STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE"

Transkript

1 STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ftgill WXI STRÅLEVERNSjBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. og-tflhørende Forskrifter av 23. januar 1976 om tilsyn med og bruk av anlcug. apparater. materiell og sloffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse strålevernsbestemmelsene gjelder for bruk og behandling :iv apne radioaktive kilder*) og omtatter: - Krav om melding og godkjenning. - Krav til bruker om organisert egetvern og kompetanse. - Krav til arbeidsplasser og utstyr. - Krav til arbeid med åpne radioaktive kilder. - Krav til kontroll med radioaktive stotfer og til påvisning og fjerning av radioaktiv forurensning. - Krav til behandling av radioaktivt avfall. *) Med åpne radioaktive kilder menes radioaktivt stoff som ikku er innkupslei pa en måte som tilfredsstiller ISO-standard E. Åpne radioaktive kilder kan lorekomme som gass. aerosol, vaske, suspen^on elier fasl stoff.

2 For traeerforsøk*) med radioaktivt materiale utenfor godkjent laboratorium kreves spesiell tillatelse i det enkelte tilfelle. Foi produksjon a\ radioaktive stoffer kreves spesiell tillalelse. Spesielle problenier sum knytter seg til pasienter som er gitt diagnostiske eller terapeutiske mengder med radioaktive nuklider er ikke tatt med i disse hestemmelser. l r nntak Ira disse hest emme Ise ne fastsettes av Statens Institutt tor Strålehygiene. Eksempel pa slikl unntak er -"'K. i naturlig kalium. $ 2 MELDING OG GODKJENNING 2.! All bruk av apne radioaktive kilder rna pa forhand v;ere gudkjeni av Statens Institutt lor Strålehygiene. Søknad om ullalelse til a anskaffe og bruke apne radioaktive kilder skal sendes lii instituttet. Z.2 I søknaden skal dei spesifiseres liva bruken omlatler og hvor i bedriften institusjonen arbeidet skal f mega. Søknaden skal urne holde alleopplysninger om laboratorier, utstyr ni.v. som er nødvendige for at Statens Institutt tor Strålehygiene skal kunne vurdere og klassifisere arbe tds plassen. 2.3 Søknaden skal mneholde navn pa den personen som skjl vare hovedansvarlig for bruken av apne radioaktive kilder p;i arbeidsplassen og opplyse om hvilke kvalifikasjoner vedkommende har Søknaden skal mneholde plan for behandling av radioaktivt avfall. 2.5 Søknaden skal navngi en person, lilsynshavende. som skal vure ansvarlig for at de plikter og det ansvar som blir pålagt bedriften vedrorende registrering, planlegging og tilsyn blir ivaretatt. 2.ii Alt k øp og anskaffelse av radioaktive stoffer skal meldes til Statens Institutt for Strålehygiene. Avsender og moitaker er begge ansvarlige for at slik melding blir gitt i den form sum instituttet bestemmer. 2.7 Ltvidelse av arbeidet med og prinsippiell forandring av bruk av apne radioaktive kilder krever ny tillatelse. S 3 ORGANISERT EGETVERN OG KOMPETANSE.'. 1 Bedriften institusjonen skal sørge for al bade de ansane og andre, f.eks. pasienter og personer i nærmiljøet, er sikret et egetvern som er i samsvar med de hestemmelser og normer som er girt av Statens Institutt for Strålehygiene.! eksempelvis unulyse uv industri prosesser, vxskebevegelser. metabolisme i dyr m.v

3 3.2 Bed ri f ten/ institusjon en plikter a skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for a gi rad, slik at et tilfredsstillende strålevern blir opprettholdt. 3.3 Bedriften/institusjonen skal sørge for at de som arbeider med stråling får adekvat utdanning. Andre arbeidere skal bli gitt den informasjon som er nødvendig for a forstå og respekiere strålevernstiltakene. 3.4 Statens Institutt for Strålehygiene kan. som vilkår for tillatelse til bruk av radioaktive stoffer, stille konkrete krav om kvalifikasjoner og kompetanse i form av gjennomgåtte kurs eller annen utdanning som er godkjent av instituttet. Disse krav kan stilles til den som tillalelsen er knyttei til. til den som bedriften/institusjonen har satt til a føre tilsyn med strålingsarbeidet. og til den som arbeider med de apne radioaktive kildene. 3.5 Bedriften; institusjonen skal sørge for at den har til radighet den service og tekniske bistand"som er nødvendig for at de gitte normer for anlegg og utstyr blir overholdt. 3.6 Bedriften/institusjonen skal sørge for at det blir ført kontroll med strålingsmiljø og persondoser på arbeidsplassen slik at en får sikkerhet for at de ansatte ikke blir utsatr for stråling utover fastsatte grenser. Opplysninger om persondoser skal stilles til radighet for Statens Institutt for Strålehygiene. 3.7 Bedriften/institusjonen skal sørge for ajourførte lister over de nuklider og aktivitetsmengder som er bestilt, anskaffet. lagret. i bruk og gått til avfall. Listene skal være tilgjengelige for Statens Institutt for Strålehygiene. 3.8 Bedriften/institusjonen skal sørge for at det blir utarbeidet skrevne instrukser for bruk og behandling av radioaktive stoffer. Instruksene skal som et minimum inneholde: ") 1. Fastlegging av personalets spesielle plikter i stralevernssammenheng. 2. Instruks om arbeidsrutinen 3. Liste over praktiske mottiltak ved uhell. 3.9 Bedriften/institusjonen skal sørge for oppslag pa arbeidsplassen med opplysninger om: 1. Hvor arbeidet med radioaktivt materiale foregår, og hvor sliki materiale er lagret. 2. Navn på den person som tillatelsen til bruk er knyttet tii. Se S Hva brukstillatelsen omfatter. 4. Navn på lilsynshavende for strålevernet. )ses5.

4 4 KRAV TIL LABORATORIER 4.1 Arbeid med apne radioaktive kilder skal foregå i isotoplaboraiorium som er godkjent til delte av Statens Institutt for Strålehygiene for de aktuelle nukilder og aktivitetsmengder. Unntatt fra dette kravet er akiivitetsmengder som er mindre enn 4 kbq av nuklider med meget høy radiologisk giftighet*). 40 kbq av nuklider med høy radiologisk giftighet, 401) kbq av nuklider med moderat radiologisk giftighet. 4 MBq av nuklider med lav radiologisk giftighet. Standard for isotoplaboraiorium type A. B og C finnes i Appendix II. Følgende tabell gir grenser for de aktivitetsmengder som det vil \ ære tillått a arbeide med i ulike typer laboratorier: Radioing, giftiehet 1. Meget huv :. Høy 3. Moderat 4. La\ Laburiitorietype eller arheiiisplash Type C Type B Type A 0.4 MBq el. mindre 4 MBq el. mindre 40 MBq el. mindre 400 MBq el. mindre 0.4 MBq- 0.4 GBq 4 MBq - 4 GBq 41)MBq- 40GBq 400 MBq-400 GBq 0.4 GBq el. mer 4 GBq ei. mer 40GBqel.mer 400 GBq el. mer 4.2 Omrader reservert for arbeid med apne radioaktive kilder skal være tydelig merket med symbolet for ioniserende stråling og med informerende tekst. 4.3 Nar radioaktive stoffer ikke er i bruk. skal de oppbevares på godkjent lagringsplass. Lageret skal være reservert for radioaktive stoffer o? merket med standard skilt og med informerende tekst. Lageret skal være skjermet slik at eksposisjonsrater på overflaten er mindre enn 2fxCkg~ h~ l (0.75 mr/t). Hvis lageret ellers er tilgjengelig for uvedkommende. skal det kunne låses Det skal finnes hjelpeutstyr (hansker. tenger, pinsetter. håndpipetter. skjermingsutstyr osv.) i tilstrekkelig mengde slik at arbeidet kan utføres med et minimum av strålerisiko. 4.? Til lavaktivt fast avfall skal det brukes bøtte med løs plastikkpose. Botla skal ha lokk som kan betjenes med fotpedal. eller likeverdig innretning. og den skal være tydelig merket med symbolet for ioniserende stråling. 4.h Til \æskeavfall skal det brukes beholdere som kan motstå ulike losningsmidler. Beholderne skal merkes og plasseres i el ytre kar sum er sturt nok til a romme innholdet av beholderne i tilfelle uhell. 4." Lager for radioaktivt avfall skal være reservert for formalet og være godkieni a\ Statens Institutt for Strålehygiene. ') Om radiiilngisk aiftighct SL- Appendix 1.

5 $ 5 INSTRUKS FOR ARBEIDE MED RADIOAKTIVE STOFFER Generell Det er vanskelig å gi detaljerte bestemmelser for arbeidsregler som skal dekke alle typer arbeide med radioaktive stoffer. Slike regler vil være avhengige av mange faktorer. spesielt mengden av aktivitet som brukes. den radiologiske giftigheten, den spesifikke aktiviteten, hvor komplekst arbeidet er og erfaring og kunnskap hos den som utfurer arbeidet. Slike detaljerte arbeidsregler gis best av en kompetent person som kjenner arbeidst i detalj. Nar tillatelse er gitt til et spesielt arbeide, skal ansvarshavende forsikre seg om at arbeidet er planlagt slik at det er tatt hensyn til faktorer som stabens erfaring, ekstra utstyr i laboratoriet, mulighet for hurtig hjelp i tilfelle uhell og andre faktorer som ikke kan gis numerisk verdi. Arbeidsprosedyren bor være så gjennomprøvd at når en tåri bruk det radioaktive stoffet, skal arbeidet kunne gjennomføres raskt med et minimum av risiko for uhell. 5.1 Bedriften/institusjbnen skal sorge for at del på basis av disse stralevernsbestemmelsene blir utarbeidet intruks for arbeidet med radioaktive stoffer. 5.2 Instruksen skal inneholde forbud mot munn-pipettering i et kontrollområde. (Se fotnote til Appendix II. II ) 5.3 Instruksen skal inneholde forbud mot å spise. å røyke og a legge pa kosmetikk under opphold i et kontrollområde. 5.4 På steder der det arbeides med radioaktive stuffer skal overflatene være tildekket hvis dette ikke hindrer arbeidet, gjør oppstillingene mer ustabile etc. Under samme forutsetning skal de mer kritiske deiene av arbeidet utføres over et kar dekket med absorberende papir. 6 KONTROLL AV RADIOAKTIV FORURENSNING ft. I Det skal være utarbeidet intern instruks for varsling om og handtering av radioaktiv forurensning og for nødsituasjoner. Denne instruksen skal gjøres kjent for alt personell som kan bli involvert, og den skal være slått opp på arbeidsplassen på et iøynefallende sted. ti 2 Et visst basisutstyr skal være tilgjengelig for rutinemålinger og for a klare av en situasjon med forurensning med radioaktive stoffer. både uhell og kronisk forurensning. Slikt utstyr vil normalt omfatte hansker. overtrekksko og måleutstyr for kontroll av radioaktiv forurensning og måling av ytre strålenivå. 6.3 Det skal etableres rutiner for systematisk kontroll av mulig forurensning i alle områder og av all utstyr som har vært i kontakt med de radioaktive sloffene. Det skal også fares kontroll med stralenivaet pa arbeidsplassene. Det skal føres journal over kontrollmålingene og over alle forhold av betydning for strålevernet.

6 6.4 For man forlater arbeidsstedet ska! man kontrollere at hender, sko og klær ikke er forurenset med radioaktive stoffer og vaske hendene med såpe og vann. Det kan gis pålegg om undersøkelse av indre forurensning, f.eks. opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. 6.5 Den som har tilsyn med arbeidet på laboratoriet skal varsles når: - huden forlsatt er forurenset seiv etter flere omganger med vask. - huden skades under arbeid med radioaktive stoffer. - det ved uhell tas inn radioaktive stoffer (inhalasjon. oralt inntak) som kan gi stråledoser av betydning. 6.n Ved alvorlig forurensning av personer. område og utstyr, og ved brann, skal Statens Institutt for Strålehygiene varsles snarest. 6.7 Hvis utstyr eller arbeidsplass er blitt forurenset. og når en arbeidsplass skal omdisponeres til andre formål, skal spesielle renseprosedyrer (dekontaminering)' 1 ) gjennomføres. Dekontamineringen skal fortsette så lenge den g> effektiv aktivitetsreduksjon. Forurensningen må ikke overstige følgende verdier etter endt dekontaminering: Deler av kruppen. Aktivi område, vemeklær. kiær. inaktivt omrade glassartiklerctc. a : 0.4 Bq/crrr a : 4 Bq/crrr (3 og y. 4 Bq/cm : (i ug -y: 40 Bq/cm : Malingene kan midles over 100 cnr. En dekontaminering bør stane med konvensjonelle rensemetoder. men spesielle tiltak kan bli aktuelle. Utstyr kan ofte bli rengjort ved hjelp av rensemidler og om nødvendig etterfulgt av rengjøring med kompleksdannende stoffer eller ultralydmetoder Hvis forurensningen ikke ennå er tilfredsstillende fjernet, bør en forurenset overflate fjernes eller dekkes til. Det siste er særlig aktuelt hvis forurensningen skyldes kortlivede nuklider. Utstyr som ikke kan bli tilfredsstillende dekontaminert eller oppbevart til aktiviteten har avtatt tilstrekkelig, bør håndteres som radioaktivt avfall. Det er viktig å planlegge dekontamineringen slik at dette arbeidet ikke medfører spredning av radioaktive stoffer. BedriftenHnstitusjanen bør søke råd eller bistand fra Statens Institutt for Strålehygiene hvis det blir nødvendig å utføre omfattende dekontamineringsarbeide. $ 7 BEHANDLING AV RADIOAKTIV! AVFALL 7.1 Radioaktivt avfall skal behandles i samsvar med disse bestemmelsene og/eller i samsvar med særlig tillatelse gitt av Statens Institutt for Strålehygiene. ) Gode arbeidsruliner og regelmessig renhold er viktige dementer i arbeidet med a hulde ei lavi forurensningsnivå pa arbeidsplassen. Spesielle renseprosedvrer tdikonlammermg) vil im idi ert id være nødvendige, for eksempel ved uhell eller mir en arbeidsplass omdisponeres ul andre formål.

7 7.2 Radioaktivt avfall skal lagres på godkjent lagerplass eller sendes til Institutt for Energiteknikk etter avtale. Folgende unntak gjelder: Én og samme bruker (laboratorium) kan tilføre bade kloakken og det vanlige faste avfallet følgende aktiviteismengder (se Appendix I om radiologisk giftighet: Ekskreta fra pasient kan tilføres kloakken uten hertsyn til aktivitetsgrenser. Maksimali ulslipp Gifiighelsgruppe Pr. månetj Pr. dag D.4 MBq (for ^«Ra. ^»Ra 0.04 MBq) 4 MBq for*>sr'0.4mbq) 40 MBq 400 MBq" (for'^1 u.4mbq) 0.04 MBq lfor-»ra.--sra MBq) 0.4 MBq Ifor^Sr IMWMBq) 4 MBq 40 MBq Ifor l- y I 0.04 MBql Tii kloakken er UL bare tillått a tilfare vannloselige st offer. For og etter utslippet ma det spyles med rikelige mengder vann. Fasl avfall som skal gå sammen med annet laboratorieavfatl. skal samles i spesielle avfallsbøtter. Disse skal være merket med stralingssymbol og tekst: RADIOAKTIVT AVFALL... Lokket skal kunne betjenes med fotpedal eller likeverdig innretning. Fjerning av avfallet fra laboratoriet skal ikke utføres av rengjoringspersonalet. men av brukeren eller personell med spesiell opplæring i dette. Væske-scintillasjons lelleprover utgjør normalt ikke noe stralingsproblem når de går til forbrenning. 7.3 Bruker skal sende en årlig oversikt til Statens Institutt før Strålehygiene med oppgave over hvordan avfallet er blitt behandlet. 8 IKRAFTTREDELSE Disse bestemmelsene trer i kraft 1. jult IVfll. Statens Institutt for Strålehygiene kan fråvike eller skjerpe disse hesiemmelser når særlige grunner føreligger.

8 APPENDIX I KLASSIFIKASJON AV RADIOAKTIVE NUKLIDER ETTER RADIOLOGISK GIFTIGHET Den relative radiologiske giftighet til de fleste radioaktive nuklider som er aktuelle til bruk i forskning og medisin er gitt i følgende tabell. Hvis en ønsker å bruke nuklider som ikke er tatt med i tabellen, må en rådføre seg med Statens Institutt for Strålehygiene før bruk. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Me get hov Hov Moderai radiologisk radiologisk radiologisk gitiighei giftighet giftighet Gruppe 4 Lav radiologisk giftighet "Na." Cl IS F -JNa "Si 3: P J'S MCI "Ar 5'Ar. CJ.,Mn JSCa -"Ca "Sc "Sc. «Sc 4SV 51Cr 5JMn «Mn.5»Mn 52Fe. 55Fe. 5»Fe 56Co. «>Co "Co.ssco 58mCo «Ni, «Ni SINi ;,Cu ; Zn,,0a,,Ge «Cu «Zn. «'"'Zn '-Oa 'JAs. '4AS '«As. "As «Zn "Ge

9 jjse.«br J«Kr,,Rb.«Sr w* 4 Zr 4iNb J:Mo 43T1: 4jR U 4t,PJ 4-Ag 4»Cd 49ln 5 Sn 5 Sb 5:Te Gruppe l Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 MegtH høv Høv Moderat Lav radiologisk radiologisk radiologisk nidiulomk gifughet gifughet giftighel giftighet «"Rb "Se «Br «' "Kr. «"Kr «5Kr «7 Rb «"Sr. «Sr "'Sr. '"Sr.»=Sr -!m S r 1IY ""Y.^-Y.^Y 'MmY "'Zr "Zr "Zr "»Ru WmNb. "'Nb J«Ti-.'"rr.Tc.i'Tc. «Tc "Ru. l"3ru. "'5Ru I«5Rh KI3pd. Iiwpd 1 HlmAg IdSAg. Ill Ag M5mCd :]4m Cd. "-'Oi I15m[ n i;4 Sb. i:ssb I^Sb I27m"Tt:. l-^mfe il'sn. li'sn l25"te. 13Tt '2Te. I.HniTe. :32 Te "Nb I24.l25.12i,r » I3I. ] """"Tc." 'mtc UliroRh "3"i[n. "Mn «Xe «,Ba 5,La 5«Ce 5,Pr «Nd «lp"> G2 Sm «Eu 135 Xe LllmXe. ' "Xe 1 ' "Cs. '-"Cs 13lCs. 13"CS - 1 a m CN. M.<C, l4»ba 131Ba ' «La l44 C e 141Ce. l43ce 142 Pr. 143 Pr l4?nd. l 4 "Nd 144NJ l«pm. l-»prr. 151Sm. 153Sm l«sm IS=EL(IM). l«eu 152Eu(9l). 155EL

10 1 7 Gruppe 1 Meget hoy radiologisk giftighct Gruppe 2 Høy radiologisk giftighet Gruppe 3 Mode ral radiologisk gifiighel Gruppe 4 Lav radiologisk giftighct wgrf <Tb,D\ -Ho ^Er i«tb is3cd. i^gd lf>?dv. "*Dv "*Ho IWEr. «Tm ri)tm '""Tm - Vb i'?yb -,U i"u 'Er - 4W ISIW.IWW.IS" W -.Re '«Re. '""Re. '««Re l»jos. '"'Os. "»Os -Ir l«-lr l'-il r. Wlr ]Vlp --Pi t- [WPt. m 7 Pc - Au 1'IAu. l»»au. ""Re!')inio< IWmp,. WTrnp, '«An -i/hs siti :i»ti :IK(T :fiiti:(] =TI < :Pb -l"pb :i;pb :iopb,;bl :fi'bi.-i"bi -'I^Bi.-'-Bi «Po ;i"po».at -"At ^Rn ~"Rn.~Rn,xRa "'Ra. " Ra "»Ra. «*Ra syac --"Ac ::*Ac u,,th -Til. ;«Th. 2-«Th - "Th Th-nat.,Pa Ml Pa ^"Pa "JPa u : l ' :.iri L\:» U 2)5u.:J»u. U-nat.

11 Gruppe I Gruppe 2 Meget høy Huv radiologisk radiologisk giftighet gifiighet wnp --"Np, 4Pu --'«Pu.-^Pu. ' «'Pu,--"Pu. - -Pu ^Am --"Am Am Nuklide Gruppe 3 Moderat radiologisk giftighet --'"Np Gruppe-) Luv radiologisk gittighet «ihcm y7bk wcf - 4 -Cm : Cm. ^Cm.-^Cm. - 4f, Cm - 4l JCf. -5"Cf. :?2Cf - -*Bk

12 APPENDIX II KLASSIFISERING AV OG KRAV TIL ISOTOPLABORATORIER 11.1 Klassifisering av laboratorier. II.1.1 En hver bruk av radioaktive stoffer vil medføre at det stilles bestemte krav til laboratoriestandarden. Da det er mange faktorer som påvirker disse krav. er det vanskelig å spesifisere disse kravene for hver type anvendelse av radioaktive stoffer. Av praktiske grunner har en valgt ut tre hovudgrupper av laboratorier, beskrevet disse nærmere og angitt grenser for de aktivitetsmengder det der kan arbeides med. Disse tre hovedtyper av laboratorier er betegnet med type A, type B og type C etter som det arbeides med høye, middels høye eller lave aktivitetsmengder. Tar en utgangspunkt i et bestemt arbeid med radioaktive stoffer. der det er spesifisen hvilke nuklider som brukes, aktivitetsmengdene og arbeidsoperasjonene. så kan en ved hjelp av giftighetsklassifikasjonen i Appendix [, tabellen i II og modifikasjonsfaktorene i II. 5. 2, få en antydning om hvilke krav dette arbeid stiller til laboratoriet. II.2 Generelle krav til laboratorier For alle typer isotoplaboratorier er der visse felles krav angående innvendig innredning og utstyr. Gulvene skal være tette og jevne og lette a vaske. Kantene på gulvbelegget skal være bøyd opp mot vegger, rør og søylesokler. Gulvet m& være resistent mot syrer og kjemikalier som er i vanlig bruk i laboratorier. Tak og vegger skal også ha jevne ikke-absorberende flater som er leite å vaske Benker og bord skal ha overflater som er ugjennomtrengelige for væsker og som er lette å vaske og holde rene. Overflatene skal fortrinnsvis være fri for skjøter. Hvor skjøter er uunngåelig, skal de plasseres der hvor risiko for søl og sprut er liten. Hvis mulig, bør skjøter fylles med et tett materiale. Overflatene bør ha god resistens mot de kjemikalier og oppvarm inger som vanligvis forekommer i laboratorier.

13 II.3 H.3.1 Spesielle krav lii laboratorier. Type C laboratorium. II Et type C laboratorium skal ha en standard som tilsvarer et vel planlagt kjemi-laboratorium. En del av laboratoriet skul være reservert for arbeid med radioaktive sto f fer. Denne delen skal normalt omfatte et avtrekkskap. Kontrollområdet") kan i dette tilfellet være en mindre del av laboratoriet, f. eks. avtrekkskapet Type B laboratorium Type B er et laboratorium som er generelt anvendelie til arbeid med radioaktive staffer., og det er dette som er hovedtypen av isotopluboratorier ved sykehus og forskningsinstitusjoner. I mange tilfeller er type B det samme som vi kaller høyaktivitetslaboratorium eller "hot lab» og der isotoparbeidet ytføres. og der radioaktivt materiale blir oppbevart. Nar nye laboratorier for medisinsk analyse og forskning skal planlegges. bør de innredes som et type B-laboratorium Hovedkravet til et type B laboratorium er at det skal være reservert for arbeid med radioaktive stoffer Laboratoriet skal være adskilt fra tilstøtende rom med en gang som er avsatt til skifting av frakk og sko. I denne gangen skal det være plassert kontamineringsmonitor og handvask. Det bør være barriere ved inngangen ril det aktive området. II Gulv. vegger, tak og benker skal oppfylle de generelle kr:-v. Gulvflaten skal bestå av et helt dekke uten skjøter Et type B laboratorium skal ha redusert luft-trykk ; forhold til omgi velsene, og ventilasjonen skal foregå gjennom et avtrekksskap som har separat ventilasjonskanal med vifte plassen nær utløpet. Det.skal være plass til et absolutt filter mellom avtrekket og ventilasjonskanalen. Filteret skal være slik plassert at det lett kan skiftes og slik at trykkfallet kan males. Det skal være en måler i laboratoriet som viser om viften virker. Lufthastigheten i avtrekket skal være minst 0.5 nvsck. med normal arbeidsåpning. J Et kontrollområde er definert som el omrade hvor adgangen er begrensot slik at rnedkommende ikke blir utsatt for st rdl i ne. Utenfor kontrollområdet skal det være megei liten sannsynlighet for at en person blir utsatt for mer enn 3'1H av dosegrensen.

14 Overflatene i avtrekkskap og ventilasjonskanal skal vare jevne og ikkeabsorberende og bestå av materiale som kan motstå kjemikalier som vanligvis brukes i avtrekk. Hvis flere avtrekk er plassert i samme rom.-iler i tilstøtende type B laboratorium, kan avtrekkene ha felles utløpskanal. Jsotop-avtrekk i forskjellige etasjer bør ikke tilkoples felles utløpskanal. II.3.2.~l Gass, vann og elektriske brytere skal kontrolleres fra utsidenav avtrekket. Avtrekket må ha vanntilførsel og avløp. I1.3.2.S I mange tilfeller er det nødvendig å bygge opp beskyttende blyskjerming mot stråling fra kilder eller apparater i avtrekk. Avtrekket må derfor være solid bygget. Sunnen i avtrekkskapet skal ha en innebygget skjerming som tilsvarer 5 cm bly. Veggen bak avtrekket rna ha tilstrekkelig skjerming mot naborom. Dette kan bety at veggen må ha tilsvarende skjerming som bunnen i avtrekkskapet opp til en meter over bun nen i skapet. II.3.2.y Laboratoriet skal ha spesiell handvask med kraner som kan styres meii fot. kne eller albu. I noen tilfeller kan det være nødvendig med egen dusj for et type B laboratorium, men normalt vil det være tilstrekkelig med en hånddusj tilknyitet handvasken. II.3.2.H> I noen laboratorier er det nødvendig å arbeide i spesielt sterilt miljø. Det er ofte hensiktsmessig å utstyre medisinske høyaktivitetslaboratorier med en luke i veggen for transport av terapeutiske eller sterke diagnostiske preparater til pasient eller sykehusstab ; det tilstøtende rom Skal det arbeides med nuklider i de høyeste giftighetsklasser. kan det være nødvendig at laboratoriet er utstyrt med hanskeboks Det skal være vaskemulieheter for glassutsiyr sli\ at all utstyr som er reservert til bruk på laboratoriet, kan vaskes d L II.3.3 Type A laboratorium. II Et type A laboratorium er for arbeide med store mengder radioaktive stoffer. f. eks. isotopproduksjonslaboratorium med dets medfølgendc spesielle krav til innredning og utstyr. Planlegging av slike laboratorier skal i hvert enkelt tilfelle gjøres i samråd med Staten:; Institutt for Strålehygiene.

15 11.4 Aktiviletsgrenser I tabellen nedenfor er skisseri aktivitelsgrenser lor de lorsk ellige uper laboratorier. Radiologisk giftighei 1. Meget hoy :. Hoy }. Moderal 4. Lav Lahoratunelvpc filer arheiikpl.isn r>p,f 1') pe 11 l>pe \ D.4 MBq el. mindre 4 MBq el. mindre 411 MBq el. mindre 4111) MBq el. mindre ".4 MBq GBq 4 MBq- 4<iBq 411 MBq - 4IIGBq 4IK)MBq-4IKI()Bq ll.4ldiqei. mer 4tiBqel. mer 4ll(iBqel.mer 4llllCiiiqel mer 11.5 Modifisere tide fakturer En klassifisering av arbeide utelukkande basen pa den aktiviteten MUH er involvert, rna hli meget grov. Uvis un spesiell prosess skal vurderes 1 detalj, rna en hel serie (aktorer tas i betraktning i", eks. flvktighei a\ stoffet som skal bearbeides. typen av kjemisk forbindelse, --pesifikk aktiv nei. hvppigheten og kompleksiteten av prosessen, ete. lenarne utovere kan arbeide trygt med utstyr og mengder av radioaktivitet som i hendene pa en ui)vet kan varre farlig.) For arbeide i l\pe 13 og C laboratorium er der visse modifiserende Liktorer som kan anvendes nar det gjelder mengden av forsk ellige radionuklider som kan bli brukt i forskjellige tvper arbeide. Eksempel pa modiliserende laktorer er gitl nedenfor: Lagring Hm Meget enkle arbeider med losninger ' III Vanlig kjemisk arbeide / I Kompliserte arbeider med losninger med risiko for sol * u.l Enkle arbeider med tørre stoffer < n.l Arbeide med lurre stoffer o^: pulver < n.lll

«>TV STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. t*t/l --«r/v- -Jfå STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER.

«>TV STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. t*t/l --«r/v- -Jfå STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER. t*t/l --«r/v- -Jfå STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE «>TV Utgitt 1981 STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER.

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER. ff -, STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER utferdiget av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18.juni

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

Utslipp av radioaktive emner

Utslipp av radioaktive emner Utslipp av radioaktive emner Utfordringer Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Alt var enklere ( bedre?) før Før ny strålevernlov ( i år 2000 ) og dertil hørende Strålevernforskrift (

Detaljer

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Universitetet i Oslo Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Dato: 12.10.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2012/12319 ELINAHUL Søknad om fornyet tillatelse til utslipp Vi søker å få fornyet godkjenning GO05-04-1,

Detaljer

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER Del 2 må fylles ut i tillegg til søknadsskjemaets Del 1. Etterspurt informasjon/dokumentasjon vedlegges søknaden. Vennligst

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Direkte telefon 32804193 e-post

Direkte telefon 32804193 e-post Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Saksbehandler Dato 11.10.2011 Elin Rotstigen Direkte telefon 32804193 e-post sbroel@vestreviken.no Foretaksnummer 894 166 762 Klinikk/Avdeling Avdeling for bildediagnostikk

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE Utgitt 1981 BESTEMMELSER OM STRÅLEVERNSTILTAK VED UHELL MED GAMMARADIOGRAFI gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Rapport 5 2007 Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Årsrapport 2006 Dag Grønningen Veterinærinstituttets rapportserie 5 2007 Tittel Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive

Detaljer

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Vedlegg VO-L1: Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Deres ref.: GO05-19-5 Saksnr: 10/00297

Detaljer

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Måle hva?? Skal pasienten måles før utreise? Og hvorfor skal dette gjøres? Hvordan måle?

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Rapport 8 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Årsrapport 2007 Dag Grønningen Veterinærinstituttets

Detaljer

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM)

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Internkontrollhåndbok KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Rom nummer AM029 1 Ansvarsforhold Daglig

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen.

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. Side 1 av 6 1. HENSIKT Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. De enkelte delene skal dekontamineres

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

mot olje og kjemikaliesøl

mot olje og kjemikaliesøl ABSORBENTER 3M Absorbenter mot olje og kjemikaliesøl www.3m.com/no/verneprodukter 3 3M Partikelschutzmasken Absorbenter 3M har et bredt utvalg av vedlikeholdsabsorbenter, kjemikalieabsorbenter og oljeabsorbenter.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Informasjon fra Institutt for energiteknikk Høsten 1999 satte offentligheten søkelys på hva Institutt for energiteknikk på Kjeller slipper ut gjennom

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410 r f 7. Unntak. Instituttet kan på disse vilh & Brudd på vilkår. rptfde vilkår som er gitt av Sosialdepart teller som institutttet har satt for henholdsvis tilvirkning rarsel og om- setning av radioisotoper

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Høringssvar fra Helse Bergen HF Høringssvar fra Helse Bergen HF på forslag til ny strålevernforskrift Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Høringsvar er gitt

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING NO9200017 MSN M03-2130 RÅD 1981 :1 NEI-NO--197 STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING PUBLIKASJONSSERIEN SIS RÅD Publikasjonsserien SIS RÅD fra Statens institutt for strålehygiene

Detaljer

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post.

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post. SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER Etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. av 6. mai 1998 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene, 4a-a,

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Linolja, Kokt & Rå 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

PET-senteret. Strålevern ved Norges første PET-senter. PET Positron Emisjons Tomografi. Etablering av PET-senteret. Strålevernhensyn ved PET-senteret

PET-senteret. Strålevern ved Norges første PET-senter. PET Positron Emisjons Tomografi. Etablering av PET-senteret. Strålevernhensyn ved PET-senteret Åpnet oktober 2006 PET-senteret Strålevern ved Norges første PET-senter Skjerming og sikkerhetssystem Berit Brosvik Teknisk leder Etablering av PET-senteret Investert 128 mill kr GE Healthcare (25 MNOK)

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-05-2009/ IRE Erstatter den: 2003-04-01 Bruk av produktet Til lettere rengjøring, bleking, desinfisering,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER Del 2 må fyllast ut i tillegg til Del 1 i søknadsskjemaet. Etterspurd informasjon/dokumentasjon må leggjast ved søknaden.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport 1981:2 STRÅLEVERN VED VETERINÆRMEDISINSK RØNTGENDIAGNOSTIKK. ANSVARSFORHOLD, APPARATUR OG ARBEIDSTEKNIKK. Steinar Backe State Institute of Radiation Hygiene

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II)

Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II) Hvorfor? Hindre at skadelige agens fortseler å skade pasienten Hindre at skadelige agens fra pasienten forårsaker sekundær skade av andre Når skal man rense? Pasienter som er kontaminerte med Væske aerosoler

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:.. Adresse:. Kontaktperson:.. Telefon nr.: Faks:.

Detaljer