STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE"

Transkript

1 STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ftgill WXI STRÅLEVERNSjBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. og-tflhørende Forskrifter av 23. januar 1976 om tilsyn med og bruk av anlcug. apparater. materiell og sloffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse strålevernsbestemmelsene gjelder for bruk og behandling :iv apne radioaktive kilder*) og omtatter: - Krav om melding og godkjenning. - Krav til bruker om organisert egetvern og kompetanse. - Krav til arbeidsplasser og utstyr. - Krav til arbeid med åpne radioaktive kilder. - Krav til kontroll med radioaktive stotfer og til påvisning og fjerning av radioaktiv forurensning. - Krav til behandling av radioaktivt avfall. *) Med åpne radioaktive kilder menes radioaktivt stoff som ikku er innkupslei pa en måte som tilfredsstiller ISO-standard E. Åpne radioaktive kilder kan lorekomme som gass. aerosol, vaske, suspen^on elier fasl stoff.

2 For traeerforsøk*) med radioaktivt materiale utenfor godkjent laboratorium kreves spesiell tillatelse i det enkelte tilfelle. Foi produksjon a\ radioaktive stoffer kreves spesiell tillalelse. Spesielle problenier sum knytter seg til pasienter som er gitt diagnostiske eller terapeutiske mengder med radioaktive nuklider er ikke tatt med i disse hestemmelser. l r nntak Ira disse hest emme Ise ne fastsettes av Statens Institutt tor Strålehygiene. Eksempel pa slikl unntak er -"'K. i naturlig kalium. $ 2 MELDING OG GODKJENNING 2.! All bruk av apne radioaktive kilder rna pa forhand v;ere gudkjeni av Statens Institutt lor Strålehygiene. Søknad om ullalelse til a anskaffe og bruke apne radioaktive kilder skal sendes lii instituttet. Z.2 I søknaden skal dei spesifiseres liva bruken omlatler og hvor i bedriften institusjonen arbeidet skal f mega. Søknaden skal urne holde alleopplysninger om laboratorier, utstyr ni.v. som er nødvendige for at Statens Institutt tor Strålehygiene skal kunne vurdere og klassifisere arbe tds plassen. 2.3 Søknaden skal mneholde navn pa den personen som skjl vare hovedansvarlig for bruken av apne radioaktive kilder p;i arbeidsplassen og opplyse om hvilke kvalifikasjoner vedkommende har Søknaden skal mneholde plan for behandling av radioaktivt avfall. 2.5 Søknaden skal navngi en person, lilsynshavende. som skal vure ansvarlig for at de plikter og det ansvar som blir pålagt bedriften vedrorende registrering, planlegging og tilsyn blir ivaretatt. 2.ii Alt k øp og anskaffelse av radioaktive stoffer skal meldes til Statens Institutt for Strålehygiene. Avsender og moitaker er begge ansvarlige for at slik melding blir gitt i den form sum instituttet bestemmer. 2.7 Ltvidelse av arbeidet med og prinsippiell forandring av bruk av apne radioaktive kilder krever ny tillatelse. S 3 ORGANISERT EGETVERN OG KOMPETANSE.'. 1 Bedriften institusjonen skal sørge for al bade de ansane og andre, f.eks. pasienter og personer i nærmiljøet, er sikret et egetvern som er i samsvar med de hestemmelser og normer som er girt av Statens Institutt for Strålehygiene.! eksempelvis unulyse uv industri prosesser, vxskebevegelser. metabolisme i dyr m.v

3 3.2 Bed ri f ten/ institusjon en plikter a skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for a gi rad, slik at et tilfredsstillende strålevern blir opprettholdt. 3.3 Bedriften/institusjonen skal sørge for at de som arbeider med stråling får adekvat utdanning. Andre arbeidere skal bli gitt den informasjon som er nødvendig for a forstå og respekiere strålevernstiltakene. 3.4 Statens Institutt for Strålehygiene kan. som vilkår for tillatelse til bruk av radioaktive stoffer, stille konkrete krav om kvalifikasjoner og kompetanse i form av gjennomgåtte kurs eller annen utdanning som er godkjent av instituttet. Disse krav kan stilles til den som tillalelsen er knyttei til. til den som bedriften/institusjonen har satt til a føre tilsyn med strålingsarbeidet. og til den som arbeider med de apne radioaktive kildene. 3.5 Bedriften; institusjonen skal sørge for at den har til radighet den service og tekniske bistand"som er nødvendig for at de gitte normer for anlegg og utstyr blir overholdt. 3.6 Bedriften/institusjonen skal sørge for at det blir ført kontroll med strålingsmiljø og persondoser på arbeidsplassen slik at en får sikkerhet for at de ansatte ikke blir utsatr for stråling utover fastsatte grenser. Opplysninger om persondoser skal stilles til radighet for Statens Institutt for Strålehygiene. 3.7 Bedriften/institusjonen skal sørge for ajourførte lister over de nuklider og aktivitetsmengder som er bestilt, anskaffet. lagret. i bruk og gått til avfall. Listene skal være tilgjengelige for Statens Institutt for Strålehygiene. 3.8 Bedriften/institusjonen skal sørge for at det blir utarbeidet skrevne instrukser for bruk og behandling av radioaktive stoffer. Instruksene skal som et minimum inneholde: ") 1. Fastlegging av personalets spesielle plikter i stralevernssammenheng. 2. Instruks om arbeidsrutinen 3. Liste over praktiske mottiltak ved uhell. 3.9 Bedriften/institusjonen skal sørge for oppslag pa arbeidsplassen med opplysninger om: 1. Hvor arbeidet med radioaktivt materiale foregår, og hvor sliki materiale er lagret. 2. Navn på den person som tillatelsen til bruk er knyttet tii. Se S Hva brukstillatelsen omfatter. 4. Navn på lilsynshavende for strålevernet. )ses5.

4 4 KRAV TIL LABORATORIER 4.1 Arbeid med apne radioaktive kilder skal foregå i isotoplaboraiorium som er godkjent til delte av Statens Institutt for Strålehygiene for de aktuelle nukilder og aktivitetsmengder. Unntatt fra dette kravet er akiivitetsmengder som er mindre enn 4 kbq av nuklider med meget høy radiologisk giftighet*). 40 kbq av nuklider med høy radiologisk giftighet, 401) kbq av nuklider med moderat radiologisk giftighet. 4 MBq av nuklider med lav radiologisk giftighet. Standard for isotoplaboraiorium type A. B og C finnes i Appendix II. Følgende tabell gir grenser for de aktivitetsmengder som det vil \ ære tillått a arbeide med i ulike typer laboratorier: Radioing, giftiehet 1. Meget huv :. Høy 3. Moderat 4. La\ Laburiitorietype eller arheiiisplash Type C Type B Type A 0.4 MBq el. mindre 4 MBq el. mindre 40 MBq el. mindre 400 MBq el. mindre 0.4 MBq- 0.4 GBq 4 MBq - 4 GBq 41)MBq- 40GBq 400 MBq-400 GBq 0.4 GBq el. mer 4 GBq ei. mer 40GBqel.mer 400 GBq el. mer 4.2 Omrader reservert for arbeid med apne radioaktive kilder skal være tydelig merket med symbolet for ioniserende stråling og med informerende tekst. 4.3 Nar radioaktive stoffer ikke er i bruk. skal de oppbevares på godkjent lagringsplass. Lageret skal være reservert for radioaktive stoffer o? merket med standard skilt og med informerende tekst. Lageret skal være skjermet slik at eksposisjonsrater på overflaten er mindre enn 2fxCkg~ h~ l (0.75 mr/t). Hvis lageret ellers er tilgjengelig for uvedkommende. skal det kunne låses Det skal finnes hjelpeutstyr (hansker. tenger, pinsetter. håndpipetter. skjermingsutstyr osv.) i tilstrekkelig mengde slik at arbeidet kan utføres med et minimum av strålerisiko. 4.? Til lavaktivt fast avfall skal det brukes bøtte med løs plastikkpose. Botla skal ha lokk som kan betjenes med fotpedal. eller likeverdig innretning. og den skal være tydelig merket med symbolet for ioniserende stråling. 4.h Til \æskeavfall skal det brukes beholdere som kan motstå ulike losningsmidler. Beholderne skal merkes og plasseres i el ytre kar sum er sturt nok til a romme innholdet av beholderne i tilfelle uhell. 4." Lager for radioaktivt avfall skal være reservert for formalet og være godkieni a\ Statens Institutt for Strålehygiene. ') Om radiiilngisk aiftighct SL- Appendix 1.

5 $ 5 INSTRUKS FOR ARBEIDE MED RADIOAKTIVE STOFFER Generell Det er vanskelig å gi detaljerte bestemmelser for arbeidsregler som skal dekke alle typer arbeide med radioaktive stoffer. Slike regler vil være avhengige av mange faktorer. spesielt mengden av aktivitet som brukes. den radiologiske giftigheten, den spesifikke aktiviteten, hvor komplekst arbeidet er og erfaring og kunnskap hos den som utfurer arbeidet. Slike detaljerte arbeidsregler gis best av en kompetent person som kjenner arbeidst i detalj. Nar tillatelse er gitt til et spesielt arbeide, skal ansvarshavende forsikre seg om at arbeidet er planlagt slik at det er tatt hensyn til faktorer som stabens erfaring, ekstra utstyr i laboratoriet, mulighet for hurtig hjelp i tilfelle uhell og andre faktorer som ikke kan gis numerisk verdi. Arbeidsprosedyren bor være så gjennomprøvd at når en tåri bruk det radioaktive stoffet, skal arbeidet kunne gjennomføres raskt med et minimum av risiko for uhell. 5.1 Bedriften/institusjbnen skal sorge for at del på basis av disse stralevernsbestemmelsene blir utarbeidet intruks for arbeidet med radioaktive stoffer. 5.2 Instruksen skal inneholde forbud mot munn-pipettering i et kontrollområde. (Se fotnote til Appendix II. II ) 5.3 Instruksen skal inneholde forbud mot å spise. å røyke og a legge pa kosmetikk under opphold i et kontrollområde. 5.4 På steder der det arbeides med radioaktive stuffer skal overflatene være tildekket hvis dette ikke hindrer arbeidet, gjør oppstillingene mer ustabile etc. Under samme forutsetning skal de mer kritiske deiene av arbeidet utføres over et kar dekket med absorberende papir. 6 KONTROLL AV RADIOAKTIV FORURENSNING ft. I Det skal være utarbeidet intern instruks for varsling om og handtering av radioaktiv forurensning og for nødsituasjoner. Denne instruksen skal gjøres kjent for alt personell som kan bli involvert, og den skal være slått opp på arbeidsplassen på et iøynefallende sted. ti 2 Et visst basisutstyr skal være tilgjengelig for rutinemålinger og for a klare av en situasjon med forurensning med radioaktive stoffer. både uhell og kronisk forurensning. Slikt utstyr vil normalt omfatte hansker. overtrekksko og måleutstyr for kontroll av radioaktiv forurensning og måling av ytre strålenivå. 6.3 Det skal etableres rutiner for systematisk kontroll av mulig forurensning i alle områder og av all utstyr som har vært i kontakt med de radioaktive sloffene. Det skal også fares kontroll med stralenivaet pa arbeidsplassene. Det skal føres journal over kontrollmålingene og over alle forhold av betydning for strålevernet.

6 6.4 For man forlater arbeidsstedet ska! man kontrollere at hender, sko og klær ikke er forurenset med radioaktive stoffer og vaske hendene med såpe og vann. Det kan gis pålegg om undersøkelse av indre forurensning, f.eks. opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. 6.5 Den som har tilsyn med arbeidet på laboratoriet skal varsles når: - huden forlsatt er forurenset seiv etter flere omganger med vask. - huden skades under arbeid med radioaktive stoffer. - det ved uhell tas inn radioaktive stoffer (inhalasjon. oralt inntak) som kan gi stråledoser av betydning. 6.n Ved alvorlig forurensning av personer. område og utstyr, og ved brann, skal Statens Institutt for Strålehygiene varsles snarest. 6.7 Hvis utstyr eller arbeidsplass er blitt forurenset. og når en arbeidsplass skal omdisponeres til andre formål, skal spesielle renseprosedyrer (dekontaminering)' 1 ) gjennomføres. Dekontamineringen skal fortsette så lenge den g> effektiv aktivitetsreduksjon. Forurensningen må ikke overstige følgende verdier etter endt dekontaminering: Deler av kruppen. Aktivi område, vemeklær. kiær. inaktivt omrade glassartiklerctc. a : 0.4 Bq/crrr a : 4 Bq/crrr (3 og y. 4 Bq/cm : (i ug -y: 40 Bq/cm : Malingene kan midles over 100 cnr. En dekontaminering bør stane med konvensjonelle rensemetoder. men spesielle tiltak kan bli aktuelle. Utstyr kan ofte bli rengjort ved hjelp av rensemidler og om nødvendig etterfulgt av rengjøring med kompleksdannende stoffer eller ultralydmetoder Hvis forurensningen ikke ennå er tilfredsstillende fjernet, bør en forurenset overflate fjernes eller dekkes til. Det siste er særlig aktuelt hvis forurensningen skyldes kortlivede nuklider. Utstyr som ikke kan bli tilfredsstillende dekontaminert eller oppbevart til aktiviteten har avtatt tilstrekkelig, bør håndteres som radioaktivt avfall. Det er viktig å planlegge dekontamineringen slik at dette arbeidet ikke medfører spredning av radioaktive stoffer. BedriftenHnstitusjanen bør søke råd eller bistand fra Statens Institutt for Strålehygiene hvis det blir nødvendig å utføre omfattende dekontamineringsarbeide. $ 7 BEHANDLING AV RADIOAKTIV! AVFALL 7.1 Radioaktivt avfall skal behandles i samsvar med disse bestemmelsene og/eller i samsvar med særlig tillatelse gitt av Statens Institutt for Strålehygiene. ) Gode arbeidsruliner og regelmessig renhold er viktige dementer i arbeidet med a hulde ei lavi forurensningsnivå pa arbeidsplassen. Spesielle renseprosedvrer tdikonlammermg) vil im idi ert id være nødvendige, for eksempel ved uhell eller mir en arbeidsplass omdisponeres ul andre formål.

7 7.2 Radioaktivt avfall skal lagres på godkjent lagerplass eller sendes til Institutt for Energiteknikk etter avtale. Folgende unntak gjelder: Én og samme bruker (laboratorium) kan tilføre bade kloakken og det vanlige faste avfallet følgende aktiviteismengder (se Appendix I om radiologisk giftighet: Ekskreta fra pasient kan tilføres kloakken uten hertsyn til aktivitetsgrenser. Maksimali ulslipp Gifiighelsgruppe Pr. månetj Pr. dag D.4 MBq (for ^«Ra. ^»Ra 0.04 MBq) 4 MBq for*>sr'0.4mbq) 40 MBq 400 MBq" (for'^1 u.4mbq) 0.04 MBq lfor-»ra.--sra MBq) 0.4 MBq Ifor^Sr IMWMBq) 4 MBq 40 MBq Ifor l- y I 0.04 MBql Tii kloakken er UL bare tillått a tilfare vannloselige st offer. For og etter utslippet ma det spyles med rikelige mengder vann. Fasl avfall som skal gå sammen med annet laboratorieavfatl. skal samles i spesielle avfallsbøtter. Disse skal være merket med stralingssymbol og tekst: RADIOAKTIVT AVFALL... Lokket skal kunne betjenes med fotpedal eller likeverdig innretning. Fjerning av avfallet fra laboratoriet skal ikke utføres av rengjoringspersonalet. men av brukeren eller personell med spesiell opplæring i dette. Væske-scintillasjons lelleprover utgjør normalt ikke noe stralingsproblem når de går til forbrenning. 7.3 Bruker skal sende en årlig oversikt til Statens Institutt før Strålehygiene med oppgave over hvordan avfallet er blitt behandlet. 8 IKRAFTTREDELSE Disse bestemmelsene trer i kraft 1. jult IVfll. Statens Institutt for Strålehygiene kan fråvike eller skjerpe disse hesiemmelser når særlige grunner føreligger.

8 APPENDIX I KLASSIFIKASJON AV RADIOAKTIVE NUKLIDER ETTER RADIOLOGISK GIFTIGHET Den relative radiologiske giftighet til de fleste radioaktive nuklider som er aktuelle til bruk i forskning og medisin er gitt i følgende tabell. Hvis en ønsker å bruke nuklider som ikke er tatt med i tabellen, må en rådføre seg med Statens Institutt for Strålehygiene før bruk. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Me get hov Hov Moderai radiologisk radiologisk radiologisk gitiighei giftighet giftighet Gruppe 4 Lav radiologisk giftighet "Na." Cl IS F -JNa "Si 3: P J'S MCI "Ar 5'Ar. CJ.,Mn JSCa -"Ca "Sc "Sc. «Sc 4SV 51Cr 5JMn «Mn.5»Mn 52Fe. 55Fe. 5»Fe 56Co. «>Co "Co.ssco 58mCo «Ni, «Ni SINi ;,Cu ; Zn,,0a,,Ge «Cu «Zn. «'"'Zn '-Oa 'JAs. '4AS '«As. "As «Zn "Ge

9 jjse.«br J«Kr,,Rb.«Sr w* 4 Zr 4iNb J:Mo 43T1: 4jR U 4t,PJ 4-Ag 4»Cd 49ln 5 Sn 5 Sb 5:Te Gruppe l Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 MegtH høv Høv Moderat Lav radiologisk radiologisk radiologisk nidiulomk gifughet gifughet giftighel giftighet «"Rb "Se «Br «' "Kr. «"Kr «5Kr «7 Rb «"Sr. «Sr "'Sr. '"Sr.»=Sr -!m S r 1IY ""Y.^-Y.^Y 'MmY "'Zr "Zr "Zr "»Ru WmNb. "'Nb J«Ti-.'"rr.Tc.i'Tc. «Tc "Ru. l"3ru. "'5Ru I«5Rh KI3pd. Iiwpd 1 HlmAg IdSAg. Ill Ag M5mCd :]4m Cd. "-'Oi I15m[ n i;4 Sb. i:ssb I^Sb I27m"Tt:. l-^mfe il'sn. li'sn l25"te. 13Tt '2Te. I.HniTe. :32 Te "Nb I24.l25.12i,r » I3I. ] """"Tc." 'mtc UliroRh "3"i[n. "Mn «Xe «,Ba 5,La 5«Ce 5,Pr «Nd «lp"> G2 Sm «Eu 135 Xe LllmXe. ' "Xe 1 ' "Cs. '-"Cs 13lCs. 13"CS - 1 a m CN. M.<C, l4»ba 131Ba ' «La l44 C e 141Ce. l43ce 142 Pr. 143 Pr l4?nd. l 4 "Nd 144NJ l«pm. l-»prr. 151Sm. 153Sm l«sm IS=EL(IM). l«eu 152Eu(9l). 155EL

10 1 7 Gruppe 1 Meget hoy radiologisk giftighct Gruppe 2 Høy radiologisk giftighet Gruppe 3 Mode ral radiologisk gifiighel Gruppe 4 Lav radiologisk giftighct wgrf <Tb,D\ -Ho ^Er i«tb is3cd. i^gd lf>?dv. "*Dv "*Ho IWEr. «Tm ri)tm '""Tm - Vb i'?yb -,U i"u 'Er - 4W ISIW.IWW.IS" W -.Re '«Re. '""Re. '««Re l»jos. '"'Os. "»Os -Ir l«-lr l'-il r. Wlr ]Vlp --Pi t- [WPt. m 7 Pc - Au 1'IAu. l»»au. ""Re!')inio< IWmp,. WTrnp, '«An -i/hs siti :i»ti :IK(T :fiiti:(] =TI < :Pb -l"pb :i;pb :iopb,;bl :fi'bi.-i"bi -'I^Bi.-'-Bi «Po ;i"po».at -"At ^Rn ~"Rn.~Rn,xRa "'Ra. " Ra "»Ra. «*Ra syac --"Ac ::*Ac u,,th -Til. ;«Th. 2-«Th - "Th Th-nat.,Pa Ml Pa ^"Pa "JPa u : l ' :.iri L\:» U 2)5u.:J»u. U-nat.

11 Gruppe I Gruppe 2 Meget høy Huv radiologisk radiologisk giftighet gifiighet wnp --"Np, 4Pu --'«Pu.-^Pu. ' «'Pu,--"Pu. - -Pu ^Am --"Am Am Nuklide Gruppe 3 Moderat radiologisk giftighet --'"Np Gruppe-) Luv radiologisk gittighet «ihcm y7bk wcf - 4 -Cm : Cm. ^Cm.-^Cm. - 4f, Cm - 4l JCf. -5"Cf. :?2Cf - -*Bk

12 APPENDIX II KLASSIFISERING AV OG KRAV TIL ISOTOPLABORATORIER 11.1 Klassifisering av laboratorier. II.1.1 En hver bruk av radioaktive stoffer vil medføre at det stilles bestemte krav til laboratoriestandarden. Da det er mange faktorer som påvirker disse krav. er det vanskelig å spesifisere disse kravene for hver type anvendelse av radioaktive stoffer. Av praktiske grunner har en valgt ut tre hovudgrupper av laboratorier, beskrevet disse nærmere og angitt grenser for de aktivitetsmengder det der kan arbeides med. Disse tre hovedtyper av laboratorier er betegnet med type A, type B og type C etter som det arbeides med høye, middels høye eller lave aktivitetsmengder. Tar en utgangspunkt i et bestemt arbeid med radioaktive stoffer. der det er spesifisen hvilke nuklider som brukes, aktivitetsmengdene og arbeidsoperasjonene. så kan en ved hjelp av giftighetsklassifikasjonen i Appendix [, tabellen i II og modifikasjonsfaktorene i II. 5. 2, få en antydning om hvilke krav dette arbeid stiller til laboratoriet. II.2 Generelle krav til laboratorier For alle typer isotoplaboratorier er der visse felles krav angående innvendig innredning og utstyr. Gulvene skal være tette og jevne og lette a vaske. Kantene på gulvbelegget skal være bøyd opp mot vegger, rør og søylesokler. Gulvet m& være resistent mot syrer og kjemikalier som er i vanlig bruk i laboratorier. Tak og vegger skal også ha jevne ikke-absorberende flater som er leite å vaske Benker og bord skal ha overflater som er ugjennomtrengelige for væsker og som er lette å vaske og holde rene. Overflatene skal fortrinnsvis være fri for skjøter. Hvor skjøter er uunngåelig, skal de plasseres der hvor risiko for søl og sprut er liten. Hvis mulig, bør skjøter fylles med et tett materiale. Overflatene bør ha god resistens mot de kjemikalier og oppvarm inger som vanligvis forekommer i laboratorier.

13 II.3 H.3.1 Spesielle krav lii laboratorier. Type C laboratorium. II Et type C laboratorium skal ha en standard som tilsvarer et vel planlagt kjemi-laboratorium. En del av laboratoriet skul være reservert for arbeid med radioaktive sto f fer. Denne delen skal normalt omfatte et avtrekkskap. Kontrollområdet") kan i dette tilfellet være en mindre del av laboratoriet, f. eks. avtrekkskapet Type B laboratorium Type B er et laboratorium som er generelt anvendelie til arbeid med radioaktive staffer., og det er dette som er hovedtypen av isotopluboratorier ved sykehus og forskningsinstitusjoner. I mange tilfeller er type B det samme som vi kaller høyaktivitetslaboratorium eller "hot lab» og der isotoparbeidet ytføres. og der radioaktivt materiale blir oppbevart. Nar nye laboratorier for medisinsk analyse og forskning skal planlegges. bør de innredes som et type B-laboratorium Hovedkravet til et type B laboratorium er at det skal være reservert for arbeid med radioaktive stoffer Laboratoriet skal være adskilt fra tilstøtende rom med en gang som er avsatt til skifting av frakk og sko. I denne gangen skal det være plassert kontamineringsmonitor og handvask. Det bør være barriere ved inngangen ril det aktive området. II Gulv. vegger, tak og benker skal oppfylle de generelle kr:-v. Gulvflaten skal bestå av et helt dekke uten skjøter Et type B laboratorium skal ha redusert luft-trykk ; forhold til omgi velsene, og ventilasjonen skal foregå gjennom et avtrekksskap som har separat ventilasjonskanal med vifte plassen nær utløpet. Det.skal være plass til et absolutt filter mellom avtrekket og ventilasjonskanalen. Filteret skal være slik plassert at det lett kan skiftes og slik at trykkfallet kan males. Det skal være en måler i laboratoriet som viser om viften virker. Lufthastigheten i avtrekket skal være minst 0.5 nvsck. med normal arbeidsåpning. J Et kontrollområde er definert som el omrade hvor adgangen er begrensot slik at rnedkommende ikke blir utsatt for st rdl i ne. Utenfor kontrollområdet skal det være megei liten sannsynlighet for at en person blir utsatt for mer enn 3'1H av dosegrensen.

14 Overflatene i avtrekkskap og ventilasjonskanal skal vare jevne og ikkeabsorberende og bestå av materiale som kan motstå kjemikalier som vanligvis brukes i avtrekk. Hvis flere avtrekk er plassert i samme rom.-iler i tilstøtende type B laboratorium, kan avtrekkene ha felles utløpskanal. Jsotop-avtrekk i forskjellige etasjer bør ikke tilkoples felles utløpskanal. II.3.2.~l Gass, vann og elektriske brytere skal kontrolleres fra utsidenav avtrekket. Avtrekket må ha vanntilførsel og avløp. I1.3.2.S I mange tilfeller er det nødvendig å bygge opp beskyttende blyskjerming mot stråling fra kilder eller apparater i avtrekk. Avtrekket må derfor være solid bygget. Sunnen i avtrekkskapet skal ha en innebygget skjerming som tilsvarer 5 cm bly. Veggen bak avtrekket rna ha tilstrekkelig skjerming mot naborom. Dette kan bety at veggen må ha tilsvarende skjerming som bunnen i avtrekkskapet opp til en meter over bun nen i skapet. II.3.2.y Laboratoriet skal ha spesiell handvask med kraner som kan styres meii fot. kne eller albu. I noen tilfeller kan det være nødvendig med egen dusj for et type B laboratorium, men normalt vil det være tilstrekkelig med en hånddusj tilknyitet handvasken. II.3.2.H> I noen laboratorier er det nødvendig å arbeide i spesielt sterilt miljø. Det er ofte hensiktsmessig å utstyre medisinske høyaktivitetslaboratorier med en luke i veggen for transport av terapeutiske eller sterke diagnostiske preparater til pasient eller sykehusstab ; det tilstøtende rom Skal det arbeides med nuklider i de høyeste giftighetsklasser. kan det være nødvendig at laboratoriet er utstyrt med hanskeboks Det skal være vaskemulieheter for glassutsiyr sli\ at all utstyr som er reservert til bruk på laboratoriet, kan vaskes d L II.3.3 Type A laboratorium. II Et type A laboratorium er for arbeide med store mengder radioaktive stoffer. f. eks. isotopproduksjonslaboratorium med dets medfølgendc spesielle krav til innredning og utstyr. Planlegging av slike laboratorier skal i hvert enkelt tilfelle gjøres i samråd med Staten:; Institutt for Strålehygiene.

15 11.4 Aktiviletsgrenser I tabellen nedenfor er skisseri aktivitelsgrenser lor de lorsk ellige uper laboratorier. Radiologisk giftighei 1. Meget hoy :. Hoy }. Moderal 4. Lav Lahoratunelvpc filer arheiikpl.isn r>p,f 1') pe 11 l>pe \ D.4 MBq el. mindre 4 MBq el. mindre 411 MBq el. mindre 4111) MBq el. mindre ".4 MBq GBq 4 MBq- 4<iBq 411 MBq - 4IIGBq 4IK)MBq-4IKI()Bq ll.4ldiqei. mer 4tiBqel. mer 4ll(iBqel.mer 4llllCiiiqel mer 11.5 Modifisere tide fakturer En klassifisering av arbeide utelukkande basen pa den aktiviteten MUH er involvert, rna hli meget grov. Uvis un spesiell prosess skal vurderes 1 detalj, rna en hel serie (aktorer tas i betraktning i", eks. flvktighei a\ stoffet som skal bearbeides. typen av kjemisk forbindelse, --pesifikk aktiv nei. hvppigheten og kompleksiteten av prosessen, ete. lenarne utovere kan arbeide trygt med utstyr og mengder av radioaktivitet som i hendene pa en ui)vet kan varre farlig.) For arbeide i l\pe 13 og C laboratorium er der visse modifiserende Liktorer som kan anvendes nar det gjelder mengden av forsk ellige radionuklider som kan bli brukt i forskjellige tvper arbeide. Eksempel pa modiliserende laktorer er gitl nedenfor: Lagring Hm Meget enkle arbeider med losninger ' III Vanlig kjemisk arbeide / I Kompliserte arbeider med losninger med risiko for sol * u.l Enkle arbeider med tørre stoffer < n.l Arbeide med lurre stoffer o^: pulver < n.lll

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

«>TV STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. t*t/l --«r/v- -Jfå STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER.

«>TV STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. t*t/l --«r/v- -Jfå STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER. t*t/l --«r/v- -Jfå STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE «>TV Utgitt 1981 STRÅLEVERNSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV ÅPNE RADIOAKTIVE KILDER gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER.

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER. ff -, STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN 25-1345 ØSTERÅS BESTEMMELSER OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER utferdiget av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18.juni

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 43. Figurer kapittel 3: Bindinger, oppbygning og egenskaper

Kjemi 1. Figur s. 43. Figurer kapittel 3: Bindinger, oppbygning og egenskaper Figur s. 43 + + + + + + Metallion Ytterelektron «Elektronsjø» + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Et metall kan vi tenke på som positive ioner i en «sjø» av ytterelektroner. 9 8 7 6 5 4 1

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Universitetet i Oslo Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Dato: 12.10.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2012/12319 ELINAHUL Søknad om fornyet tillatelse til utslipp Vi søker å få fornyet godkjenning GO05-04-1,

Detaljer

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005 Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt til Institutt for energiteknikk 21. desember 2005 Godkjenningen er gitt med hjemmel i forskrift av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av

Detaljer

Utslipp av radioaktive emner

Utslipp av radioaktive emner Utslipp av radioaktive emner Utfordringer Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Alt var enklere ( bedre?) før Før ny strålevernlov ( i år 2000 ) og dertil hørende Strålevernforskrift (

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER Del 2 må fylles ut i tillegg til søknadsskjemaets Del 1. Etterspurt informasjon/dokumentasjon vedlegges søknaden. Vennligst

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

Direkte telefon 32804193 e-post

Direkte telefon 32804193 e-post Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Saksbehandler Dato 11.10.2011 Elin Rotstigen Direkte telefon 32804193 e-post sbroel@vestreviken.no Foretaksnummer 894 166 762 Klinikk/Avdeling Avdeling for bildediagnostikk

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Vedlegg VO-L1: Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Deres ref.: GO05-19-5 Saksnr: 10/00297

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

H Mn 43 Tc. 26 Fe 44 Ru. 27 Co 45 Rh. 28 Ni 46 Pd. 29 Cu 47 Ag 1 H 9 F 7 N 8 O 6 C

H Mn 43 Tc. 26 Fe 44 Ru. 27 Co 45 Rh. 28 Ni 46 Pd. 29 Cu 47 Ag 1 H 9 F 7 N 8 O 6 C Figur s. Li Na 9 K Rb Cs 8 Fr Be Mg 0 Ca 8 Sr Ba 88 Ra H 8 9 0 Sc 9 Y Ti 0 Zr V Nb Cr Mo Mn Tc Fe Ru Co Rh 8 Ni Pd 9 Cu Ag 0 Zn 8 Cd 8 9 80 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg 0 0 0 0 08 09 0 890 Rf Db Sg Bh Hs

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE Utgitt 1981 BESTEMMELSER OM STRÅLEVERNSTILTAK VED UHELL MED GAMMARADIOGRAFI gitt av STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 43 Et metall kan vi tenke på som positive ioner i en «sjø» av ytterelektroner. + + + + + + Metallion Ytterelektron «Elektronsjø» + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Modeller av metallkrystall

Detaljer

Kilder til radioaktiv forurensning

Kilder til radioaktiv forurensning Kilder til radioaktiv forurensning Innholdsfortegnelse 1) Radioaktive utslipp fra sykehus, forskning og industri 2) Tsjernobyl-ulykken 3) Radioaktivitet fra olje og gass http://www.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/kilder-til-radioaktiv-forurensning/

Detaljer

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS PROSEDYRER Godkjent av Statens Strålevern i 1992, oppdatert i 2012 ved anskaffelse av mobilt røntgenrør og 2014 ved

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 30 Cl Na + Modell av NaCl med Na + -ioner og Cl -ioner. Det er like mange av hver ionetype (1 : 1). Figur s. 31 2 3 4 6 7 1 2 1 3 Li 11 Na 19 K 37 Rb Cs 87 Fr 4 Be 12 Mg 20 Ca 38 Sr 6 Ba 88 Ra

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU

Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi,

Detaljer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Rapport 5 2007 Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Årsrapport 2006 Dag Grønningen Veterinærinstituttets rapportserie 5 2007 Tittel Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive

Detaljer

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling

Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Måling av stråledoser fra pasient etter ablasjonsbehandling Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Måle hva?? Skal pasienten måles før utreise? Og hvorfor skal dette gjøres? Hvordan måle?

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Genetisk avhengige nuklider

Genetisk avhengige nuklider Genetisk avhengige nuklider!når en radioaktiv nuklide desintegrerer til en nuklide som også er radioaktiv, sier vi at de to nuklidene er genetisk avhengige.!det kan være mange nuklider etter hverandre

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk ERFARINGER FRA TILSYN 2008 TEMA: Røntgendiagnostikk Møte for strålevernsansvarlige 2008 Gardermoen, 17.11.2008 Hensikt Gjennomgang av virksomhetens arbeid med strålevern og implementering av strålevernforskriften

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM)

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Internkontrollhåndbok KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Rom nummer AM029 1 Ansvarsforhold Daglig

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

mot olje og kjemikaliesøl

mot olje og kjemikaliesøl ABSORBENTER 3M Absorbenter mot olje og kjemikaliesøl www.3m.com/no/verneprodukter 3 3M Partikelschutzmasken Absorbenter 3M har et bredt utvalg av vedlikeholdsabsorbenter, kjemikalieabsorbenter og oljeabsorbenter.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292 Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292 -partikkel (heliumkjerne) Uran-234 Thorium-230 Radium-226 Radon-222 Polonium-218 Bly-214 Nukleontall (antall protoner og nøytroner)

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Rapport 8 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Årsrapport 2007 Dag Grønningen Veterinærinstituttets

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann

IFE/KR/F-2012/146. Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann IFE/KR/F-2012/146 Vurdering av stråledoser til publikum og biota fra utslipp av NORM-holdig rensevann i Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 1 2 REGELVERK FOR UTSLIPP... 1 2.1 BEGRENSINGER FOR EKSPONERING

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetskabinett Bio-3309

Sikkerhetskabinett Bio-3309 Sikkerhetskabinett Bio-3309 Mona Johannessen, PhD Avdeling for Mikrobiologi og virologi Temaer vi skal berøre. Hva er et sikkerhetskabinett? Hvordan velge type kabinett? Hovedtyper av biologiske sikkerhetskabinett:

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. (Omfatter alle virksomheter som tilbyr perforering/hulltaking i hud, dvs. piercing, tatovering, "hull i ørene"

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer