Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud"

Transkript

1 Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye (15) Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 Prosjektvirksomhet ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) Håndboken gjelder for alle typer forpliktende samarbeid Håndbokens målgruppe Oppdatering av økonomihåndboken Sentrale definisjoner Reglement og retningslinjer som styrer HiBus prosjektvirksomhet F BOA reglementets viktigste kriterier Vurdering av MVA-plikt Unntatt mva-plikt Mva-plikt Bidrags- eller oppdragsprosjekt? Prosjektoversikt per studiested for HiBu Roller og ansvar HiBus prosjektmodell fasene Etableringsfase Budsjettmal HiBu sin egenandel i bidragsprosjekter Utfakturering Godskrivning lønn og indirekte kostnader internt Tidrapportering av faktisk/virkelig arbeided tid per prosjekt Avtale Gjennomføring Statusrapport Avslutning Avslutningsskjema Oversikt prosjektmodell og maler/skjemaer/rutiner Dokumentasjon i ephorte Liste over prosjektmodellens alle maler/rutiner og skjemaer (15)

2 1 Prosjektvirksomhet ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) HiBus primærvirksomhet er i hovedsak finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet, såkalt grunnbevilgning. Når HiBu avtaler med en ekstern part/finansieringskilde om å gjennomføre en faglig aktivitet (undervisning, forskning eller ulike typer av formidling) mot betaling, faller dette inn i området som kalles BOA-prosjekter. BOA står før Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet i reglementet F og på HiBu benevnes dette som BOA-prosjekter. Reglementet F gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglige aktiviteter. Håndboken er bygd opp for å etterleve kravene i reglementet. All bidrags- og oppdragsvirksomhet skal organiseres som prosjekter og følge HiBus prosjekthåndbok. BOA erstatter det som HiBu kalte EFV-prosjekter. BOA = Bidrags- og Oppdragsfinansierte Aktiviteter. Høgskolen i Buskeruds prosjektmodell er et hjelpemiddel i det daglige prosjektarbeidet. Hensikten med HiBus prosjekthåndbok er at den skal bidra til å strukturere arbeidet, sikre ryddighet, sørge for at gjennomføringen blir effektiv samt å etterleve reglementet F utgitt av Kunnskapsdepartementet, gyldig fra Håndboken gjelder for alle typer forpliktende samarbeid Reglementet gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter, om faglige aktiviteter. Med faglige aktiviteter menes undervisning, forskning og ulike typer formidling som institusjonen ut fra sitt formål skal drive. Når virksomheten får midler fra eksterne finansieringskilder og øverskrider kr skal HiBus prosjekthåndbok følges. Rent salg og mindre oppdrag, < kr, vil normalt ikke falle inn under BOA, men må klargjøres med økonomikonsulent fra tilfelle til tilfelle. I hovedsak er HiBu sin virksomhet finansiert av grunnbevilgningen, den fra Kunnskapsdepartementet. Interne prosjekter, eksempelvis personalseminar, intern virksomhetsutvikling etc., finansieres med disse midlene og trenger ikke å følge denne håndboken. 1.2 Håndbokens målgruppe Håndboken vender seg til dem som arbeider med prosjekter på HiBu, prosjektledere, prosjektmedarbeidere, dekaner og administrative resurser rundt prosjektvirksomheten. 1.3 Oppdatering av økonomihåndboken Styret fastsetter Håndboken for BOA ved HiBu med tilhørende reglement om prosjektvirksomhet og aksjeselskaper. Sjef økonomiseksjonen fastsetter løpende oppdateringer og styret holdes informert om disse. Ved større forandringer og vesentlige prinsippendringer skal en ny versjon godkjennes av styret. 2(15)

3 Håndboken revideres 1 gang/år og en aktuell versjon finnes alltid på Beskjed om oppdateringer skjer via e-post samt via nyheter for ansatte på 1-2 ganger i året holdes prosjektlederkurs inkludert oppdateringer. Studiestedene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på innholdet. 2 Sentrale definisjoner Begrep BOA Bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet Motytelse Eksterne finansieringskilder Direkte kostnader Definisjon Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, benevnes som BOA-prosjekter (BOA erstatter EFV - Eksternt finansiert virksomhet). Når HiBu avtaler med en ekstern part/finansieringskilde om å gjennomføre en faglig aktivitet (undervisning, forskning eller ulike typer av formidling) mot betaling, faller dette inn i området som kalles BOA-prosjekter. Prosjekter der institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Midler fra NFR, EU og andre departementer faller inn under denne definisjonen. HiBu støtter med en egenandel i prosjektene. Prosjektet har en faglig interesse som tilsier at institusjonen delfinansierer prosjektet. Vurderinger skal dokumenteres. Det understrekes at bidragsfinansiert aktivitet ikke kan gå med regnskapsmessig overskudd, og tap i denne type prosjekter anses som ordinær driftskostnad for institusjonen. Eksempel: - Kurs finansiert med egenbetaling fra studenter - Utviklings-/forskningssamarbeid - Tilskudd/gave fra fylke/kommune/bedrift for f eks en stipendiat Prosjekter som HiBu utfører mot full betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) med krav til leveranser (motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Alle kostnader dekkes av oppdragsgiver. Det kreves dokumentasjon (avtale og budsjett) som viser at oppdragsgiver dekker alle direkte og indirekte kostnader. Eksempel: - Kurs på oppdrag av en bedrift/fylke/kommune/organisasjon - Undersøkelse/rapport på oppdrag fra en bedrift - Konsultasjon til en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Levering av varer og tjenester mot vederlag (betaling) en transaksjon der risiko og kontroll over en eiendel (motytelsen) overføres fra en part til en annen. Bidragsprosjekt savner denne transaksjon, det vil si høgskolen eier fortsatt sluttproduktet. Andre departementer, direktorater, fylkeskommuner, Nordisk ministerråd, bedrifter, organisasjoner og lignende. Med direkte kostnader menes: alle kostnader til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers 3(15)

4 Indirekte kostnader Omsetning Prosjektbudsjett Faglig interesse Egeninnsats Faglig uavhengighet Avtale Statusrapport Regnskapsrapport prosjekt Avslutningsskjema Gave andel av pensjonskostnader for personer som jobber i prosjektet innkjøp av varer og tjenester reiser forbruksvarer Er et påslag som dekker bruk av lokaler, administrative oppgaver og andre støttefunksjoner. Budsjett og regnskap må vise alle typer kostnader slik at den statlige bevilgning ikke subsidierer høgskolens prosjektvirksomhet, i henhold til reglementet F Andre indirekte kostnader er: kopieringsutgifter telefon porto kjøp av tjenester og varer internt Levering av varer/tjenester mot vederlag. Hvert prosjekt må ha prosjektbudsjett inneholdende; inntekter, finansieringskilde, direkte og indirekte kostnader. Aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og er forankret i institusjonens strategi. Dette er den timeinnsats (antall timer) som høgskolen bestemmer å bruke i et prosjekt, av egne ansatte, og for egen regning. Viser hva høgskolen dekker med egne midler. Fravær av uønskede eller utilsiktede bindinger på hvordan institusjonen forvalter sin grunnbevilgning og selvstendighet. Alle eksterne bidrags- og oppdragsaktiviteter må ha en signert avtale. Avtalen skal inneholde: formål med aktiviteten, budsjett, personalforhold, roller og ansvar og andre avtaleforhold (så som kjøp av tjenester, leie av lokaler) Rapport som fylles ut hvert tertial av prosjektleder og sendes ansvarlig dekan. Rapporten viser fremdrift og status per prosjekt. Mal finnes på: Hver måned får hver dekan en regnskapsrapport, der resultatet for avdelingen samt prosjektene synes. Selekter ut prosjektet for å få resultatet for inneværende år, se rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Når prosjektet er ferdig og skal avsluttes skal skjemaet prosjektavslutningsskjema fylles ut. Skjemaet finnes på Midler som tilflyter høgskolen. Gaver skal behandles som bidragsprosjekt. 4(15)

5 3 Reglement og retningslinjer som styrer HiBus prosjektvirksomhet Foruten de i HiBus økonomiinstruks beskrevne reglement og retningslinjer som HiBu må følge Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, F for prosjektvirksomheten. HiBu skal i tillegg for prosjektvirksomheten følge spesielt to av Finansdepartementets statlige regnskapsstandarder: SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter og SRS 10 Inntektsbevilgninger. I tillegg må HiBu forholde seg til Kunnskapsdepartementets kompletterende klargjøring vedr studietilbud finansiert med egeninnbetaling fra studenter, innkom HiBu Den tydeliggjør at kurstilbud som finansieres med egeninnbetaling fra studenter er alltid å betrakte som et bidragsfinansiert prosjekt. 3.1 F BOA reglementets viktigste kriterier De gjennomgående prinsipper er: All bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter, inklusive aktivitet finansiert med midler fra Norges forskningsråd. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Bidragsprosjekter skal gå i balanse og underskudd dekkes av grunnbevilgning, det vil si avdelingens driftsmidler. Oppdragsprosjekter kan gi virksomhetskapital ved overskudd. Ved underskudd tas det av avdelingens virksomhetskapital for å dekke det. Samarbeide med andre virksomheter skal være av faglig interesse for institusjonen og kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer skal bli bedre som resultat av samarbeidet. Oppdragsprosjekter skal ikke subsidieres av HiBus grunnbevilgning. Oppdragsgiver skal dekke alle kostnader. For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader. For bidragsfinansiert aktivitet skal institusjonen søke å avklare alle direkte og indirekte kostnader. Dette skal institusjonen kunne dokumentere. Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert aktivitet, skal institusjonen vurdere om aktiviteten har faglig interesse og begrunne hvorfor dette tilsier delfinansiering. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres og egeninnsatsen skal være synlig i budsjett og regnskap. Institusjonene kan ikke engasjere egne tilsatte til næringsdrivende prosjekt. 5(15)

6 Finansiering av utdanningstilbud der egenbetaling skjer av enkelte studenter skal institusjonen alltid ha det faglige ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen. Kurs med egenbetaling er alltid å anse som bidragsprosjekt, se eget skriv fra Kunnskapsdepartementet datert Institusjonen skal påse at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ikke svekker institusjonens faglige uavhengighet Institusjonen skal se til at BOA forvaltes på en betryggende måte. 3.2 Vurdering av MVA-plikt Ved inngåelse av prosjektavtaler må mva-plikt vurderes. Særlig vedr oppdragsfinansiert aktivitet bør økonomiavdelingen kontaktes for drøfting av mva-plikt Unntatt mva-plikt Det meste av HiBus virksomhet er ikke omfattet av mva-bestemmelsene, da undervisningstjenester er unntatt mva-plikt. Således er kursavgifter innen BOA og kursmateriell som inngår som en nødvendig og integrert del av kurset (og som dekkes av kursavgiften) også unntatt mva-plikt. Tilskudd/finansiering uten krav på motytelse er ikke omsetning og er således ikke mva-pliktig I vår sammenheng vil slik finansiering/tilskudd tilsi er bidragsprosjekt. Eksempler: Økonomisk tilskudd fra NFR. Økonomiske tilskudd fra andre til bidragsforskning Mva-plikt HiBu er på samme måte som næringsdrivende avgiftspliktig når de driver omsetning til andre. Eksempler: Levering av forskningstjenester til ekstern kunde mot vederlag Enkelte konferanser Omsetning av bøker Omsetning av tjenester, herunder bl a o Synstest o Lab- / klinikkaktivitet o Databasesøk Husleie, fremleie Varesalg Kursavgifter hvor opplæringen kommer som følge av et solgt produkt (opplæring for å kunne bruke et solgt produkt) Kursmateriell som selges isolert (ikke som del av et kurs) Avstått/utleid personell mot vederlag er ansett som en avgiftspliktig tjeneste. Dette gjelder selv om HiBu kun har avstått personell mot refusjon av lønn. I vår sammenheng vil denne type omsetning tilsi et oppdragsprosjekt. 6(15)

7 4 Bidrags- eller oppdragsprosjekt? Når kan et prosjekt anses som et bidrags- respektive oppdragsprosjekt? Tabellen nedenfor viser forskjellen på et bidrag og et oppdragsprosjekt, samt viser ulike eksempel på prosjekt: Oppdragsprosjekt Full betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) Krav til leveranser (med motytelse) Alle kostnader dekkes av oppdragsgiver Dokumentasjonskrav for å kunne vise frem budsjett og avtaler som viser at oppdragsgiver dekker alle direkte og indirekte kostnader. Bidragsprosjekt Støtte fra finansieringskilder (NFR, EU, andre departement) Uten krav till leveranser (uten motytelse) Prosjektet har en faglig interesse som tilsier at institusjonen delfinansierer prosjektet. Vurderinger dokumenteres. Eksempler på ulike prosjekter og hvordan de defineres som oppdrags- eller bidragsprosjekter: Kurs på oppdrag av en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Undersøkelse/rapport på oppdrag av en bedrift Konsultasjon til en bedrift/fylke/kommune/organisasjon Kurs finansiert med egenbetaling fra studenter Utvikling/forskning samarbeid Tilskudd/gave fra fylke/kommune/bedrift for eks. en stipendiat Vises som et prosjekt, men indirekte kostnader som godskrives budsjettenhet 1320 er lavere jfr. et ordinært bidragsprosjekt. Isteden godskrives den avdeling som prosjektet tilhører. 4.1 Prosjektoversikt per studiested for HiBu Prosjektene på HiBu klassifiseres på følgende måte: Bidragsprosjekt Oppdragsprosjekt Drammen AHF 84* 94* Hønefoss ALU 83* 93* AØS 82* 92* Kongsberg AFOS 85* 95* ATEK 86* 96* HS 81* 91* Felles HiBu 80* 90* Økonomikonsulentene på hvert studiested oppdaterer en oversikt over alle pågående prosjekter per studiested. Denne oversikt lagres på serveren felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter. 7(15)

8 5 Roller og ansvar I prosjekt finnes mange ulike roller og ansvar. Dekan/Administrativ direktør Har ansvaret før at initiera prosjektet og før å se til at nytteverdien av prosjektet hele tiden er større enn kostnaden. Dekan har også ansvaret før å ta åtgärder så at målet med prosjektet nås innom budsjettramen. Godkjenne opprettelse av prosjekt og tilhørende budsjett og avtal Oppfølgingsansvar Godkjenne prosjektavslutning Prosjektleder Ferdigstille prosjektdokument (budsjett, avtal, faktureringsanvisninger osv) Ansvar for alle aktiviteterne i prosjektet Rapportere status Påse at alle dokument er lagret ephorte Kontrollere at alle inntekter og kostnader har kommet in som planlagt Økonomikonsulent Opprette ny mappe, lagre dokument i ephorte og til sist avslutte prosjektet når prosjektet er ferdig. Laste in prosjektbudsjett i Agresso Oppdatere prosjektoversikt Økonomiseksjonen Forvalte prosjektmodellen Bistå med støtte og arrangere kurs i prosjektmodellen Regnskapsførsel per prosjekt i Agresso i henhold til budsjett og faktueringsplan Opprette og sende ut regnskapsrapporter 8(15)

9 6 HiBus prosjektmodell fasene Et prosjekt er en aktivitet med en bestemt start- og sluttidpunkt. Under prosjektets levetid gjennomgår den tre ulike faser; etablering, gjennomføring og avslutning. Fasene består av ett antall aktiviteter som er beskrevet i kronologisk rekkefølge og med tydelige ansvarsroller i avsnittene som kommer. Visse aktiviteter og/eller maler er nermere beskrevet i egne under avsnitt. 6.1 Etableringsfase Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Godkjenne opprettelse av prosjekt Dekan Utpeke prosjektledere Dekan Opprette prosjektbudsjett Prosjektledere Rutine Prosjektbudsjettering Prosjektbudsjett, mal Opprette avtale med samarbeidspartner Prosjektledere Samarbeidsavtale Signere budsjett og avtale Levere prosjektbudsjett og avtale til økonomikonsulent, for å få et prosjektnummer Starte prosjektet i ephorte og lagre dokumentene For å gjøre det enkelt å søke opp prosjekter i ephorte så brukes en felles rekkefølge i rubrikk. Fyll inn tittel i følgende rekkefølge: Avdelingsforkortelse prosjektnummer prosjektnavn evt. NFR ref.nr Eksempel: AFOS Prosjekt Ide Grand Prix Hvordan dokumentet legges opp i ephorte finnes beskrevet i rutinen. Dekan Prosjektledere Økonomikonsulent Rutine Opprette ny saksmappe for prosjekt i ephorte Rutine Overfore dokument i saksmappe i ephorte Laste in prosjektbudsjett i økonomisystemet Agresso Legge til det nye prosjektet i prosjektoversikten Økonomikonsulent Rutine Overførsel av budsjett til økonomisystemet Agresso Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) 9(15)

10 6.1.1 Budsjettmal En detaljert mal som viser alle eksterne inntekter og alle kostnader knyttet til ett prosjekt. Budsjettering skjer av respektive prosjektleder for hvert prosjekt og godkjennes av ansvarlig dekan. Se rutine Prosjektbudsjettering. Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte maler lagres i ephorte HiBu sin egenandel i bidragsprosjekter Reglementet sier at HiBu sin egenandel må kunne ses på budsjettet. Per dags dato er fremgangsmåten slik at beløpet skal angis i den gule tekstboksen nedenfor budsjettet. Budsjettet skal budsjetteres så at det går i null, da blir godskrivningen riktig og ikke for høy Utfakturering Prosjektleder angir til økonomikonsulent hvilke inntekter som skal komme till respektive prosjekt, det vil si en faktureringsplan. Faktureringsplanen skal inneholde: Antall faktureringer under prosjektets løpetid Beløp ved hver faktureringstidpunkt (for eks. 75% 1:e gang og resterende 25% betales ut når prosjektet er ferdig) Krav/ting som skal leveres før utbetaling kan skje (for eks. rapport som skal sendes og vare godkjent) Faktureringsadresse og evt. referanse Alle krav skal reskontroføres. Også tilskudd fra f eks departementer eller NFR skal reskontroføres og faktura skal skrives ut, men ikke nødvendigvis sendes Godskrivning lønn og indirekte kostnader internt Ved å ha fylt i prosjektbudsjettet så genereres et bokføringsbilag på lønnskostnader og indirekte kostnader som omposteres internt hver måned av administrativ ressurs på økonomiseksjonen. Se bilde nedenfor: 10(15)

11 Godskrivning av lønn og indirekte kostnader: Prosjektet belastes med budsjettert lønnskostnad og indirekte kostnader, og avdelingen som de ansatte arbeider på normalt blir godskrevet motsvarende. Indirekte kostnader, så som administrative- og regnskapsoppgaver, godskrives økonomiseksjonen Leie av lokaler internt på HiBu godskrives den avdeling som prosjektet tilhører. Angi budsjettenhet ved leie av lokaler under avsnitt indirekte kostnader så kommer det automatisk opp i bokføringsbilaget. I visse tilfeller brukes studieadministrasjonen på enkelte studiested, og for å få godskrivningen på riktig sted så må studiestedets nummer settes opp i arket budsjett. Da kommer det med på bokføringsbilaget. Endres fremdrift i prosjektet er det av stor viktighet at budsjettet revideres slik at det speiler riktig fremdrift. Send kopi av det reviderte budsjettet til økonomiseksjonen Tidrapportering av faktisk/virkelig arbeided tid per prosjekt Visse bidragsytere krever at prosjektet kan vise antall timer som virkelig er brukt i ett prosjekt, ikke kun budsjettert. Last ned mal Tidrapporterting prosjekt fra og gi til alle prosjektmedarbeidere. Disse ifylte tidrapporter kan lastes inn i Agresso så virkelig tid 11(15)

12 godskrives istedenfor budsjettert. Dette klargjøres med økonomiseksjonen for hvert prosjekt det gjelder Avtale Ved alle eksterne aktiviteter skal avtale inngås og inneholde: Formål med aktiviteten/samarbeidet Budsjett Personalforhold Roller og ansvar Andre avtaleforhold (for eks. leie av lokaler, kjøp av tjenester) Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte avtaler lagres i ephorte. Kravene om avtaleinngåelse gjelder ikke midler stilt til rådighet som ren bevilgning eller gave, men HiBu må likevel kunne redegjøre for bruken av disse midlene. 6.2 Gjennomføring Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Utarbeide fakturaunderlag om dette er aktuelt og gi til økonomikonsulent Utfakturere i henhold til informasjon fra prosjektledere Attestere fakturer i contempus med å angi riktig prosjektnummer Sende ut regnskapsrapport hvert tertial Sende ut statusrapportmal hvert tertial Rapportere status (økonomi, fremdrift) hvert tertial til dekan og controller Prosjektledere Se avsnitt Utfakturering Økonomikonsulent Rutine Legge opp interne fakturaer i Agresso Prosjektledere Controller Økonomikonsulent Prosjektledere Rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Godkjenne statusrapporter Registrere månedlig godskrivning av lønn samt indirekte kostnader på hvert prosjekt i henhold til budsjettet Kontrollere at prosjektoversikten er oppdatert Dekan Administrativ resurs økonomiseksjonen Rutine Statusrapportering prosjekt Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) 12(15)

13 6.2.1 Statusrapport Hvert tertial skal prosjektledere rapportere status for hvert prosjekt. Statusrapporten sendes til ansvarlig dekan for godkjenning og etter det til økonomiseksjonen. Se rutine Oppfølging av prosjekt. Mal finnes på og under prosjekter og ferdig i fylte maler lagres i ephorte. 6.3 Avslutning Aktivitet Ansvarlig Mal og evt. rutine Fylle ut prosjektavslutningsskjema Prosjektledere Prosjektavslutningsskjema Godkjenne og signere prosjektavslutningsskjema Avslutte prosjektet i Agresso Avslutte prosjektet i ephorte Markere prosjektet som avsluttet i prosjektoversikten Dekan Administrativ resurs ved økonomiseksjonen Økonomikonsulent Økonomikonsulent Prosjektoversikt per studiested (lagres på HS/økonomiseksjonen/prosjekter) Avslutningsskjema Når prosjektlederen har oppfylt målet med prosjektet og alle kostnader er bokførte på prosjektet i regnskapssystemet Agresso, kan det avsluttes. Last ned avslutningsskjemaet fra og under prosjekter og fyll ut det som trengs. Der finnes også en rutine for hvordan skjemaet fylles ut. Økonomikonsulentene på hvert studiested hjelper til om så trengs. Bidrags- og oppdragsprosjekter må avsluttes på ulike måter, derfor oppdragsprosjekter kan gi virksomhetskapital mens bidragsprosjekter ikke kan gi det. Av den grunn brukes forskjellige kontoer ved avslutning av prosjekt for å skille de ulike type av prosjektene ut. Bidragsprosjekter som får støtte fra Norges Forskningsråd, NFR, skal gå under kontogruppen for grunnbevilgning og har derfor andre kontoer enn andre bidragsprosjekt. Om prosjektet går med underskudd tas midler fra avdelingens drift/ordinarie virksomhet for å dekke det. Ved overskudd for oppdragsprosjekter, som gir virksomhetskapital, økes avdelingens sitt virksomhetskapital med prosjektets overskudd. Ved underskudd reduseres avdelingens virksomhetskapital med motsvarende. Utfylte og signerte avslutningsskjemaer sendes til Økonomiseksjonen på Kongsberg, merket Økonomiseksjonen. 13(15)

14 7 Oversikt prosjektmodell og maler/skjemaer/rutiner Figuren nedenfor viser de viktigste BOA dokumentene ved HiBu. F Overordnet Reglement fra KD Økonomiportal Retningslinjer for BOA ved HiBu HiBu Økonomihåndbok Budsjettmal Avtale Avslutningsskjema Statusrapport Rutiner ephorte 7.1 Dokumentasjon i ephorte Alle prosjekter skal legges in i ephorte, en mappe per prosjekt. Før å gjøre det enkelt å søke på prosjekter skal alle mapper ha en felles rekkefølge i rubrikken. Rubrikken skal inneholde i denne rekkefølge: Avdeling: AFOS, ATEK osv. Prosjektnummer (samme som Agresso) Prosjektnavn 14(15)

15 Dette skal lagres i ephorte: Budsjettmal Avtal Statusrapporter Avslutningsskjema Om fremdriften endres skal ny versjon av budsjett gjøres og godkjennes av dekan. Kopi sendes til økonomiseksjonen så at godskrivningen oppdateres slik at den viser rett fremdrift før respektive prosjekt. 7.2 Liste over prosjektmodellens alle maler/rutiner og skjemaer Neden listes alle maler/rutiner og skjemaer som HiBu har til hjelp ved prosjekt. Alle, unntatt prosjektoversikten, finnes tilgjengelige på Prosjektbudsjett, mal Rutine prosjektbudsjettering Samarbeidsavtal, mal Rutine Opprette ny saksmappe for prosjekt i ephorte Rutine Overfore dokument til saksmappe i ephorte Rutine Overførsel av budsjett til økonomisystemet Agresso Prosjektoversikt per studiested (lagres på servern felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter) Rutine Legge opp fakturaer, interne til prosjekt Rutine Oppfølging av prosjekt gjennom regnskapsrapport Rutine Statusrapportering per prosjekt/hvert tertial Prosjektavslutningsskjema Rutine Prosjektavslutning 15(15)

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1 Nettverksmøte for LP - 08.05.2008 Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2 Agenda 09.00 09.40: Orientering om kartleggingsarbeid som analyserer BOA i sammenheng

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan:

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan: Møtedato: 18.06.08 Dokumentdato: 11.06.09 Saksbehandler: Kai Mjøsund, Turid Næss, Gro Smedsrud, Juel Helge Rye, Agnetha Davidsson Saksnummer: 2009/647 SAK 34/2009 Orienteringssak Risikorapport tertial

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer