Kontoradressee : Postvegen Sand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand"

Transkript

1 Årsmelding Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks Sand Kontoradressee : Postvegen Sand Telefon : Telefaks : Org.nr:

2 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 MARKNADSTILHØVE... 6 PERSONALTILHØVE... 6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 7 SAMFUNNSANSVAR... 7 INNKJØP... 7 DET LOKALE ELTILSYN (DLE)... 8 KRAFTSTASJONEN... 8 SMÅKRAFTVERK... 8 BREIBAND... 9 DRIFTS- OG PLANAVDELINGA... 9 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV ÅRSREKNESKAP.12 2

3 INNLEIING 2010 var prega av to lange kuldeperiodar. Ein i starten av året og o ein i slutten. I tillegg var det vesentleg mindre nedbør enn normalt. Dette førte både til høgee straumprisar og låg magasinfylling og frisk debattt om straumprisane både nasjonalt og lokalt.. Rekneskapen for 2010 viser eit overskot på 4,6 mill. Budsjettert resultat var 5 mill. Suldal Elverk distribuerte 95 mill. kilowattimar i 2010, dette er 11 % auke frå året før.. Ved utgangen av året hadde elverket 3684 nettkundar, som er ein auke a på 106. Rutinane for forvaltning av kommunen sii konsesjonskraft vart lagt l om med verknad frå f Omlegginga inneber at konsesjonskraftinntektene går direkte til Suldal Kommune og ikkje blir bokført i Suldal Elverk sin rekneskap slik som tidlegare. Dettee forklarer den store resultatnedgangen frå 2009 til Resultatet i 2009 var på 20,22 mill. Dersom hadde vore ført på same måten som i 2009, villee resultatett ha vore 38,7 mill. Suldal Kommune har i 2010 fått overført 34,1 millionar i konsesjonskraftinntekter. Nettdrifta har vore stabil og talet på feil og avbrot er på same nivå n som i Kvart år får vi tildelt ei inntektstramme frå NVE. NVE fastset inntektsramma slik at inntekta over tid skal dekkee kostnadane ved drift og avskrivning av nettet, samt gi ei rimeleg avkasting på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. n Storleiken på inntektsramma bestemmer kor mykje Suldal Elverk kan ta inn frå kundanee i nettleige.. For 2010 var ramma 34,4 mill. Dette er ein auke på 4,8 mill. frå året før. Kommunestyret ynskjer at Suldal Elverk engasjerer seg sterkaree i utbygging av småkraftverk i kommunen. Dette for å medverka til størst mogleg lokal verdiskapning ogg sikring av lokalt eigarskap. I 2010 har Suldal Elverk jobbaa aktivt med kartlegging og planlegging for at småkraftutbyggingg i Øvre Suldal skal kunne bli realisert. I starten av 2011 har vi for første f gang gått inn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk. Breibandutbygginga har halde fram i 2010, og mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsingaa med mål om 90 % fiberdekning innann utgangen av HMS-arbeidet har hatt auka fokus i HMS er tatt inn som fast punkt på alle drift-, personal-, og styremøter. Sand Egil Bakke 3

4 OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innanfor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningslinjer frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, medd det samfunnsmessigee ansvar forr kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundarr i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRE FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiarr og tre styremedlemerr valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret har i 2010 hatt fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Tone Mari Sand (nestleiar) Arild Hebnes Nina Østebø Kjell Egil Sandvik Terje Bråtveit Olav Vemund Stråpa REVISJON Haugaland Kommunerevisjon Rådhuset 4250 KOPERVIK 4

5 STYRETT SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettertt med eit resultat på 5 mill. kr for Det bokførte resultatet vart 4,6 mill. Da er mindreinntekt inntektsført med 0,99 mill. Dettee er kommentert nedanføre. Omsetning og resultat for aktivitetsområda: Kraftomsetning Nettdrift Kraftstasjon Breiband Sal av tenester Finansinntekter 52,6 37,9 3,0 4,7 3,0 1,2 mill 4,0 mill 0,9 mill -1,9 mill 0,5 mill -0,1 mill I 2010 har marknadsprisane på straum vore høgare enn året før i engros-marknaden, av kommunen si som og slår ut i høgare prisar til kundane våre, og kraftsalett (inkl. forvaltning konsesjonskraft) viser eit historisk godt resultat. Den delen av konsesjonskrafta som vi etter regelverket kan ta ut, og som ikkje vart nytta av våre eigne sluttkundar, vart seld ut i engrosmarknaden. Nettdrifta, som utgjer hovudtyngda av aktiviteten, har gjeve eit resultat påå 4,0 mill. Det har vore eit mål at nettleiga skal tilpassast slik at nettdrifta over tidd skulle gå nokolunde i balanse og vere sjølvfinansierande. Inntektene ogg oppfylgingg av kostnader på denne delen av verksemda er strengt regulerte og kontrollerte, sidan det er ei monopolverksemd. Kvart år får vitildelt ei maksimal ramme frå NVE for kor mykje vikan ta inn i nettleige, rekna ut frå det linjenettet vihar, og dei geografiske tilhøva. I 2010 har viteke inn ca 0,9 mill mindre frå kundane enn det vihadde høve til. I samsvar med regelverket er e dette bokført som ei mindreinntekt, og er bokført som eit kravv som kan kan hentastt inn frå kundane dei 3 komande åra. Styret foreslår at utbyttet vert tillagt eigenkapitalen realisert gevinst på 0,9 mill. Resultatet på 4,6 mill inneheld ein ikkje Investeringar i anlegg i 2010 har vore 13,8 mill. kr. Av dettee er 10,7 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 3,1 mill til breibandutbygging. 5

6 MARKNADSTILHØVE Vi transporterte i 2010 ei kraftmengde påå totalt 95 GWh, det err 11 prosent meir enn året før. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,27 øre pr. kwh. (opp frå 9,70 året før). Hovudmengda av energi som vert levert i vårt område frå andree leverandørar, gjeld kundar som er med i felles innkjøpsordningar, og som difor vert bundne av sentrale avtalar med landsdekkande leverandørar. Framandleverandørar leverte i ,5 GWh, ei lita auke frå året før (5,0). Kraftprisane i marknaden har svinga sterkt gjennom året. Gjennomsnittlegg kraftpris på kraftbørsen Nordpool var 40,7 øre pr. KWh eks. mva. Dette er den d nest høgste kraftprisen gjennom tidene. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore v i dei siste åra: MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Distribuert kraftmengde PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft ca. 26 årsverk, fordelt på 27 tilsette ( inkl. ein lærling), av desse 3 kvinner Totale personalkostnader Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. For å motivere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid, har vi i 2010 innført seniorpolitiske tiltak. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vihittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. 6

7 HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetanee er forbunde med forholdsvis høgg grad av risiko. Sikkerhetsarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidett høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeiningf g og Verneombud. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å haldaa folk i arbeid lengst råd, m.a. vedd å unngå belastningsskader. HMS system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året. Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i Det totale sjukefråveret var i ,7 % inkl. korttidsfråvær, SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk ønskjer å framstå som ein lokal medspelar. Vi støtter opp omm aktivitetarr innanfor idrett, kultur og ideelle organisasjonar i Suldal. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt p syn på Suldal Elverk som ein ansvarlig samfunnsaktør. Samfunnsansvar og sponsing var eit sentralt tema på elverket sitt s årlige strategimøte hausten INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. I 2010 har vi fokusert på å få på plass rammeavtaler innan dei viktigaste innkjøpsområda, som til dømes entreprenørtenestar og elverksmateriell. Vidare har vi blitt medlem i Innkjøpsassistansee Vest, og frå våren 2011 også blitt medlem i Kjøpekraft Vest. 7

8 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for intern kontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i (2009): Bustader/hytter: Næringsverksemder Driftsbygningar/gardsbruk: 125 kontrollertee (157) 43 kontrollertee ( 39) 36 kontrollerte. ( 33) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB gjennomførte tilsyn ved Suldal Elverk si tilsynsavdeling i Hovudkonklusjonen til DSB var: DLE ved Suldal Elverk KF har gode innarbeidede rutiner. Vårt hovedinntrykk er at DLE jobber målrettet, og ivaretar sikkerhetsarbeidet i sitt område på en god måte. KRAFTSTASJONEN Produksjonen i 2010 var på 7.5 GWh (12.3 året før). Nedgangenn skuldast at det i 2010 var svært lite tilsig. Ser ein på heile Norge under et var tilsiget det lågaste sidan SMÅKRAFTVERK Utbygging av småkraftverk er ei stadig utfordring for linjenettet. Ved utgangen av 2010 er det i alt 30 slike i drift i vårt konsesjonsområde, 1 fleire enn året å før. Installert effekt er i alt 35,6 MW, og det vart i 2010 produsert 67,5 mill kwh i desse, ein nedgang på 32,5 % frå året før. Det er framleis mange småkraftver rk i ulike stadier av planlegging og førebuing. Dette gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar. Øvre deler av a kommunen er no stengt for utbygging av småkraft til ein finn løysningar på å føra straumen inn på nettet. Dei avgjerande flaskehalsane her er ikkje i vårt eige nett, men i tilknytinga til sentralnettes et, der vier avhengige av tiltak frå andre. I starten av 2011 har vi for første gang gått innn på eigarsida i eit eksisterande småkraftverk gjennom kjøpet av 70 % av aksjane i Steine Kraft AS. 8

9 BREIBAND Mellom % av husstandane i Suldal har nå tilbod om fiberbreiband. Styret vedtok hausten 2010 å vidareføre satsinga med mål om 90 % fiberdekning innan utgangen av Ved utgangen av 2010 var dett inngått over 500 kontraktar om levering av fibertenester, noko som er om lag på det nivået ein venta dåå utbygginga vart planlagd. Rekneskapet for 2010 viser underskot var 2,0 mill. eit underskot på 1,9 mill. for breibandsavdelinga. Budsjettert DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for f drift, vedlikehald og utbyggingg av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står veglysnettet i Suldal kommune. elverket for drift og vedlikehald av det offentlege Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlagaa har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tilleggg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2010 planlagt ca. 85 større og mindre prosjekt, litt fleire enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt ogg småkrafttilknytingarr er dei største og mest og arbeidskrevjande delane av aktiviteten. I 2010 var det 85 nytilknytingar (71), av desse 16 bustader, 49 hytter og 1 småkraftverk. 9

10 OVERSIKT OVER LEDNINGSNETT VED UTGANGEN AV Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftledning (nettnivå 1) 42,,1 km (uendra) Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/222 kv (byttett i 2010) Distribusjonsnettett (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftledning : 258,9 km (258,9) Jord- og sjøkablar : 74,2 km (74,1) Totalt : km (333,0) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnettt : samla lengde Samla lengde 227,5 km 233,6 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr stk kvaa 10

11

12 Resultat og Balanse 2010 ALLE TAL I 1000 Tekst Rekneskap Budsjett Noter DRIFTSINNTEKTER 1 Energisalg Nettleie Tilskot til utjamning av nettleige Andre driftsinntekter Mindreavkastning Inntekt ved sal av anleggsmidler - - Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Nettkjøp Kostnad arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar 4, Tap på fordringar Tap ved avgang anleggsmidler Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Utbytte Avsatt til anna eigenkapital

13 EIGEDOM Noter ANLEGGSMIDLER Tomter, bygningar og anna fast eigedom Overføringsnett og kraftstasjon Fiberanlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Sum 2, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringar Obligasjonar og andre fordringar Sum Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdning FORDRINGARR Kundefordringar Investeringar finansielle Mindreavkastning Sum fordringar Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL GJELD Avsatt til utbytte Pensjonsforpliktelser Andre avsetningar KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

14 REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2010 til 31.desember NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr Løn Sum NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi.

15 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskostnad Kraftstasjon Inventar Transport midlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Reg.nett Distr.nett Fibernett Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskostnad Samla avskrivn Ord. avskrivn.i året Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk.tilsk. årets avgang 8 Akk.avskr. årets avgang Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskr. pr Bokf. verdi pr

16 NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile kr.) Total eigenkapital pr Kapitalkonto Fonds Eigenkapital pr NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i kr. Tekst Fordeling høgspent Fordeling lågspent Fordeling trafo/kiosk Kraftstasjon Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr Bygningar Fellesanlegg, tomt 155 Fiberanlegg/breiband Sum NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år

17 NOTE 11 PENSJONSFORPLIKTELSER

18 Note 12 Skattenote Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forkjeller Permanente forskjeller Udekket underskudd 0, Grunnlag betalbar skatt ,00 Betalbar skatt på årets ordinære resultat 0 0 Sum betalbar skatt ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 0,00 0,00 Skyldig ilignet skatt fra tidligere år 0,00 0,00 Sum betalbar skatt i balansen 0,00 0,00 Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats: 28,00 Utsatt skatt er ikke balanseført

19 . NOTE 13 LØN m.m. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytingar 463 Sum Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn Anna godtgjersle Kostnader til revisor: Revisjonshonorar

20 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/Gevinst salg anleggsmidler Ordinære avskrivinger Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensinger = Netto kontantstrøm fra operative aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetlinger fra salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld Innbetlinger ved opptak ny kortsiktig gjeld - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter ved per. begynnelse = Beh av kont og kontantekvivalenter ved per slutt

21 MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2010 Distrib. nett 2010 Sum nett 2010 RESULTAT Driftsinntekt Driftskostnader* Driftsresultat MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt i regnskapsåret Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret Kostnader overliggjande nett Justert faktisk inntekt Justert tillaten inntekt Berekna mindreinntekt Justert fordeling Akkumulert mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 0 5,33 4,91 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader

22 Hauoaland EOKN. ÊTNE. KARMøY. SAUOA. SULDAL. SVEIO. TYSVÆR. UTSIRA. VINDAFJORD Til kommunestyret i SULDAL kommune Kontrollutvalget Formannskapet Adm in istrasjonssj efen REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Suldal Elverk KF, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr , kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fflkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et sænegnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særegnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene kever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentl i g fei I informasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særegnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors s(ønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særegnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er særegnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Suldal Elverk KF per 31. desember 2010, og av resultater, endringer i egenkapitalen og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fulkeskommunale foretak og god regnskapsskikk inorge.

23 Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on om særbudsj ett Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særegnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. Konklusj on om årsberetningen Basert på vår revisjon av sæn'egnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjond, mener vi at ledelsen har oppfolt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Voss, ç.4,4f Odd J. Stírebø S?o kvq Statsautorisert rev isor

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2012. Suldal Elverk KF Årsmelding 2012 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer