Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms eller til e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Når ordinært kontrollutvalgsmøte er ferdig, er det lagt opp til et arbeidsmøte om forvaltningsrevisjon for perioden Det er sendt ut et eget notat til dette arbeidsmøtet. Råde, Ragnhild Skovly Hartviksen (s) leder

2 Saksnr Innhold PS 13/18 Protokoll fra KU-møte PS 13/19 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 1. halvår 2013 PS 13/20 Rapport - Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS PS 13/21 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2014 PS 13/22 Referater og meldinger PS 13/23 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/100 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: /2013 Klassering: 191 Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Råde /18 Protokoll fra KU-møte Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet , godkjennes Fredrikstad, Vedlegg Protokoll fra Ku-møte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ingen Vurdering Protokoll fra Ku-møte , godkjennes

4 Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:20 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 13/12-13/17 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ragnhild S. Hartviksen, leder x Karsten Gabrielli x Engebreth Tofteberg x Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. Møtende fra ØKUS: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra ØKR: Ole Hagen og Einar Gundersen Møtende fra administrasjonen: Rådmann Morten Svagård til sak 13/12 Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalget i Råde har åpne møter. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var lukket under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at sak 13/14 og 13/15 skulle behandles for lukkede dører. (Hjemmel: Offl. 13, jf Fvl ledd, jf. KL 31 pkt. 2)... Ragnhild S. Hartviksen Karsten Gabrielli Engebreth Tofteberg

5 Kontrollutvalget Rådes møte Sakliste PS 13/12 Informasjonsmøte med rådmannen om kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon PS 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 13/14 Rapport om utført revisjonsarbeid i 2012 Regnskapsrevisjon Vedlegg u.off. (Offl. 13m Fvl. 13 s ) PS 13/15 Overordnet revisjonsstrategi for 2013 Vedlegg u.off. (Offl. 13m Fvl. 13 s ) PS 13/16 Møteplan for 2. halvår 2013 PS 13/17 Eventuelt PS 13/12 Informasjonsmøte med rådmannen om kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Informasjon fra rådmannen om etikk og antikorrupsjonsarbeid, tas til orientering Kontrollutvalget Rådes behandling : Rådmannen delte ut flere dokumenter til kontrollutvalget: - Råde kommune - Etiske retningslinjer 2002 (revidert i 2007) - Råde kommunes arbeidsgiverstrategi Råde kommune Notat Interkontroll i Råde Rådmannen gjennomgikk samtlige dokumenter og viste hvordan de kan relateres til antikorrupsjonsarbeid i kommunen. I diskusjonen etter rådmannens innlegg, ble også revisjonens og kontrollutvalgets rolle i forbindelse med antikorrupsjonsarbeid tatt opp. Det er revisjonens oppgave gjennom revisjonsarbeidet å bidra til å forebygge og avdekke misligheter herunder korrupsjon. Revisjonsstandarder (RS240) krever at revisjonen retter spørsmål til rådmannen om kjennskap til faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter, men det var enighet om at rådmannen løpende bør underrette revisjonen ved evt. mislighetsaker. Revisjonen kan ha en rolle ved å bistå ved klargjøring og verifisering av fakta. Det er videre revisjonens plikt å informere kontrollutvalget. Vedtaket ble ellers som innstilt Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling : 1. Informasjon fra rådmannen om etikk og antikorrupsjonsarbeid, tas til orientering

6 PS 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra møtet , godkjennes Kontrollutvalget Rådes behandling : Vedtaket ble som innstilt Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling : 1. Protokoll fra møtet , godkjennes PS 13/14 Rapport om utført revisjonsarbeid i Regnskapsrevisjon Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Rapport om utført revisjonsarbeid i 2012 regnskapsrevisjon, tas til orientering Kontrollutvalget Rådes behandling : Vedtaket ble som innstilt Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling : 1. Rapport om utført revisjonsarbeid i 2012 regnskapsrevisjon, tas til orientering PS 13/15 Overordnet revisjonsstrategi for 2013 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Overordnet revisjonsstrategi for 2013, tas til orientering Kontrollutvalget Rådes behandling : Revisor vil i neste møte vise en mer detaljert oversikt over artsfordeling på kjøp av varer og tjenester og kontrollutvalget vil få mer informasjon om sosiale lån. Vedtaket ble som innstilt Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling : 1. Overordnet revisjonsstrategi for 2013, tas til orientering

7 PS 13/16 Møteplan for 2. halvår 2013 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Med forehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår 2013: 23. september 25. november 2. Møtene holdes på mandager med møtestart kl Kontrollutvalget Rådes behandling : På vegne av kontrollutvalget vil sekretariatet sende en henvendelse til administrasjonen/politisk sekretariat der vi ber om at kontrollutvalgets møtedatoer kunngjøres på kommunens hjemmeside sammen med møtedatoene for øvrige politiske utvalg. Vedtaket ble som innstilt Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling : 1. Med forehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår 2013: 23. september 25. november 2. Møtene holdes på mandager med møtestart kl PS 13/17 Eventuelt Kontrollutvalget Rådes behandling : Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjekt i MOVAR sendes til kontrollutvalget per mail.

8 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/97 Dokumentnr.: 15 Løpenr.: /2013 Klassering: 188 Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Råde /19 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 1. halvår 2013 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2013, tas til etterretning Fredrikstad, Vedlegg Eget vedlegg: Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2013, datert (Unntatt off. jfr. offl. 13, jfr. fvl. 13, første ledd) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Plan for forvaltningsrevisjon Saksopplysninger Vi viser til kommunelovens 78 pkt. 5 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 5 om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Vurdering Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført i 1. halvår Levert prosjekt er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden I henhold til statusrapporten har revisjonen i løpet av 1. halvår 2013 brukt 79 % av budsjettert ressursbruk for forvaltningsrevisjon i Råde kommune. Gjenstående timer i 2013 skal medgå til gjennomføring av overordnet analyse for , og til oppstart av neste prosjekt «IKT».

9 Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2013, tas til etterretning.

10 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/98 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: /2013 Klassering: 189 Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Råde /20 Rapport - Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS til orientering med følgende kommentar, Kontrollutvalget merker seg at representantskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som vil ivareta rapportens påpekning i kapitel 5 om selskapets formålsparagraf og vedr. kjøp av revisjonstjenesten. 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Rapport Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS, tas til etterretning. Fredrikstad, Vedlegg Rapport Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Plan for selskapskontroll for perioden Saksopplysninger Kontrollutvalget vedtok i sitt møte i sak 11/24 at i løpet av perioden skal det gjennomføres en selskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS. Kommunestyret vedtok planen den i sak 004/12. Råde kommune her en eierandel på 4,5 %. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser utøver denne myndighet på den måten som er fastsatt i virksomhetens lovverk, og at kommunens valgte representant ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunes vedtak og forutsetninger. Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen, er følgende problemstillinger vurdert:

11 Etterleves eiermelding om rapportering/informasjon til kommunens folkevalgte og om opplæring i styrearbeid? Er det gitt påpekninger i eiermelding om Driftsassistansen i Østfold IKS? Er selskapets formålsparagraf i tråd med driften? Utøver representantskapet sin myndighet i henhold til lover og regler? Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av aktuelle politiske saker i bystyret, i dialog med administrasjonen for Driftsassistansen i Østfold IKS og gjennomgang av dokumenter mottatt fra selskapet, blant annet styre- og representantskapsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap. Den framlagte rapport om eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS har vært til høring hos selskapets ledelse og hos kommunen ved ordfører. Råde kommune har ikke avgitt høringsuttalelse til rapporten innen fristen. Vurdering Sekretariatet har vurdert og konkludert ihht. problemstillinger som fremgår i rapporten på side 3. Vurderingene er gjort i lys av gjeldende lover og aktuelle styringsdokumenter som foreligger for selskapet og for kommunen. Styret og representantskapet har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet etter bestemmelsene i IKS loven, men formålsparagrafen ( 3 i selskapsavtalen) er uklar på hva formålet er med selskapet. I rapporten er det gitt følgende 3 anbefalinger til forbedringer: Det anbefales at representantskapet vurderer selskapets formålsparagraf 3 om denne skal endres slik at den gir klart uttrykk for eierens formål og ambisjoner med selskapet. Vedrørende kjøp av revisjonstjenesten bør DaØ IKS legge samme praksis til grunn som sine eiere (kommunene). Ved kjøp av tjenester under terskelgrensen innhentes det tilbud fra minst 3 leverandører. Årsbudsjettet behandles som eget punkt på dagsorden til representantskapet. Til orientering har representantskapet nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå blant annet de anbefalinger som er gitt i rapporten. Selskapet har en sunn økonomi og vi viser til selskapets nøkkeltall i rapporten Videre har kommunen etablert eiermelding som et ledd i sitt strategiarbeid som eier. Det er ikke gitt konkrete føringen i eiermeldingen vedrørende DaØ IKS. Kommunestyret har fått forlagt årsrapporter for enkelte selskaper kommunen har eierposisjoner i som orienteringssaker, men det gjenstår fremleggelse for enkelte selskaper. På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjoner anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget fatter følgende vedtak i saken. Kontrollutvalget tar rapport Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS til orientering med følgende kommentar, kontrollutvalget merker seg at representantskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som vil blant annet ivareta rapportens påpekning i kapitel 5 om formålsparagrafen og kjøp av revisjonstjenesten. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: o Rapport Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS, tas til etterretning.

12 Rapport: Eierskapskontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS Råde kommune 2013 Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS

13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn for selskapskontroll Formål Problemstillinger Avgrensning og metode Gjeldende lover og styringsdokumenter Lover Retningslinjer Interne reglement for selskapet Driftsassistansen i Østfold IKS Historikk Selskapets styrende organer Nøkkeltall - utvikling Forhold vedrørende eier Vurdering, konklusjon og anbefalinger Selskapets og eierkommunens kommentarer Selskapets kommentarer Eier (Råde kommune) kommentarer Vedlegg Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 2

14 1. Innledning 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll I kommunelovens 77.5 og 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er heleid av kommuner. Dette vil gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Bestillerfunksjonen er i henhold til loven lagt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte i sak 11/24 at i løpet av perioden skal det gjennomføres en selskapskontroll i Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ IKS). Kommunestyret vedtok planen den i sak 004/12. Av planen for selskapskontroll fremgår det blant annet at det skal arbeides med å legge til rette for en kontroll av Driftsassistansen i Østfold IKS. Østfold kontrollutvalgssekretariat er tillagt oppgaven å utføre selskapskontroll på vegne av kontrollutvalget i Råde kommune i henhold til vedtak i kontrollutvalgssak nr. 11/ Formål Formålet med selskapskontroller fremkommer av 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. Ifølge bestemmelsen skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Dersom kontrollutvalget bestemmer det, kan den også inkludere forvaltningsrevisjon i selskapskontrollen. 1.3 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen, har vi satt opp følgende problemstillinger: Etterleves eiermelding om rapportering/informasjon til kommunens folkevalgte og om opplæring i styrearbeid? Er det gitt påpekninger/anbefalinger i kommunens eiermelding om Driftsassistansen i Østfold IKS? Er selskapets formålsparagraf entydig og i tråd med driften? Utøver representantskapet sin myndighet i henhold til lover og regler? Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? 1.4 Avgrensning og metode Vedtaket om selskapskontroll i DaØ IKS gjelder eierskapskontroll og ikke forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen har vært gjennomført for driftsåret Denne rapporten gjelder for Råde kommune og hvor mandatet for kontrollen ble godkjent av kontrollutvalget i møte Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 3

15 Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av aktuelle politiske saker i bystyret, i dialog med administrasjonen i Driftsassistansen i Østfold IKS og ved gjennomgang av dokumenter mottatt fra selskapet (protokoller fra styre og representantskapet, årsberetninger og årsregnskap m.m). 2. Gjeldende lover og styringsdokumenter 2.1 Lover Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften I kommunelovens 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er heleid av kommuner. Dette vil gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Etter paragrafens siste avsnitt skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og ha rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling/representantskap eller tilsvarende organ. Lov om interkommunale selskaper Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet. Styret og styrets sammensetning reguleres gjennom 10 i loven. 13 regulerer styrets myndighet. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Det skal ellers påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekter, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og å sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Vi viser også til selskapsavtalen. Regnskaps-, skatte- og avgiftsregler (lover om årsregnskap, skatt og merverdiavgift) Vi går i denne undersøkelsen ikke inn på disse forholdene. Selskapets regnskaper er revidert av egen ekstern revisor og ren revisjonsberetning er avlagt for årene vi har sett på. 2.2 Retningslinjer Selskapsavtale Selskapet styres etter selskapsavtalen. Formålsparagrafen i selskapsavtalen setter rammene for selskapets kjernevirksomhet og lyder som følger: «Selskapets formål er å påta seg de arbeidsoppgaver kommunene og selskapet måtte bli enige om. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. DaØ kan delta på eiersiden i aksjeselskaper og andre selskaper, når dette ligger innenfor de grenser kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/forretningsdrift» Selskapet er i henhold til Brønnøysundregistrene stiftet som Interkommunalt selskap den Selskapets vedtekter ligger som vedlegg nr. 2 til rapporten. Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 4

16 2.3 Interne reglement for selskapet Etikkreglement I kvalitetssystemet har DaØ beskrevet kvalitets-, og miljøpolitikken, men det er ikke et eget etikkreglement. Instruks for daglig leder I DaØs kvalitetssystem er det stillingsbeskrivelse for daglig leder. Instruks for styret Nei ikke per dags dato, representantskapet vedtok vår 2013 å sette ned en gruppe for å arbeide med bl.a. instruks for styret. 3. Driftsassistansen i Østfold IKS 3.1 Historikk Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner (18 kommuner i løpet av 2012) i Østfold. DaØ fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i Ordningen ble videreført som interkommunalt selskap (IKS) og stiftet den I henhold til selskapets nettside er formålet med driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av avløpsanleggene. Dette skal blant annet skje gjennom rådgivning og teknisk assistanse. Problemkartlegging med vurdering, anbefaling av løsninger på ulike driftsproblemer og optimaliseringstiltak er viktige arbeidsfelt. En annen viktig funksjon er formidling av faglig informasjon og erfaringer mellom kommunene angående tekniske løsninger og utstyr. Driftsassistansen fungerer også som en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring av nye krav fra myndighetene. Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, skal driftsassistansen bidra til bedre beslutningsgrunnlag for kommunene og statlige myndigheter. Kort sagt skal driftsassistansen fungere som et felles kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. 3.2 Selskapets styrende organer Representantskap Den øverste myndighet for Driftsassistansen i Østfold IKS er representantskapet, hvor eierne utøver sin innflytelse i selskapet. Representantskapet utgjøres av valgte representanter fra eierkommunene. Representantskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. I Lov om interkommunale selskaper 7 beskriver representantskapets myndighet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandlerselskapets regnskap, Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 5

17 budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. I selskapsavtalen 12 for Driftsassistansen i Østfold IKS detaljeres representantskapet oppgaver og myndighet ytterligere; Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger fram for det. Representantskapet skal: velge 7 styremedlemmer med varamedlemmer, velge styrets leder og nestleder, vedta selskapets mål og økonomiplan, vedta budsjett og regnskap. velge/ansette revisor, fastsette godtgjørelse til representantskapets leder og styrets leder, og til begge organers medlemmer. Representantskapets består en representant fra hver eierkommune, i tillegg er styrets leder og daglig leder plikt til å møte i representantskapet. For kontrollperioden 2012 har følgende representanter møtt til ordinære representantskapsmøter i 2012 og 2013 for våre 7 kontrollkommuner: Møtet Navn Elisabeth Syversen (med fullmakt) Eva Flatland Oddvar Kristoffersen Hans Jørn Rønning Fredrikke Stensrud (med fullmakt) Kommune Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Rygge kommune Råde kommune Yngvar Holt Halden kommune Møtet Navn Elisabeth Syversen (med fullmakt) Tore Nilsen (med fullmakt) Oddvar Kristoffersen Hans Jørn Rønning Henriette Wisur Olsen (med fullmakt) Per-Kåre Rubach (med fullmakt) Yngvar Holt Kommune Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Rygge kommune Råde kommune Hvaler kommune Halden kommune Representantskapsmøter i 2012 og 2013 Tabellen under viser en oversikt over avholdte representantskapsmøter som gjaldt regnskapsåret 2012 og første halvår Møtedag Saker til behandling Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011 Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 6

18 Valg av medlemmer/varamedlemmer i styret Fastsettelse av møtegodtgjørelse Valgt til valgkomiteen Valg av revisor Innlemmelse av Hvaler kommune i Driftsassistansen Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll Godkjenning av langtidsbudsjettet Møtedag Saker til behandling Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll Godkjenning av Årsmelding og regnskap for 2012 Valg av medlemmer og varamedlemmer i styret, fastsettelse av møtegodtgjøring, valg av medlemmer til valgkomiteen, samt valg av revisor Styret Styrets oppgave er å føre tilsyn med selskapets virksomhet er i overensstemmelse med Lov om interkommunale selskaper og i henhold til selskapsavtalen. Styrets oppgaver er i tillegg regulert i Lov om interkommunale selskaper, nærmere bestemt i 13. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. I henhold til selskapsavtalen 14 skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og sørge for at bokføringen og at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har det overordnede HMS ansvaret i selskapet. Styret skal blant annet: føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand til representantskapet, avgi innstilling til representantskapet, vedta selskapets organisasjonsplan, i særlige tilfeller treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt som til enhver tid foreligger, treffe vedtak om disponering av egenkapital/fondsmidler, ansette/avskjedige selskapets ansatte (unntatt revisor) og fastsette deres lønn og arbeidsforhold, iden utstrekning den ikke er delegert, inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av representantskapet. Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 7

19 Driftsassistansen i Østfold IKS styre har i henhold til selskapets vedtekter bestått av 7 medlemmer med personlige medlemmer. I kontrollperioden (2012) har styret i Driftsassistansen i Østfold IKS bestått av følgende personer/kommuner: Navn Funksjon Kommune Oddvar Kristoffersen Leder Moss kommune Henriette Wisur Olsen Nestleder Råde kommune Frøydis Kristiansen styremedlem Askim kommune Amund Rakkestad styremedlem Marker kommune Ronny Gangnes styremedlem Trøgstad kommune Lindy Hansen styremedlem Spydeberg kommune Raymond Jørgensen styremedlem Fredrikstad (FREVAR) Styret har i 2012 avholdt 10 møter og behandlet 11 nummererte saker. I tillegg er det gitt muntlige orienteringer om oppgaver, økonomi og bemanningssituasjonen i hvert møte I tillegg er aktuelle saker tatt opp under eventuelt på dagsorden. Saker styret har behandlet vises i vedlegg nr. 2. Godtgjørelse: For 2012 har representantskapet fastsatt styrets godtgjøring til følgende beløp: Styreleder: kr pr. år (fastbeløp) + møtegodtgjørelse på kr. 675 per møte Styremedlemmer: kr pr. møte Lønn: Daglig leder: kr Daglig leder: I henhold til Lov om interkommunale selskaper 14 forestår daglig leder den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. I selskapets vedtekter gis det ikke ytterligere spesifisering eller detaljering av daglig leders gjøremål enn det som fremgår av lovteksten. 3.3 Nøkkeltall - utvikling Nøkkeltall: Resultat: Salgsinntekter Kommunebidrag Driftskostnad Netto finansinntekt Årsresultat Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 8

20 Kapitalforhold Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum opptjent egenkapital Resultatgrad i % 3,5 % -1,7 % 6,3 % Likviditetsgrad 1,8 1,8 2,2 Egenkapitalandel (%) 47,6 % 47,9 % 57,7 % Fra driften Antall årsverk 8 7 Sykefravær (%) 3,9 % 19 % Definisjoner: Resultatgrad: Driftsresultat/driftsinntekter Likviditetsgrad: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 1) Egenkapitalandel: Egenkapital/totalkapital Selskapets revisor (PricewaterhouseCoopers AS) har for regnskapsåret 2012 avlagt en ren revisjonsberetning og den uttrykker følgende: Årsregnskap er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stilling til Driftsassistansen i Østfold IKS per 31. desember 2012 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Vi viser til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2012 for Driftsassistansen i Østfold IKS for ytterligere detaljer. Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 9

21 4. Forhold vedrørende eier Behandling i kommunestyret i Råde kommune Ved en gjennomgang av kommunestyre sakene i perioden er det registrert en sak vedrørende Driftsassistansen i Østfold IKS. Kommunestyret behandlet den i sak 084/12 «Endring av selskapsavtalen til Driftsassistansen i Østfold IKS». Grunnen var at Hvaler kommune ønsket å slutte seg til samarbeidet. Kommunens utøvelse av eierstrategi Kommunestyret har den i sak 030/09 behandlet Eiermelding for Råde kommune. I forordet til eiermeldingen kan følgende gjengis: Gjennom deltakelse i forpliktende samarbeidsformer og selskapsorganiseringer som virkemiddel for utøvelse av vesentlige deler av tjenesteproduksjon kreves det at Råde kommunes folkevalgte utøver kommunens eierskap og eierstyring innenfor de juridiske rammer som regulerer slike organisasjonsformer, det være seg; aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) eller kommunale foretak (KF), om vi skulle etablere det. Eiermeldingen skal bidra til å sikre at Råde kommune fremstår som en ryddig, tydelig og samfunnsansvarlig eier. Eiermeldingen vil bli inntatt som styringsdokument i kommunens kvalitetssystem. Eiermeldingen skal være et tverrpolitisk dokument som bidrar til å gjøre Råde kommunes eierutøvelse mer synlig og funksjonell, samtidig som kommunens interesser ivaretas på en best mulig måte. Råde kommunes eierskap skal preges av integritet, og kommunens etiske retningslinjer skal ligge til grunn for eierskapet. Opplæring i styrearbeid Kommunen har tidligere bekreftet at kommunen har holdt et kurs bedriftsstyrearbeid i regi av kommunenes sentralforbund (KS) høsten Tilbakerapportering til politiske organer Det har tidligere ikke vært etablert rutiner for tilbakerapportering til politiske utvalg som formannskapet og kommunestyret. I den vedtatte eiermelding skal dette nå skje på følgende måte: Hvert år skal det presenteres en orientering til kommunestyret om status i Råde kommunes selskaper, deltakelse i KS og kommunalt samarbeid. Denne orienteringen skjer fortrinnsvis i februar og innen utgangen av første kvartal hvert år. Formannskapet bestemmer hvordan saken skal presenteres. Eiers representasjon i selskapet Representantskapet Kun èn representant kan representere eieren på representantskapsmøte. Eiere kan ha med eksempelvis rådgiver i tillegg til den representanten som innehar fullmakt til å representere eierens interesser på ordinære representantskapsmøter. Råde kommune har vært representert på representantskapsmøter i 2012 og Styret Det har vært avholdt 10 styremøter i Valgte representanters deltagelse ved styremøtene vises i tabellen under. Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold IKS 10

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer