var eit sentralt tema på elverket sitt s årlige strategimøte hausten INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. I 2010 har vi fokusert på å få på plass rammeavtaler innan dei viktigaste innkjøpsområda, som til dømes entreprenørtenestar og elverksmateriell. Vidare har vi blitt medlem i Innkjøpsassistansee Vest, og frå våren 2011 også blitt medlem i Kjøpekraft Vest. 7

8 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for intern kontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i (2009): Bustader/hytter: Næringsverksemder Driftsbygningar/gardsbruk: 125 kontrollertee (157) 43 kontrollertee ( 39) 36 kontrollerte. ( 33) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB gjennomførte tilsyn ved Suldal Elverk si tilsynsavdeling i Hovudkonklusjonen til DSB var: DLE ved Suldal Elverk KF har gode innarbeidede rutiner. Vårt hovedinntrykk er at DLE jobber målrettet, og ivaretar sikkerhetsarbeidet i sitt område på en god måte. KRAFTSTASJONEN Produksjonen i 2010 var på 7.5 GWh (12.3 året før). Nedgangenn skuldast at det i 2010 var svært lite tilsig. Ser ein på heile Norge under et var tilsiget det lågaste sidan SMÅKRAFTVERK Utbygging av småkraftverk er ei stadig utfordring for linjenettet. Ved utgangen av 2010 er det i alt 30 slike i drift i vårt konsesjonsområde, 1 fleire enn året å før. Installert effekt er i alt 35,6 MW, og det vart i 2010 produsert 67,5 mill kwh i desse, ein nedgang på 32,5 % frå året før. Det er framleis mange småkraftver rk i ulike stadier av planlegging og førebuing. Dette gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar. Øvre deler av a kommunen er no stengt for utbygging av småkraft til ein finn løysningar på å føra straumen inn på nettet. Dei avgjerande flaskehalsane her er ikkje i vårt eige nett, men i tilknytinga til sentralnettes et, der vier avhengige av tiltak frå andre. I starten av 2011 har vi for første gang gått innn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk gjennom kjøpet av 70 % av aksjane i Steine Kraft AS. 8

9 BREIBAND Mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsinga med mål om 90 % fiberdekning innan utgangen av Ved utgangen av 2010 var dett inngått over 500 kontraktar om levering av fibertenester, noko som er om lag på det nivået ein venta dåå utbygginga vart planlagd. Rekneskapet for 2010 viser underskot var 2,0 mill. eit underskot på 1,9 mill. for breibandsavdelinga. Budsjettert DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for f drift, vedlikehald og utbyggingg av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står veglysnettet i Suldal kommune. elverket for drift og vedlikehald av det offentlege Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlagaa har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tilleggg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2010 planlagt ca. 85 større og mindre prosjekt, litt fleire enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt ogg småkrafttilknytingarr er dei største og mest og arbeidskrevjande delane av aktiviteten. I 2010 var det 85 nytilknytingar (71), av desse 16 bustader, 49 hytter og 1 småkraftverk. 9

10 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftledning (nettnivå 1) 42,,1 km (uendra) Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/222 kv (byttett i 2010) Distribusjonsnettett (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftledning : 258,9 km (258,9) Jord- og sjøkablar : 74,2 km (74,1) Totalt : km (333,0) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnettt : samla lengde Samla lengde 227,5 km 233,6 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr stk kvaa 10

11

12 Resultat og Balanse 2010 ALLE TAL I 1000 Tekst Rekneskap Budsjett Noter DRIFTSINNTEKTER 1 Energisalg Nettleie Tilskot til utjamning av nettleige Andre driftsinntekter Mindreavkastning Inntekt ved sal av anleggsmidler - - Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Nettkjøp Kostnad arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar 4, Tap på fordringar Tap ved avgang anleggsmidler Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Utbytte Avsatt til anna eigenkapital

13 EIGEDOM Noter ANLEGGSMIDLER Tomter, bygningar og anna fast eigedom Overføringsnett og kraftstasjon Fiberanlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Sum 2, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringar Obligasjonar og andre fordringar Sum Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdning FORDRINGARR Kundefordringar Investeringar finansielle Mindreavkastning Sum fordringar Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL GJELD Avsatt til utbytte Pensjonsforpliktelser Andre avsetningar KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

14 REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2010 til 31.desember NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr Løn Sum NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi.

15 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskostnad Kraftstasjon Inventar Transport midlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Reg.nett Distr.nett Fibernett Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostnad Samla avskrivn Ord. avskrivn.i året Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk.tilsk. årets avgang 8 Akk.avskr. årets avgang Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskr. pr Bokf. verdi pr

16 NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile kr.) Total eigenkapital pr Kapitalkonto Fonds Eigenkapital pr NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i kr. Tekst Fordeling høgspent Fordeling lågspent Fordeling trafo/kiosk Kraftstasjon Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr Bygningar Fellesanlegg, tomt 155 Fiberanlegg/breiband Sum NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år

17 NOTE 11 PENSJONSFORPLIKTELSER

18 Note 12 Skattenote Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forkjeller Permanente forskjeller Udekket underskudd 0, Grunnlag betalbar skatt ,00 Betalbar skatt på årets ordinære resultat 0 0 Sum betalbar skatt ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 0,00 0,00 Skyldig ilignet skatt fra tidligere år 0,00 0,00 Sum betalbar skatt i balansen 0,00 0,00 Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats: 28,00 Utsatt skatt er ikke balanseført

19 . NOTE 13 LØN m.m. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytingar 463 Sum Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn Anna godtgjersle Kostnader til revisor: Revisjonshonorar

20 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/Gevinst salg anleggsmidler Ordinære avskrivinger Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensinger = Netto kontantstrøm fra operative aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetlinger fra salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld Innbetlinger ved opptak ny kortsiktig gjeld - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter ved per. begynnelse = Beh av kont og kontantekvivalenter ved per slutt

21 MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2010 Distrib. nett 2010 Sum nett 2010 RESULTAT Driftsinntekt Driftskostnader* Driftsresultat MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt i regnskapsåret Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret Kostnader overliggjande nett Justert faktisk inntekt Justert tillaten inntekt Berekna mindreinntekt Justert fordeling Akkumulert mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 0 5,33 4,91 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader

22 Hauoaland EOKN. ÊTNE. KARMøY. SAUOA. SULDAL. SVEIO. TYSVÆR. UTSIRA. VINDAFJORD Til kommunestyret i SULDAL kommune Kontrollutvalget Formannskapet Adm in istrasjonssj efen REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Suldal Elverk KF, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr , kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fflkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et sænegnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særegnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene kever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentl i g fei I informasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særegnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors s(ønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særegnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er særegnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Suldal Elverk KF per 31. desember 2010, og av resultater, endringer i egenkapitalen og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fulkeskommunale foretak og god regnskapsskikk inorge.

23 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on om særbudsj ett Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særegnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. Konklusj on om årsberetningen Basert på vår revisjon av sæn'egnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjond, mener vi at ledelsen har oppfolt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Voss, ç.4,4f Odd J. Stírebø S?o kvq Statsautorisert rev isor

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF Årsmelding 2012 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Årsmelding Suldal Elverk KF

Årsmelding Suldal Elverk KF Årsmelding 2011 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Unic Revisjon AS Medlem av Den norske Revisorforening Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: +47 22 44 22 99 post@unicrevisjon.no www.unicrevisjon.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer