MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/317 NYE VEILYS LANGS SKOGHOLMVEGEN 77/12 12/567 SØKNAD OM STØTTE TIL REPARASJON AV VANNLEDNING 78/12 12/568 BYTTE AV LYSARMATUR I HAMNINGBERG 79/12 12/695 TILLEGGSBEVILGNING TIL STYRKET AVLASTNING 80/12 12/696 TILLEGGSBEVILGNING TURNUSLEGE /12 12/707 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 82/12 12/48 SØKNAD OM UTSETTELSE PÅ AVDRAG OG RENTER Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

2 Sak 77/12 NYE VEILYS LANGS SKOGHOLMVEGEN Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: Q02 Arkivsaksnr.: 12/317 76/12 Formannskapet Det tilleggsbevilges kr ,- til ansvar 8204 Trafikksikkerhetstiltak for etablering av nye veglys langs fortau Skogholmvegen. Beløpet hentes fra ubundet investeringsfond Sentrumsutvikling ref. fra FFK. Det tilleggsbevilges kr ,- til ansvar 8204 Trafikksikkerhetstiltak for etablering av nye veglys langs fortau Skogholmvegen. Beløpet hentes fra ubundet investeringsfond Sentrumsutvikling ref. fra FFK. Saksutredning Generell del: I brev av har Varanger Kraft gitt Båtsfjord kommune et tilbud på kr ,- ekskl. mva for å etablere 10 stk veglys langs Skogholmvegen på Foma. Dette tiltaket er i utgangspunktet inne i det Fortau-prosjektet som kommunen har fått tilskudd på fra Aksjon skoleveg. Tiltaket må være utført innen 1. oktober 2012 for å komme inn retningslinjene for tildelt tilskudd. Tilbudet på bygging av fortau er på kr ,- ekskl. asfalt. Legging av asfalt er inne i asfaltplanen med kr ,- ekskl. mva (ca.10 %). Dette tiltaket var opprinnelig satt opp til utførelse i 2013, mens teknisk sjef har signalisert at dette arbeidet bør gjøres i 2012 slik at fortauet blir helt ferdigstilt i år. Dersom Asfaltplanen lever sitt eget liv, dvs. at denne finansierer asfalt på fortau Foma, er det behov for en ekstra bevilgning på kr ,- for å få etablert de nødvendige 10 stk veglys langs Skogholmvegen. Inne i dette beløpet ligger kr ,- i usikkerhet på hele Fortauprosjektet inkl. veglysene. Økonomiske konsekvenser: Ja, se saksframlegget Side 2

3 Sak 77/12 SØKNAD OM STØTTE TIL REPARASJON AV VANNLEDNING Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/567 77/12 Formannskapet Hamningberg bygdelag innvilges kr ,- i støtte til rør og rørdeler i forbindelse av utbedring av hovedvannledning. Hamningberg bygdelag innvilges kr ,- i støtte til rør og rørdeler i forbindelse av utbedring av hovedvannledning. Saksutredning Generell del: I brev av søker Hamningberg bygdelag om støtte til rør og rørdeler i forbindelse med reparasjon av hovedvannledningen i Hamningberg tettsted. Det vises i brevet til at Båtsfjord kommune tidligere har forestått innkjøp av plastledning og kummer. Søknaden er på kr ,- inkl mva. I tillegg har bygdelaget i møte med teknisk sjef antydet at tidligere kostnadsoverslag fra rørlegger Th. Endresen vil bli noe overskredet mht. uforutsette kostnader. Alt arbeid blir gjort på dugnad slik at kommunen sparer alt av arbeidskostnader, utgifter til transport etc. Teknisk sjef har gitt klarsignal til innkjøp før politisk behandling. Dette er gjort for at det haster med å få utført arbeidet pga. lekkasje. I tillegg har bygdelaget fått lovnad fra ordfører om innvilgelse av søknad. Utgiftene foreslås dekket over budsjettpost 8500 vann ( ). Hamningberg vannverk et kommunalt vannverk. Dette gjelder både vanninntak, Silhus og hovedledning. Etter befaring av vannverket den 18. august 2012 med bygdelaget, kan teknisk sjef allerede nå signalisere at kommunen i de neste 2 årene må gjøre en del investeringer i vannverket. Dette gjelder særlig inntaksledning, Silhus m/rensesiler og sikring av vannkilde. Årsaken til dette, er at vannverket har mer enn 20 hus eller hytter som abonnenter, noe som igjen gjør at vannverket skal tilfredsstille Mattilsynets krav til IKT/HMS. Dette gjelder særlig rensing av råvann og dokumentasjon av vannkvalitet via vannprøver. Side 3 av 13

4 Sak 77/12 Teknisk sjef vil lage en egen sak om Hamningberg og Syltefjord vannverk i senere. Økonomiske konsekvenser: Omsøkte kostnadene vil inngå i selvkost for vann. Når det gjelder utarbeidelse av IKT/HMS, planlegging/gjennomføring av tiltak på selve vannverket så må det tas inn i senere årsbudsjett. Side 4 av 13

5 Sak 78/12 BYTTE AV LYSARMATUR I HAMNINGBERG Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: Q02 Arkivsaksnr.: 12/568 78/12 Formannskapet Båtsfjord vil på nåværende tidspunkt ikke gå til utskifting av gatelysarmatur i Hamningberg Båtsfjord vil på nåværende tidspunkt ikke gå til utskifting av gatelysarmatur i Hamningberg Saksutredning Generell del: I brev av ber Hamningberg bygdelag Båtsfjord kommune om å skifte ut gamle veglysarmatur langs fylkesvegen. Dette gjelder 6 stk armatur til en kostnad på kr ,- ekskl. mva pr stk; alternativt 12 stk armatur til en kostnad på kr ,-. Pr. dato er det bygdelaget som drifter gatelysene mens det er Båtsfjord kommune som betaler strømforbruket. Som det fremgår av brevet fra bygdelaget så har reparasjonskostnadene med lysarmaturen økt de senere årene; og dette er deres begrunnelse for utskiftingen. Når det gjelder strømforbruk, så vil en utskifting eksisterende armatur til ny 70 W Na armatur halvere dagens strømforbruk. Varanger Kraft kan også opplyse at dagens armatur ikke inneholder PCB. Da det her er snakk om en kostnad på over kr ,- for å få utført dette tiltaket, så har ikke teknisk sjef midler til dette på inneværende driftsbudsjett. Teknisk sjef vurderer tilstanden på armatur i dag til å være tilfredsstillende. Tiltaket bør imidlertid vurderes i senere budsjett pga. mulighet for innsparing av strømutgifter.. Side 5

6 Sak 79/12 TILLEGGSBEVILGNING TIL STYRKET AVLASTNING Saksbehandler: Anne Marte Libakken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/695 27/12 Helse- og omsorgstyre /12 Formannskapet Det bevilges ,- kroner til å dekke utgifter til styrket avlastning i 2012, ansvar Dette dekkes inn som følger: - Resterende budsjettreserve i 2012: kr ,- - Kulturskolen (konto ): kr ,- - Disposisjonsfond mindreforbruk tidligere år: kr ,- Det bevilges ,- kroner til å dekke utgifter til styrket avlastning i 2012, ansvar Dette dekkes inn som følger: - Resterende budsjettreserve i 2012: kr ,- - Kulturskolen (konto ): kr ,- - Disposisjonsfond mindreforbruk tidligere år: kr ,- Saksutredning: Det er gjort en akuttplassering av et barn i avlastningsboligen. Barnet har vedtak på tilbud fra Båtsfjord kommune, og det er planlagt at tiltaket vil vare ut Tiltaket slik det er kostnadsberegnet her ble iverksatt fra uke 14. For å få oversikt over utgiftene velger en å kostnadsberegne en turnusperiode på 6 uker. Det er tatt utgangspunkt i at skole og SFO-tilbudet er på 200 dager per år. De resterende 165 dagene er fordelt med 165 : 52 x 6 = 19 dager per turnusperiode. Det vil si at en på hverdager trenger 19 dagvakter i snitt per turnusperiode på 6 uker. I tillegg kommer aftenvakt hver kveld, nattvakter de nettene det ikke er andre barn som har avlastning og helgevakter. Regnskap på 6 uker: 5 kveldsvakter hver uke gir 30 kveldsvakter på hverdag per turnusperiode på 6 uker 2 kveldsvakter på helg hver uke gir 12 kveldsvakter per turnusperiode på 6 uker 2 dagvakter på helg hver uke gir 12 dagvakter per turnusperiode på 6 uker 4 nattvakter på helg per turnusperiode på 6 uker 18 ordinære nattvakter per turnusperiode på 6 uker 17 ordinære dagvakter (dager uten skole/sfo-tilbud) per turnusperiode på 6 uker Side 6

7 Sak 79/12 Med utgangspunkt i årslønn på ,- kroner; Dette gir timelønn på ,- : 1846 = 190,- kroner per time. Kveldstillegg utgjør 56,- kroner per time, utbetales per time kl Det utgjør 5 timer per kveldsvakt og 8,25 timer per nattvakt. Lørdag / søndagstillegg utgjør 50,- kroner per time. Antall vakter Antall timer per vakt Timer med ord. timelønn Timer med kveldstill. Timer med lørd/sønd.till. 30 A 7, A 7, D 7, N N ,5 19 D 7,5 142,5 Sum timer: 767,5 391,5 220 Timelønn: 767,5 x 190,- kroner per time Kveldstillegg: 391,5 x 56,- kroner per time Lørdag/søndagstillegg: 220 x 50,- kroner per time Totalt på 6 uker Totale lønnsutgifter inkludert pensjon per 6 uker Pensjon er her beregnet til 21,21 % ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner 52 uker gir 8,7 turnusperioder. Totale lønnsutgifter per år slik behovet er i dag vil da bli ,- kroner. Utgifter til lønn for 39 uker i 2012 vil utgjøre ,- kroner. I tillegg til lønnsutgifter kommer utgifter til blant annet: Ekstra administrasjon i PU-boligen, ,- (28 dager i løpet av 39 uker) Mat og drikke, anslås til ,- kroner Diverse utstyr (leker, inventar, sengetøy, spill, leker og lignende), anslås til ,- kroner Forbrukemateriell (rengjøringsmidler, hygieneprodukter og lignende), anslås til 5 000,- kroner Transport (taxi / km-godtgjørelse til og fra aktiviteter), anslås til 4 000,- kroner. Totalt anslås vedtak om styrket avlastning å koste Båtsfjord kommune ,- kroner i Det er som kjent gjort en grundig gjennomgang tidligere i år med gjennomgang av alle tall i hele virksomheten, for å se etter mulige innsparinger i forbindelse med prosjektet spar 1 million i Helse og omsorg. Det er etter dette iverksatt en rekke innsparingstiltak. En kan derfor ikke se mulighet for inndekning innenfor eget budsjett. Det søkes derfor om tilleggsbevilgning på ,- kroner til styrket avlastning i Side 7 av 13

8 Sak 79/12 Bruk av budsjettreserven hittil i 2012: Budsjettreserven var opprinnelig på kr ,- for Hittil i 2012 har Kommunestyre og Formannskap gjort følgende vedtak om bruk av budsjettreserven: Beløp Formål Kommentar Økt tilbud i barnehage KST Oppreisningsordning for FSK 8.3. barnehjemsbarn BDO FSK Vedlikehold helsesenter og rådhus FSK Baneskillere i bassenget FSK BDO KST Kontrollutvalget FSK Menighetsrådet FSK Avlastningstilbud FSK Avtaler med Båtsfjord service FSK Rusprosjektet FSK Ungdomsråd KST Omstillingsfond FSK Samlet bruk hittil i 2012 utgjør da kr ,- slik at det gjenstår kr ,- av budsjettreserven. En gjennomgang av øvrige virksomheters forbruk hittil i 2012 viser at det er lite å hente, bortsett fra hos kulturskolen. Dette skyldes redusert drift våren 2012 pga. pappapermisjon og mangel på kvalifiserte lærere. Her kan det hentes kr ,-. For øvrig ser du ut til å bli kr ,- til overs i 2012 på prosjektansvar 0053 Samhandlingsreformen. Dette forutsetter at vi heller ikke resten av 2012 må betale for opphold på sykehus for ferdigbehandlede pasienter. Årsaken til mindreforbruket er at de utgiftene helseforetaket fakturer oss for til 20 % dekning av en del sykehustjenester er lavere enn antatt i Imidlertid kan dette fort snu seg i 2013, slik at vi helst bør sette noe av dette av i fond. Av aktuelle disposisjonsfond som kan dekke overforbruk på drift har vi følgende: - Mindreforbruk tidligere år (2010 og 2011): kr ,89 Side 8 av 13

9 Sak 80/12 TILLEGGSBEVILGNING TURNUSLEGE 2012 Saksbehandler: Anne Marte Libakken Arkiv: 153 G23 Arkivsaksnr.: 12/696 28/12 Helse- og omsorgstyre /12 Formannskapet Det bevilges ,- kroner til å dekke lønnsutgifter til turnusleger på ansvar Beløpet hentes fra disposisjonsfond mindreforbruk tidligere år. Det bevilges ,- kroner til å dekke lønnsutgifter til turnusleger på ansvar Beløpet hentes fra disposisjonsfond mindreforbruk tidligere år. Saksutredning: I forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2013 er det oppdaget at det ikke er budsjettert med lønn til turnusleger for Det søkes derfor om tilleggsbevilgning på ,- kroner til ansvar 6010 Kurative helsetjenester. Helse- og omsorgssjefen har i samarbeid med økonomisjefen sett på hvordan hele ansvaret ligger an i forhold til forbruk så langt i år. Med forbruket som har vært så langt i år og videre drift ut året ser vi ingen muligheter for å dekke inn dette beløpet på annen måte. Det betyr at vi med en eventuell tilleggsbevilgning ser ut til å ende opp i balanse. Det er som kjent gjort en grundig gjennomgang tidligere i år med gjennomgang av alle tall i hele virksomheten, for å se etter mulige innsparinger i forbindelse med prosjektet spar 1 million i Helse og omsorg. Det er etter dette iverksatt en rekke innsparingstiltak. En kan derfor ikke se mulighet for inndekning innenfor eget budsjett. Side 9

10 Sak 81/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Saksbehandler: Tony Petterson Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/707 81/12 Formannskapet Søknadene avslås grunnet Båtsfjord kommunes stramme økonomi. Søknadene avslås grunnet Båtsfjord kommunes stramme økonomi. Saksutredning Generell del: Søknaden: Sak 1. Båtsfjord Historie og Museumslag (BHM), søkte i fjør om støtte til vårt arbeid. BHM fikk da beskjed om at kommunen ikke hadde anledning til å tilgodese BHM med noe, men vi ble oppfordret til å søke igjen i Følgelig ble også vårt prosjekt med oppussing av museet satt på vent, kortere åpningstid samt mindre annen aktivitet ble også resultat. Vi ønsker nå at dere ser på saken på nytt igjen som dere oppfordret til. BHM søker derfor om kr i økonomisk støtte for Sak 2. Videre ønsker BHM å inngå en partnerskapsavtale med Båtsfjord kommune for å kunne fortsette det gode arbeid som vi har startet med. Vårt museum er åpent jevnlig og har vært åpent hele juli måned med innleide krefter, da hadde vi ca 100 besøkende. Videre utførte BHM historieopplysningsarbeid som ikke ellers er ivaretatt i Båtsfjord Kommune av noen andre grupper eller instanser. Vi tar i mot skoleklasser og lokale grupper på forespørsel. 4 ganger i året gir vi ut bladet Gammelt og Nytt for å ta opp historier og skildringer fra lokalmiljøet. BHM utgir også bildekalender, dette for å øke fokus på bevaring samt til opplysning. BHM driver også med følgende aktiviteter som er kostnadsfrie: Billedarkiv Katalogisering av gjenstander Lokalhistorie på lærerplanen Bevaring av vår lokalhistoriske identitet Markedsføring av vårt lokalsamfunn Andre kommuner i Øst-Finnmark bruker mer resurser på sine respektive museum for deres Side 10

11 Sak 81/12 innsats innen museale og lokalhistoriske arbeid. Under er en oversikt fra KOSTRA som viser hvor mye våre nabokommuner bruker til driftsutgifter til museum (av den totale kulturpotten i de enkelte kommunene). Her ser man at Båtsfjord ligger på en absolutt jumboplass. Prosent av driftsutgifter fra kultur til museer (KOSTRA) Kommune Beskrivelse Vardø Netto driftsutgifter F 375 (museer) 1,7-21,3 15,6 10, Vadsø Netto driftsutgifter F 375 (museer) 3,6-2,6 10,1 7, Berlevåg Netto driftsutgifter F 375 (museer) 5,2 4,5 7 6, Deatnu Tana Netto driftsutgifter F 375 (museer) 8,1 6,9 1,9 9, Unjàrga Nesseby Netto driftsutgifter F 375 (museer) 44,5 33,6 39, Båtsfjord Netto driftsutgifter F 375 (museer) 0,8 0,2 0,2 0, Sør-Varanger Netto driftsutgifter F 375 (museer) 8,4 6 6,5 8,6 Gjennomsnitt 10,3 3,9 11,6 13,5 Kommune Beskrivelse Vardø Netto driftsutgifter pr innbygger Vadsø Netto driftsutgifter pr innbygger Berlevåg Netto driftsutgifter pr innbygger Deatnu Tana Netto driftsutgifter pr innbygger Unjàrga Nesseby Netto driftsutgifter pr innbygger Båtsfjord Netto driftsutgifter pr innbygger Sør-Varanger Netto driftsutgifter pr innbygger Gjennomsnitt , Båtsfjord i forhold til gjennomsnittet Kommune Beskrivelse Båtsfjord Netto driftsutgifter F375 (museer) (%) -9,53-3,7-11,4-12, Båtsfjord Netto driftsutgifter til museer pr innbygger BHM mener ikke Båtsfjord kommune burde ligge på gjennomsnittet, siden de andre kommunene har museum med ansatte og er en del av museumsnettverk. Men en partnerskapsavtale på i årlig tilskudd til driftsutgifter mener vi er et minimum, da driftsutgifter på bygg alene (uten vedlikehold) beløper seg til over halvparten av denne summen. Håper derfor dere kan drøfte saken nu i forbindelse med budsjettarbeidet og kan inkorporere dette i fremtidige budsjetter, da det er viktig at ikke Båtsfjord forblir en jumbo i regionen. Ser fram til å høre fra dere med tanke på utarbeidelse av en slik partnerskapsavtale når dere er ferdige med å drøfte hvilket handlingsrom dere har. Side 11 av 13

12 Sak 81/12 Økonomiske konsekvenser: Juridiske konsekvenser: Ingen. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen. Helsemessige konsekvenser: Ingen. Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen Side 12 av 13

13 Sak 82/12 SØKNAD OM UTSETTELSE PÅ AVDRAG OG RENTER Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 290 Arkivsaksnr.: 12/48 74/12 Formannskapet /12 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 74/12 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Rådmannen legger fram et forslag på helt eller delvis inndekning av stiftelsens samlede gjeld til Båtsfjord kommune. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Rådmannen legger fram et forslag på helt eller delvis inndekning av stiftelsens samlede gjeld til Båtsfjord kommune. Saksutredning: Saken er unntatt offentlighet, hjemlet i offentliglovens 23 av omsyn til det offentliges forhandlingsposisjon. Det er laget et notat i saken som innkalte medlemmer av Formannskapet kan få til gjennomlesing ved henvendelse servicetorget. Notatet er oppdatert i forhold til Formannskapets vedtak Side 13

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer