Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Skogfrøverkets svartorfrøplantasje på Sanderud har etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

3 Innhold Innhold Innhold 3 Styret Ansatte Kontrollutvalget 4 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisjonsberetning 11 Frøverksdrift 12 Forvaltningsoppgaver 18 Frøavl, skogplantefordeling og genressursbevaring 20 Miljø-, kompetanse- og kvalitetsikring 27 Artikler 30 Fremsidebilde:Planteforedler Ragnar Johnskås omkranset av pene trær i forsøksfelt i Sigdal. Det er avkom fra avlstrær i Sanderud trearkiv som skal danne grunnlaget for utvalg av nye avlstrær i frøplantasjen. Foto: Tore Wetlesen, Skogfrøverket Baksidebilde:Bjørn Hageberg måler avkomforsøk. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket 3

4 Styret ansatte kontollutvalget Styret ansatte kontrollutvalget Styrets sammensetning Styremedlemmer: Olav Kaveldiget, leder Tore Frisli Hov Knut Ivar Løken Benthe L. Kveseth Astrid Johannessen Jon Olav Brunvatne Kjersti Kinderås Fra institusjon/virksomhet: Det norske Skogselskap Alstahaug planteskole Fylkesmannen i Vestfold Norskog Det norske Skogfrøverk Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppnevnt av: Det norske Skogselskap Fylkesskogselskapene Landbruks- og matdepartementet Det norske Skogselskap Skogfrøverkets ansatte Fylkesskogselskapene Det norske Skogselskap Vararepresentanter: Johannes Bergum Magne Gullord Merete Larsmoen Terje Dahl Fra institusjon/virksomhet: Mjøsen Skog BA Graminor AS Fylkesmannen i Troms Oppnevnt av: Det norske Skogselskap Det norske Skogselskap Fylkesskogselskapene Landbruks- og matdepartementet Ansatte Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder Astrid Johannessen Tore Wetlesen Frode Murud Ragnar Johnskås Heidi Røsok Bye Bjørn Hageberg Arne Steffenrem, fra Terese Heppner, engasjert i 16% stilling Utvalget for kontroll av frøforsyningen i skogbruket (Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet) Tore Skrøppa, leder Norsk Genressurssenter /Institutt for Skog og landskap Carl Olav Holen Landbrukskontoret i Lillehammer regionen Ellen A. Finne Fylkesmannen i Vestfold 4

5 Styrets beretning Styrets beretning Stiftelsen Det norske Skogfrøverk, i dagligtale Skogfrøverket, ligger i Hamar. Skogfrøverkets drift er nedfelt i stiftelsens formålsparagraf som lyder: «Stiftelsens formål er å sørge for landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet. Stiftelsen skal også drive rådgivning vedrørende frø- og planteforedling». Skogfrøverket har dessuten ansvaret for forvaltning, oppbygging og drift av skogfrøplantasjer i hele landet. Økonomi Resultatregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,- inkl. renter av frøsikringsfondet på kr ,. Overskuddet fordeler seg med kr , på driften, mens finansinntektene utgjør kr ,. Driftsoverskuddet skyldes flere forhold, men et viktig bidrag til dette er at Skogføverket i meldingsåret har gjennomført flere prosjekter med ekstern finansiering som har gitt dekningsbidrag for bruk av Skogfrøverkets personell. Deler av overskuddet kan også forklares ut fra reduserte personalkostnader og beholdningsendringer. Styret har vedtatt å avsette kr ,- til frøsikringsfondet. Frøsalget har hatt en liten økning fra 2007 til 2008, men er mindre enn det var grunn til å anta på bakgrunn av tidligere signaler om økt satsing på skogplanting. Frøprisene ble justert høsten 2008, og de nye prisene avspeiler verdien av å bruke godt frø og frø fra frøplantasjer. Andelen frøplantasjefrø på lager har på bakgrunn av frøåret 2006/2007 økt. Dette er meget gunstig ettersom skogplanteskolene i økende grad etterspør frø fra frøplantasjer til sin dyrking av skogplanter. Styret har i meldingsåret avholdt 4 styremøter og 1 telefonstyremøte, og behandlet 30 saker. Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter, god informasjon om stiftelsens drift og stilling pr Styret legger til grunn at driften ved Skogfrøverket skal fortsette. Frøår I budsjettoppsettet for 2008 hadde styret innarbeidet en viss kongleplukking i furu. Resultatet av frømodningen var slik at det ikke ble aktuelt med noen aktivitet. Det viste seg imidlertid at det ble grunnlag for å høste kongler i frøplantasjen i Kaupanger. Denne innhøstingsjobben ble utført av de ansatte ved Skogfrøverket. Tilgang på ekstra granfrø fra denne plantasjen vil være positivt for lagerbeholdningen for de høydelag denne plantasjen skal dekke i frøforyningen. Planteforedling Arbeidet med å få på plass en ny strategisk plan for frøforsyning og planteforedling har hatt høy prioritet i dette året. I gjennomføringen av dette arbeidet er det etablert en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra Skogfrøverket og Norsk institutt for Skog og landskap. Denne gruppen har lagt ned et meget verdifullt arbeide, og har kommet langt med å få fram en ny plan for planteforedlingsarbeidet i Norge. Gruppen har også som en egen oppgave avgitt en uttalelse til Landbruksog matdepartementet om planteforedlingens betydning i klimasammenheng. Det utredningsarbeidet som har skjedd i denne arbeidsgruppen er finansiert over midler tildelt fra Landbruks- og matdepartementet. For best mulig å utnytte den samlede kompetanse på dette fagfeltet er det inngått en generell samarbeidsavtale mellom Skog og landskap og Skogfrøverket samt at det også er etablert en avtale om bruk av en felles medarbeider i planteforedlingsarbeidet nordafjells. Kontrolloppgaver Laboratoriet ved Skogfrøverket gjennomfører årlig spireanalyser av alle frøpartier som selges eller legges inn på lager. For å stå best mulig rustet til denne oppgaven er det i løpet av året gjort utbedringsarbeider på laboratoriet blant annet i ny termostatstyring på spirebordene. Alt testarbeid skjer etter det regelverk som er trukket opp av International Seed Testing Association (ISTA). Alle kontrolloppgaver skjer på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Informasjon Med den betydning frøforsyningen har for det langsiktige skogbruket, har det vært et mål å formidle slik kunnskap til hele bransjen. Underveis i arbeidet med strategisk plan for planteforedlingen, er det gjennom fagartikler, foredrag og på hjemmeside gitt løpende informasjon om den faglige betydning av å drive dette arbeidet. Det er også gjennom de samme kanaler gitt informasjon om den generelle faglige aktivitet som 5

6 Styrets beretning utøves ved Skogfrøverket. En stadig utvikling av hjemmesiden har vært et viktig bidrag i dette informasjonsarbeidet noe som spesielt har kommet skogplanteskolene og andre frøkjøpere til gode. Øvrig arbeid Skogfrøverket vektlegger å ha god kontakt til fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. På det nasjonale plan er kontakten til forskningsmiljøet ved Skog og landskap i Ås av svært stor betydning. For øvrig er det god kontakt til planteskolemiljøet blant annet gjennom deltakelse på samlinger for denne bransjen. Den internasjonale kontakten skjer gjennom deltakelse i nordiske arbeidsgrupper i frø- og plantesektoren og i ISTA-systemet. I nærmiljøet er bioteknologimiljøet i Hamar-regionen av spesiell interesse. Styret er tilfreds med og ser verdien av den gode kontaktflaten administrasjonen har både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av høsten 2008 har styret hatt oppe til drøfting eventuelle nye samarbeidsrelasjoner. Det er også startet et arbeide for å få utredet nødvendige vedlikeholdskostnader i det eksisterende frøverksbygget sett opp mot en eventuell nyetablering. Dette utredningsarbeidet vil ta tid, men styret er innstilt på å avslutte dette i løpet av første halvår i Ansatte Skogfrøverket har 8 fast ansatte medarbeidere, hvorav 1 i 70 % stilling og 1 i 50 %-stilling. De øvrige er i heltidsstillinger. Gjennom en samarbeidsavtale med Skog og landskap sikres en felles heltidsstilling som planteforedl-er. I tillegg til den faste staben engasjeres medarbeidere til kortere eller lengre oppdrag både i planteforedlingen og på laboratoriet. Likestilling Av de 8 fast ansatte er det 2 kvinner. Styret består av 7 personer, 3 kvinner og 4 menn. Helse og miljø Arbeidsmiljøet ved Skogfrøverket er tilfredstillende. Sykefraværet i 2008 er på 45 dager. Dette utgjør 3,2 % av den totale arbeidstiden. Skogfrøverket gjennomfører nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke vært arbeidsuhell verken i frøframstillingen eller i feltarbeidene. Stiftelsen arbeider etter bærekraftige prinsipper, og virksomheten påvirker derfor ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Styret vil takke de ansatte for god innsats. Samarbeidet i styret er konstruktivt og godt for å nå opptrukne mål for virksomheten. Hamar, 12. februar 2009 Olav Kaveldiget Styreleder Kjersti Kinderås Nestleder Jon Olav Brunvatne Styremedlem Tore Frisli Hov Styremedlem Knut Ivar Løken Styremedlem Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem 6 Astrid Johannessen Styremedlem

7 Resultatregnskap Resultatregnskap Note Salgsinntekter Forvaltningsmidler 7, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 76 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Til annen egenkapital Til/fra (-) frøsikringsfondet Sum disponering Hamar, 12. februar 2009 Olav Kaveldiget Styreleder Kjersti Kinderås Nestleder Jon Olav Brunvatne Styremedlem Tore Frisli Hov Styremedlem Knut Ivar Løken Styremedlem Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem Astrid Johannessen Styremedlem Øyvind Meland Edvardsen Daglig leder 7

8 Balanse Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Frøsikringsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 5,9, Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

9 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelsesloven, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsip. per og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av frøpartier. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Tilskudd inntektsføres for det år de er tildelt for. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er anskaffelseskost for råvarer, direkte lønn samt andel av faste og variable indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Se også omtale under note 2. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 varer Beholdninger: Endring Handelsvarer, frøimport Ferdigvarer Konglelager Sum varer Verdsettelsen av ferdigvarelageret vurderes til variabel tilvirkningskost. Ved verdsettelse av ferdigvarelageret inngår kun frøpartier med tilfredsstillende spireprosent. Ved nye tester i laboratoriet vil det kunne forekomme at partier oppnår bedre spireprosent enn ved tidligere. Hvis denne oppgangen antas å være av forbigående art, taes ikke partiet med. Minimum spireprosent for gran er 90% og for furu 84%. Dette er uforandret fra Det er ingen forhold som tilsier at grensene for kvalifisering til oppføring av varelageret skal endres i årsregnskapet for 2008.Bokført verdi på varelageret var for lite oppført med kr Dette er korrigert direkte mot egenkapital pr og er inkludert i verdi pr i oppstillingen over.. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 9 8 Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse som tilfredsstiller lovkravene til obliga-torisk tjenestepensjon. 9

10 Noter til regnskapet 10 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført honorar til revisor for 2008 utgjør totalt kr hvorav kr i annen bistand. Note 4 Varige driftsmidler Transportmidler Note 6 Frøsikringsfond Note 5 Fri egenkapital Stiftelsens egenkapital pr er hovedsakelig bundet i varelager og likviditetsreserve. Denne reserven er ansett å være nødvendig til delvis dekning av kommende konglesankinger. Driftsløsøre sum sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets tilgang driftsmidler: Nytt datautstyr Kjøletermostater Ny traktor Sum: Bokført verdi Avsetning til frøsikringsfond iht til styrevedtak Renter frøsikringsfond Bokført verdi Note 7 Offentlige forvaltningsmidler Stiftelsen mottar forvaltningsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet til dekning av forvaltningsoppgavene. For 2008 ble stiftelsen tildelt kr til forvalt- ningsoppgaver. I tillegg er det også mottatt LUF-midler på kr til anvendelse for skogstreforedling. Landbruks- og matdepartementet bevilget i 2007 totalt kr til arbeid med ny foredlingsstrategi for skogtrær og kr til foredlingstiltak for produksjon av juletre. Dette arbeid ble utført i 2008 og tilskuddene er derfor inntektsført i 2008 og sammenstilt med kostnadene for tiltakene. Note 8 Bundne midler I bankinnskudd er det bundne midler til skattetrekk med kr Note 9 Egenkapital LUFmidler Grunnkapital Frøsikringsfond Annen egenskap Foredl e.gran Sum Egenkapital : Årets endring i egenkapital: Tidl års feil ført direkte mot egenkapital Åresesultat Egenkapital Note 10 Anvendelse av midler Strategi Bevilget beløp Anvendt slik: Kjøp av tjenester, Skog og Landskap Kjøp av tjenester fra planteskole Frøkjøp fra Skogfrøverket Skogfrøverkets time/reisekostnader Sum anvendt Dekkes inn over ordinær bevilgning LMD har bevilget for året 2008 kr i ordinær bevilgning. Disse midler anvendese i samsvar med de retningslinjer som gis fra departementet. Det sendes egen særskilt rapport over bruken til departementet på dette.

11 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 11

12 Frøverksdrift Frøverksdrift Blomstring og frøsetting Skogansvarlige i kommunene rapporterer hvert år om skogtrærnes frøsetting til Skogfrøverket. Med bakgrunn i disse registreringene må konglesettingen på gran betegnes som ingen til svak i alle høydelag og i alle områder. Tilgangen på furukongler varierte stort sett fra svak til god i alle områder med unntak av Buskerud og Møre og Romsdal som meldte om meget god konglesetting i enkelte kommuner. Det ble meldt om meget god blomstring i noen kommuner på Østlandet opp til høydelag fire samt i noen områder i Nordland og Troms. For landet under ett må blomstringen karakteriseres som svak til god. I kystområdet opp til Sogn og Fjordane var konglesettingen på sitka-og lutzgran svak, men fra Møre og Romsdal og nordover var den god. For de fleste lauvtrær viste registreringene gjennomgående god frøsetting, men for enkelte arter kunne den variere fra svak til meget god i utbredelsesområdet. For bjørk varierte frøsettingen fra svak til god med unntak av Rogaland og Nordland hvor den var meget god. Ask og spisslønn hadde meget god frøsetting i Rogaland, mens den var svak i Vest-Agder. For alm var frøsettingen god, spesielt i Rogaland og Hordaland hvor den ble betegnet som meget god. Bøk hadde god frøsetting i Rogaland, mens den var svak i Vestfold. Svartor hadde god frøsetting i Akershus, Vestfold og Rogaland. I resten av landet var den svak. For gråor varierte frøsettingen fra svak til god med unntak av Troms hvor den var meget god. I Nord-Norge ble det registrert god til meget god frøsetting på rogn, men i Vest-Agder og Hordaland var den svak. Tilgangen på eikenøtter må betegnes som svak til god. Det ble imidlertid meldt om til dels meget gode forekomster i enkelte områder på Agderkysten. 12 Vekstenheter Venstenheter Sted Kommune H.o.h Trysil vegstasjon Trysil Flisa II Åsnes Kise Ringsaker Lillehammer Lillehammer Venabu Ringebu Haugendalshøgda Åmot Rygge Rygge Tryvasshøgda I Oslo Vest-Torpa II Nordre Land Løken i Volbu Øystre Slidre Kongsberg V Kongsberg Gvarv-Nes Sauherad Byglandsfjord Bygland Mjølfjell UH Voss Selbu II Selbu Værnes Stjørdal Nordli-Holand Lierne Namskogan Namskogan Varntresk Hattfjelldal Glomfjord Meløy Saltdal Saltdal Bardufoss Målselv Alta lufthavn Alta Tabell 1

13 Frøverksdrift Konglesanking og frøsframstilling Det ble ikke sanket granfrø fra naturlige bestand i Det var behov for sanking i Nordland, men svak konglesetting gav ikke grunnlag for dette. God konglesetting i Kaupanger frøplantasje i Sogn og Fjordane gjorde det mulig å sanke 6391 kg kongler som gav 127,65 kg frø av god kvalitet. I Braseth frøplantasje i Hedmark ble det sanket 253 kg kongler av contortafuru. All konglesanking ble utført av Skogfrøverkets mannskaper. Det ble også sanket mindre mengder av eikenøtter i Møre og Romsdal samt noe gråor på Helgeland i Nordland for eksport til Island. Det ble ikke mottatt furukongler i Det var ønskelig med sanking i Troms og Finnmark, men kongleprøvene viste dårlig modent frø. Sanking av kongler i Kaupanger frøplantasje, avdeling frostherdig. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Konglesanking og frøfremstilling Sanket kongler Frøproduksjon Spiring(%) Treslag Sankeområde Høydelag hl. kg kg partier 14d Gran FPL Kaupanger sams. 43, , Gran FPL Kaupanger frostherdig 179, , SUM 222, ,65 2 Andre treslag Contortafuru FPL Braset 5, , Tabell 2 Vintereik Jm 1 1 0,75 1 Gråor O 1 1 0,05 1 SUM 255 3,

14 Frøverksdrift Frøimport Skogfrøverket innførte 42,62 kg skogfrø i 2008 fordelt på 5 ulike treslag. Av edelgranartene som brukes til produksjon av juletrær og snittgrønt utgjorde nordmannsedelgran hoveddelen av importen. De resterende arter brukes i hovedsak til skogbruksformål. Frøsalg Frøsalget innenlands utgjorde 353,63 kg i Dette er en nedgang på 40,49 kg i forhold til salget året før. Salget av granfrø gikk ned med 18,65 kg totalt, hvor andelen bestandsfrø utgjorde en nedgang på 31,42 kg, mens andelen frøplantasjefrø økte med 11,43 kg. Salget av furufrø og importert granfrø hadde hver en økning på 1,34 kg. Frø av lauv og andre treslag gikk ned henholdsvis med 0,99 og 22,19 kg. Frøeksporten utgjorde 72,08 kg frø fordelt på 17 treslag, i hovedsak cembrafuru til Island og norsk gran til Kina. Frøsalg innenlands Tabell 3 Treslag Antall kg Andel % Gran Picea abies 278,35 78,80 Furu Pinus sylvestris 14,51 4,08 Sitka Picea sitchensis 2,04 0,55 Japansk lerk Larix leptolepis 1,41 0,40 Sibirsk lerk Larix sibirica 2,25 0,64 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 22,46 6,36 Nordmannsedelgran Abies nordmanniana 22,50 6,37 Andre bartrær 4,73 1,28 Lauvtrær 5,38 1,52 SUM 353,63 100,00 Frøimport Sp% Treslag Proveniens Ant.kg 14d 21d 28d Nordmannsedelgran Abies nordmanniana Georgia Ambrolauri Tlugi 25, Nordmannsedelgran Abies nordmanniana Russland Arkhyz 5, Valbjørk Betula pendula carelica Finland FP ,00 Lutzgran Picea lutzii USA Alaska Seward 5, Sitkagran Piicea sitchensis USA Alaska Petersburg 1, Sibirsk cembrafuru Pinus cembra var.sibirica Russland Sibir Tomsk 4,60 SUM 42,62 Tabell 4 Frøsalg gran Antall kg fordelt på frøkilder og landsdeler Tabell 5 Landsdel Ordinær sanking Utvalgt bestand Frøplantasje Import Sum Midt-Nord-Norge 46,80 10,80 4,80 62,40 Østlandet 21,70 1,01 170,60 193,31 Sørlandet 6,05 0,60 6,65 Vestlandet 6,99 2,10 2,90 4,00 15,99 SUM 81,54 13,91 178,90 4,00 278,35 14

15 Frøverksdrift Frøeksport Mottakerland Treslag Danmark Island Kina Kg totalt Antall kg Fjelledelgran Abies lasiocarpa 0,04 0,04 Gråor Alnus incana 0,04 0,04 Sibirsk lerk Larix sibirica var.sukaczewii 2,01 2,01 Gran Picea abies 0,50 1,49 17,80 19,79 Engelmannsgran Picea engelmannii 1,00 1,50 2,50 Kvitgran Picea glauca 4,00 4,00 Ajangran Picea jezoensis 1,92 1,92 Lutzgran Picea lutzii 4,36 1,00 5,36 Svartgran Picea mariana 0,34 1,00 1,34 Serbergran Picea omorika 0,67 0,67 Blågran Picea pungens var.glauca 4,00 4,00 Sitkagran Picea sitchensis 4,40 4,40 Sibirsk cembrafuru Pinus cembra var.sibirica 21,22 21,22 Contortafuru Pinus contorta var.latifolia 1,50 1,50 Bergfuru Pinus mugo var.rostrata 0,52 0,52 Furu Pinus sylvestris 2,00 0,02 2,02 Sommereik Quercus robur 0,75 0,75 SUM 2,50 33,29 36,29 72,08 Tabell 6 Frøbank Gran Det er kg granfrø på lager som spirer bedre enn 90 % etter 14 dager, hvorav kg er sanket i frøplantasjer. Totalt finnes kg granfrø på lager. Skogfrøverket har i dag et godt utvalg av bestands- og frøplantasjefrø av god kvalitet som dekker de fleste områder. Frødekningen er god i alle høydelag for Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Buskerud og Telemark har god frødekning til og med høydelag 7. I høydelag 9 finnes en mindre mengde frø av god kvalitet. I Agder-fylkene er det tilgang til bestandsfrø opp til høydelag 2. Med frøplantasjefrø er det dekning opp til høydelag 4. I Sør-Trøndelag er frødekningen god i alle høydelag og for Nord-Trøndelag er det god dekning av både nytt og gammelt frø. I tillegg vil frø fra Undesløs frøplantasje dekke lavere områder i disse fylkene. Det ble i sesongen 2006/07 bare sanket små mengder frø i Nordland, men for dette området er det ennå meget god tilgang på frø av tilfredstillende kvalitet fra Det er likevel ønskelig at det så snart som mulig skaffes til veie nytt frø for dette området. Den store økning i bruk av frøplantasjefrø de senere år har ført til at beholdningen fra enkelte frøplantasjer er begrenset. Etter dagens forbruk vil frøbeholdningen fra Kilen og Svenneby frøplantasje være utsolgt om 2 år. Det finnes likevel alternativer til disse frøplantasjene. Furu Beholdningen av furufrø som spirer bedre enn 90 % etter 14 dager utgjør 253 kg. Av dette er 39 kg sanket i Trøndelag og Møre og Romsdal og 198 kg i Sør-Norge. Fra Åsen frøavlsgård i Nord-Trøndelag og Harstad frøplant-asje i Hedmark (nedlagt) finnes det 16 kg frø. Totalt finnes 758 kg furufrø på lager. Frødekningen i Av- område i Oppland er tilfredsstillende i alle høydelag, mens det i Bv- området bare finnes små mengder frø med brukbar spireevne. Hedmark har god frødekning i alle høydelag i Aø-området, samt god dekning i hele Bø-området. Frødekningen for Troms og Finnmark er svært mangelfull. Det finnes mye frø fra 1972 på lager, men det meste av dette må betraktes som vrak. 15

16 FPL skogfrøverket årsmelding 2008 Frøverksdrift 250,00 250,00 Figur 1. Kg furufrø på lager med spire-% etter 14. dag 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 50,00 50,00 >90 >80 >70 >60 >90 >80 >70 >60 0,00 0, , ,00 Figur 2. Kg granfrø på lager med spire-% etter 14. dag 3000, , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 >90 >80 >70 >60 >90 >80 >70 > ,00 0,00 FPL

17 Frøverksdrift Frøbehandling Det ble i 2008 vitalisert og IDS-behandlet henholdsvis 61 og 45 kg granfrø. Av dette frøet ble det solgt i alt 34,7 kg. Vitalisering blir utført for å øke spirehastigheten på eldre frøpartier. Ved IDS-metoden er det mulig å fjerne dødt frø fra enkelte frøpartier slik at spireevnen forbedres. Fra og med 2008 vitaliseres alle eldre frøpartier som gir en god respons på behandlingen. Leieoppdrag Herdighetstesting av planter: Skogfrøverket utførte i alt 50 herdighetstester etter EC-metoden på oppdrag fra 8 ulike skogplanteskoler høsten Denne testen gjør det mulig å bestemme plantenes herdighet ved å måle den ionelekkasje (elektrolytisk ledningsevne) som oppstår når plantevevets cellemembran skades av frost. Formålet er i hovedsak å finne riktig tidspunkt for innlegging av planter på fryselager. EC-metoden blir videre brukt til å måle effekten av kortdagsbehandling, samt å måle frosttolleranse med tanke på tidlig høstfrost. Normalt vil kravet til herdighet oppnås innen midten av oktober, men dette kan variere fra slutten av september til midten av november alt etter treslag, proveniens, klimatiske forhold, såtidspunkt og gjødslingsrutiner. Videre vil kortdagsbehandlig gi raskere herdighetsutvikling, noe som gjerne utføres på planter av svakere provenienser. Ser en tilbake på herdighetsutviklingen på Østlandet den senere tid er 2003, 2006 og 2008 år som blant annet på grunn av klimatiske forhold gav noe senere herdighetsutvikling/ innvintring av plantene, mens den i 2005 og 2007 var Frøbehandling tidligere. En ser også av EC-testene at like provenienser av ulik årgang kan opptre forskjellig, noe som skyldes effekter av temperaturen under blomstring og frømodning. Andre leieoppdrag: Skogfrøverket tilbyr leielagring av frø for kunder som har skaffet til veie eget frø. Det utgjorde ved utgangen av 2008 til sammen 182,3, kg frø fordelt på 36 frøpartier og 19 ulike kunder. Det ble utført 6 spireanalyser på oppdrag. Forskning og utvikling Kongle- og frøinsekter: Våren 2008 leverte Sakib Kisija sin masteroppgave ved UMB; Kongle- og frøinsekter i Gran (Picea abies (L.) Karst.). Hans undersøkelser av røntgenbilder og kongleanalysekort fra Skogfrøverkets arkiv i perioden fra 1968 til 2006, er den første systematiske analysen av skadegjørere på kongler i Norge siden Alf Bakkes undersøkelser på og 1960-tallet. Undersøkelsene viser at skader av grankonglevikler ser ut til å ha avtatt i perioden, mens skader fra granfrøgallmyggene ser ut til å ha økt (se artikkel). De to insektartene har ulik preferanse for temperatur og en økning i gjennomsnittlig lufttemperatur i perioden kan være en forklaring på utviklingstrenden. Grankonglevikleren ble tidligere ansett som det alvorligste skadeinsektet på grankongler. Skogfrøverket har siden 2006 deltatt i et nordisk forskningssamarbeid for overvåking og kontroll av insektpopulasjoner, bl.a. grankonglemøll. Overvåkingen skjer gjennom fangst i feromonfeller og Skogfrøverket har 5 feller i Sanderud frøplantasje. Tabell 7 Treslag Prov. Årg. Frøp.nr. Antall kg Spiring % d Behandling Før Etter Før Etter Gran L ,00 13, IDS Gran O ,50 7, ID Gran L ,00 15, Ikke testet ID Gran L ,00 15, Ikke testet ID Gran O ,50 7, ID Gran P ,00 10, ID Gran Opsahl FPL ,50 4, Ikke testet ID Sitkagran Petersburg ,74 1, ID Sitkagran Honganvik FPL ,00 9, IDS Lutzgran Kenai ,00 3, IDS SUM 106,24 87,42 17

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no Frøplantasjer Introduksjon side. 1 De norske Skogfrøplantasjene side. 2 Bruksområder side. 3 Sanderud side. 4 Svenneby side. 5 Kaupanger side. 6 Jordtveitmonen side. 7 Kilen side. 8 e Bok: Frøplantasjene

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Bærekraftig foredling

Bærekraftig foredling Øyvind Meland Edvardsen, Seniorrådgiver Skogfrøverket Arne Steffenrem, Forsker Skogfrøverket / NIBIO Bærekraftig foredling -anvendelse av forskningsresultatene Klimatilpasning Vår visjon Norsk skogplanteforedling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Skogfrøverket Millioner planter 120 Planteleveranser 1942-2016 100 80 Norsk frøplantasje 60 Importfrø Norsk bestandsfrø 2016

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Steffenrem Frøverksdrift Skogplanteforedling Kontrolloppgaver

Detaljer

Head. Innhold. Styret Ansatte Kontrollutvalget 4. Styrets beretning for 2007 5. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Noter til regnskapet 8

Head. Innhold. Styret Ansatte Kontrollutvalget 4. Styrets beretning for 2007 5. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Noter til regnskapet 8 Årsmelding 2007 Head Innhold Styret Ansatte Kontrollutvalget 4 Styrets beretning for 2007 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter til regnskapet 8 Revisjonsberetning 9 Frøverksdrift 0 Forvaltningsoppgaver

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold Årsmelding 2009 Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...9 Revisjonsberetning... 11 Frøverksdrift...

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Strategi for skogplanteforedling

Strategi for skogplanteforedling Strategi for skogplanteforedling 2010 2040 Strategiprosessen Grundig prosess med workshop og høring, men som har tatt tid! Svært positive tilbakemeldinger fra skognæring og skogforvaltning Skogbruket ønsker

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Arne Steffenrem Forsker, Skogfrøverket / NIBIO Generell presentasjon Skogplanteforedlingen i Midt- og Nord-Norge I samarbeid med Gisle

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold Årsmelding Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Noter til regnskapet...10 Revisjonsberetning... 13 Frøverksdrift... 15

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det?

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Arne Steffenrem Norsk institutt for bioøkonomi / Skogfrøverket

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer