Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud"

Transkript

1 Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye (15) Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 Prosjektvirksomhet ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) Håndboken gjelder for alle typer forpliktende samarbeid Håndbokens målgruppe Oppdatering av økonomihåndboken Sentrale definisjoner Reglement og retningslinjer som styrer HiBus prosjektvirksomhet F BOA reglementets viktigste kriterier Vurdering av MVA-plikt Unntatt mva-plikt Mva-plikt Bidrags- eller oppdragsprosjekt? Prosjektoversikt per studiested for HiBu Roller og ansvar HiBus prosjektmodell fasene Etableringsfase Budsjettmal HiBu sin egenandel i bidragsprosjekter Utfakturering Godskrivning lønn og indirekte kostnader internt Tidrapportering av faktisk/virkelig arbeided tid per prosjekt Avtale Gjennomføring Statusrapport Avslutning Avslutningsskjema Oversikt prosjektmodell og maler/skjemaer/rutiner Dokumentasjon i ephorte Liste over prosjektmodellens alle maler/rutiner og skjemaer (15)

2 1 Prosjektvirksomhet ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) HiBus primærvirksomhet er i hovedsak finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet, såkalt grunnbevilgning. Når HiBu avtaler med en ekstern part/finansieringskilde om å gjennomføre en faglig aktivitet (undervisning, forskning eller ulike typer av formidling) mot betaling, faller dette inn i området som kalles BOA-prosjekter. BOA står før Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet i reglementet F og på HiBu benevnes dette som BOA-prosjekter. Reglementet F gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglige aktiviteter. Håndboken er bygd opp for å etterleve kravene i reglementet. All bidrags- og oppdragsvirksomhet skal organiseres som prosjekter og følge HiBus prosjekthåndbok. BOA erstatter det som HiBu kalte EFV-prosjekter. BOA = Bidrags- og Oppdragsfinansierte Aktiviteter. Høgskolen i Buskeruds prosjektmodell er et hjelpemiddel i det daglige prosjektarbeidet. Hensikten med HiBus prosjekthåndbok er at den skal bidra til å strukturere arbeidet, sikre ryddighet, sørge for at gjennomføringen blir effektiv samt å etterleve reglementet F utgitt av Kunnskapsdepartementet, gyldig fra Håndboken gjelder for alle typer forpliktende samarbeid Reglementet gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter, om faglige aktiviteter. Med faglige aktiviteter menes undervisning, forskning og ulike typer formidling som institusjonen ut fra sitt formål skal drive. Når virksomheten får midler fra eksterne finansieringskilder og øverskrider kr skal HiBus prosjekthåndbok følges. Rent salg og mindre oppdrag, < kr, vil normalt ikke falle inn under BOA, men må klargjøres med økonomikonsulent fra tilfelle til tilfelle. I hovedsak er HiBu sin virksomhet finansiert av grunnbevilgningen, den fra Kunnskapsdepartementet. Interne prosjekter, eksempelvis personalseminar, intern virksomhetsutvikling etc., finansieres med disse midlene og trenger ikke å følge denne håndboken. 1.2 Håndbokens målgruppe Håndboken vender seg til dem som arbeider med prosjekter på HiBu, prosjektledere, prosjektmedarbeidere, dekaner og administrative resurser rundt prosjektvirksomheten. 1.3 Oppdatering av økonomihåndboken Styret fastsetter Håndboken for BOA ved HiBu med tilhørende reglement om prosjektvirksomhet og aksjeselskaper. Sjef økonomiseksjonen fastsetter løpende oppdateringer og styret holdes informert om disse. Ved større forandringer og vesentlige prinsippendringer skal en ny versjon godkjennes av styret. 2(15)

3 Håndboken revideres 1 gang/år og en aktuell versjon finnes alltid på Beskjed om oppdateringer skjer via e-post samt via nyheter for ansatte på 1-2 ganger i året holdes prosjektlederkurs inkludert oppdateringer. Studiestedene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på innholdet. 2 Sentrale definisjoner Begrep BOA Bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet Motytelse Eksterne finansieringskilder Direkte kostnader Definisjon Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, benevnes som BOA-prosjekter (BOA erstatter EFV - Eksternt finansiert virksomhet). Når HiBu avtaler med en ekstern part/finansieringskilde om å gjennomføre en faglig aktivitet (undervisning, forskning eller ulike typer av formidling) mot betaling, faller dette inn i området som kalles BOA-prosjekter. Prosjekter der institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Midler fra NFR, EU og andre departementer faller inn under denne definisjonen. HiBu støtter med en egenandel i prosjektene. Prosjektet har en faglig interesse som tilsier at institusjonen delfinansierer prosjektet. Vurderinger skal dokumenteres. Det understrekes at bidragsfinansiert aktivitet ikke kan gå med regnskapsmessig overskudd, og tap i denne type prosjekter anses som ordinær driftskostnad for institusjonen. Eksempel: - Kurs finansiert med egenbetaling fra studenter - Utviklings-/forskningssamarbeid - Tilskudd/gave fra fylke/kommune/bedrift for f eks en stipendiat Prosjekter som HiBu utfører mot full betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) med krav til leveranser (motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Alle kostnader dekkes av oppdragsgiver. Det kreves dokumentasjon (avtale og budsjett) som viser at oppdragsgiver dekker alle direkte og indirekte kostnader. Eksempel: - Kurs på oppdrag av en bedrift/fylke/kommune/organisasjon - Undersøkelse/rapport på oppdrag fra en bedrift - Konsultasjon til en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Levering av varer og tjenester mot vederlag (betaling) en transaksjon der risiko og kontroll over en eiendel (motytelsen) overføres fra en part til en annen. Bidragsprosjekt savner denne transaksjon, det vil si høgskolen eier fortsatt sluttproduktet. Andre departementer, direktorater, fylkeskommuner, Nordisk ministerråd, bedrifter, organisasjoner og lignende. Med direkte kostnader menes: alle kostnader til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers 3(15)

4 Indirekte kostnader Omsetning Prosjektbudsjett Faglig interesse Egeninnsats Faglig uavhengighet Avtale Statusrapport Regnskapsrapport prosjekt Avslutningsskjema Gave andel av pensjonskostnader for personer som jobber i prosjektet innkjøp av varer og tjenester reiser forbruksvarer Er et påslag som dekker bruk av lokaler, administrative oppgaver og andre støttefunksjoner. Budsjett og regnskap må vise alle typer kostnader slik at den statlige bevilgning ikke subsidierer høgskolens prosjektvirksomhet, i henhold til reglementet F Andre indirekte kostnader er: kopieringsutgifter telefon porto kjøp av tjenester og varer internt Levering av varer/tjenester mot vederlag. Hvert prosjekt må ha prosjektbudsjett inneholdende; inntekter, finansieringskilde, direkte og indirekte kostnader. Aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og er forankret i institusjonens strategi. Dette er den timeinnsats (antall timer) som høgskolen bestemmer å bruke i et prosjekt, av egne ansatte, og for egen regning. Viser hva høgskolen dekker med egne midler. Fravær av uønskede eller utilsiktede bindinger på hvordan institusjonen forvalter sin grunnbevilgning og selvstendighet. Alle eksterne bidrags- og oppdragsaktiviteter må ha en signert avtale. Avtalen skal inneholde: formål med aktiviteten, budsjett, personalforhold, roller og ansvar og andre avtaleforhold (så som kjøp av tjenester, leie av lokaler) Rapport som fylles ut hvert tertial av prosjektleder og sendes ansvarlig dekan. Rapporten viser fremdrift og status per prosjekt. Mal finnes på: Hver måned får hver dekan en regnskapsrapport, der resultatet for avdelingen samt prosjektene synes. Selekter ut prosjektet for å få resultatet for inneværende år, se rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Når prosjektet er ferdig og skal avsluttes skal skjemaet prosjektavslutningsskjema fylles ut. Skjemaet finnes på Midler som tilflyter høgskolen. Gaver skal behandles som bidragsprosjekt. 4(15)

5 3 Reglement og retningslinjer som styrer HiBus prosjektvirksomhet Foruten de i HiBus økonomiinstruks beskrevne reglement og retningslinjer som HiBu må følge Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, F for prosjektvirksomheten. HiBu skal i tillegg for prosjektvirksomheten følge spesielt to av Finansdepartementets statlige regnskapsstandarder: SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter og SRS 10 Inntektsbevilgninger. I tillegg må HiBu forholde seg til Kunnskapsdepartementets kompletterende klargjøring vedr studietilbud finansiert med egeninnbetaling fra studenter, innkom HiBu Den tydeliggjør at kurstilbud som finansieres med egeninnbetaling fra studenter er alltid å betrakte som et bidragsfinansiert prosjekt. 3.1 F BOA reglementets viktigste kriterier De gjennomgående prinsipper er: All bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter, inklusive aktivitet finansiert med midler fra Norges forskningsråd. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Bidragsprosjekter skal gå i balanse og underskudd dekkes av grunnbevilgning, det vil si avdelingens driftsmidler. Oppdragsprosjekter kan gi virksomhetskapital ved overskudd. Ved underskudd tas det av avdelingens virksomhetskapital for å dekke det. Samarbeide med andre virksomheter skal være av faglig interesse for institusjonen og kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer skal bli bedre som resultat av samarbeidet. Oppdragsprosjekter skal ikke subsidieres av HiBus grunnbevilgning. Oppdragsgiver skal dekke alle kostnader. For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader. For bidragsfinansiert aktivitet skal institusjonen søke å avklare alle direkte og indirekte kostnader. Dette skal institusjonen kunne dokumentere. Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert aktivitet, skal institusjonen vurdere om aktiviteten har faglig interesse og begrunne hvorfor dette tilsier delfinansiering. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres og egeninnsatsen skal være synlig i budsjett og regnskap. Institusjonene kan ikke engasjere egne tilsatte til næringsdrivende prosjekt. 5(15)

6 Finansiering av utdanningstilbud der egenbetaling skjer av enkelte studenter skal institusjonen alltid ha det faglige ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen. Kurs med egenbetaling er alltid å anse som bidragsprosjekt, se eget skriv fra Kunnskapsdepartementet datert Institusjonen skal påse at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ikke svekker institusjonens faglige uavhengighet Institusjonen skal se til at BOA forvaltes på en betryggende måte. 3.2 Vurdering av MVA-plikt Ved inngåelse av prosjektavtaler må mva-plikt vurderes. Særlig vedr oppdragsfinansiert aktivitet bør økonomiavdelingen kontaktes for drøfting av mva-plikt Unntatt mva-plikt Det meste av HiBus virksomhet er ikke omfattet av mva-bestemmelsene, da undervisningstjenester er unntatt mva-plikt. Således er kursavgifter innen BOA og kursmateriell som inngår som en nødvendig og integrert del av kurset (og som dekkes av kursavgiften) også unntatt mva-plikt. Tilskudd/finansiering uten krav på motytelse er ikke omsetning og er således ikke mva-pliktig I vår sammenheng vil slik finansiering/tilskudd tilsi er bidragsprosjekt. Eksempler: Økonomisk tilskudd fra NFR. Økonomiske tilskudd fra andre til bidragsforskning Mva-plikt HiBu er på samme måte som næringsdrivende avgiftspliktig når de driver omsetning til andre. Eksempler: Levering av forskningstjenester til ekstern kunde mot vederlag Enkelte konferanser Omsetning av bøker Omsetning av tjenester, herunder bl a o Synstest o Lab- / klinikkaktivitet o Databasesøk Husleie, fremleie Varesalg Kursavgifter hvor opplæringen kommer som følge av et solgt produkt (opplæring for å kunne bruke et solgt produkt) Kursmateriell som selges isolert (ikke som del av et kurs) Avstått/utleid personell mot vederlag er ansett som en avgiftspliktig tjeneste. Dette gjelder selv om HiBu kun har avstått personell mot refusjon av lønn. I vår sammenheng vil denne type omsetning tilsi et oppdragsprosjekt. 6(15)

7 4 Bidrags- eller oppdragsprosjekt? Når kan et prosjekt anses som et bidrags- respektive oppdragsprosjekt? Tabellen nedenfor viser forskjellen på et bidrag og et oppdragsprosjekt, samt viser ulike eksempel på prosjekt: Oppdragsprosjekt Full betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) Krav til leveranser (med motytelse) Alle kostnader dekkes av oppdragsgiver Dokumentasjonskrav for å kunne vise frem budsjett og avtaler som viser at oppdragsgiver dekker alle direkte og indirekte kostnader. Bidragsprosjekt Støtte fra finansieringskilder (NFR, EU, andre departement) Uten krav till leveranser (uten motytelse) Prosjektet har en faglig interesse som tilsier at institusjonen delfinansierer prosjektet. Vurderinger dokumenteres. Eksempler på ulike prosjekter og hvordan de defineres som oppdrags- eller bidragsprosjekter: Kurs på oppdrag av en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Undersøkelse/rapport på oppdrag av en bedrift Konsultasjon til en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Kurs finansiert med egenbetaling fra studenter Utvikling/forskning samarbeid Tilskudd/gave fra fylke/kommune/bedrift for eks. en stipendiat Vises som et prosjekt, men indirekte kostnader som godskrives budsjettenhet 1320 er lavere jfr. et ordinært bidragsprosjekt. Isteden godskrives den avdeling som prosjektet tilhører. 4.1 Prosjektoversikt per studiested for HiBu Prosjektene på HiBu klassifiseres på følgende måte: Bidragsprosjekt Oppdragsprosjekt Drammen AHF 84* 94* Hønefoss ALU 83* 93* AØS 82* 92* Kongsberg AFOS 85* 95* ATEK 86* 96* HS 81* 91* Felles HiBu 80* 90* Økonomikonsulentene på hvert studiested oppdaterer en oversikt over alle pågående prosjekter per studiested. Denne oversikt lagres på serveren felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter. 7(15)

8 5 Roller og ansvar I prosjekt finnes mange ulike roller og ansvar. Dekan/Administrativ direktør Har ansvaret før at initiera prosjektet og før å se til at nytteverdien av prosjektet hele tiden er større enn kostnaden. Dekan har også ansvaret før å ta åtgärder så at målet med prosjektet nås innom budsjettramen. Godkjenne opprettelse av prosjekt og tilhørende budsjett og avtal Oppfølgingsansvar Godkjenne prosjektavslutning Prosjektleder Ferdigstille prosjektdokument (budsjett, avtal, faktureringsanvisninger osv) Ansvar for alle aktiviteterne i prosjektet Rapportere status Påse at alle dokument er lagret ephorte Kontrollere at alle inntekter og kostnader har kommet in som planlagt Økonomikonsulent Opprette ny mappe, lagre dokument i ephorte og til sist avslutte prosjektet når prosjektet er ferdig. Laste in prosjektbudsjett i Agresso Oppdatere prosjektoversikt Økonomiseksjonen Forvalte prosjektmodellen Bistå med støtte og arrangere kurs i prosjektmodellen Regnskapsførsel per prosjekt i Agresso i henhold til budsjett og faktueringsplan Opprette og sende ut regnskapsrapporter 8(15)

9 6 HiBus prosjektmodell fasene Et prosjekt er en aktivitet med en bestemt start- og sluttidpunkt. Under prosjektets levetid gjennomgår den tre ulike faser; etablering, gjennomføring og avslutning. Fasene består av ett antall aktiviteter som er beskrevet i kronologisk rekkefølge og med tydelige ansvarsroller i avsnittene som kommer. Visse aktiviteter og/eller maler er nermere beskrevet i egne under avsnitt. 6.1 Etableringsfase Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Godkjenne opprettelse av prosjekt Dekan Utpeke prosjektledere Dekan Opprette prosjektbudsjett Prosjektledere Rutine Prosjektbudsjettering Prosjektbudsjett, mal Opprette avtale med samarbeidspartner Prosjektledere Samarbeidsavtale Signere budsjett og avtale Levere prosjektbudsjett og avtale til økonomikonsulent, for å få et prosjektnummer Starte prosjektet i ephorte og lagre dokumentene For å gjøre det enkelt å søke opp prosjekter i ephorte så brukes en felles rekkefølge i rubrikk. Fyll inn tittel i følgende rekkefølge: Avdelingsforkortelse prosjektnummer prosjektnavn evt. NFR ref.nr Eksempel: AFOS Prosjekt Ide Grand Prix Hvordan dokumentet legges opp i ephorte finnes beskrevet i rutinen. Dekan Prosjektledere Økonomikonsulent Rutine Opprette ny saksmappe for prosjekt i ephorte Rutine Overfore dokument i saksmappe i ephorte Laste in prosjektbudsjett i økonomisystemet Agresso Legge til det nye prosjektet i prosjektoversikten Økonomikonsulent Rutine Overførsel av budsjett til økonomisystemet Agresso Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) 9(15)

10 6.1.1 Budsjettmal En detaljert mal som viser alle eksterne inntekter og alle kostnader knyttet til ett prosjekt. Budsjettering skjer av respektive prosjektleder for hvert prosjekt og godkjennes av ansvarlig dekan. Se rutine Prosjektbudsjettering. Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte maler lagres i ephorte HiBu sin egenandel i bidragsprosjekter Reglementet sier at HiBu sin egenandel må kunne ses på budsjettet. Per dags dato er fremgangsmåten slik at beløpet skal angis i den gule tekstboksen nedenfor budsjettet. Budsjettet skal budsjetteres så at det går i null, da blir godskrivningen riktig og ikke for høy Utfakturering Prosjektleder angir til økonomikonsulent hvilke inntekter som skal komme till respektive prosjekt, det vil si en faktureringsplan. Faktureringsplanen skal inneholde: Antall faktureringer under prosjektets løpetid Beløp ved hver faktureringstidpunkt (for eks. 75% 1:e gang og resterende 25% betales ut når prosjektet er ferdig) Krav/ting som skal leveres før utbetaling kan skje (for eks. rapport som skal sendes og vare godkjent) Faktureringsadresse og evt. referanse Alle krav skal reskontroføres. Også tilskudd fra f eks departementer eller NFR skal reskontroføres og faktura skal skrives ut, men ikke nødvendigvis sendes Godskrivning lønn og indirekte kostnader internt Ved å ha fylt i prosjektbudsjettet så genereres et bokføringsbilag på lønnskostnader og indirekte kostnader som omposteres internt hver måned av administrativ ressurs på økonomiseksjonen. Se bilde nedenfor: 10(15)

11 Godskrivning av lønn og indirekte kostnader: Prosjektet belastes med budsjettert lønnskostnad og indirekte kostnader, og avdelingen som de ansatte arbeider på normalt blir godskrevet motsvarende. Indirekte kostnader, så som administrative- og regnskapsoppgaver, godskrives økonomiseksjonen Leie av lokaler internt på HiBu godskrives den avdeling som prosjektet tilhører. Angi budsjettenhet ved leie av lokaler under avsnitt indirekte kostnader så kommer det automatisk opp i bokføringsbilaget. I visse tilfeller brukes studieadministrasjonen på enkelte studiested, og for å få godskrivningen på riktig sted så må studiestedets nummer settes opp i arket budsjett. Da kommer det med på bokføringsbilaget. Endres fremdrift i prosjektet er det av stor viktighet at budsjettet revideres slik at det speiler riktig fremdrift. Send kopi av det reviderte budsjettet til økonomiseksjonen Tidrapportering av faktisk/virkelig arbeided tid per prosjekt Visse bidragsytere krever at prosjektet kan vise antall timer som virkelig er brukt i ett prosjekt, ikke kun budsjettert. Last ned mal Tidrapporterting prosjekt fra og gi til alle prosjektmedarbeidere. Disse ifylte tidrapporter kan lastes inn i Agresso så virkelig tid 11(15)

12 godskrives istedenfor budsjettert. Dette klargjøres med økonomiseksjonen for hvert prosjekt det gjelder Avtale Ved alle eksterne aktiviteter skal avtale inngås og inneholde: Formål med aktiviteten/samarbeidet Budsjett Personalforhold Roller og ansvar Andre avtaleforhold (for eks. leie av lokaler, kjøp av tjenester) Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte avtaler lagres i ephorte. Kravene om avtaleinngåelse gjelder ikke midler stilt til rådighet som ren bevilgning eller gave, men HiBu må likevel kunne redegjøre for bruken av disse midlene. 6.2 Gjennomføring Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Utarbeide fakturaunderlag om dette er aktuelt og gi til økonomikonsulent Utfakturere i henhold til informasjon fra prosjektledere Attestere fakturer i contempus med å angi riktig prosjektnummer Sende ut regnskapsrapport hvert tertial Sende ut statusrapportmal hvert tertial Rapportere status (økonomi, fremdrift) hvert tertial til dekan og controller Prosjektledere Se avsnitt Utfakturering Økonomikonsulent Rutine Legge opp interne fakturaer i Agresso Prosjektledere Controller Økonomikonsulent Prosjektledere Rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Godkjenne statusrapporter Registrere månedlig godskrivning av lønn samt indirekte kostnader på hvert prosjekt i henhold til budsjettet Kontrollere at prosjektoversikten er oppdatert Dekan Administrativ resurs økonomiseksjonen Rutine Statusrapportering prosjekt Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) 12(15)

13 6.2.1 Statusrapport Hvert tertial skal prosjektledere rapportere status for hvert prosjekt. Statusrapporten sendes til ansvarlig dekan for godkjenning og etter det til økonomiseksjonen. Se rutine Oppfølging av prosjekt. Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte maler lagres i ephorte. 6.3 Avslutning Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Fylle ut prosjektavslutningsskjema Prosjektledere Prosjektavslutningsskjema Godkjenne og signere prosjektavslutningsskjema Avslutte prosjektet i Agresso Avslutte prosjektet i ephorte Markere prosjektet som avsluttet i prosjektoversikten Dekan Administrativ resurs ved økonomiseksjonen Økonomikonsulent Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) Avslutningsskjema Når prosjektlederen har oppfylt målet med prosjektet og alle kostnader er bokførte på prosjektet i regnskapssystemet Agresso, kan det avsluttes. Last ned avslutningsskjemaet fra og under prosjekter og fyll ut det som trengs. Der finnes også en rutine for hvordan skjemaet fylles ut. Økonomikonsulentene på hvert studiested hjelper til om så trengs. Bidrags- og oppdragsprosjekter må avsluttes på ulike måter, derfor oppdragsprosjekter kan gi virksomhetskapital mens bidragsprosjekter ikke kan gi det. Av den grunn brukes forskjellige kontoer ved avslutning av prosjekt for å skille de ulike type av prosjektene ut. Bidragsprosjekter som får støtte fra Norges Forskningsråd, NFR, skal gå under kontogruppen for grunnbevilgning og har derfor andre kontoer enn andre bidragsprosjekt. Om prosjektet går med underskudd tas midler fra avdelingens drift/ordinarie virksomhet for å dekke det. Ved overskudd for oppdragsprosjekter, som gir virksomhetskapital, økes avdelingens sitt virksomhetskapital med prosjektets overskudd. Ved underskudd reduseres avdelingens virksomhetskapital med motsvarende. Utfylte og signerte avslutningsskjemaer sendes til Økonomiseksjonen på Kongsberg, merket Økonomiseksjonen. 13(15)

14 7 Oversikt prosjektmodell og maler/skjemaer/rutiner Figuren nedenfor viser de viktigste BOA dokumentene ved HiBu. F Overordnet Reglement fra KD Økonomiportal Retningslinjer for BOA ved HiBu HiBu Økonomihåndbok Budsjettmal Avtale Avslutningsskjema Statusrapport Rutiner ephorte 7.1 Dokumentasjon i ephorte Alle prosjekter skal legges in i ephorte, en mappe per prosjekt. Før å gjøre det enkelt å søke på prosjekter skal alle mapper ha en felles rekkefølge i rubrikken. Rubrikken skal inneholde i denne rekkefølge: Avdeling: AFOS, ATEK osv. Prosjektnummer (samme som Agresso) Prosjektnavn 14(15)

15 Dette skal lagres i ephorte: Budsjettmal Avtal Statusrapporter Avslutningsskjema Om fremdriften endres skal ny versjon av budsjett gjøres og godkjennes av dekan. Kopi sendes til økonomiseksjonen så at godskrivningen oppdateres slik at den viser rett fremdrift før respektive prosjekt. 7.2 Liste over prosjektmodellens alle maler/rutiner og skjemaer Neden listes alle maler/rutiner og skjemaer som HiBu har til hjelp ved prosjekt. Alle, unntatt prosjektoversikten, finnes tilgjengelige på Prosjektbudsjett, mal Rutine prosjektbudsjettering Samarbeidsavtal, mal Rutine Opprette ny saksmappe for prosjekt i ephorte Rutine Overfore dokument til saksmappe i ephorte Rutine Overførsel av budsjett til økonomisystemet Agresso Prosjektoversikt per studiested (lagres på servern felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter) Rutine Legge opp fakturaer, interne til prosjekt Rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Rutine Statusrapportering per prosjekt/hvert tertial Prosjektavslutningsskjema Rutine Prosjektavslutning 15(15)

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT Sist oppdatert: 08.06.2017 Hanne Sofie Seljebu Olsen Førstekonsulent Avdeling for økonomi Økonomiseksjonen Innhold 1. Prosjektdata... 2 2. Prosjektrelasjoner...

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP)

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 02.10.2008 2 Agenda 1. Utvikling av ny økonomihåndbok ved NTNU 2. Revidering av økonomiinstruks/hovedregler 3. Innføring av nye arkivrutiner 4. Rutiner for

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Revisjon av F20-07 veileder

Revisjon av F20-07 veileder Revisjon av F20-07 veileder Arbeidsgruppe for gjennomgang av utfordringer knyttet til BOA-forvaltningen og forslag til forbedringer i veiledningsmateriale KD s regions-seminarer 2012 Kirsti R. Aarøen,

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET FS 07-09 Til: Fra: Arkivref: Fakultetsstyret Seksjon for forskningstjenester 2009/368 SLI000/ INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE

Detaljer

Klassifisering og regnskapsføring

Klassifisering og regnskapsføring Klassifisering og regnskapsføring Økonomiseminarene oktober 2012 Seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Klassifisering og regnskapsføring Hovedregler for klassifisering Tre eksempler

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Budsjettrundskriv BOA 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 12.09.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generelle bestemmelser... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Hjemmel... 2 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 19.12.2008 Hjemmel: Gjelder fra: 01.01.2009 Arkivreferanse

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET. for. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011

REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET. for. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011 REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET for HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011 1 REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Arbeidsområde: Hyppighet: Nøkkelhendelse: Kommentarer: Prosjektadministrasjon Når UiB inngår avtale om ekstern finansiering for prosjekt

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 2. april 2009 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Formål

Detaljer

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER 1. Generelt om regelverket I medhold av merverdiavgiftslovgivningen skal det beregnes utgående merverdiavgift ved av forskningstjenester. Med

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Innledning. A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning. A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter, og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e):

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold.

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. 1 Intensjon og virkeområde 1.1.1 Intensjonene med retningslinjene er å forbedre kvalitetssikringen og den interne kontrollen

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk

Detaljer

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene.

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/453 08.02.13 Høring forslag til endringer i reglernent og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Departementet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Veiledning til rapporter

Veiledning til rapporter Veiledning til rapporter (Klikk på ønsket rapport for å gå direkte til veiledningen) NFR-RAPPORT... 2 AVVIKSRAPPORT... 3 TRANSAKSJONSRAPPORT... 4 SALDOREGNSKAP... 5 NYTTIGE FUNKSJONER... 6 NFR-RAPPORT

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Formål

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

UH-sektoren. Bjørn Haugstad

UH-sektoren. Bjørn Haugstad Totale kostnader som basis for ekstern finansiering i UH-sektoren Arbeidsgruppe UHR og NFR Bjørn Haugstad Bakgrunn for arbeidet Handlingsromsutvalgets l t innstilling Rundskriv F20-07 om eksternfinansiert

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde SUHS 2010 Agresso brukerforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Grunnkontoramme, kontoplanrapporteringsmal: Sterkere styring fra KD? Regnskapsrapportering til KD, rapportmaler Inntektsføring av bevilgninger

Detaljer

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1 Nettverksmøte for LP - 08.05.2008 Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2 Agenda 09.00 09.40: Orientering om kartleggingsarbeid som analyserer BOA i sammenheng

Detaljer

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Saksbehandler: Telefon: Rolf Krey Dising 73558992 NOTAT Vår dato: 07.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Vedlegg 1 REGNSKAP PR. 31.12.2007 - KOMMENTARER 1. Innledning AFTs regnskap kan splittes opp

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 1 Prosjekt utvidelse av mva-registrering Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 2 Agenda 1. Status i arbeidet med klassifisering av prosjekter 2. Systemmessige endringer (Maconomy, Oracle, Basware +

Detaljer

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan:

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan: Møtedato: 18.06.08 Dokumentdato: 11.06.09 Saksbehandler: Kai Mjøsund, Turid Næss, Gro Smedsrud, Juel Helge Rye, Agnetha Davidsson Saksnummer: 2009/647 SAK 34/2009 Orienteringssak Risikorapport tertial

Detaljer

NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 9. juni 2010 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Generelt om regnskap, Noen

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 01.03.2009 Ref.: 2010/616 Deres dato: Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 1. Oppsummering Økonomisk har 2009 vært et godt år for AFT.

Detaljer