BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015."

Transkript

1 BRF Innsekten Protokoll fra Generalforsamling 23. mai Åpning Styreleder Petter Rødsten ønsket velkommen til den 15 generalforsamling. Sted: Riksbyggen, Carlbecksvägen, Mariestad, Møtet startet kl 10:04 2. Godkjenning av dagsorden. Petter Rødsten gjennomgikk dagsorden. Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 3. Valg av møteleder. På vegne av styret ble Renny Bakke Amundsen foreslått som møteleder, ingen andre forslag.. Vedtak: Renny Bakke Amundsen ble valgt som møteleder. Møteleder gjennomgikk deretter en del praktiske regler for gjennomføringen av møtet. Vedtak: Møtereglene ble godkjent. 4. Valg av referent. Styrets forslag til referent var Arne Vinslid, ingen andre forslag kom opp. Vedtak: Arne Vinslid ble valgt som referent. 5. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen, samt telle stemmer. Styrets forslag var Svein Iver Jakobsen og Cato Jensen, til å underskrive protokollen, og som tellekorps Frithjof Hofsøy og Oddrun Paulsen. Vedtak: Svein Iver Jakobsen og Cato Jensen til å underskrive protokollen,og tellekorps Frithjof Hofsøy og Oddrun Paulsen 6. Godkjenning av møtets innkalling i h.t. vedtektene og å fastslå hvem og hvor mange stemmeberettigede. Møteleder refererte 37 som omhandler innkalling i vedtektene Vedtak: Møteinnkallingen ble godkjent Møteleder refererte deretter 38 i vedtektene som omhandler stemmeberettigelse. Stemmer ble talt til totalt 34, herav 8 fullmakter. 7. A. Styrets årsberetning. Møteleder spurte om beretningen skulle leses opp, ikke nødvendig da den var sendt ut tidligere. Møteleder nevnte tillegg til styrets årsberetning om: hjemmesiden vår, facebook siden med 73 medlemmer og Bistikka, Forslag om opprettelse av langsiktig vedlikeholdsplan Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent, med følgende tilføyelse om å innarbeide en vedlikeholdsplan 7.B. Årsregnskap.

2 Andreas Nilsson fra Riksbyggen gikk gjennom regnskapet på vegne av styret. Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. 7.C. Revisors beretning. Revisor gjennomgikk revisors beretning. Vedtak: Revisors beretning tas til etterretning. 8. Godkjenning av resultat og balanse. Styret foreslår at resultat og balanse slik det vises av fremlagt regnskap for 2014 godkjennes. Vedtak: Resultat og balanse ble godkjent. 9. Vedtak om disposisjon av resultatet. Styret har behandlet forslaget fra revisor og vil anbefale at dette vedtas. Årets resultat på SEK ,- etter finansielle poster, overføres i ny regning. Styrets innstilling er i tråd med forvaltningsberetningen Vedtak: Disposisjon av resultatet er godkjent. 10. Styrets ansvarsfrihet. Styret har i alle sine handlinger, vedtak og effektuering av disse, alltid hatt eiernes interesser som holdepunkt. Styrets medlemmer er av den oppfatning at de har oppfylt den tillit som ble gitt dem av eierne gjennom vedtak på generalforsamlingen Styret vil hevde at de har forvaltet sine handlinger i tråd med disse intensjoner og ber om at generalforsamlingen fatter vedtak om at styret gis ansvarsfrihet i tråd med tilrådningen fra revisor. Vedtak: Ansvarsfrihet for styret ble godkjent Møteleder ga en orientering om soliditeten til BRFI: Soliditeten er et mål på foreningens langsiktige betalingsevne. En bostedsforening med høy soliditet har høy egen kapital i forhold til gjeld. En soliditet på > 5% bør være en målsetning for en forening eldre enn 5 år. BRFI har 70% 11. Styrets honorar Styrehonorar foreslås uendret, SEK ,-. Revisors honorar fastsettes til SEK ,- for inneværende regnskapsår. Vedtak: Styrehonorar for og revisors honorar ble vedtatt. 12. Valg av styre og vararepresentanter. For å sikre styrets sammensetning en god og stabil kontinuitet og vil at styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, annet hvert år slik at ikke hele styret er på valg samtidig. Valgkomiteen hadde følgende forslag til nytt styre i BRFI:

3 Petter Rødsten, styrets leder, er ikke på valg (valgt tom 2016), Frithjof Hofsøy, nestleder, er ikke på valg (valgt tom 2016), Oddrun Paulsen, styremedlem, er på valg i år, velges for 2år. Vedtak: Nytt styre ble: Petter Rødsten, styrets leder Frithjof Hofsøy, nestleder Oddrun Paulsen, styremedlem Renny Bakke Amundsen, varamedlem, er på valg i år, velges for 1år Valgkomiteen hadde følgende forslag til varamedlem: 1. Renny Bakke Amundsen Vedtak: Ny varamedlem ble: 1. Renny Bakke Amundsen 13. Valg av revisor. Styrets innstilling var revisorfirma RevisorsCentrum i Skøvde AB v/autorisert Revisor Magnus Linden, og med Autorisert Revisor Anders Karlsson som varamann. Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent. 14. Valg av Valgkomite. Valgkomiteen hadde følgende forslag til ny valgkomite: 1. Leif Paulsen, gjenvalg 2. Arne Vinslid, gjenvalg 3. Arne Brokkhaug, ny 4. En representant fra styret Styrets representant i valgkomiteen skal være valgkomiteens formann. Forslag om kvinnelig medlem i komiteen, Arne Vinslid trakk sitt kanditatur, Mette Aardalsbakke ble foreslått. Vedtak: Følgende forslag ble godkjent. 1 Leif Paulsen 2 Mette Aardalsbakke 3 Arne Brokkhaug 4 En representant fra styret Styrets representant i valgkomiteen er valgkomiteens formann 15. Saker som styret ønsker behandlet og innkomne forslag. Det har kommet følgende forslag innen forslagsfristens utløp: 15.1 Styrets forslag - husleie Sryret legger fram for generalforsamlingen forslag om at husleien/fellesutgiftene innbetales for tre måneder av gangen. Dette vil gi store besparelser i regnskapsutgiftene. Votering ga følgende resultat 34 for og 8 mot Vedtak: Husleie innbetales for tre måneder av gangen 15.2 Rømmingsveger

4 Ellen og Hallvard Roskifte - l.202, Sissel Horsberg - l.198, Asbjørn Vatle - l.198, Inger-Lise Hagmann - l.206, Øivind Lønberg - l.206 og Arnulf Isaksen - l.203 har fremmet følgende Vi ønsker å se på muligheten for å etablere rømmingsveier i blokkene, ved evt. å sette opp brannstiger el.l. Vedtak: Forslaget ble trukket Skifte ut sittende styre i BRF Insekten Asbjørn Vatle - l.198 har fremmet følgende forslag: Forslag 1 Skifte ut sittende styre i BRF Insekten Begrunnelse: Styrets økonomiske disposisjoner for de to siste årene har medført et underskudd for 2012 på kr ,- og kr ,- for Totalt kr ,- for disse to årene. Dette utgjør ca 18% av husleieinntektene denne perioden, eller ca kr 300,- pr mnd pr leilighet. Det ser ut til at underskuddet hovedsakelig skyldes bygging av grillstue og trenings rom/ bibliotek. Ingen av disse prosjektene er forelagt generalforsamlingen til forhåndsgodkjenning. Styrets oppgave er å drive ordinært vedlikehold og drift av borettslagets eiendommer. Større påkostninger og ombygginger skal forelegges generalforsamlingen for godkjenning. jmfr.. borettslagsloven. Jeg foreslår at styret legger fram byggeregnskap for omtalte byggeprosjekter. Med fastboende er det vel i overkant å bruke nærmere en mill. kr på grillstue og trimrom/bibliotek. Jeg har registrert at omtalte fasiliteter er lite brukt. Kanskje kunne pengene vært brukt på utvendige fasader og feks pusse opp og modernisere vaskerommet i blokk 2. Jeg vil anta at våre medlemmer har ideer om hvilke prosjekter vi bør anvende penger på. Vedtak: Nytt styret er allerede valgt ref pkt 12, forslaget frafalt Regnskapet skal sendes ut sammen med innkallingen Forslag 2 Regnskapet skal sendes ut sammen med innkallingen Dette er en selvfølge for norske og svenske borettslag det er naturlig å sammenligne seg med. Poenget er at medlemmene skal få en mulighet til å gå gjennom regnskapet før generalforsamlingen å kunne stille spørsmål vedrørende dette. Det er for sent å få utdelt regnskapet når generalforsamlingen starter. Vedtak: Henstiller til styret å legge ut årsregnskapet digitalt når dette er klart fra regskapsfører, samt at de som ønsker det må kontakte styret for å få årsregnskapet i posten 15.4 Bygging av nye garasjer -Arealdisponering Styret i Garasjelaget v/svein Iver Jakobsen har fremmet følgende: Styret i Garasjelaget har fra flere beboere i BRF "Insekten" mottatt ønsker om at det bygges flere garasjer på foreningens område. Det er totalt fremmet et behov på 14 nye garasjer, inkludert en garasje til disposisjon for bostadsrettsforeningen. Behovet for garasjer er fremkommet gjennom uforpliktende innmelding av interesse fra beboerne og det er grunn til å anta noe frafall ved forpliktelse. Basert på ovennevnte, antar styret i Garasjelaget at det reelle behovet for nye garasjer vil være noe lavere enn 14 og forslår derfor at det i denne omgang prosjekteres med 10 nye garasjer.

5 For å bygge 10 nye garasjer vi det måtte avsettes et relativt stort område av foreningens areal. På forespørsel fra Garasjelaget har styret i BRF "Insekten" meddelt at plassen nord for blokk 1 (mot Netto), i tilknytning til eksisterende biloppstillingsplass, er best egnet til bygging av nye garasjer. I ettertid er det fremkommet6 ønske om at nye bør bygges mer sentralt på foreningens område vest for blokk 3 er foreslått (området mellom blokk 3 og tilfartsveien). Representanter for styret i Garasjelaget har vært i innledende samtaler med Mariestad kommune for å forberede byggesøknadsprosessen. Begge de ovennevnte forslagene til lokalisering av ny garasjer ligger på et område som i kommunens reguleringsplan (stadsplanen) er regulert til bygging av tilfartsveier og parkering, inklusiv oppsetting av garasjebygninger, dog med noen begrensninger. Nye garasjer er planlagt bygget i samme utforming som eksisterende garasjer, med samme høyde men vil bli noe lengre og bredere enn eksisterende garasjer (7x3 m). Da en eventuell bygging av nye garasjer vil legge beslag på et relativt stort område av foreningens areal ønsker styret i Garasjelaget at saken forelegges førstkommende generalforsamling for avgjørelse av om hvilke av de to ovennevnte områder som kan avsettes for bygging av inntil 10 nye garasjer. Eventuelt at begge områdene avsettes til formålet. Beslutningen bør baseres på gjeldende reguleringsbestemmelser for området som angir områdene nord for blokk 1 og vest for blokkene 1,2,3 og 4 som områder avsatt til parkeringsformål. Nytt forslag om ikke å bygge nye garasjer votering av forslaget gav følgende resultat, 25 for, 12, mot 4 avhold Vedtak: Ikke bygge garasje 16. Avslutning. Møteleder takket for seg og referenten og overlot klubben til leder Petter Rødsten. Generalforsamlingen avsluttet kl 11:45 Mariestad, 23. mai 2015 Arne Vinslid (sign) referent Svein Iver Jakobsen (sign) Cato Jensen (sign)

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer